}

Ministru kabineta noteikumi

Nr.p.k.

 Saturs

Noteikumu
nr.

Datums

Ielāde

1.

Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā

501

24.07.2012.

Skatīt

2.

Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem

749

04.10.2011.

Skatīt

3.

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu

694

06.09.2011. Skatīt

4.

Uzraudzības komitejas nolikums

1072

23.11.2010.

 Skatīt

5.

Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība

1041

09.11.2010.

 Skatīt

6.

Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus

740

10.08.2010.

 Skatīt

7.

Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

464

18.05.2010.

 Skatīt

8.

Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā

140

16.02.2010.

 Skatīt

9.

Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība

1238

27.10.2009.

 Skatīt

10.

Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās

952

01.09.2009.

 Skatīt

11.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība

210

03.03.2009.

 Skatīt

12.

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"

918

18.12.2007.

 Skatīt

13.

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības

524

31.07.2007.

 Skatīt

14.

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu

419

26.06.2007.

 Skatīt

15.

Apstiprinātie MK noteikumi par kārtību, kādā īsteno 2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu aktivitātes, pieejami atbildīgo iestāžu mājas lapās atbilstoši to pārziņā esošo aktivitāšu piederībai - skat. sadaļā Kontakti -> Atbildīgās iestādes

     

16.

Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārību pasūtītāja finansētiem projektiem

299 04.06.2013.  Skatīt

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 3. novembrī
Uz augšu