}

Kohēzijas fonda saistošie dokumenti

Kohēzijas fonda ietvara dokuments

Kohēzijas fonda plānošanas dokuments Latvijā ir ietvara dokuments, kas ietver:

 • ieviešanas sadaļu;
 • vides sadaļu un transporta sadaļu, kas balstītas uz attiecīgās nozares stratēģiskās politikas dokumentu, un sasniedzamos mērķus katrā nozarē (ilgtermiņa mērķus un mērķus, kas sasniedzami līdz 2006.gada beigām);
 • indikatīvu Kohēzijas fonda projektu sarakstu 2004. – 2006.gada plānošanas periodam.

Kohēzijas fonda ietvara dokuments 2004.-2006. gada plānošanas periodam

Kohēzijas fonda projekta pieteicējs var būt valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kuras projekts atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos un ietvara dokumentā noteiktajām prasībām.

 Projekta pieteicējs iesniedz projekta pieteikumu attiecīgajai starpniekinstitūcijai (Vides, Satiksmes ministrija).

Starpniekinstitūcija saskaņo un iesniedz projekta pieteikumu vadošai iestādei. Vadošā iestāde saskaņo un iesniedz projekta pieteikumu Eiropas Komisijai.

Eiropas Komisija izskata projekta pieteikumu un pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu.

 

Latvijā Kohēzijas fonda darbību regulē 2005.gada 8.decembra Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums.

 

 • Kohēzijas fonda regulas (2004.-2006.gads)

Saturs

Regulas Nr.

Datums

LV

EN

KOMISIJAS LĒMUMS (21.12.2010) ar ko attiecībā uz konkrētiem pārkāpumiem, kuri radušies saistībā ar darbībām, kas finansētas no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda 2000.-2006. gada plānošanas periodā, nosaka izņēmumus no konkrētām ziņošanas prasībām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 1681/94 5. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1831/94 5. panta 2. punktā

 

21.12.2010.

Grozījumi regulai Nr.1831/94  2168/2005 23.12.2005    

Par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas jāveic dalībvalstīm un Komisijai saistībā ar Kohēzijas fonda darbību

621/2004

01.04.2004

Par īpašiem detalizētiem noteikumiem, kas saistīti ar Eiropas padomes  regulu EC Nr.1164/94 par attiecināmiem izdevumiem projektiem, kas saņem Kohēzijas fonda līdzfinansējumu

16/2003

06.01.2003

Par detalizētiem noteikumiem Padomes regulas EC 1164/94 ieviešanai, kas attiecas uz vadīšanas un kontroles sistēmu piešķirtajai Kohēzijas fonda palīdzībai un finanšu labojumu veikšanas procedūrai

1386/2002

29.07.2002

Grozījumi regulai nr.1164/94 par izlīdzināšanas fonda izveidi

1264/1999

21.06.1999

Grozījumi regulai nr.1164/94 par izlīdzināšanas fonda izveidi

1265/1999

21.06.1999

Par neatbilstībām Kohēzijas fonda finansēšanā un nepamatoti izmaksāto līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā

1831/94

26.07.1994

Padomes regula par Kohēzijas fonda izveidi

1164/94

16.05.1994

* Papildus informāciju par ES finanšu instrumentu regulām var iegūt  šeit

 • Ministru kabineta noteikumi un instrukcijas

  Saturs

  Noteikuma
  nr.

  Datums

  Ielāde

  Par finansējumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/C/PA/001 "Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā" ietvaros

  MK rīk.686

  07.11.2008.

   Skatīt

  Kārtība, kādā starpniekinstitūcija pārbauda ieviešanas iestādes iesniegtos Kohēzijas fonda projekta maksājuma dokumentus un iesniedz tos maksājumu iestādē

  845

   10.10.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā plāno un veic Kohēzijas fonda projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un sagatavo atzinumu

  Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.809 "Kārtība, kādā plāno un veic Kohēzijas fonda projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un sagatavo atzinumu"

  809
  (ar groz. 19.05.2009.)

  443

  03.10.2006.


  19.05.2009.

   Skatīt

   Skatīt

  Kārtība, kādā uzskaita un atmaksā Kohēzijas fonda projektu ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus

  704

   29.08.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas veic projektu izdevumu izlases veida pārbaudes

   555

   04.07.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstību projektu īstenošanā

  554

   04.07.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā Kohēzijas fonda vadošā iestāde izvērtē Kohēzijas fonda projekta iesniegumu

   537

   27.06.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavo un virza izskatīšanai priekšlikumus par grozījumiem finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā

  270

  04.04.2006.

   Skatīt

   Kārtība, kādā veicamas pārbaudes no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu īstenošanas vietās

   487

   01.06.2010.

   Skatīt

  Noteikumi par Kohēzijas fonda ietvara dokumentu

  120

   14.02.2006.

   Skatīt

  MK rīkojums "Par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantijas izdevumu daļas un Kohēzijas fonda atbildīgajām iestādēm"

  5

  07.01.2004.
  (ar grozījumiem 14.03.2007.)

   Skatīt

  Ministru kabineta instrukcijas

  Saturs

  Noteikuma
  nr.

  Datums

  Ielāde

   Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei

   14

   02.12.2008.

   Skatīt

  Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas uzraudzības instrukcija

  5

   04.04.2006

   Skatīt

   

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 23. oktobrī
Uz augšu