}

Informācija par sabiedrības iesaisti un ex ante novērtējumu

Publiskās konsultācijas

  • 2011.gada 9.novembra publiskās apspriedes par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda regulu priekšlikumiem darba kārtība un prezentācijas ir pieejamas šeit.

  • 2013.gada 29.jūlijā saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta 9.punktu un ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta  noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” otrās daļas 9. un 10.punktu publiskai apspriešanai tika nodoti Partnerības līguma un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) projekti.
  • 2013.gada 29.augsutā Finanšu ministrijā notika sabiedriskā apspriede par Partnerības līguma un darbības programmas projektiem.

ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas sākotnējais (ex-ante) izvērtējums

Lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas dokumentu izstrādi, Finanšu ministrija noslēdza līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par neatkarīgu plānošanas dokumentu projektu sākotnējo (ex-ante) izvērtējumu. Šī izvērtējuma galvenais uzdevums bija analizēt plānošanas dokumentu projektus un sniegt ieteikumus par darbības programmas satura uzlabošanu, kā arī veikt darbības programmas ietekmes uz vidi novērtējumu. Vairāk ar ex-ante izvērtējuma mērķiem un saturu var iepazīties šeit.

Citi pasākumi

  • 2012.gada 11.septembrī Finanšu ministrijas pārstāvji tikās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ziņotājiem, lai pārrunātu Kohēzijas politikas aktualitātes. Informācija par vizīti ir pieejama šeit.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 15. janvārī
Uz augšu