Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumu projekti:
1) “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība””,
2) “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā”,
3) “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā””

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektus  “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība””, “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” un “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā””, kas tiek virzīti kā Ministru kabineta lietu steidzamības kārtībā.

Ministru kabineta noteikumu projekti izstrādāti, lai izpildītu Ministru kabineta 2018. gada 13. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 30.§) 5.4. un 5.5 apakšpunktā doto uzdevumu un nodrošinātu nepieciešamos finanšu disciplīnas pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmēji ievērotu sākotnēji plānotos projekta īstenošanas termiņus, tai skaitā maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņus, tādējādi neveidojot būtiskas nobīdes no sākotnēji plānotajiem un sadarbības iestādei sniegtajiem projekta īstenošanas termiņiem (plāniem).

Anotācija

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: zane.logina@fm.gov.lv līdz 2018.gada 13.aprīlim.

 

***

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam""

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam"” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2018.gada 29.martā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai ievērotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.108 tiek noteikts personas datu apstrādes nolūks un pamatojums, finansējuma saņēmējiem apstrādājamo datu apjoms, finansējuma saņēmēja statuss personas datu apstrādē, personas dati, kuri tiek uzkrāti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gadam u.c. nosacījumi. Papildus, lai  samazinātu administratīvo slogu iestādēm, noteikumu projektā tiek noteikts, ka vadošā iestāde līdz kārtējā gada 1. janvārim informē sadarbības iestādi un atbildīgo iestādi, ja darbības programmas gada īstenošanas  un noslēguma ziņojumā MK noteikumos Nr.108 minēto informāciju nepieciešams iekļaut tikai daļēji, svītrots nosacījums vadošajai iestādei sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi izstrādāt sasniedzamo rezultātu plānu, kā arī svītrots atbildīgo iestāžu pienākums izstrādāt un saskaņot ES fondu investīciju plānu prioritāro virzienu, ieguldījumu prioritāšu, specifisko atbalsta mērķu un gadu dalījumā.

MK noteikumu projekts
Anotācija

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada 12.martam.

 

***

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā""

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā"” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2018.gada 26.janvārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu sadarbības iestāde tiesības pirms noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, iepriekš nebrīdinot potenciālo finansējuma saņēmēju. Šādas pārbaudes ļaus sadarbības iestādei efektīvāk konstatēt dažādus pārkāpumus plānoto projektu īstenošanas vietās. Papildus ar noteikumu projektu tiks veikti tehniski precizējumi maksājuma pieprasījuma veidlapā.

MK noteikumu projekts
Anotācija

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2018.gada 12.janvārim.

 

 LIKUMI

Saturs

Datums

Ielāde 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums

11.07.2014.

 Skatīt

 (eng) Skatīt

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

 Nr.
p.k.

Saturs

Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde 
1. Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā 517 08.09.2015.

Skatīt

2.

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

485

25.08.2015.

Skatīt
 3.

Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

130

17.03.2015.

Skatīt
 4.

Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam

 108

24.02.2015.

Skatīt

 

5.

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana

87

17.02.2015.

Skatīt
6.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014-2020.gada plānošanas periodā

77 10.02.2015.  Skatīt
7.

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā

784 16.12.2014.  Skatīt
8.

Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā

714 25.11.2014.  Skatīt
9.

Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai

611 07.10.2014.  Skatīt

 

REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1303/2013

(2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

 1303/2013  17.12.2013.
 2. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1304/2013

2013. gada 17. decembris par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006

1304/2013 17.12.2013.
 3.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1301/2013

(2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006

1301/2013 17.12.2013.
 4.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1300/2013

(2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006

1300/2013 17.12.2013.
 5.

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1299/2013

(2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"

1299/2013  17.12.2013.
6.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1302/2013

(2013. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu

1302/2013 17.12.2013.

 

DELEĢĒTĀS REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
1.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1516

(2015. gada 10. jūnijs),ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 nosaka vienotu likmi pētniecības, attīstības un inovācijas nozares darbībām, kuras finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem  

 

2015/1516  10.06.2015.
2.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1076

(2015. gada 28. aprīlis), kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

2015/1076 28.04.2015.
3. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/616

(2015. gada 13. februāris) ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 480/2014 attiecībā uz tajā ietvertajām atsaucēm uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
 2015/616  13.02.2015.
4.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 522/2014

(2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā

 522/2014  11.03.2014.
5.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 481/2014

(2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību

481/2014 04.03.2014.
6.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 480/2014

(2014. gada 3. marts), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

480/2014 03.03.2014.
7.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 240/2014

(2014. gada 7. janvāris) par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

240/2014 07.01.2014.
8.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1970

(2015. gada 8. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

 2015/1970  08.07.2015.    
9.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/568 

(2016. gada 29. janvāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

 2016/568   29.01.2016.  
10.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/812 

(2016. gada 18. marts), ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

 2016/812   18.03.2016.    
11.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2195

(2015. gada 9. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

 2015/2195  09.07.2016.    

 

ĪSTENOŠANAS REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS regula (ES) 2015/207

(2015. gada 20. janvāris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz progresa ziņojuma paraugiem, informācijas par lielu projektu iesniegšanu, kopīgo rīcības plānu, īstenošanas ziņojumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, pārvaldības deklarāciju, revīzijas stratēģiju, revīzijas atzinumu un gada kontroles ziņojumu, kā arī izmaksu un ieguvumu analīzes izpildes metodiku un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īstenošanas ziņojumu paraugu saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”

2015/207  20.01.2015.
2.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1011/2014

(2014. gada 22. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām

1011/2014 22.09.2014.
3.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 964/2014

(2014. gada 11. septembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā uz standarta noteikumiem un nosacījumiem par finanšu instrumentiem.

964/2014 11.09.2014.
4.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 821/2014

(2014. gada 28. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu

821/2014 28.07.2014.
5.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 288/2014

(2014. gada 25. februāris), ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

288/2014 25.02.2014.
6.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 184/2014

(2014. gada 25. februāris), ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru

184/2014 25.02.2014.
7.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 215/2014

(2014. gada 7. marts), ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

215/2014 07.03.2014.

 

Aktuālākā informācija Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 6. aprīlī
Uz augšu