Eiropas Komisija Latvijai pauž atzinību ES fondu ieviešanā

Ceturtdien, 24. novembrī, notika Kohēzijas politikas Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēde, kurā tika izskatīts ES fondu ieviešanas progress un citi aktuālie jautājumi. Pirmo reizi Uzraudzības komitejas sēde bija vērojama tiešsaistē, nodrošinot atklātību un iespējas jebkuram interesentam sekot sēdes norisei. Tāpat 23. novembrī notika ikgadējā novērtēšanas sanāksme, kurā Finanšu ministrija iepazīstināja Eiropas Komisiju ar ES fondu ieviešanas stratēģisko virzību.

Latvija var lepoties ar visu 30 Eiropas Komisijas izvirzīto priekšnosacījumu ES fondu ieviešanai izpildi, Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanu par vairāk nekā 80% ES fondu finansējuma un sasniegto ES fondu ieviešanas progresu, Latvijai ieņemot trešo vietu ES pēc saņemtajiem starpposmu maksājumiem. Nākamie soļi un izaicinājumi ir projektu ieviešanas apjoma un kvalitātes kāpināšana, slēdzot arvien jaunus projektu līgumus un nodrošinot ES fondu veiksmīgai ieviešanai nepieciešamo naudas plūsmu,” norāda Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards.

Uzraudzības komitejā piedalījās arī Eiropas Komisijas pārstāvji – Reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta Igaunijas, Somijas un Latvijas nodaļas vadītāja Angela Martinesa Sarasola (Angela Martinez Sarasola) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta Baltijas valstu un Somijas nodaļas vadītāja Muriela Gana (Muriel Guin). Kā atzīst Angela Martinesa Sarasola, “Latvijas sekmes ES fondu ieviešanā pēdējā gada laikā ir vērtējamas kā ļoti augstas, ņemot vērā, cik šis ir bijis izaicinājumiem bagāts gads. Tomēr pie panāktā nedrīkst apstāties, ir jākāpina ES fondu ieviešanas temps un jāturpina rezultātu sasniegšanas uzraudzība, jo tikai ar piesardzīgu risku vadību un savlaicīgu rīcību ir iespējams nodrošināt veiksmīgu fondu ieviešanu visās jomās”.

Finanšu ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) Uzraudzības komiteju iepazīstināja ar ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieviešanas progresu. Tas ļauj Latvijai lepoties ar ierindošanos 3. vietā Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, saņemot no Eiropas Komisijas starpposma maksājumus par jau veiktām investīcijām un pārbaudītiem izdevumu dokumentiem projektu ietvaros. Arvien pieaug uzsākto projektu skaits, kā arī jau šobrīd ir pabeigti ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekti.

Uzraudzības komitejā un ikgadējā novērtēšanas sanāksmē atbildīgās iestādes un Finanšu ministrija informēja par atsevišķām jomām un projektiem, kuriem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, lai nodrošinātu ātrāku un reizē kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu. Šādas jomas un projekti ir investīciju izglītības jomā rādītāju sasniegšana, lielie transporta infrastruktūras projekti dzelzceļa elektrifikācijai un Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstībai, investīcijas veselības nozarē, Rīgas teritoriju revitalizācija, Jauniešu garantijas un deinstitucionalizācija. Šo jautājumu izskatīšana ļauj sekot to progresam un spert veiksmīgu projektu ieviešanai nepieciešamos soļus.

Tapat Uzraudzībās komitejas sēdes ietvaros tika nodrošināta iespēja plašākā sabiedrībā pārrunāt Rīgas tramvaja līnijas projekta informācijas pieejamību, statusu un turpmākos plānus. CFLA informēja, ka tiks nodrošināta “Rīgas Satiksme” projekta pieejamība. Savukārt Satiksmes ministrija uzsvēra, ka jebkura projekta gadījumā tiek vērtēta tā atbilstība normatīvajiem aktiem, plānošanas dokumentiem un izvirzītajiem kritērijiem. Rīgas tramvaja līnijas projektā ir paredzēta Eiropas Komisijas atbalstīta biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” iesaiste projekta sabiedriskā uzraudzībā jaunās iniciatīvas “Integritātes pakts” ietvaros. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” šīs iniciatīvas atklāšanu organizē š.g. 25. novembrī Cafe Film Noir telpās. Vairāk informācijas par pasākumu pieejama šeit.

Uzraudzības komitejas sēdē tika izskatīti un atbalstīti vairāki projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tādās ES fondu atbalsta jomās, kā pakalpojumu infrastruktūras bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā attīstīšana un ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, pieejamības uzlabošana. Tāpat apstiprināti kritēriji investīcijām modernizēto zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu palielināšanai un konkurētspējīga un videi draudzīga TEN-T dzelzceļa tīkla nodrošināšanai. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un tālāk MK noteikumu apstiprināšana ir priekšnoteikums, lai CFLA varētu izsludināt attiecīgās projektu atlases. Kopumā līdz 2016. gada beigām ir plānots apstiprināt 90% no ES fondu investīciju ieviešanai nepieciešamajiem MK noteikumiem.

Uzraudzības komitejas sēdes ietvaros Revīzijas iestāde uzsvēra nepieciešamību, izvirzot ES fondu prasības, tās izvērtēt vienkāršošanas kontekstā – vai katra no prasībām ir būtiska projektu kvalitātes un mērķu sasniegšanas nodrošināšanai un vai atbilstību šīm prasībām var praktiski pārbaudīt. Tāpat Uzraudzības komitejas locekļi proaktīvi iezīmēja nepieciešamību jau šobrīd uzsākt Kohēzijas politikas investīciju pēc 2020. gada plānošanu.

ES fondu Uzraudzības komiteja ir izveidota, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši darbības programmā noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Uzraudzības komitejas sēdē piedalās Eiropas Komisijas pārstāvji un valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju deleģētie pārstāvji, tādējādi nodrošinot efektīvu partnerību un plašu interešu pārstāvību. Uzraudzības komitejas darbs norit arī tās apakškomitejās, un projektu atlases kritēriji tiek apstiprināti arī rakstiskajās procedūrās, negaidot kārtējo Uzraudzības komitejas sēdi.

 

Uzraudzības komitejas sēdes darba kārtība un izskatītie materiāli ir pieejami ES fondu uzraudzības komiteju dokumentu vadības sistēmā jeb e-portfelī, kas pieejams šeit.

ES fondu mājaslapā un CFLA mājaslapā esošais pieejamā atbalsta meklētājs sniedz iespēju atrast savai jomai pieejamo ES fondu finansējumu. Šeit ir pieejama informācija par visām ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu atlasēm, savukārt šeit ir informācija par jau izsludinātajām atlasēm un projektu iesniegumu sagatavošanu.

 

Informācijas sagatavotājs:
Lauma Silakaktiņa
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67095656
E-pasts: lauma.silakaktina@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 24. novembrī