}

ES fondu vadības un kontroles sistēma un ES fondu ieviešanas uzraudzība, Horizontālo prioritāšu ieviešana

 

N.p.k.

 

 Dok. nr.

Dok.

Datums

 ES fondu vadības un kontroles sistēma un ES fondu ieviešanas uzraudzība, Horizontālo prioritāšu ieviešana

1.

Vadlīnijas par vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizāciju

10.8.

vadlīnijas

31.10.2014.

2.

Valsts kases vadlīnijas par apliecinājuma izdevumu deklarācijas apstiprināšanai sagatavošanu

 

vadlīnijas

29.04.2011.

3.

Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. - 2013.gada plānošanas periodā

12.2.

metodika
8.pielikums

23.12.2015.

4.

Vadlīnijas grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai

10.2

vadlīnijas

03.10.2012.

5.

Metodika par ieguldījumiem natūrā projektu līdzfinansēšanai

12.4.

metodika
1.pielikums
2.pielikums

29.05.2012.

6.

Skaidrojums par pilna laika studējošo nodarbināšanu ES struktūrfondu finansētajās aktivitātēs

 

skaidrojums

05.05.2011.

7. 

Informācija un skaidrojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas (ES SFKF VIS) lietošanu

 

Sīkāka informācija un sniegtie skaidrojumi pieejami  ES fondu mājas lapas sadaļā "Vadības informācijas sistēma"

 

8.

ES SFKF VIS Biznesa rokasgrāmata

 

rokasgrāmata

 

9.

Horizontālo prioritāšu vadlīnijas, skaidrojumi un papildus informācija

 

Detalizēta informācija par horizontālo prioritāšu ieviešanas nosacījumiem pieejama mājas lapas sadaļā "Horizontālo politiku koordinācija"

 

 10.

EK skaidrojums par privāto līdzfinansējumu un publiskajiem izdevumiem

 

skaidrojums

08.09.2009.

 11.

Dubultfinansējuma novēršanas matrica ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmā un citos finanšu instrumentos

 

Matrica

02.07.2013.

 12.

Ar finansējuma atgūšanu un izmaksāšanu saistītā lēmuma pieņemšana un strīda risināšanas kārtība

 

1.pielikums

02.08.2013.

 13.

Eiropas savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes deleģēto funkciju uzraudzības pārbaudes, to veidi

 

pārbaudes

23.10.2013.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 15. decembrī
Uz augšu