}

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda finansējuma sadalījums

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2007.-2013.gadam, Latvija saņēmusi EUR 4,53 mljrd. (EUR 4'530'447'634)  kohēzijas politikas2 mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF)3 starpniecību.

 

 

 

Nozare

Finansējums EUR 

%

Transports/IKT**

1 368 157 113

30.2%

Vide

751 338 935

16.6%

Uzņēmējdarbība un inovācijas

474 427 911

10.5%

Izglītība

469 968 955

10.4%

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

331 999 862

7.3%

Pilsētvide

274 506 107

6.1%

Zinātne

254 484 844

5.6%

Veselība

219 459 441

4.8%

Enerģētika

198 858 288

4.4%

Atbalsts ES fondu vadībai (Tehniskā palīdzība)

111 075 818

2.5%

Kultūra 

36 048 761

0.8%

Administratīvās kapacitātes stiprināšana

22 891 015

0.5%

Tūrisms

17 230 584

0.4%

Kopā

4 530 447 634

100%

 

Aktualizēts 27.01.2015.

Finansējuma sadalījums pa fondiem
un nacionālais līdzfinansējums

 

Fonds

Eiropas Kopienas finansējums
(EUR)

Latvijas līdzfinansējums
(EUR)
 

Kopējais finansējums (Eiropas Kopienas+
Latvijas) (EUR)
 

 % no SF un KF

ERAF

2'407'567'364

662'793'319

3'070'360'683

53.1%

ESF

583'103'717

102'900'656

686'004'373

12.9%

KF

1'539'776'553

381'540'358

1'921'316'911

34.0%

KOPĀ:

4'530'447'634

1'147'234'333

5'677'681'967

100.00%

 

Sākotnēji Ministru kabinetā apstiprināts 17.07.2007. - skat.

Saskaņā ar ES Ministru Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2007.-2013.gadam, Latvija Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai saņēmusi EUR 4,62 mljrd., no kuriem 4,53 mljrd. konverģences mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību un EUR 90 miljoni teritoriālās sadarbības mērķu ieviešanai.

ES dalībvalstīm piešķirtās kohēzijas politikas aploksnes
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm#alloc

Iedzīvotāju skaits valstī 2006. gadā  - Eurostat

Kā cirkulē ES fondu līdzekļi?(+) palielināt (pdf)

Finansējuma sadalījums pa struktūrfondiem (ERAF, ESF) un Kohēzijas fondu

 

Fonds

Investīciju joma

% no NSID

Sfruktūrfondi sk. zemāk

66.01 %

Kohēzijas fonds Liela mēroga transporta un vides infrastruktūra

33.99 %

 

 

Struktūrfondu (ERAF un ESF) sadalījums pa atbalsta jomām

 

 

Struktūrfondu salīdzinājums 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas periodā pa atbalsta jomām
(milj. EUR vidēji gadā)


 *Finanšu ministrijas pārziņā esošo fondu aktivitātes - tajās neietilpst lauksaimniecības un zivsaimniecības nozare

** IKT - Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu