}

Ieviešanas sistēma

Sistēmas apraksts

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 21.panta prasībām vadošā iestāde sadarbībā ar visām ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajām institūcijām Latvijā ir sagatavojusi 2007-2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas aprakstu:

ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts par periodu līdz 30.06.2017.)

ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts par periodu līdz 30.06.2016.)

ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts par periodu līdz 30.06.2015.)

ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts par periodu līdz 30.06.2014.)      

ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts par periodu līdz 30.06.2013.)

ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts par periodu līdz 30.06.2012.)

ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts 31.12.2011.)

ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts 31.12.2010.)

ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts (aktualizēts 30.06.2010.)
    (saskaņā ar Komisijas Regulas nr. 1083/2006 58.-62.panta prasībām)

2010.gadā paveiktie un turmpāk plānotie ES fondu ieviešanas vienkāršošanas pasākumi 

Iepriekš gūtās mācības

Vienkāršošanas rezultātā paveiktais

Ieguvumi

2010.gadā paveiktais

Februāris

Komerstantiem jāatver konts Valsts kasē projekta maksājumu veikšanai

Komersantiem iespēja atvērt kontu komercbankā.

Iespēja projekta kontu atvērt bankā, ar kuru komersantam jau iepriekš izveidota sadarbība, tādējādi saīsināts projekta konta atvēršanai patērējamais laiks.

Marts

ESF finansējuma saņēmējiem netiešie projekta izdevumi jāpamato ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem.

Netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšana Eiropas Sociālā fonda projektos.

Vairs nav jāsniedz Eiropas Sociālā fonda projekta netiešo izmaksu pamatojošie dokumenti,  kā rezultātā finansējuma saņēmējiem mazāks administratīvais slogs un iespēja ātrāk atgūt finansējumu.

Finanšu analīze jāveic projektos virs 0,2 milj. eiro.

Finanšu analīze projektos virs 1 milj. eiro.

Atvieglota projekta sagatavošana finansējuma saņēmējam.

Līgumu par projektu īstenošanu slēgšanai paredzētas 30 darba dienas.

Samazināts līgumu slēgšanai paredzētais laiks – 15 darba dienas, ja lēmumā par projektu nav nosacījumu, un 15 darba dienas pēc nosacījumu izpildes, ja pieņemts lēmums ar nosacījumu.

Ātrāka projekta īstenošanas uzsākšana.

Grozījumu veikšana projektā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas – 25 darba dienas.

Grozījumu veikšana projektā pēc līguma noslēgšanas – 20 darba dienas.

Iespēja ātrāk veikt grozījumus projektā.

Maijs

Projektus pēc pašfinansēšanas shēmas varēja īstenot arī komersanti.

Precizēts to ES fondu finansējuma saņēmēju loks, kuri projektus var īstenot pēc pašfinansēšanas shēmas, izslēdzot no tās komersantus.

Komercdarbības atbalsta projektos līdz izdevumu iesniegšanai EK jāatmaksā gan ES fondu, gan valsts budžeta līdzfinansējuma daļa, tādējādi komersantiem ir iespēja ievērojami ātrāk saņemt ES fondu finansējuma atmaksu no EK.

Jūlijs

Dažādās ES fondus administrējošajās iestādēs ir atšķirīgas projekta iesnieguma noformēšanas prasības un projekta īstenošanas gaitā projekta dokumentācijas noformēšanas prasības.

Vienotas prasības visās iestādēs ar projektu saistītajiem dokumentiem:

 • Ieteikumi līgumiem ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu sagatavošanai;
 • Maksājumus pamatojošiem dokumentiem.

Vienlīdzīgas un visiem saprotamas prasības, kā rezultātā samazināts administratīvais slogs finansējuma saņēmējiem.

Augusts

Sarežģīta neatbilstību administrēšanas sistēma:

 • Informācija par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Komisijai tika iesniegta tikai papīra formā;
 • Neatbilstošos izdevumus var norakstīt izdevumos, ja neatbilstošus izdevumus nav iespējams ieturēt no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma un vienam projekta vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 50 latus.

Optimizēta procedūra, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām:

 • Ziņošana par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Komisijai (EK), izmantojot EK izveidotu datu bāzi;
 • Neatbilstības var norakstīt izdevumos, ja summa nepārsniedz 85 latus.;
 • Tiek organizētas regulāras ceturkšņa sanāksmes par konstatēto neatbilstību gadījumiem ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, lai novērstu dažādu sankciju piemērošanu, vienkāršotu un paātrinātu lēmumu pieņemšanu un informācijas apmaiņu.

Samazināts administratīvais slogs neatbilstību administrēšanā gan finansējuma saņēmējiem, gan ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Optimizēta darba prakse un informācijas aprite starp ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, kā rezultātā atbildīgāka un pārdomātāka ES fondu projektu īstenošana.

Septembris

Interesentiem ierobežota pieeja informācijai par valsts pārvaldes iestāžu ES fondu projektu iesniegumiem.

Veikti grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā, pilnveidojot tiesisko regulējumu attiecībā uz informācijas pieejamību, ja projekta iesniedzējs ir tiešā valsts pārvaldes iestāde. Atbilstoši grozījumiem tiešās valsts pārvaldes un Sabiedrības integrācijas fonda projekta iesnieguma lieta, izņemot projekta budžeta kopsavilkumu ir vispārpieejama informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

Interesenti var pieprasīt informāciju par valsts pārvaldes iestāžu ES fondu projektu iesniegumiem jau vērtēšanas procesā, un informāciju var saņemt gandrīz par visu projekta iesniegumu kopumā. Tādējādi tiek būtiski veicināta informācijas atklātība sabiedrībā, kas saistīta ar valsts pārvaldes iestāžu plānotajiem ES fondu projektiem un līdzekļu izmantošanu kopumā.

Novembris

Izdevumu deklarāciju sagatavoja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde.

Izdevumu deklarāciju sagatavo sertifikācijas iestāde.

Paātrināta izdevumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EK, līdz ar to paātrināta maksājumu plūsma projektos.

Finansējuma saņēmējiem maksājuma pieprasījumi jāsagatavo latos.

Finansējuma saņēmējiem ir dota iespēja, ievērojot noteiktus nosacījumus, sagatavot maksājuma pieprasījumu un saņemt ES finansējuma atmaksu eiro.

Finansējuma saņēmējam iespēja ātrāk saņemt ES atmaksu pilnā apmērā (ar novērstu valūtas kursa risku) par projektā ieguldīto finansējumu.

Jāpārbauda visi maksājuma pieprasījumi.

Noteikta iespēja veikt maksājuma pieprasījumu pārbaudes izlases veidā.

Paātrināta izdevumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EK, līdz ar to paātrināta maksājumu plūsma projektos.

Turpmāk plānotie pasākumi

Nepilnības netiešo izmaksu piemērošanas nosacījumos, nav izpildītas visas Eiropas Komisijas prasības.

Grozījumi MK noteikumos Nr.419 paredz precizēt netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumus atbilstoši ar EK panāktajai vienošanās:

 • Noteikt netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju atkarībā no projektā paredzētā ārpakalpojuma apmēra;
 • Noteikt netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru, tai skaitā, netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekcijas noteikšanu līgumā vai vienošanās starp atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju;
 • Noteikt, ka projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas nav netiešās izmaksas;
 • Noteikt, ka netiešo izmaksu nemainīgo likmi nepiemēro tiem projektiem, kuru ietvaros maksājuma pieprasījumi ir iesniegti par vairāk kā 50% no tiešajām attiecināmajām izmaksām.

Atvieglota netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana, jo tiks ieviesti skaidri, matemātiski kritēriji ārpakalpojumu ietekmes izvērtēšanai uz netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

Iepirkumu pirmspārbaudes ES fondu projektos izlases veidā veic tikai Iepirkumu uzraudzības birojs. Liela daļa atklāto neatbilstību ES fondu projektos saistīti ar pārkāpumiem iepirkumu jomā.

Papildus IUB veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, atbildīgās un sadarbības iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes valsts budžeta iestāžu projektiem.

Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, jo lielākais skaits pārkāpumu ir tieši publiskā sektora realizētajos projektos.

Nav noteikta atbildīgā institūcija par atzinumu sniegšanu un sūdzību izskatīšanu iespējamo pārkāpumu gadījumos iepirkumos, kas veikti saskaņā ar 2008.gada 5.februāra MK noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

Plānots veikt grozījumus MK noteikumos Nr.65, nosakot:

 • Pienākumu IUB sniegt atzinumu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm par konkrētu iepirkumu problemātiskiem gadījumiem;
 • Precīzāku „interešu konflikta” jēdzienu;
 • Piegādātāja izslēgšanas nosacījumu, kuri paredz izslēgt no iepirkumu procedūras piegādātājus, kuri, iespējams, darbojas ēnu ekonomikā;
  Strīdus izskatīšanas kārtību, paredzot piegādātājam tiesības iesniegt iesniegumu attiecīgajā atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, ja tas uzskata, ka finansējuma saņēmējs ir pārkāpis līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.

Tiks ieviests efektīvāks lēmumu apstrīdēšanas mehānisms nekā tas ir pašreiz, tai skaitā nodrošinot atzinumu sniegšanu, kā arī sūdzību izskatīšanu iespējamo pārkāpumu gadījumos. Tādējādi tiks nodrošināta publisko resursu efektīva, pārredzama izmantošana, atbilstoša uzraudzīšana, kā arī pasākumu nodrošināšana, lai novērstu pārkāpumu un krāpšanas gadījumus, nepieciešamības gadījumā saucot pie atbildības, lai atgūtu nepareizi izmaksātos līdzekļus.

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 22. septembrī
Uz augšu