SAM / pasākuma numurs / Program No. Projekta nosaukums / Operation name Finansējuma saņēmējs / Beneficiary name Projekta kopsavilkums / Operation summary Projekta sākuma datums / Operation start date Projekta beigu datums / Operation end date Kopējais finansējums / Total eligible expenditure ES finansējums / Union co-financing Projekta īstenošanas vieta / Location Atjaunošanas datums / Date of last update Nozare/Category of intervention
1.1.1. Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai Latvijas Zinātnes padome Projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir vērstas uz projekta mērķa un SAM MK noteikumos noteiktā mērķa sasniegšanu. Plānots veikt šādas galvenās darbības: 1) vismaz vienu reizi gadā, kamēr pieejams finansējums, nodrošināt pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlasi un vērtēšanu, tādējādi atlasot kvalitatīvākos pētniecības pieteikumus, kuri sniegs ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā un kurus varēs īstenot jaunie zinātnieki individuāli vai partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu; 2) nodrošināt konsultatīvo un metodisko atbalstu pētniecības pieteikumu iesniedzējiem visos pētniecības pieteikuma īstenošanas posmos, tai skaitā nodarbinātības un darba laika uzskaites jautājumos, finanšu un ar iepirkumu procedūrām saistītos jautājumos, kā arī pētniecības pieteikuma sagatavošanas un īstenošanas jautājumos, tādējādi nodrošinot atbalstīto pētniecības īstenošanas kvalitāti un SAM MK noteikumos definēto rezultātu sasniegšanu; 3) organizēt informācijas un publicitātes pasākumus par aģentūras projekta un pētniecības pieteikumu īstenošanu. Minētās darbības rezultātā tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un informācijas pieejamība visiem potenciālajiem pētniecības pieteikuma iesniedzējiem; 4) nodrošināt līgumu slēgšanu ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par pētniecības pieteikumu īstenošanu. Šīs darbības rezultātā pētniecības pieteikuma iesniedzēji varēs uzsākt pētniecības pieteikumā plānoto pētījumu un mobilitātes pasākumu īstenošanu; 5) nodrošināt pētniecības pieteikumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu un piešķiršanu, kā rezultātā pēcdoktorantiem tiks ik mēnesi piešķirts atalgojums un finansējums pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu īstenošanai; 6) nodrošināt pētniecības pieteikumu īstenošanas uzraudzību, tādējādi savlaicīgi identificējot pētniecības pieteikumu īstenošanas riskus un sniedzot ieteikumus to novēršanai, tai skaitā: - veikt ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu atbilstības ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta kritērijiem pārbaudi; - organizēt pētniecības pieteikumu vidusposma un gala rezultāta zinātniskās kvalitātes vērtēšanu; 7) veikt pētniecības pieteikumu īstenošanas kontroli pētniecības pieteikumu īstenošanas vietā pētniecības pieteikumu īstenošanas laikā un pēcuzraudzības periodā, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju; 8) izveidot elektronisko platformu pētniecības pieteikumu iesniegumu un atskaišu iesniegšanai ērtākai un ātrākai dokumentācijas apritei; 9) nodrošināt projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju apakšprogrammas „Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātē “Līdzfinansējuma reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)” finansējuma piesaistei pētniecības mācību un karjeras attīstībai, tādējādi nodrošinot papildu finansējuma iegūšanu projektam un sinerģiju ar “Apvārsnis 2020”; 10) nodrošināt ārvalsts pēcdoktorantu apzināšanu un piesaisti Latvijas zinātniskajām institūcijām vai komersantiem, tādējādi piesaistot ārvalstu pēcdoktorantus un atgriežot pētnieciskajam darbam Latvijā tos doktora zinātnisko grādu ieguvējus, kuri izbraukuši no Latvijas un ieguvuši doktora zinātnisko grādu ārvalstīs; 11) izstrādāt un īstenot stratēģiju atbalstīto pēcdoktorantu iesaistei zinātnes komunikācijas aktivitātēs; 12) nodrošināt organizatorisko atbalstu pēcdoktorantu mācību pasākumu īstenošanai; 13) nodrošināt projekta vadību un īstenošanu, tā rezultātā sniedzot SAM MK noteikumos definētajai mērķa grupai kvalitatīvu pakalpojumu un apmierinot mērķa grupas vajadzības. Paredzēts, ka projekta ieviešanas rezultātā zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem tiks izveidotas vismaz 118 jaunas darba vietas pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, atbalstīti 113 jaunie zinātnieki, kuri projekta ietvaros būs pilnveidojuši savu kompetenci, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus, tiks izstrādāti 1087 zinātniskie raksti, tiks izstrādāti 195 komercializējami jauni produkti un tehnoloģijas. Paredzēts, ka projekta pieteikuma īstenošana sekmēs privātā sektora investīciju piesaisti pētniecībai 897429 euro apmērā un privātā sektora un zinātnisko institūciju ciešāku sadarbību, nodrošinot, ka vismaz 76 komersanti sadarbosies ar zinātniskajām institūcijām. Plānots, ka līdz 2018. gada 31. decembrim tiks izstrādāts un iesniegts projekta iesniegums Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)", un tas novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, bet līdz 2023. gada 31. decembrim vismaz 70 procenti no atbalstītajiem jaunajiem pētniekiem tiks iesaistīti zinātnes komunikācijas aktivitātēs. Projekta ietvaros veiktās darbības visefektīvāk nodrošinās SAM MK noteikumos definētā mērķa īstenošanu, jo projekts dos ieguldījumu šādu kopējo specifiskā atbalsta mērķa rezultātu rādītāju sasniegšanā: 1) Vidējais zinātnisko publikāciju uz viena zinātniskā personāla pilna laika ekvivalentu skaits gadā – 0,48; 2) Valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam – 160 600 000 euro. Projektā paredzētās darbības un to īstenošanas rezultāti ilgtermiņā veicinās NAP rīcības virziena “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība” un pamatnostādnēs šādu nosprausto mērķu sasniegšanu: 1) Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 1,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta 2020.gadā, mērķtiecīgi sekmējot cilvēkresursu piesaisti, inovatīvu ideju izstrādi, pētniecības infrastruktūras pilnveidi, augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbību, kā arī pētniecības un inovācijas pārnesi uzņēmējdarbībā; 2) Komercializējot zināšanas, veicinot inovatīvu, starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu un ieviešanu ražošanā. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 47 316 391 euro, tajā skaitā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 39 898 294 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 4 695 202 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums 2 722 895 euro. Projektu plānots īstenot no 2016.gada jūlija līdz 2023.gada 30.novembrim. Projektā paredzētās 5.darbības īstenošana uzsākta 2016.gada 20.janvārī, ievērojot SAM MK noteikumu 13.1, 13.2. apakšpunktā minēto. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” 22.punktu, kurš nosaka, ka Latvijas Zinātnes padome sākot ar 2022. gada 1. janvāri nodrošinās projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 "Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai" vadību un īstenošanu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2022.gada 10.maija noteikumu Nr.278 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"" 2.punktā noteikto, ar 2022. gada 1. janvāri Latvijas Zinātnes padome nodrošinās projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 "Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai" vadību un īstenošanu. 2016-08-24 2023-12-23 47316391,00 39898294,00 Visa Latvija 2022-05-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts (LU CFI) ir Latvijā vadošā institūcija jaunu funkcionālu materiālu pētniecībā. Šo pētījumu rezultātā radīti un izpētīti vairāki oriģināli organiski materiāli ar iespējamu pielietojumu fotonikā, piemēram, nelineārajā optikā, lāzerfizikā u.c. Turpmāk plānots organisko materiālu pētījumus paplašināt tos pielietojot jaunu ierīču prototipos, kā arī attīstot tehnoloģiju fotonisko integrālo shēmu izgatavošanai. Šī projekta mērķis ir dažādu optisko viļņvadu ierīču izstrādāšana izmantojot līdz šim pētītos organiskos materiālus. Tādu modulāru viļņvadu ierīču izstrādei, kā piemēram, lāzeri, gaismas modulatori, detektori u.c., parasti lieto atsevišķas platformas (silīcija, indija fosfīda, gallija arsenīda u.c.) tādas, kuras vislabāk piemērotas konkrētajai ierīcei. LU CFI plānots realizēt atsevišķas viļņvadu ierīces uz vienotas - organisko materiālu platformas. Projekta gaitā paredzēts demonstrēt sekojošus ierīču prototipus, kuri veidoti izmantojot organiskos materiālus: 1. organisks cietvielu lāzers ar emisijas viļņa garumu sarkanajā spektra diapazonā; 2. viļņvadu organisks elektrooptiskais modulators, kas darbosies, gan spektra redzamajā, gan infrasarkanajā diapazonā; 3. organisks infrasarkanā starojuma sensors, kura darbības pamatā ir termoelektriskais efekts plānās kārtiņās. Minētajos prototipos tiks izmantoti unikāli Latvijā sintezēti un pētīti organiski materiāli. LU CFI ir pieejamas visas nepieciešamās tehnoloģijas šādu prototipu izveidei. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir dažādu optisko viļņvadu ierīču izstrādāšana tajās izmantojot līdz šim pētītos oriģinālos organiskos materiālus. Atbilstoši mērķim projektā plānots realizēt rūpniecisko pētījumu, kas pēc OECD klasifikācijas atbilst punktam 1.3 Fizikālo zinātņu (1.3 Physical sciences) nozarei un punktam 1.4 ķīmijas zinātņu nozarei (1.4 Chemical sciences). Projekts ir starpdisciplinārs un ar saimniecisku darbību nesaistīts, un tas tiks realizēts Cietvielu Fizikas institūtā bez citu partneru piesaistes. Tā realizācijas laikā galvenās darbības būs materiālu atlase, prototipu dizainu definēšana un raksturošana izmantojot skaitliskas metodes, prototipu izstrāde un to darbības demonstrēšana. Rezultātā plānots demonstrēt no organiskiem materiāliem veidotus prototipus (cietvielu lāzers, elektrooptisks modulators un sarkanā/infrasarkanā starojuma sensors), sagatavot un iesniegt 10 zinātniskas publikācijas, projekta sasniegtos rezultātus prezentēt 15 referātos starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs, iesniegt 2 patenta pieteikumus. Projekta kopējās izmaksas ir 658172,49 euro, no kā ERAF plānotais atbalsts sastāda 550561,29 euro, valsts budžeta finansējums ir 4936,94 euro un institūta līdzfinansējums ir 58248,26 euro. Projekts tiks realizēts 36 mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas. 2017-02-01 2020-01-31 653413,38 546580,00 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 2020-06-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Onkoloģijas preparātu tehnoloģiju izstrāde Akciju sabiedrība "GRINDEKS" 1.1.1.Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta „Onkoloģijas preparātu tehnoloģiju izstrāde” mērķis ir izstrādāt 2 jaunas tehnoloģijas divu onkoloģijas preparātu – Pazopanibs un Nilotinibs – iegūšanai priekš AS „Grindeks”. Abi preparāti būs jauni otrās paaudzes tirozīnkināžu inhibitori onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai. Šis būs ar saimniecisko darbību saistīts projekts. Tas tiks īstenots līgumpētījuma veidā. Pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija – „Latvijas Organiskās sintēzes institūts”. Projektu paredzēts īstenot kā rūpniecisko pētījumu. Projekta ietvaros tiks izstrādātas mūsdienu prasībām atbilstošas tehnoloģijas turpmākiem Pazopaniba un Nilotiniba aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas pētījumiem. Kopējais projekta īstenošanas ilgums:27 mēneši. Projekta īstenošanas periods: 2017.gada janvāris (pēc vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datuma) – 2019.gada 31.marts. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 219’164.00 EUR. Projekta rezultāti:1) izstrādātas 2 jaunas tehnoloģijas, lai nākotnē izstrādātu divus jaunus onkoloģijas preparātus, 2) sagatavots 1 zinātnisks raksts. 1.1.2.Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta „Onkoloģijas preparātu tehnoloģiju izstrāde” mērķis ir izstrādāt 2 jaunas tehnoloģijas divu onkoloģijas preparātu – Pazopanibs un Nilotinibs – iegūšanai priekš AS „Grindeks”. Pazopanibs ir otrās paaudzes tirozīnkināžu inhibitors onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai (nieru šūnu karcinoma, mīksto audu sarkoma, olnīcu vēzis). Nilotinibs ir otrās paaudzes tirozīnkināžu inhibitors, kuru izmanto hroniskās mieloleikozes (asinsrades šūnu audzējs) ārstēšanai. Šis būs ar saimniecisko darbību saistīts projekts. Projekts tiks īstenots līgumpētījuma veidā. Pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija – „Latvijas Organiskās sintēzes institūts”. Projektu paredzēts īstenot kā rūpniecisko pētījumu. Projekta ietvaros tiks izstrādātas mūsdienu prasībām atbilstošas tehnoloģijas turpmākiem Pazopaniba hidrogēnhlorīda un Nilotiniba hidrogēnhlorīda monohidrāta (polimorfa B) aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas pētījumiem. Pētījums ietvers vairākas secīgas darbības (eksperimentālo pārbaudi, tehnoloģijas validāciju laboratorijas vidē), lai izpētītu un izstrādātu piemērotāko, atbilstošāko tehnoloģiju (ar piemērotākajām galvenajām komponentēm un to daudzumiem). Kopējais projekta īstenošanas ilgums: 27 mēneši. Projekta īstenošanas periods: 2017.gada janvāris (pēc vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datuma) – 2019.gada 31.marts. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 219’164.00 EUR, kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms -142 456.60 EUR. Saskaņā ar Ministru kabineta 12.01.2016. Noteikumu Nr.34 46.punktu un Komisijas regulas Nr. 651/2014 25.panta 6.punkta „b” apakšpunktu, publiskā finansējuma intensitāte ir palielināta par 15%, jo tiks izpildīts vismaz viens no nosacījumiem – projekta rezultāti plaši tiks izplatīti publikācijas veidā. Šim mērķim projekta laikā tiks sagatavots 1 zinātnisks raksts. Projekta rezultāti: 1) izstrādātas 2 jaunas tehnoloģijas, lai nākotnē izstrādātu divus jaunus onkoloģijas preparātus, 2) sagatavots 1 zinātnisks raksts. Projektā iegūtās zināšanas tiks izmantotas turpmākiem jauno tehnoloģiju izstrādes pētījumiem (tehnoloģiju validācijai u.c.), kā arī citiem pētījumiem, lai AS „Grindeks” izstrādātu un komercializētu divus jaunus onkoloģijas preparātus. Projekts atbilstoši OECD FOS klasifikācijai atbilst zinātnes nozarei 2.4. „Ķīmijas tehnoloģija”. Pētījums tā uzsākšanas brīdī atbilst 2. tehnoloģiju gatavības līmenim (AS “Grindeks” shēmā formulējis tehnoloģijas praktiskā lietojuma koncepciju), bet pētījums tā noslēgšanas brīdī atbilst 4. tehnoloģiju gatavības līmenim (projekta rezultātā pārbaudīta galveno tehnoloģisko komponentu kopdarbība laboratorijas vidē), kas pēc projekta beigām ļauj uzsākt tehnoloģijas validāciju mākslīgi rādītā vidē (5. tehnoloģiju gatavības līmenis). AS „Grindeks” būs iesaistīts katra pētījuma posma uzsākšanā, tas kontrolēs katra pētījuma posma gaitu, pārbaudīs starprezultātus un gala rezultātus. Projekta laikā veiktās darbības un iegūtos starprezultātus zinātniskā institūcija apkopos pētījuma starpatskaitēs, gala rezultātus – gala atskaitē. Projekta ietvaros tiks sagatavots 1 zinātnisks raksts. 2017-01-20 2019-03-31 265188,45 142456,00 Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 2017-02-08 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA" 1. Kopsavilkums Projekta mērķis ir radīt zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu formalizētam, universālam cilvēkresursu kompetenču pārvaldības procesam organizācijā un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību vairākās nozarēs ar atšķirīgu organizāciju kultūru. Pētījumu balstīs uz iepriekšējos pētījumos izstrādāta universāla un atvērta kompetenču modeļa izmantošanu kompetencēs balstītā cilvēkresursu pārvaldībā organizācijās. Kompetenču modeli uzlabos izmantojot organizācijas ontoloģijas principus un piemērojot dizaina veidošanas zinātnes pieeju, apvienojot zinātnisko izpēti un empīrisko pieredzi. Procesa ontoloģiju veidos, izmantojot formālu valodu. Vērtēs organizācijas mērķu kaskadēšanas ietekmi uz kompetenču pārvaldību, veidos atbilstošu kompetenču vērtēšanas metodi, kura tiks izmantota validācijai formālajā un neformālajā izglītībā, izveidos zinātniski pamatotu efektīvas IT atbalsta sistēmas prototipu Atslēgas vārdi: IT atbalsta sistēmas, organizācijas mērķi, kompetences, ontoloģija , procesu analīze, kompetenču vērtēšanas metodes, kompetenču attīstības rezultātu analīze. 2. Projekta detalizētais kopsavilkums Projektā paredzētais pētījumu veids: - rūpnieciskais pētījums; Projekta atbilstība zinātnes nozarei: 1. Natural sciences, 1.2 Computer and information sciences 5. Social sciences, 5.2 Economics and business, 5.3 Educational sciences Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību. Galvenās projekta darbības: Projekta ietvaros plānots veidot zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu formalizētam kompetenču pārvaldības procesam un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu no formālās un neformālās izglītības viedokļa, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru. Projektā nodrošinās atbalsta pasākumus, kas saistīti ar tehnoloģisko un zināšanu pārnesi: - Sagatavotas 4 zinātniskās publikācijas. - Organizētas 3 ekspertu darba grupas sanāksmes dažādu nozaru organizācijām ar vismaz 25 ekspertiem. - Nolasīti referāti 4 zinātniskajās konferencēs. - Nodrošināta piekļuve pētījuma rezultātiem interneta vietnē. Plānotie rezultāti: Izveidots zinātniski pamatots IT atbalsta sistēmas prototips Formāli aprakstīts organizācijas mērķu kaskadēšanas process. Izveidota mērķtiecīgas kompetenču pārvaldības procesa ontoloģija. Izveidotas procesam piemērotas kompetenču vērtēšanas metodes. Validēta praksē mērķtiecīgas kompetenču pieejas izmantošana formālās un neformālās izglītības jomā. Pētījumā iesaistīto partneru sadarbības rezultātā, tiks nodrošināti šādi ieguvumi: - Jauni kompetenču pārvaldības pakalpojumi. - Par 50% samazināts kompetenču pārvaldības pakalpojumu laiks. - Klientu apmierinātības pieaugums. - Palielināta spēja piedāvāt pakalpojumus ārpus Latvijas tirgus. - Kompetenču vērtēšanas metode. - BDA un LU veidos ilgtermiņa sadarbību. - 4 publikācijas zinātniskajos rakstu krājumos. - 4 referāti starptautiskās zinātniskajās konferencēs. - Aizstāvēts 1 promocijas darbs. - Iesaistīti 3 jaunie pētnieki. - Projekta budžets:542 131,67 EUR - Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši (Sākums: 01.02.2017. Beigas: 31.01.2020.) 2017-02-01 2020-01-31 508743,23 254371,00 Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001 Zeļļu iela 23, Rīga, LV-1002 2020-06-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis: Izstrādāt augsti efektīvu siltumizolācijas materiālu – poliuretāna/poliizociānurāta (PU/PIR) putuplastu no atjaunojamām izejvielām, kas pildīts ar nanocelulozi. PU putuplasts ir viens no visefektīvākajiem siltumizolācijas materiāliem, ko plaši pielieto būvniecībā. Parasti siltumizolācijas materiāli mehānisko slodzi nenes, un to galvenā raksturīpašība ir siltumvadītspējas koeficients (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Nosiltinot ēku ar atbilstošu siltumizolācijas slāni var palielināt energoefektivitāti līdz pat 50%, bet tradicionālie siltumizolācijas materiāli nesamazina siltuma pārnesi cauri siltuma tiltiem, kas veidojas pa ēkas nesošajām konstrukcijām [2]. Lai izmantotu PU/PIR putuplastu kā termošuvi konstrukciju elementos, tam ir jābūt ar atbilstošu mehānisko izturību. To var panākt palielinot materiāla blīvumu, bet tādejādi palielināsies gan putuplasta siltumvadītspēja, gan materiāla cena, kas ir nevēlami efekti. Ievadot nano izmēra celulozi polimēra materiāla matricā var panākt mehānisko īpašību uzlabojumu, saglabājot zemu materiāla blīvumu un zemu siltumvadītspēju [3]. Projektā tiks izpētīta inovatīva nanocelulozes šķiedru sintēzes metode, kas būs dabai draudzīgāka par esošajām metodēm. Sintēzes procesā tiks patērēts mazāks ūdens daudzums, kā arī tas būs mazāk laikietilpīgs. Augstas efektivitātes siltumizolācijas materiāls tiks iegūts no otrās paaudzes atjaunojamās izejvielas – tallu eļļas. Gan nanocelulozes iegūšanas metode, gan PU/PIR putuplasta materiāls tiks izstrādāts līdz TRL 4 līmenim, lai šos produktus, būtu iespējams industrializēt. Atslēgas vārdi: poliuretāna putuplasts, siltumizolācija, nanocelulozes šķiedras, kompozīti, zaļā ķīmija, energoefektivitāte 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta pamatā ir rūpniecisks pētījums jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, kuri pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb ESAO klasificējami kā 2. grupā Inženierzinātne un tehnoloģijas: 2.4 Ķīmijas tehnoloģija, 2.5 Materiālzinātne un 2.10 Nanotehnoloģija. Projektā tiks izstrādātas vairākas materiālu iegūšanas un pielietojuma tehnoloģijas, kas tiks piedāvātas potenciālajiem ražotājiem. Polimēra matricas armēšanai tiks izstrādāta tehnoloģija nanocelulozes iegūšanai no koksnes atkritumu biomasas. Salīdzinājumā ar tradicionālajām ražošanas metodēm, tajā nepieciešams mazāk ūdens, kā arī tiek izmantoti mazāk bīstami reaģenti. Iegūtā nanoceluloze tiks ievadīta augstas efektivitātes siltumizolācijas materiālā – cietajā PU/PIR putuplastā, kura receptūras pamatā būs polioli no otrās paaudzes atjaunojamās izejvielas – tallu eļļas [4,5]. Nanocelulozes ievadīšana ļaus iegūt PU/PIR putuplastu ar mazāku blīvumu (līdz 5-10%, salīdzinot ar putuplastu, kura blīvums ir 40-60 kg/m3), taču raksturīpašības būs tādas pašas kā analogiem materiāliem. Tas mudinās siltumizolācijas ražotājus izvēlēties šo tehnoloģiju. Nanoceluloze uzlabos mehāniskās īpašības arī augsta blīvuma (150-250 kg/m3) PU/PIR putuplastam, kuru varēs izmantot kā termošuvi būvinženierijā. Projekts nav saistīts ar saimniecisku darbību, jo: • To īstenos zinātniskais institūts - LVKĶI – veicot neatkarīgu pētījumu, kas paredzēts zināšanu un izpratnes padziļināšanai par polioliem, nanocelulozi un putuplasta iegūšanas tehnoloģiju; • Tie pētniecības rezultāti, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, tiks plaši izplatīti, bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, atklātās publikācijās zinātniskos izdevumos un prezentācijās konferencēs • jebkuri ieņēmumi no tā tiks investēti KĶI darbībā. Projekta ilgums ir 36 mēneši un kopējās izmaksas ir aptuveni 638384 EUR. Rezultāti tiks publicēti 10 zinātniskajos žurnālos ar augstu ietekmes faktoru, kā arī prezentēti starptautiskajās zinātniskās konferencēs. Nozīmīgi rezultāti un zinātības paredzētas potenciālajiem patentu iesniegumiem vai licenžu līgumiem. Projekta gaita tiks regulāri atspoguļota institūta mājaslapā sabiedrības informēšanai. 2017-01-27 2019-12-31 638334,64 542584,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2020-09-16 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Neironu tīkli fleksīvo dabisko valodu apstrādei Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" Modernu IKT risinājumu izveide nav iedomājama bez valodu tehnoloģijām, kuras nodrošina risinājumu pieejamību lietotāja dzimtajā valodā. META-NET veiktais pētījums (Rehm&Uszkoreit, 2013) norāda uz būtiskām atšķirībām valodas tehnoloģiju attīstības līmenī. Pasaules lielajām valodām tiek piešķirts vērtējums “no laba līdz izcilam”, bet valodām ar nelielu runātāju skaitu - “no vidēja līdz zemam”. Šīs plaisas mazināšana ir liels izaicinājums, mūsdienu valodu tehnoloģijās izmantotajām metodēm nepieciešami lieli datu apjumi, kuru īpaši trūkst mazajām fleksīvām valodām ar bagātu morfoloģiju. Viena no jaunākajām, daudzsološākajām tendencēm IKT risinājumu veidošanā ir neironu tīklu tehnoloģiju (NT) izmantošana. NT tiek veiksmīgi izmantoti tādām valodām kā angļu, franču, spāņu un ķīniešu valodām, taču dziļi pētījumi nelielām valodām ar nepietiekamiem valodas resursiem, piemēram, baltu, somu-ugru un slāvu valodām vēl nav veikti. Nepieciešamība mazināt plaisu valodu tehnoloģiju attīstībā un perspektīvā NT tehnoloģijas izmantošana paver lielu iespēju projekta komandai Rīgā, Latvijā. Šis projekts un tā sagaidāmie rezultāti Latvijai ļaus ieņemt vadošo pozīciju valodu tehnoloģiju izpētē un inovatīvu risinājumu radīšanā. Latvija jau šobrīd ir sasniegusi augstu līmeni šajā jomā, to nodrošinājusi cieša akadēmiskās vides un komerciālo struktūru sadarbība. Latvija līdzdarbojas pētniecībā ar citām Eiropas nācijām un ir piemērota valodu tehnoloģiju izpētes un inovāciju reģionālā centra izveidei. Projektā tiks pētīti, analizēti un novērtēti (gan ar automātiskām metodēm, gan manuāli) dažādi NT algoritmi, lai atrastu piemērotākos risinājumus vairākiem nozīmīgiem valodas tehnoloģiju uzdevumiem: - rakstītā teksta apstrādē – tekstu sintaktiskai analīzei, gramatiskuma novērtēšanai un gramatisko kļūdu labošanai (šos komponentus varēs izmantot arī automatizētas tulkošanas, runātās valodas un cilvēka-datora saziņas problēmu risināšanā); - runas tehnoloģijās – efektīvā runas atpazīšanā un runas sintēzē, jaunu datu ieguvē un sagatavošanā, ja pieejamais datu apjoms ir neliels; - automatizētā tulkošanā – labākā dažādu teksta vienību tulkojumu izveidē; automatizētā vārdnīcu izveidē; - cilvēka-datora saziņas modelēšanā – dabiskās valodas sapratnes, dialoga pārvaldības un dabiskās valodas ģenerēšanas uzdevumos. Tiks pētīti arī dialoga modelēšanas, zināšanu izguves un pārvaldības kognitīvie aspekti un to modelēšana neironu tīklos. Tiks pētītas dažādas NT arhitektūras, tostarp dziļie rekursīvie (angliski: deep recurrent), dziļie vienvirziena (angliski: feed-forward) NT, un efektīvi NT apmācības algoritmi, lai risinātu datu skrajuma, morfoloģiskās daudzveidības un resursu nepietiekamības problēmas. Tiks veikta kognitīvo procesu – valodas, vizuālās uztveres, semantiskās apstrādes – empīriska (korelatīva, eksperimentāla) izpēte. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas inovatīvu fleksīvo valodu apstrādes metožu radīšanā. Pētījuma teorētiskie rezultāti tiks apkopoti vismaz 15 Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļauto žurnālu vai konferenču rakstu krājumu publikācijās. Pētījuma teorētiskie rezultāti tiks pārbaudīti laboratoriskos prototipos (TRL 4), kā arī apvienoti prototipā cilvēka-datora saziņai (TRL 5). Veiksmīgākie risinājumi tiks publicēti kā atvērtā koda risinājumi. Plānoto pētījumu rezultātiem ir liels komercializācijas potenciāls, tāpēc pēc projekta beigām turpināsies to attīstīšana un stabilizēšana, lai izveidotu inovatīvus programmproduktus Latvijas un Eiropas tirgum. Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts projekts, tas tiks īstenots sadarbībā starp komersantu (Tilde) un pētniecības institūciju (Latvijas Universitāte) un ilgs no 2016. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim. Projekta kopējas izmaksas ir 690 672,13 EUR, t.sk., ERAF atbalsts 484 384,04 EUR. Projekta pētniecības kategorija - eksperimentālā izstrāde un rūpnieciskie pētījumi. Projekts pēc Frascati rokasgrāmatas atbilst IKT zinātnes nozarei “1.2 Computer and information sciences” 2017-01-31 2019-10-31 690654,47 484355,00 Vienības gatve 75, Rīga, LV-1004 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 2020-02-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Projekta mērķis ir veikt starpdisciplināru ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, kas apvienos ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes nozares un veicinās zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu eko-inovatīvu tehnoloģiju bērza mizas pārstrādei videi draudzīgos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību. Projekta galvenās darbības ir izpētīt bērza mizas pārstrādes iespējas zaļos produktos un materiālos ar augstu pievienoto vērtību un radīt jaunu ekoinovatīvu tehnoloģiju, kur bērza koksnes pārstrādes atkritumi tiks izmantoti kā izejviela šķiedru bio-kompozītu iegūšanā. Kā saistviela tiks izmantota depolimerizēta bērza tāss, bet kā pildviela - pāri palikusī lūksnes-koksnes lignoceluloze pēc priekšapstrādes, kur kā blakusprodukts tiks iegūts augstas pievienotas vērtības produkts - furfurols. Projekta rezultātā tiks izstrādāts jaunas eko-inovatīvas tehnoloģijas prototips, 4 jauni produktu prototipi, kā arī sagatavoti un iesniegti 6 zinātniskie raksti. Jaunu pētnieku skaits atbalstītajās vienībās būs 5,6 PLE, no kuriem jaunie zinātnieki sastāda 3,2 PLE. Projekta raksturojums: Rūpniecisks pētījums (TRL 3). Ar saimniecisko darbību nesaistīts. Zinātnes nozares pēc OECD (starpdisciplinaritāte): 2.4 un 2.5. Paredzēts piemērot Zaļo iepirkumu papīra un ķimikāliju iegādei Īstenošanas vieta – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI). Ilgums 34 mēneši, Summa 648 000 EUR (ERAF atbalsta apjoms - 550 800 EUR) Projekta mērķis ir attīstīt zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu, kā arī veicināt zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu eko-inovatīvu tehnoloģiju. Ar saimniecisko darbību nesaistītais starpdisciplinārais projekts atbilst OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas inženierzinātnes un tehnoloģijas nozarēm 2.4. ķīmijas tehnoloģija un 2.5. materiālzinātne, kuras ietvaros projekta dzīves cikla laikā tiks risinātas efektīvākas kokrūpniecības atkritumu – bērza mizas – efektīvas izmantošanu problēmas, lai ražotu augstākas pievienotās vērtības produktus, un radītu jaunus materiālus un tehnoloģijas. LV KĶI ir Biedrības “Latvijas kokrūpniecības federācija” sadarbības partneris (24.pielikums), kas pārstāv tādas rūpniecības nozares kā Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana (NACE 2 – 16.), kuras mērķis ir palielināt bioekonomikas nozaru inovāciju sniegumu un konkurētspēju reģionālā un starptautiskā mērogā un Latvijas ieguldījumu ES kopējo mērķu sasniegšanā. Projektā īstenotais rūpnieciskais pētījums (TRL3) ietvers pētniecību un rezultātu izplatību. Pētījumi tiks veikti, izmantojot LVKĶI bāzi un iekārtas (13. pielikums). Rūpnieciskā pētījuma ietvars paredz pēc projekta beigām nodrošināt mērķa grupas ar zināšanām par optimālajiem tehnoloģiskajiem parametriem, lai no bērza mizas iegūtu ekoloģiskus šķiedru bio-kompozītus, kuru ražošanā neizmantos formaldehīdu saturošas saistvielas. Pēc pildvielas priekšapstrādes kā blakusprodukts radīsies augstas pievienotas vērtības produkts – furfurols. Realizējot tehnoloģiju, tiks paaugstināta kokrūpniecības atkritumu produktu pievienotā vērtība, kā arī samazināti veselības riski mēbeļu un skaidu plātņu ražotājiem un lietotājiem formaldehīda dēļ. Pārstrādājot bērza mizu vērtīgos produktos, tiks samazināts arī potenciālais CO2 izmešu daudzums atmosfērā, to sadedzinot. Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, Jaunas tehnoloģijas prototips (1), Jaunu produktu prototipi (4).Projekta darbību paredzēts uzsākt 12.12.2016. un tā ilgums būs 34 mēneši. Projektu īstenos LVKĶI. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 648 000, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 550 800 EUR. 2017-02-01 2019-12-11 647993,27 550794,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2020-04-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi VENTSPILS AUGSTSKOLA Projektā pilnveidos un izstrādās specifisku starpzvaigžņu un apzvaigžņu vides pētīšanai paredzētu programmatūru un to pielietos astrofizikālos pētījumos. Pētījumi notiks trīs virzienos: • Ķīmisko reakciju modelēšana starpzvaigžņu un apzvaigžņu vides gāzu un cietajā fāzē, tajā skaitā uz kosmisko putekļu virsmas, izmantojot ķīmiskās kinētikas vienādojumus un Montekarlo metodes. Tiks pilnveidota programmatūra un metodes ķīmisko reakciju aprēķinu veikšanai. Tiks veikti pētījumi starpzvaigžņu vides ķīmijas modelēšanā. Šajā projektā uzsvars tiks likts uz attiecīgas programmatūras izstrādi un tās pielietošanu konkrētos pētījumos. • Tiks pētīta starpzvaigžņu vides mijiedarbība ar zvaigznēm, galvenokārt vielas izplūde no AGB un post-AGB zvaigznēm (protoplanetārajiem miglājiem). Tiks veikti polarimetriski novērojumi. Tiks veidoti polarizēta starojuma pārneses kontinuumā un starojuma pārneses molekulārajās radiolīnijās skaitliski modeļi termodinamiski stipri nelīdzsvarotā vidē ar asimetrisku ģeometriju, kā arī risinot kosmiskās gazodinamikas vienādojumus. • Ar VeA 32 m radioteleskopu pētīs no starpzvaigžņu un apzvaigžņu vides nākošo molekulāro radiostarojumu, sevišķi CH3OH kosmiskā māzera starojumu. Tiks pilnveidota vāju signālu reģistrēšanas un apstrādes metodika, tiks izstrādāta programatūra un metodes novērojumu apstrādei, ieskaitot autokorelācijas spektrometrus. Tiks apgūtas iespējas, ko sniedz Irbenes radioteleskopa RT-32 nesenā tehniskā pilnveide, apgādājot instrumentu ar specifiski pielāgotu programmatūru novērojumu interpretācijai. Projekta galvenais mērķis ir stiprināt un konsolidēt VeA IZI VSRC Astronomijas un astrofizikas nodaļu un tajā paredzēts izvērst pētījumus 3 galvenajos virzienos. Pirmā virziena mērķis ir sekmēt zinātniski pamatotas metodes molekulārās difūzijas, bināro un fotodisociācijas reakciju starpzvaigžņu putekļu ledus mantijās. Pētījumu gaitā izveidos jaunu programmu astroķīmiskiem aprēķiniem, izmantojot Montekarlo (Mkl) metodi. Otrais virziens būs saistīts ar pēc AGB evolūcijas stadijā esošo zvaigžņu gāzu-putekļu apvalku pētījumiem. To mērķis ir labāk izprast blīvuma, temperatūras, spiediena sadalījumu šajos apvalkos un to dinamiku. Aprēķiniem izveidos divas programmatūras paketes. Trešais virziens galvenokārt būs veltīts 6.7 GHz kosmisko māzeru pētījumiem. Izmantojot nesen renovēto un modernizēto Irbenes radioteleskopu kompleksu. Paredzēts pētīt māzeru mainīgumu, precizēt koordinātes un meklēt jaunus. Uzlabotās un no jauna izstrādātās RT-32 vadības un datu reģistrācijas programmatūras un metodikas būs vērtīgs šīs aktivitātes blakus produkts. Plānoti arī citu molekulāro radiolīniju novērojumi. Pētījumu kategorija: fundamentālie pētījumi. Pētījumu nozares pēc OECD klasifikācijas: 1. Dabaszinātnes 1.3. Fizikas zinātnes, 1.4. Ķīmijas zinātnes, 1.7. Citas dabaszinātnes (astronomija). Projekts nav saistīts ar ekonomiskām aktivitātēm un formāli tajā nav iesaistītas partnerorganizācijas, tomēr tā gaitā paredzēta kooperācija ar Polijas un Vācijas zinātniskajiem institūtiem – galvenokārt savstarpējas konsultācijas un rezultātu apspriešana. Plānotie rezultāti ir 13 zinātniskās publikācijas, 15 ziņojumi konferencēs, 3 jaunas programmatūras paketes. Projekta ilgums: 36 mēneši (01.02.2017. – 31.01.2020.) Kopējās izmaksas: 624 448.75 €, tajā skaitā 577 615.09 € publiskais finansējums Projekts ir starpdisciplinārs, tas skar astrofiziku, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Atslēgvārdi: Astroķīmija, protoplanetārie miglāji, kosmiskais māzers, starojuma pārnese 2017-02-01 2020-01-31 621997,46 528697,00 Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 2020-08-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Vaccinium ģints ogu pārstrāde: “zaļās” tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir izpētīt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinium ģints) ekstraktvielu sastāvu, izmantojot videi draudzīgas bioloģiski aktīvo vielu bezsolventu un CO2 superkritiskā stāvokļa ekstrakcijas metodes, un veikt padziļinātu ekstraktvielu farmakoloģiskās aktivitātes izpēti ar in vitro metodēm, lai iegūtu biofarmācijā un biomedicīnā izmantojamas vielas un izstrādātu inovatīvus veselības veicināšanas produktus. Projekts sekmēs Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu, sniedzot ieguldījumu biofarmācijas attīstībā. Augu produktu sastāva izpēte un jaunu izmantošanas risinājumu piedāvājums sekmēs Latvijas nišas nostiprināšanu ES bioekonomikas produkcijas tirgū; izmantoto izejvielu kompleksa pārstrāde nodrošinās augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu ar lielu eksportspēju. Rezultātu zinātnisko vērtību nosaka padziļināta savvaļas un kultivētu Vaccinium ģints ogu sekundāro metabolītu profila izpēte, izmantojot tādas metodes kā GC-MS, UPLC-MS, UPLC-ESI-TOF, iegūto ekstraktvielu preparatīvā frakcionēšana un bioloģiskās aktivitātes testēšana, lai identificētu augstāko aktivitāti nodrošinošas frakcijas, bet, ja nepieciešams, izdalītu un identificētu arī konkrētas vielas. Pētījuma novitāte būs atbilstoši mūsdienu zinātnes līmenim iegūta informācija par nozīmīgu augu valsts grupu. Projekts sniegs nozīmīgu ieguldījumu eko-inovatīvu tehnoloģiju attīstībai atbilstoši vispārpieņemtai eko-inovācijas izpratnei, jo motivēs videi draudzīgas produkcijas (bioloģiskās, eko-) ražošanas attīstību vienlaikus nostiprinot Latvijas, kā ekoprodukcijas valsts, pozīciju ES un citos tirgos. Projekta ietvaros paredzēts orientēties uz videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību, nodrošinot inovatīvu biofarmācijas produktu ieguvi. Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 5 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, t.sk. 1 oriģināls zinātniskais raksts, kas tiks iesniegts publicēšanai rakstu krājumā, kura citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, ar patentu aizsargāts produkts un tā iegūšanas metode, inovatīva, veselību veicinoša produkta prototips, kā arī produkta izmantošanas ieteikumi. Projekta darbību paredzēts uzsākt 2017.gada 1.februāri un īstenot līdz 2020.gada 31.janvārim (36 mēneši). Projektu īstenos Latvijas Universitātes sadarbībā ar partneri – SIA “Silv EXPO” kā ne-saimniecisku Rūpniecisku pētījumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 644 456.79 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 547 788.27 EUR. Projekta atbilstība OECD zinātņu nozaru klasifikācijai - 1.5. Zemes un vides zinātnes, 2.9. Vides biotehnoloģija un 3.1. Bāzes medicīnas zinātnes (farmakoloģija un farmācija). Atslēgas vārdi: polifenoli, Vaccinum ģints, sekundārie metabolīti, farmakoloģiskā aktivitāte. 2017-02-01 2020-01-31 644456,79 547788,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Alberta iela 12 - 2, Rīga, LV-1010 2020-04-16 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Perspektīvas augļaugu komerckultūras - krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts" Atslēgas vārdi: Chaenomeles japonica, audzēšanas tehnoloģijas, šķirnes, slimību ierosinātāji, kaitēkļi, blakusprodukti. Mērķis: izstrādāt krūmcidoniju vidi saudzējošas audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, izpētīt hidrofīlo un lipofīlo savienojumu veidošanos dažādās augļu attīstības fāzēs, veikt ražošanas ekonomisko izvērtējumu, veicinot augļkopības un pārtikas nozares straujāku attīstību un eksportspējas palielināšanu. Krūmcidonijas kā bioloģiski aktīvu vielu avots ir perspektīva komerckultūra Eiropā, tās potenciāls nav pietiekami izmantots. 20.gs. beigās, īstenojot EK Ietvarprogrammas projektu, iegūtas zināšanas par krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģijām. Pieaugot platībām, problēmas rada neidentificētu slimību ierosinātāju un kaitēkļu izplatība. Trūkst zināšanas par to ierobežošanu integrētajā un bioloģiskajā audzēšanas sistēmā, ko plānots risināt projektā. Latvijā selekcionētas pirmās krūmcidoniju šķirnes, tomēr nepietiekama ir informācija par to piemērotību audzēšanai dažādos Latvijas reģionos, efektīvām to pavairošanas metodēm, apaugļošanās bioloģiju un slimībizturību. Projektā turpināsies esošo šķirņu izvērtēšana no šiem aspektiem, kā arī jaunu šķirņu izdalīšana no uzkrātā selekcijas materiāla. Augļi raksturojas ar vērtīgu bioķīmisko sastāvu, trūkst pētījumu par detalizētu ķīmisko savienojumu veidošanos dažādās augļu nogatavošanās fāzēs, trūkst informācijas par svaigu augļu uzglabāšanas laika pagarināšanu, kas ir vieni no projekta uzdevumiem. Līdz šim augļu pārstrādes blakusproduktus izmanto nepilnvērtīgi. Projektā plānota padziļināta spiedpalieku, sēklu bioķīmiskā sastāva izpēte un to pielietojuma paplašināšana. Trūkst pilnas ražošanas procesa ķēdes ekonomiskā izvērtējuma, ko plānots veikt projekta ietvaros. Plānots ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kurā paredzēti rūpnieciskie un fundamentālie pētījumi. Projekta tēma atbilst zinātnes nozarei: 4.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; Projektā plānotas piecas darbības/aktivitātes: 1)Krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju precizēšana, izmantojot integrētas un bioloģiskas metodes; 2)Krūmcidoniju slimību ierosinātāju un bezmugurkaulnieku noteikšana un potenciālo augu aizsardzības metožu pārbaude; 3)Krūmcidoniju izmantošanas iespēju paplašināšana, bioaktīvi savienojumi augļos un blakusproduktos; 4)Audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums; 5)Tehnoloģiju pārneses pasākumi. Plānotie rezultāti: 1) izstrādāti tehnoloģiskie risinājumi vidi saudzējošai krūmcidoniju audzēšanai, izdalītas piemērotākās šķirnes un adaptētas to pavairošanas metodes kvalitatīvu stādu ieguvei, 2) noteikti slimību izraisītāji un bezmugurkaulnieki krūmcidoniju stādījumos un izstrādātas metodes bioloģiskajai un integrētajai krūmcidoniju aizsardzībai, 3) iegūti dati par šķirņu un sēklaudžu augļu, to pārstrādes blakusproduktu detalizētu bioķīmisko sastāvu; uzglabāšanas laika pagarināšanas iespējām; izstrādāti divi tehnoloģiskie risinājumi produktu ar pazeminātu cukura daudzumu ieguvei un gaļas ēdienu kvalitātes uzlabošanai; 4) veikts datu apkopojums un ekonomiskais izvērtējums par krūmcidoniju audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju priekšrocībām; 5)īstenoti tehnoloģiju pārneses pasākumi. Šī projekta ietvaros radītās zināšanas, kas iegūtas, iesaistot konsorcijā vairāku zinātņu disciplīnu pētniekus, radīs zinātniskos un tehnoloģiskos pamatus krūmcidoniju audzēšanas un izmantošanas uzlabošanai. Projektu īstenos APP "Dārzkopības institūts" sadarbībā ar diviem partneriem - zinātnisku institūciju "Latvijas Lauksaimniecības universitāte" un komercuzņēmumu SIA "Cooperative". Plānotās izmaksas: 584 070.46 EUR, t.sk. 496 459.89 EUR ERAF un 43 805.29 EUR valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošanas ilgums: 3 gadi (01.02.2017.- 31.01.2020.). 2017-02-01 2020-01-31 579387,01 492478,00 Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Skolas iela 2, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov., LV-4228 2020-07-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās bioekonomikas nozares Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Zināšanu ietilpīga bioekonomika, kas iekļauta 2013. gadā pieņemtajā Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā izceļ inovatīvu tehnoloģisko risinājumu nozīmību vides un pārtikas drošības kontrolei, sekmējot tautsaimniecības nozaru attīstību. Iesniegtais projekts ir vērsts uz multidisciplināru ķīmijas un mikrobioloģijas jomas ekspertu, tai skaitā jauno zinātnieku iesaisti pārtikas un vides paraugu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei paredzētu metožu rūpnieciskā pētījumā un eksperimentālā izstrādē, radot ātras, jutīgas un selektīvas inovatīvas daudzkomponentu analīžu metodes plaša spektra ķīmisko un bioloģisko piesārņotāju noteikšanai pārtikas un vides paraugos. Izstrādātās metodes tiks aprobētas Latvijas Republikas mērogā, raksturojot Latvijas izcelsmes pārtikas produktu nekaitīgumu attiecībā uz ķīmisko un bioloģisko piesārņotāju līmeņiem. Projektā tiks nodrošināta iegūto zinātību pārnese starp tiešajām mērķa grupām: zinātniskās institūcijas, komersanti, tai skatā pārtikas ražotāji, zinātnieki, tai skaitā jaunie pētnieki un eksperti vides un pārtikas drošības pārvaldības jomā. Atslēgas vārdi: analītiskās metodes, bioloģiskais un ķīmiskais piesārņojums, eksperimentālā izstrādne, pārtikas un vides drošība, prioritārās tautsaimniecības nozares, tautsaimniecības nozaru ilgtspēja, tehnoloģiju un zinātības pārnese. Projekta galvenie mērķi ir radīt un zinātības pārneses veidā ieviest lietošanā jaunas zināšanas un inovatīvas eksperimentālās izstrādnes praktiskas nozīmes analītiskās ķīmijas un mikrobioloģijas pētījumiem prioritārajās tautsaimniecības nozarēs (lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas ražošanas u.c.). Projektā paredzētā pētniecības kategorija ir rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrāde. Projekts paredz veikt rūpnieciskos pētījumus un iekļauj vairāku eksperimentālo izstrāžu radīšanu pārtikas drošības novērtējumam, nodrošinot multidisciplināru sadarbību starp ķīmijas un mikrobioloģijas ekspertiem, tai skaitā sekmējot jauno zinātnieku piesaisti projekta aktivitātēm, kas atbilst projektā izvirzītajiem uzstādījumiem, veicināt zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, sekmējot Latvijas zinātnisko institūciju dalību viedās zinātniskās stratēģijas uzstādījumu sekmēšanai, uz ko ir tieši attiecināma bioekonomikas stratēģijā izvirzītā prioritāro tautsaimniecības nozaru drošības novērtēšana un tai paredzētu inovatīvo tehnoloģiju izstrāde attiecībā uz pārtikas piesārņotāju kontroli. Iesniegtais projekts atbilst vairākām multidisciplinārām zinātnes nozarēm, kas identificētas atbilstoši OECD zinātņu nozaru klasifikācijai: ķīmija (1.4), bioloģija (1.6) un lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība (4.1). Iesniegtais projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Projekta rezultātu izplatīšana plānota tehnoloģiju un zinātības pārneses veidā. Projekta realizācija plānota projekta iesniedzēja zinātniskajā institūcijā. Projektā nav plānota papildus partneru piesaiste. Par projekta rezultātiem plānots ziņot vietēja mēroga un starptautiskās zinātniskajās konferencēs (vismaz 5). Projekta iesniedzēja mājaslapā tiks publiskota informācija par projekta aktualitātēm. Galvenie projekta plānotie rezultāti: - Iesaistīti jaunie zinātnieki (4) - Izstrādātas un aprobētas vairākas (2) inovatīvas metodes ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma noteikšanai - Nodrošināta zināšanu pārnese publikāciju (9), konferenču (5) un zināšanu pārneses veidā, kā arī radot divus vietēja mēroga intelektuālā īpašuma licenses līgumus. Eksperimentālā izstrādes gatavības līmenis projekta īstenošanas rezultātā būs: TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācija mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē. Projekta kopējās izmaksas: EUR 449 917,00 (no kurām ERAF atbalsta apjoms: EUR 382 429,44) ; Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017.-30.08.2019). 2017-03-01 2019-08-30 440841,16 374715,00 Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 2019-11-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Projekta „Inovatīvās levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde” mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kas paplašinātu vietējā atjaunoties spējīgā resursa- koksnes izmantošanu augstas pievienotas vērtības produktu ražošanai, lai aizstātu uz fosilajiem resursiem bāzētas ķimikālijas, ko īstenos, veicot rūpniecisku pētījumu, lai izstrādātu inovatīvu ražošanas tehnoloģiju katalītiskai levoglikozenona ieguvei no lignocelulozes, izmantojot minerālskābes, un heterogēnos katalizatorus, ar sekojošu ātro pirolīzi nesējgāzes plūsmā. Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) izpētīt koksnes vājas skābes hidrolīzes un hidrotermiskās priekšapstrādes procesu ietekmi uz lignocelulozi un impregnēšanu ar skābes (H2SO4, H3PO4) katalizatoru vai to maisījumu; 2) pārbaudīt cietfāzes katalizatorus uz aktīvo ogļu un sāļu bāzes; 3) izpētīt procesā radušos blakusproduktu- cukuru un anhidrocukuru atkārtotu konversijas iespējas levoglikozenonā un karbonizētā atlikuma konversijas iespējas augstas kvalitātes aktīvajās oglēs; 4) veikt pirolīzes temperatūras un apstākļu optimizāciju uz laboratorijas ablatīvā un šneka reaktoriem un optimizēt levoglikozenona izdalīšanu. Plānotie rezultāti: izstrādāta jauna tehnoloģija, iesniegtas 4 SCI publikācijas un 1 patents. Nesaimnieciskā projekta īstenotājs ir Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, projekts atbilst zinātņu nozarei 2.4.Ķīmiskā tehnoloģija, tā ilgums- 36 mēneši, finansējums- 583 649,22.-EUR. Paredzamais projekta uzsākšanas datums- 2017.gada 1.marts, projekta beigu datums- 2020.gada 28.februāris Atslēgvārdi: lignoceluloze, levoglikozenons, ātrā pirolīze. Projekta „Inovatīvās levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde” mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kas paplašinātu vietējā atjaunoties spējīgā resursa- koksnes izmantošanu augstas pievienotas vērtības produktu ražošanai, lai aizstātu uz fosilajiem resursiem bāzētas ķimikālijas un radītu bāzi jaunu produktu attīstībai. To īstenos, veicot starpdisciplināru rūpniecisku pētījumu koksnes ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā, lai izstrādātu inovatīvu ražošanas tehnoloģiju katalītiskai levoglikozenona ieguvei no lignocelulozes, izmantojot minerālskābes, un heterogēnos katalizatorus, ar sekojošu ātro pirolīzi nesējgāzes plūsmā pie temperatūras 300-400C. Projekts atbilst zinātņu nozarei 2.4.Ķīmiskā tehnoloģija, tā tehnoloģiskās gatavības (TRL) līmenis ir 2 un tas nav saistīts ar saimniecisko darbību. Tas sniegs ieguldījumu nepieciešamajos tautsaimniecības transformācijas virzienos, izmainot ražošanas un eksporta struktūru meža un kokapstrādes nozarē, nodrošinot tām nākotnes izaugsmi, ražojot produktus ar augstu pievienoto vērtību, un ļaus būtiski attīstīt viedās specializācijas jomu- zināšanu ietilpīgu bioekonomiku. Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas darbības: 1) izpētīt koksnes vājas skābes hidrolīzes un hidrotermiskās priekšapstrādes procesu parametru ietekmi uz lignocelulozi un tālāko pirolīzi pēc impregnēšanas ar skābes (H2SO4, H3PO4) katalizatoru vai to maisījumu; 2) pārbaudīt cietfāzes katalizatorus uz aktīvo ogļu un metālu sāļu bāzes; 3) izpētīt procesā radušos blakusproduktu- cukuru un anhidrocukuru atkārtotas konversijas iespējas levoglikozenonā un karbonizētā atlikuma konversijas iespējas augstas kvalitātes aktīvajās oglēs; 4) veikt pirolīzes temperatūras un apstākļu optimizāciju uz laboratorijas ablatīvā un šneka reaktoriem un optimizēt levoglikozenona izdalīšanu no pirolīzes kondensāta. Plānotie rezultāti: izstrādāta jauna tehnoloģija, iesniegtas 4 SCI publikācijas un 1 patents. Nesaimnieciskā projekta ilgums ir 36 mēneši, tajā nav paredzēts iesaistīt sadarbības partnerus un tā finansējums ir 582 552,39.-EUR no kuriem 495 169,54 EUR ir plānotais ERAF atbalsta apjoms. Paredzamais projekta atbalstāmo darbību īstenošanas uzsākšanas datums- 2017.gada 1.marts, projekta beigu datums- 2020.gada 28.februāris. Viduposms 2018.gada septembris 2017-03-01 2020-02-28 578932,34 492092,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2020-06-13 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis ir izveidot un klīniski aprobēt jauna veida portatīvu ierīci un mākoņdatošanas servisu agrīnai ādas melanomas un citu vēža paveidu (bazālo šūnu vēzis, plakanšūnu vēzis) diagnostikai, pēcoperācijas rētas uzraudzībai un audzēja recidīva laicīgai atpazīšanai. Diagnostisko procesu veidos spektrālo un fluorescento attēlu iegūšana, bezvadu datu pārraide caur mobilo tīklu, attēlu apstrāde mākoņdatošanas servisā un attālināta piekļuve diagnostiskiem rezultātiem. Bezkontakta ādas diagnostikai tiks kombinētas difūzās atstarošanās un fluorescences fotoizbalēšanas parametru attēlošanas metodes specifiskā ādas apgaismojumā. Prototipa ierīce un mākoņdatošanas serviss tiks klīniski pārbaudīts uz dažādām ļaundabīgām un labdabīgām ādas veidojumu grupām Latvijas Onkoloģijas Centrā un ārstu prakses vietās. Šādas ierīces izveide būtiski uzlabos ādas vēža agrīnās diagnostikas un pēcoperācijas uzraudzības pieejamību, palielinot cilvēku dzīves ilgumu un kvalitāti. Projekta pētniecisko grupu veidos pieredzējuši biofotonikas, elektronikas un onkoloģijas eksperti, kā arī jaunie zinātnieki no Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU). Atslēgas vārdi: ādas vēža diagnostika, attēlošana, difūzā atstarošanās, fluorescence, fotoizbalēšana, iegultais mikrokontrolieris, mākoņdatošana. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir izveidot un klīniski aprobēt jauna veida portatīvu ierīci un mākoņdatošanas servisu agrīnai ādas melanomas un citu vēža paveidu (bazālo šūnu vēzis, plakanšūnu vēzis) diagnostikai, pēcoperācijas rētas uzraudzībai un audzēja recidīva laicīgai atpazīšanai. Projekts atbilst medicīnas un veselības zinātnes nozarei (3.Medical and health sciences, 3.3.Health sciences/Medical engineering). Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tajā paredzēti rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrāde. Plānoti sekojoši rezultāti: 4 portatīvās ierīces (jauna produkta) prototipi ādas vēža bezkontakta diagnostikai, 9 oriģināli zinātniskie raksti ( 2 no tiem žurnālos ar augstu citēšanas indeksu), tehnoloģiju tiesības-zinātība par izstrādātu produktu un licences līgums (paredzēts pēc projekta beigām). Projekta kopējās izmaksas ir 648 586,73 EUR, no tām ERAF atbalsta apjoms sastāda 551 298,72 EUR. Projektu paredzēts īstenot 26 mēnešus no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim 2017-03-01 2019-04-30 645469,57 548649,00 Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048 Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079 Sētas iela 1, Rīga, LV-1048 2019-08-13 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošana ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Čukstošās galerijas modas (ČGM) rezonatori tiek veidoti no apaļas formas optiski caurspīdīga materiāla un uztur tās iekšienē ielaistu un cirkulējošu gaismas vilni, izmantojot pilnās iekšējās atstarošanās efektu. ČGM priekšrocība ir, ka tie der plašam starojuma krāsu diapazonam, tie ir kompakti, viegli un lētāki par klasiskajiem divu spoguļu optiskajiem rezonatoriem. Stabilizējot lāzera emisiju uz rezonatora, būtiski sašaurinās lāzera spektrālais platums, kas ir svarīgi, veidojot optiskos atomu pulksteņus, kā arī noder plašāk spektroskopijā un interferometrijā. Dr. Jāņa Alņa vadībā dotā projekta ietvaros Latvijā tiks ieviestas ČGM rezonatoru izgatavošanas tehnoloģijas un pētniecības virziens, balstoties uz iepriekšēju pieredzi Vācijā. Tiks izveidots tehnoloģisks risinājums - tehnoloģijas prototips, kurā ČGM rezonators tiek kombinēts ar piesātinājuma spektroskopiju rubīdija atomos, lai kompensētu termisko dreifu un uzlabotu ilglaicīgo stabilitāti. Mērījumiem tiks izmantota laboratorijā pieejamā moderna femtosekunžu optiskā frekvenču ķemme. Dr. Romans Viters, ar lielu pieredzi biosensoru izstrādē, vadīs projekta daļu, kur ČGM rezonatori tiks testēti kā potenciālie biosensori. Šai sakārā uz ČGM virsmas tiks uzklātas plānas metālu oksīdu nanostruktūras (ZnO, TiO2), nanodaļiņas (Au) vai polimēri (PANI, Ppy), kas nodrošinās biomolekulu imobilizāciju. Gaismas izplatīšanos rezonatoros un iegūtos optiskos signālus modelēs ar COMSOL programmu un blīvuma matricu formālismu. Atslēgas vārdi: čukstošas galerijas modas rezonators, lāzers, mikrorezonators, optiskais frekvences standarts, precīzijas atomu spektroskopija, stabilizēšanas elektronika, biosensors, femtosekunžu optiskā frekvenču ķemme. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis (īsā versija): iegūt jaunas zināšanas Čukstošās Galerijas Modu (ČGM) rezonatoru izstrādē, stabilizēšanā un modelēšānā, un rezonatoru izmantošanā biomolekulu detektēšanai. Projektā paredzētā pētniecības kategorija: rūpniecisks pētījums. Zinātnes nozare, kurai atbilst pētījuma projekts (izmantojot OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai): 1.3. Fizikas zinātne; 1.6. Bioloģijas zinātne; 2.5. Materiālu inženierija. Tādējādi projekts ir starpdisciplinārs. Projekts ir AR SAIMNIECISKU DARBĪBU NESAISTĪTS projekts. Projektā paredzētas sekojošas galvenās darbības: 1) ČGM rezonantoru izgatavošana (no stikla, kvarca, CaF2, MgF2; izgatavošana ar litogrāfijas palīdzību) un skaitliskā modelēšana (ar programmatūrām COMSOL, Mathematica, C++/Python); 2) ČGM rezonatoru testēšanas stenda izveide, rezonatoru testēšana un stabilizēšana ar Rb atomu piesātinājuma spektroskopijas līnijām un iegūtās optiskā standarta frekvences stabilitātes mērījumi, izmantojot femtosekunžu optisko frekvenču ķemmes lāzeri. 3) ČGM rezonatoru izmantošana biomolekulu detektēšanai; 4) Projekta publicitāte un zinātības pārvaldība. Projekta galvenie plānotie rezultāti ir: 1) 4 publikācijas par ČGM rezonatoru izveidošanu, stabilizēšanu, modelēšanu, kā arī to izmantošanu biomolekulu detektēšanai; 2) 3 tehnoloģijas tiesības - zinātība (a) par ČGM rezonatoru izveidošanu un modelēšanu; (b) par ČGM rezonatoru stabilizēšana ar Rb piesātinājuma spektroskopiju; (c) par ČGM rezonatoru izmantošanu biomolekulu detektēšanai; 3) 1 licences līgums par 3 tehnoloģiju tiesību - zinātības izmantošanu; 4) 3 prototipi: (a) ČGM rezonators ar vislabāko sniegumu; (b) tehnoloģijas prototips, kur ČGM rezonators ir stabilizēts ar Rb piesātinājuma spektroskopiju; (c) ČGM rezonators ar speciālu pārklājumu, kas rada to jūtīgu pret noteiktām biomolekulām. Projektu plānots realizēt 36 mēnešu laikā (01.03.2017 - 29.02.2020). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 648 202,61 EUR, to skaitā ERAF finansējums (85%) - 550 972,22 EUR. 2017-03-01 2020-02-29 635392,62 540083,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 2020-07-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis – veicināt vietējo bioenerģijas resursu efektīvu izmantošanu enerģijas ražošanā ar samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo emisiju izplūdi apkārtējā vidē, veidojot granulētu salmu (kviešu, rapšu), cieto un gāzveida kurināmo (koksne, ogles, kūdra, propāns, biogāze) kombinētos gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesus, optimizējot maisījumu sastāvu un izvērtējot maisījuma sastāva ietekmi uz šo procesu veidošanos, procesu stabilizācijai un efektivitātes palielināšanai izmantojot virpuļplūsmas un elektrodinamisko vadību. Projekta mērķis atbilst EK definētiem mērķiem enerģētikas un vides aizsardzības nozarē, nosakot, ka līdz 2020. gadam par 20% jāsamazina siltumnīcas gāzu emisija, par 20% palielinot enerģijas ieguvi no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Projekts atbilst Latvijas „viedās enerģētikas” mērķiem un uzdevumiem (RIS3), kas paredz viedas tehnoloģijas prototipu izstrādi enerģijas iegūšanai no atjaunojamiem energoresursiem. Projekts ietver rūpnieciskos pētījumus, veicot kombinēto gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesu apvienotus eksperimentālos pētījumus, matemātisko un skaitlisko modelēšanu un izvērtējot šo procesu elektrodinamiskās vadības iespējas, lai izveidotu jaunus viedās tehnoloģijas prototipus efektīvākai granulēto salmu izmantošanai siltuma ražošanā, samazinot siltuma ražotāju ietekmi uz vidi un eksperimentālās izstrādes viedo tehnoloģiju pilnveidošanai. Projekts paredz izveidot starpdisciplināru zinātniski-pētniecisko grupu, kas apvieno pieredzējušus un jaunos speciālistus (jaunos doktorus, doktorantus, maģistrantus) ar kompetenci dabas un inženierzinātņu nozarēs. Atslēgvārdi: biokurināmie, gazifikācija, kombinētā degšana, siltuma ražošana, SEG emisijas, elektrodinamiskā vadība. Projekta mērķis – veicināt vietējo bioenerģijas resursu efektīvu izmantošanu enerģijas ražošanā ar samazinātu SEG emisiju izplūdi apkārtējā vidē, veidojot granulētu salmu (kviešu, rapšu), cieto un gāzveida kurināmo (koksne, ogles, kūdra, propāns, biogāze) kombinētos gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesus, optimizējot maisījumu sastāvu un izvērtējot maisījuma sastāva ietekmi uz šo procesu veidošanos, procesu stabilizācijai un efektivitātes palielināšanai izmantojot virpuļplūsmas un elektrodinamisko vadību. Projekta atbalstāmās darbības: 1. Rūpnieciskie pētījumi, kas apvienos eksperimentālos pētījumus (LUFI) ar procesu matemātisko un skaitlisko modelēšanu (LUMII), izvērtējot cieto un gāzveida kurināmo piedevu ietekmi uz granulēto salmu kombinēto gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesu veidošanos, šo procesu efektivitātes palielināšanai un regulēšanai izmantojot elektrodinamisko vadību. Pētījumi ietvers viedas tehnoloģijas prototipu izstrādi un validāciju laboratorijas vidē (TRL-4). 2. Jaunu tehnoloģiju eksperimentālā izstrāde Eksperimentālā izstrāde tiks veikta, modificējot tehnoloģijas prototipa (TRL-4) galvenās sastāvdaļas darbībai pie palielinātas siltuma jaudas un integrējot ar rūpniecisko granulu degli. Jaunās tehnoloģijas (TRL-5) validācijai tiks izmantoti optimizēta sastāva kurināmo maisījumi, veicot procesu elektrodinamisko vadību, samazinot SEG emisijas un nodrošinot efektīvāku salmu izmantošanu ekoloģiski tīrākas siltuma enerģijas ražošanai. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts sadarbības projekts, veidojot starpdisciplināru pētnieku grupu no LU Fizikas Institūta (LUFI) un LU Matemātikas un Informātikas Institūta (LUMII), kas, atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai, apvieno pētījumus dabas zinātņu nozarē (1) (matemātikā- 1.1., fizikā- 1.3., ķīmijā-1.4), inženierzinātņu nozarē (2-2.7) un izglītībā (5-5.3.). Plānotie rezultāti: 12 raksti SCI žurnālos; 7 referāti Starptautiskās konferencēs, 1 zinātība; 2 viedās tehnoloģijas prototipi Projekta ilgums - 36 mēneši (2017.03.01.-2020.02.29.) Projekta kopējās izmaksas: 600000 EUR, publiskā finansējuma apjoms- 555000 EUR (92,5%), līdzfinansējums- 45000 EUR (7,5%). 2017-03-01 2020-02-29 595962,66 506568,00 Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 2020-05-28 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts (norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus, kā arī ir jānorāda trīs līdz septiņi plānotie projektu raksturojoši atslēgas vārdi) Projekta mērķis ir radīt jaunu analītisku metodi, kas balstās uz rentgenstaru difrakcijas (RD) analīzi veidojoties kompleksam “saimnieks-viesis” starp organisku savienojumu un kristālisko metālorganisko ietvaru (MOI), tādējādi atbalstot pētījumus, kas veicina Latvijas Viedās Specializācijas stratēģijas mērķus, zinātnisko un tehnoloģisko cilvēkkapitāla attīstību un uzlabo ekonomikas konkurētspēju, izveidojot jaunas zināšanas. Monokristālu rentgenstaru difrakcijas (RD) analīze tieši atklāj organisko savienojumu 3D struktūru. Tomēr, ir ierobežojumi, kas ir saistīti ar piemērota izmēra kristālu iegūšanu. Lai pārvarētu tos, mēs plānojam izmantot MOI kā "kristālisko sūkli", kas absorbēs organiskās viesu molekulas un vienmērīgi noorientēs tās uz poru virsmas, padarot to struktūru viegli nosakāmu ar RD analīzi. Veiksmīgi sakārtoti kristāli, augstas porozitātes un virsmas platības, kā arī modulārā sintēze ar viegli nomaināmiem strukturāliem motīviem, padara MOI par ideālu platformu universālam kristālisko uzņēmējietvaru dizainam. Tiks izveidota MOI bibliotēka, izvēlēta no Kembridžas struktūru datubāzes, un tiks pētīta to adsorbcija plašam analizējamo standartvielu spektram. Šīs mijiedarbības izpēte ļaus attīstīt pareizu metodiku kompleksu “saimnieks-viesis” veidošanai un to RD analīzei. Projekta ilgums: 36 mēneši. Atslēgvārdi: metālorganiskais ietvars; kristāliskais sūklis; struktūras noteikšana; bioloģiski-aktīvie savienojumi; komplekss „saimnieks-viesis”; monokristālu rentgenstaru difrakcija. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir izveidot jaunas zināšanas, kas veicina Latvijas Viedās Specializācijas stratēģijas mērķus, zinātnisko un tehnoloģisko cilvēkkapitāla attīstību un uzlabo ekonomikas konkurētspēju. Tiks radīta jauna analītiska metode, kas balstās uz “kristāliskā sūkļa” monokristālu rentgenstaru difrakcijas (RD) analīzi un kuru būs iespējams pielietot kā alternatīvu KMR un ŠH-MS metodēm struktūras noteikšanai. Tā būs plaši piemērojama dažādās biomedicīnas jomās un pozitīvi ietekmēs sabiedrības veselību, kas Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 noteikta kā viena no prioritātēm. Projekta kategorija ir nesaimniecisks rūpniecisks pētījums (daļā 8.2.2.). Tas aptver divas zinātniskas disciplīnas: ķīmijas zinātni (1.4) un nanotehnoloģiju (2.10). Projekta ilgums: no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim. Projekta izmaksas: 648625 EUR. Jaunu bioloģiski aktīvo savienojumu atklāšana un izdalīšana no dabīgiem ekstraktiem, zāļu metabolītu raksturošana, aktīvo farmaceitisko vielu rūpnieciskā ražošana un to piemaisījumu identificēšana - visiem šiem procesiem nepieciešami stabili un efektīvi paņēmieni molekulārās struktūras noskaidrošanai. , Šī uzdevuma daudzveidīgie piedāvātie risinājumi ieskaitot KMR un ŠH-MS metodes sniedz tikai netiešu informāciju par molekulāro struktūru. Vienīgā metode, kura viennozīmīgi spētu atklāt trīsdimensionālo molekulāro struktūru ir monokristālu rentgenstaru difrakcijas (RD) analīze, bet tai ir vairāki ierobežojumi, kas ir saistīti ar piemērota analizējamās vielas monokristāla izveidi. Nespēja analizēt eļļas, stiklveida un amorfas cietvielas, problēmas ar piemērota izmēra un kvalitātes kristālu iegūšanu, it īpaši no materiāliem, kas pieejami mazos daudzumos – tas viss ierobežo metodes pielietošanu. Pavisam nesen kļuvuši pieejami jaunās paaudzes RD raksturošanas paņēmieni šīs problēmas risināšanai. Izmantojot to pašu RD aprīkojumu, jaunas metodes balstās uz modernu kristāla sagatavošanu, kas ir iespējama pielietojot metālorganisko ietvaru (MOI) kā "kristālisko sūkli". Šie materiāli var absorbēt organiskās viesmolekulas un vienmērīgi orientēt tās uz poru virsmas, ļaujot tieši noteikt vielas struktūru ar RD analīzi. Labi sakārtoti kristāli, augstas porainības un virsmas platības, kā arī modulārā sintēze ar viegli nomaināmiem strukturāliem motīviem, padara MOI par ideālu platformu universālam kristālisko ietvaru dizainam. Ierosinātā darba mērķis ir ievērojami paplašināt MOI klāstu, kuri būtu piemēroti RD analīzēm plašam analizējamo vielu spektram. Visdaudzsološākie MOI, kas identificēti literatūrā, balstoties uz stingru kritēriju kopumu, tiks sintezēti ar mērķi izpētīt to mijiedarbību ar vairākiem analizējamo vielu modeļiem. Iegūto MOI stabilitāte attiecībā uz dažādu šķīdinātāju sistēmām, temperatūru un citiem apstākļiem kalpos kā papildus racionāli kritēriji, norādot, kurš MOI būs labāk pielāgojams praktiskām vajadzībām. Papildus, mēs piedāvājam pēc-sintētiski modificēt pieejamas iekšējās virsmas poras, kas radīs virkni MOI ar mainīgu saistību veidiem ar dažādām viesmolekulām, tādējādi uzlabojot to orientāciju. Īpaši svarīga ir tādu MOI izstrāde, kuri ir stabili dažādu funkcionālo grupu klātbūtnē, vienlaikus saglabājot spēju efektīvi absorbēt un orientēt analizējamās vielas. Adsorbcijas vietu un saistību veidu identifikācija kompleksā “saimnieks-viesis” starp MOI un analizējamo vielu ir priekšnoteikums jaunu un plaši piemērojamu kristālisko sūkļu izstrādei. Veiksmīgai projekta īstenošanai projekta mērķa grupa tiks izveidota no augsti kvalificētiem pētniekiem un diviem studentiem. Projekta rezultāti iekļaus MOI bibliotēkas sagatavošanu, piemērotu plašam analizējamo vielu klāstam, kompleksu “saimnieks-viesis” iegūšanas metodoloģiju un attiecīgu RD analīzi. Tiks aizstāvēti vismaz 1 maģistra un 1 bakalaura diploms; iesniegts viens patenta pieteikums (PCT) un viens manuskripts zinātniskajā žurnālā ar citēšanas faktoru virs 50% no nozares vidējā un divi manuskripti žurnālos no SCOPUS datu bāzes. Atslēgvārdi: metālorganiskais ietvars; kristāliskais sūklis; struktūras noteikšana; bioloģiski-aktīvie savienojumi; komplekss „saimnieks-viesis”; monokristālu rentgenstaru difrakcija. 2017-02-03 2019-12-31 619986,18 526988,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2020-04-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1.Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīva nesagraujošās testēšanas instrumenta prototipu (TRL 4) cieto šūnaino plastmasu (putuplastu) un no tā izgatavotu produktu blīvuma, siltumvadītspējas koeficienta un elastības moduļa testēšanai. Ir paredzēts testeri veidot kā portatīvu mērinstrumentu, kurā dielektriskās spektrometrijas princips ir apvienots ar mākslīgā intelekta (mākslīgo neironu tīklu (MNT)) pieeju, izmantojot kapacitīvu sensoru, kas uzliekams testējamam objektam no vienas puses. Tiek plānotas šādas galvenās darbības fundamentālo un rūpniecisko pētījumu ietvaros: 1) MNT apmācības un testēšanas datu kopu iegūšana; 2) MNT sintēze, izmantojot iegūtās apmācības datu kopas; 3) nesagraujoša testera prototipa izstrāde ar integrētiem MNT; 4) oriģinālu zinātnisku rakstu sagatavošana. Tiek plānoti šādi galvenie sasniedzamie rezultāti: 1) oriģināli zinātniskie raksti; 2) jauna produkta – testera prototips cietu putuplastu materiālu blīvumu, siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu nesagraujošai testēšanai; 3) tehnoloģiju tiesības – zinātības – MNT algoritmi cieto putuplastu materiālu blīvumu, siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu novērtēšanai; 4) citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – MNT apmācības un testēšanas datu kopas. Atslēgas vārdi: nesagraujošā testēšana, dielektriskā spektrometrija, no vienas puses testējamam objektam uzliekami kapacitīvi sensori, MNT, cietās šūnainās plastmasas (putuplasti). 1.1.2.Testera prototipu (TRL 4) paredzēts veidot kā portatīvu dielektrisku spektrometru, kas aprīkots ar: 1) kapacitīvu sensoru, kas uzliekams testējamam objektam no vienas puses, dielektrisko spektru mērīšanai nesagraujošās veidā bez speciālu paraugu izgatavošanas; 2) MNT datu apstrādes moduli interesējošo fizikālo raksturlielumu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem. Projektā tiks veikti fundamentāli un rūpnieciski pētījumi un to individuāli īstenos Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts (LU MMI), lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni. Projekts atbilst OECD zinātņu nozaru klasifikācijai 2.2 Elektrotehnika, elektronika, informātika un 2.5 Materiālzinātne. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekts sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk RIS3) mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai un veicinās RIS3 noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” specializācijas jomā. Īstenojot projektu, tiek plānotas šādas galvenās darbības: 1) MNT apmācības un testēšanas datu kopu iegūšana cieto putuplastu materiālu blīvuma, siltumvadītspējas koeficienta un elastības moduļa novērtēšanai no dielektriskiem spektriem; 2) MNT sintēze interesējošo fizikālo raksturlielumu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem; 3) jauna produkta – testera prototipa (TRL 4) izstrāde interesējošo fizikālo raksturlielumu nesagraujošai testēšanai; 4) Oriģinālu zinātnisku rakstu sagatavošana un iesniegšana. Tiek plānoti šādi galvenie sasniedzamie rezultāti: 1) oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos – 6 gab.; 2) tehnoloģiju tiesības – zinātības MNT algoritmu veidā interesējošo fizikālo raksturlielumu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem – 3 gab.; 3) jauna produkta – testera prototips (TRL 4) interesējošo fizikālo raksturlielumu nesagraujošai testēšanai; 4) citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – MNT apmācības un testēšanas datu kopas (bāzes) interesējošo fizikālo raksturlielumu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem – 3 gab. Kopējās projekta izmaksas: 572 664.00 EUR, plānotais ERAF atbalsta apjoms: 486 764.40 EUR. Projekta īstenošanas ilgums: (01.03.2017.-29.02.2020. (36 mēneši)), ( vidusposms 30.06.2018.). 2017-03-01 2020-02-29 558474,55 474703,00 Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 2020-05-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" 1.1.1. Lai nodrošinātu sterilitāti biotehnoloģiskajos procesos, aizvien vairāk tiek pielietota maisīšana, kas ierosināta ar magnētiskā lauka palīdzību. Attīstoties augsta enerģijas līmeņa retzemju elementu magnētu ražošanai, uzlabojas iespējas izveidot pilnveidotākas un jaudīgākas magnētiskās piedziņas. Eiropas Savienībā biotehnoloģisko iekārtu ražotāji aizvien plašāk pielieto magnētiskās piedziņas maisītājus, t.sk. arī vienreiz lietojamos bioreaktoros. Neskatoties uz šādu pielietojumu perspektīvu, nav pieejama viennozīmīga informācija par magnētisko piedziņu ierosināto lauku ietekmi uz mikroorganismu augšanas un biosintēzes procesiem. Projektā tiks pētīta magnētiskās piedziņas ierosinātas maisīšanas ietekme uz dažādiem biotehnoloģiskajiem procesiem, kā piemērus apskatot rauga, baktēriju un mikroaļģu kultivāciju fermentācijas procesus, tādā veidā ietverot pietiekami plašu potenciālo pielietojumu klāstu. Dotajos procesos tiks pētīti mikroorganismu augšanas fizioloģiskie rādītāji pie dažādas intensitātes un konfigurācijas magnētiskajiem laukiem, kas raksturīgi magnētiskajām piedziņām. Tiks pētīta arī maisīšanas izraisīto cērpes spriegumu, kā arī citu maisīšanas sekundāro efektu ietekme uz dažādu mikroorganismu fizioloģiskajiem rādītājiem. Balstoties uz pētījumu rezultātiem, tiks noteiktas magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Atslēgas vārdi: bioreaktors, fermentācijas, mikroorganismu augšana, magnētiskais lauks, samaisīšana, magnētiskā sajūga piedziņa. 1.1.2. Projekta mērķis ir izpētīt magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas radītā lauka ietekmi uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi, uz šīs informācijas bāzes noteikt magnētisko piedziņu pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Projektā paredzētais pētījumu veids ir rūpnieciskais pētījums. Projekts atbilst OCED zinātņu nozaru FOS klasifikācijas nozares „2.Inženierija un tehnoloģija” divām apakšnozarēm – „2.5. Materiālu zinātne” un „2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija”. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts. Projektā veiks pētījumus magnētisko rotoru radīto lauku modelēšanai un eksperimentālai izpētei, to ietekmei uz dažādu mikroorganismu kultivāciju un magnētisko rotoru mērogošanai. Projektā tiks iesaistīti 4 maģistranti un 1 doktorants kā jaunie pētnieki. Projektu veiks sadarbībā trīs zinātniskās institūcijas: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (KĶI), Fizikāli enerģētiskais institūts (FEI) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) saskaņā ar efektīvas sadarbības principiem. KĶI veiks baktēriju, raugu un mikrooaļģu kultivācijas pētījumus un magnētisko rotoru un citu projekta būtisku faktoru integrēšanu bioreaktoros. RTU veiks metanogēno baktēriju kultivāciju, reaktoru mēroga pārejas aprēķinus saistībā ar magnētisko rotoru pielietošanu, kā arī projektā iegūto zināšanu pārnesi RTU bakalaura un maģistra apmācības programmās. FEI modelēs augsta enerģētiskā līmeņa retzemju elementu magnētu radītos magnētiskos laukus bioreaktoros pielietoto rotoru daļās un to apkārtnē. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneri kopīgi veidos zinātību, sagatavojot datu bāzes un 6 atklātas zinātniskās publikācijas par projektā veiktajiem pētījumiem, kuras tiks publicētas Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, no kurām divas tiks publicēta žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa. Rūpniecisko pētījumu rezultātā tiks iegūta informācija par magnētisko rotoru pielietojamības robežām mikroorganismu kultivēšanas procesiem, kura tiks piedāvāta kā intelektuālais īpašums atklātā izsolē, tādā veidā saņemot atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai. Projekta kopējās izmaksas ir 642 601.74 EUR, t.sk. ERAF atbalsts ir 546 211.48 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir 3 gadi. Projekta īstenošanas sākuma un beigu datumi attiecīgi ir 01.01.2017 un 31.12.2019. 2017-02-13 2019-12-31 641084,39 544921,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 2020-04-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. STIPRINOT ZINĀŠANU SABIEDRĪBU:starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā LATVIJAS UNIVERSITĀTES LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTS Latvijas Universitātes aģentūra Lai sekmētu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un zināšanu sabiedrības izaugsmi, apvienojot humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus un IT speciālistus, projekta mērķis ir ir veikt fundamentālu pētījumu par digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku, izstrādājot virtuālu pētniecības un sabiedrības iesaistes laboratoriju un virtuālus informācijas analīzes rīkus pētījumu veikšanai digitālajās humanitārajās zinātnēs, iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā un padarīt publiski brīvi pieejamu, ērti lietojamu apjomīgu kultūras datu kopumu pētniecībai un vispārējai izziņai. Šo mērķu sasniegšanai projektā plānots (1) apkopot un padarīt publiski brīvi pieejamus kultūras satura digitālos resursus, ko pēdējās desmitgadēs radījuši Latvijas zinātnieki, bet kas līdz šim bijuši izkliedēti dažādās tehnoloģiski atšķirīgās un novecojušās datubāzēs; (2) uz šī pamata radīt virtuālu līdzdalības un pētniecības laboratoriju – digitālo humanitāro zinātņu pētniecības virtuālo vidi, kas līdzās akadēmiskiem pētījumiem digitālajās humanitārajās zinātnēs jaunu zināšanu radīšanā ļauj iesaistīt sabiedrību, piedāvājot daudzveidīgas līdzdarbošanās iespējas; (3) iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā; (4) analizēt digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku un zinātniski aprobēt izveidotās virtuālās sabiedrības iesaistes un pētniecības laboratorijas un izstrādāto rīku sniegtās iespējas humanitāro zinātņu avotu analīzē un kultūras un radošo industriju attīstībā. Projekta rezultātā tiks radīta inovatīva zināšanu bāze par digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku; tiks izstrādāta darbspējīga, tālāk izmantojama virtuāla pētniecības vide, kas ietvers digitālu rīku kopumu specifiskas humanitāro zinātņu datu analīzes veikšanai, sabiedrības daudzveidīgas virtuālās līdzdalības nodrošināšanai, apmācībai un saziņai, kā arī līdzdalības novērošanai un analīzei; izstrādātā fundamentālā pētījuma rezultāti tiks aprobēti starptautiski – konferencēs un zinātniskos rakstos SCI žurnālos – un Latvijas mērogā, veicot informēšanas un zināšanu pārneses pasākumus. Projekta ilgums: 30 mēneši Projekta izmaksas: EUR 644 500 1.1.1. Lai sekmētu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un zināšanu sabiedrības izaugsmi, apvienojoties humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem un IT speciālistiem, projekta mērķis ir izstrādāt ir veikt fundamentālu pētījumu par digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku, izstrādājot virtuālu pētniecības un sabiedrības iesaistes laboratoriju un virtuālus informācijas analīzes rīkus pētījumu veikšanai digitālajās humanitārajās zinātnēs, iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā un padarīt publiski brīvi pieejamu, ērti lietojamu apjomīgu kultūras datu kopumu pētniecībai un vispārējai izziņai. Atslēgvārdi: digitālās humanitārās zinātnes, zināšanu sabiedrība, refleksīvā zinātne, digitālais kultūras mantojums, sabiedrības līdzdalība, atvērtie dati, atvērtā zinātne 1.1.2. Projekta mērķis ir veikt fundamentālo pētījumu par digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku, izstrādājot virtuālu pētniecības un sabiedrības iesaistes laboratoriju un virtuālus informācijas analīzes rīkus pētījumu veikšanai digitālajās humanitārajās zinātnēs, iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā un padarīt publiski brīvi pieejamu, ērti lietojamu apjomīgu kultūras datu kopumu pētniecībai un vispārējai izziņai. Projekta rezultāti tiks aprobēti starptautiski – konferencēs un zinātniskos rakstos SCI žurnālos – un Latvijas mērogā, veicot informēšanas un zināšanu pārneses pasākumus. Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi Zinātnes nozare (OECD): 6.2, 6.4, 5.8 Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts Projekta ilgums: 01.03.2017-31.08.2019 (30 mēneši) Projekta izmaksas: EUR 644 500, tostarp ERAF finansējums EUR 547 825 2017-03-01 2019-08-31 642467,20 546097,00 Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048 2019-11-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Energoietilpīga ražošanas procesa optimāla plānošana un tā elektroenerģijas patēriņa optimizācija atkarībā no tirgus cenas izmaiņām SIA "ENERGOSERT" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Elektroenerģijas izmaksas ietekmē ikvienas nozares konkurētspēju, sevišķi energoietilpīgās nozares, kurās izmaksas par elektroenerģiju var sasniegt līdz pat 40% no ražošanas izmaksām, piemēram, metālrūpniecība, šķiedras ražošana, būvmateriālu ražošana, plastikāta izstrādājumu ražošana, u.c. Ņemot vērā, ka elektroenerģijas cenas tirgū mainās ik stundu, ir racionāli plānot ražošanas procesu turpmākajam periodam, lai minimizētu elektroenerģijas izmaksas. Tādā veidā paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju, kas ir īpaši aktuāli Latvijas uzņēmumiem. Projekta mērķis ir palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti viedās enerģētikas jomā un paaugstināt energoietilpīgu ražošanas uzņēmumu konkurētspēju, izstrādājot viedu programmatūru, kas veicina ilgtspējīgu enerģijas patēriņa plānošanu. Projekta mērķa sasniegšanai tiks veikti divi līgumpētījumi, kuru ietvaros tiks izstrādāta viedā tehnoloģija – adaptīvs algoritms ražošanas procesa plānošanai, izvērtējot akumulācijas iekārtu izmantošanas iespējas un izmantojot mākslīgo neironu tīklu elektroenerģijas tirgus cenas prognozēšanai, un tiks veikta atbilstošas programmatūras izstrāde. Projekta rezultāts ir izstrādāta vieda programmatūra, kas ļaus uzņēmumiem izvērtēt enerģijas akumulācijas izmantošanas iespējas un optimāli plānot ražošanas procesu. Izmantojot šo programmatūru, uzņēmumi paaugstinās savu konkurētspēju starptautiskā tirgū. Atslēgas vārdi: - energoietilpīga ražošana, - Elektroenerģijas akumulācija, - ilgtspējīga enerģijas patēriņa plānošana, - viedā programmatūra, - adaptīvs algoritms ar mākslīgā intelekta īpašībām, - energopārvaldība. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta ietvaros paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes energoietilpīgu uzņēmumu ražošanas procesa plānošanas būtiskai uzlabošanai, ņemot vērā elektroenerģijas cenas svārstības tirgū. Pētījuma ietvaros laboratorijas vidē tiks radīts optimizācijas modelis ražošanas procesa plānošanai, kurā izmantots adaptīvs algoritms ar mākslīgā intelekta īpašībām, un tiks veikti tā darbības izmēģinājumi laboratorijas vidē, kā arī tiks izstrādāti viedās programmatūras prototipi. Projekta ietvaros paredzēta arī eksperimentāla izstrāde – izstrādātā optimizācijas modeļa izmēģinājumu veikšana rūpnieciskā ražošanas uzņēmumā ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām, kas nepieciešams pētniecības rezultātu apstiprināšanai un pārbaudei, kā arī nepatentētas tehnoloģijas validēšanai. Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību un saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS klasifikāciju atbilst zinātnes nozarei 2. “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” apakšnozarei 2.2. “Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas”. Tā ietvaros paredzēts veikt divus līgumpētījumus. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (turpmāk – EEF) Enerģētikas institūta SIA “Energosert” uzdevumā veicamā līgumpētījuma ietvaros paredzēts piesaistīt jaunos zinātniekus ražošanas procesa plānošanas optimizācijas modeļa izstrādē, izmantojot inovatīvu pieeju, pielāgojoties elektroenerģijas tirgus cenas izmaiņām un izvērtējot akumulācijas iespēju izmantošanu, un veikt izstrādātā modeļa pārbaudi simulētā vidē, izmantojot reālas iekārtas un simulētas saskarnes ar pastāvošajām sistēmām. Projekta ietvaros Transporta un sakaru institūts SIA “Energosert” uzdevumā veiks līgumpētījumu par programmatūras izstrādi ražošanas procesa plānošanai atbilstoši elektroenerģijas tirgus cenas izmaiņu prognozei. Programmatūras izstrādei tiks izmantots RTU EEF Enerģētikas institūta izstrādātais optimizācijas modelis ar adaptīvu algoritmu ražošanas procesa plānošanai, Transporta un sakaru institūts izmantos mākslīgo neironu tīklu vai līdzīgu rīku elektroenerģijas tirgus cenas prognozēšanai. Projekta rezultāts ir izstrādāta vieda programmatūra, kas ļaus uzņēmumiem izvērtēt enerģijas akumulācijas izmantošanas iespējas un optimāli plānot elektroenerģijas patēriņu rūpniecisko ražošanas procesu veikšanai. Izmantojot šo programmatūru, ražošanas uzņēmumi paaugstinās savu konkurētspēju ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiskā tirgū. Projekta rezultātus paredzēts plaši izplatīt starptautiski citējamos zinātniskajos rakstos un prezentēt starptautiskās konferencēs. Projekta kopējās izmaksas ir 1 002 173,80 EUR, tostarp 599 270,19 EUR ir plānotais ERAF atbalsta apjoms. Projektu plānots uzsākt 01.03.2017 un pabeigt līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 1002173,80 599270,00 Kandavas iela 14G, Rīga, LV-1083 Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019 2020-02-14 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 1.1.1. Universālas gripas vakcīnas trūkums ir globāla veselības aizsardzības problēma. Šobrīd īpašu interesi izraisa konservatīvi proteīnu domēni, kas varētu radīt aizsardzību vienlaicīgi pret dažādiem gripas vīrusiem. Hemaglutinīns (HA) ir homotrimērisks gripas vīrusa mažorais virsmas proteīns, kas ir galvenais vīrusneitralizējošo antivielu mērķis. Membrānai proksimālā HA stiebra jeb stalka sekvence ir relatīvi konservatīva, tādejādi tas uzskatāms par daudzsološu universālas vakcīnas komponentu. Tomēr gripas infekcijas izsauktā stalka specifisko antivielu atbilde ir ļoti vāja. Labi zināma stratēģija imūnās atbildes potencēšanai ir peptīdu eksponēšana uz vīrusiem līdzīgo daļiņu (VLP) virsmas. Viens no strukturāli konservatīvākajiem HA stalka rajoniem ir t.s. LAH (large antigenic helix) fragments. Mūsu līdzšinējie pētījumi ir parādījuši, ka šis 57 aminoskābju garais peptīds E. coli šūnās veido natīvam HA līdzīgu stabilu ?-spirāļu trimēru. Pirmkārt, projekts paredz radīt principiāli atšķirīgu vakcīnas prototipu, eksponējot LAH trimēru tā natīvajā formā uz VLP virsmas. Tas ļaus saglabāt konformacionālos epitopus, kas nepieciešami vīrusneitralizējošo antivielu atpazīšanai. Tehniski to iespējams realizēt, ģenētiski sapludinot LAH peptīdu kodējošā gēnu ar T=3 simetrijas vīrusa apvalka proteīna gēnu. Otrkārt, LAH trimēra attīrīšanas vieglums un efektivitāte padara to par pievilcīgu diagnostisku antigēnu. Tā kā parasti anti-HA stalka antivielas asinīs veidojas ļoti maz, tiks izstrādāta serodiagnostikas metode, lai identificētu cilvēku grupas ar paaugstinātu vīrusneitralizējošo antivielu titru. Atslēgvārdi: gripas vīruss, vakcīnas, hemaglutinīna stalks, LAH trimērs, vīrusiem līdzīgās daļiņas, serodiagnostika 1.1.2. Projekta galvenais mērķis ir izpētīt gripas vīrusa hemaglutinīna (HA) stalka strukturāli konservatīvā LAH peptīda potenciālu jaunu vakcīnu prototipu un diagnostisko metožu izstrādei. Šim nolūkam plānots: • balstoties uz strukturālajiem datiem, eksponēt uz VLP virsmas HA stalka LAH trimēru tā natīvajā formā • iegūt tādas himēras VLP, kas izsauktu plaša spektra gripas vīrusneitralizējošo antivielu veidošanos • izstrādāt uz LAH trimēru balstītus serodiagnostikas testus • pētīt LAH-specifiskas B-šūnas un attiecīgo antivielu īpašības Pētījumu veids: rūpnieciskie pētījumi. Projekts atbilst zinātnes nozarei: 3.4 – medicīniskā biotehnoloģija. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Projekts pamatā tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC), ar ārpakalpojuma palīdzību piesaistot nepieciešamos speciālistus imunoloģisko testu veikšanai. BMC tiks īstenotas darbības, kas saistītas ar proteīnu struktūras paredzēšanu, gēnu un proteīnu inženieriju, biotehnoloģiju, kā arī himēro VLP un proteīnu attīrīšanu un to raksturošanu. Darbības, kas saistītas ar serodiagnostikas metožu izstrādi un protekcijas noteikšanu peļu modelī, tiks veiktas ārpus BMC. Projekta galvenie plānotie rezultāti ir: • izstrādāts jauns universālas gripas vakcīnas prototips • izstrādāta jauna anti-HA stalka antivielu serodiagnostikas metode • divas zinātniskas publikācijas SCOPUS datubāzē iekļautos žurnālos ar citēšanas indeksu >2 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 648 643,69€, un tā plānotais īstenošanas ilgums ir 3 gadi. Projekts tiks uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un pabeigts 2020. gada 31. martā. 2017-04-01 2020-03-31 648616,49 551324,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2020-07-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Projekta kopsavilkuma īss apraksts Pašreizējās starptautiskās vadlīnijas un ekspertu darba grupas H. pylori gadījumā aicina pielietot "meklē un ārstē" stratēģiju, lai novērstu kuņģa vēža rašanos. Ir sagaidāms, ka visefektīvākā šī pieeja būs valstīs ar augstu kuņģa vēža saslimstību un augstu H .pylori infekcijas izplatību. Latvijā tā būtu nepieciešama 79% iedzīvotāju. Šādu terapiju ietekme uz mikrobiomu netiek pietiekami pētīta. Ekspertu viedoklis ir, ka atsevišķas terapijas ietekme būtu neliela. Tomēr ir pieejami arī dati, kuri norāda, ka pat vienu nedēļu ilga ārstēšanās ar makrolīdu palielina rīkles makrolīdu-rezistentā S.pneumoniae rezistenci pret medikamentu. Šī atšķirība saglabājās statistiski būtiska līdz 180 dienām Šī projekta mērķis ir, rūpnieciska pētījuma ietvaros, novērtēt H.pylori eradikācijas ilgtermiņa ietekmi uz kuņģa zarnu trakta (GIT) mikrobiomu, novērtēt tās ietekmi uz paplašināta spektra ?-laktamāzes (ESBL) kodējošo gēnu dažādību un izplatību un radīt izmaksu efektīvu ESBL skrīninga testa prototipu. Projekta izpildes gaitā iegūtie rezultāti uzlabos mūsu izpratni par antibiotiku ilglaicīgo ietekmi uz kuņģa zarnu traktu un antibiotiku rezistences izplatību. Kā arī veicinās Latvijas H.pylori eradikācijas stratēģijas izstrādi. Atslēgas vārdi: Helicobacter pylori, eradikācija, mikrobioms, ESBL, GIT Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Pašreizējās starptautiskās vadlīnijas un ekspertu darba grupas H. pylori gadījumā aicina pielietot "meklē un ārstē" stratēģiju, lai novērstu kuņģa vēža rašanos. Ir sagaidāms, ka visefektīvākā šī pieeja būs valstīs ar augstu kuņģa vēža saslimstību un augstu H .pylori infekcijas izplatību. Nākotnē šo pieeju atbalstīs arī Māstrihtas V Eiropas vadlīnijas. Šīs pieejas pamatojums balstās novērjumos, ka 1-2% no inficēto indivīdu attīstās kuņģa vēzis. Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra ir klasificē H.pylori infekciju kā I klases kancerogēnu. Valstīm, kurās ir sagaidāma šīs pieejas efektivitāte, būtu jāpiedāvā ārstēšana lielākajai daļai iedzīvotāju, piemēram, Latvijā tā būtu nepieciešama 79% iedzīvotāju. Potenciālas šādu terapiju blakusparādības, piemēram, ietekme uz mikrobiomu netiek pietiekami pētītas. Ekspertu, kas izstrādā vadlīnijas, viedoklis ir, ka atsevišķas 1-2 nedēļu terapijas ietekme būtu neliela un pilnībā atgriezeniska, jo saskaņā ar pieejamo statistiku daudzās valstīs vidējās antibiotiku patēriņš sastāda vienu vai vairākas terapijas gadā uz iedzīvotāju. Tomēr ir pieejami arī dati, kuri norāda, ka pat vienu nedēļu ilga ārstēšanās ar makrolīdu (klaritromicīna, azitromicīnu) veseliem brīvprātīgajiem palielina rīkles makrolīdu-rezistentā S.pneumoniae rezistenci pret medikamentu. Šī atšķirība saglabājās statistiski būtiska līdz 180 dienām. Šī projekta mērķis ir, rūpnieciska pētījuma ietvaros, novērtēt H.pylori eradikācijas ilgtermiņa ietekmi uz kuņģa zarnu trakta (GIT) mikrobiomu, novērtēt tās ietekmi uz paplašināta spektra ?-laktamāzes (ESBL) kodējošo gēnu dažādību un izplatību un radīt izmaksu efektīvu ESBL skrīninga testa prototipu. Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda € 648648 (tai skaitā € 551350.80ERAF atbalsts). Projekta zpildes gaitā iegūtie rezultāti uzlabos mūsu izpratni par antibiotiku ilglaicīgo ietekmi uz kuņģa zarnu traktu un antibiotiku rezistences izplatību. Kā arī veicinās Latvijas H.pylori eradikācijas stratēģijas izstrādi. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un atbilst Medicīniskās biotehnoloģijas nozarei. Tas tiks īstenots “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā” un “Latvijas unversitātē” laika posmā no 01.03.2017 līdz 29.02.2020. Kopējais projekta ilgums ir 36 mēneši. 36% no projekta izpildē iesaistītajiem darbiniekiem pilna laika ekvivalenta izteiksmē būs jaunie speciālisti: doktoranti un maģistranti/bakalauri, un 13% jaunie zinātnieki. 2017-03-01 2020-02-29 647381,44 550274,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 2020-05-11 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Nanoelektromehānisku slēdžu izveide LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Nanoelektromehāniskās sistēmas (NEMS) ir nākothes tehnoloģija, balstīta uz nanostruktūru izmantošanu. Tā ir alternatīva tradicionālajām silīcija CMOS tehnoloģijām elektronikas un elektrotehnikas rūpniecībā. NEM slēdži var būt inženiertehniskais risinājums pielietošanai iekārtās, kuras izmanto ekstremālos apstākļos, jo tie ir temperatūras un radiācijas izturīgi. Lai attīstītu veiksmīgu NEM slēdžu ražošanas tehnoloģiju, jāsāk ar mazsērijas eksperimentālo ražošanu laboratorijas vidē. Projekta mērķis ir, balstoties uz esošajām iestrādnēm, paātrināt pētījumus un sekmēt NEMS izpētes pāreju no akadēmiskā līmeņa uz prototipu izveidi. Paredzētā pētniecības kategorija ir fundamentālie un rūpnieciskie pētījumi. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, atbilst nozarei inženierzinātne un tehnoloģijas, apakšnozarēm materiālu inženierzinātne un nanotehnoloģija. Projektā laikā plānots izstrādāt viendimensionālu nanostruktūru sintēzes, to pozicionēšanas un savietošanas uz elektrodiem tehnoloģiju prototipus; veikt ierīču prototipu modelēšanu; izstrādāt optimālās slēdžu konstrukcijas un noteikt slēdžu darbības parametrus; izveidot NEM slēdžu prototipus, piemērotus praktiskajiem pielietojumiem. Galvenie sagaidāmie rezultāti ir 5 tehnoloģiju prototipi, 2 produktu prototipi, 6 zinātniskie raksti, 16 prezentācijas konferencēs. Atslēgas vārdi: nanotehnoloģija, nanoelektromehāniskais slēdzis, NEMS. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta aktualitāte ir saistīta ar inovatīvu inženiertehnisko risinājumu meklēšanu un to pielietošanu unikālu ierīču izveidei, lai nākotnē radītu jaunus produktus ar augstu pievienotu vērtību.Nanoelektromehānisko sistēmu (NEMS) tehnoloģijas priekšrocības ir to termo un radiācijas stabilitāte, zemas noplūdes strāvas. NEM slēdži ir perspektīvs risinājums pielietošanai iekārtās, kuras izmanto kritiskajos apstākļos. Lai attīstītu veiksmīgu NEM slēdžu ražošanas tehnoloģiju un to integrēšanu iekārtās, jāsāk ar mazsērijas eksperimentālo ražošanu laboratorijas vidē. Cik zināms, nav neviena uzņēmuma Latvijā un pasaulē, kas nodarbotos ar šādu ierīču ražošanu. Projekta mērķis ir, balstoties uz esošajām iestrādnēm, paātrināt pētījumu procesu un sekmēt NEMS pāreju no akadēmiskā līmeņa uz prototipu izveidi, sasniedzot tehnoloģiju gatavības līmeni TRL-4. Paredzētā pētījumu pētniecības kategorija ir fundamentālie un rūpnieciskie pētījumi. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, atbilst nozarei inženierzinātne un tehnoloģijas, apakšnozarēm materiālu inženierzinātne un nanotehnoloģijas. Projekts ir starpdisciplinārs, jo tā īstenošanai nepieciešamas veikt darbības vairākās zinātnes nozarēs (fizika, ķīmija, materiālzinātnes, nanotehnoloģijas). Galvenās projekta darbības paredz: Izstrādāt viendimensionālu nanostruktūru sintēzes, pozicionēšanas un savietošanas tehnoloģiju prototipus. Veikt ierīču prototipu modelēšanu, izstrādāt optimālās slēdžu konstrukcijas un noteikt slēdžu darbības parametrus. Izveidot NEM slēdžu prototipus, piemērotus praktiskajiem pielietojumiem. Nodrošināt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. Galvenie projektā sagaidāmie rezultāti: 5 jauni tehnoloģiju prototipi (Viendimensionālo nanostruktūru sintēze, Elektrodu masīvu izveide NEM slēdžiem, Viendimensionālo nanostruktūru sakārtošana uz elektrodiem, Virsmu modificēšana kvalitatīva kontakta izveidei ar elektrodu, NEM slēdža iekapsulēšana vakuuma vidē). 2 produktu prototipi (NEM slēdzis signāla pārvadei dažādos frekvenču diapazonos, NEM slēdzis kā kontrolētas zemas strāvas avots). 6 oriģināli zinātniskie raksti; 1 licences līgums; 16 prezentācijas konferencēs. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši (01.03.2017-29.02.2020). Plānotās kopējās izmaksas ir 647 830.75 EUR, kuras veido LU līdzekļi 48 587.30 EUR (7.5%, tai skaitā ieguldījums natūrā), ERAF finansējums 550 656.14 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 48 587.31 EUR (7.5%). 2017-03-01 2020-02-29 647794,68 550625,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 2020-08-10 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Vīrusveidīgās daļiņas (Virus-like particles, VLPs) ir tukšas, neinfekciozas, no vīrusa apvalka proteīna (CP) savāktas čaulas, kuras var izmantot dažādiem mērķiem fundamentālu un praktisku problēmu risināšanai. Vienpavediena RNS (ssRNS) fāgu VLP tiek plaši pielietotas jaunu vakcīnu radīšanai, ārstniecisku preparātu mērķētai piegādei un bioattēlošani, tomēr pašreiz pieejamais ssRNS fāgu VLP klāsts ir neliels un nepietiekošs minēto pielietojumu turpmākai attīstībai. Projektā mēs plānojam uzproducēt vairāk, kā 50 jaunas VLP no ssRNS fāgu CP, kuri ir nesen identificēti metagenomu datos. Pēc VLP kandidātu īpašību – produkcijas līmeņa, termiskās stabilitātes un sekvenču atšķirībām mēs plānojam atlasīt 5 perspektīvākos kandidātus padziļinātai izpētei. Atlasītajiem kandidātiem tiks izstrādāti efektīvi producēšanas un attīrīšanas protokoli, izpētīta VLP tolerance pret ģenētiskām un ķīmiskām modifikācijām, kā arī noteiktas trīsdimensionālās struktūras. Atslēgvārdi: vīrusveidīgās daļiņas, ssRNS fāgi, MS2, Qbeta, VLP vakcīnas 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta galvenais mērķis ir izpētīt jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļinu īpašības un pielietojumus. Pētījumu veids: rūpnieciskais pētījums. Projekts atbilst zinātnes nozarei: 1.6 – bioloģijas zinības; 3.4 – medicīniskā biotehnoloģija. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Informācija par galvenajām projekta darbībām: • Balstoties uz datubāzēs pieejamajām 70 RNS fāgu apvalka proteīnu sekvencēm tiks izveidotas attiecīgās proteīnu ekspresijas plazmīdas un uzproducēti attiecīgie apvalka proteīni • Balstoties uz iegūto VLP produkcijas līmeni un stabilitāti tiks atlasīti 5 perspektīvākie kandidāti • Atlasītās VLP tiks raksturotas strukturāli un pēc to tolerances inkorporēt dažādus antigēnus Projekta plānotie rezultāti ir: • vismaz divas zinātniskas publikācijas SCOPUS datubāzē iekļautos žurnālos ar citēšanas indeksu >2 • deponētas 5 struktūras Proteīnu Datu Bankā (PDB) • izstrādāta tehnoloģija 5 fāgu VLP iegūšanai un attīrīšanai Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 648514€. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 3 gadi. Projekts tiks uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un pabeigts 2020. gada 31. martā. 2017-04-01 2020-03-31 648618,91 551326,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2020-07-31 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma apraksts Projekta mērķis: Iegūt koksnes materiālu ar ilgu kalpošanas laiku, izpētot koksnes piesūcināšanas un hidrotermiskās modifikācijas procesus, to savstarpējo mijiedarbību un produkta ietekmi uz vidi dzīves cikla laikā. Projekta galvenajās darbībās ietilpst izejmateriāla raksturošana, iekļaujot Latvijā auguša bērza un priedes dzīves cikla datu komplekta izveidi; references paraugu apstrāde atsevišķi hidrotermiskās modifikācijas procesā pie dažādām temperatūrām un piesūcinot ar vara-azolus saturošu preparātu dažādās koncentrācijās. Iegūtie paraugi tiks analizēti un, balstoties uz bioizturības datiem, tiks izvēlēti optimālie režīmi kombinētai apstrādei. Kombinētā apstrāde tiks veikta, paraugus vispirms pakļaujot hidrotermiskajai apstrādei un tad piesūcinot; kā arī pretēji. Šādi iegūtie materiāli tiks analizēti un salīdzināti ar references paraugiem. Lai iegūtu papildus zināšanas par materiāla uzvedību āra apstākļos, tiks veikts dubultslāņa bioizturības tests, novecināšana, analizēts vara saturs nokrišņu izskalojumos un vara sadalījums koksnē, kā arī, lai novērtētu produkta ietekmi uz vidi, tiks veiks produkta dzīves cikla novērtējums. Projekta ilgums - 36 mēneši, kopējās izmaksas 644295,00 EUR. Projekta iegūtās zināšanas tiks apkopotas 5 publikācijās (2 no tām izdevumos ar augstu IF), tie tiks ziņoti 3 starptautiskās konferencēs. Projekta gaita tiks regulāri atspoguļota institūta mājaslapā, par to tiks informēta sabiedrība. Atslēgas vārdi: hidrotermiskā modifikācija, impregnēšana, varu saturoši biocīdi, ilgizturība, koksnes īpašības, dzīves cikla novērtējums. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis: Iegūt koksnes materiālu ar ilgu kalpošanas laiku, izpētot koksnes piesūcināšanas un hidrotermiskās modifikācijas procesus, to savstarpējo mijiedarbību un produkta ietekmi uz vidi dzīves cikla laikā. Projektā paredzētā pētniecības kategorija: rūpnieciskie pētījumi. Šobrīd ir formulēta praktiskā lietojuma koncepcija kombinētajiem apstrādes paņēmieniem, kas atbilst 2. tehnoloģiju gatavības līmenim (TGL). Projekta laikā plānots sasniegt 4. TGL, definējot procesa parametrus ilgizturīga koksnes materiāla iegūšanai pilotiekārtās. Iesniegtais projekts atbilst materiālzinātņu nozarei (OECD FOS 2.2.5.); tas ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Tā galvenajās darbībās ietilpst izejmateriāla raksturošana, iekļaujot Latvijas bērza un priedes dzīves cikla datu kopumu izveidi; references paraugu apstrāde atsevišķi hidrotermiskās modifikācijas procesā pie dažādām temperatūrām un piesūcinot ar vara-azolus saturošu preparātu dažādās koncentrācijās. Iegūtos paraugus analizēs un, pamatojoties uz bioizturības datiem (EN 12083, EN 84, EN 73), izvēlēsies optimālos režīmus kombinētai apstrādei. Kombinētā apstrāde - paraugus vispirms pakļaujot hidrotermiskajai apstrādei un tad piesūcinot; kā arī pretēji. Iegūtos materiālus analizēs un salīdzinās ar references paraugiem. Papildus zināšanām par materiāla uzvedību āra apstākļos, veiks dubultslāņa bioizturības testu, novecināšanu, analizēs vara saturu nokrišņu izskalojumos un vara sadalījumu koksnē, kā arī veiks produkta dzīves cikla novērtējumu. Projekts plānots kā LVKĶI individuāls projekts; tajā plānots iesaistīt 3 jaunos zinātniekus, 2 PhD studentus un vienu maģistrantūras studentu. Projektā plānots iegūt jaunas zināšanas par koksnes kalpošanas laika palielināšanas iespējām laboratorijas pilotiekārtās un to ietekmi uz vidi. Projekta iegūtās zināšanas apkopos 5 publikācijās (2 no tām izdevumos ar augstu IF), tos ziņos 3 starptautiskās konferencēs. Projekta gaitu atspoguļos institūta mājas lapā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 644295,00 EUR. Plānotais projekta ilgums ir 36 mēneši no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas (14.02.2017-31.01.2020). 2017-02-14 2020-01-31 634471,31 539300,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2020-04-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā un sniegt pienesumu Latvijas valsts un ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā būvniecības jomā, izstrādājot jaunu koncepciju zema energopatēriņa daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai, kas ietver ekoloģisku, viedu un energomazietilpīgu būvmateriālu izmantošanu norobežojošajām un nesošajām konstrukcijām, kā arī energoefektīvas, aktīvas un/vai pasīvas inženiersistēmas. Atslēgas vārdi: ilgtspējīga būvniecība, ēkas dzīves cikls, energoefektīvie, viedie materiāli, cementa kompozīts, vieglās būvkonstrukcijas, otrreizēja pārstrāde. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt rūpnieciskos un eksperimentālos pētījumus - ēkas konstruktīvo elementu risinājumu izstrādi un optimizāciju, izmantojot laboratorijā izstrādātus un rūpnieciski aprobētus viedos un ekoloģiskos būvmateriālus: efektīvus un ekoloģiskus norobežojošo konstrukciju materiālus (dabisko šķiedru kompozītu un nanomodificētu putubetonu), augstas veiktspējas cementa kompozītus ar inovatīvu disperso stiegrojumu, termiskās enerģijas uzkrājošus augstas veiktspējas cementa kompozītus ar iekštelpu temperatūras regulējošām īpašībām. Lai izveidotu konstrukciju prototipus, paredzēta inovatīvo materiālu sastāvu un no tiem izveidoto konstrukciju un savienojumu optimizācija. Projekta ietvaros ir plānots ražošanas apstākļos aprobēt laboratorijā izstrādāto būvmateriālu ražošanas metodes un no tiem izgatavot norobežojošo un nesošo elementu prototipus. Izveidotās konstrukcijas paredzēts integrēt daudzstāvu dzīvojamās ēkās 3D modelī, kas tiks izmantots ēkas energoefektivitātes aprēķinos. Rezultātā plānots, ka jaunās koncepcijas 3D modelī izmantotie materiāli un konstrukcijas veicinās lietderīgu/ekonomisku energoresursu izmantošanu gan apkures, gan vasaras sezonā, lai nodrošinātu cilvēka labsajūtai piemērotu iekštelpu klimatu. Ēkas paaugstināto energoefektivitāti nodrošinās viedās inženiersistēmas: optimāli projektētas apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas cilvēka veselībai un darbaspējām labvēlīga mikroklimata nodrošināšanai, kuru efektivitāti paaugstinās ēkas būvniecībā izmantotie viedie materiāli un konstrukcijas. Lai pierādītu, ka jaunā koncepcija atbilst ilgtspējīgas būvniecības pamatnosacījumiem, tiks veikta energopatēriņa bilances aprēķinu un ēkas dzīves cikla analīze. Projekta īstenošanā paredzēts aktīvi iesaistīt jaunos zinātniekus un inženierzinātņu doktorantūras, maģistratūras un bakalaurantūras studentus. Intelektuālā īpašuma tiesības uz projekta ietvaros tapušajiem būvniecības risinājumiem paredzēts nostiprināt, iesniedzot 2 patentu pieteikumus un piecu gadu laikā pēc projekta beigām noslēdzot intelektuālā īpašuma licences līgumus. Projekta klasifikācija atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology): 2. Inženierzinātne un tehnoloģijas (2.1. Būvzinātne, 2.5. Materiālzinātne, 2.7. Vides zinātne). Galvenās projekta darbības ir rūpnieciskie un eksperimentālie pētījumi (20%), izmantojot gan zinātniskās organizācijas, gan sadarbības partnera infrastruktūru. Projektā paredzēti arī mērķa grupas informēšanas pasākumi. Projekts ir nesaimnieciskas darbības sadarbības projekts - sadarbība ar partneri balstās uz zinātniskajā institūcijā veikto zinātnisko pētījumu rezultātiem un iegūtajām zināšanām, kā arī izstrādātām ražošanas metodēm viedo būvmateriālu un konstrukciju ražošanas aprobēšanai ražotnē, izmantojot sadarbības partnera infrastruktūru. Izstrādātie prototipi tiks testēti, un iegūtie dati tiks izmantoti ēkas energoefektivitātes aprēķinos, bet netiks izmantoti komerciāliem mērķiem. Projekta kopējās izmaksas ir 648 648.00 Euro, no kurām ERAF atbalsta apjoms ir 85 % (551 350.80 Euro), bet pārējo sastāda valsts budžets (7,5 %. 48 648.60 Euro) (ERAF un valsts budžeta finansējums kopā ir 599 999.40 Euro ) un Projekta dalībnieku līdzfinansējums (7,5 % 48648.60 Euro). Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši. 2017-03-01 2020-02-29 648648,00 551350,00 Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 Slampes pag., Tukuma nov. 2020-07-10 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Acetaldehīda sintēzes reakcijas pārnese no Zymomonas mobilis šūnas iekšējās telpas uz periplazmu LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1. Acetaldehīds ir vērtīga ķīmiskās rūpniecības izejviela. Etanolu sintezējošajos raugos un baktērijās šis metabolīts ir etanola tiešais priekštecis. Baktērijā Zymomonas mobilis tas veidojas citoplazmatiskajā piruvātdekarboksilāzes (PDC) reakcijā. Tas uzkrājas aerobos apstākļos, kad elpošana patērē daļu NADH, kurš nepieciešams alkoholdehidrogenāzes (ADH) reakcijā. Acetaldehīdu var aizvadīt no kultūras vides ar gāzes plūsmu. Acetaldehīda difūzijas ātrums caur membrānas lipīdu dubultslāni ir potenciāls limitējošais posms tā producēšanā. Šī metabolīta uzkrāšanās šūnā izraisa izteiktu augšanas inhibēšanu. Lai minimizētu acetaldehīda iekššūnas koncentrāciju, līdz ar to mazinot tā izraisīto inhibēšanu, mēs konstruēsim PDC fūzijas ar periplazmatisko proteīnu signālsekvencēm, ar mērķi acetaldehīda sintēzi pārnest uz periplazmu. Rekombinantais celms (celmi) tiks pakļauts selekcijas spiedienam ar ārēji pievienotu acetaldehīdu, lai iegūtu mutantus, kuriem būtu pazemināta citoplazmatiskās membrānas caurlaidība acetaldehīdam un paaugstināta citoplazmatisko stresa aizsardzības sistēmu aktivitāte. Tas radītu pamatu jauna tipa acetaldehīdu producējošiem celmiem ar augstu produktivitāti un rezistenci pret inhibēšanu. Tiks izveidots matemātisks modelis procesa kinētikas datorsimulēšanai, lai optimizētu kultivēšanas un piebarošanas režīmu. Atslēgas vārdi: acetaldehīds, Zymomonas mobilis, piruvātdekarboksilāze, periplazma, produkta inhibēšana, stresa rezistence 1.1.2. Projekta mērķis: radīt Zymomonas mobilis celmu, kuram acetaldehīdu sintezējošā piruvātdekarboksilāzes (PDC) reakcija ir lokalizēta periplazmā, nevis citoplazmā, un kam piemīt paaugstināta acetaldehīda rezistence. Lai to veiktu, tiks: - konstruēts PDC-negatīvs celms un izmantojot selekciju hemostatā, paaugstināta piruvāta sintēze un izdalīšana vidē; - pdc gēna kodējošajai daļai pievienotas vairākas Z. mobilis periplazmatisko proteīnu signālsekvences, un ar iegūtajiem plazmīdu konstruktiem transformēts pdc-negatīvais mutants, iegūstot celmu, kuram acetaldehīda sintēzes reakcija ekspresēta periplazmā, nevis citoplazmā, lai sintezētais acetaldehīds varētu vieglāk nokļūt starpšūnu telpā, mazāk saskaroties ar citoplazmas komponentiem; - veikta selekcija hemostatā pie paaugstinātām acetaldehīda koncentrācijām vidē, lai celmam ar periplazmatisko PDC aktivitāti pazeminātu citoplazmatiskās membrānas caurlaidību acetaldehīdam, un pastiprinātu iekššūnas acetaldehīda rezistences mehanismus; - izveidots matemātiskais modelis, lai simulētu acetaldehīda sintēzes kinētiku un difūziju periplazmatiskajā telpā. Rezultātā tiks iegūts celms ar augstu rezistenci pret acetaldehīdu, kuram vienlaikus būtu augsta acetaldehīda produktivitāte, un kas varētu kalpot par pamatu tālākajai metaboliskajai inženierijai, lai konstruētu industriālus producentu celmus. Projektā paredzētais pētījumu veids: fundamentālie pētījumi. Projekts ir starpdisciplinārs: tas atbilst zinātnes nozarēm 1.6. ‘Bioloģijas zinātnes’ un 2.9. ‘Rūpnieciskā biotehnoloģija’. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta kopējās izmaksas ir 638 442.77 EUR, projekta ilgums ir 36 mēneši. Atbilstošā Viedās specializācijas joma: biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija. 2017-04-01 2020-03-31 621936,48 528646,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 2020-09-29 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1. PROJEKTA KOPSAVILKUMA ĪSS APRAKSTS Projekta rezultāts būs Latvijas tautsaimniecībā plaši izmantojams Latvijas un tās jūras teritorijas gravitācijas lauka anomāliju modelis. Projekta gaitā tikt veikta Zemes gravitācijas lauka anomāliju modeļa aprēķināšana Latvijas sauszemes un jūras teritorijai. Tiks apkopota esošā informācija par nivelēšanas tīklu datiem un tā tiks papildināta ar augstas precizitātes GNSS mērījumiem. Tiks veikti mērījumi ar digitālo zenīta teleskopu gar jūras krastu un gar Latvijas robežām kā arī sabiezināti mērījumi anomāliju zonās. Projektā iegūtie rezultāti tiks publicēti zinātniskos citējamos rakstu krājumos un par tiem tiks ziņots konferencēs. Gravitācijas lauka anomāliju modelis tiks nodots ierobežotais publiskai lietošanai. Atslēgas vārdi: Latvija, gravitācijas lauka anomālijas, gravitācijas modelēšana, nivelēšana, GNSS 1.1.2. PROJEKTA KOPSAVILKUMA PILNS APRAKSTS Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt Latvijas tautsaimniecībā plaši izmantojamu Latvijas un tās jūras teritorijas gravitācijas lauka anomāliju modeli. Projekts tiks īstenots kā FUNDAMENTĀLIE PĒTĪJUMI Atbilstoši FRASCATI rokasgrāmatai projekts atbilst zinātnes nozarēm 1.5 (Earth and related environmental sciences) un 2.7 (Environmental engineering) Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta pamatojums - Zemes gravitācijas lauka anomālijas ataino dažādu iegulu koncentrāciju Zemes garozā. Augstas precizitātes Zemes gravitācijas lauka modeļa izmantošana ir nepieciešama daudzās tautsaimniecības nozarēs –ģeoloģijā, kosmisko GNSS tehnoloģiju izmantošanā ģeodēzijā un mērniecībā, kuģniecībā u.c. Jaunākajās gravitācijas lauka anomāliju noteikšanas un modelēšanas metodēs kā izejas datus izmanto gan globālo Zemes gravitācijas modeļu datus, gan smaguma spēku mērījumus uz zemes virsmas, gan svērteniskās līnijas mērījumus ar zenīta teleskopu, gan augstākās klases nivelēšanas datus apkopojumā ar GNSS noteikto augstumu virs Zemes rotācijas elipsoīda, gan precīzi pozicionētu satelītu altimetru mērījumus par jūras vidējo līmeni. Visu šādu datu kopas paredzēts izmantot Latvijas un tās ekonomiskās jūras zonas augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrādei LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā. Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Pētniecība: 1.1 Esošās informācijas apkopošana par nivelēšanas 1. un 2. klases tīklu datiem un to papildināšana ar augstas precizitātes GNSS pozicionēšanas mērījumiem; 1.2 Digitālā zenīta teleskopa un GNSS mērījumu ieguve gar jūras krastu un gar Latvijas robežām, kā arī sabiezinātu mērījumu veikšana izteiktās anomāliju zonās; 1.3 Satelītu altimetru mērījumu apkopošana par Latvijai piegulošo jūras akvatoriju un virs jūras veikto avio gravimetrisko mērījumu iesaiste; 1.4 Satelītu orbītu koriģēšana, pielietojot lāzertālmēru mērījumus; 1.5 Iegūto mērījumu datu apstrāde, kontrole un dažādo datu kopu integrēšana kopējā augstas precizitātes Latvijas gravitācijas lauka anomāliju modelī. 2. Pētniecības rezultāti tiks nodoti ierobežotas pieejamības publiskai lietošanai. 3. Par projekta risinājuma metodēm tiks veidotas publikācijas citējamos rakstu krājumos un ziņots starptautiskās konferencēs. Projekta rezultātā tiks iegūts augstas precizitātes Latvijas un tās jūras ekonomiskās zonas gravitācijas lauka anomāliju modelis. Projekta kopējās izmaksas sastāda 583 863,37 EUR Projektu plānots īstenot no 01.03.2017. - 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 520678,47 442576,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 2020-07-22 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1.Viens no pasaules lielākiem izaicinājumiem ir saimniecisko un industriālo procesu energoefektivitātes paaugstināšana pārvēršot siltuma zudumus elektroenerģijā, ko var veikt, izmantojot termoelektriskas (TE) ierīces. Eksistējošo TE ierīču efektivitāti fundamentāli ierobežo termoelektriskā materiāla īpašības, proti, elektrisko un termisko vadāmību un Sībeka koefficienta kombinācija (TE labums), kas tipiski nepārsniedz 1, bet vairumam TE ierīču ir robežās no 0.3 līdz 0.7. Teorētiski aprēķini parāda ka vislabāko TE materiālu (Bi2Se3, Bi2Te3, Sb2Te3, Bi2Te2Se) nanostrukturēšana (virsmas attiecības pret tilpumu palielināšana) var nozīmīgi - par kārtu - palielināt materiālu TE kvalitātes faktoru. Projekts tiks fokusēts uz nanostrukturēto bismuta halkogenīdu TE pārklājumu, polimēru kompozītmateriālu un TE ierīču prototipu izveidi. Projekts sniegs nozīmīgu ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) noteiktā tautsaimniecības transformācijas virziena “Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā” attīstībai un atbilst tā 3. un 6. izaugsmes prioritātēm. Projekta atslēgvārdi: termoelektriskie materiāli, bismuta halkogenīdi, nanostruktūras, topoloģiskie dielektriķi, siltuma zudumu pārveide. 1.1.2. Viens no pasaules lielākiem izaicinājumiem ir saimniecisko un industriālo procesu ražoto siltuma zudumu pārveide lietderīgā enerģijā to efektivitātes palielināšanai un CO2 izdalīšanas atmosfērā samazināšanai. Viens no perspektīviem šī problēmas risinājumiem ir termoelektrisko (TE) ierīču, īpaši tādu, kuras darbojās tuvu istabas temperatūrai diapazonā (<200oC). Tomēr, faktiskais TE ierīču komerciālo pielietojumu skaits ir joprojām neliels, jo eksistējošo ierīču efektivitāti fundamentāli ierobežo TE materiāla kvalitātes faktors, kas vislabākiem TE materiāliem nepārsniedz 1, bet vairumam komerciālo TE ierīču ir robežās 0.3-0.7. Plašam komerciālam pielietojumam ir ''sim faktoram jāsasniedz vismaz 4-5. Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģijas labāko tuvu istabas temperatūrasdiapazona TE materiālu kvalitātes faktora paaugstināšanai, izmantojot jaunākos zinātniskos atklājumus, laboratorijas vidē izstrādāt jaunu TE ierīču prototipus, balstoties uz projektā izstrādātām tehnoloģijām. Projekts sekmēs termoelektrikas nozares attīstību, perspektīvā palielinot saimniecisko un industruālo procesu energoefektivitāti nacionālā un globālā mērogā. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst fizikas un ķīmijas dabaszinātņu nozarēm kā arī nanotehnoloģiju un materiālu inženierzinātnēm, un sniegs nozīmīgu ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) noteiktā tautsaimniecības transformācijas virziena “Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā” attīstībā un atbilst tā 3. un 6. izaugsmes prioritātēm, kā arī sekmēs nacionālās zema oglekļa emisiju līmeņa ekonomiskās attīstības stratēģijas īstenošanu. Projekts tiks realizēts Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūtā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti 36 mēnešos laika posmā 01.03.2017.-29.02.2020. Projekta paredzēts pētījumu veids: fundamentālie un rūpnieciskie pētījumi. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS klasifikāciju, projekts atbilst 2.5 un/vai 2.10 zinātnes nozarēm. Galvenās projekta darbības: Fundamentālie pētījumi – efektīvo TE nanostrukturēto materiālu sintēze, to īpašību izpēte; rūpnieciskie pētījumi – siltuma pārveides elektrībā ierīču prototipu izstrāde laboratorijas vidē, balstoties uz fundamentālā pētījuma rezultātiem (TRL4). Galvenie projekta sagaidāmie rezultāti: 5 jauno tehnoloģiju prototipi; 3 izstrādāti laboratorijas vidē TE ierīču prototipi; 8 zinātniskie raksti,1 patenta pieteikums. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 646 850,67 EUR, no kura ERAF finansējums 549 823, 07 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 48 513,80 EUR (7,5%), un LU finansējums (tajā skaitā ieguldījums natūrā) 48 513,80 EUR (7,5%). 2017-03-01 2020-02-29 646270,59 549330,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 2020-08-21 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis ir veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par tādu viedā apģērba elementu kā tekstiliju, enerģētiski neatkarīgas sistēmas un uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izstrādi un pilnveidi, kā arī šo elementu piemērošanu un integrāciju viedā apģērba komplektā, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai ortopēdijas jomā. Projekta mērķa sasniegšanai tiks veikti pētījumi šādos virzienos: - pētījumus uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izveidei podometrijas un skoliozes pacientu novērošanas vajadzībām; - pētījumus papildus funkcionalitātes piešķiršanai tekstilijām; - pētījumus enerģētiski neatkarīgas sistēmas pilnveidei un optimālai integrācijai apģērbā; - pētījumus viedā apģērba komplekta, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai podometrijas un skoliozes pacientu vajadzībām, prototipa izstrāde. Projektā paredzēti starpnozaru pētījumi, kas saistīti ar tekstiliju un apģērbu projektēšanu, modificējošo nanopārklājumu sintēzi, elektronisko ierīču projektēšanu un pielāgošanu, kā arī komunikācijas tehnoloģiju attīstīšanu. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāts viedapģērba komplekta prototips (TRL 7) ar iestrādātiem tekstilsensoriem medicīnisko novērojumu veikšanai. Komplekts būs enerģētiski neatkarīgs un no ārējiem apstākļiem aizsargājošs, nodrošinot ilgstošu un nepārtrauktu podometrijas un skoliozes novērojumu veikšanu. Atslēgas vārdi: funkcionālais tekstils, tekstiliju nanopārklājumi, cilvēka kustību enerģijas valkājamas elektroniskās sistēmas, biomehāniskie un fizioloģiskie mērījumi, viedapģērbs. 1.1.2.Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par tādu viedā apģērba elementu kā tekstiliju, enerģētiski neatkarīgas sistēmas un uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izstrādi un pilnveidi, kā arī šo elementu piemērošanu un integrāciju viedā apģērba komplektā, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai ortopēdijas jomā. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums ar eksperimentālo izstrādi. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: - 2.2.Elektronikas inženierija - 2.5. Materiālu inženierija; - 3.2. Klīniskā medicīna; - 2.10. Nano tehnoloģijas. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta galvenās aktivitātes: - Rūpnieciskie pētījumi: 1) podometrijas un skoliozes novērošanas, izmantojot tekstilsensorus, metožu izstrādāšana; 2) induktīvo elementu un magnētu izvietošanas viedajā apģērbā metodes izstrādāšana, to darbības saskaņošana un cilvēka kustību enerģijas pārveidošana elektrībā; 3) nanolīmenī strukturētu pārklājumu sintēzes un uznešanas uz tekstilijām ar zemu karstumizturību metodes izstrādāšana. - Eksperimentālā izstrāde: 1) enerģētiski neatkarīga viedā apģērba komplekta, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai podometrijas un skoliozes pacientu vajadzībām, prototipa izstrāde; 2) viedapģērba enerģētiski neatkarīgas sistēmas prototipa izstrāde; 3) ar nanolīmenī strukturētu virsmas pārklājumu modificētu produktu prototipu izstrāde. Mērķa grupai, zinātniskajai institūcijai un zinātnē un pētniecībā nodarbinātajiem darbiniekiem, maģistriem un doktorantiem būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucieni, pētniecības infrastruktūras izmaksas, ārpakalpojuma izmaksas, tehnoloģiju tiesību aizsardzības nostiprināšanas izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: - 10 oriģināli zinātniskie raksti, - 3 pieteikti patenti; - 3 jauna produkta prototips; - 2 jaunu tehnoloģiju prototipi; - 2 metodes - 1 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 610 362,39 EUR, no tām plānotais atbalsts 564 585,21 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 34 mēneši no 01.03.2017. līdz 31.12.2019). 2017-03-01 2019-12-31 607735,79 516575,00 Paula Valdena iela 5, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048 2020-04-14 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1.Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekts IFUS piedāvā jaunu dūmgāžu attīrīšanas tehnoloģisko risinājumu mazas jaudas biomasas katliem, kas ir paredzēts, lai samazinātu emisijas un paaugstinātu energoefektivitāti (līdz pat 20 %) salīdzinot ar tradicionāliem risinājumiem. Šī risinājuma galvenā ideja ir izveidot miglas efekta zonu dūmgāžu attīrīšanas iekārtā, tādējādi samazinot smalko putekļu (PM10, PM2.5) un gāzveida videi kaitīgas emisijas. Miglas zonas īpašības piesārņojuma sasaistīšanā tiks aplūkotas arī izmantojot elektrisko un elektromagnētisko lauku. Galvenās projekta darbības ietver eksperimenta plāna izveidi siltuma un masas apmaiņas procesu izpētei eksperimentālajā iekārtā, matemātiskā modeļa izveidi un rezultātu sakritības ar eksperimentālajiem datiem salīdzināšanu, mērījumu veikšanu emisiju samazināšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas noteikšanai, izmantojot eksperimentālo iekārtu. Tiks veikta tehnoloģisko risinājumu identificēšana pH līmeņa regulācijai dūmgāžu attīrīšanas laikā, lai novērstu korozijas riskus, un pulpas, kas radusies dūmgāžu attīrīšanas laikā, attīrīšanai. Visbeidzot tiks veikta procesu ietekmējošie parametru analīze, lai būtu iespējams tālāk uzlabot iekārtas veiktspēju. Kā galvenais projekta rezultāts tiks izstrādāts prototips dūmgāžu attīrīšanas iekārtai, kas ir paredzēta mazas jaudas katlu emisiju samazināšanai. Atslēgas vārdi: siltuma un masas apmaiņa, dūmgāžu attīrīšana, energoefektivitāte, smalkās daļiņas, pelni. 1.1.2.Projekta kopsavilkuma pilns apraksts IFUS projekta mērķis ir izstrādāt jaunu dūmgāžu attīrīšanas iekārtas risinājumu mazas jaudas biomasas sadedzināšanas iekārtām samazinot emisijas (par 80 %) un palielinot energoefektivitāti (par 20%) salīdzinājumā ar tradicionālajiem risinājumiem. Šī risinājuma galvenā ideja ir izveidot miglas efekta zonu dūmgāžu attīrīšanas iekārtā, tādējādi samazinot smalko putekļu (PM10, PM2.5) un gāzveida videi kaitīgas emisijas. Pētījums ietver rūpniecisko pētījumu (TRL3 un TRL4) un eksperimentālo izstrādi (TRL5), kur galvenie posmi ir tehnoloģija validācija attiecīgajā vidē. Šis ar saimniecisko darbību nesaistītais projekts atbilst SAM pasākumu mērķim, jo atbalsta pētniecību, sniedzot ieguldījumu RIS3 mērķu sasniegšanā. Izmantojot OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai iesniegtais projekts atbilsts 2 grupai Inženierzinātne un tehnoloģija, apakšgrupai 2.7 Vides inženierzinātne. Projekta laikā ir paredzētas 5 lielās projekta darbību grupas, kuras sekmēs divu mērķa grupu: uzņēmēju, kas nodarbojas ar enerģētisko iekārto ražošanu un apkalpošanu, un zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbība un zināšanu pārnesi. Zinātniskās institūcijas spēs nodrošināt iegūto rezultātu ilgtspēju, un praktisko lietojumu piedāvājot komersantiem inovatīvu un konkurētspējīgu risinājumu, kamēr komersanti varēs gūt priekšrocības tirgū, izmantojot inovatīvus, resursus taupošus un energoefektīvus risinājumus. Visbeidzot projekta īstenošanā tiks piesaistīti augsti kvalificēti darbinieki, kas nozīmēs zinātnē un pētniecībā iesaistīto skaita palielināšanu un esošo speciālistu kapacitātes celšanu, kas ir vēl viena šī projekta mērķa grupa. Sagaidāmie rezultāti, kas atbalsta tehnoloģiju pārnesi un atbalsta rezultātu izcilību, ietver : •3 zinātniskās publikācijas kas ir iesniegtas izdevumiem, kas ir indeksēti Web of Science vai Scopus datubāzēs; •dalība 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs; •1 tehnoloģiju tiesības; •1 intelektuālā īpašuma licence līgums; •1 jauna tehnoloģija; •7 jaunas pētnieku vietas doktorantūras un maģistrantūras studentiem; •4 konsolidēti ziņojumi par projekta darbības rezultātiem. Projekta kopējās izmaksas ir 595843,79 EUR no tām 506467.23 EUR ir ERAF līdzfinansējums. Projekta kopējās izmaksas sadalītas Rūpnieciskajiem pētījumiem 482885.24 EUR (81.04%) un Eksperimantālajai izstrādei 112958.55 EUR (18.96%). Projekta darbības plānots uzsākt 2017. gada 1. aprīlī un pabeigt 2020. gada 31. martā. 2017-04-01 2020-03-31 576969,66 490424,00 Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 2020-09-29 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts (norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus, kā arī ir jānorāda trīs līdz septiņi plānotie projektu raksturojoši atslēgas vārdi) Projekta mērķis ir patentspējīga pretvēža līdersavienojuma izstrāde, balstoties uz citotoksiskas dabasvielas diazonamīda A sintētisku modificēšanu un dabasvielas mazmolekulāru struktūranalogu dizainu. Struktūranalogu dizains tiks balstīts uz diazonamīda A un tā farmakoloģiskā mērķa mijiedarbības pētījumiem ar strukturālās bioloģijas metodēm – biomolekulāro KMR spektroskopiju un rentgenstruktūras analīzes metodēm. Pētījuma rezultātu sasniegšanai tiks realizētas šādas aktivitātes: • sintezēt citotoksisko dabasvielu diazonamīdu A un tās fragmentus (t.s. „kreisās” un „labās” puses makrociklus A un B, attiecīgi); • izveidot diazonamīda A un tā mērķproteīna (modificētās ornitīna aminotransferāzes jeb MOAT) mijiedarbības trīsdimensiju modeli, izmantojot rentgenstruktūras analīzes un biomolekulārās KMR metodes; • balstoties uz izveidoto trīsdimensiju modeli, ar datormodelēšanas metodēm veikt diazonamīda A mazmolekulāru struktūranalogu dizainu; • sintezēt dizainētos mazmolekulāros struktūranalogus; veikt struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumus, lai paaugstinātu pretvēža aktivitāti; • nodrošināt pētniecības rezultātu publisku pieejamību, kuras rezultātā tiks publicēti 2 zinātniski raksti Web of Science datubāzē iekļautos zinātniskajos žurnālos ar ietekmes faktoru virs 50% no attiecīgās nozares vidējā; • nostiprināt intelektuālā īpašuma tiesības uz radīto pretvēža līdersavienojumu un tā analogiem. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas definētajā prioritārās tautsaimniecības specializācijas jomas „biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija” attīstībā. Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts Atslēgas vārdi: organiskā sintēze, dabasvielu totālā sintēze, līdersavienojuma dizains, struktūras-aktivitātes likumsakarības, pretvēža līdzekļi. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir patentspējīga pretvēža līdersavienojuma izstrāde, balstoties uz citotoksiskas dabasvielas diazonamīda A sintētisku modificēšanu un dabasvielas mazmolekulāru struktūranalogu dizainu. Struktūranalogu dizains tiks balstīts uz diazonamīda A un tā farmakoloģiskā mērķa mijiedarbības pētījumiem ar strukturālās bioloģijas metodēm. Projekta uzdevumu sasniegšanai tiks īstenots rūpniecisks pētījums. Tam nav saimnieciska rakstura, jo saskaņā ar MK noteikumu 2.1. apakšpunktu projekts atbilst šādiem kritērijiem: 1) to īsteno zinātniska institūcija, kura atbilst EK regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai; 2) pētījums ir zinātniskās organizācijas individuāli īstenojams projekts, kas atbilst pieteicēja pamatdarbībai veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus; 3) projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība. Projekta īstenošanai tiks veikts starpdisciplinārs pētījums, kurš saskaņā ar OECD zinātņu nozaru klasifikāciju atbilst dabaszinātņu nozares (1.) ķīmijas zinātņu (1.4.) un bioloģijas zinātņu (1.6.) apakšnozarēm, kā arī medicīnas un veselības zinātņu nozares (3.) bāzes medicīnas (3.1.) apakšnozarei. Pētījuma rezultātu sasniegšanai tiks realizētas sekojošas aktivitātes: 1) pētniecība, kuras ietvaros paredzēts • sintezēt citotoksisko dabasvielu diazonamīdu A un tās fragmentus (t.s. „kreisās” un „labās” puses makrociklus A un B, attiecīgi); • izveidot diazonamīda A un tā mērķproteīna (modificētās ornitīna aminotransferāzes, jeb MOAT) mijiedarbības trīsdimensiju modeli, izmantojot rentgenstruktūras analīzes un augstas izšķirtspējas KMR metodes; • balstoties uz izveidoto trīsdimensiju modeli, ar datormodelēšanas metodēm veikt diazonamīda A mazmolekulāru struktūranalogu dizainu; • sintezēt dizainētos mazmolekulāros struktūranalogus un veikt struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumus, lai paaugstinātu pretvēža aktivitāti. 2) pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana, kuras rezultātā tiks publicēti 2 zinātniski raksti par diazonamīda A totālās sintēzes noslēguma posmu un strukturālās bioloģijas pētījumiem Web of Science datubāzē iekļautos zinātniskajos žurnālos ar ietekmes faktoru virs 50% no attiecīgās nozares vidējā; 3) intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai uz dizainēto pretvēža līdersavienojumu un tā analogiem paredzēts iesniegt 1 starptautisko PCT patentu. Projekta svarīgākie plānotie rezultāti ir 1) radīts pretvēža līdersavienojums tālākai attīstībai par zāļu kandidātvielu sadarbībā ar farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu; 2) publicēts zinātnisks raksts SCI žurnālā ar IF virs nozares vidējā; 3) iesniegts 1 starptautiskais PCT patents. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas definētajā prioritārās tautsaimniecības specializācijas jomas „biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija” attīstībā. Projektu īstenos jaunie zinātnieki, doktoranti, maģistranti un projekta vadītājs. Doktoranti un maģistranti savus kvalifikācijas darbus izstrādās projekta tēmā. Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši. Projekta īstenošana uzsākta 2017. gada 1. janvārī. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 693213,45 EUR, no kurām publiskais finansējums ir EUR 599629,64 EUR (86,5%), piesaistītais privātais līdzfinansējums ir 69290,96 EUR (10%) un ieguldījums natūrā ir 24292,85 EUR (3,5%). Atslēgas vārdi: organiskā sintēze, dabasvielu totālā sintēze, līdersavienojuma dizains, struktūras-aktivitātes likumsakarības, pretvēža līdzekļi. 2017-02-16 2019-12-31 675157,34 533374,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2020-04-08 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu Sigma-1 receptora pozitīvo alostērisko modulatoru sintēze un attīstīšana Alcheimera terapijai. Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts (norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus, kā arī ir jānorāda trīs līdz septiņi plānotie projektu raksturojoši atslēgas vārdi) Alcheimera slimība (AD) ir ar vecumu saistīta visizplatītākā demence. Tiek uzskatīts, ka ligandiem ar augstu afinitāti pret Sigma-1 receptoru (Sig1R) ir svarīga loma dažādu neiroloģisku traucējumu ārstēšanā, ieskaitot Alcheimera slimību, depresiju un neiropātiskas sāpes. Mūsu iepriekšējie pētījumie veiktie LOSI parādīja, ka Sig1R pozitīvie allostēriskie modulātori, tādi ka E1R ((4R,5S)-2-(5-metil-2-okso-4-fenil-pirolidīn-1-il)-acetamīds), uzlabo atmiņu un kognīciju dažādās amnēzijas modeļos. Projekta mērķis ir sintezēt un pētīt jaunus E1R atvasinājumus ar pozitīvām Sig1R alosteriskām modulējošām īpašībām. Atslēgas vardi: Ārstniecisko vielu radīšana, Alcheimera slimība, Sigma-1 receptors. Sintēze, Struktūras aktivitātes optimizēšana. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Pētījuma veids: rūpniecisks nesaimniecisks. Projekts atbilst sekojošām zinātnes nozarēm: 1.4 ķīmija; 1.6 bioloģija; 3.3 veselības zinātnes Projekta īstenošanai tiek plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Jaunu hirālu E1R atvasinājumu sintēze un to sadale individuālos enantiomēros. Ķīmisko procesu izpēte, starpproduktu un gala produktu raksturošana ar KMR, IS, AIMS, rentgenstrukturanalīzi, AIŠH un hirālas AIŠH analīzes datiem. 2. Jauno savienojumu alosteriskās modulējošas aktivitātes in vitro novērtējums attiecībā uz Sig1R, izmantojot [³H](+)-pentazocīna analīzi, ar bradikinīna inducēto iekššūnu Ca2+ analīzi un ar elektrību stimulēto žurku vas deferens modeli. 3. Vadošo savienojumu in vivo testēšana uz pēlēm, izmantojot ar skopolamīnu izraisīto kognitīvo traucējumu testu, pasīvas izvairīšanas un Y-labirinta testus. 4. Sagaidāmie rezultāti. Jauno linēaro un ciklisko E1R analogu bibliotēku sintēze un farmakololģiskais novērtējums. Vismaz 3 zinātnisko rakstu publicēšana un jaunu aktīvo savienojumu patentēšana. Projekta kopējās izmaksas: EUR.555 764.71 Projekta ilgums: no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim. 2017-02-16 2019-12-31 551494,88 468770,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2020-04-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts (norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus, kā arī ir jānorāda trīs līdz septiņi plānotie projektu raksturojoši atslēgas vārdi) Projekta mērķis – atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai radot jaunu antimetastātisku zāļvielas kandidātu augstas nepieciešamības zāļu kategorijā. Iepriekšējā pētījumu periodā esam atklājuši jaunu savienojumu, kas pilnībā novērš sarkomas augšanu in vivo. Atklājām arī jaunus selēnu saturošus hromenona atvasinājumus. Šiem savienojumiem piemīt izteikti zema akūtā toksicitāte in vivo (> 2000 mg/kg), un tie gandrīz pilnībā (līdz 98%) novērš krūts vēža 4T1 metastāžu veidošanos in vivo, savukārt melanomas B16-F10 metastāzes plaušās samazinās par 82%, neizraisot nevēlamas blaknes. Esošā projekta ietvaros ir plānots veikt jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrādi, lai īstenotu mērķtiecīgu molekulas struktūras optimizēšanu, izmantojot racionāla dizaina principus, balstoties uz farmakoloģiskās aktivitātes datiem, lai izstrādātu jaunas paaudzes selektīvus un netoksiskus antimetastātiskus zāļvielu kandidātus. Plaši struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumi tiks balstīti uz in vitro un in vivo datiem. Eksperimentālie un teorētiskie dati, kas tiks iegūti šī projekta izstrādes gaitā, veidos pamatu dziļākai izpratnei par selēnu saturošu pretvēža līdzekļu darbības mehānismiem, lai izveidotu jaunas paaudzes netoksisku pretaudzēju aģentu ar spēju novērst metastāžu izplatīšanos organismā. Projekta ilgums: 36 mēneši. Atslēgvārdi: antimetastātisks, vēzis, medicīnas ķīmija, selēns, stuktūras-aktivitātes likumsakarība. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta vispārīgais mērķis – atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai radot jaunu antimetastātisku zāļvielas kandidātu (TRL-4) augstas nepieciešamības zāļu kategorijā. Izstrādāt inovatīvu netoksisku selēnu saturošu zāļvielu kandidātu, piedāvājot jaunas ārstēšanas iespējas onkoloģiskajiem pacientiem vai uzlabojot to dzīves kvalitāti, veicinot farmaceitiskās rūpniecības attīstību un paaugstinot Latvijas konkurētspēju tajā. Projektā ir paredzēta dažādu zinātnes nozaru [organiskās un fizikālās ķīmijas (1.4), bioķīmijas (1.6), farmakoloģija un medicīnas ķīmija (3.1)] metodoloģijas un atziņu kompleksa pielietošana. Rūpes par sabiedrības veselību un profilaksi, slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošana viena no Latvijas valdības atbalstītajām un noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības zinātnes nozarēm 2014.-2017. g. un saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. g. Projektam ir nesaimniecisks raksturs pētniecības kategorijā – rūpnieciskie pētījumi. Projekta ilgums: 36 mēneši (ir uzsākts 01.01.2017 līdz 31.12.2019, līgums noslēgts 2017. g. februārī) Pieprasītais finansējums: kopēja summa 648037,63 EUR (ERAF fin. 550831,98 EUR) Onkoloģiskās saslimšanas ir viens no galvenajiem mirstības cēloņiem ekonomiski attīstītajās valstīs , to skaits pasaulē pēdējos gados pieaudzis gandrīz 2 reizes. Pēc Starptautiskās Veselības organizācijas datiem ik gadu mirst vairāk kā 7 miljoni cilvēku, kuriem diagnosticētas dažādas ļaundabīgo audzēju formas . Latvijā ir konstatēti vairāk par 75 000 onkoloģisko slimnieku . Iepriekšējā periodā esam atklājuši jaunu savienojumu, kas pilnībā novērš sarkomas augšanu in vivo. Atklājām arī jaunus selēnu saturošus hromenona atvasinājumus. Šiem savienojumiem piemīt izteikti zema akūtā toksicitāte in vivo (> 2000 mg/kg), un tie gandrīz pilnībā (līdz 98%) novērš krūts vēža 4T1 metastāžu veidošanos in vivo, savukārt melanomas B16-F10 metastāzes plaušās samazinās par 82%, neizraisot nevēlamas blaknes. Iegūtie dati norāda uz iespēju, izmantojot racionāla dizaina principus, izstrādāt jaunas paaudzes selektīvus maztoksiskus selēnu saturošus antimetastātiskus zāļvielas kandidātus dažāda tipa vēža apkarošanai, paaugstinot darbības selektivitāti, samazinot toksicitāti un blaknes. Esošā projekta ietvaros ir plānots veikt jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrādi, īstenot mērķtiecīgu molekulas struktūras optimizēšanu, izmantojot racionāla dizaina principus, balstoties uz farmakoloģiskās aktivitātes datiem, izstrādāt jaunas paaudzes selektīvus un netoksiskus antimetastatiskus zāļvielu kandidātus. Struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumi ietvers, bet neaprobežosies ar sekojošiem bioloģiskiem testiem: antiproliferatīvā aktivitāte, apoptoze, red/ox fermentu aktivitāte, VEGF noteikšana, metaloproteināžu (MMP) un angioģenēzes inhibīcija, kaspāžu aktivitātes noteikšana, ļaundabīgo šūnu invāzijas novēršana, in vivo pretaudzēju un antimetastatiskā aktivitāte. Eksperimentālie un teorētiskie dati, kas tiks iegūti šī projekta izstrādes gaitā, veidos pamatu dziļākai izpratnei par selēnu saturošu pretvēža līdzekļu darbības mehānismiem. Augsti kvalificēti pētnieki, kā arī divi doktoranti un divi studenti izveidos projekta mērķa grupu esoša projekta izvirzīto darbību sekmīgai izpildei. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrātāts un izvēlēts jauns antimetastātisks zāļvielas kandidāts tālākiem klīniskiem pētījumiem. Projekta gaitā tiks aizstāvēts vismaz 1 promocijas darbs, 1 bakalaura diploms, iesniegti 2 patenta pieteikumi (PCT) un 3 rakstu manuskripti SCI žurnālos. 2017-02-16 2019-12-31 643626,03 547082,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2020-03-26 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis ir radīt precīzā laika uzturēšanas sistēmas zinātniskiem mērījumiem, kurus veic, izmantojot telpā sadalītu mēraparatūru, kas atsevišķos gadījumos var atrasties dažādās vietās uz Zemes. Atšķirībā no pieejamajiem precīzā laika servisiem, piedāvātā sistēma nodrošinās mērījumu piesaisti laika skalai ar augstāku precizitāti. Šādas sistēmas izmantos Elektronikas un datorzinātņu institūta iestrādes augstas precizitātes taimeru jomā, kuri nodrošina laika intervālu mērīšanas precizitāti dažu pikosekunžu robežās un tiek izmantoti starptautiskās satelītu lāzerlokācijas stacijās ILRS ietvaros (skat. http://ilrs.gsfc.nasa.gov/). Izstrādātās laika uzturēšanas sistēmas varēs izmantot kosmosa objektu novērošanai un detektēšanai, notikumu reģistrācijai CERN Lielajā hadronu paātrinātājā, JUNO neitrīno teleskopā, gravitācijas viļņu avotu noteikšanā utt. Atslēgvārdi: augstas precizitātes laika mērīšana, satelītu lāzerlokācija, telpā sadalītas mērījumu sistēmas 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta vispārējais mērķis ir izveidot uz zināšanām balstītu koncepciju teritoriāli sadalītu laika sinhronizācijas sistēmu izstrādei un izveidei sarežģītām zinātniskām iekārtām, kurām nepieciešama visu iesaistīto laika skalu precīza sakritība. Konkrētais projekta mērķis ir izstrādāt specializētas laika noteikšanas iekārtas un tehniskos līdzekļus, lai uzlabotu pētāmo procesu piesaistes pie kopējas laika skalas stabilitāti un precizitāti. Telpā sadalīti mērījumi ir nepieciešami satelītu lāzerlokācijas stacijām, kuras izmanto kosmisko objektu atklāšanu un uzraudzību Zemes apkārtnē, notikumu reģistrācijai CERN Lielajā hadronu paātrinātājā un citās telpā sadalītās atomfizikas eksperimentu sistēmās, lielajā pazemes neitrīno reģistrācijas teleskopā, gravitācijas viļņu atklāšanas sistēmās u.c. Šis projekts balstīsies uz Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) izstrādāto laika reģistrācijas tehnoloģiju ar precizitāti dažas pikosekundes, kas sekmīgi tiek izmantota daudzās satelītu lāzerlokācijas stacijās visā pasaulē (skat http: //ilrs.gsfc.nasa.gov/), laika pārneses eksperimentos ar lāzeru saiti, gravimetrijas mērinstrumentos, kā arī citos fiziskos eksperimentos. Projekts tiks īstenots inženierzinātņu un datorzinātnes jomās, konkrēti, elektronikas un signālu apstrādes un komunikāciju tehnoloģiju jomās. Projekts nav saistīts ar saimniecisku darbību. Tas satur fundamentālos pētījumus, tai skaitā daudzfunkcionālas laika sinhronizācijas sistēmas, laika un takts izplatīšanas sistēmas Jiangmenas pazemes neitrīno observatorijas (starptautisks projekts JUNO) vajadzībām (ir saņemts oficiāls JUNO atbalsts un rekomendācija), tīklā saistītu mēraparatūras sistēmu pulksteņa regulēšanas aparatūras izstrādi. Galvenās projektā izpildāmās darbības būs: - pielietojumam specifiskas laika un pulksteņa sinhronizācijas metožu fundamentāli pētījumi; - eksperimentālu maketu izveide attīstītās teorijas pārbaudei un novērtēšana; - projekta vadība un rezultātu izplatīšana. Projekta izpildes rezultāti tiks publicēti publiski pieejamos avotos, tai skaitā projekta mājas lapā. Tiks izstrādātas laika precīzās laika sinhronizēšanas metodes, kuras tiks aprakstītas zinātniskās atskaitēs, 3 zinātniskos rakstos SCOPUS datubāzē iekļautos žurnālos, prezentētas 5 konferencēs. Tehniskie risinājumi tiks realizēti 4 eksperimentālos maketos, plānots iesniegt 2 patentu pieteikumus. Projekts tiks izpildīts bez projekta partneru iesaistes, bet sadarbībā ar CERN un JUNO dalībinstitūcijām, Elektronikas un datorzinātņu institūtā Rīgā, Latvijā, tā ilgums ir 36 mēneši, plānotās attiecināmās izmaksas ir 517 036.12 EUR. 2017-03-01 2020-02-29 512058,76 435249,00 Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 2020-06-16 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Biomolekulārai arheoloģijai ir milzīgs potenciāls seno patogēnu izpētē, kas var sniegt zināšanas par to evolūcijas un izpatīšanas procesiem. Šis zināšanas var tikt izmantotas mūsdienu infekciju slimību modeļos un dažādu patogēnu apkarošanas stratēģiju izveidē. Tuberkuloze ir vismaz 8000 gadus veca slimība, un tās izraisītāja Mycobacterium tuberculosis evolūcijas un izplatības izpēte var palīdzēt izveidot jaunas stratēģijas šīs infekcijas slimības veiksmīgai apkarošanai. Pētījumi liecina, ka M. tuberculosis DNS sekvenču detektēšana un analīze arheoloģiskos paraugos ir iespējama, tomēr tā ir apgrūtināta ar vides mikobaktēriju iespējamo klātbūtni apbedījumos. Projekta mērķis: Raksturot augsnes mikrobioma efektu senās DNS izpētes procesos un izpētīt tuberkulozes izraisītāja genoma klātbūtni 15.-18. gadsimta arheologiska materiāla paraugos. Mērķa sasniegšanai ir plānoti fundamentāli, starpdisciplināri pētījumi sadarbības projekta ietvaros. Projektā piedalīsies zinātnieki no Latvijas Biomedicīnas Pētījumu Centra un Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta, kas pārstāv Molekulārās bioloģijas un biomedicīnas un Arheoloģijas sektorus. Projekts atbilst 3.5. “Cita medicīnas zinātne” un 6.1. “Vēsture un Arheoloģija” zinātnes nozarēm un nav saistīts ar saimniecisku darbību. Projekta izmaksas: 648 648 EUR (ERAF atbalsta apjoms: 551 351 EUR), projekta ilgums: 36 mēneši (01.03.2017 – 29.02.2020). Projekta ietvaros ir paredzētas trīs aktivitātes: 1. Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā 15.-18. gadsimta antropoģiska materiāla (kaulu un zobakmens paraugu) paleopatoloģiskā izpēte un biomolekulārā analīze. 2. Apbedījuma vides bioarheoloģiskā raksturošana un vides mikrobioma izpēte. 3. Vides mikroorganismu un M. tuberculosis DNS klātbūtnes raksturošana arheoloģiskos paraugos. Šī projekta izpilde sniegs jaunas zināšanas par arheoloģisko paraugu kontaminācijas pakāpi ar vides mikroorganismiem, kas šobrīd ir ļoti svarīgs jautājums paleopatoloģijas un seno patogēnu izpētes attīstībai. Turklāt projektā paredzētie pētījumi, kuru laikā tiks izmantotas nākošās pāaudzes sekvenēšanas tehnoloģijas, dos ieskatu par M. tuberculosis klātbūtni Latvijas antropoģiska materiālā. Projekta ietvaros publicēšanai tiks iesniegti vairāki oriģināli zinātniskie raksti, kā arī rezultāti tiks prezentēti starptautiskās konferencēs. Kopumā, projekta izpilde sniegs informāciju par vides mikroorganismu DNS klātbūtni Viduslaiku arheoloģiskos paraugos, kas palīdzēs izprast to ietekmi uz seno patogēnu pētījumiem. Projektā paredzētie mēģinājumi veikt M. tuberculosis DNS klātbūtnes noteikšanu un raksturošanu 15.-18. gadsimta arheologiska materiāla paraugos palīdzēs apstiprināt un uzlabot tuberkulozes paleopatoloģisku diagnozi un sniegs jaunas zināšanas par tuberkulozes izplatības procesiem Latvijā. Atslēgas vārdi: Mikrobioms, bioarheoloģija, senā DNS, tuberkuloze. 2017-03-01 2020-02-29 648027,24 550823,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050 Lielvārdes iela 24, Rīga, LV-1006 2020-08-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir izstrādāt zināšanu apkopojumu nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas izstrādājumu ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām izveidei. Atslēgas vārdi: poliolefīni, nanodaļiņas, daudzslāņu izstrādājumi, ekstrūzija. Projekta gaitā ir paredzēts veikt ar saimniecisko darbību nesaistītus rūpnieciskos pētījumus. Projektam ir starpdisciplinārs raksturs, tam atbilst sekojošas zinātnes nozares (pēc OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas) 2. Inženierija un Tehnoloģija apakšnozares: 2.3. Mehāniskā inženierija; 2.5. Materiālu inženierija; 2.10. Nanotehnoloģija. Proti, projekta gaitā tiks izgatavoti jaunie materiāli, tai skaitā, pielietojot nanopildvielas, un tiks novērtētas jaunu produktu vajadzīgās mehāniskās, siltumfizikālās u.c. ekspluatācijas īpašības, nepieciešamas ilgizturības prognozēšanai un nanopildvielas satura optimizācijai. Apkopojums tiks aprobēts dažiem potenciāliem galalietotājiem: Latvijas rūpnieciskos uzņēmumos (piem., EVOPIPES, Polipaks, un PepiRer), kas specializējas poliolefīnu ekstrūzijas izstrādājumu (daudzslāņu cauruļu, plēvju u.c.) ražošanā, to īpašību uzlabošanai un efektīvākai izmantošanai konkrētiem pielietojumiem.. Galvenās projekta darbības: 1. Literatūras, patentu un standartu apskats; 2. Ekstrūzijas tehnoloģijas pielāgošanās paraugu izgatavošanai un paraugu izgatavošana eksperimentālām pārbaudēm; 3. Nanomodificētu poliolefīnu pamatīpašību eksperimentāla izpēte; 4. Daudzslāņu poliolefīnu izstrādājumu mehānisko un siltumfizikālo īpašību modelēšana; 5. Zināšanu apkopojuma izstrāde un verifikācija; 6. Zinātnisko publikāciju sagatavošana. Plānotie rezultāti: 1. Zināšanu apkopojums, kas iekļauj bezmaksas programmatūru, datu bāzi un vadlīnijas galalietotājiem ar informāciju par dažādu poliolefīnu pamatīpašībām un to uzlabošanas iespējām, izstrādājumu izgatavošanas un izpētes metodēm, projekta gaitā veiktiem eksperimentiem un to galvenajiem rezultātiem, aprēķinu rezultātiem materiālu raksturlielumiem un to ilglaicīgas uzvedības prognozēšanai. 2. Oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem. Projekta kopējās izmaksas 485 272.00 EUR, no kurām ERAF finansējums veido 412 481.20 EUR. Plānotais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši (no 2017.03.01. līdz 2020.02.29.). Projektā paredzēto darbību īstenošanas uzsākšanas datums: 2017.03.01. 2017-03-01 2020-02-29 479335,09 407434,00 Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 2020-06-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Mainīga rakstura degvielas gazifikācijas procesa izstrāde cieto atkritumu pārstrādei LATVIJAS UNIVERSITĀTE Resursu efektivitāte un efektīva enerģijas atgūšana no cietiem atkritumiem mūsdienās ir atzīstama par ļoti nozīmīgu jautājumu, kas nav pilnībā atrisināta nedz no zinātniskās, ne arī no inženiertehniskās puses. Plaši pieejamās atkritumu sadedzināšanas tehnoloģijas nav piemērotas neliela mēroga ilgtspējīgas, izkliedētas atkritumu pārvaldības sistēmām. Atgūtā cietā kurināmā gazifikācija ir tehnoloģija, kurai ir liels potenciāls kļūt par piemērotu šādai sistēmai, ja integrēta ar efektīvu gāzu attīrīšanu un enerģijas iegūšanu. Pieminētās tehniskās pieejas efektivitāte ir panākama izveidojot integrētu izejvielu sagatavošanas, gazifikācijas un gāzes attīrīšanas tehnoloģisko sistēmu, kas rada produktus – karbonizētu cieto frakciju, sintēzes gāzi un kondensējamus šķidrumus. Galvenais izaicinājums šajā jautājumā ir pārstrādāt mainīga sastāva izejvielu, kas sarežģī gazifikācijas procesu. Projekta gaitā tiks izveidota laboratorijas mēroga gazifikācijas iekārta ar gāzu attīrīšanas sistēmu. Atgūtais cietais kurināmais šajā iekārtā tiks līdzgazificēts ar koksnes atkritumiem, lai nodrošinātu optimālos procesa parametrus. Izstrādājamā tehnoloģija pēc savas būtības būs slēgtā cikla risinājums ar gāzu attīrīšanas atkritumu produktu utilizāciju atgriežot pašā gazifikācijas procesā. Projekta rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģiju pielietošanas rekomendācijas, kā arī likumdošanas pilnveidošanas rekomendācijas Latvijā cieto atkritumu apsaimniekošanas jomā. Projekta mērķis ir viedās enerģētikas pētījuma ietvaros izstrādāt slēgta cikla gāzu attīrīšanas risinājumu (tehnoloģiju), kas mainīgas izejvielas apstākļos spēj attīrīt atkritumu frakcijas un biomasas gazifikācijas rezultātā rodošos gāzu maisījumus. Projekts paredzēts kā rūpniecisks pētījums. Ar saimniecisko darbību nesaistītais projekts atbilst OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas inženierzinātnes un tehnoloģijas nozaru 2.7. apakšnozarei – vides inženierija –, kuras ietvaros projekta dzīves cikla laikā tiks risinātas vides problēmas, kas saistītas ar atkritumu optimālu apsaimniekošanu un enerģētisko neatkarību. Projekta ietvaros paredzēts izveidot eksperimentālo iekārtu, kas ļautu veikt mainīga sastāva no atkritumiem atgūtā cietā kurināmā (t.s. RDF – refuse derived fuel) un biomasas gazifikāciju, kā arī gāzu attīrīšanas risinājumu, kas pēc provizoriskiem datiem spētu atbilstoši attīrīt gazifikācijas procesā radušos gāzu maisījumu. Kontrolētos apstākļos, izmantojot mainīgu izejvielu kombināciju, plānots analizēt gazifikācijas procesā iegūto gāzu attīrīšanas kvalitāti un noteikt izejvielas un procesa vadības ietekmi uz attīrīšanas kvalitāti. Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 5 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 1 oriģināls zinātniskais raksts, kas tiks iesniegts publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, ar patentu aizsargāta iekārtas izveides shēma - prototips, kā arī priekšlikumi likumdošanas izmaiņām, RDF gazifikācijas nodrošināšanai. Projekta darbību paredzēts uzsākt 01.03.2017. un tā ilgums būs 36 mēneši, līdz 29.02.2020. Projektu īstenos Latvijas Universitāte. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 647 187,50; t.sk. ERAF līdzfinansējums 85 %, apmērā – EUR 550 109,38. Atslēgas vārdi: cieto atkritumu termiskā pārstrāde, oglekli saturošs cietais atgūtais kurināmais, mainīgas izejvielas gazifikācija, sintēzes gāze. 2017-03-01 2020-02-29 607953,14 516760,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Rātsupītes iela 7 k-3, Rīga, LV-1067 2020-06-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Uz grafiem balstītas sistēmbioloģijas datu modelēšanas un analīzes metodes Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Projekta kopsavilkuma apraksts Strauja t.s. “high-throughput” tehnoloģiju attīstība bioinformātikas datu ieguvei ir nodrošinājusi to, ka ir pieejamas liela apjoma datu kopas, kuras satur vērtīgu informāciju sarežģītu bioloģisku sistēmu modelēšanai un to regulējošo bioloģisko procesu izpratnei – piemēram, tādu sistēmu, kā dažādu šūnu un starpšūnu procesus aprakstošu “omics” tīklu un šādu tīklu savstarpējās mijiedarbības izpratnei. Tajā pat laikā, šādu datu kopu lielā apjoma un tajās ietvertās informācijas sarežģītības dēļ, noderīgas informācijas ieguve no šādām datu kopām ir ļoti netriviāla problēma, un šim nolūkam izmantotās metodes parasti ir ierobežotas ar statistisko vai mašīnmācīšanās metožu iespējām. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunas inovatīvas datu analīzes metodes, kas balstīsies uz kombinētu dažādu grafu analīzes algoritmu un grafu vizualizācijas metožu izmantošanu. Projekta autoru jau veiktie pētījumi ir demonstrējuši šādas pieejas noderīgumu proteīnu homoloģijas izpētei, un mēs uzskatām, ka šāda pieeja varētu būt ļoti noderīga arī cita veida bioinformātikas datu kopu analīzei. Projekta ietvaros ir plānots koncentrēties uz gēnu regulācijas procesu dinamikas analīzi, hromatīna interakciju dinamikas analīzi, epigenomisko marķieru prognozēšanu un pētījumiem par procesiem, kas nosaka dažāda veida šūnu atšķirīgumu. Plašākā perspektīvā mēs sagaidām, ka izstrādātā metodoloģija labi papildinās esošās bioinformātikas datu analīzes metodes. Atslēgvārdi: Bioinformātika; Bioloģisko sistēmu modelēšana; Grafu algoritmi; Datizrace; Datu vizualizācija. Informācija, kas projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv Strauja t.s. “high-throughput” tehnoloģiju attīstība bioinformātikas datu ieguvei ir nodrošinājusi to, ka ir pieejamas liela apjoma datu kopas, kuras satur vērtīgu informāciju sarežģītu bioloģisku sistēmu modelēšanai un to regulējošo bioloģisko procesu izpratnei. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunas inovatīvas datu analīzes metodes, kas balstīsies uz kombinētu dažādu grafu analīzes algoritmu un grafu vizualizācijas metožu izmantošanu. Pētījumi tiks koncentrēti uz trim konkrētām bioinformātikas problēmām ar augstu zinātnisko un praktisko nozīmību, kuru izpētei šobrīd tiek veltīta liela uzmanība, un, kur pēc mūsu domām, mēs varam sniegt nozīmīgu ieguldījumu: 1) proteoma kvantitatīva raksturošana no gēnu ekspresijas datiem; 2) hromatīna interakcijas tīklu analīze; 3) gēnu regulācijas tīklu dinamikas un evolūcijas analīze. Pētniecības veids: rūpnieciskie (100%) pētījumi. Projekta veids nav saistīts ar ekonomisko aktivitāti. Projekts ir starpdisciplinārs un tiks izpildīts šādās nozarēs: - Datoru un informācijas zinātnes (OECD-FOS-1.2); - Bioloģijas zinātnes (OECD-FOS-1.6). Galvenās aktivitātes: 1) Pētījumi par proteoma kvantitatīvo raksturojumu iegūšanu no gēnu ekspresijas datiem (WP1). 2) Pētījumi par hromatīna interekcijas tīklu struktūru un tās atkarības no šūnu tipiem (WP2). 3) Pētījumi par gēnu regulācijas tīklu dinamikas un evolūcijas analīzi (WP3). Šīs trīs galvenās aktivitātes atbilst iepriekšminēto konkrēto bioinformātikas problēmu izpētei. Bez tām projekta darba plāns ietver divas papildinošas aktivitātes saistītas ar datu kopu sagatavošanu un rezultātu bioloģisko validāciju (WP4) un programmatūras komponenšu izstrādi (WP5). Sagaidāmie rezultāti: 1) Metodes proteīnu koncentrācijas noteikšanai audu un šūnu paraugos no transkriptomikas datiem. 2) Metodes integrētai hromatīna interakcijas, epigenomikas un gēnu regulācijas datu analīzei. 3) Metodes automatizētai gēnu regulācijas motīvu identificēšanai no mikromasīvu un NGS eksperimentu datiem un gēnu regulācijas motīvu evolūcijas analīzei. “Projekta kopējas izmaksas: 634 744,42 EUR (attiecināmās izmaksas: 633 384,42 EUR, ERAF finansējums: 538 376,74 EUR)”. Projekta ilgums: 35 mēneši. Projekta īstenošanas ilgums 21.02.2017. - 31.12.2019. 2017-02-21 2019-12-31 631241,11 535398,00 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 2020-04-02 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Šis starpdisciplinārais projekts paredz izstrādāt jaunus energoefektīvus uz šķiedras Brega režģa (FBG) balstītus optiskos sensorus un no tiem pienākošā optiskā signāla apstrādes sistēmas risinājumus ceļu un uzbērumu tehniskā stāvokļa nepārtrauktai uzraudzībai. Galvenokārt uzmanība šajā praktiskas ievirzes projektā tiek vērsta uz inovatīvu FBG sensoru tehnoloģiju un risinājumu izpēti, kas tiek izmantoti, lai novērotu materiālu nolietojumu – mehānisko parametru izmaiņas, mikroplaisas ceļu konstrukcijās, kā arī uzbērumu deformācijas. Pētāmie FBG sensori atļauj momentāni identificēt plaisas un celtniecības defektus konstrukcijās, kamēr tie vēl ir nelieli, tādā veidā samazinot remonta izmaksas un būtiski veicinot sabiedriskā transporta sistēmas drošību. Projektā tiks izstrādāts un validēts ceļa segas galīgo elementu modelis, ņemot vērā gan laboratorijā izveidota ceļa segas fiziska modeļa, gan ekspluatācijā esoša autoceļa seguma testēšanas datus. Sadarbībā ar būvniecības un telekomunikāciju nozaru pārstāvjiem tiks veikta ceļu segas tehniskā stāvokļa novērtēšana un tiks izveidots FBG šķiedru optisko sensoru tehnoloģiskais risinājums,kam tiks veikta veiktspējas, izturības un stabilitātes eksperimentāla pārbaude. Projekts sevī ietver arī ilgtermiņa pētnieciskās aktivitātes, kas ir vērstas uz eksistējošās tehnoloģijas eksperimentālu pilnveidošanu, jaunu starpdisciplināru zināšanu ieguvi un inovāciju radīšanu, kā arī pārdomātu zināšanu un tehnoloģiju pārneses stratēģiju. Atslēgas vārdi: Optiskie sensori, šķiedras Brega režģi, transporta ģeotehnika, konstrukciju tehniskā stāvokļa uzraudzība. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu energoefektīvu un ilgtspējīgu uz FBG balstītu optisko sensoru risinājumu tādu konstrukciju tehniskā stāvokļa uzraudzībai (SHM) kā ceļi un to uzbērumi. Projektā paredzamā pētniecības kategorija ir eksperimentālā izstrāde un rūpnieciskie pētījumi. Iesniegtais projekts atbilst sekojošām zinātnes nozarēm: *Būvniecība; *Elektrotehnika, elektronika, informācijas inženierzinātnes. Projektu īstenos zinātniska institūcija, tas būs ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas galvenās projekta darbības: 1. Šķiedru optisko sensoru tipu, ienākošā optiskā signāla apstrādes un to pielietošanas ceļa segumu tehnisko stāvokļu noteikšanā izpēte; 2. Optisko sensoru tīkla izpēte simulāciju vidē un eksperimentālas, uzlabotās, uz FBG balstītās optisko sensoru datu apstrādes sistēmas izveide; 3. Ceļa segas fiziska modeļa izveide un testēšana laboratorijas apstākļos; 4. Ekspluatācijā esoša autoceļa konstrukcijas testēšana ar izstrādāto FBG sensoru signālu apstrādes sistēmu; 5. Projekta ietvaros radīto rezultātu izplatīšana - publikāciju sagatavošana publicēšanai, tehnoloģiju tiesību aizsardzība, intelektuālā īpašuma licences līguma slēgšana. Projekta partneris, uzņēmums SIA AFFOC Solutions, tiek iesaistīts darbībās, kurās tiek veikta FBG sensoru signālu apstrādes sistēmas izstrāde, integrēšana un testēšana esoša autoceļa konstrukcijā. Projektā tiek plānoti sekojoši galvenie rezultāti: 1. Elastīgs optisko sensoru tīkla matemātisks simulācijas modelis; 2. Jauns uz FBG balstīta optisko sensoru un tiem pienākošā optiskā signāla apstrādes sistēmas risinājums, kas spēj nodrošināt ilgtspējīgu sensoru darbību vismaz 20 km attālumā; 3. Autoceļa segas galīgo elementu metodes modelis un ceļa konstrukcijas fizisks modelis; 4. Oriģināli zinātniski raksti, pieņemti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumus; 5. Patents par izstrādāto optisko sensoru tehnoloģiju; 6. Intelektuālā īpašuma licences līgums. *Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 648 000 EUR. *Projekta ietvaros tiks veikts Zaļais iepirkums. *Projekta plānotais īstenošanas ilgums ir 36 mēneši. *Plānotais tā uzsākšanas datums ir 2017. gada 1. marts, bet beigu datums ir 2020. gada 29. februaris. 2017-03-01 2020-02-29 648000,00 550800,00 Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 2020-02-19 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Daudzslāņu silīcija nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem slāņiem RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Nanokondensatori (NC) tiek plaši izmantoti mikro un nanoierīcēs. NC ražošanas tirgus strauji attīstās un uzturēs savu attīstības tempu vismaz nākamus 10 gadus. Latvijas ražotājiem ir iespējas ražot NC, taču pagaidām tas netiek darīts. Projekta mērķis: izstrādāt NC dielektrisko slāņu izgatavošanas inovatīvu tehnoloģiju, kas samazina NC ražošanas izmaksas, lai rezultātā palielinātu Latvijas ekonomikas zināšanietilpību, konkurētspēju un veicināt Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. Tiks īstenots nesaimniecisks sadarbības projekts – projekta iesniedzējs ir Rīgas Tehniskā universitāte, sadarbības partneri Latvijas Universitāte un pusvadītāju ierīču rūpnīca AS “ALFA PRAR". Tiks veikts rūpniecisks pētījums ar darbībām: 1) NC un ON…NO paraugu izgatavošana ar vienā reaktorā sintezētiem N…N slāņiem; 2) N…N, ON…NO un NC īpašību raksturošana, t.sk. pēc apstarošanas un karsēšanas; 3) NC ar N…N slāņiem izgatavošanas tehnoloģijas prototipa veidošana laboratorijas vidē. Projekts atbilst fizikālo zinātņu (1.3.), materiālzinātņu (2.5.) un nanotehnoloģijas (10.2) nozarēm. Rezultāti: 1) rezultātu izplātīšana zinātnisko publikāciju veidā, konferencēs, semināros; 2) laboratorijas vidē izveidots NC izgatavošanas tehnoloģijas prototips; 3) patenta pieteikums par N…N slāņa iegūšanas metodi. Mērķa grupas: zinātniskās institūcijas, zinātnieki, doktoranti, komersanti. Projekta īstenošanas ilgums no 02.01.2017 līdz 30.12.2019. Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir 648605,05 EUR, tai skaitā 551314.29 EUR ERAF finansējums un 48645,38 EUR valsts budžeta finansējums. Atslēgvārdi: nanokondensators, silīcijs, silīcija nitrīda nanoslānis, starojuma veidotie defekti. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts NC ražošanas tirgus strauji attīstās un uzturēs savu attīstības tempu vismaz nākamus 10 gadus [1]. Pieaug pieprasījums pēc termiski stabiliem [1] un noturīgiem pret starojumu NC. NC izgatavošanai plaši izmanto uz silīcija balstītas tehnoloģijas. Latvijas ražotāju ienākšana NC ražošanas tirgū var palielināt Latvijas ekonomikas apgrozījumu par vismaz 0.23-10 MEUR katras 3-4 nedēļas. NC dielektrisko slāni visbiežāk iegūst, saliekot kopā vairākus Si3N4 (N) nanoslāņus, un ieskauj tos no abām pusēm ar SiO2 (O), iegūstot ON…NO struktūru. N…N slāņus iegūst vairākos tehnoloģiskos reaktoros. NC ražošanas izmaksas var samazināt, iegūstot N…N slāņus vienā reaktorā. Projekta mērķis: izstrādāt NC dielektrisko slāņu izgatavošanas inovatīvu tehnoloģiju, kas samazina NC ražošanas izmaksas, lai rezultātā palielinātu Latvijas ekonomikas zināšanietilpību, konkurētspēju un veicināt Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. Tiks īstenots nesaimniecisks sadarbības projekts: projekta iesniedzējs ir RTU, sadarbības partneri LU un AS “ALFA PRAR". Tiks veikts rūpniecisks pētījums ar darbībām: 1) NC un ON…NO paraugu izgatavošana ar vienā reaktorā sintezētiem N…N slāņiem; 2) N…N, ON…NO un NC īpašību raksturošana, t.sk. pēc apstarošanas un karsēšanas; 3) NC ar N…N slāņiem izgatavošanas tehnoloģijas prototipa veidošana laboratorijas vidē. Projekts atbilst fizikālo zinātņu (1.3.), materiālzinātņu (2.5.) un nanotehnoloģijas (10.2) nozarēm. Rezultāti: 1) rezultātu izplātīšana zinātnisko publikāciju veidā, konferencēs, semināros; 2) laboratorijas vidē izveidots NC izgatavošanas tehnoloģijas prototips; 3) patenta pieteikums par N…N slāņa iegūšanas metodi. Projekts atbilst fizikālo zinātņu (1.3.), materiālzinātņu (2.5.) un nanotehnoloģijas (10.2) nozarēm. Projekta mērķa grupa ir zinātniskās institūcijas, zinātnieki, doktoranti, komersanti. Projekts veicinās zinātnisko institūciju, to darbinieku un komersanta starptautisko konkurētspēju, studējošo piesaiste sekmēs Latvijas zinātniskā personāla atjaunotni un pēctecību. Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir 648605,05 EUR, tai skaitā 551314.29 EUR ERAF finansējums un 48645,38 EUR valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošanas ilgums: no 01.03.2017 līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 648371,04 551115,00 Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048 Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 2020-06-26 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinājumi RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir izstrādāt neklasificēto ēku kompleksos dziļas renovācijas risinājumus, gandrīz nulles enerģijas sasniegšanai, ar plašu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un drošu energoapgādi. Šo mērķu sasniegšanai un rezultātu ilgtspējības nodrošināšanai, projekta ietvaros tiek iestāstīti jaunie zinātnieki un studenti kas vēlās turpināt savu karjeru zinātnē. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas definīciju neklasificētās ēkās ir soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas, kā arī palīgēkas un telpu grupas palīgēkās (turpmāk tekstā “neklasificētas ēkas”). Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta kazarmām, militāra ēkām utt. Projektu ieviešanu atbalsta valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Projekta ietvaros tiek paredzēts veikt nesaimnieciskus, rūpnieciskos pētījumus, lai noteiktu inovatīvo materiālu un tehnoloģiju pielietošanu neklasificēto ēku un ēku kompleksos energoefektivitātes uzlabošanai, tādējādi palielinot vietējo komersantu konkurētspēju un palielinot viņu produktu un pakalpojumu noieta tirgu. Veicot šo ēku padziļināto izpēti, tiks izstrādāta neklasificēto ēku energoaudita metodoloģija, ēku renovācijas un AVK sistēmu projektēšanas un būvniecības vadlīnijas. Balstoties uz iestrādāto energoaudita metodoloģiju un vadlīnijām, projekta ietvaros tiks izstrādāti kompleksi risinājumi viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu ieviešanai speciālas nozīmes ēkās un ēku kompleksos, ņemot vērā šo ēku specifiskās prasības. Galvenais uzsvars tiks likts uz vienotu renovācijas un energoapgādes risinājumu izstrādi, kas nodrošinās augstu darba kvalitāti un minimizēs ēku renovācijas procesā iesaistīto personu skaitu. Speciālas nozīmes būvēm ir nepieciešams paredzēt individuāli izstrādātu fasādes konstrukciju, izmantojamos būvmateriālus un dizainu. Tāpēc modulāro fasāžu integrēšana šādās būvēs ir saistīta ar striktām prasībām un ierobežojumiem, kas attiecas uz šādu fasāžu konstruktīvo stiprību, kā arī siltumnoturību, uguns un sprādzien-noturīgu elementu izmantošanu. Tāpat, visiem konstruktīvajiem elementiem jābūt noturīgiem pret ekstrēmiem laika apstākļiem un intensīvām vibrāciju slodzēm. Papildus neklasificētas ēkas prasa progresīvus un modernus energoapgādes risinājumus, kas ir uzticami, viegli kontrolējami un pieejami jebkurā laikā ar minimālu palaišanas laiku. Visi iepriekš minētie pasākumi attiecās uz S3 platformas 3.prioritāti, palielinot energoefektivitāti un ieviešot inovatīvus produktus un atjaunīgos enerģijas avotus neklasificētu ēku jomā. Turklāt aktivitātes attiecas uz S3 platformas 6. prioritāti, iesaistot cilvēkresursus viedās enerģētikas pētniecības jomā. Projekts ietver dažādu ražošanas tehnoloģiju attīstību un enerģijas pārveidojumus, kas nodrošina ēku viedās inženiersistēmu autonomu darbību, izpildot augstas drošības prasības. Projekta galvenie uzdevumi ir: 1. Veikt neklasificēto ēku iedali atsevišķās kontrolgrupās un novērtēt ēku tehnisko stāvokli, katras grupas ietvaros; 2. Identificēt prasības ēkām attiecībā uz enerģijas avotu piegādes nodrošināšanu; 3. Noteikt konkrētas prasības iekšējai gaisa kvalitātei arsenālu telpām, kazarmām, šautuvēm un citām specifiskām telpām 4. Veikt ēku norobežojošo konstrukciju un ēku inženiersistēmu komplekso apsekošanu; 5. Izstrādāt vienotu modulāro ēku siltināšanas risinājumu; 6. Izstrādāt tehniskus risinājumus, izmantojot alternatīvus enerģijas avotus, ēku enerģijas nulles patēriņa sasniegšanai, 7. Izstrādāt dažādas ražošanas tehnoloģijas un enerģijas transformācijas, kas nodrošinās ēku autonomu darbību. Projekts ietver sevī starpdisciplināro pētījumu iekļaujot pētījumus būvzinātnē (Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas, Būvkonstrukcijas, Būvmateriāli un būvtehnoloģija),fizikā (Siltumfizika),enerģētikā (Siltumenerģētika, Alternatīvā enerģija) un vides zinātnē. Projekta klasifikācija atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology): 2. Inženierzinātne un tehnoloģijas (2.1. Būvzinātne, 2.7. Vides zinātne). Projekta kopējās izmaksas ir 633 560.34 Euro, no kurām ERAF atbalsta apjoms ir 85 % (538 526.27 Euro), bet pārējo sastāda valsts budžets (7,5 %. 47 517.04 Euro) un Projekta iesniedzēja līdzfinansējums (7,5 % 47 517.03 Euro). Īstenošanas laiks ir 36 mēneši. 2017-04-01 2020-03-31 633560,34 538526,00 Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 2020-10-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1. Projekta kopsavilkuma apraksts Ideja par triboelektrisku nanoģeneratoru (TENG) zinātniskajā literatūrā pirmoreiz parādījās 2012.gadā [1], un šobrīd to uzskata par daudzsološāko tehnoloģiju mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā. TENG ierīcēs mehāniskā enerģija tiek pārvērsta elektriskajā, periodiski savienojot un atdalot divus materiālus ar atšķirīgu elektronu tieksmi (Shematiski attēlots pielikumā 1). Zinātniskajā literatūrā aprakstītajām TENG ierīcēm ir nozīmīgs trūkums: ir vajadzīgas divas atsevišķas un/vai pārvietojamas, un/vai stingas veidnes daļas, kas neļauj šīs enerģijas ieguves ierīces integrēt lielgabarīta materiālos un konstrukcijas elementos. Tāpat atsevišķo daļu materiālu virsmām jābūt nanostrukturētām liela kontakta laukuma nodrošināšanai. Nanostrukturēšanai jāizmanto grūti (sarežģīti) industrializējamas metodes. Šī projekta mērķis ir radīt uzlabotas TENG sistēmas un inovatīvu pjezopermitīva elastomēra nanokompozīta kondensatoru un/vai abu šo tehnoloģiju apvienojumus mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā. Esošo kontakta-atdalīšanas TENG ierīču darbību uzlabos, izmantojot superelastīgi sūkļa struktūras elastomēri, kāmēr mezoporainu materiālu izmantošana, kuros katra atsevišķa pora darbotos kā TENG elements (shematiski atteļots pilikumā 2), ļautu izstrādāt lielgabarīta, nanostruktūrētus TENG. Projektā izstrādāto (uzlaboto) TENG darbības efektivitāti palielinās, veidojot hibrīdsistēmas ar pjezopermitīva elastomēra nanokompozīta kondensatoru, kurš pavairos ar TENG iegūto elektroenerģiju, notiekot kondensatora uzlādei un izlādei attiecīgi pirms un pēc deformācijas. Plānots, ka iegūtās alternatīvo un tīro enerģiju ražojošās sistēmas spēs aizvietot baterijas, kuras izmanto zemas enerģijas sensorierīcēs veselības uzturēšanas un aprūpes, vides aizsardzības, infrastruktūras uzraudzības un drošības jomā. Atslēgvārdi : Triboelektriskie nanoģeneratori; Enerģijas savākšana; Pjezopermitīvs nanokompozīts 2. Informācija, kas projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. Projekta mērķis - radīt uzlabotas TENG sistēmas un inovatīvu pjezopermitīva elastomēra nanokompozīta kondensatoru un/vai abu šo tehnoloģiju apvienojumus mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā. Projektā veicamie plānveida pētījumi atbilst fundamentālā un rūpnieciskā pētījuma kategorijai (EK regula nr. 651/2014). Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm saskaņā ar OECD klasifikāciju: - 1.3. Fizika; - 1.4. Ķīmija; - 2.2. Elektronikas inženierija; - 2.5. Materiālzinātne; - 2.10. Nano tehnoloģijas. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta galvenās darbības: materiālu identifikācija, optimizācija un to sagatavošanas metodoloģijas izstrāde, kontakta-atdalīšanas TENG, monolīto TENG un hibrīdo mehāniskās enerģijas savākšanas ierīču izveidošana un prototipu izstrāde no efektīvākajiem materiāliem un hibrīdajām sistēmām, zināšanu un tehnoloģiju pārnese. Projekta darbību īstenošanai ir paredzētas sekojošas izmaksas : personāla, instrumentu un materiālu, komandējuma un darba braucieni, tehnoloģiju tiesību aizsardzības nostiprināšanas izmaksas. Projekta ir plānoti šādi rezultāti: - 7 oriģināli zinātniskie raksti, kas indeksēti vienlaicīgi gan Scopus, gan Web of Science datubāzēs; - 1 reģistrēts Latvijas patents; - 1 intelektuālā īpašuma licences līgums; - 2 jauna produkta prototipi. Projekta kopējās izmaksas: 647 361,38 EUR, no tām plānotais atbalsts 598 809,29 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 644074,91 547463,00 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 2020-05-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts (norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus, kā arī ir jānorāda trīs līdz septiņi plānotie projektu raksturojoši atslēgas vārdi) Projekta mērķis ir paplašināt porainu keramikas materiālu izmantošanu, pievienojot izejvielu pulveru maisījumiem nelielas nanopulveru piedevas vai radot uz to virsmas funkcionālus nanodaļiņu pārklājumus. Iegūstamos materiālus bez pārklājumiem ir iespējams izmantot par augsttemperatūras siltuma izolatoriem līdz 1600°C. Projekta mērķa sasniegšanai paredzēts: 1) izmantojot nanopulveru piedevas, saķepināšanas procesa rezultātā iegūt augsti porainu keramiku ar palielinātu mehānisko izturību līdz 8-10 MPa; 2) iegūt plānus funkcionālu nanodaļiņu pārklājumus uz porainās keramikas, kuri nodrošinātu vienlaicīgu piesārņotu šķidrumu filtrēšanu un organisku savienojumu sadalīšanu katalīzes procesā. Iegūstamie porainie keramikas materiāli ir ar augstu ķīmisko un temperatūras izturību. Galvenās metodes: 1) poru veidošanai izmantot vai nu ķīmiskās reakcijas, vai pirolīzes procesā keramizējot organiskas dabas matricas; 2) izmantojot nanopulveru piedevas, iegūt keramiku ar limitētu poru izmēru noteiktā to diapazonā, kas nodrošinātu labāku filtrācijas pakāpi; 3) pārklājumus iegūt ar ekstrakcijas-pirolīzes metodi vai nanodaļiņu veidošanos tieši uz substrāta virsmas. Atslēgvārdi : Viedie materiāli, poraina keramika, nanodaļiņu pārklājumi, katalizatori, vides tehnoloģijas 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis - paplašināt porainu keramikas materiālu izmantošanu, pievienojot izejvielu pulveru maisījumiem nelielas nanopulveru piedevas vai radot uz to virsmas funkcionālus nanodaļiņu pārklājumus. Projektā veicamie plānveida pētījumi atbilst rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes kategorijai (EK regula nr. 651/2014). Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm saskaņā ar OECD klasifikāciju: - 1.4. Ķīmija; - 2.4. Ķīmijas inženierija; - 2.5. Materiālzinātne; - 2.10. Nanotehnoloģijas. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta galvenās darbības: Paraugu sagatavošana, īpašību un struktūras, filtrējošo īpašību noteikšana, katalizatora uzklāšana, katalītisko īpašību noteikšana; Tehnoloģijas un produkta izstrāde; Tehnoloģiju un zināšanu pārnese. Projekta darbību īstenošanai ir paredzētas sekojošas izmaksas : personāla, instrumentu un materiālu, komandējuma un darba braucieni, ārējo pakalpojumu, tehnoloģiju tiesību aizsardzības nostiprināšanas izmaksas. Projekta ir plānoti šādi rezultāti: - 6 oriģināli zinātniskie raksti; - 2 reģistrēti Latvijas patenti - “Augsti poraina oksīdu keramika ar ierobežotu poru izmēru” un “Keramiska membrāna katalītiskai organisku savienojumu sadalīšanai piesārņotos šķīdumos”; - 1 intelektuālā īpašuma licences līgums; - 1 jauna produkta prototips - poraina plākšņveida keramikas membrāna ar katalītisku nanodaļiņu pārklājumu; - 1 jauna tehnoloģija porainas plakanas keramikas membrānas ar katalītisku pārklājumu iegūšanai. Projekta kopējās izmaksas: 592 345,20 EUR, no tām plānotais atbalsts 547 919,32 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 591947,58 503155,00 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 2020-06-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1. Projekta kopsavilkuma apraksts (Informācija jānorāda gan latviešu, gan angļu valodā. Angļu valodā norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus.) Rūpnieciski lielos apjomos ražoto biodīzeļdegvielu pašreiz iegūst augu eļļu, dzīvnieku tauku, atkritumu eļļu vai citu triglicerīdu transesterifikācijas rezultātā ar spirtu, kas parasti ir metanols. Uz katru saražotās biodīzeļdegvielus tonnu rodas ap 100 kg glicerīna, ko degvielas sastāvā ietvert nevar. Projekta mērķis ir izstrādāt teorētisko bāzi biodīzeļdegvielas ražošanai no rapšu eļļas interesterifikācijas reakcijas rezultātā, izslēdzot, vai būtiski samazinot glicerīna veidošanos un nodrošinot ievērojami lielāku biodegvielas vai biodegvielas un kāda cita tirgus produkta ieguvi no tā paša izejvielas daudzuma. Literatūrā publicētie dati liecina, ka interesterifikācijas reakcijas blakusprodukts triacetīns ir iekļaujams biodīzeļdegvielas sastāvā, tādējādi nodrošinot nepieciešamo degvielu kvalitāti un līdz 10% lielāku degvielas iznākumu salīdzinot ar pašreiz rūpniecībā realizēto transesterifikācijas reakciju. Projekta ietvaros tiks veikti rapšu eļļas interesterifikācijas reakcijas sistemātiski pētījumi, iegūstot jaunas zināšanas par reakcijas mehānismu, katalizatora uzbūves, kā arī visu reakcijas apstākļu un mērogošanas ietekmi uz interesterifikācijas reakcijas norisi. Tiks izstrādāti reakcijas optimizācijas un realizācijas principi palielināta daudzuma biodegvielas vai biodegvielas un vēl kāda tirgus produkta tiešai ieguvei. Atslēgvārdi - rapšu eļļa, interesterifikācija, biodīzeļdegviela, optimizācija, iznākums, vairāki tirgus produkti 2. Informācija, kas projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. (Informācija jānorāda gan latviešu valodā) Projekta mērķis - izstrādāt teorētisko bāzi biodīzeļdegvielas ražošanai no rapšu eļļas interesterifikācijas reakcijas rezultātā, izslēdzot, vai būtiski samazinot mazvērtīgu blakusproduktu (glicerīna) veidošanos. Projektā veicamie plānveida pētījumi atbilst rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālā izstrādes kategorijai (EK regula nr. 651/2014). Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: - 1.4. Ķīmija; - 2.4 Ķīmijas inženierija Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta galvenās darbības: 1. Stipri bāzisku katalizatoru ietekmes uz rapšu eļļas (RSO) interesterifikācijas norisi ar etiķskābes (MA) un skudrskābes (MF) metilesteriem izpēte un degvielu iznākuma optimizācija. 2. RSO interesterifikācijas reakcijas ar MA un MF mērķtiecīga realizācija. Atsevišķu reakcijas produktu izdalīšana, lai uzlabotu biodīzeļdegvielas kvalitāti un/vai izdalītu no reakcijas maisījuma produktus, kuru tirgus vērtība ir ievērojami augstāka nekā biodegvielai. 3. Izstrādātā procesa mērogošana. 4. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese. Projekta darbību īstenošanā veidosies sekojošas izmaksas : personāla, instrumentu un materiālu, komandējuma un darba braucieni, ārpakalpojumu un tehnoloģiju tiesību aizsardzības nostiprināšanas izmaksas. Projekta ir plānoti šādi rezultāti: - 6 oriģināli zinātniskie raksti; - 1 Eiropas patents; - 2 Latvijas patenti; - 8 jauni produkti; - 6 jaunas tehnoloģijas; - 1 licences līgums Projekta kopējās izmaksas: 581 007,42 EUR, no tām plānotais atbalsts 537 431,87 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 579567,56 492632,00 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 2020-07-08 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1. Projekta kopsavilkuma apraksts (Informācija jānorāda gan latviešu, gan angļu valodā. Angļu valodā norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus.) Projektā paredzēts izstrādāt Saules gaismā aktīvus, uz dažādām pamatnēm fiksētus TiO2-ZnO fotokatalizatorus ūdens attīrīšanai no kaitīgiem organiskiem savienojumiem. Projekta mērķis tiks sasniegts, kombinējot TiO2-ZnO pārklājumu veidošanu ar pirolītiskās izsmidzināšanas metodi ar sekojošu to elektroķīmisko, plazmas elektrolītisko apstrādi vai TiO2, ZnO nanošķiedru uznešanu. Papildus paredzēta materiālu modificēšana ar Ag, Pd, Ni, Cu, S dopantiem. Noteiks iegūto fotokatalizatoru parametrus un aktivitāti dabīgā apgaismojumā un salīdzinās ar zināmajiem fotokatalizatoriem. Optimizētās tehnoloģijas un piemērotākos fotokatalizatorus piedāvās praktiskai izmantošanai rūpniecisko ūdeņu attīrīšanai no kaitīgiem organiskiem savienojumiem, slēdzot licences līgumu. Jaunu aktīvu fotokatalizatoru izstrāde nodrošinās būtisku sociālo un ekonomisko efektu vides aizsardzības jomā. Projekta realizācija balstās uz izpildītāju ievērojamo pieredzi nanopulveru, nanošķiedru un fotokatalizatoru izstrādē. Atslēgas vārdi: ūdens attīrīšana; Saules gaismas fotokatalizatori; TiO2-ZnO kompozīti; modificētas plānās kārtiņas; nanošķiedras; elektroķīmiskā apstrāde; plazmas elektrolītiskā apstrāde 2. Informācija, kas projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. (Informācija jānorāda gan latviešu valodā) Projekta mērķis - izstrādāt Saules gaismā aktīvus fotokatalizatorus ūdens attīrīšanai no kaitīgiem organiskiem savienojumiem, kombinējot TiO2-ZnO pārklājumu veidošanu ar pirolītiskās izsmidzināšanas metodi ar sekojošu to elektroķīmisko, plazmas elektrolītisko apstrādi vai TiO2, ZnO nanošķiedru uznešanu. Projektā veicamie plānveida pētījumi atbilst rūpniecisko pētījumu kategorijai (EK regula nr. 651/2014). Projekts ir starpdisciplinārs un saskaņā ar OECD klasifikāciju atbilst 1.4. Ķīmija, un inženierzinātnes un tehnoloģija apakšnozarēm - 2.4. Ķīmijas inženierzinātnes un 2.10. Nanotehnoloģija. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta galvenās darbības: TiO2-ZnO plāno kārtiņu uznešana; plāno kārtiņu aktivācija elektroķīmiskā apstrādē; plāno kārtiņu aktivācija plazmas elektrolītiskā apstrādē; TiO2 un/vai ZnO nanošķiedru uznešana; procesa optimizācija, fotokatalizatoru ieguves metodoloģijas izstrāde, zināšanu un tehnoloģiju pārnese. Mērķa grupas darbību nodrošināšanai tiks segtas: personāla izmaksas, instrumentu un materiālu izmaksas, komandējumu un darba braucienu izmaksas, ārpakalpojuma izmaksas, tehnoloģiju tiesību aizsardzības nostiprināšanas izmaksas, netiešās izmaksas. Projektam ir plānoti šādi rezultāti: - 4 publikācijas SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; - 1 pieteikts Latvijas patents; - 4 jauni produkti; - 1 noslēgts licenes līgums. Projekta kopējās izmaksas ir 524 397,90 EUR, tajā skaitā 445 738,22 EUR (85%) ERAF finansējums, 39 329,85 EUR (7,5%) budžeta finansējums un 39 329,83 EUR (7,5%) RTU finansējuma. Projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši – no 01.04.2017. līdz 31.03.2020. 2017-04-01 2020-03-31 523973,08 445377,00 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 2020-09-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikumu iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem LATVIJAS UNIVERSITĀTE Starpdisciplinārais projekts atbilst OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas Inženierzinātne un tehnoloģija nozarēm, 2.4. ķīmijas inženierija un 2.9. industriālā biotehnoloģija. Mūsu pieeja ir saistīta ar unikālu vienlaicīgu furfurola un bioetanola bezatlikuma ražošanu. Šī ideja ir balstīta uz hemicelulozi saturoša materiāla speciālu priekšapstrādi, kas ir izstrādāta Latvijā (Chinese Patent Publication CN 201210283058.2). Tiek plānots pētīt zemkopības pārpalikumu – rapšu salmus, kas lielos daudzumos paliek uz laukiem visā Eiropā pēc rapšu eļļas un biodīzeļa ražošanas. Projektā C5-komponenti tiks lietoti furfurola, bioetanola un lipīdu ražošanai. C6-komponenti tiks lietoti bioetanola ražošanai. Tiks pētītas etanola raugu atlikuma pēc fermentācijas izmantošanas iespējas beta-glikānu un proteīnu (Hsp70) iegūšanai. Lignīns tiks lietots medicīnisko sēņu augšanas uzlabošanai un lakkāzes sintēzei, kura kopā ar celulāzēm tiks lietota C6-saturoša materiāla enzimātiskai apstrādei glikozes daudzuma paaugstināšanai. Projekta rezultāts būs 9 publikācijas un 1 tehnoloģija. Projekta mērķis ir biotehnoloģisko pamatu izstrāde bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem. Ar saimniecisko darbību nesaistītais starpdisciplinārais projekts atbilst OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas Inženierzinātne un tehnoloģija nozarēm, 2.4. ķīmijas inženierija un 2.9. industriālā biotehnoloģija., kura ietvaros tiks risināti jautājumi par bioetanola un citu produktu ar augstu pievienoto vērtību iegūšanu no rapšu salmu materiāla paliekošajā lignocelulozes daļā pēc furfurola atdalīšanas. Projekta ietvaros paredzēts veikt bezatlikuma tehnoloģijas izstrādi bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem. Projektā īstenotais rūpnieciskais pētījums (TRL4) ietvers: 1) Furfurola, lipīdu un etanola iegūšana no hemicelulozes C5- cukuriem; 2) Bioetanola iegūšana no hemicelulozes C6-cukuriem un lignocelulozes un etanola raugu atlikumu pielietojums; 3) Lignīna izmantošana medicīnisko sēņu kultivēšanas uzlabošanai un lakkāzi saturoša enzīmu kompleksa sintēzei; 4) Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem; 5) Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana. Rūpnieciskā pētījuma ietvars paredz nodrošināt iespējas izmantot tehnoloģiju dabas resursu saprātīgai bezatlikuma izmantošanai, iegūstot produktus ar augstu pievienoto vērtību, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā bioetanola un furfurola ražošanā, kā arī bioloģiski aktīvu komponentu ieguvē farmācijai un vides aizsardzībai notekūdeņu attīrīšanā. Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 7 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa un 1 bezatlikuma tehnoloģija bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem. Projekta darbību paredzēts uzsākt 01.03.2017. un tā ilgums būs 36 mēneši. Projektu īstenos LU sadarbībā ar LVKĶI. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 647,520.70 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums– 550,392.60 EUR EUR. Šis projekts atbilst vismaz diviem RIS3 noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem: 1)Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs; 2) Nākotnes izaugsmes tautsaimniecības nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, kā arī atbilst sekojošām izaugsmes prioritātēm 1, 2, 3 un 6. 2017-03-01 2020-02-29 639441,24 543525,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2020-07-31 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai LATVIJAS UNIVERSITĀTE Sepse izraisa nāvi trešdaļai no intensīvās terapijas nodaļā stacionētajiem pacientiem. Agrīna sepses diagnostika un precīza optimālas ārstēšanas stratēģijas izvēle ir izšķiroša pacienta dzīvildzei un ievērojamai mirstības un ārstniecības izmaksu samazināšanai. Pašreizējās klīnicistu metodes ir invazīvas, relatīvi nespecifiskas un novēlotas, terapiju bieži uzsākot pie smagas slimības pakāpes. Medicīnas tehnoloģijas jomas projektā, apvienojot biofotonikas tehnoloģijas: hiperspektrālo un termālo attēlveidi, tiks izstrādāta metode izmantošanai pie slimnieka gultas agrīnai sepses diagnostikai, precīzai terapijas stratēģijas noteikšanai un klīniskās gaitas monitoringam. Hibrīdā pieeja tiks izmantota neinvazīvai sepses izraisītu audu mikrohemodinamikas bojājumu vizualizācijai un kvantificēšanai. Analizējot reģistrētās audu spektrālās īpašības, tiks kvantificēta ādas marmorizācija un saistītie skābekļa utilizācijas traucējumi. Ādas termogrāfijas attēlos veicot objektu klāsterēšanu un segmentāciju, tiks novērtēta audu mikroperfūzijas heterogenitāte. Šos sepsei raksturīgos rādītājus izmantos diagnostisko parametru aprēķinam.Metode ietvers tehnoloģijas demonstratora stadijas prototipa mēriekārtu pacientu izmeklējumiem intensīvās terapijas apstākļos, attēlveides datu apstrādes un diagnostisko parametru aprēķina programmatūru, klīniskās vadlīnijas izmeklējumu veikšanai, un lēmumu matricu terapijas stratēģijas noteikšanai. Tiks veikta metodes in-vivo preklīniskā validācija darbības vidē Baltijā lielākajā specializētajā sepses klīnikā to pretstatot standartmetodei - transkutāniem skābekļa parciālspiediena mērījumiem pacientu un veselo personu grupā, un tiks novērtēta metodes jūtība identificēt pacientus ar augstu multiorgānu bojājuma un nāves riska pakāpi. Atslēgas vārdi: sepses diagnostika, hiperspektrālā attēlveide, termogrāfija Projekta mērķis ir izstrādāt metodi intensīvās terapijas pacientu optiskiem neinvazīviem izmeklējumiem agrīnai sepses diagnostikai, terapijas stratēģijas noteikšanai un klīniskās gaitas monitoringam. Projektu īstenojot starpdisciplinārā dabaszinātņu (medicīniskā fizika, cilvēka fizioloģija) un medicīnas (intensīvā terapija) nozarē rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes formā, diagnostikas metode tiks izveidota prototipa izstrādes, izmeklējuma datu apstrādes algoritmu izstrādes un klīnisko vadlīniju izstrādes darbībās. Projekta rezultāti ietvers vienu diagnostiskās metodes licences līgumu un septiņas zinātniskās publikācijas. Ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts tiks īstenots 27 mēnešos, laikā no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. maijam par kopējo summu 647831.73 EUR, no kuriem ERAF atbalsta apjoms ir 85% jeb 550656.97 EUR. 2017-03-01 2019-05-31 608003,89 516803,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Ojāra Vācieša iela 4, Priežciems, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 Zeļļu iela 23, Rīga, LV-1002 2019-07-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1. Titāna ieguves primārais produkts ir titāna sūklis, kura tālākā apstrāde, lai pārvērstu rūpnieciski lietojamā formā, lietnī, ir sarežģīts un dārgs process. Projektā plānots izstrādāt Krola procesa modifikāciju titāna/Ti-Al sakausējumu un intermetālisko savienojumu iegūšanai. Jaunās metodes pamatā ir titāna tetrahlorīda metalotermiskā reducēšana, izmantojot kausētu kušņu slāni, kas darbojas kā viedā puscaurlaidīga šķidrā membrāna. Lai apstiprinātu kušņu slāņa spēju fiziski atdalīt reducēšanas zonu ar temperatūru 1200-1400°C, no karstās zonas, kuras temperatūra pārsniedz titāna/titāna sakausējuma kušanas punktu, tiks izstrādāts tehnoloģijas prototips. Kušņu slānis ļauj titāna nogulsnējumiem nolaisties karstajā zonā un aiztur reducēšanas blakus produktus (hlorīdu sāļus) reakcijas zonā, kā arī pievada papildus siltuma enerģiju, kas ir nepieciešama titāna pārkausēšanai, izmantojot elektrosārņu procesu. Paredzēts, ka veiktie uzlabojumi ļaus mazināt zināmos pašreizējās ražošanas prakses trūkumus, kuri ir saistīti ar titāna nogulsnējumu neoptimālo formu. Paredzēts, ka nākotnē uz šī procesa pamata potenciāli būs iespējams izstrādāt „one pot” metodi pirmās pārkausēšanas lietņa iegūšanai, ar mērķi samazināt titāna/Ti-Al sakausējumu ražošanas izmaksas un nepieciešamos kapitālieguldījumus un padarīt mazāka mēroga ražošanu ekonomiski izdevīgu. Atslēgvārdi: titāna ieguve, Krola process, elektrosārņu pārkausēšana, titāna sūklis, titāna sakausējumi 1.1.2. Projekta vispārīgais mērķis: Sekmēt titāna/titāna-alumīnija sakausējumu pieejamību metālapstrādes rūpniecībai, veicot uzlabojumus pašreizējā šo materiālu ieguves procesā. Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis: Veikt starpdisciplinārus rūpnieciskos pētījumus ar mērķi izstrādāt jaunu tehnoloģiju, kas balstīta uz Krola procesa un elektrosārņu procesa; un tehnoloģijas prototipu titāna/titāna-alumīnija sakausējumu iegūšanai ar homogēnu nogulsnējumu morfoloģiju. Ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts Projekta aktivitātes: 1. Tehnoloģijas prototipa* izstrādāšana, integrējot galvenās tehnoloģiskās komponentes 2. Jaunās tehnoloģijas eksperimentālā validācija 3. Iegūto materiālu raksturošana un iegūšanas procesa modelēšana 4. Projekta zinātnisko rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju tiesību aizsardzība * Tehnoloģijas prototips tiks izmantots pētījumos, un tas nebūs tieši izmantojams ienākumu gūšanai, to pārdodot vai izmantojot ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Projekta īstenošanas laiks - 31 mēnesis (01.03.2017.-30.09.2019.) Projekta budžets – 648 000.00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 550 800.00 EUR, kas veido 85.00% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta rezultāti: a) tiks izveidots jaunas titāna/titāna-alumīnija sakausējumu iegūšanas tehnoloģijas prototips, integrējot vienā iekārtā metalotermiskās redukcijas un elektrosārņu procesa koncepcijas; b) plānots iegūt, apstiprināt un aizstāvēt projekta izpildes gaitā radušos tehnoloģiju tiesības patenta formā, publicēt 4 oriģinālus zinātniskos rakstus. Zinātnes nozares: 1.3 – physical sciences, 1.4 – chemical sciences, 2.3 – mechanical engineering, 2.4 – chemical engineering, 2.5 – materials engineering 2017-03-01 2019-09-30 647146,07 550074,00 Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2020-01-15 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par proteasomu ģenētisko, genomisko un klīnisko nozīmi multiplās sklerozes (MS) patoģenēzē, noteikt ar proteasomām saistītos MS ģenētiskos, epiģenētiskos un klīniskos marķierus, kā arī gūt zināšanas un prasmes medicīniskam un farmakogenomiskam pielietojumam. Galvenās aktivitātes: novērtēt slimības prognozi un atbildes reakciju uz terapiju; novērtēt asociāciju starp MS un interferonu terapijas atbildes reakciju un PSMA6, PSMA3, PSMB9, PSMC6, PSMD8 un PSME1 proteasomu gēnu polimorfismiem; novērtēt in silico ģenētisko variāciju funkcionalitāti un in vitro PSMA6-poly-A un –TG atkārtojumu potenciālo iespēju būt par epiģenētiskiem gēnu regulatoriem; noteikt PSMA6, PSMA3, PSMC6 un iNOS gēnu ekspresijas līmeni asinīs, kā arī proteasomu, NO metabolītu un NO radikāļu līmeni asins plazmā veseliem cilvēkiem un MS pacientiem, kas atlasīti no esošā Latvijas populācijas MS gadījuma/kontroles pētījuma. Plānotie rezultāti: jaunas zināšanas par proteasomu ģenētisko, genomisko un klīnisko nozīmi MS patoģenēzē un atbildes reakcijā uz ārstēšanu, jaunu ar proteasomām saistītu ģenētisku, epiģenētisku un klīnisku MS marķieru izveide, ko potenciāli varētu izmantot MS riska, prognozes un terapijas efektivitātes novērtēšanā, kā arī iegūtas zināšanas un prasmes tālākam medicīniskam un farmakogenomiskam pielietojumam personalizētās medicīnas attīstībā. Atslēgas vārdi: proteasomu gēnu polimorfismi, multiplā skleroze, interferonu terapija, gēnu ekspresija, slāpekļa oksīds 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par proteasomu ģenētisko, genomisko un klīnisko nozīmi multiplās sklerozes (MS) patoģenēzē, noteikt ar proteasomām saistītos MS ģenētiskos, epiģenētiskos un klīniskos marķierus, kā arī gūt zināšanas un prasmes medicīniskam un farmakogenomiskam pielietojumam. Projektā paredzētais pētījuma veids ir fundamentālie pētījumi (TRL 1), kas pēc OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas atbilst šādām nozarēm: 1.6. bioloģijas zinātne (bioķīmija un molekulārā bioloģija), 3.1. pamata medicīna (cilvēku ģenētika) un 3.2. klīniskā medicīna (klīniskā neiroloģija). Projekts ir starpdisciplinārs, tas ietver bioloģiju un medicīnu, un ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Galvenās aktivitātes: novērtēt slimības prognozi un atbildes reakciju uz terapiju; novērtēt asociāciju starp MS un interferonu terapijas atbildes reakciju un PSMA6, PSMA3, PSMB9, PSMC6, PSMD8 un PSME1 proteasomu gēnu polimorfismiem; novērtēt in silico ģenētisko variāciju funkcionalitāti un in vitro PSMA6-poly-A un –TG atkārtojumu potenciālo iespēju būt par epiģenētiskiem gēnu regulatoriem; noteikt PSMA6, PSMA3, PSMC6 un iNOS gēnu ekspresijas līmeni asinīs, kā arī proteasomu, NO metabolītu un NO radikāļu līmeni asins plazmā veseliem cilvēkiem un MS pacientiem, kas atlasīti no esošā Latvijas populācijas MS gadījuma/kontroles pētījuma. Mērķa grupai būs pieejams finansiāls atbalsts pētījuma projekta īstenošanai. Plānotie rezultāti: jaunas zināšanas par proteasomu ģenētisko, genomisko un klīnisko nozīmi MS patoģenēzē un atbildes reakcijā uz ārstēšanu, jaunu ar proteasomām saistītu ģenētisku, epiģenētisku un klīnisku MS marķieru izveide, ko potenciāli varētu izmantot MS riska, prognozes un terapijas efektivitātes novērtēšanā, kā arī iegūtas zināšanas un prasmes tālākam medicīniskam un farmakogenomiskam pielietojumam personalizētās medicīnas attīstībā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 599 994,81, no kurām EUR 509 995,59 ir plānotais ERAF atbalsta apjoms. Plānotais projekta ilgums ir 36 mēneši no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 599668,44 509718,00 Miera iela 3, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Jelgavas iela, Rīga Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, Rīga, LV-1015 2020-04-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Uz metāla oksīdu nanostruktūrām bāzētas analītiskas molekulārās identifikācijas ierīces izveide biomolekulu noteikšanai DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Projekta ietvaros tiks veikti fundamentālas dabas pētījumi, kuri nodrošinās uz ZnO nanostruktūrām balstīta biosensora izveidi, kas spēs noteikt konkrēta bioloģiska objekta DNS klātbūtni sarežģītas dabas paraugā. Pētījuma rezultāti tiks koncentrēti ierīces prototipā, kura nodrošinās mūsdienu prasībām nepieciešamās īpašības – analīzi ir iespējams veikt ātri, ar lielu ticamību, iekārta ir kompakta un pārnēsājama. Pētījumam paredzēti vairāki posmi: optimālas morfoloģijas ZnO nanostruktūru sintēze, izmantojot gāzveida fāzes, hidrotermālo un elektroķīmisko sintēzes metodes; iegūto nanostruktūru īpašību (kristāliskā struktūra, elektriskās, optiskās, fotoelektriskās īpašības, virsmas slapināšana u.c.) izpēte; DNS molekulu imobilizācijas procesu uz bioelektroda virsmas izpēte un signālu identifikācija no komplementārām un nekomplementārām DNS ķēdēm, izmantojot impedances spektroskopiju, konduktometriju, kombinatīvo gaismas izkliedi, plazmonu rezonansi; biosensora jūtības palielināšanas iespēju izpēte (piemēram, ZnO nanostruktūru dopēšana ar dažādiem metāliem vai to oksīdiem, virsmas pārklāšana ar nanodaļiņām u.c.); mērījumu ierīces prototipa izgatavošana. Projekta ietvaros paredzēts: publicēt vismaz četras zinātniskās publikācijas Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzes esošos zinātniskajos žurnālos ar ietekmes faktoru virs nozares vidējā. Atslēgas vārdi: biosensors, ZnO nanostruktūras, DNS sensors. Projekta mērķis: izstrādāt uz biosensoriem balstītu ierīci konkrēta bioloģiska objekta DNS klātbūtnes noteikšanai paraugā. Projektā paredzēto pētījumu veids - fundamentālie pētījumi. Projekts atbilsts zinātņu nozarēm: 1.6. – bioloģiskās zinātnes, 2.5. – materiālu inženierzinātnes, 2.10 – nanotehnoloģijas, tas ir ar saimniecisku darbību nesaistīts. Projekta ietvaros tiks izveidots uz ZnO nanostruktūrām balstīts biosensors, kas spēs noteikt konkrēta bioloģiska objekta DNS klātbūtni sarežģītas dabas paraugā. Pētījuma rezultāti tiks koncentrēti ierīces prototipā, kura nodrošinās mūsdienu prasībām nepieciešamās īpašības – analīzi ir iespējams veikt ātri, ar lielu ticamību, iekārta ir kompakta un pārnēsājama. Projekta ietvaros paredzēts: publicēt vismaz četras zinātniskās publikācijas Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzes esošos zinātniskajos žurnālos ar ietekmes faktoru virs nozares vidējā; izgatavot vienu iekārtas prototipu, veikt atbilstošos mērījumus un paraugu sintēzi. Kopējās projekta izmaksas: 600 000 EUR, ERAF finansējums – 510 000 EUR. Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, paredzamais īstenošanas laiks no 01.03.2017 līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 593702,68 504647,00 Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401 Parādes iela 1A, Daugavpils, LV-5401 2020-04-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Projekta „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietvaros tiks veikti starpdisciplinārie fundamentālās dabas pētījumi, kuri nodrošinās jaunu luminiscējošu krāsvielu sintēzi dažāda līmeņa diagnostikas vajadzībām. Projekta mērķis ir sintezēt jaunus luminoforus slimību diagnostikai medicīnā un veterinārmedicīnā. Jaunu sintezētu krāsvielu izmantošana paver jaunas iespējas inovatīvās neinvazīvās, agrīnas un ekspress-diagnostikas attīstībai pasaules mērogā. Pētījums saplānots divos posmos: pirmais posms ietver jaunu luminiscējošu krāsvielu izveidi (optimālāku sintēzes metožu izstrāde), to spektrālu parametru raksturošana un izpēte saistībā ar bioloģiskiem objektiem (cilvēka asins šūnām, dzīvnieku un parazītu audumiem u.c.). Otrajā posmā notiks sintezētu krāsvielu aprobācija un protokolu izveide. Projekta mērķis tiks sasniegts sadarbojoties vairākām zinātniskām institūcijām, pielietojot ķīmijas, parazitoloģijas, histoloģijas, fizikas, genomikas, un klīnisku metožu kompleksu. Ka arī tiks izveidotas vairākas darba grupas, kuras ietver mūsdienās svarīgas diagnostikas jomas gan medicīnā, gan veterinārmedicīnā, gan bioloģijā. Pētījumu rezultāti tiks koncentrēti jauna produkta prototipā un jaunu inovatīvu metožu protokolu izstrādē (piemēram, histoloģija, kariotipēšana parazitoloģija u.c.). Sintezētie sensorie luminofori, izstrādātas inovatīvas metodes un protokoli būs nozīmīgi Latvijas un Eiropas līmenī arī pēc projekta beigām. Realizējot šo projektu tiktu risinātas nozīmīgas problēmas dažādās nozarēs diagnostikā un pētījumos. Atslēgvārdi: Luminiscējošas krāsvielas, sintēze, inovatīvā ekspress-diagnostika Projekta mērķis: sintezēt jaunus luminoforus slimību diagnostikai medicīnā un veterinārmedicīnā. Projektā paredzēti fundamentālie pētījumi. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta zinātnes nozares: ķīmiskas zinātnes (1.4. pēc FOS klasifikācijas), klīniska medicīna (3.2.), veterināras zinātnes (4.3.). Jaunajā starpdisciplinārajā projekta izpildē tiks iesaistīti 6 zinātnieki (tajā skaitā trīs jaunie), 6 doktoranti, 4 maģistranti un students, kā arī divas valsts zinātniskās institūcijas. Pētījums ir sadalīts četrās zinātniski pētnieciskajās darbību. Projekta galvenās plānotas darbības: 1. Projekta koordinēšana – sakas no 01.03.2017. 2. Jaunu luminoforu molekulārais dizains: 2.1. Jaunu luminoforu sintēzes metožu izstrāde – realizējas visu projekta laiku no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 2.2. Sintezēto savienojumu spektrālu īpašību izpēte - sakas no 01.04.2017. līdz 29.02.2020. 3. Citoģenētiskā diagnostika un izpēte: 3.1. Paraugu sagatavošana kariotipēšanai – notiks visu projekta laiku no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 3.2. Fluorescences in situ hibridizācija (FISH) - sakas no 01.06.2017. līdz 29.02.2020. 4. Parazitoloģiskā un histoloģiskā diagnostika un izpēte: 4.1. Mikroskopijas preparātu sagatavošana - realizējas visu projekta laiku no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 4.2. Preparātu mikroskopija - sakas no 01.06.2017. līdz 29.02.2020. 5. Plazmas albumīnu un šūnu membrānu mikroviskozitātes raksturošana - realizējas visu projekta laiku no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 6. Zinātnisko rakstu un monogrāfiju izstrāde, dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināru organizēšana - realizējas visu projekta laiku no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 7. Rezultātu patentēšana – notiks 1.06.2019.-29.02.2020. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādātas jaunu luminiscentu krāsvielu sintēzes metodes, no kurām tiks atlasīti perspektīvākie luminofori biomedicīniskiem pētījumiem. Pētījumu rezultāti tiks koncentrēti jaunu inovatīvu metožu protokolu izstrādē histoloģijā, kariotipēšanā, parazitoloģijā u.c. Ka arī projekta ietvaros paredzēts: publicēt vismaz sešas zinātniskās publikācijas Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzes esošos zinātniskajos žurnālos, trīs publikācijas Web of Science vai SCOPUS datubāzēs žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, sagatavot vienu monogrāfiju par pētītām krāsvielām un pieteikt vismaz divus Latvijas mēroga patentus. Projekta norises vietas: Daugavpilī un Rīgā. Projekts plānotais īstenošanas laiks ir no 01.03.2017.g līdz 29.02.2020. g. Projekta kopējas izmaksas ir 580 000 EUR, no kuriem 85% (493 000 EUR) Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts. 2017-03-01 2020-02-29 573011,31 487059,00 Parādes iela 1A, Daugavpils, LV-5401 Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067 2020-06-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Teksta viedā automātiskā rezumēšana ir aktuāla tēma dabiskās valodas sapratnē (NLU) un tekstradē (NLG). Pretstatā virspusējai rezumēšanai, kurā no teksta tiek atlasīti daži informatīvi teikumi, viedajai rezumēšanai nepieciešama pilna gramatiskā un semantiskā analīze, nozīmīgākās informācijas identificēšana un saistītu parafrāžu sintēze (ģenerēšana). Projekta industriālajam partnerim – Nacionālajai informācijas aģentūrai LETA – vieda automātiskā rezumēšana nepieciešama mediju monitorēšanā, savukārt zinātniskajam partnerim – LU MII – ir ievērojama pieredze progresīvā semantiskajā analīzē un anotētu valodas resursu izveidē. Projektā tiks izveidoti daudzslāņu semantiski anotēti latviešu valodas resursi, izmantojot un attīstot pasaulē atzītas multilingvālas reprezentācijas (AMR, PropBank, FrameNet, Universal Dependencies, Grammatical Framework, BabelNet, DBpedia). Iegūto resursu izmantošanas iespējas tiks demonstrētas, izstrādājot konceptuālu teksta viedās rezumēšanas tehnoloģijas prototipu, kura potenciāls tiks novērtēts gan mediju monitorēšanas kontekstā, gan izmantojot ROUGE un citas metrikas. Projekts būtiski sekmēs pētījumus un inovācijas latviešu valodas automātiskā sapratnē un tekstradē. Atslēgvārdi: datorlingvistika, valodas tehnoloģijas, valodas resursi, leksiskā semantika, gramatiskā analīze, semantiskā analīze, teksta rezumēšana. Šī starpdisciplinārā projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt pētniecību un inovācijas valodas automātiskā sapratnē un tekstradē, nostiprinot latviešu valodas tehnoloģisko atbalstu Eiropas daudzvalodu digitālajā vienotajā tirgū. Lai nodrošinātu tam pamatu, projekta specifiskais mērķis ir izveidot jaunu, fundamentālu daudzslāņu latviešu valodas resursu kopu un nodemonstrēt šo resursu izmantošanas potenciālu jaunu, inovatīvu tehnoloģiju izstrādē valodas sapratnes un tekstrades lietojumiem. Projektā tiks veikti rūpnieciskie pētījumi atbilstoši “Computer and information sciences” (FORD 1.2) un “Languages and literature” (FORD 6.2) zinātņu nozarēm. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Projektā ir plānotas piecas galvenās darbības. Pirmās trīs darbības ir saistītas ar mašīnlasāmu, sintaktiski un semantiski anotētu tekstu korpusu izveidi un novērtēšanu valodas sapratnes lietojumiem. Ceturtā darbība ir apjomīgas skaidrojošās un sinonīmu vārdnīcas formalizēšana un integrēšana semantiskā tīmekļa saistīto atvērto datu mākonī. No formalizētās vārdnīcas tiks atvasināti multilingvāli skaitļojamie leksikoni, kas nepieciešami tekstradē. Šie rezultāti tiks izmantoti piektajā darbībā, izstrādājot teksta automātiskās rezumēšanas tehnoloģijas laboratorisku prototipu (TRL 4). Projektu īstenos LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas zinātniskie darbinieki – datorzinātnieki un valodnieki, t.sk. jaunie zinātnieki un doktoranti, – sadarbībā ar SIA LETA Pētniecības laboratorijas darbiniekiem. Ņemot vērā SIA LETA kompetenci mediju monitoringā un pieredzi pētniecības projektos, kas saistīti ar valodas automātisku semantisko analīzi, sadarbība paredzēta darbībās, kas attiecas uz semantiski anotētu datu sagatavošanu, mašīnmācīšanās metožu izstrādi un rezultātu novērtēšanu. SIA LETA kompetence ir ļoti būtiska arī konceptuālā prototipa specificēšanā, izstrādē un validēšanā. Projekta īstenošana būtiski stiprinās LU MII kompetenci un kapacitāti valodas resursu un tehnoloģiju pētniecībā un inovācijās un pavērs jaunas iespējas sadarbībai ar komersantiem un ārvalstu zinātniskajām institūcijām. Par pētījuma problemātiku un rezultātiem tiks publicēti 10 oriģināli zinātniskie raksti. Viens no galvenajiem projekta praktiskajiem rezultātiem būs brīvi pieejamās datu kopas ar augstu pievienoto vērtību: 5 anotēti tekstu korpusi un 5 skaitļojamie leksikoni. Otrs galvenais praktiskais rezultāts – jaunas valodas tehnoloģijas prototips. Projekta kopējās izmaksas ir 649417.19 EUR, no kurām 550871.56 EUR ir ERAF atbalsts. Projektu plānots īstenot no 01.12.2016. līdz 31.11.2019. 2017-02-23 2019-11-30 657864,39 550790,00 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 Marijas iela 2, Rīga, LV-1050 2020-03-23 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1.1.1.Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis ir sekmēt Eiropas Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti prasību izpildi.Pamatotai gandrīz nulles enerģijas ēku (GNEĒ) masveida būvniecībai nepieciešami sistēmiski risinājumi - vienlaikus ar industriāli izgatavotām un vieglām, adaptīvām konstrukcijām un minimizētu montāžas darbietilpību objektā ir jāattīsta viedās tehnoloģijas un programmatūra ēku sistēmu vadībai. Projektā tiks izstrādāti ilgtspējīgi norobežojošo konstrukciju risinājumi galvenokārt uz vieglu šūnveida koka konstrukciju bāzes ar integrētu mikrokapilāro siltummaiņu tīklu ēku apkurei un dzesēšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus: siltumsūkņus un siltuma utilizāciju ventilējamā fasādē un caur zemi. Lai minimizētu energopatēriņu, vienlaicīgi nodrošinot termisko komfortu, strauji mainīga solārā starojuma un diennakts temperatūru svārstību apstākļos, tiks attīstīti gan pasīvie risinājumi, t. sk. fāžu maiņas materiāli, gan arī uz sensoru mērījumiem bāzēta ēkas sistēmu vadības programmatūra. Atlasīto risinājumu ar vietējiem un high-tech materiāliem analīze tiks veikta izmantojot pārneses procesu multifizikālo modelēšanu, konkrēti sistēmas elementi siltumtehniski tiks testēti laboratorijā, bet vadības programmatūras un optimizēto būvkonstruktīvo risinājumu efektivitātes kompleksa praktiskā pārbaude tiks veikta reālos klimatiskos apstākļos. Pētījumu rezultāti veidos zināšanu bāzi pārbaudītu adaptīvu industriālu konstrukciju, vadības sistēmu un atjaunojamo resursu ekonomiski pamatotai izmantošanai GNEĒ būvniecībā. Atslēgas vārdi: gandrīz nulles enerģijas ēkas, adaptīvi materiāli, viedas tehnoloģijas, prototips, klimats. 1.1.2.Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir sekmēt Eiropas Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti prasību izpildi vidējās joslas klimatā, t.sk. Latvijā, nodrošinot gandrīz nulles enerģijas ēku (GNEĒ) būvniecību no 2019.g. Pamatotai šādu ēku masveida būvniecībai nepieciešami sistēmiski risinājumi - vienlaikus ar industriāli izgatavotām un vieglām konstrukcijām ar adaptīvām īpašībām un minimizētu montāžas darbietilpību objektā ir jāattīsta viedās tehnoloģijas un programmatūra ēku sistēmu vadībai. Šajā ar saimniecisko darbību nesaistītā projektā sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti, tiks veikti starpdisciplināri rūpnieciskie pētījumi, lai izstrādātu ilgtspējīgus norobežojošo konstrukciju risinājumus galvenokārt uz vieglu šūnveida koka konstrukciju bāzes ar integrētu mikrokapilāro siltummaiņu tīklu ēku apkurei un dzesēšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus: zeme – ūdens siltumsūkni un siltuma utilizāciju ventilējamā fasādē un caur zemi. Lai minimizētu energopatēriņu termiskā komforta nodrošināšanai telpās strauji mainīga solārā starojuma un diennakts temperatūru svārstību apstākļos, tiks attīstīti gan pasīvie risinājumi termiskās inerces palielināšanai, t. sk. izmantojot fāžu maiņas materiālus, gan arī uz sensoru mērījumiem bāzēta ēkas sistēmu vadības programmatūra ar operacionālās laika prognozes bloku. Atlasīto risinājumu ar vietējiem un high-tech materiāliem (piem., aerogēli) analīze tiks veikta izmantojot siltuma bilances un pārneses procesu multifizikālo modelēšanu. Perspektīvi materiāli un sistēmas elementi tiks daudzveidīgi testēti laboratorijā, bet vadības programmatūras un optimizēto būvkonstruktīvo risinājumu efektivitātes kompleksa praktiskā pārbaude tiks veikta reālos klimatiskos apstākļos izveidojot GNEĒ prototipu. Pētījumu rezultāti – funkcionālie modeļi, testēšanas un monitoringa rezultāti, skaitliskās modelēšanas rezultātu datu kopas un to analīze veidos zināšanu bāzi klimatiskajiem apstākļiem piemērotu būvtehnoloģisko risinājumu un atjaunojamo resursu, kas nodrošina augstu termisko komfortu, ekonomiski pamatotai un ilgtspējīgai izmantošanai. Šo pētniecības un attīstības projektu (NACE 72.19) paredzēts īstenot no 2017.g. 1.aprīļa līdz 2020.g. 31. martam Projekta kopējās izmaksas ir 580 t. EUR, t.sk.493 t. ERAF līdzfinansējums. 2017-04-01 2020-03-31 579615,98 492673,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 2020-09-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 1.1.1 Projekta kopsavilkuma īss apraksts: GPCR ir viena no lielākajām membrānas proteīnu saimēm, cilvēka genomā. Šo proteīnu galvenā funkcija ir signālu uztveršana šūnas ārpusē un to pārvade uz šūnas iekšieni, tādejādi tie regulē dažādas organisma fizioloģiskās norises un ir vieni no visrūpīgāk pētītajiem medikamentu mērķproteīniem farmācijas industrijā. Saskaņā ar “IUPHAR/BPS” datiem vairāk kā 90 cilvēka GPCRiem vēl arvien nav zināmi dabīgie ligandi, tādēļ tos dēvē par orfāniem receptoriem. Tomēr pelēs veiktie gēnu izslēgšanas pētījumi norāda, ka uz šiem receptoriem mērķēti medikamenti varētu tikt pielietoti dažādu slimību ārstēšanā. Papildus, pasaulē tiek komerciāli audzēti dažādi ekonomiski nozīmīgi organismi, kas ir tikai attāli radniecīgi labi izpētītajiem zīdītājiem. Tādejādi šādu orfānu, bet farmācijas industrijai nozīmīgu, receptoru skaits varētu būt lielāks. Daļa gadījumu šie nezināmie citu sugu receptoru ligandi varētu būt funkcionāli aktīvi arī zīdītājos un tādejādi kalpot par bāzi jaunu medikamentu izstrādē. Projekta galvenais mērķis ir fizstrādāt uz rauga S.cerevisiae balstītu peptīdu dabas GPCR ligandu meklējumu sistēmas prototipu, kā arī pārbaudīt to praksē, nosakot ascīdijas oreksīna receptoram līdzīgā receptora ligandu, un, izvērtējot jaunatklātā liganda ietekmi uz cilvēka Oreksīna receptoriem. izpildes gaitā iegūtie rezultāti sniegs iespēju izstrādāt jaunus farmaceitiskus preparātus un veicinās biofarmācijas nozares attīstību Latvijā Atslēgas vārdi: membrane protein, GPCR, Ligand screening, orphan. 1.1.2 Projekta kopsavilkuma pilns apraksts: GPCR ir viena no lielākajām membrānas proteīnu saimēm, cilvēka genomā. Šo proteīnu galvenā funkcija ir signālu uztveršana šūnas ārpusē un to pārvade uz šūnas iekšieni. Visi GPCR-i sastāv no setiņiem transmembrānas domēniem un aktivē heterotrimēros G-proteīnus. Šīs saimes receptori regulē dažādas organisma fizioloģiskās norises tādēļ tie ir vieni no visrūpīgāk pētītajiem medikamentu mērķproteīniem farmācijas industrijā. Lai arī pakļauti pastiprinātai izpētei, saskaņā ar “IUPHAR/BPS” datiem vairāk kā 90 cilvēka GPCRiem vēl arvien nav zināmi dabīgie ligandi, tādēļ tos dēvē par orfāniem receptoriem. Tomēr, neskatoties uz šīs nozīmīgās informācijas trūkumu, pelēs veiktie gēnu izslēgšanas pētījumi norāda, ka uz šiem receptoriem mērķēti medikamenti varētu tikt pielietoti dažādu slimību ārstēšanā. Papildus, ņemot vērā, ka visā pasaulē tiek komerciāli audzēti dažādi ekonomiski nozīmīgi organismi, kas ir tikai attāli radniecīgi labi izpētītajiem zīdītājiem, tad šādu orfānu, bet farmācijas industrijai nozīmīgu, receptoru skaits varētu būt ievērojami lielāks. Daļa gadījumu šie nezināmie citu sugu receptoru ligandi varētu būt funkcionāli aktīvi arī zīdītājos un tādejādi kalpot par bāzi jaunu medikamentu izstrādē. Projekta galvenais mērķis ir fundamentāla pētījuma ietvaros izstrādāt uz rauga S.cerevisiae balstītu peptīdu dabas GPCR ligandu meklējumu sistēmas prototipu, kā arī pārbaudīt to praksē, nosakot ascīdijas oreksīna receptoram līdzīgā receptora ligandu, un, izvērtējot jaunatklātā liganda ietekmi uz cilvēka Oreksīna receptoriem. Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda € 285245.84 (tai skaitā € 242458.96 ERAF atbalsts). izpildes gaitā iegūtie rezultāti sniegs iespēju izstrādāt jaunus farmaceitiskus preparātus un veicinās biofarmācijas nozares attīstību Latvijā Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un atbilst Medicīniskās biotehnoloģijas nozarei. Tas tiks īstenots Latvijas vadošajā biomedicīnas izpētes institūcijā – “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā” laika posmā no 01.01.2017 līdz 31.12.2019. Kopējais projekta ilgums ir 34 mēneši. 38% no projekta izpildē iesaistītajiem darbiniekiem pilna laika ekvivalenta izteiksmē būs jaunie speciālisti: doktoranti un maģistranti/bakalauri, un 23% jaunie zinātnieki. 2017-03-01 2019-12-31 284512,13 241835,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2020-02-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Augstas efektivitātes erozijizturīgie multifunkcionālie pārklājumi gaisa kuģu kompozīta konstrukcijām (PEROMACS) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts PEROMACS projekta joma ir Clean Sky 2 programmas daļa, tā atbilst aktivitātei „Gaisa kuģu korpusu izpildījuma un energoefektivitātes uzlabošana (Airframe High Performance and Energy Efficiency), tehnoloģiju plūsmā – pilnveidota laminaritāte, naturālas laminārās plūsmas (Natural Laminar Flow - NLF) integrācija spārnā. Pirmais nepieciešamais nosacījums NLF aerodinamiskai virsmai, piemēram, spārna panelim, ir naturālās laminārās plūsmas veicināšana. Papildus virsmas gludumam un citiem ģeometriskiem virsmas nosacījumiem, kas veicina naturālo lamināro plūsmu, prasības attiecībā uz NLF spārnu paneļiem ietver arī citas funkcijas, kas ir kritiskas spārnu un platformu vispārējai efektivitātei. Šīs papildus funkcijas ietver erozijas pretestību, jo īpaši spārna priekšējās malas pusē, atledošanas un pretapledošanas īpašības. Daudzfunkcionālam NLF spārna veiksmīgai funkcionēšanai ir nepieciešams erozijas izturīgs pārklājums ar elektrovadītspēju no nevadoša (izolējošam) līdz labi elektrovadošam. Šī projekta mērķis ir pielāgot esošās pārklājumu tehnoloģijas konkrētām Clean Sky 2 prasībām, pielietot pārklājumus lielam skaitam izmēģinājuma objektu no maziem līdz vidējiem izmēriem, lai novērtētu izvēlēto pārklājumu funkcionālās īpašības, kā arī to uzklāšanas tehnoloģijas. Projekts ietver materiālu un procesu specifikāciju trīs NLF spārnu paneļiem erozijas izturīgo pārklājumu uz PVD tehnoloģijas bāzes izstrādei: • elektriski vadoši erozijas izturīgie pārklājumi, • elektriski rezistīvie erozijas izturīgie (pretapledojuma) pārklājumi, • elektrību nevadošie erozijas izturīgie pārklājumi (izolācijas). PEROMACS projekts ir pozitīvi novērtēts saskaņā ar Horizon 2020 / Clean Sky 2 JU Call: H2020-CS2-CFP02-2015-01 Topic: JTI-CS2-2015-CFP02-AIR-01-10. Sk. pilnu PEROMACS Clean Sky projekta aprakstu Appendix 1 to Application form un šā projekta novērtēšanu Appendix 2 to Application form. Atslēgas vārdi: Gaisa kuģu kompozītu konstrukcijas, nanotehnoloģijas gaisa kuģu konstruckijās, erozijas izturīgs funkcionāls pārklājums, inovatīvas PVD tehnoloģijas 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts PEROMACS projekta mērķis ir cieto erozijas izturīgo funkcionālo pārklājumu definēšana, testēšana un piemērošana oglekļa šķiedras/epoksīda testa paneļiem, kuras atspoguļo gaisa kuģa spārna apšuvuma naturālo lamināro plūsmu (Natural Laminar Flow -NLF). Piedāvātā pārklājuma uznešanas tehnoloģija ir balstīta uz fizisko tvaiku uznešanas (Physical Vapour deposition - PVD) metodi ar izsmidzināšanas magnetrona un loka iztvaikotāju pielietošanu pārklājuma nepieciešamā sastāva katrā izsmidzināšanas posmā iegūšanai. Projekta kategorija – rūpnieciskais pētījums, nesaimniecisks projekts. Nozares pēc R&D no OECD zinātņu nozaru klasifikatora atbilstoši Frascati rokasgrāmatai: 2.3. – mašīnbūve; 2.5. – materiālu inženierija; 2.10. - nano-tehnoloģijas. Projekts ietver materiālu un procesu specifikāciju trīs NLF spārnu paneļu erozijas izturīgo pārklājumus uz PVD tehnoloģijas bāzes: • elektriski vadoši erozijas izturīgie pārklājumi, • elektriski rezistīvie erozijas izturīgie (pretapledojuma) pārklājumi, • elektrību nevadošie erozijas izturīgie pārklājumi (izolācijas). Galvenās projekta darbības iekļauj: 1. Pārklājuma materiālu un procesu specifikācija 2. Materiāla un procesa tehnoloģijas sākotnēja izstrāde pirmajai pārklāto paneļu kopai 3. Trīs eksperimentālo pārklājuma tehnoloģiju raksturojums un izmēģinājumi 4. Materiālu un procesa tehnoloģijas gala izstrāde otrajai pārklāto paneļu kopai 5. Trīs eksperimentālo pārklājuma tehnoloģiju galīgais raksturojums un izmēģinājumi Projekta gaitā tiks izstrādāti sekojoši rezultāti: • Trīs PVD pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas NLF paneļiem un • Trīs kompozītmateriālu paneļiar pārklājumu prototipi Projekta ilgums: 36 mēneši, no 01.03.2017 līdz 29.02.2020. Kopējais projekta budžets: 200 000 eiro ieskaitot ERAF finansējumu 170 000 eiro. 2017-03-01 2020-02-29 199982,89 169985,00 Lauvas iela 8, Rīga, LV-1019 2020-07-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījumarakstura mijiedarbībām - TELECI RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE TELECI projekta mērķis ir piedāvāt sabiedrībai inovatīvu mācību modeli, kas rastu risinājumu aizvien aktuālajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas Eiropas korporatīvā pasaule, meklējot saviem uzņēmumiem kvalificētu un efektīvu personālu. Bieži vien tiek konstatēta nesaderība starp kompetencēm, ko pieprasa uzņēmumi, un potenciālo darba ņēmēju sagatavotību. Šis projekts piedāvā novērst šo problēmu, mazinot kvalitātes plaisu starp darba tirgū pieprasītajām un piedāvātajām prasmēm. Šāda veida analīze gan ir pietiekami tradicionāla, tomēr projekta ietvaros piedāvātā pieeja šī problēmjautājuma risināšanā cilvēkresursu jomā ir inovatīva, ambicioza un izaicinājumiem bagāta. Projekts ietver vairākas darbības minēto problēmu risināšanā, kas uzlabos e-mācību pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, mācību atbalstu, motivāciju, radīs lietotājiem draudzīgu vidi: • lietotāju uzvedības pētīšana tradicionālās un jaunās e-mācību vides un mācību priekšmetu kontekstā, lietotājam nepieciešamo resursu vajadzību izpēte uzņēmējdarbības attīstīšanas ietvaros; • lietotāju atbalsta sistēmas un mācību pārvaldības sistēmas izstrāde, modelējot pētījumu datus par lietotāju uzvedību un pielāgojot mācību procesu studējošo personīgajam mācību stilam; • uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstošu nākotnes mācību scenāriju projektēšana, kas veicinās darbaspēka iesaistīšanos izglītībā. Projekta ietvaros tiek plānots pielietot datormācīšanās, lielo datu un datizraces tehnoloģijas, lai izveidotu inovatīvu lietotāja profila modeli un izstrādātu daudzekrānu (dators, televizors un viedtālrunis) e-studiju scenāriju tehnoloģiju. Projekta mērķis ir izveidot uzlabotu e-studējošā profila modeli un izstrādāt daudzekrānu e-mācību scenāriju tehnoloģiju. Izstrādātais programmatūras un lietojumprogrammu saskarņu komplekts tiks integrēts visaptverošā e-mācību atbalsta sistēmā, nodrošinot lietotāju uzvedības datu vizualizēšanu, novērtēšanu un interpretāciju, kā arī sistēmas darbību. Projekts sniegs jaunas zināšanas par izglītojamo mijiedarbību ar datorizētām mācību sistēmām un veicinās cilvēkresursu attīstību un nozaru konkurētspējas paaugstināšanu. Sistēmas struktūra iekļaus sevī problēmorientētus modeļus, izmantojot adaptīvus algoritmus, kas ir balstīti uz mašīnmācīšanos un tiek atainoti grafisku interfeisu veidā. Izveidotā e-studējošā profila modeļa pamatā paredzēti trīs pētījumu jautājumi: 1) izveidot un uzturēt e-studiju domēna atainojumu, kas interpretē esošo e-studiju reālos datus; 2) veikt e-studējošo aktivitāšu/reakcijas novērtēšanu un intervences pasākumus, kas nepieciešami studiju atbalstam ar mērķi izveidot studējošā atbalsta pārvaldības profilu tā uzvedības trajektoriju izpētei; 3) atjaunināt nākotnes scenārijus un e-studiju domēnus. Pētnieki izstrādās eksperimentālo prototipu, kas tiks pārbaudīts Living Lab apstākļos. Iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar rezultātiem, kas tika sasniegti, izmantojot tradicionālo e-mācību pieeju Rīgas Tehniskajā universitātē. Salīdzinājums ļaus izvērtēt eksperimentālā prototipa priekšrocības. Projekts pavērs iespējas izveidot risinājumus turpmāko e-studiju tehnoloģiju sekmīgai pielietošanai, lietotājiem rodot iespēju izvēlēties draudzīgu un viegli izmantojamu jaunu zināšanu kopumu. Tas ir svarīgs solis plaisas mazināšanā starp pieņēmumiem par tradicionālo e-mācību metožu iespējām un līdz šim sasniegtajiem rezultātiem. Tiek sagaidīts, ka veicamo pētījumu kvalitāte un ekonomiskā ietekme būtiski uzlabos cilvēkresursu profesionālo efektivitāti, piedāvājot nepieciešamo (pieprasīto) zināšanu pārnesi konkrētajam cilvēkam konkrētajā laika posmā. Turklāt jāpievērš uzmanība arī projekta labvēlīgajai ietekmei uz vidi, jo e-mācīšanās modalitāte ievērojami samazina transporta, mācību norises telpu un naktsmītņu izmaksas uzņēmumiem, tajā pašā laikā samazinot CO2 emisiju globālā mērogā. Projekta ilgums - 36 mēneši, budžets 648 639,29 EUR. Atslēgvārdi: e-mācības, studējošo uzvedība, problēmorientēti modeļi, mācību atbalsts. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 647339,23 550238,00 Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010 2021-09-26 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Nesenā Dermacentor ērču invāzija Latvijā un apstiprināti babeziozes gadījumi dzīvniekiem skaidri norāda uz potenciāliem riskiem, ko nes sevī jaunu slimību izraisītāju izplatīšanos. Lai izprastu šīs draudīgās tendences apjomus ir steidzami nepieciešami pētījumi, lai noskaidrotu šīs slimības, kas raksturojas ar iespējamo ietekmi uz veselību un ekonomiku, prevalenci un ģeogrāfisko izplatību. Projekta mērķis ir radīt aptverošu epidemioloģisku izpratni par babeziozi Latvijā un izstrādāt jaunas metodes epidemioloģiskām un diagnostiskām vajadzībām. Šī kompleksā merķa sasniegšanai ir plānoti rūpnieciski, starpdisciplināri pētījumi, iesaistot zinātniekus no Molekulārās bioloģijas un biomedicīnas un Veterinarijas sektoriem. Projekts atbilst 3.5. “Cita medicīnas zinātne” (Biomedicīna) un 4.3. “Veterinārā zinātne” zinātnes nozarēm un nav saistīts ar saimniecisku darbību. Projekta izmaksas: 648 640 EUR (ERAF atbalsta apjoms: 551 344 EUR). Projekta ilgums: 35 mēneši (01.02.2017-31.01.2020). Projektā ir paredzētas četras aktivitates: 1. Babesia prevalences noteikšana ērcēs no veģetācijas un dzīvniekiem Latvijas teritorijā; 2. Babesia izolāti filoģenētiskā izpēte; 3. Slimības perēkļu kartēšana Latvjā babeziozes risku identificēšanai un informētības palielināšanai; 4. Molekulāro metožu izstrādāšana slimības uzraudzības un kontroles veicināšanai. Šī projekta īstenošana radīs jaunas zināšanas un epidemioloģisko izpratni par Babesia patogēnu un to pārnēsātājērču savstarpēju ekoloģisku attiecību lomu slimības transmisijas cikla uzturēšanā un jaunu dabas perēkļu radīšanā. Projekta rezultāti izgaismos tās problēmas un izaicinājumus, ko cilvēka un dzīvnieku veselībai nodara ērču ģeogrāfiskās izplatības izmaiņas un veicinās babeziozes uzraudzību un kontroli. Projekta ietvaros publicēšanai tiks iesniegti vairāki oriģināli zinātniskie raksti, kā arī rezultāti tiks prezentēti starptautiskās konferencēs. Papildus, projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas efektīvas metodes patogēnu detektēšanai, kas nepieciešami slimības epidemioloģiskās kontroles nodrošināšanai un jaunu molekulāru diagnostikas testu izveidošanai. Atslēgas vārdi: Babezioze, ērču pārnēsātās infekcijas, molekulārā diagnostika. 2017-03-01 2020-01-31 648331,81 551082,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2020-05-05 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Pamatojums Ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļi (ORT vai ratiņkrēsli) ir vai nu vieglie mehāniskie [1] vai nu dārgie/smagie elektriskie [2] vai arī elektrificētie ar palīgpiedziņu [3], [4]. Elektrisko variantu pielietošanu būtiski ierobežo to piedziņās konfigurācija ar ātrgaitas motoru un mehānisko reduktoru. Var arī atzīmēt ratiņkrēslu specifiskās prasības pret vadības sistēmu (vienkārša , pēc iespējas “intuitīvā” bez vadības konsoles) un mehānisko konstrukciju (saliekamība, modularitāte, neliels svars) – uzdevumi, kas komerciālajos paraugos nav pilnībā atrisināti. Mērķis Izstrādāt un pilnveidot elektriskas, informācijas un materiālu tehnoloģijas vieglu saliekamu zema ātruma ORT attīstībai. Uzdevumi un galvenās darbības Izstrādāt un pilnveidot tehnoloģijas attīstot: 1) ORT zema ātruma energoefektīvu tiešu elektrisko piedziņu un tās elementus, ieskaitot lēngaitas motoru/ģeneratoru, divu virzienu tīkla-baterijas-motora/ģeneratora salāgošanas pārveidotāju, bateriju uzraudzības mezglu; 2) ORT un tā lietotāja adaptīvas mijiedarbības sistēmu; 3) ORT vieglu, saliekamu, drošu un viegli atkārtojamu nesošu konstrukciju. Atslēgvārdi Zema ātruma tieša elektriskā piedziņa, lēngaitas motors/ģenerators, cilvēka-mašīnas mijiedarbība, modulārs/saliekams dizains. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis – veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par ORT īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunas elektriskās, informācijas un materiālu tehnoloģijas, kas nodrošinās energoefektīvu asistējošo elektrisko piedziņu, adaptīvu vadības mezglu ar ratiņkrēsla lietotāja īpatnībām pielāgošanu un uzlabotus ekonomiski-tehniskus un ekspluatācijas rādītājus (svari, izmērus, saliekamību un cenu). Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde (TRL 2- 6). Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: -2.2. Elektrotehnika, elektronika un informāciju tehnoloģijas -2.3. Mehānika -2.5. Materiālu inženierzinātnes -3.5. Cita medicīniskā zinātne (rehabilitācija un medicīniska aprūpe) Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts sadarbībā ar partneri komersantu, ievērojot efektīvas sadarbības nosacījumus, lai apmainītos ar zināšanām/tehnoloģijām Projekta mērķa sasniegšanai. Pētniecība sevī ietvers šādu darbību veikšanu: -zema ātruma elektriskas piedziņas ražošanas tehnoloģijas izpēti ieskaitot lēngaitas elektriskas mašīnas, augstas energoefektivitātes spēka pārveidotāja (lādētāja/motora draivera) un baterijas intelektuāla uzraudzības bloka izstrādi; -informācijas tehnoloģiju izpēti ar mērķi nodrošināt elektriskas piedziņas pielāgošanu transportlīdzekļa lietotāja vajadzībām – prognozēt un pastiprināt tā kustības, novēršot nelabvēlīgas un bīstamas situācijas, mazinot izteikto vadības elementu lietošanu; -materiālu un konstrukciju tehnoloģiju izpēti ar mērķi samazināt ORT svaru, nodrošināt saliekamību un, samazinot ražošanas tehnoloģisko operāciju skaitu un sarežģītību, samazināt ražošanas izdevumus un gala cenu, kā arī pielāgot konstrukciju elektrisko/informācijas tehnoloģiju integrēšanai. Mērķa grupām “zinātniskajā institūcija”, "komersants" un “zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, maģistri un doktoranti” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucieni, pētniecības infrastruktūras, materiālu un pakalpojumu izmaksas. Projekta ir plānoti šādi rezultāti : 13 oriģināli zinātniskie raksti, 7 produkta prototipi 1 patenta pieteikums 13 citi rezultāti, kas papildina Pētījuma rezultātus Projekta kopējās izmaksas: 610 652,81 EUR, no tām plānotais kopējais atbalsts 564 853,86 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.03.2017. līdz 29.02.2020. 2017-03-01 2020-02-29 627233,90 519054,00 Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 Duntes iela 16 k-2, Rīga, LV-1005 2020-07-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 1.1.1 Projekta kopsavilkuma īss apraksts Hipofīzes adenomas ir labdabīgi, reti audzēji, kas var novest pie veselības sarežģījumiem ar palielinātu darbnespējas un mirstības risku kuru primārie ģenētiskie defekti, kas nosaka audzēju veidošanos, joprojām ir neskaidri un heterogēni. Lai uzlabotui terapiju ir akūti nepieciešama stingrāka diagnostiskā pieeja, kas ļautu detalizēti klasificēt HA apakštipu un veikt personalizētu ārstēšanu. Šī projekta galvenais mērķis ir atrisināt minēto problēmu izpētot hipofīzes adenomu izveidošanos un progresēšanu nosakošos molekulāros marķierus un identificējot faktorus, kas nosaka klīniskā iznākuma mainību, un būtu pielietojami kā biomarķieri uzlabotai hipofīzes adenomas terapijai. Projektā tiks: (1) identificētas slimības specifiskas somatiskās mutācijas dažādos hipofīzes adenomas (HA) tipos (2) ar somatisko mutāciju palīdzību raksturotas HA operācijas materiālā sastopamās šūnu populācijas (3)izstrādāti HA neinvazīvai uzraudzīšanai nepieciešamie marķieri un metodikas (4) identificēti ar vezikulām asociētie RNS marķieri kas atšķir veselos indivīdus no HA pacientiem, kā arī klīniskos iznākumus un ārstēšanas efektivitāti (5) noteikta vislabāko biomarķieru kombinācija, kas var prognozēt HA augšanas dinamiku un atkartošanās iespējamību un izstrādāta diagnostikas pieeja. Projektu raksturojoši atslēgas vārdi: hipofīzes audzēji; akromegālija; somatotropinoma; NFPA; prolaktinoma; eksoma sekvenēšana; neinvazīvie marķieri 1.1.2 Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Šī projekta galvenais mērķis ir izpētīt hipofīzes adenomu izveidošanos un progresēšanu nosakošos molekulāros marķierus un identificēt faktorus, kas nosaka klīniskā iznākuma mainību, un būtu pielietojami kā biomarķieri uzlabotai hipofīzes adenomas terapijai. Projektā tiks: (1) identificētas slimības specifiskas somatiskās mutācijas dažādos hipofīzes adenomas (HA) tipos (2) ar somatisko mutāciju palīdzību raksturotas HA operācijas materiālā sastopamās šūnu populācijas (3)izstrādāti HA neinvazīvai uzraudzīšanai nepieciešamie marķieri un metodikas (4) identificēti ar vezikulām asociētie RNS marķieri kas atšķir veselos indivīdus no HA pacientiem, kā arī klīniskos iznākumus un ārstēšanas efektivitāti (5) noteikta vislabāko biomarķieru kombinācija, kas var prognozēt HA augšanas dinamiku un atkartošanās iespējamību un izstrādāta diagnostikas pieeja. Projektā paredzētā pētniecības kategorija ir rūpnieciskais pētījums. Projekts atbilst medicīnas un veselības zinātņu 3.1 Bāzes medicīna un 3.4 Medicīnas biotehnoloģijas nozarēm. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Rezultātā tiks izstrādātas trīs publikācijas augsta līmeņa zinātniskajos žurnālos, izveidotas būtisku molekulāro informāciju saturošas datubāzes, izstrādātas molekulārās testēšanas metodes un PA klīnisko parametru riska noteikšanas algoritms. Projekta kopējais finansējums sastāda 648 600.28 EUR no kuriem 551 310.24 EUR ir ERAF finansējums. Projekts tiks realizēts laika posmā no 01.01.2017 līdz 31.12.2019. 2017-03-01 2019-12-31 648599,96 551309,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2020-02-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte otrā tipa diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis ir raksturot līdz šim maz pētītus ar metformīna terapiju saistītus faktorus nolūkā identificēt stabilus, 2. tipa cukura diabēta (T2D) terapijas monitoringā pielietojamus marķierus, kas asociējas ar metformīna terapijas efektivitāti un toleranci. Viena no galvenajām aktivitātēm tiks veltīta korelācijas noskaidrošanai starp metformīna ierosinātām taksonomiskām un funkcionālām izmaiņām zarnu mikrobiomā un atbildes reakciju uz metformīna terapiju.. Būtiskākie atradumi tiks validēti lielākā T2D pacientu paraugkopā šo marķieru pielietojuma klīnikā izvērtēšanai un kombinētu riska paredzēšanas koeficientu aprēķināšanai. Lai izprastu cilvēkos novēroto likumsakarību funkcionālos cēloņus, tiks veikta padziļināta mikrobioma izpēte uz metformīna terapijas fona peļu modeļos saistībā ar uz metilēšanu un ekspresiju balstītiem marķieriem. Viens no eksperimentiem tiks balstīts uz peļu modeļiem ar cilvēkam raksturīgu zarnu mikrobiomu. Plānotais projekts padziļinās izpratni par metformīna terapijas efektivitātes un intolerances pamatā esošajiem mehānismiem. Pirmkārt, ietvertās aktivitātes palīdzēs noskaidrot zarnu mikrobioma lomu atbildes reakcijas veidošanā uz metformīnu. Otrkārt, tiks sniegts ieskats par epiģenētisko marķieru un to funkcionālās ietekmes nozīmi metformīna terapijas kontekstā. Eksperimenti pelēs sniegs iespēju modulēt metformīna blakņu attīstību, kā arī atšifrēt ar zarnu mikrobioma funkcijām saistītas DNS metilēšanas izmaiņas. Iegūtā informācija veicinās metformīna terapijas iznākuma prognostikas algoritmu uzlabošanu un nodrošinās pamatu līdzekļu attīstībai metformīna terapijas efektivitātes un panesamības paaugstināšanai. Keywords: metformīns; otrā tipa diabēts; farmakoģenētika, zarnu mikrobioms, farmakoepigenomika 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir raksturot līdz šim maz pētītus ar metformīna terapiju saistītus faktorus nolūkā identificēt stabilus, 2. tipa cukura diabēta (T2D) terapijas monitoringā pielietojamus marķierus, kas asociējas ar metformīna terapijas efektivitāti un toleranci. Mēs pārbaudīsim hipotēzi, kas nosaka, ka mikrobioms pastiprina metformīna glikozi pazeminošo efektu un zarnu mikrobioma daudzveidības samazināšanās noved pie patogēnu pieauguma, kas korelē ar blaknēm. Tas tiks sasniegts, integrējot datus no zarnu mikrobioma 16S rRNS gēna un metagenoma sekvenēšanas analīzes veselos dalībniekos un pacientos ar T2D pirms un pēc metformīna lietošanas. Dotās kohortas tiks iekļautas epiģenētisko un RNS ekspresijas profilu analīzē pirms un pēc terapijas, lai noskaidrotu jaunus ar metformīna lietošanu saistītus marķierus. Būtiskākie atradumi tiks validēti lielākā T2D pacientu paraugkopā šo marķieru pielietojuma klīnikā izvērtēšanai un kombinētu riska paredzēšanas koeficientu aprēķināšanai. Projektā paredzētā pētniecības kategorija ir rūpnieciskais pētījums. Projekts atbilst medicīnas un veselības zinātņu 3.1 Bāzes medicīna un 3.4 Medicīnas biotehnoloģijas nozarēm. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Rezultātā tiks izstrādātas trīs publikācijas augsta līmeņa zinātniskajos žurnālos, izveidotas būtisku molekulāro informāciju saturošas datubāzes, izstrādātas molekulārās testēšanas metodes un metformīna efektivitātes un blakņu prognozēšanas algoritms.Plānotais projekta ilgums ir 36 mēneši, un tiek paredzēts, ka lielākā daļa ar veseliem dalībniekiem un T2D pacientiem saistīto eksperimentu tiks pabeigta līdz otrā gada beigām. Trešais gads pamatā tiks veltīts dzīvniekos veicamo eksperimentu daļai. Kopējās izmaksas būs sekojošas: 648 235.48 EUR, kas ietvers vadības izmaksas 111 916.74 EUR (17.26% no kopējā), personāla izmaksas 292 166.97 EUR (ieskaitot nodokļus un komandējumus), eksperimentiem nepieciešamo reaģentu un materiālu izmaksas 155 500.00 (ieskaitot VAT), 56 240.00 EUR ārpakalpojumiem, kas iekļauj metilēšanas analīzi, un ieguldījumu natūrā 32 411.77 EUR. 2017-01-01 2019-12-31 647983,78 550786,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2020-03-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamajā vidē VENTSPILS AUGSTSKOLA 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts. Projekta mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē. Asinhronās iekārtas piesaista arvien lielāku interesi, jo asinhronas shēmas ir ļoti stabilas. Tas nozīmē, ka projektēšana spēj pielāgoties pie ražošanas procesa dažādiem parametriem, loģisko elementu un vadu aizturēm, temperatūras izmaiņām, troksnim utt. Tiek garantēta pareiza uzvedība, bet ātrdarbība mainās adaptīvi. Asinhronās shēmas ātrums ir lielāks par sinhrono shēmu. Tās pārslēgšanas darbība un enerģijas patēriņš ir zemāks. Mūsdienu projektēšanas bāze ir pārkonfigurējama vide, kura sastāv no programmējamiem moduļiem (pārlūktabulām) un programmējamiem starp moduļu vadiem. Katrs modulis var realizēt jebkuru funkciju ar dotajiem ievadu skaitiem. Projektēšanas metodoloģija ir balstīta uz sākotnējā apraksta pakāpenisku transformāciju uz apakš funkciju tīklu, kuru var realizēt pārlūktabulām balstīta pārkonfigurējamajā vidē. Projekta darbības ietveros tiks piedāvāts implementācijas modelis, kas atbilst pārkonfigurējamas vides arhitektūrai, metodes un rīki: • Dekompozīcijai • Funkciju minimizēšanai • Signalizācijai • Izvietošanai un maršrutēšanai un projektēšanas procedūras efektivitātes novērtēšana. Projekta ilgums - 3 gadi (2017.g.03.01.-2020.g.02.29.) Izmaksas no ERAF līdzekļiem - 244 708.10 Eiro Sagaidāmie rezultāti: metodes, rīki, posmsecīga procedūra, piedalīšanās konferencēs un publikācijas. Atslēgvārdi: shēmu datorprojektēšana, asinhronā shēma, posmsecīga procedūra, rīki 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts. Projekts sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā. Projekta ietvaros tiks veikti fundamentālie pētījumi bez sadarbības partneriem. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Projekts atbilst FOS nozarei 2.2.(elektriskās inženierzinībās, elektroniskās inženierzinībās, informācijas inženierzinībās). Projektā tiks izskatītas elektroniskās loģiskās shēmas, kuras uzvedība var būt aprakstīta ar binārām (Buļa) funkcijām. Asinhronās shēmās ir ātrdarbīgākas nekā sinhronās (nav jāgaida sinhronā signāla izmaiņa). Bez tām, asinhronās shēmas pārslēgšanas aktivitāte ir zemāka, jo shēmas darbojas bez sinhrosignāla. Ka rezultāts, trūkuma jauda samazinājās. Projekta mērķis ir metožu un programmatūru izstrādāšana asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamajā vidē, kura sastāv no programmējamiem moduļiem (pārlūktabulām) un programmējamiem starpmoduļu vadiem. Katrs modulis var realizēt jebkuru funkciju ar dotajiem ievadu skaitiem. Publikācijās vairumā, pieeja pie projektēšanas balstās uz specifisko pārkonfigurējamo arhitektūru izstrādāšanu. Tas savilks potenciālo lietotāju loku. Projektā piedāvāta projektēšanas metodoloģija, kura balstās uz esošiem komerciāliem moduļiem piemērām, XILINX, ALTERA un citi kas dos Latvijai zināmo prioritāti šajā zinātniskajā virzienā. Mūsdienu shēmu projektēšanas metodoloģija (kura tika pieņemta arī projektā) balstās uz iteratīvo posmsecīgu shēmu aprakstu transformāciju sakot no shēmas sākumā (augstlīmeņa) apraksta un beidzot ar elektronisko moduļu savienojumu aprakstu pārkonfigurējamajā vidē. Metodoloģija jānodrošina optimālā projektēšana pēc uzdotiem kritērijiem (sacensību neesība, ātrdarbība, sarežģītība un citi). Darbības iekļauj 1. Modeļa izstrādāšanu 2. Metožu un programmatūras izstrādāšanu: • Shēmu dekompozīcijai • Minimizācijai • Signalizācijai • Kartēšanai un maršrutēšanai pārkonfigurējamajā vidē 3. Projektēšanas efektivitātes vērtēšanu. Projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši Izmaksas no ERAF līdzekļiem-244 708.10 Eiro . Darbību īstenošanas uzsākšanas datums – 2017.g. 03.01. 2017-03-01 2020-02-29 287891,90 244708,00 Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 2020-06-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Pētniecības kategorija: Fundamentāls. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Pēc OECD projekts atbilst Lauksaimniecības zinātnes nozares Veterinārijas un Lauksaimniecības biotehnoloģijas nozarei. Projekta mērķis: Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes. Latvijas vietējās izcelsmes govju šķirnes kā LB un LZ pasaulē citur nav - tās ir unikālas. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā kā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences ceļā salīdzinoši īsā laika periodā ir iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu. Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes DS dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu. Projekta mērķis ir reāli īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls. Galvenās darbības: 1. Speciālistu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana embriju transferences (ET) un ar to saistīto biotehnoloģiju jomā. 2. Izveidot embriju iegūšanas, pārnešanas un kriokonservācijas vajadzībām piemērotu laboratoriju. 3. Sadarbībā ar Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības un Šķirnes Latvijas Zilā govs saglabāšanas apvienības speciālistiem izvēlēties ģenētiski pamatotu vaislinieku un donorgovju atlasi. 4. Veikt embriju donorgovju un recipientu klīnisko, laboratorisko izmeklēšanu un sagatavošanu embriju iegūšanai un transferencei. 5. Embriju iegūšana, kvalitātes noteikšana, kriokonservācija. 6. Iegūto pēcnācēju ģenētiskās identitātes apstiprināšana un uzskaite Ciltsdarba likumā noteiktajā kārtībā. 7. Kriokonservēto embriju uzglabāšana embriju bankā turpmākajai ģenētiskās programmas realizēšanai Latvijā. Ilgums: 3 gadi jeb 36 mēneši Kopējās izmaksas: 331 666,29 EUR Plānotie rezultāti: 1. Latvijā būs apmācīti speciālisti ET un ar to saistītām biotehnoloģijām. 2. Būs izveidota laboratorija, sagādātas iekārtas, aprīkojums turpmākai ET un ar to saistīto biotehnoloģiju veikšanai, lai sekmētu Valsts Ciltsdarba likuma realizāciju. 3. Būs izveidots pamats, bāze LLU VMF apmācīt jaunus speciālistus šajā jomā. 4. Būs izveidota kriokonservēto embriju banka turpmākai ģenētiskās programmas realizācijai Latvijā, kā arī ģenētisko resursu zinātniskām vajadzībām. 5. Būs iespējas attīstīt tādas biotehnoloģijas kā olšūnu iegūšana, kultivēšana, in vitro apaugļošana. 6. Tiks radīti apstākļi tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai lopkopības nozarē. 2017-04-01 2020-03-31 312046,14 264344,00 Visa Latvija 2020-12-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas fotobioloģiskās vadības metodes esošiem ražošanas procesiem siltumnīcās, auditēšanas metodes enerģijas un ekoloģisko parametru efektivitātes novērtēšanai. Projekta gaitā tiks izstrādātas, praktiski realizētas un testētas arī jaunas mērīšanas un vadības sistēmu ierīces. Izmantojot jaunos Bio-Enerģētiskās Sistēmas algoritmus, kas tiks testēti un salīdzināti pie dažādiem apgaismojuma avotiem reālas siltumnīcas apstākļos, plānots iegūt elektroenerģijas ietaupījumus līdz 30%, vienlaicīgi nodrošinot to pašu augšanas ražību. Tiks pārbaudīts kā papildus apgaismojums ietekmē bioloģiski aktīvu vielu veidošanās intensitāti dārzeņos (tomātos, gurķos, salātos) dažādās sezonās. Atslēgas vārdi: siltumnīcu ekosistēmas, energo-efektivitāte, IKT vadības sistēmas, apgaismojuma sistēmas, sensori, dārzeņi, bioloģiski aktīvas vielas. Projekta ietvaros tiks izveidota zinātnisko mērījumu bāze un izstrādāta jauna „uMOL” vadības sistēma, lai nodrošinātu kontrolētu augu audzēšanas vidi industriālās un ražošanas siltumnīcās, kur audzē dažādas kultūras (tomāti, gurķi, salāti, zemenes, puķes), izmantojot jaunus intelektuālus vadības algoritmus, kas nodrošinās energoefektīvu un videi draudzīgu ražošanu, ietverot arī jaunus sensorus elektroenerģijas patēriņa un augu augšanas parametru novērošanai, kā arī jaunus analīzes un optimizācijas rīkus, lai palielinātu siltumnīcu sistēmas kopējo efektivitāti par 30%, salīdzinot pret esošām tipveida sistēmām. Optimizējot nepieciešamos apgaismojuma un starojuma līmeņus siltumnīcas augu audzēšanas un augļu iegūšanas procesā, tiek samazināti arī izmantoto materiālu zudumi (ūdens, mēslojums, u.c.), kā arī enerģijas plūsmas zudumi (siltums, ventilācija, elektrība) kultivēšanas procesā, jo augšanas (ražošanas) procesi augos galvenokārt ir atkarīgi no apgaismojuma režīma, bet jau konkrētos augu gadījumos – no apgaismojuma avota spektra un gaismas intensitātes daudzuma. Galvenās projekta aktivitātes ir esošo sistēmu un to elementu energoefektivitātes analīze, arhitektūru un matemātisko modeļu izveide dažādu siltumnīcu tehnoloģiskajiem risinājumiem, jaunu sistēmas mezglu izveide un testēšana kontrolētos laboratorijas apstākļos, kur RTU laboratorijā galvenais fokuss ir uz energoefektivitāti un funkcionalitāti, bet LLU laboratorijā – uz bioloģiski aktīvu vielu veidošanās intensitāti dārzeņos dažādās sezonās un apstākļos, veselīgu dārzeņu iegūšanai ar paaugstinātu bioloģisko uzturvērtību. Laboratoriju datu iegūšanā un siltumnīcu sistēmu arhitektūru izveidē piedalās arī SIA „Eltex” inženieri, kas ļaus izveidot tirgus vajadzībām piemērotu tehnoloģiju, kuras gala variantu projekta beigās plānots arī testēt lielu industriālu siltumnīcu apstākļos. Atbilstoši OECD (FOS klasifikācijai), projekts atbilst „2.2. Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas inženierzinātnes” un „4.4. Lauksaimniecības biotehnoloģija”. Projekta pētniecības kategorija ir eksperimentālā izstrāde un rūpnieciskie pētījumi. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta plānotais ERAF atbalsta apjoms ir 510 000 EUR. Projekta realizēšanas ilgums ir 36 mēneši sākot ar līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datumu, sāktot ar 01.03.2017. Galvenie rezultāti: 1) Tiks iegūti plaši mērījumu dati par siltumnīcas elektrisko, klimata, ūdens un barošanas, kā arī fotobioloģisko parametru mijiedarbību dažādu gaismas avotu gadījumā vismaz viena gada šķērsgriezumā (3-4 stādīšanas cikli), mērījumu datus nodrošinot publiskai pieejamībai. 2) Izstrādātas rekomendācijas Latvijas industriālo siltumnīcu lietotājiem, sistēmu ražotājiem, atkarībā no to izmantotās sistēmas un mākslīgā apgaismojuma avotiem. 3) Izveidota jauna tehnoloģija – uMOL vadības sistēma un infrastruktūras arhitektūra un pamatprincipi jaunu siltumnīcu izbūvei, kas ļauj ietaupīt 30% elektroenerģijas, nesamazinot augu ražību. 2017-03-01 2020-02-29 599604,21 509663,00 Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Ciriša iela 1A - 23, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304 2020-01-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS Projekta mērķis ir ne-saimnieciskajā rūpnieciskajā pētījumā iegūt alumīniju saturošu fosforiscējošu pārklājumu plazmas elektrolītiskās oksidācijas (PEO) procesā. Projekta gaitā paredzēts PEO procesā iegūt leģētus ar Eu joniem aktivētus kompleksos oksīdus, izveidot aktivatoru nanokristālu pārklājumu poru aizpildīšanai un, veicot gala oksidāciju, PEO procesā iegūt luminiscentu pārklājumu. Paralēli veicamajām darbībām, tām tiks pielāgota SIA "ElGoo tech" īpašumā esošā PEO aparatūra un tās parametri, kā rezultātā iegūsim validētu nepatentētu tehnoloģiju. Tiks veikta iegūto materiālu īpašību (luminiscences, struktūras un morfoloģijas) izpēte. Plānots iepirkums, kura nolikumā, vērtēšanā un tehniskajā specifikācijā tiks piemēroti Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji un principi. Ar saimniecisko darbību nesaistīto projektu plānots īstenot kopā ar sadarbības partneri - komersantu SIA "ElGoo tech" no 2017.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.oktobrim, ar kuru kopā ir izstrādāts šis projekts un noslēgts sadarbības līgums. Plānotās projekta izmaksas ir 539 386.44 EUR. Plānots iegūt 120 gab. fosforiscējoša pārklājuma paraugus, vienu šī procesa validētas nepatentētas tehnoloģijas aprakstu, 6 zinātniskos rakstus, piesaistīto privāto finansējumu un 1 komersantu, kurš sadarbojas ar pētniecības organizāciju. Pētījumā tiks nodarbināti vismaz 11 darbinieki, t.sk. 4, kuriem tiks izveidotas jaunas darba vietas. Projektu plānots īstenot inovatīvo materiālu un tehnoloģijas nozarē izmantojot starpdisciplinaritāti - dabas zinātnes (1.3 fizika (Physical sciences) un 1.4 ķīmija (Chemical sciences)) un inženierzinātnes un tehnoloģija (2.5 materiālu zinātne (Materials engineering) un 2.10 nanotehnoliģijas (Nano-technology)). Tiks pētīta iespēja izveidot luminiscentus pārklājumus, izmantojot plazmas elektroķīmisko oksidāciju (PEO). Patreiz PEO procesā iegūtie pārklājumi tiek aktīvi izmantoti, jo tiem piemīt labas aizsargājošās (liela cietība, laba nodilumizturība, termiskā aizsardzība, pretkorozijas uc.) īpašības. Metālu un dažu tā sakausējumu oksīdiem, ir labas optiskās īpašības, taču, piemēram, luminiscence PEO procesā iegūtiem pārklājumiem iepriekš nav pētīta. Pirmie pētījumi tika veikti SIA "ElGoo tech" sadarbojoties ar LU CFI, kuros iegūti pirmie labi luminiscējošie pārklājumi. Šie rezultāti un literatūrā atrodamie cita veida pētījumi parāda, ka ar PEO metodi iespējams izveidot arī fosforiscentos pārklājums, kuriem būtu ievērojams pielietojumu potenciāls, piemēram, SrAl2O4:Eu:Dy, kuram piemīt vienas no lielākajām kvantu efektivitātēm un ilgākā pēcspīdēšana. Tādēļ šī pētījumu projekta ietvaros plānots iegūt alumīniju saturošus pārklājumus ar ilgu pēcspīdēšanu (fosforiscenci). Iegūstamie pārklājumi būs caurspīdīgi tuvajā UV apgabalā, tādejādi gala pārklājumam būs vairākas reizes lielāka efektivitāte salīdzinot ar pārdošanā esošajām fosforiscentajām krāsām. vienlaicīgi fosforiscējošais pārklājums kalpos kā metālu atikorozijas pārklājums un šāda pārklājuma noturība, ilgmūžība būs daudz lielāka salīdzinot ar krāsām. Projekta sasniegtajiem rezultātiem pēc projekta beigām tiks nodrošināta: 1. Finansiālā ilgtspēja – no valsts un privātā sektora budžeta tiks finansētas 4 jaunizveidotās darba vietas un finansēta projekta rezultātu publiskā pieejamība, SIA „ElGoo tech” no savas saimnieciskās darbības peļņas uzturēs projektā modificēto PEO aparatūru un budžetā paredzēs realizēt eksperimentālo pētījumu; 2. Institucionālā ilgtspēja – 4 projektā iesaistītie zinātniskie darbinieki tiks nodarbināti jaunizveidotajās darba vietās, tā saglabājot pētījumā iegūto praktisko pieredzi un zinātību un izmantojot to tālākajā darbā, savukārt projekta īstenotāji (LU CFI un SIA „ElGoo tech”) apņemas pētījuma rezultātus izmantot savā turpmākajā zinātniskajā un saimnieciskajā darbībā; 3. Politiskā ilgtspēja – ir nodrošināta, jo projekta mērķi atbilst RIS3 noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem un izaugsmes 1., 2. un 3.prioritātei. Projektu raksturojošie atslēgas vārdi - plazmas elektroķīmiskā oksidācija, pārklājumi, fosforiscence, luminiscence, oksīdi, nanokristāli. 2017-02-27 2019-10-31 539329,84 458430,00 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002 2020-03-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Pieaugot asfaltbetona izejmateriālu cenām un vides aizsardzības prasībām pastāv objektīva nepieciešamība pēc padziļinātas frēzētā asfaltbetona īpašību un tā pielietošanas tehnoloģiju izpētes. Projekta mērķis ir veicināt frēzētā asfaltbetona izmantošanu videi draudzīgu, ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu ceļa segas klājumu (virskārtas un pamata kārtas) materiālu izstrādei. Šajā pētījumā tiks veikta novecojušā bitumena raksturošana, modificēšanas iespēju izvērtēšana, izmantojot specifiskas atšķirīgas molekulmasas piedevas, kā arī tiks rekomendētas tā raksturošanas metodes, lai pārliecinātos par asfalta atjaunošanas efektivitāti. Tiks izpētītas bitumena modificēšanas iespējas ar perspektīvam termoplastiskā poliolefīna piedevām un no vietējiem dabas resursiem iegūtām eļļām, lai uzlabotu materiāla ekspluatācijas īpašības, tostarp, termoplastiskās īpašības, izturību pret novecošanos, mitrumizturību un nogurumizturību. Atjaunoto bitumenu saturošo ceļu virskārtas kompozītu īpašības tiks projektētas vismaz līdzvērtīgas tradicionālā veidā iegūto materiālu veiktspējai. Tiks izpētītas arī zemākas kvalitātes frēzētā asfaltbetona (nehomogenitāte, neatbilstoša granulometrija, bitumena novecošanas pakāpe, u.c.) efektīvas pielietošanas iespējas ceļa segas pamata kārtas izbūvei, veicot stabilizāciju ar vietēji iegūstamu biomasas sadegšanas blakusproduktu - vieglajiem pelniem kā cementa aizstājēju. Izmantojot šī projekta rezultātus, tiks projektēta ceļa sega un veikta tās dzīves cikla analīze, kā arī tiks izstrādāts aprēķina rīks, lai noteiktu frēzētā asfalta optimālu izmantošanas metodi katrā konkrētā būvobjektā. Pētījumu veids: rūpnieciskais pētījums (TRL4) un eksperimentālā izstrāde (TRL5), ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts. Projekta galvenās aktivitātes: 1. Novecojušā bitumena raksturošana, modificēšanas iespēju izvērtēšana un alternatīvu bitumena raksturošanas metožu izstrāde 2. Asfaltbetona ar augstu frēzētā asfalta saturu izstrāde 3. Augstas nestspējas ceļas segas pamatkārtas ar augstu frēzētā asfaltbetona saturu, stabilizētu ar viegliem pelniem, izstrāde. 4. Ceļa segas konstruktīvo slāņu projektēšana un dzīves cikla analīze Divas projekta aktivitātes (A1 un A3) īstenos starpdisciplinārs pētnieku kolektīvs no RTU Būvniecības un inženierzinātnes fakultātes (BIF) un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas (MLKF) fakultātes. Projekta zinātniskie rezultāti: - Novērtēta iztrādātās alternatīvās bitumena atjaunināšanas un modificēšanas tehnoloģijas izmantošanas efektivitāte - Izstrādāta alternatīva metode bitumena un asfaltbetona ilgtermiņa veiktspējas izvērtēšanai - Izmantojot augstu frezētā asfaltbetona saturu, izstrādāti jauni ceļa segas konstruktīvo slāņu materiāli ar augstām ekspluatācijas īpašībām - Veikta izstrādāto materiālu iestrāde un pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos - Izstrādāts sistēmas dinamikas aprēķinu rīks, kas var tikt izmantots frēzēta asfaltbetona pielietošanas stratēģijas optimizēšanai - Vismaz 7 publikācijas, no kurām vismaz 3 iekļautas citējamības datubāzēs indeksētajos izdevumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no jomas vidējā citēšanas indeksa. - Vismaz viena doktora disertācija, kas atbilst projekta tematikai. Projekts ir starpdiciplinārs pētījums starp divām nozarēm: Būvzinātne un Ķīmijas inženierzinātne. Projekta budžets ir 648 000 EUR, tajā skaitā ERAF ieguldījums 550 800 EUR. Projekts tiks uzsākts pēc vienošanās parakstīšanas, kas ir paredzēta 2017. gada 1. martā. Projekta ilgums: 36 mēneši. 2017-03-01 2020-02-29 640088,01 544074,00 Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 2020-08-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis ir radīt jaunus un efektīvus amorfu fāzi veidojošus un gaismu emitējošus organiskos materiālus- molekulāros stiklus, kuru tālāka tehnoloģiskā iestrāde praksē izmantojamās iekārtās būtu īstenojama ar zemas izmaksas šķīduma apstrādes metodēm. Tiks radīti strukturāli atšķirīgi savienojumi, kuru emitētās gaismas viļņa garumi atradīsies dažādos redzamās gaismas apgabalos. Lai demonstrētu projektā izmantotās pieejas praktisko pielietojumu, izmantojot perspektīvākos iegūtos materiālus, plānots izgatavot monohromas un baltu gaismu emitējošas diodes (OLED un wOLED). Projekts tiks realizēts veicot savienojumu sintēzi, attīrīšanu, struktūras pierādīšanu, termoplastisko īpašību noteikšanu un sākotnējo materiālu gaismas emisijas īpašību un efektivitātes novērtējumu. Tālāk tiks veikti ar materiālu gaismas emisiju un elektroluminiscenci saistīto fizikālo procesu pētījumi, t.i., emisijas procesu kinētikas, savienojumu enerģētisko līmeņu un lādiņu kustīgumu noteikšana, kā arī OLED konstruēšana. Izstrādājamo materiālu strukturālā pieeja tiks balstīta uz gaismu emitējošu aktīvo molekulu, kas tiks ķīmiski modificēta ar šķīdību un amorfās fāzes veidošanos veicinošām palīggrupām (trifenilmetāna atvasinājumi). No mērķa savienojumiem būs iespējams izgatavot plānas stiklveida kārtiņas ar rotācijas pārklāšanas u.c. šķīdumu apstrādes metodēm no viegli gaistošiem šķīdinātājiem. Kā emitējošās komponentes tiks izmantoti zili fluorescējoši purīna atvasinājumi, kā arī redzamajā spektrā daļā no zaļā līdz sarkanajam reģionam fosforescējoši irīdija (III) ciklometalēti kompleksi. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projektā veiktā pētnieciskā darbība uzskatāma par fundamentālu pētījumu un ir starpdisciplināra, aptverot ķīmijas un fizikas nozares (OECD FOS klasifikācija 1.4. un 1.3.). Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Projekts tiks īstenots sadarbības rezultātā starp Rīgas tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (LUCFI). Tiks izveidota jauna zinātniskā grupa, projekta izpildes periodā piesaistot cilvēkresursus 5,2 PLE apjomā, kuras sastāvā būs viens zinātnieks, 3 jaunie zinātnieki un 6 doktorantūras/maģistrantūras studenti. Projekts tiks realizēts RTU partnerim īstenojot ar ķīmiskajiem pētījumiem saistītās darbības, proti, materiālu dizaina izstrādi, savienojumu sintēzi, attīrīšanu, struktūras pierādīšanu, termoplastisko īpašību noteikšanu un sākotnējo materiālu gaismas emisijas īpašību un efektivitātes novērtējumu. LUCFI partneris veiks ar materiālu gaismas emisiju un elektroluminiscenci saistīto fizikālo procesu pētījumus, t.i., emisijas procesu kinētiku, savienojumu enerģētisko līmeņu un lādiņu kustīgumu noteikšanu, kā arī OLED un wOLED konstruēšanu. Izstrādājamo materiālu strukturālā pieeja tiks balstīta uz gaismu emitējošu aktīvo molekulu, kas tiks ķīmiski modificēta ar šķīdību un amorfās fāzes veidošanos veicinošām palīggrupām. No mērķa savienojumiem būs iespējams izgatavot plānas stiklveida kārtiņas ar rotācijas pārklāšanas u.c. šķīdumu apstrādes metodēm no viegli gaistošiem šķīdinātājiem. Kā emitējošās komponentes tiks izmantoti zili fluorescējoši purīna atvasinājumi, kā arī redzamajā spektrā daļā no zaļā līdz sarkanajam reģionam fosforescējoši irīdija (III) ciklometalēti kompleksi. Projekta laikā veikto fundamentālo pētījumu rezultātā tiks iegūtas jaunas zināšanas un izpratne par organisko savienojumu pielietojumu gaismu emitējošu iekārtu izstrādē. Šo pētījumu rezultāti tiks atspoguļoti 8 oriģinālās publikācijās žurnālos, kas indeksēti SCOPUS datubāzē un kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa. Projekta kopējās izmaksas plānotas 648 330,88 EUR apmērā, no kā 551 081,25 EUR sastādīs ERAF atbalsts. Projekta īstenošanas ilgums būs 36 mēneši no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. martam 2017-04-01 2020-03-31 643520,50 546992,00 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 2020-07-31 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Malārijas asins posma proteāžu inhbitoru izveide Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Nosaukums: Malārijas asins posma proteāžu inhbitoru izveide Projekts vērsts uz jaunas pretmalārijas zāļvielas izveidi, kas ir akūti nepieciešama, lai būtu pieejami ārstniecības līdzekļi pret strauji augošo rezistento malāriju. Rezistences brīvas zāļvielas priekšnoteikums ir tās iedarbība uz molekulārajiem mērķiem, uz kuriem neiedarbojas pašlaik izmantotās pretmalārijas zāļvielas. Kā šādi molekulārie mērķi pieteiktā projekta ietvaros ir izvēlētas vairākas malārijas asins posma proteāzes: aspartilproteāzes (plasmepsīni) un serīna proteāze (PfSUB1), kuras ir iesaistītas parazīta dzīves cikla nodrošināšanā. Šo proteāžu inhibitoru atklāšanai paredzēts izmantot tādas mūsdienīgas medicīnas ķīmijas pieejas kā fragmentu metodi, uz struktūru balstītu zāļvielu atklāšanas metodi un uz enzīma mehānismu balstītu zāļvielu atklāšanas metodi. Izveidotos aktīvos proteāžu inhbitorus tālāk paredzēts sintētiski pilnveidot, lai panāktu augstu malārijas inhibēšanas aktivitāti asinsšūnu testos, selektivitāti pret cilvēka proteāzēm kā arī zāļvielai atbilstošas ADMET (Adsorbtion Distribution Metabolism Excretion Toxicity) īpašības. Projekta īstenošana ir plānota, sadarbojoties strukturālās bioloģijas, molekulārāas modelēšanas, sintētiskās organiskās ķīmijas, farmakoloģijas, bioanalītiskās un biofizikalās ķīmijas speciālistiem. Atslēgas vārdi: Medicīnas ķīmija; zāļvielu atklāšana; malārija, serīna proteāzes; aspartilproteāzes. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta mērķis ir rezistences brīva pretmalārijās zāļvielas kanditāta un līdersavienojumu izveidošana, kuru darbības pamatā ir malārijas asinsposma proteāžu - plasmepsīnu un PfSub1 inhibīcija. Atbilstošās zinātnes nozares: 1.4. Ķīmijas zinātne; 1.3 Fizikas zinātne; 1.6. Bioloģijas zinātne Projekta veids: Ar saimniecisko darbību nesaistīts rūpnieciskais pētijums Projekta vadītājs: Dr. Aigars Jirgensons Kopējais finansējums: 649 758,66 Eur. ERAF finansējums: 550 995,34 Eur Plānotās aktivitātes: 1. Pētniecība; 2. rezultātu publicēšana; 3 Intelektuālā īpašuma aizsardzība Paredzamie rezultāti: Pret-malārijas zāļvielas kandidāts, 5 zinātniskās publikācijas, 2 PCT patenta pieteikumi Projekta ilgums: 36 mēneši Uzsākšanas datums: 2017. gada 1. janvāris. Beigu datums: 2019. gada 31. decembris 2017-02-16 2019-12-31 643051,06 545307,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2020-03-30 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskāsdaudzveidības palielināšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts (norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus, kā arī ir jānorāda trīs līdz septiņi plānotie projektu raksturojoši atslēgas vārdi) SIA “Field and Forest” ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas plāno attīstību ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanā un pārstrādē. Pētniecības projekta ietvaros ir plānots attīstīt inovatīvu metodiku Latvijā sastopamo augstas vērtības ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai. Šo augu iespējamie pielietojumi būs medicīnā, pārtikā, pārtikas piedevās un kosmētikā. Projekta ietvaros tiks izveidots vairāku ārstniecības un aromātisko augu sugu un pasugu eksperimentāls dārzs. Šie augi (Valeriana officinalis, Matricaria recutita, Echinacea angustifolia, Taraxacum officinale, un Saposhnikovia divaricata) tiks ievākti dažādos Latvijas reģionos un citur pasaulē. Ievāktie augi tiks ieaudzēti un testēti dažādos kultivēšanas apstākļos un tiem tiks veikta morfoloģiskā, bioķīmiskā un ģenētiskā izpēte. Uzraugāmie parametri ietver ražīgumu, fotoķīmisko kvalitāti, u.c. Projekta rezultāta uzņēmums iegūs zināšanas par piemērotākajiem genotipiem kā arī par ārstniecības un aromātisko augu bioloģisko audzēšanu Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Projekta ieguldījums veicinās Latvijas Viedās specializācijas bioekonomikas virziena attīstību. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts SIA “Field and Forest” ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas plāno attīstību ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanā un pārstrādē. Ar saimniecisko darbību saistītā pētniecības projekta ietvaros, sadarbojoties ar Vides risinājumu institūtu ir plānots attīstīt inovatīvu metodiku Latvijā sastopamo augstas vērtības ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai. Projekta īstenošanai tiks veikts rūpniecisks pētījums. Šo augu iespējamie pielietojumi būs medicīnā, pārtikā, pārtikas piedevās un kosmētikā. Atbalstu projekta īstenošanai pauž Latvijas Biotehnoloģiju asociācija. Pētījums iekļaujas RIS3 un ir starpdisciplinārs, ietverot zināšanas no lauksaimniecības, bioloģijas un ķīmijas. Projekta ietvaros tiks izveidots vairāku ārstniecības un aromātisko augu sugu un pasugu eksperimentāls dārzs. Šo augu (Valeriana officinalis, Matricaria recutita, Echinacea angustifolia, Taraxacum officinale, un Saposhnikovia divaricata) sēklas tiks ievāktas dažādos Latvijas reģionos un citur pasaulē. Ievāktie augi tiks ieaudzēti un testēti dažādos kultivēšanas apstākļos un tiem tiks veikta morfoloģiskā, bioķīmiskā un ģenētiskā izpēte. Uzraugāmie parametri ietver ražīgumu, fotoķīmisko kvalitāti, u.c. Projekta rezultāta uzņēmums iegūs zināšanas par piemērotākajiem genotipiem kā arī par ārstniecības un aromātisko augu bioloģisko audzēšanu Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Savukārt Vides risinājumu institūts sadarbībā ar Eiropas vadošajiem zinātniekiem ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas jomā sagatavos oriģinālus zinātniskus rakstus publicēšanai. Projekta ieguldījums veicinās Latvijas Viedās specializācijas bioekonomikas virziena attīstību. Projektu plānots īstenot no 2017. gada marta līdz 2020. gada februārim. Projekta kopējās izmaksas ir 757 167,82 EUR. Plānotais ERAF finansējums: 589 412,79 EUR. 2017-03-01 2020-02-29 757167,82 589412,00 Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 2020-06-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli LATVIJAS UNIVERSITĀTE 1. Projekta kopsavilkuma apraksts. Silīcijs ir plaši izmantots fotovoltaikas industrijā, kurai nepieciešams liels daudzums zemas cenas solārās kvalitātes silīcija (SoK-Si). Viena no perspektīvākajām metodēm SoK-Si ražošanai ir metalurģiskās kvalitātes silīcija attīrīšana, kura sastāv no vairākiem tehnoloģiskiem posmiem. Projekta ietvaros tiks pētītas un pilnveidotas silīcija attīrīšanas pieejas no tādiem piemaisījumiem kā bors un fosfors, izmantojot elektromagnētisko iedarbību, pievēršot uzmanību procesu energoefektivitātei, samazinot procesa izmaksas. Gala mērķis ir izstrādāt silīcija attīrīšanas iekārtas eksperimentālo prototipu, kurš ir enerģētiski efektīvs un iegūtie dati ir izmantojami mērogošanai industriālos ražošanas apstākļos. Multifizikāla skaitliskā modelēšana tiks pielietota lai izvērtētu attīrīšanas procesu energoefektivitāti. Tāpat tiks analizēts procesu nestacionārais raksturs, lai nodrošinātu datus, kas ļautu precīzāk kontrolēt procesa gaitu. Rezultāti tiks izmantoti silīcija attīrīšanas koncepta izstrādē, laboratorijas mēroga attīrīšanas iekārtas prototipa plānošanā, optimizācijā un uzbūvēšanā. Šī projekta rezultāts būs izstrādātais silīcija attīrīšanas iekārtas prototips, zināšanas par attīrīšanas procesa elektromagnētiskās kontroles iespējām un procesa energoefektivitāti. 2. Informācija, kas projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. Projekta mērķis: Izstrādāt uzlabotas silīcija attīrīšanas iekārtas prototipu ar elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli. Projektā paredzēto pētījumu veids: rūpnieciskie pētījumi Projekta zinātnes nozare: materiālu inženierzinātne Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts Atbalsta pasākumi mērķa grupai: Projekta rezultāti tiks publicēti starptautiski recenzējamos žurnālos un preses relīzēs, prezentēti semināros. Plānotie rezultāti: Projektā plānots izstrādāt silīcija attīrīšanas tehnoloģijas prototipu laboratorijas mērogā Projekta kopējās izmaksas: 578 704.45 EUR Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 - 31.03.2020 Projektā paredzēto darbību uzsākšanas datums: 01.04.2017 2017-04-01 2020-03-31 577283,29 490690,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Miera iela 32 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2020-09-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Projekta kopsavilkuma īss apraksts Dažāda veida dūņas, t.sk. sapropelis plaši pielietotas daudzu gadsimtu garumā – gan lauksaimniecībā, gan tautas medicīnā, kur dziedniecības vajadzībām tās izmantotas jau pirms simtiem gadu. Eiropas praksē sapropeļa lietošana balneoloģijā un kosmētikā aizsākās 19. gadsimta sākumā. Gan sapropelim, gan cita veida dūņām ir raksturīga sarežģīta ķīmiskā struktūra, ko nosaka tā bioloģiskā un bioķīmiskā daudzveidība. Sapropeli veido trīs galvenās komponentes, kas savā starpā mijiedarbojas – organiskā, minerālā un sapropeļa sastāvā ietilpstošie dzīvie organismi. Tam raksturīga daudzfunkcionāla ietekme uz visu organismu, kas saistāma ar tā lielo siltumietilpību un ķīmisko elementu, hormonu, aminoskābju u.c. vielu iekļūšanu organismā caur ādu. Latvijā sapropelis pamatā tiek lietots dažāda veida kosmētisko līdzekļu ražošanai, un tam nav veikta pilna medicīnisko īpašību izpēte, lai gan tas uzskatāms par vienu no būtiskākajiem Latvijas dabas resursiem – gan mūsu valsts ģeogrāfisko un ģeoloģisko īpašību dēļ, gan saistībā ar to, ka joprojām pieejami unikāli, meliorācijas un cilvēku darbības neskarti sapropeļa resursi. Šī produkta medicīniski pamatota izpēte nodrošinātu potenciālu gan balneoloģijas attīstībai Latvijā, gan eksportspējīgu produktu veidošanai. Projekta laikā paredzēts veikt ārstniecības vajadzībām piemērota sapropeļa īpašību medicīnisko izpēti, analizēt ietekmi uz limfas un asins cirkulāciju, imunitāti, antioksidatīvo aktivitāti, veģetatīvo nervu sistēmas funkciju, ādas reģenerācijas spējām. Projekta mērķis: izpētīt Latvijā iegūstamā sapropeļa medicīnisko īpašības, lai veicinātu tā zinātniski pamatotu izmantošanu balneoloģijā, nodrošinot jaunu medicīnisku procedūru un pakalpojumu izstrādi, kā arī veicinot jaunu un eksportspējīgu produktu veidošanu. Projekta rezultāti: Publikācijas par medicīniski izmantojamā sapropeļa īpašībām un to izmantošanas potenciālu balneoloģijā un līdz šim veiktajiem pētījumiem par sapropeļa medicīniskajām īpašībām; kritēriji dūņu atlasei izmantošanai ārstniecībā un rūpnieciskai ieguvei; inovatīvu zāļu formu izpēte un patentēšana sapropeļa izmantošanai. Zinātnes nozare: 3. Medicīnas un veselības zinātnes (3.3. Veselības zinātnes) Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, projektā plānots veikt rūpniecisko un fundamentālo pētījumu. Īstenošanas laiks: 36 mēneši (no 01.04.2017.-30.03.2020) Projekta kopējās izmaksas ir 490 025.52 EUR Atslēgas vārdi: Sapropelis, balneoloģija, medicīniskie efekti Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Sapropelis un cita veida dūņas plaši pielietotas dažādiem mērķiem gadsimtu garumā – gan lauksaimniecībā, gan tautas medicīnā. Eiropā sapropeļa lietošana balneoloģijā un kosmētikā aizsākās 19. ga sākumā. Sapropelim ir raksturīga sarežģīta ķīmiskā struktūra, ko nosaka tā veidotājorganismu bioloģiskā un bioķīmiskā daudzveidība, tā komponenti, kas savā starpā mijiedarbojas – organiskā, minerālā daļa un sapropeļa sastāvā ietilpstošie dzīvie organismi. Uzskata, ka sapropelim raksturīga daudzfunkcionāla ietekme uz organismu, saistībā ar tā siltumietilpību un ķīmisko elementu (joda, broma, kalcija, nātrija, mangāna, cinka u.c.), hormonu, aminoskābju u.c. vielu iekļūšanu organismā caur ādu. Tā bioloģisko aktivitāti nosaka humīnskābes, fulvoskābes un himatomelānskābes, ūdenī un taukos šķīstoši vitamīni. Latvijā tas pamatā tiek izmantots lauksaimniecībā, kā arī ir uzsākta atsevišķu kosmētisko līdzekļu ražošana. Literatūrā ir informācija par daudzajām labvēlīgajām sapropeļa īpašībām, tomēr līdz šim nav veikta pilna tā medicīnisko īpašību izpēte, lai gan tas uzskatāms par vienu no būtiskākajiem Latvijas dabas resursiem – gan valsts ģeogrāfisko īpašību dēļ, gan dēļ tā, ka joprojām pieejami meliorācijas un cilvēku darbības neskarti sapropeļa resursi. Sapropeļa dūņas Latvijā ir atrastas vairāk nekā 200 ezeros. Šī dabas resursa medicīniski pamatota izpēte nodrošinātu potenciālu gan balneoloģijas attīstībai Latvijā, gan eksportspējīgu medicīnisko un kosmētisko produktu veidošanai. Projekta laikā, veicot fundamentālu pētījumu, paredzēts izstrādāt vadlīnijas sapropeļa atbilstības novērtēšanai ārstniecībā izmantojamo dūņu ražošanā, veikt dažādu atradņu sapropeļa izpēti (veicot ārējo pazīmju novērtēšanu, fizikāli – ķīmisko parametru izpēti, bioķīmisko rādītāju un mikrobioloģisko radītāju novērtēšanu). Projekta laikā tiks pārbaudīta sapropeļa ārstnieciskā ietekme, veicot klīnisko pētījumu ar aplikāciju procedūrām limfas un asins cirkulācijas uzlabošanai locītavās, kā arī ādas stāvokļa uzlabošanai, tiks pārbaudīta sapropeļa ietekme uz ādas reģenerācijas funkcijas uzlabošanos, izmantojot šūnu kultūras. Paredzēts veikt rūpniecisku pēt. par potenciāli efektīvu zāļu formu izveidošanu sapropeļa pielietošanai ārstnieciskajā balneoloģijā, piemēram, izmantojot ūdenī šķīstošus gēlus. Projekta mērķis: izpētīt Latvijā iegūstamā sapropeļa medicīnisko īpašības, lai veicinātu tā zinātniski pamatotu izmantošanu balneoloģijā, nodrošinot jaunu medicīnisku procedūru un pakalpojumu izstrādi, kā arī veicinot jaunu un eksportspējīgu produktu veidošanu. Projekta rezultāti: Publikācijas par medicīniski izmantojamā sapropeļa īpašībām un to izmantošanas potenciālu balneoloģijā un līdz šim veiktajiem pētījumiem par sapropeļa medicīniskajām īpašībām; kritēriji dūņu atlasei izmantošanai ārstniecībā un rūpnieciskai ieguvei; inovatīvu zāļu formu izpēte un patentēšana sapropeļa izmantošanai. Zinātnes nozare: 3. Medicīnas un veselības zinātnes (3.3. Veselības zinātnes) Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, projektā plānots veikt rūpniecisko un fundamentālo pētījumu. Īstenošanas laiks: 36 mēneši (no 01.04.2017.-30.03.2020) Projekta kopējās izmaksas ir 490 025.52 EUR Atslēgas vārdi: Sapropelis, balneoloģija, medicīniskie efekti 2017-04-01 2020-03-30 481062,11 408253,00 Visa Latvija 2020-08-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts (norādītā informācija nedrīkst pārsniegt 200 vārdus, kā arī ir jānorāda trīs līdz septiņi plānotie projektu raksturojoši atslēgas vārdi) Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu antibakteriālo vielu atlase multirezistentu infekciju apkarošanai, kas balstās uz grampozitīvo baktēriju transpeptidēšanas enzīma sortāzes A inhibēšanas. Projekts ir pētnieciskās organizācijas individuāli īstenots un ar saimniecisko darbību nesaistīts, un paredzētais pētījumu veids ir fundamentālie pētījumi. Projekts atbilst sekojošām zinātnes nozarēm: 1.6 Bioloģiskās zinātnes, 3.4 Medicīnas biotehnoloģija. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts sagatavot un iesniegt trīs zinātniskos rakstus. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 583 689.55. Projektu plānots realizēt 36 mēnešu laikā no 2017.g. 1.jūnijs līdz 2020.g. 31.maijs. 1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu antibakteriālo vielu atlase multirezistentu infekciju apkarošanai, kas balstās uz grampozitīvo baktēriju transpeptidēšanas enzīma sortāzes A inhibēšanas. Šādu jaunu antibakteriālu vielu radīšana un raksturošana atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķim (RIS3) atbalstīt zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā un paver iespējas stimulēt tādas perspektīvas tautsaimniecības nozares kā farmācijas izaugsmi, jo rezultātā var tikt izveidoti jauni produkti (zāles, antibiotikas) ar augstu pievienoto vērtību. Projekta ietvaros paredzēts veikt mazmolekulāru inhibitoro vielu skrīningu, strukturālu un biofizikālu raksturošanu, tālāku optimizēto inhibitoru sintēzi un mērķtiecīgu modificēšanu ar gala pārbaudi eikariotu šūnās un dzīvnieku modelī, lai noskaidrotu to specifisko inhibitoro aktivitāti un toksiskumu. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, un paredzētais pētījumu veids ir fundamentālie pētījumi. Projekts atbilst sekojošām zinātnes nozarēm: 1.6 Bioloģiskās zinātnes, 3.4 Medicīnas biotehnoloģija. Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kas ir zinātniska institūcija, kura nodarbojas ar zinātnisko darbību (pētniecību) un iegūto rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā. Otra mērķu grupa, kas tiks atbalstīta projekta ietvaros ir esošais institūta zinātniskais personāls, kas tādejādi cels savu zinātnisko kvalifikāciju. Projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts sagatavot un iesniegt trīs zinātniskos rakstus. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR EUR 583 689.55 (ERAF atbalsta intensitāte 85%). Projektu plānots realizēt 36 mēnešu laikā no 2017.g. 1.jūnijs līdz 2020.g. 31.maijs. 2017-06-01 2020-05-31 583397,86 495888,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2021-01-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Audžu uz kūdras augsnēm vētru bojājumu riska novērtēšanas rīka izstrāde Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Vētras ir nozīmīgākais Eiropas mežus ietekmējošais dabiskais traucējums. Sagaidāms, ka klimata izmaiņu dēļ to nozīme nākotnē turpinās pieaugt, tādēļ būtiski paaugstināt koku un audžu vēja noturību. Dažādu mežsaimniecisko darbību sagaidāmās ietekmes uz koku vēja noturību novērtēšanai ir izstrādāti vairāki modeļi (ForestGALES, HWIND), bet to izveidē nav (HWIND) vai nepietiekami (ForestGALES) izmantoti koki, kas auguši uz kūdras augsnēm. Latvijā nozīmīgas meža platības aug uz slapjām vai nosusinātām kūdras augsnēm (kopā 721 tūkst. ha), un tieši šīs audzes visbiežāk cieš no vēja radītajiem bojājumiem. Tāpat minētajos modeļos trūkst datu par lielu dimensiju (HWIND: augstums >24 m), kādas tiek sasniegtas Latvijas mežos auglīgākajās augsnēs, priežu un egļu vēja noturību. Līdz ar to, pētījuma mērķis ir iegūt vēja ietekmei uz kūdras augsnēs hemiboreālajos mežos augošiem kokiem raksturojošas sakarības un izstrādāt meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu (rīku) vēja bojājumu draudu un riska novērtēšanai, kā arī sagatavot rekomendācijas meža apsaimniekošanas pasākumiem bojājumu mazināšanai. Pētniecībai nepieciešamos datus paredzēts iegūt, veicot dažādu dimensiju koku noturības testus – mērot spēku, pie kura koks tiek izgāzts vai nolauzts, kā arī analizējot to sakņu sistēmu sasalušās, nesasalušās, meliorētās un pārmitrās kūdras augsnēs un tās saikni ar koku noturību. Atslēgas vārdi: hemiboreālie meži, meža apsaimniekošana, vēja bojājumi, vējgāze, vējlauze, dabas stihija. Pēdējā desmitgadē vētru radītie tiešie zaudējumi meža īpašniekiem lēšami ~164 milj. EUR apmērā. Izmantojot meža apsaimniekošanas pasākumus, kas paaugstina audžu vēja noturību, zaudējumus ir iespējams nozīmīgi samazināt. Projekts tiek plānots kā rūpniecisks pētījums un visas īstenojamās aktivitātes atbilst mežsaimniecības nozarei. Pētījums ir starpdisciplinārs un tiek realizēts, sadarbojoties mežzinātnes un vides zinātnes nozaru speciālistiem (OECD 4.1. un 1.5.). Pētījums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 34 klasificēts kā rūpniecisks pētījums, saistīts ar saimniecisku darbību un tiek īstenots kā pētniecības organizācijas un pētniecības organizācijas un komersanta sadarbības projekts, kas ietver pētniecību un pētniecības rezultātu nodošanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, izmantojot atklātas publikācijas un intelektuālā īpašuma tiesību iegādes līgumu slēdzot ar licenciātu, kas noteikts atklātā konkursā. Projekta mērķis tiek īstenots, veicot savstarpēji saistītas darbības. 1. Koku noturību augsnē raksturojošo datu ieguve 1.1. Sakņu sistēmas raksturošana 1.2. Meža augsnes sasaluma raksturojums 2. Koku izturību statiskā slodzē raksturojošo datu ieguve 2.1. Koku izturības robežas noteikšana 2.2. Koku masas sadalījuma noteikšana 3. Koku noturības novērtēšanas diagnostiskā rīka izstrāde 3.1. Vētru bojājumu draudu telpiskā sadalījuma raksturošana 3.2. Vēja bojājuma riska novērtēšanas rīka izstrāde 4. Diagnostiskā rīka validācija 5. Intelektuālā īpašuma reģistrācija Atbilstoši MK noteikumu 46. punktam projektā tiek nodrošināta atbilstība Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 6. punkta “b” apakšpunktam “projekts paredz efektīvu sadarbību starp uzņēmumu un vienu vai vairākām pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, kuras sedz vismaz 10% no attiecināmajām izmaksām un ir tiesīgas publicēt savu pētījumu rezultātus” – LVMI Silava ir pētniecības organizācija, kas, atbilstoši atbalsta intensitātei, sedz vairāk nekā 10% no pētījuma izmaksām un publicē savu pētījumu rezultātus, un arī šī pētījuma rezultātus saskaņā ar projekta aprakstu katrā no nozīmīgajām ar pētījuma aktivitātēm un nodevumu plānu tiks publicēti starptautiskos zinātniskos žurnālos – tātad būs publiski pieejami. Tāpat šīs apakšpunkts ietver arī atbilstību nosacījumam, ka “projekta rezultātus plaši izplata konferencēs, publikācijās, brīvi pieejamās krātuvēs” – saskaņā ar projekta nodevumu plānu tā rezultātus paredzēts izplatīt 9 starptautiskās zinātniskās publikācijās, uzstājoties 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs un 2 zinātniski praktiskās konferencēs vai semināros. Pētījuma mērķa grupa ir zinātniskās institūcijas, Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti komersanti, kā arī zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, doktoranti. Projekta netiešā mērķa grupa ir meža īpašnieki (vairāk nekā 100 tūkst. cilvēki) un apsaimniekotāji, meža nozares uzņēmumi, mežsaimniecības un klimata politikas veidotāji un par to ieviešanu atbildīgās institūcijas. Projektā iegūtās zināšanas būs inovatīvas arī starptautiskā mērogā un var tikt izmantotas citās Eiropas valstīs, kur ir līdzīgi klimatiskie un augsnes apstākļi. Par sadarbības partneri projektā izvēlēta SIA "MVR LUX", kas saskaņā ar MK noteikumiem atbilst mazā komersanta statusam. Pētījuma kopējās izmaksas tiek plānotas 593 221.36 EUR. Projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši no 2017.gada 1. aprīļa. 2017-04-01 2020-03-31 551425,09 374969,00 Visa Latvija 2020-11-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir uzlabot cietu materiālu virsmu slīdamību pa ledu. Mērķis tiks sasniegts detalizēti izzinot virsmas slīdamību ietekmējošos parametrus, izveidojot jutīgas metodes šo īpašību testēšanai, kā arī izpētot metāla-ledus mijiedarbību. Projekta aktivitātes tiks sadalīta trīs tēmās: par metāla virsmu, pārbaudes metodi un kustību pa ledu. Sadaļā par virsmu, būs iekļautas četras aktivitātes kur apskatīs mijiedarbību starp ledus virsmu un dažādiem virsmas raksturlielumiem. Nākamā tēmā par metodēm apskatīs ledus kvalitāti un tās ietekmi uz slīdamību, un izveidos jaunu testēšanas metodi, kura ļaus iegūt precīzāku slīdamību. Pēdējā tēmā apskatīs kustības ātruma pa ledu palielināšanu, apskatot vibrācijas slīdēšanas laikā un virsmas makro un mikro ģeometriskās iezīmes kādas sastopamas dabā, piemēram, haizivs ādas tekstūru. Pirmajā projekta posmā tiks meklēti veidi, kā uzlabot virsmu kustību pa ledu, pamatojoties uz trim pieejām. Pirmkārt, tiks veikta virsmas tekstūras sīkāka analīze, kas bez ierastā raupjuma apskatīs arī virsmas viļņainību. Viļņainība ļauj no virsmas novadīt ūdens slāni, kas rodas berzes procesā kustoties pa ledu, kamēr raupjums nosaka faktisko virsmas kontakta laukumu viļņainības virsotnēs. Otrkārt, virsma tiks ķīmiskā modificēta, lai piešķirtu tai hidrofobu efektu, kā rezultātā tā atgrūdīs ūdeni, kas nonāk kontaktā ar virsmu. tiks izskatīta iespēja kombinēt abu faktoru ietekmi, tādejādi vēl būtiskāk ietekmējot virsmu slīdēšanas īpašības. Visbeidzot, tiks veikti teorētiskie un praktiskie pētījumi tam, kā virsmas apstrāde ar magnētisko lauku ietekmē virsmas hidrofobitāti un no tās izrietošās slīdēšanas īpašības. Otrais projekta posms nodrošinās labāku izpratni par ledus virsmu , un jaunas automatizētas testēšanas iekārtas izstrādi slīdamības noteikšanai. Tiks noteikta gludas, raupjas un mitras ledus virsmas ietekme uz slīdamību. Slīdamības testa iekārta tiks izstrādāta kā prototips ar augstāku jutību nekā līdz šim izmantotajās metodēs. Trešais projekta posms ietver kustības pētījumus pārvietojoties pa ledu. Tiks meklētas likumsakarības starp slīdošo objektu vibrācijām un kustības ātrumu, kā arī tam kā virsmas topogrāfija bremzē kustību. Specifiskā haizivs ādas tekstūra, kas nodrošina to ātro kustību ūdenī, tiks izmantota kā etalons, lai virzītu virsmu topogrāfijas izveidi, kurai ir līdzīgas īpašības kā šai ādai. Projekts par ķermeņa kustību pa ledus virsmu ilgs trīs gadus, piesaistīs 9 zinātniekus kura starpā ir trīs zinātnieki, kuri uzkrājuši starptautisku pieredzi, kas tiks izmantota šī projekta ietvaros, lai panāktu lielāku sabiedrības drošību Latvijā ziemas mēnešos, un ātrāku kustību pa ledus virsmu. Projekta ietvaros tiks izveidotas 2 jaunas zinātniskā personāla amata vietas Rīgas Tehniskajā universitātē 0,667 PLE apmērā. Projekts veicinās multidisiplināras komandas sadarbību starp Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti ar dalībniekiem no četrām fakultātēm. Tiks izveidotas 13 pilna teksta zinātniskās publikācijas, 1 populārzinātniskais raksts, 7 pētījumu atskaites, 1 atskaite par pētījumiem komandējuma laikā ASV, 12 konferenču prezentācijas un 1 prototips ar palielinātu jutību slīdamības mērīšanai. Šie rezultāti sniegs lietderīgu ieguldījumu kuģu vieglākai kustībai pa jūru ziemas mēnešos, drošākai kustībai pa ledus virsmām, un ātrākai kustībai pa ledus virsmām. Pētniecības kategorija – fundamentāls pētījums Zinātnes nozare (pēc Latvijas Zinātnes padomes klasifikācijas) – Materiālzinātne; Apakšnozare - Inteliģentie materiāli un struktūras Zinātnes nozare (pēc OECD klasifikācijas) - Inženierija un tehnoloģijas; Apakšnozare - Materiālu inženierija Ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts Projekta kopējās izmaksas ir 594 054,28 EUR, no kuriem ERAF finansējums sastāda 85% jeb 504 946,14 EUR, savukārt atlikušos 15% veido valsts budžeta finansējums 44 554.07 EUR apmērā, cits publiskais finansējums 14 833,49 EUR apmērā un privātās attiecināmās izmaksas 29 720,58 EUR apmērā. Atslēgas vārdi: berze pret ledu, slīdamība, saķere, materiāla virsmas, ledus virsmas. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.04.2017. līdz 31.03.2020. Vidusposma izvērtēšana - 2018. gada decembris. 2017-04-01 2020-03-31 594054,28 504946,00 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 2020-09-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes SIA "ECO BUS" Šobrīd kā viens no progresīvākajiem risinājumiem pilsētas pasažieru transporta sfērā ir autobusu izmantošana ar elektropiedziņu. Šādas tendences ir skaidrojamas arvien lielākiem ES un sabiedrības centieniem mazināt CO2 emisiju daudzumu atmosfērā, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem rast iespēju ievērojami samazināt ekspluatācijas izmaksas. Galvenais šāda risinājuma plaša pielietojuma ierobežojošais faktors ir transportlīdzekļu augstā cena. Pilsētas pasažieru autobusa vidēja tipa (12m ar ietilpību 75 – 85 pasažieri) cena ir vidēji EUR 350 000–500 000,kas ir gandrīz divas reizes vairāk par jauna dīzeļa autobusa iegādes vērtības. Akumulatoru bateriju uzlādes infrastruktūras izmaksas vēl vairāk apgrūtina šāda tipa transportlīdzekļu ieviešanu pilsētās ar ierobežotām finansiālām iespējām. Viens no efektīvākajiem izmaksu samazināšanas veidiem elektroautobusu ieviešanai būtu esošo dīzeļautobusu pāraprīkošana elektroautobusos, izmantojot optimālākās aprīkojuma komponentes un padarot autobusu lietošanu videi nekaitīgu. Šāda autobusu transformācija ir tehnoloģiski sarežģīts process ar daudziem nezināmiem lielumiem un parametriem, t.sk. dažādu komponenšu savstarpējo savietojamību un mijiedarbību, turklāt ņemot vērā jau esoša autobusa tehniskās specifikācijas īpatnības. Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un tehnoloģiju kopumu par efektīvāko veidu, kā ekonomiski pamatoti transformēt un pārtaisīt esošos dīzeļdzinēja vidēja izmēra un tipa autobusus uz videi draudzīgiem un ekspluatācijas ziņā ekonomiskākiem elektrodzinēja tipa autobusiem. Balstoties uz iegūtajām zināšanām un izstrādāto ekonomisko modeli tehniski ekonomiskās priekšizpētes laikā, paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot praktiskajā pētniecībā, savukārt pēc rūpnieciskās pētniecības arī izveidojot eksperimentālo objektu – prototipu un praktiski pārbaudīt, aprobējot to lietojamību reālā darbības vidē. Atbilstoši Frascati P&A klasifikācijai Projekts tiks realizēts nozares „Inženierija un tehnoloģijas 2.2. apakšakt.„Elektriskā inženierija, elektroniskā inženierija, informācijas inženierija” un 2.3.apakšakt.„Mehāniskā inženierija” ietvaros, tādējādi pētījums būs starpdisciplinārs. Projekts ir ar saimniecisku darbību saistīts.Uzņēmums Projektu īstenos bez sadarbības partneriem, nodrošinot Projekta komandu no pašu personāla, kā arī piesaistot pieredzējušus zinātniekus. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupai būs pieejams atbalsts un plānots attiecināt Projektā iesaistītā personāla atalgojumu, iekļaujot VSAOI, materiālu un inventāra izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, ārpakalpojumu izmaksas un komandējumu izmaksas. Projekts sastāv no šādām pētniecības kategorijām: tehniski ekonomiskās priekšizpētes, rūpnieciskā pētījumu un eksperimentālās izstrādes. Tāpat plānots izmantot tehnoloģiju tiesību aizsardzību. Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus rezultātus:izstrādāt 11 zinātniskos/pētnieciskos ziņojumus, izstrādāt vienu tehnoloģisko dokumentāciju, sagatavot 5 oriģinālus zinātniskos rakstus un iesniegt tos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, izstrādāt vienu eksperimentālo objektu – prototipu, iesniegt vienu patenta pieteikumu un piedalīties 10 komandējumos. Kopējās Projekta īstenošanas izmaksas ir 684 828,67 EUR. No tām ERAF līdzfinansējums projektam – 414 859,30 EUR jeb 60,58% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros plānots pieprasīt avansa maksājumu 30% apmērā uzreiz pēc līguma parakstīšanas par Projekta īstenošanu. Projektu plānots īstenot 25 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas ar CFLA. Plānotais projekta uzsākšanas termiņš ir 01.09.2017., bet projekta noslēguma termiņš – 31.07.2019. Visas ar projekta īstenošanu saistītās darbības paredzēts uzsākt pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datuma. Atslēgvārdi: viedā enerģētika, hibrīdtipa dzinēji, motorika, inženiersistēmu tehnoloģijas, rekuperācija. 2017-07-11 2019-07-31 647034,06 385955,00 Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029 2021-09-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir - modernizēt RTU pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un modernizētās infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. RTU plāno pētniecības infrastruktūras attīstību Viedās specializācijas jomās: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Projekta mērķa grupa ir pētniecībā nodarbinātais personāls. RTU infrastruktūras attīstības stratēģija vērsta uz teritoriāli koncentrētu studiju un zinātniskā darba infrastruktūras attīstību un stratēģiskās specializācijas stiprināšanu. Ar šā projekta palīdzību RTU turpinās uzsāktās investīcijas tajās jomās, kur reformu vai restrukturizācijas mērķi vēl nav sasniegti un šis atbalsts būs loģisks turpinājums investīcijām, kas jau ir veiktas vai notiek, un balstīsies uz 2008. – 2015. gada periodā iegūtās pieredzes un sasniegtajiem rezultātiem un RTU Attīstības stratēģijā 2015. – 2020. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem. Pasaules prakse ir pierādījusi, ka vislabākos rezultātus sasniedz tās universitātes, kurām ir vienots akadēmiskais un zinātniskais komplekss, kas sevī iekļauj gan studiju, gan pētniecības telpas. RTU ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir vienota RTU teritoriālā kompleksa izveide Ķīpsalā un tās tiešā tuvumā ar mērķi reprezentēt šo kompleksu, kā būtisku Rīgas pilsētvides zīmola sastāvdaļu, palielinot savu un Rīgas starptautisko konkurētspēju. Viens no šķēršļiem RTU nepieciešamajā tālākajā attīstībā ir saistīts ar tās struktūrvienību izvietojumu dažādās Rīgas pilsētas daļās un ēku, kuras celtas pagājušā gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos gados lielo nolietojuma stāvokli, kas neatbilst mūsdienu mācību un zinātniskā darba prasībām. Darbības, kuras RTU plāno īstenot projekta ietvaros, atbilst PO darbībai, kurai nav saimniecisks raksturs. Ar šā projekta palīdzību RTU turpina attīstību, veidojot spēcīga Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra kodolu, atbalstot šādus galvenos investīciju virzienus: • pārbūvēt infrastruktūru Ķīpsalas ielā 6b, lai pārceltu uz Ķīpsalu Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti un varētu pilnvērtīgi īstenot Pētniecības platformu - Transports, Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – attīstību; • pārbūvēt infrastruktūru Ķīpsalas ielā 6a, kur šobrīd atrodas Būvniecības inženierzinātņu fakultāte un varētu pilnvērtīgi īstenot Pētniecības platformu - Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – attīstību, kā arī paredzot telpas Zinātnes un inovāciju centra attīstībai; • uzbūvēt modernu Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes, Augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) centra – pētniecības vienības korpusu Ķīpsalā, Zunda krastmalā 10, lai varētu pilnvērtīgi īstenot Pētniecības platformas “Informācija un komunikācija” attīstību; • uzbūvēt Baltijas Biomateriālu ekselences centra ēku (turpmāk BBCE) Paula Valdena ielā, lai veicinātu multidisciplināru pētījumu attīstību un attīstītu jaunu pētniecības virzienu, kas ir saistīts ar padziļinātu implantmateriālu izpēti šūnu vidē. • aprīkot ar mūsdienīgām un modernām iekārtām un tehnoloģijām RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centrā ietilpstošās vienības. Projektu paredzēts īstenot 75 mēnešus no 2017.gada 15. septembra līdz 2023. gada 30. novembrim. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 32 689 124,22 (tai skaitā ERAF finansējums EUR 27 270 120,71, valsts budžeta līdzfinansējums EUR 3 784 547,65 un RTU līdzfinansējums EUR 1 634 455,86). 2017-09-15 2023-11-30 32689124,22 27270120,00 Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048 Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 7, Rīga, LV-1048 Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048 2020-12-18 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai VIDZEMES AUGSTSKOLA Vidzemes Augstskola laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2020.gada 30.jūnijam īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projektu “Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai”. Projekta mērķis ir attīstīt Vidzemes Augstskolas zinātnisko infrastruktūru, lai stiprinātu pētniecisko un inovatīvo kapacitāti starptautiskā mērogā, sekmējot nacionāla un Vidzemes reģiona līmeņa viedās specializācijas nozaru attīstību un produktivitātes celšanu, kā arī starptautisku pētniecības projektu un pakalpojumu īstenošanu. ViA īstenotā zinātniskā darbība un pētniecības virziens “Digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem” un projektā plānotās aktivitātes sniegs ieguldījumu trijās no piecām Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām atbalstāmajām zināšanu jomām Latvijā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Projekta mērķa sasniegšanai plānotas sekojošas darbības: 1) telpu atjaunošana un pielāgošana pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un pētniecības rezultātu komunikācijai; 2) zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu materiālo un nemateriālo aktīvu iegāde: -Virtuālās un papildinātās realitātes, Mobilo tehnoloģiju, Datu drošības, Multimediju laboratoriju modernizēšanai un jaunas Telpiskās pētniecības laboratorijas izveidei; -zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai; 3) zinātniskā personāla darba vietu izveide un uzlabošana; 4) resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveide; 5) projekta īstenošanas un publicitātes pasākumi; 6) projekta vadība un īstenošana. Projektā plānotās aktivitātes un ieguldījumi infrastruktūras un materiāltehnisās bāzēs attīstībā veicinās ViA 2016.gadā iesāktās zinātniskās institūcijas konsolidācijas procesu, kā arī kopumā modernizēs un stiprinās ViA zinātniskā institūta pētniecisko un inovatīvo kapacitāti starptautiskā mērogā, kas ir viens no ViA zinātnes attīstības mērķiem. Projekta darbību rezultātā sagaidāms, ka tiks stiprināta ViA zinātniskās darbības kapacitāte, līdz ar to palielināsies arī zinātniskās darbības apjomi (īstenoto projektu skaits, piesasitītais ārējais finansējums u.c.) un paredzams, ka 2020.gadā zinātnē nodarbināto skaits pilna laika ekvivalentā būs 25. Projekta kopējās izmaksas ir 559 957,83 EUR, no kurām 452 165,96 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 79 793,99 EUR Latvijas valsts budžeta finansējums un 27 997,88 EUR ViA līdzfinansējums. 2017-09-14 2020-06-30 559957,83 452165,00 Cēsu iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 Tērbatas iela 10, Valmiera, Valmieras nov., LV-4202 2020-06-30 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Projekta mērķis ir izveidot vienotu, brīvi pieejamu un efektīvi funkcionējošu infrastruktūras kompleksu, kas nodrošinās Latvijas biomedicīnas un biotehnoloģijas pētniecības un tehnoloģiju attīstības vajadzības personalizētās medicīnas risinājumu, inovatīvu cilvēka un veterināro terapijas līdzekļu un diagnostiku izstrādei. Projektu realizē Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk – BMC), lai nodrošinātu pētījumu veikšanu “Dabaszinātņu” un “Medicīnas un veselības zinātņu” nozarēs. Projektu paredzēts realizēt kā ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu. Projekts sekmēs Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto specializācijas jomu “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija”. Projektā plānots realizēt būvniecību un pētniecības iekārtu iegādi būtiski papildinot Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centra (turpmāk – VNPC) ietvaros izveidotā Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa infrastruktūras objektu funkcionalitāti, kā arī ievērojami paaugstinot kopējo BMC zinātnisko kapacitāti. Projekta rezultātā tiks pilnveidots Laboratorijas dzīvnieku servisa centrs, Šūnu kultūru un mikroskopijas servisa centrs, no jauna izbūvēts un aprīkots Genoma centra biobankas komplekss, kā arī izveidotas Eksperimentālās biotehnoloģiskās ražošanas laboratorija un Bioinformātikas centrs. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 263 196.00 EUR no kurām ERAF un Valsts budžeta līdzfinansējums sastāda 3 100 037.00 EUR. Projektu plānots realizēt 48 mēnešu laikā sākot ar 2017.gada 1.oktobri. 2017-10-31 2021-09-30 3263193,58 2635029,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067 2022-05-27 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Projektu “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" iesniedz Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU), sadarbības partneri ir APP Dārzkopības institūts (turpmāk tekstā - DI) un APP Agroresursu un ekonomikas institūts (turpmāk tekstā AREI). Projekta īstenošana notiek 54 mēnešu laikā un projekta kopsumma ir 16 721 153 EUR. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un to plānots sākt 2017. gada septembrī un pabeigt līdz 2022. gada martam. Projekta galvenās darbības ir Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra konsolidācija LLU sastāvā; visu zinātnisko institūciju zinātniskās infrastruktūras modernizācija, zinātniskās aparatūras un pētniecības laboratoriju aprīkojuma atjaunošana vienlaicīgi veicot šobrīd iespējamo resursu koncentrāciju un institucionālās kapacitātes stiprināšanu. Atbilstoši LLU, DI un AREI Attīstības stratēģijām 2015.-2020. gadam, tiek veikti būvdarbi 12 objektos. Projekta īstenošanas gaitā LLU veic zinātniski pētniecisko resursu koncentrāciju Jelgavā, Pārlielupē. Šeit, konsolidācijas procesa ietvaros tiek izveidots Augu aizsardzības zinātniskais institūts un modernizēta Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija. No jauna tiek veidots Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, kurā koncentrēsies iekārtas, kas nepieciešamas LLU un DI pētījumu virzienu nodrošināšanai. Veterinārās medicīnas fakultātē tiek izveidots Eksperimenta dzīvnieku centrs, kas būs vienīgais šāda veida centrs Latvijā. LLU centrālajā ēkā tiek veidots Bioekonomikas un ilglaicīgo resursu centrs, kam jākļūst par vadošo Bioekonomikas stratēģijas īstenošanā Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Mežu fakultātes Kokapstrādes katedrai tiek izveidota jauna Starpnozaru zinātniskās pētniecības laboratorija, kas nodarbosies ar granulu, kā siltuma enerģijas resursa efektivitātes paaugstināšanas pētījumiem. Vides un būvzinātņu fakultātē un Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijā tiek veikta telpu pielāgošana jaunas aparatūras un iekārtu ievietošanai. DI veiks siltumnīcu kompleksa modernizāciju augu patoloģijas un selekcijas pētījumu nodrošināšanai, kā arī veidos videi draudzīgu dārzaugu audzēšanas sistēmas (HAYGROVE un VOEN tipa plēves tuneļi) aveņu, ķiršu, zemeņu un dārzeņu izmēģinājumiem. AREI veiks Laboratoriju ēkas telpu modernizāciju, lai nodrošinātu pētījumus laukaugu ģenētikā un selekcijā. Stendes pētniecības centrā tiek modernizēts siltumnīcu komplekss, lai pētītu ilgtspējīgu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju attīstīšanu dažādām saimniekošanas sistēmām. Rīgas pētniecības centrā tiek veidots Tehnoloģiju pārneses centrs, kurš nodrošinās gan iekšējo, gan ārējo pētniecības datu uzkrāšanu un apmaiņu. Projekta īstenošanas gaitā ievērojami tiks atjaunota zinātniski pētnieciskā iekārtu un aprīkojuma bāze. LLU, DI un AREI tiks iegādātas 499 iekārtas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un mazgabatīta tehnikas vienības, kā arī izveidotas un atjaunotas 10 pētniecībā nodarbināto darba vietas. 2017-10-31 2022-03-31 16721153,00 13489472,00 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Paula Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-3004 Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004 Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001 Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001 Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001 Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039 Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 Raunas iela 3, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Dižzemes, Dižstende, 2021-05-26 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR izstrādātā projekta "Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir paaugstināt zinātniskā institūta BIOR pētniecisko kapacitāti, veicot resursu koncentrāciju un pētniecības infrastruktūras modernizāciju, tādējādi nodrošinot institūta maksimāli lietderīgu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai Latvijas viedās specializācijas jomās un starptautiskā konkurētspējā ilgtermiņā. Projekts, saskaņā ar zinātņu nozaru klasifikāciju, atbilst dabas zinātņu nozarei; ķīmijas un bioloģijas apakšnozarēm. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR plāno īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu. Projekta īstenošana sekmēs Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un efektīvāku resursu izmantošanu un izaugsmi nozarēs, kurās jau eksistē vai ir iespējams radīt jaunus produktus un pakalpojumus. BIOR zinātniski pētnieciskās infrastruktūras koncentrēšana un attīstība sekmēs tādas Latvijas viedās specializācijas prioritātes kā „zināšanu bāze” un specializācijas jomas - zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija. Īstenojot projektā plānotās darbības, tiks izpildīti vairāki institūta BIOR attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam resursu koncentrēšanas plānā noteiktie mērķi. Galvenās projektā plānotās darbības: • Jaunbūves darbi un būvobjekta teritorijas labiekārtošana, lai nodotu būvobjektu ekspluatācijā (jaunās ēkas būvniecība blakus esošajai BIOR galvenajai ēkai Rīgā, Lejupes ielā 3). • Esošās ēkas vivārija korpusa cokola stāva pārbūves darbi. • 11 dažādu pētniecības iekārtu iegāde, balstoties uz esošās zinātniski pētnieciskās kapacitātes un iekārtu nodrošinājuma analīzi un stratēģijā noteikto prioritāro zinātniskās darbības jomu un mērķu izvērtēšanu un sasniegšanu. • Pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģijas izstrāde. Projektā plānotie galvenie rezultāti: • Uzbūvētā jaunbūve nodrošinās Zivju resursu pētniecības departamenta pārcelšanu uz Lejupes ielu 3 un zinātniski pētnieciskās bāzes apvienošanu. • Esošās ēkas Lejupes ielā 3 vivārija korpusa cokola stāva pārbūves rezultātā tiks izveidotas zinātniskā personāla sagatavošanās un tehniskā atbalsta telpas, kā arī telpas zivsaimniecības jomas pētniecības aprīkojuma novietošanai, uzglabāšanai un drošībai kā vienota pētniecības infrastruktūras sastāvdaļa. • Iegādātie un uzstādītie 11 pētniecības iekārtu komplekti nodrošinās un attīstīs turpmāko pētniecību Ķīmijas zinātnes, Vides zinātnes, Sabiedrības un vides veselības, Veterinārmedicīnas zinātņu jomās. • Izstrādātā Pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģija noteiks un strukturēs darbu ar pētniecības iekārtām, paplašinot institūta pētnieku un viespētnieku iespējas radīt jaunus zinātniskos atklājumus un izstrādnes, piedalīties augsta līmeņa starptautiskos projektos un konsorcijos. Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR. Projekta plānotais īstenošanas ilgums 38 mēneši – no 2017.gada novembra līdz 2020.gada decembrim. 2017-11-01 2020-12-31 6475654,00 5208902,00 Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 Lejupes iela 1C, Rīga, LV-1076 2020-11-27 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" Projekta mērķis ir Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk-EDI) institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija konkurētspējīgā zinātniskajā institūcijā, pilnveidojot EDI pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot EDI iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un EDI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Atbilstoši Frascati rokasgrāmatai projekts atbilst pirmkārt 2.2. (Electrical engineering, electronic engineering, information engineering) nozarei, kā arī 1.2. ( Computer and information sciences) nozarei. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page61 Plānots īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, jo vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta ieguldījumu daļa nav mazāka kā 80%. Projekta īstenošana no Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā (turpmāk - RIS3) noteiktā sekmēs visu trīs tautsaimniecības transformācijas virzienu un visu septiņu izaugsmes prioritāšu (ar uzsvaru uz 6. prioritāti) īstenošanu, kā arī sekmēs visas piecas specializācijas jomas (ar uzsvaru uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām). Galvenās projekta darbības ir pētniecības infrastruktūras attīstība, kas ietver sevī pētniecībai paredzētā aprīkojuma, programmatūras un darba vietu iegādi un modernizēšanu, kā arī telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstība, kas ietver sevī EDI telpu un āra infrastruktūras uzlabošanu un pielāgošanu pētniecības vajadzībām. Projekta rezultātā EDI zinātnisko darbinieku rīcībā būs modernizēta pētniecības infrastruktūra augstas kvalitātes pētījumu veikšanai, lai nostiprinātu sevi kā starptautiski atpazīstamu pētniecības organizāciju. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 938 982.27 apmērā, no kurām: • EUR 758 227.28 Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums; • EUR 133 805.53 valsts budžeta finansējums; • EUR 46 949.46 EDI pašu finansējums. Plānotā projekta ilgums ir 54 mēneši (no 2018.gada janvāra līdz 2022.gada jūnijam). 2018-01-01 2022-06-30 938982,27 758227,00 Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 2021-11-13 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Projekta „Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” mērķis ir stiprināt Daugavpils Universitātes (DU) institucionālo kapacitāti, koncentrējot pētniecības resursus un modernizējot DU un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) pētniecības infrastruktūru viedās specializācijas jomās, lai veicinātu pētniecības infrastruktūras izmantošanu tautsaimniecības problēmu risināšanā. Projekts paredz attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, iegādājoties jaunu aprīkojumu starptautiski novērtētajās pētniecības programmās definētajās prioritārās attīstības jomās: matemātika, fizika, nanomateriāli, materiālu inženierzinātnes; bioloģija. Plānots īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, sekmējot vairākās Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) noteiktās specializācijas jomas: zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika. Mērķa sasniegšanai plānotās darbības: Latvijas Hidroekoloģijas institūta pievienošana DU, izveidojot DU aģentūru, zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde DU pētniecības programmas „Matemātika, fizika, nanomateriāli, materiālu inženierzinātnes” un pētniecības programmas „Bioloģija” īstenošanai, kā arī aprīkojuma iegāde kopīgas pētniecības programmas „Bioloģija” ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu realizēšanai. Projekta kopējais finansējums sastāda 3069684,21 euro, tai skaitā ERAF finansējums 2478770,00 euro, valsts budžeta finansējums 437430,00 euro. Paredzamais projekta ilgums 44 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, īstenošanas laiks: 2017.gada decembris- 2021.gada jūlijs. 2017-12-01 2021-07-31 3069108,22 2478304,00 Parādes iela 1A, Daugavpils, LV-5401 Ilgas, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470 Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 2021-10-26 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) pētniecības infrastruktūras modernizācija Latvijas viedās specializācijas jomās un pētniecības resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, lai palielinātu Latvijas Universitātes pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un starptautisko konkurētspēju. Projekta mērķis atbilst izstrādātajai un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotajai LU attīstības stratēģijai 2016.-2020.gadam. Projektu LU īsteno sadarbībā ar LU Matemātikas un informātikas institūtu (turpmāk – LU MII). Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 29 741 919 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 24 016 606 EUR, valsts budžeta finansējums 4 238 217 EUR un LU un LU MII līdzfinansējums 1 487 096 EUR apmērā. Projektu plānots īstenot kā ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu. Projektā plānotas šādas darbības:1. Būvniecība pētniecības infrastruktūras modernizācijai, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 1.1. LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas (Jelgavas iela 3, Rīga) būvniecība; 1.2. LU MII ēkas (Raiņa bulvāris 29, Rīga) rekonstrukcija; 2. Zinātnisko iekārtu, aprīkojuma, IKT un citu materiālo aktīvu iegāde un uzstādīšana LU un LU MII, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 2.1. Zinātnisko iekārtu iegāde LU, t.sk., uzstādīšana, testēšana, instruktāža; 2.2. Zinātniskā aprīkojuma iegāde LU MII; 2.3. Zinātņu mājas telpu iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde; 3. LU struktūrvienību pārcelšana uz LU Akadēmisko centru; 4. Informatīvie un publicitātes pasākumi; 5. Projekta vadība un īstenošana. Projekts tiks īstenots šādās adresēs: LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja un Dabas māja (Jelgavas iela 1 un Jelgavas ielā 3, Rīgā), LU Datorikas fakultāte (Raiņa bulvāris 19, Rīga), LU Matemātikas un informātikas institūts (Raiņa bulvāris 29, Rīga). LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas būvniecībā un aprīkošanā plānots ieguldīt ERAF un valsts budžeta līdzekļus no 1.1.1.4.pasākuma, kā arī no SAM 8.1.1. No SAM 8.1.1. tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas STEM studiju programmu vajadzībām, no 1.1.1.4.pasākuma tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas eksaktajās, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotajiem pētniecības virzieniem. Projekta īstenošanas laiks ir 34 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika (novembris, 2017 – augusts, 2020). Līdz vienošanās noslēgšanai veikti šādi sagatavošanās darbi - pabeigta Zinātņu mājas būvniecības tehniskā projekta izstrāde, veikta būvprojekta ekspertīze, būvvaldē saņemta atļauja būvdarbu veikšanai, un ar 2017.gada jūliju uzsākta Zinātņu mājas būvniecība. Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru klasifikāciju projekts atbilst šādām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm: dabaszinātnes; medicīna un veselības zinātnes; nanotehnoloģijas, materiālzinātnes; bioloģijas, vides, lauksaimniecības, rūpnieciskās, medicīnas biotehnoloģijas un medicīnas inženierijas. Ņemot vērā LU īstenoto pētniecības virzienu dažādību un zināšanu, kapacitātes un pētniecības potenciāla plašo apmēru, projekta rezultātā īstenotā pētniecības infrastruktūras modernizācija dos ieguldījumu visu piecu Latvijas viedās specializācijas jomu attīstībai: biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, zināšanu ietilpīga bioekonomika un viedā enerģētika. Projekts papildinās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus LU īstenoto pētniecības virzienu modernizācijā un LU Akadēmiskā centra Dabas mājas būvniecībā un aprīkošanā. Projektu pabeidzot visi eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotie LU pētniecības virzieni, t.sk., pētniecības infrastruktūra un cilvēkresursi, būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kā arī LU MII, un pētniecībai nepieciešamā infrastruktūra modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta rezultātā tiks stiprināta LU pētnieciskā un inovatīvā kapacitāte, veicināta LU iesaiste Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās, sekmēta sadarbība ar komersantiem un LU rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošana tautsaimniecības un sabiedrības problēmu risināšanai, kā arī paaugstināta LU spēja piesaistīt ārējo (ārvalstu un privātā sektora) finansējumu. 2017-11-10 2020-08-31 29741913,23 24016601,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 Miera iela 3, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Riekstukalns, Baldones pag., Ķekavas nov., LV-2125 Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050 Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 Ojāra Vācieša iela 4, Rīga, LV-1004 2020-08-30 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS LU CFI realizējamā 1.1.1.4. SAM Projekta mērķis ir veidot LU CFI par Latvijas un Baltijas jūras reģiona nozīmes moderno materiālu pētniecības un tehnoloģiju pārneses centru. Pētniecības infrastruktūra tiks modernizēta atbilstoši Latvijas viedas specializācijas (RIS3) jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Projekta galvenā darbība ir "Pētniecības infrastruktūras attīstība". To realizējot, ir paredzēts būtiski uzlabot 7 zinātnisko laboratoriju infrastruktūru, tās aprīkojot ar jaunām, modernām iekārtām. Īpaši jāatzīmē divu jaunu prototipēšanas laboratoriju izveide: plāno kartiņu un pārklājumu tehnoloģijām, kā arī elektronisko un fotonisko ierīču izstrādei. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 15 315 842,16 euro, ko veido publiskais finansējums 13 316 410,54 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 12 068 735,22 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 247 675,32 euro) un cits publiskais līdzfinansējums 1 999 431,62 euro apmērā. Projekts tiks īstenots kā ar saimniecisko darbību nesaistīts, projekta uzsākšanas datums: 2017. gada oktobris, projekta beigu datums - 2021. gada jūnijs. Projekta realizācijas laiks - 45 mēneši. 2017-10-25 2021-06-30 15315842,16 12068735,00 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 2021-07-28 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Projekta mērķis ir modernizēt bioekonomikas pētniecības infrastruktūru Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā (LVKĶI), stiprināt LVKĶI institucionālo kapacitāti un pētniecības resursu koncentrāciju LVKĶI, modernizējot LVKĶI zinātnes infrastruktūru RIS3 ietvaros. LVKĶI plāno īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, kura vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta daļa NPD% > 80% un Projektā veiktos ieguldījumus paredzēts izmantot LVKĶI pamatdarbībā, kurai nav saimniecisks raksturs. Projekta kopējās izmaksas ir 3 898 328,86 EUR. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 704 729,00 EUR, no tām 95% ir publiskais finansējums 3 519 492,55 EUR apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 2 991 568,67 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 527 923,88 EUR), bet LVKĶI pašu finansējums projektam ir 5% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 185 236,45 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 193'599,86 EUR, kas tiks segtas no LVKĶI pašu līdzekļiem. Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju, Projekts tiks īstenots dabaszinātņu nozarēs – Ķīmijas zinātnē, Bioloģijas zinātnē un Zemes un vides zinātnē. Projekta īstenošana sekmēs galvenokārt šādu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto (turpmāk – RIS3) tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu: 1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika; 2. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas. Projekta īstenošanas termiņš ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši, un projektu plānots īstenot no 01.10.2017. līdz 30.12.2021. Projektā paredzētas šādas galvenās darbības: 1. Projekta vadība un publicitāte; 2. Iepirkumu procedūru veikšana; 3. Projektēšana; 4. Pilotiekārtu parka angāra būvniecība; 5. Būvuzraudzība; 6. Iekārtu iegāde; 7. Ventilācijas izbūve. Projektā paredzēts sasniegt šādus galvenos rezultātus: • Veikta pilotiekārtu parka angāra un ventilācijas sistēmas izbūves projektēšana un autoruzraudzība; • Veikta 1 pilotiekārtu parka angāra būvniecība; • Veikta 1 ventilācijas sistēmas izbūve; • Iegādātas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā 56 jaunas iekārtas; • Veikta pilotiekārtu parka angāra būvniecības un ventilācijas sistēmas izbūves būvuzraudzība. 2018-01-11 2021-12-30 3895495,93 2989281,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2022-04-12 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Projekta mērķis ir modernizēt Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomas - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, ietvaros, tādējādi veicinot OSI iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un OSI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Projekta zinātniskās darbības specializācija saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētajā dokumentā „Revised field of science and technology (FOS) classification in the Frascati manual” sniegtajām definīcijām atbilst šādām zinātņu nozarēm: • dabaszinātņu grupas (1. grupa) ķīmijas zinātnes apakšgrupas (1.4.grupa) organiskās ķīmijas apakšnozarei; • medicīnas un veselības zinātņu grupas (3. grupa) bāzes medicīnas apakšgrupas (3.1.grupa) farmakoloģijas un farmācijas, kā arī medicīnas ķīmijas apakšnozarei. Plānots īstenot kombinēta atbalsta tipa projektu, vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta daļa sastāda 78,20% un projekta ietvaros ieguldījumus paredzēts izmantot OSI pamatdarbībā, kurai nav saimniecisks raksturs (ar saimniecisku darbību nesaistītā projekta daļa), un saimnieciskajā pamatdarbībā (ar saimniecisko darbību saistītā projekta daļa). Projekta īstenošanas rezultātā tiks sekmēta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktā (RIS3) 2.tautsaimniecības transformācijas virziena, 2. un 6. izaugsmes prioritātes un specializācijas jomas - biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, attīstība. Projekta ietvaros plānotās galvenās darbības: • zinātniski pētnieciskās aparatūras iegāde un modernizācija farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes, biotehnoloģiju, biomateriālu un fitokīmijas jomā; • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk.biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā; • Organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošana un renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā. Projekta rezultāti: • 10 zinātniski pētnieciskās aparatūras komplekti farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes, biotehnoloģiju, biomateriālu un fitokīmijas jomā; • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra jaunbūve (iesk. biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju) Aizkraukles ielā 21, Rīgā; • Modernizēts Organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju komplekss Aizkraukles ielā 21, Rīgā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 13 355 923. Projektu līdzfinansē ERAF EUR 10 186 027 apmērā un vidējā svērtā publiskā finansējuma atbalsta intensitāte sastāda 78.20%. Projekta īstenošanas vietas: Aizkraukles iela 21, Rīga. Projekta īstenošanas ilgums pēc vienošanās noslēgšanas 69 mēneši, tas ir, līdz 31.07.2023., projekta īstenošana tika uzsākta 01.05.2017. 2017-11-03 2023-07-31 14143401,00 10186027,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2022-02-11 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes institucionālo kapacitāti, attīstot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomā – Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija. Projekta specifiskais mērķis ir attīstīt pētniecības infrastruktūru, izveidojot Gatavo zāļu formu laboratoriju, tādējādi radot platformu pētniecības attīstībai farmācijā tautsaimniecībai aktuālu problēmu risināšanai . RSU realizēs ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu. Projekts atbilst RSU Attīstības stratēģijai un Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktajam (turpmāk – RIS3) tautsaimniecības transformācijas virzienam un izaugsmes prioritātei – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija”. Atbilstoši OECD klasifikatoram projekts atbilst 3.1. bāzes medicīna. Projekta ietvaros tiks izveidota Gatavo zāļu formu laboratorija (turpmāk- GZFL), kas ietvers cieto zāļu formu izstrādes telpas un standartizācijas telpas. GZFL tiks veidota jaunā ēkā Konsula ielā 21. Projekta ietvaros plānota būvprojekta izstrāde, būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī iekārtu un aprīkojuma (ieskaitot zinātnisko darbinieku darba vietas) iegāde, uzstādīšana un personāla apmācība. Projekta rezultātā tiks izveidotas laboratorijas ar palīgtelpām 833 m2 apmērā, iegādātas iekārtas un aprīkojums GZFL un ES programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Baltijas Biomateriālu ekselences centrs” (BBCE) vajadzībām, kā arī izveidotas zinātnisko darbinieku darba vietas. Projekta kopējās izmaksas ir 4 390 862.00 EUR, no kā 3 639 538.00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 531 780.00 EUR valsts budžeta līdzfinansējums, 219 544.00 EUR RSU līdzfinansējums. Plānotais projekta ilgums ir 73 mēneši. Projektu plānots uzsākt 2017.gada oktobrī. 2017-11-07 2023-11-30 4390862,00 3639538,00 Konsula iela 21, Rīga, LV-1007 Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007 2020-01-17 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta VENTSPILS AUGSTSKOLA Projekta "Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta" galvenais mērķis ir VeA IZI VSRC (Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs") pabeigt Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizāciju, kā arī stiprināt VSRC un VeA zinātnisko kapacitāti un izcilību, un nodrošināt iespējas sekmīgai integrācijai starptautiskās zinātniskās organizācijas, tādās kā EVN (European VLBI Network jeb Eiropas ļoti garas interferometrijas tīkls). Projekta mērķa sasniegšanai ir nepieciešamas investīcijas VeA zinātniskajā infrastruktūrā, kas ir plānotas kā ieguldījums Irbenes radioteleskopu modernizācijā un esošās infrastruktūras atjaunošanā, nodrošinot tās ilggadību, atbilstību vienmēr augošajām starptautiskajām prasībām un normatīviem, kā arī zinātniskā kompleksa darbības efektivitātes uzlabošanu. Projekts pēc OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikācijas, atbilstoši Frascati rokasgrāmatai ir klasificējams kā fizikālo zinātņu projekts, precīzāk, radioastronomijas un astrofizikas projekts. Projekts tiks īstenots kā ar saimniecisku darbību nesaistīts, jo vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta daļa NPD% > 80% un ieguldījumus paredzēts izmantot projekta iesniedzēja pamatdarbībā, kurai nav saimniecisks raksturs, vai ierobežotas jomas darbībā Projekta īstenošana atbalsta RIS3 noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu un specializācijas jomu attīstību, nodrošinot pētniekiem nepieciešamās infrastruktūras attīstību un uzturēšanu darba kārtībā, kas sekmē pētījumu izstrādi RIS3 atbalstītajās un citās jomās. Šī infrastruktūra un ar to strādājošie pētnieki var sniegt ieguldījumu šādās Latvijas Viedās Specializācijas stratēģijas specializācijas jomās: 1. Zināšanu-ietilpīga bioekonomika – kosmiskās tehnoloģijas un ar tām saistītā kompetence (tālizpēte, GPS, utt.) ļauj sekmīgi veikt mežu inventarizācijas uzdevumus, mežu teritoriju energokrājas kartēšanu, koku sugu atpazīšanu, derīgās koksnes krājas aprēķinus, veikt izmaiņu monitoringu, attīstīt precīzās lauksaimniecības metodes utt. 2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas – kosmosa pielietojumos attīstītās industriālās signālapstrādes metodes ļauj sekmīgi izstrādāt un piedāvāt jaunus pakalpojumus biosignālu medicīnas un medicīnas iekārtu izstrādē; 3. Viedā enerģētika – jaunās paaudzes radioteleskopi ir lieliski sensoru tīklu poligoni dabiski šķēršļotā un zema trokšņa apstākļos, ko Irbenē nodrošina Aizsargjoslu likums. Savukārt, uzkrātā “machine-to-machine” datu apmaiņas kompetence ļauj risināt arī satelīts – satelīts, satelīts – zeme telekomunikāciju uzdevumus. 4. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – radioteleskopi ar uztverošajiem datu blokiem, HPC, straumēšanas un datu formatēšanas tehnoloģijas. Observatorijas pāriet no MARK5 uz MARK6 standartu – iekārta kompakta un ātrāka. RT komplekss atsevišķi ietekmē IKT attīstību LR, ātrās prototipēšanas laboratorija, kas pamatā ir domāta tieši VSRC, kamēr e-VLBI standarts – IKT virzību ES. Galvenās projekta darbības ietver: 1. Ar būvniecību nesaistīti Irbenes radioteleskopu kompleksa darbības efektivitātes celšanas pasākumus, kas vērsti uz RT-32 radioteleskopa uztveršanas efektivitātes uzlabošanu; 2. Irbenes radioteleskopu kompleksa atjaunošana un remontdarbi, kuru izpilde noslēgs Irbenes radioteleskopu kompleksa renovācijas darbus; 3. VeA IZI VSRC zinātniskās infrastruktūras papildināšana Astrofizikas un Tālizpētes nodaļām, kā arī mehānikas un elektronikas laboratorijām, šo nodaļu sekmīgas darbības un attīstības nodrošināšanai, ceļot to zinātnisko kapacitāti un attīstot potenciālu. Projekta rezultātā tiks noslēgta Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācija, nodrošinot šī mega-objekta ilggadību; iegūts jauns aprīkojums Tālizpētes un Astrofizikas nodaļas; paplašināts mehānikas un elektronikas laboratoriju aprīkojuma klāsts; celta RT-32 uztveršanas efektivitāte 1,5 līdz 1,8 reizes. Visi šie rezultāti veicinās fundamentālās zinātnes attīstību, cels VSRC zinātnisko potenciālu un kapacitāti kā arī veicināts zinātnisko atklājumu veikšanu. Šis projekts ir ieguldījums nākotnē, ļaujot jaunajiem zinātniekiem strādāt ar laikam atbilstošu aprīkojumu. Kopējās projekta izmaksa ir EUR 1 650 204.22, no tiem 5%, EUR 82 510,22 ir Ventspils Augstskolas līdzfinansējums, 14,25 %, EUR 235 155 ir Valsts finansējums un 80,75%, EUR 1 332 539 ERAF finansējums. Projekta īstenošanas ilgums: 57 mēneši. Projekta ieviešanas sākuma datums: 11.12.2017. Projekta ieviešanas beigu datums: 31.08.2022 2017-12-11 2022-08-31 1650204,22 1332539,00 Viraki, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 2021-11-08 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Projekta mērķis ir Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" (turpmāk – LVMI Silava) institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija, pilnveidojot pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru, tādējādi veicinot LVMI “Silava” iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un tās rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai, projekts atbilst zinātnes nozarei 4.1. -Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts. Projekts sekmē Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktā tautsaimniecības transformācijas virziena un izaugsmes prioritātes īstenošanu un specializācijas jomas -zināšanu ietilpīga bioekonomika, attīstību. Projektā plānotās darbības: 1. Ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstība (būvdarbu veikšana): 1.1. Silava centrālās ēkas renovācija (Rīgas iela 111, Salaspils); 1.2. Silava garāžu un noliktavu telpu rekonstrukcija (Institūta iela 1a un Institūta iela 6/1, Salaspils); 1.3. Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām izbūve un ierīkošana (Meža iela 2a, Salaspils); 2. Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu materiālo un nemateriālo aktīvu iegāde: 2.1. Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām aprīkojuma iegāde; 2.2. Molekulārās bioloģijas laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.3. Meža mikoloģijas un fitopatoloģijas laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.4. Mežkopības un meža resursu laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.5. Meža vides laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.6. Medniecības un faunas pētniecības laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.7. Augu fizioloģijas laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.8. Silava iekšējā datortīkla modernizācija. Projekta rezultātā tiks modernizēta LVMI Silava pētniecības infrastruktūra, tādējādi veicinot LVMI “Silava” iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un tās rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Kopējās projekta izmaksas 6 328 658,89 EUR, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 5 108 515,24 EUR. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 42 mēneši. 2018-01-01 2021-06-30 6328658,89 5108515,00 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Institūta iela 6 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Institūta iela 1A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Meža iela 2A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2021-12-09 Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)
1.1.1. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai Latvijas Zinātnes padome Projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” mērķis ir sekmēt starptautiskās sadarbības projektu izstrādi pētniecībā un inovācijā, stiprinot Nacionālā kontaktpunkta kapacitāti, veicot atbalsta pasākumus, un nodrošinot finansējumu projektu īstenošanai. Projektā plānotas šādas galvenās darbības: 1. Nacionālā kontaktpunkta (turpmāk – NKP) informatīvās un konsultatīvās ekspertīzes nodrošināšana un kompetences stiprināšana; 2. EURAXESS portāla darbības nodrošināšana Latvijā, veicinot zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti un informācijas nodrošināšanu par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā; 3. Latvijas dalības programmā “Apvārsnis 2020” izvērtējums tās īstenošanas vidusposmā un noslēgumā; 4. Ekspertīzes nodrošināšana darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlasē, sākot ar 1.1.1.2. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu; 5. Programmas “Apvārsnis 2020” un programmas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšana; 6. Latvijas dalības nodrošināšana ERA-NET COFUND projektu konsorcijos un to ietvaros atvērto projektu konkursos iesniegto un atbalstīto ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības projektu Latvijas partneru daļas finansēšana un uzraudzība; 7. Projekta vadība; 8. Projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 1303/2013 noteikto. Projekta ietvaros plānotās darbības ir vērstas uz projekta mērķa un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” mērķa sasniegšanu. Projektā plānots sasniegt šādus rezultātu rādītājus: 1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas “Apvārsnis 2020” un programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu pieteikumi, tai skaitā: 1.1. ne mazāk kā 16 Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un finansēti projekti ERA-NET COFUND projektu ietvaros; 1.2. atbalstīta ne mazāk kā 118 programmas "Apvārsnis 2020" un programmas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšana laikposmā no 2014. līdz 2023. gadam, par kuru sagatavošanu nav saņemts atbalsts otrajā kārtā; 2. Īstenots NKP darbības paplašināšanas un efektivitātes paaugstināšanas plāns atbalstam dalībai programmā “Apvārsnis 2020” un programmā "Apvārsnis Eiropa". Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 6 069 054 euro, tajā skaitā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 158 695 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 910 359 euro. Projektu plānots īstenot no 2018.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 30.novembrim. Līdz 31.12.2021 projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra,no 01.01.2022,saskaņā ar 01.04.2020 MK rīk.Nr.151 2.punktu - Latvijas Zinātnes padome. 2018-01-02 2023-11-30 6069054,00 5158695,00 Visa Latvija 2022-04-21 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA Projekta mērķis: Stiprināt Latvijas starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, sekmējot Latvijas pētnieku integrāciju Eiropas un pasaules pētniecības telpā un Latvijas sabiedrības atbalstu zinātnei. Galvenās darbības: 1. Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšana programmas “Apvārsnis 2020” programmkomitejās un citās starptautiskās programmās, tostarp nodrošinot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai (RIS3) atbilstošu nozaru specializācijas jomas vajadzību padziļinātu analīzi; 2. nacionālā līmeņa pasākumi starptautiskās sadarbības tīklu paplašināšanai, t.sk. 1) mērķtiecīga attiecību veidošana un sadarbība ar diasporu ārvalstīs kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai un sadarbības iespēju paplašināšanai, tostarp Latvijas zinātnieku diasporas kopienas ārvalstīs apzināšana un analīze par līdzšinējiem savstarpējās sadarbības tīkliem un komunikācijas pasākumiem ar Latvijas zinātnieku diasporu; 2) mērķtiecīga sadarbība ar Latvijas un ārvalstu ekonomiskajām un diplomātiskajām pārstāvniecībām sadarbības kontaktu paplašināšanai un padziļināšanai; 3) Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās pētniecības un attīstības sadarbības iniciatīvās, prioritāri Kopējās programmēšanas iniciatīvās (KPI), un šīm iniciatīvām atbilstošu ekosistēmu veidošana, tostarp piešķirot tām atbilstošu dalības finansējumu u nodrošinot to ietvaros atbalstīto ar saimniecisko darbību nesaistīto projektu Latvijas partneru daļas finansēšanu atbilstoši attiecīgajā KPI noteiktajām atbalstāmajām darbībām un attiecināmām izmaksām; 4) integrētās komunikācijas kampaņas īstenošana, t.sk. mērķgrupu pētījumi; 5) Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa organizēšana 2018.gadā un 2023. gadā.; 3. Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas (NZDIS) funkcionalitātes paplašināšana un datu integrācijas risinājumi ar citām informācijas sistēmām vai datu bāzēm; 4. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana; 5. projekta vadība. Plānotie rezultāti: 1. vismaz desmit ERAF atbalstīti un finansēti projekti KPI; 2. nodrošināta dalība piecās KPI; 3. nodrošināta Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa norise Latvijā 2018. gadā. Kopējās izmaksas: 6 936 940,66 euro (ERAF 5 896 399,56 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 1040541,10 euro). Projekta ilgums: 01.01.2018.-30.11.2023. 2018-01-01 2023-11-30 6936940,66 5896399,00 Visa Latvija 2022-07-11 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Fluorēti mazie cikli zāļu vielu konstruēšanai: Jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu izstrāde Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Projektu „Fluorēti mazie cikli zāļu vielu konstruēšanai: Jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu izstrāde” ir izstrādājis un plāno īstenot Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Organiskās sintēzes metadoloģijas grupas zinātnieks Jānis Veliks Dr. Prof. Aigara Jirgensona vadībā. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu fluorētu mazo ciklisko savienojumu iegūšanai, kas būtu piemērojams zāļu vielu konstruēšanai (Atbilstoši viedās specializācijas jomai 2. “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”). Tas sevī ietver šadus uzdevumus: 1) Jauna fluormetilēn- grupas pārneses reaģenta izstrāde balstoties uz sēra ilīdu ķīmiju; 2) racēmiskās un asimetriskas sintēzes metodes izstrāde mazo fluorēto ciklu (ciklopropāni, epoksīdi, aziridīni, oksetāni un azetidīni) iegūšanai; 3) ciklopropil-gredzenā fluorētu zāļu vielu analogu sintēze, pielietojot jaunizstrādāto metodoloģiju; 4) biofizikālo īpašību un bioloģiskās aktivitātes salīdzinājums ciklopropil-grupu saturošu zāļu vielu un to fluorciklopropil-analogu starpā. Tiem atbilstošas ir 4 projekta darbības: 1) Fluormetilēn-grupas pārneses reaģenta izstrāde; 2) sintēzes metodes izstrāde mazo fluorēto ciklu iegūšanai; 3) ciklopropil-gredzenā fluorētu zāļu vielu analogu sintēze pielietojot jaunizstrādāto metodoloģiju; 4) bioloģiskās aktivitātes salīdzinājums ciklopropil-grupu saturošu zāļu vielu un to fluorciklopropil-analogu starpā. Saskaņā ar NACE klasifikatoru projekts tiks īstenots "M72.19 Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs" jomā, saskaņā ar OECD klasifikāciju - 1.Dabas zinātnes - 1.4. Ķīmijas zinātne. Projekta ietvaros iegūtos rezultātus ir paredzēts publicēt Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos oriģinālu zinātnisko rakstu veidā. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši, kopējās attiecināmās izmaksas 119504.40 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 101578.74 EUR. 2018-04-01 2020-03-31 119504,40 101578,00 Visa Latvija 2019-07-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Aminoskābju funkcionalizēšana izmantojot C(sp3)-H saites aktivēšanas pieeju Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Pētniecības projekts „Aminoskābju funkcionalizēšana izmantojot C(sp3)-H saites aktivēšanas pieeju” tiks īstenots Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Plānotais projekta ilgums ir 24 mēneši. Dabā nesastopamo aminoskābju iegūšanai visbiežāk izmanto garas sintētiskās shēmas, kā arī dārgus reaģentus, lai nodrošinātu nepieciešamā stereoizomēra veidošanos. Viena no ekonomiski izdevīgākajām un ērtākajām metodēm dabā nesastopamo aminoskābju iegūšanai būtu dabā esošo aminoskābju modificēšana, jo tās ir lētas un viegli pieejamas. C-H saites aktivēšanas pieeja būtu viena no ērtākajām metodēm dabā sastopamo aminoskābju modificēšanai. Līdz ar to, galvenais projekta mērķis ir jaunu, ērtu un praktisku dabā nesastopamo aminoskābju iegūšanas metožu izstrāde, izmantojot C-H saites aktivēšanas pieeju. Projekta mērķa sasniegšanai tiek izvirzītas četras pamataktivitātes: 1) Izejvielu un organometālisku pārejas metālu kompleksu sintēze izmantošanai C(sp3)-H saites funkcionalizēšanai; Aktivitātes rezultātā tiks iegūti organometāliski pārejas metālu Pd(II), Ir(III), Ni(II), Co(II), Co(III) un Cu(II ) kompleksi, kas saturēs dažādus monodentātus un bidentātus N,N-, N,O-, O,O-,P,P-, P,N-, P,O- tipa ligandus. 2) H/D apmaiņas eksperimenti; Tiks pārbaudīti dažādi komerciāli pieejami katalizatori un ligandi, kā arī uzsintezētie organometāliskie pārejas metālu kompleksi un noteikta to spēja veikt C-H aktivēšanu uz modeļsubstrātiem. 3) Metodes izstrāde un optimizācija; Veiksmīgās katalītiskās sistēmas no iepriekšējām projekta darbībām tiks izmantotas aminoskābju C-H aktivēšanas un funkcionalizēšanas metodes izstrādei. Tiks veikta jaunās metodes optimizācija. 4) Metodes pielietojuma demonstrēšana; Jaunizstrādātās metodes pielietojums tiks demonstrēts dažadu aminoskābju saturošu farmaceitiski nozīmīgu vielu (ārstniecības vielu) iegūšanai. Saskaņā ar NACE klasifikatoru projekts tiks īstenots "M72.19 Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs" jomā, saskaņā ar OECD klasifikāciju - 1.Dabas zinātnes - 1.4. Ķīmijas zinātne. Projektā tiks attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls dabaszinātņu, respektīvi, ķīmijas jomā, kas Latvijai ir salīdzinoša priekšrocība un kas ir nozīmīga tautsaimniecības transformācijas procesā, līdz ar to, tas atbilst VSS principiem. Projekta laikā plānots izstrādāt 3 starptautiskas publikācijas, kā arī atspoguļot projekta rezultātus 2 starptautiskās zinātniskajās konferencēs. Plānotās pētniecības projekta izmaksas ir 119504.40 € un īstenošanas laiks 24 mēneši. 2018-04-01 2020-03-31 119504,40 101578,00 Visa Latvija 2018-03-02 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts LVMI „Silava” starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas mežzinātnes zinātniskās kapacitātes attīstību un veicināt tās starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot 16 virs sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto projektu pieteikumus starptautiskās Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmā, apmeklēt 4 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas ietvaros organizētajā partnerības biržās, 4 apmeklēt Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos un informācijas dienās, piedalīties ar ziņojumiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 64 komandējumu apjomā. Projekts sekmē Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktā tautsaimniecības transformācijas virziena un izaugsmes prioritātes īstenošanu un specializācijas jomas - zināšanu ietilpīga bioekonomika attīstību. Projekta īstenošanas vieta – LVMI “Silava”, projekta īstenošanas laiks no Vienošanās parakstīšanas brīža līdz 2022.gada 31. decembrim, pirms projekta uzsākšanas sagatavoti 6 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projektu pieteikumi, projekta īstenošanas ilgums - 57 mēneši, attiecināmās izmaksas- 213 727,57 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 181 668.43 EUR. 2018-04-20 2022-12-31 213727,57 181668,00 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2020-11-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" dalība Eiropas Pētniecības telpā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR izstrādātā projekta “ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA “BIOR” DALĪBA EIROPAS PĒTNIECĪBAS TELPĀ’’ mērķis ir daudzpusējas sadarbības projektu pieteikumu izstrāde “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmās un dalība starptautiskos pētniecības, mobilitātes un sadraudzības pasākumos, tādējādi sekmējot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR starptautisko atpazīstamību un Latvijas pētniecības līdzdalību un attīstību kopējā Eiropas Pētniecības telpā. Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošana sekmēs Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un efektīvāku resursu izmantošanu un izaugsmi nozarēs, kurās jau eksistē vai ir iespējams radīt jaunus produktus un pakalpojumus. BIOR daudzpusējas sadarbības projektu izstrāde “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmās sekmēs tādas Latvijas viedās specializācijas prioritātes kā „zināšanu bāze” un specializācijas jomas - zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija. Projekta mērķa sasniegšanai tiks attīstīta un pilnveidota institūta BIOR zinātniskā personāla kapacitāte, īstenojot projektā plānotās darbības: • Tīklošanās, mobilitātes pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.IP projektos. • Starptautiskais zinātniskais simpozijs Rīgā (Latvija): "Pārtikas drošība, dzīvnieku veselība un vide: līdzšinējā pieredze un nākotnes izaicinājumi kopējā Eiropas pētniecības telpā''. • Programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.IP projektu pieteikumu sagatavošana. Projektā plānotie galvenie rezultāti: • Tiks nodrošināta dalība 16 starptautiskās zinātniskās konferencēs. • Īstenoti 4 mobilitātes braucieni pie sadarbības partneriem. • Īstenoti 2 dalības pasākumi partnerības biržās un informācijas dienās. • Īstenots 1 starptautiskais zinātniskais simpozijs Latvijā, kas stiprinās pētniecības organizāciju esošo starpinstitucionālo sadraudzību un pētniecisko kapacitāti un izvirzīs jaunus pētniecības mērķus Latvijas un starptautiskā mērogā. • Virs kvalitātes sliekšņa novērtēti vismaz 6 programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.IP projektu pieteikumi. Projekta kopējās plānotās izmaksas 125 619,65 EUR, t.sk. ERAF finansējums 106 776,70 EUR. Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018.gada 1.maija līdz 2022.gada 31.decembrim. 2018-05-01 2022-12-31 125619,65 106776,00 Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 2020-11-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir veicināt RTU bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskās pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, tai skaitā sniedzot atbalstu Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai. Projekta ietvaros tiks nodrošināta 112 Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana. Lai nodrošinātu šo projektu sagatavošanu un RTU zinātniskā personāla iesaistīšanos starptautiskā zinātniskā telpā, projekta ietvaros ir plānots piedalīties 6 tīklošanās, mācību un mobilitātes, partnerības biržu un informācijas dienu pasākumos, un piedalīties 20 starptautiskās konferencēs. Projekta ietvaros tiks nodrošināta Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošana. Saistībā ar grozījumiem pasākumu regulējošajos Ministra kabineta noteikumos Nr. 315 (17.08.2020.; 14.09.2021.), projekta ietvaros tiks nodrošinātas Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei (apmācītas 40 personas), kā arī augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāla kompetences pilnveidošana un kapacitātes stiprināšana starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā (apmācītas 35 personas). Projekta ietvaros tiks izveidots starptautisks kompetences centrs izglītības un inovāciju jomā. Projekta realizācija plānota 54 mēnešus (07.2018.-12.2022.) par kopējo summu 4 925 861.00 EUR, no kuras 4 186 981.85 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 738 879.15 EUR ir valsts budžeta līdzekļi. Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai ir paredzēti 873 400 EUR, no kuras 742 390.00 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 131 010.00 EUR ir valsts budžeta līdzekļi, bet Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei ir paredzēti 2 500 000.00 EUR, no kuras 2 125 000.00 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 375 000.00 EUR ir valsts budžeta līdzekļi. Savukārt, augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāla kompetences pilnveidošanai un kapacitātes stiprināšanai starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā ir paredzēti 700 000.00 EUR, no kuras 595 000.00 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 105 000.00 EUR ir valsts budžeta līdzekļi. 2018-07-01 2022-12-31 4925861,00 4186981,00 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 2022-03-29 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) dalību Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu īstenošanā, kā arī iesaistīšanos Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos - Biobankas un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūras konsorcijā (BBMRI-ERIC) un Eiropas strukturālās bioloģijas integrētās infrastruktūras konsorcijā (INSCTRUCT). Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošas darbības: (1) Īstenot BMC plānu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs. Šis plāns ietver (i) atbalsta pasākumus programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanai BMC stratēģijai atbilstošos pētniecības virzienos un aktivitātēs; (ii) informācijas un atbalsta pasākumus, kas veicina jaunu sadarbības kontaktu veidošanu, BMC atpazīstamību starptautiskajā zinātnes telpā un BMC zinātnieku iesaistīšanos jaunos konsorcijos. (2) Īstenot Latvijas Nacionālās partnerības plānu dalībai BBMRI-ERIC. (3) Īstenot Latvijas Nacionālās partnerības plānu dalībai INSCTRUCT. Sekmīgas šī projekta realizācijas gadījumā tiks sagatavoti vismaz 29 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projektu pieteikumi programmas “Apvārsnis 2020”, Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs, kā arī īstenoti Latvijas Nacionālās partnerības plāni dalībai BBMRI-ERIC un INSTRUCT, kas Latvijai pavērs iespēju pilntiesīgi izmantot šos infrastruktūras objektus. Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 54 mēnešu laikā, sākot no 2018. gada 1.jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 457 310.33 EUR, no kurām 388 713.78 EUR sastāda ERAF finansējums. 2018-07-01 2022-12-31 457310,33 388713,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2022-07-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) VIDZEMES AUGSTSKOLA Projekta „Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)” mērķis ir sekmēt Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieciskā personāla iesaistīšanos starptautiskos pētniecības projektos, tādā veidā stiprinot pētnieku kapacitāti starptautisku projektu izstrādē, veicinot pētnieku starptautiska kontaktu loka veidošanos un tīklošanās iespējas un attīstot pētniecības iestrādes ViA pētījumu apakšvirzienos, kā rezultātā ViA piedalīsies vismaz 7 ERAF atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanā. Galvenās projekta aktivitātes ir šādas: 1. pasākumi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā snieguma palielināšanai, tostarp nodrošinot nepārklāšanos ar pirmajā kārtā īstenoto projektu atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām: 1.1. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektos, tai skaitā: 1.1.1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās; 1.1.2. dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos; 1.1.3. dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs; 1.2. programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaistes atbalsts; 2. starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā; 3. projekta vadība; 4. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana. Projekta laikā tiks attīstīts ViA pētniecības līmenis līdz starptautiski izcilam līmenim, ko apliecinās ar ViA pētnieku piedalīšanos sagatavoti ERAF atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 7 programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi. Projekta kopējās izmaksas ir 132 859,84 euro. Projekts tiks īstenots no 2018. gada jūnija līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas ilgums - 55 mēneši. Līdz 2018. gada jūnijam plānoto un īstenoto darbību apraksts pievienots pielikumā. 2018-06-01 2022-12-31 132859,84 112930,00 Cēsu iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 2020-11-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi Eiropas Pētniecības telpā un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos. Projekta darbības iekļauj starptautisko pētniecības un inovācijas atbalsta programmu un potenciālo partneru identificēšanu, ārvalstu zinātnisko partneru tīkla stiprināšanu, starptautiskās sadarbības programmu uzsaukumu identificēšanu, zinātnisko konferenču organizēšanu, starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, projekta vadību un projekta publicitāti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti 40 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumi, no kuriem vismaz 21 tiks apstiprināts vai saņems novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa. Citi projekta rezultāti ietver došanos 40 komandējumos, 3 konferenču organizēšanu, 40 starptautiskās sadarbības partneru atlasi un 40 programmu projektu uzsaukumu identificēšanu. Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju, Projekts tiks īstenots dabaszinātņu nozarēs – Ķīmijas zinātnē, Bioloģijas zinātnē un Zemes un vides zinātnē. Projekta īstenošanas ilgums ir 55 (piecdesmit pieci) mēneši. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2018. gada 1.jūnijā, bet pabeigt – 2022. gada 31.decembrī. Projekta kopējās izmaksas ir 255918,74 eiro, no tām 217530,93 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 38387,81 eiro – valsts budžeta finansējums projektam. Projekta atbalsta intensitāte ir 100%. Tiks īstenots ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts. 2018-06-01 2022-12-31 255918,74 217530,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2020-10-22 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" (turpmāk - projekts) mērķis ir veicināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk - JVLMA) iesaisti daudzpusēju starptautisku sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā mūzikas zinātnes un ar to sinerģisku zinātnes jomu attīstībā, kā arī nodrošināt JVLMA pētniekiem iespēju piedalīties starptautiskās pētniecības tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumos. Projekta ietvaros JVLMA (finansējuma saņēmējs) īstenos sekojošas darbības: 1) Projekta publicitāte un komunikācijas pasākumi; 2) Pasākumi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā snieguma palielināšanai: t.sk. ilgtermiņa sadarbības attīstības tīklošanas, mācību un mobilitātes pasākumi un projektu pieteikumu sagatavošana; 3) Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana; 4) Projekta vadība un īstenošana. Projekts tiks īstenots laika posmā no 2018. gada 1.aprīļa līdz 2023. gada 30.jūnijam (kopā 63 mēnešus, pēc Vienošanās noslēgšanas 62 mēnešus), sagatavojot vismaz divus virs kvalitātes sliekšņa novērtētus programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumus. Projekta kopējās izmaksas - 87 344,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 74 242,40 EUR un valsts budžeta finansējums 13 101,60 EUR. 2018-05-28 2023-06-30 87344,00 74242,00 Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050 2022-05-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, kas atbilst 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” mērķim. Specifiskais mērķis ir paaugstināt Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) zinātnisko kapacitāti, sekmējot jaunu starptautisko pētniecības projektu pieteikumu izstrādi un veicinot dalību kopējās tehnoloģiju ierosmēs, ar mērķi attīstīt ilgtermiņa starptautisko partnerību ar vadošajiem pētniecības institūtiem Eiropā un industrijas līderiem nozarē. EDI ir ilggadīga, sekmīga starptautiskās sadarbības pieredze, tai skaitā Eiropas Savienības „Apvārsnis 2020” programmas kopējo pētījumu projektu koordinēšanā un izpildē. Sekmīgā pieredze tiks izmantota šajā projektā, īstenojot projekta aktivitātes: -) ES „Apvārsnis 2020”, 9.Ietvara pētniecības un inovācijas programmu projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu; -) dalība ar ES pētniecības un inovācijas programmu projektu pieteikumu izstrādi saistītos tīklošanās, mācību un pētniecības mobilitātes pasākumos; -) piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs ; -) noorganizēt Rīgā starptautisku zinātnisko konferenci viedo IKT un elektronikas jomā. Projekta īstenošanas rezultātā: -) Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmu - „Apvārsnis 2020”, 9.Ietvara programma, pētniecības mobilitātes un citas starptautiskās pētniecības un inovācijas atbalsta programmu ietvaros iesniegti 19 virssliekšņu projektu pieteikumi; -) dalība 28 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta, tīklošanās, mācību un pētniecības mobilitātes pasākumos; -) dalība 20 starptautiskās zinātniskās konferencēs; -) noorganizēta augsta līmeņa starptautiska konference Rīgā viedo IKT un elektronikas jomās; Projekta mērķa grupa ir EDI zinātniskie darbinieki, it īpaši doktoranti un maģistri. Kopējais projekta finansējuma ir 231982.67 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 197185.26 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 34797.41 EUR. Projekta īstenošanas vieta - Rīgas pilsēta. Projekta īstenošanas ilgums ir 61 mēnesis - 01.06.2018. -30.06.2023. 2018-06-22 2023-06-30 231982,67 197185,00 Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 2022-03-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Projekta mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (turpmāk - OSI), veicināt OSI dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos kā arī īstenot Latvijas Nacionālās partnerības plānu dalībai Eiropas infrastruktūras atvērtajā skrīninga platformā ķīmiskajai bioloģijai (EU-OPENSCREEN). Galvenās projekta darbības: 1) Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana (sagatavoti 55 Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi); 2) Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi ( nodrošināta dalība 15 pasākumos); 3) Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā (noorganizētas 4 konferences); 4) Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā (1 partnerības plāns). Kopējās projekta attiecināmās izmaksas – EUR 614 772,80 no kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 522 556,88 EUR jeb 85% no attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas ilgums – 61 mēnesis (no 01.06.2018. līdz 30.06.2023.) 2018-06-29 2023-06-30 614772,80 522556,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2022-03-31 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Projektu īsteno Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU), kopā ar sadarbības partneriem: APP Dārzkopības institūts (turpmāk tekstā - DI) un APP Agro-resursu un ekonomikas institūts (turpmāk tekstā - AREI). Projekta mērķis ir sekmēt LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju (AREI, DI) starptautisko sadarbību, tai skaitā projektu izstrādi un dalību starptautiskajos pētniecības un tīklošanās pasākumos. Projekta galvenās darbības ietver dalību starptautiskos tīklošanās pasākumos, zinātnisko konferenču organizēšanu Latvijā, kā arī virs kvalitātes sliekšņa novērtētu Apvārsnis 2020 vai 9.ietvara programmas pieteikumu sagatavošanu. Projekta īstenošanas sākums - 2018.gada jūnijs, savukārt paredzēto darbību īstenošanas termiņš - 2014.gada marts. Projekta ilgums - līdz 2022.gada 31.decembrim (56 mēneši). Kopējās izmaksas: 340 382,64 euro, tai skaitā ERAF finansējums - 289 325,24 euro un valsts budžeta finansējums - 51 057,40 euro. Plānotie rezultāti: 40 ERAF atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas Apvārsnis 2020 un ES 9.ietvara programmas projektu pieteikumi. Projekta īstenošanas rezultātā palielinās iesaistīto zinātnisko institūciju kapacitāte kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanā, tiks izveidoti un stiprināti starptautiskās sadarbības tīkli, piesaistīts papildu finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam un sagatavotas koppublikācijas. Projektu pieteikumu apstiprināšanas un finansēšanas gadījumā tiks veikti pētījumi saskaņā ar institūciju attīstības stratēģijās noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, sniedzot ieguldījumu Viedas attīstītības stratēģijas mērķu sasniegšanā un izaugsmes prioritāšu nodrošināšanā. 2018-07-01 2022-12-31 340382,64 289325,00 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039 Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701 2022-06-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE) VENTSPILS AUGSTSKOLA Projekta mērķis ir Ventspils Augstskolas un tās zinātnisko struktūrvienību (Inženierizinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs", Viedo Tehnoloģiju pētniecības centra un Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra un fakultāšu) iesaistīšanās tīklošanas pasākumos, sadarbības stiprināšana ar partneriem, t.sk. iesaistoties sadarbības konsorcijos, lai veicinātu sadarbības projektu skaita pieaugumu un integrēšanos Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos. Projekta darbības: 1. Programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošana; 2. Starptautisku zinātnisku konferenču rīkošana; 3.Dalības nodrošināšana JIV-ERIC konsorcijā; 4.Projekta vadība; 5. Publicitātes pasākumi; 6. Darba vietu aprīkojums; 7. Veselības apdrošināšanas polišu iegāde. Projekta rezultāti: Sagatavoti un novērtēti virs sliekšņa 10 starptautiskās sadarbības projekti; noorganizētas 6 starptautiskās zinātniskās konferences, īstenots 1 konsorcija plāns, nodrošināta 1 projekta vadība, nodrošināti 76 publicitātes pasākumi, aprīkotas 2 darba vietas (datortehnikas un programmatūras komplekti), daļēji apmaksātas 4 veselības apdrošināšanas polises. Projekta kopējās izmaksas ir 266 721,77 euro un plānotais Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda apjoms ir 226 713,50 euro. Projekta plānotais ilgums: 54 mēneši- no 2018.gada 1. jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim. 2018-07-02 2022-12-31 266721,77 226713,00 Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 2020-11-30 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) bilateriālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskajās pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos ar mērķi uzlabot savu sniegumu starptautiskajās pētniecības programmās “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. ietvara programmā. Projekta ietvaros ir plānots veikt aktivitātes, kas veicinās LKA starptautiskās sadarbības tīklu attīstību un starptautisko atpazīstamību, zinātniskās kapacitātes stiprināšanu, ārvalstu finansējuma piesaisti pētniecības jomā, LKA zinātnieku prasmju attīstību, kompetenta un prasmīga zinātniskā personāla skaita palielinājumu, cilvēkresursu atjaunotni, sekmējot zinātnes izcilības un starptautiskās konkurētspējas palielināšanos, kā arī kopumā tuvinot LKA zinātniskās darbības rezultātus Viedās specializācijas stratēģijā mērķu sasniegšanai. Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas sekojošās darbības: I Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektos - Dalība programmas "Apvārsnis 2020" organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās - Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs II Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana - LKA ekspertu darbs pie projekta pieteikumu sagatavošanas - Dalība potenciālo projekta partneru organizētās plānošanas sanāksmēs III Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā Projekta īstenošana rezultēsies trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikumi. Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 87 499,24 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 74 374,35 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 13 124,89 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas līdz 2022.gada 31.decembrim (54 mēneši). 2018-07-12 2022-12-31 85870,47 72989,00 Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003 2022-05-23 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (turpmāk Projekts) mērķis ir palielināt RTA pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, nodrošinot zinātniskā personāla dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos Eiropas pētniecības telpā un sagatavojot vismaz piecus virs kvalitātes sliekšņa novērtētus programmas “Apvārsnis 2020” un/vai Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumus RTA prioritārajās pētniecības jomās. Projekta galvenās darbības un plānotie rezultāti: 1. Tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi: dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās (5 pasākumi); dalība 10 starptautiskās zinātniskās konferencēs. 2. Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana: sagatavoti 5 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas “Apvārsnis 2020 un 9. ietvara programmas projektu pieteikumi. 3. Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā: noorganizētas 7 starptautiskās zinātniskās konferences. 4. Dalības nodrošināšana vadošos starptautiskajos zinātniskajos konsorcijos: nodrošināta RTA dalība starptautiskās zinātniskās organizācijas “The Federation of European Simulation Societies” (EUROSIM) kongresā ar mērķi iestāties konsorcijā. Projekta kopējās izmaksas: 117 484.03 euro, t.sk. ERAF finansējums - 99 861,42 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 17 622,61 euro. Projekta īstenošanas ilgums: 52 mēneši (09.2018.-12.2022.) Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš: no 2017. gada oktobra. 2018-09-03 2022-12-31 117484,03 99861,00 Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 2020-11-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk tekstā – projekts) mērķis ir sekmēt Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta dalību Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādē un starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos. Projekta tiešā mērķa grupa ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts (turpmāk tekstā - LMA Mākslas vēstures institūts), zinātniskais personāls, vadošie pētnieki, jaunie mākslas zinātnes doktori un akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Māksla” studējošie doktoranti. Plānotās projekta darbības: 1.Projekta vadība un īstenošana; 2.Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikuma sagatavošana, t.sk. dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos. 3.Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā; 4.Projekta publicitātes pasākumi. Plānotie projekta iznākuma rezultāti – sagatavoti, iesniegti un virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu guvuši vismaz 2 (divi) projektu pieteikumi ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" un ES pētniecības un inovāciju 9. Ietvara programmas ietvaros, ir paaugstināta LMA Mākslas vēstures institūta starptautiskās konkurētspēja, pilnveidotas, tai skaitā starpdisciplināras pētniecības kompetences, nodrošināts jauno zinātnieku skaita pieaugums, mācību un mobilitātes pasākumos nodibināti jauni starptautiski kontakti, iegūta pieredze partnerības biržās un konferenču organizēšanā Latvijā. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 86 661,37 euro, tai skaitā ERAF finansējums ir 73 662,16 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 12 999,21 euro. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - projekta īstenošanas ilgums 53 mēneši, projekta uzsākšana 1. augusts 2018.gads, līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta – Rīga, Kalpaka bulvāris 13. 2018-08-01 2022-12-31 86661,37 73662,00 Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 2021-11-15 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir paaugstināt Rīgas Stradiņa universitātes zinātnisko kapacitāti un veicināt starptautisko atpazīstamību Eiropas Pētniecības telpā, piedaloties starptautiskos pētniecības projektos, konferencēs un pētniecības infrastruktūras konsorcijā EATRIS-ERIC. Projektā plānotās darbības: - atbalsts projektu iesniegumu sagatavošanai programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas uzsaukumos, - dalība tīklošanās pasākumos - programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās, - dalība starptautiskās konferencēs, - ekspertu konsultācijas projektu iesniegumu sagatavošanai, - atbalsts Latvijas Nacionālā partnerības plāna īstenošanai EATRIS-ERIC konsorcijā. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūlijs - 2022.gada 31.decembris. Projekta kopējās izmaksas ir 392 173,22 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 333 347,24 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 58825,98 EUR. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sagatavoti 41 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas “Apvārsnis2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu iesniegumi un īstenots Latvijas Nacionālās partnerības plāns dalībai EATRIS-ERIC konsorcijā. 2018-07-16 2022-12-31 392173,22 333347,00 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 2021-09-24 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE Projekta "Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas Universitātē" mērķis ir stiprināt Liepājas Universitātes kapacitāti straptautisko pētniecības projektu īstenošanā, nodrošināt zinātniskā personāla nodarbinātību un veicināt tautsaimniecībai nozīmīgu pētījumu veikšanu, kā arī sekmēt Eiropas pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos, veicināt zinātniskā personāla, īpaši jauno pētnieku, iesaistīšanos starptautisku projektu Apvārsnis 2020 un 9. Ietvara programmas projektu izstrādē un īstenošanā, attīstot esošās pētniecības iestrādnes un veicinot pētnieku publicitāti. Projekta laikā tiks veiktas sekojošas darbības: 1. Projekta vadīšana un īstenošana. 2. Starptautisku zinātnisko konferenču organizešana Latvijā. 3. Dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās. 4. Dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos. 5. Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs. 6. Informācijas un publicitātes pasākumi. 7. Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana. Projekta laikā tiks sagatavoti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas 4 projekta pieteikumi. Projekta kopējās izmaksas ir 106 117,61 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 85% jeb 90 199,96 EUR un valsts budžeta finansējums 15%, kas sastāda 15917,65 EUR Projekta īstenošanas termiņš no 2018.gada jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam 2018-07-19 2023-06-30 106117,61 90199,00 Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 2022-01-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Atbalsts Daugavpils Universitātes zinātnisko inovāciju ieviešanai un starptautiskās pētnieciskās kapacitātes veicināšanai DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Projekts veicinās Daugavpils Universitātes (DU) starptautisko sadarbību ar ārvalstu zinātniski pētnieciskajām institūcijām ar mērķi piesaistīt Eiropas Savienības fondu, tostarp, programmas "Apvārsnis 2020"/"Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammu konkursu un ERA-NET COFUND projektu konkursu pieejamo finansējumu, lai stiprinātu Eiropas zinātnisko telpu ar inovatīviem pētniecības produktiem, realizētu starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanu un ieviešanu, uzlabotu Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības kapacitāti. Galvenās projekta ietvaros veicamās darbības: programmas "Apvārsnis 2020"/"Apvārsnis Eiropa" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana; iesaistīšanās programmas "Apvārsnis 2020"/"Apvārsnis Eiropa" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās; dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs un starptautisku zinātnisku konferenču organizēšana Latvijā; izdales un informatīvo materiālu izstrāde; starptautiskās sadarbības un inovāciju publicitātes pasākumi. Projekta ilgums: 2018. gada 03. augusts. - 2023. gada 30. jūnijs. Projekta darbību periods: 2016.gada 01. aprīliis - 2023. gada 30. jūnijs. Kopējās projekta izmaksas - 227 213.05 EUR Plānotie projekta rezultāti: - Izstrādāti, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 19 programmas "Apvārsnis 2020"/"Apvārsnis Eiropa" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi; - Sadarbības partneru piesaiste ārvalstu komandējumu/braucienu laikā; - Dalība programmas "Apvārsnis 2020"/"Apvārsnis Eiropa" un Eiropas Savienības 9. ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās; - Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs; - Starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā. Starptautiskai sadarbībai un pētniecībā un inovācijās paredzētās aktivitātes sasaucas ar 2018. gada janvāra Augstākās izglītības padomes aicinājumu noteikt 2019. gadu par Latvijas Nacionālās augstākās izglītības un zinātnes sistēmas simtgades gadu, nosakot augstāko izglītību un zinātni par 2019. gada prioritāti. Projekts paredz sniegt ieguldījumu atbilstoši Viedās specializācijas 6. prioritātei, attīstīt zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu zināšanu jomās,kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā: zināšanu jomās, kas saistītas ar zināšanu-ietilpīgas bioekonomikas, biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju, viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu, viedās enerģētikas un IKT nozaru attīstības vajadzībām un EK identificētajās atslēgtehnoloģiju (nanotehnoloģijas, mikro un nanoelektronika, fotonika, advancētie materiāli un ražošanas sistēmas, biotehnoloģijas) jomās. 2018-08-03 2023-06-30 227213,05 193131,00 Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 2022-06-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā- ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte LATVIJAS UNIVERSITĀTE Pasaules zinātniskajā telpā arvien mazāka nozīme tiek piešķirta ģeogrāfiskajām robežām, tai vietā prioritāti piešķirot integrētai zinātnisko institūciju partnerībai ar lokāla vai starptautiska rakstura valsts pārvaldes organizācijām un uzņēmējiem, lai kopīgi rastu inovatīvus risinājumus globāla rakstura izaicinājumiem un attīstībai. Projekta galvenais mērķis ir veiksmīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā. Galvenās plānotās darbības projektā ir augsta līmeņa projektu pieteikumu sagatavošana programmās Apvārsnis 2020 un 9.IP un citās starptautiskajās programmās, starptautisku konferenču organizēšana Latvijā, dalība starptautiskās konferencēs, sadarbojoties četriem partneriem: Latvijas Universitātei (LU), LU Cietvielu fizikas institūtam (LU CFI), LU Matemātikas un informātikas institūtam (LU MII) un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtam (LU LFMI). Plānots realizēt trīs nacionālās partnerības plānus: dalībai vienotā Valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras konsorcijā (CLARIN-ERIC), dalībai Eiropas Sociālo pētījumu infrastruktūras konsorcijā (ESS-ERIC), dalībai Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūras platformas konsorcijā (MIRRI) un īstenot rīcības plānu sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā. Kā galvenais projekta rezultātāts ir plānoti166 ar virssliekšņa vērtību novērtēti augsta līmeņa projektu pieteikumi programmās Apvārsnis 2020, 9.IP un citās starptautiskajās programmās. Projekts plānots no 2017.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.jūnijam ar kopējām izmaksām 1 874 818.82 EUR, t.sk. ERAF finansējums 1 593 595.99 EUR, bet valsts budžeta līdzfinansējums ir 281 222.83 EUR. Vairākas aktivitātes sāktas 2017.gadā. 2018-10-03 2023-06-30 1874818,82 1593595,00 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048 2022-04-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība VENTSPILS AUGSTSKOLA Projekta “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība” mērķis ir piesaistīt Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūtam "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VSRC) stratēģiskajai attīstībai pasaulē atzītu zinātnisku līderi, kurš kļūtu par institūta vadības stratēģisko padomnieku un kurš spētu iedvesmot un panākt pozitīvas pārmaiņas turpmākajā attīstībā, sasniedzot VSRC starptautisko izcilību un tādējādi paātrinot strukturālās pārmaiņas VeA zinātnieku sabiedrības domāšanas veidā. Vienlaikus VSRC veidosies par starptautiskas nozīmes zinātnes centru Latvijā un Baltijas valstīs, sniedzot pakalpojumus un veicot apmācību kosmosa zinātnes nozarēs, kosmosa un satelītu tehnoloģijās, kā arī pildot reģionāla līdera lomu ļoti garas bāzes interferometrijas metodes astronomiskajos pētījumos. Projektā plānotas šādas galvenās darbības: 1. Pieņemt darbā Stratēģisko padomnieku un stratēģisko komandu, un izstrādāt stratēģisko plānu (ceļvedi) VSRC institucionālo izmaiņu veikšanai. 2. Projektu plānošanas un ieviešanas procedūru pilnveidošana. 3. Komercializācijas procedūru uzlabošana un sadarbība ar privāto sektoru. 4. Personāla piesaiste un pilnveide. 5. Publicitāte, komunikācija un integrācija. 6. Vadība un koordinācija. Galvenie plānotie rezultāti: 1. Pieņemti darbā 5 augsta līmeņa akadēmiskie zinātnieki, kuri palielina radioastronomu komandas kapacitāti, padarot to par ievērojamu Eiropas un pasaules klases zinātnieku komandu, kas spēj efektīvi izmantot abus radioteleskopus Irbenē; un konkurēt ar saviem pētījumiem valsts un ES līmeņa projektos VSRC galvenajās pētniecības jomās (astroķīmijā, Zemei tuvo objektu izpētē un Saules fizikā). 2. Pilnībā izmantota unikālā pētniecības infrastruktūra, kura pašlaik tiek rekonstruēta: LOFAR stacijas izveide, Iekārtu komunikācijas laboratorijas izveide, 3D prototipu laboratorijas pieejamo pakalpojumu pārstrukturēšana un palielināšana, Zināšanu un tehnoloģiju komercializācijas nodaļas izveide, Irbenes RT tehniskā dienesta izveide, Interaktīvu apmācību un ekskursiju ar gidu izveide jauniešu nodaļā. 3. Stabila finansējuma plūsma, 1 miljons eiro gadā (Horizon2020, EKA, NASA, Bonus, Life un pārrobežu programmas). 4. Paaugstināta personāla kompetence radioastronomijā; 5. Piesaistīti 5000 ieinteresētu jauniešu (nākamo studentu) īpaši izveidotās aktivitātēs jaunatnei (Talantu nometnes, darbnīcas, atvērto durvju dienas, Irbenes interaktīvā zinātnes centra ekspozīcijas ar gidiem). 6. Palielināts izcilo publikāciju skaits (ar ietekmes rādītāju virs 5) līdz 5 – 6 gadā; 7. Piesaistīti 5 augstas raudzes viespētnieki; 8. Piesaistīti 6-8 pasaules līmeņa jaunie doktoranti; 9. Palielināts aktīvo projektu skaits līdz 3-4 izciliem projektiem gadā; 10. Izveidota doktora programma un piesaistīti 20 doktoranti; 11. Panākta 2-4 pieteikumu apstiprināšana pasaules klases pētniecības un attīstības tīkla projektos; 12. Palielināts patentu skaits līdz 2-3 starptautiskajiem patentiem gadā un sasniegti 1-2 licencēšanas līgumi; 13. Radītas 30 –40 inovācijas 3 gadu periodā; 14. Panākts, ka uz pētniecības darbu VSRC kandidē vairāki kvalificēti pētnieki no šādiem tīkliem: EVN, LOFAR, ALMA, MERLIN, MeerKAT, ASKAP, EISKAT, IVS un citiem “Lielās zinātnes” radio novērošanas centriem. Kopējais projekta finansējuma ir 2 475 625 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 2 104 281,25 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 371 343,75 EUR. Projekta īstenošanas vieta – Ventspils pilsēta un Ventspils novads, Ances pagasts. Projekta īstenošanas ilgums ir 59 mēneši - 01.01.2019. - 30.11.2023. Projekta virziens atbilst Fraskati rokasgrāmatas 1.dabaszinātņu virziena 1.3.fizikālo zinātņu apakšvirzienam. 2019-01-01 2023-11-30 2475625,00 2104281,00 Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 Viraki, Ances pag., Ventspils nov., LV-3601 2019-01-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Projekta "Kvantu algoritmi: no sarežģītības teorijas līdz eksperimentam" realizācija LATVIJAS UNIVERSITĀTE Kvantu informācijas zinātne apvieno kvantu fiziku un datorzinātni, lai sasniegtu priekšrocības salīdzinājumā ar parasto informācijas apstrādi (piemēram, paātrinot dažādus skaitļošanas uzdevumus, sākot no fizisko sistēmu simulēšanas līdz faktoringa un meklēšanas veikšanai). Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši ievērojamu progresu, izveidojot kvantu datoru. Vienlaikus progress jauno kvantu algoritmu izstrādē ir bijis diezgan lēns. Šajā projektā plānojam risināt šo svarīgo problēmu. Projekta mērķis ir atrast jaunus piemērus, kur kvantu datori ir labāki par tradicionālajiem datoriem praktiski svarīgu skaitļošanas uzdevumu risināšanā. Plānotas šādas darbības: 1. Jaunu kvantu algoritmu izstrāde. Tiks izstrādāti kvantu algoritmi plaši zināmām skaitļošanas uzdevumu klasēm (piemēram, optimizācijai un mašīnmācīšanās problēmām). Šī mērķa sasniegšanai tiks izmantotas nesen izstrādātas metodes, no kvantu algoritmu analīzes caur semidefinito programmēšanu līdz kvantu algoritmiem lineāru vienādojumu sistēmu risināšanai un izstrādātas jaunas metodes. 2. Kvantu skaitļošanas robežu noteikšana. Tiks novērtēta maksimālā iespējamā kvantu datoru priekšrocība dažādos modeļos, no sarežģītības klasēm līdz vaicājošajai un komunikācijas sarežģītībai. 3. Eksperimentu izstrāde kvantu skaitļošanai. Tiks izveidoti eksperimenti vidēja izmēra kvantu datoriem (50-300 kvantu biti bez kļūdu korekcijas). Tiks pētīts, kā vislabāk nodemonstrēt kvantu datora pārākumu ar šāda veida kvantu datoru. Tā kā Google plāno tuvāko mēnešu laikā izveidot 49 kvantu bitu kvantu datoru, ir ļoti svarīgi izveidot teorētiski pamatotus eksperimentu šāda veida kvantu datoriem. 4. Saiknes ar klasisko datorzinātni/matemātiku. Tiks pētītas iespējas, kā sarežģītas matemātiskas metodes no klasiskās datorzinātnes var tikt izmantotas, lai risinātu problēmas kvantu skaitļošanā vai, pretējā virzienā, pilnīgi klasiskas problēmas datorzinātnē var tikt risinātas caur kvantu skaitļošanu negaidītos veidos. Projekta ilgums: 58 mēneši. Projekta sākums - 2019. gada februāris, gala termiņš: 2023. gada 30. novembris. Kopējās izmaksas: 1 645 000 EUR. 2019-02-18 2023-11-30 1645000,00 1398250,00 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 2019-02-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Cilvēka asinīs esošās ekstracelulārās vezikulas (EVs) var būt veidojušās gan no dažādām normālām šūnām, gan arī vēža šūnām. Ir pierādīts, ka EVs, kas izolētas no vēža pacientu asinīm satur dažādas vēža specifiskas molekulas, tādēļ ar to palīdzību var atklāt vēža klātbūtni, prognozēt tā agresivitāti un izsekot slimības progresijai. Šis projekts ir balstīts uz mūsu iepriekšējo pētījumu rezultātiem, kas parādīja, ka EVs satur ne tikai dažāda veida RNS molekulas, ko producē cilvēka šūnas, bet arī mikroorganismu RNS. Šī projekta galvenais mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par vēža pacientu asinīs esošo EV RNS saturu un to izcelsmi, un izpētīt to potenciālo pielietojumu trīs dažādu vēža veidu – prostatas, krūts un kuņģa vēža diagnostikā, prognostikā un agrīnā recidīvu noteikšanā. Mēs plānojam paplašināt longitudinālu vēža biobanku, kas ietver detalizētu klīnisko informāciju, audzēja audu paraugus, kā arī vēža pacientu asins un fēču paraugus. EVs tiks izolētas no vēža pacientu un kontroles grupas plazmas un fēču paraugiem, un to RNS saturs tiks analizēts kopā ar katra pacienta audzēja un normālo audu RNS saturu. Tiks veikta virkne dažādu analīžu, lai novērtētu dažādu RNS klašu korelāciju ar klīniskiem un patoloģiskiem rādītājiem, un noteiktu to diagnostisko un prognostisko vērtību. Visbeidzot, tiks izstrādāti digitālā PCR testi izvēlēto RNS biomarķieru absolūtajai kvantificēšanai cilvēka plazmā un novērtēta to klīniskā lietderība. Mēs sagaidām, ka šī projekta īstenošanas rezultātā tiks identificēti RNS biomarķieri, kas spēj parādīt vēža klātbūtni un/vai korelē ar tā agresivitāti un slimības gaitu, un ir pielietojami asins analīžu izstrādei. Pašlaik šī tehnoloģija ir TRL2 līmenī un mēs sagaidām, ka projekta beigās tā sasniegs TRL4. Šis projekts atbilst RIS3 virzienam “Nākotnes izaugsmes tautsaimniecības nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību” specializācijas jomā “biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija”, un atbilst NACE 72.11. Šis projekts atbilst rūpniecisko pētījumu kategorijai un nav saistīts ar saimniecisko darbību. Šis ir starpdisciplinārs pētījums, kurā, atbilstoši OECD klasifikācijai, iesaistītas bioloģijas (1.6.), datorzinātnes un informātikas (1.2.), bāzes medicīnas (3.1.) un klīniskās medicīnas (3.2.) zinātņu nozares. Šis projekts tiks īstenots sadarbībā starp Latvijas Biomedicīnas pētījumu un pētījumu centru un klīniskās diagnostikas laboratoriju SIA GenEra. Projekta īstenošanā tiks iesaisti studenti (>25% no kopējās noslodzes), kā arī tiks izveidota jauna zinātniskā darbinieka darba vieta. Projekts tiks īstenots, sākot ar 2019. gada 1.aprīli līdz 2022.gada 31.martam, un tā ilgums ir 36 mēneši. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 648 648 EUR, no kā ERAF finansējums sastāda 374 918.54 EUR. Atslēgas vārdi: ekstracelulārās vezikulas, vēzis, šķidrā biopsija, nekodējošās RNS, audzēja mikrobioms. 2019-04-01 2022-03-31 648648,00 374918,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2022-05-05 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Projekta zinātniskais mērķis ir pētīt dažādu ribonukleīnskābju (RNS) marķieru spektra nozīmi hipofīzes adenomas (HA) attīstībā, lai atklātu noteicošos faktorus, kas ietekmē atbildi uz terapiju un slimības iznākumu. Galvenās projekta aktivitātes rezultāta sasniegšanai ir: 1) identificēt un analizēt molekulāros RNS faktorus primārajos HA audos ar masīvo paralēlo sekvenēšanu (MPS), 2) pētīt RNS veidus primārajā brīvi peldošos sfēru un mezenhimālo šūnu kultūrās, kas iegūtas no HA audiem, lai raksturotu audzēja atvasinātos RNS profilus, 3) noteikt izmaiņas kodējošajā un nekodējošajā RNS brīvi peldošo sfēru modelī pēc apstrādes ar HA ārstniecībā izmantotajiem medikamentiem, 4) validēt atklātos marķierus HA pacientu plazmā un neatkarīgā paraugkopā, 5) funkcionāli raksturot atklātos RNS kandidātus GH3 šūnās. Projekta rezultāti pētīs molekulāros RNS faktorus vairākos funkcionālajos līmeņos no HA iegūtajos bioloģiskajos materiālos un modeļos: (1) potenciālie marķieri, kas atklāti audos un validēti plazmā un/vai audos var kalpot slimības iznākuma prognozēšanai, agresivitātes raksturošanai un neinvazīvai diagnostikai, (2) brīvi peldošo sfēru un mezenhimālo šūnu izpēte palīdzēs novērtēt sfēras, kā izolētu HA audzēja atvasinātu šūnu modeli, noteikt to RNS profilu un raksturot HA terapijas ietekmi šajā sistēmā, (3) atklāto RNS kandidātu ietekmes izpēte GH3 šūnās funkcionāli raksturos šūnas mehānismus, ko šie faktori ietekmē HA attīstībā. Atslēgas vārdi: hipofīzes adenomas RNS, hipofīzes adenomas molekulārie marķieri, hipofīzes adenomas modeļsistēma. Projekta realizācija un gaidāmie rezultāti ir saskaņā ar Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģijas (RIS3) prioritāro virzienu Nr. 2 “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” un atbilst NACE kodam 72.11 “Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā”. Iegūtie rezultāti atklās prognostiksus marķierus un pētīs potenciālo modeļsistēmu HA, kas tālāk var tikt izmantots diagnostisku testu izstrādē un HA pacientu ārstēšanas uzlabošanā un tiešā veidā sekmēs RIS3. Projektu izplatība mērķgrupās, proti, HA pacientiem, ārstējošajiem ārstiem, citiem zinātniekiem, veselības aprūpes sistēmas speciālistiem un sabiedrībai, uzlabos veselības aprūpi, palielinās izpratni, un nesīs jaunas zināšanas HA pētniecībā. Projekts stiprinās pētniecības komandas kapacitāti, uzlabojot viņu prasmes un kompetenci, kā arī attīstīs sadarbību. Ilgums: 36 mēneši (01.04.19. – 31.03.22.) Kopējās izmaksas: 648,648.00 Eiro OECD klasifikācija FORD: 3.3. Veselības zinātnes. Pētījuma veids: Rūpnieciskais pētījums. Tehnoloģijas gatavības līmenis (TRL 2): Praktiskās tehnoloģijas pielietojamības koncepts ir noformulēts. Projekts tiks īstenots Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) ar sadarbības partneri SIA Genera un nav saistīts ar saimniecisko darbību. 2019-04-01 2022-03-31 648162,20 374637,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2022-08-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. miRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Izmaiņas zarnu mikrobioma pamata kompozīcijā ir saistītas ar dažādu slimību attīstību. Līdz šim nav izskaidroti šo noviržu pamatā esošie mehānismi. Ir pierādīts, ka saimniekorganisma miRNS ir iesaistītas saimniekorganisma un tā zarnu mikrobioma mijiedarbībā. Ir nepieciešama šīs mijiedarbības tālāka izpēte ar zarnu mikrobiomu saistītu slimību, piemēram, 2. tipa cukura diabēta (T2D) kontekstā, jo tai ir potenciāls radīt pilnīgi jaunas terapijas stratēģijas. Projekta mērķis ir izpētīt saimniekorganisma miRNS nozīmi metformīna izraisītās zarnu mikrobioma kompozīcijas un funkciju izmaiņās T2D kontekstā un identificēt miRNS paneli, kuru varētu izmantot turpmākos klīniskos pētījumos. Mēs izmantosim ievērojamus paraugu resursus, kas ir ievākti jau notiekoša peļu eksperimenta ietvaros. Mēs ar nākamās paaudzes sekvenēšanas palīdzību iegūsim zarnu metagenoma un miRNS kompozīciju datus un novērtēsim korelāciju starp miRNS un zarnu mikrobioma profiliem peļu modelī, kas saņem diētu ar paaugstinātu tauku saturu un T2D pacientos. Šis projekts radīs plašas zināšanas par saimniekorganisma miRNS un zarnu mikrobioma mijiedarbību T2D un sniegs jaunu informāciju personalizētas T2D terapijas pieeju attīstīšanai vai esošo stratēģiju uzlabošanai. Projekts ir saskaņā ar RIS3 tautsaimniecības transformācijas virzienu “nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā” un viedās specializācijas jomu “biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”, un saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods ir 72.11. Projekts atbilst rūpniecisko pētījumu kategorijai ar tehnoloģiju gatavības līmeni 2: formulēta tehnoloģijas praktiskā lietojuma koncepcija un nav saistīts ar saimniecisko darbību. Šis starpdisciplinārais pētījums pēc OECD klasifikācijas atbilst sekojošām zinātnes nozarēm: bioloģijas zinātnes (1.6.), datoru un informācijas zinātnes (1.2.) un bāzes medicīna (3.1.). Projekts tiks īstenots, sadarbojoties Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram un SIA “GenEra”. Vairāk nekā 25% no projektā iesaistītajiem ir studenti, un mēs nodrošināsim >25% jaunu zinātniskā personāla pozīciju. Projekta ilgums ir 36 mēneši, sākot no 01.04.2019.līdz 31.03.2022. Kopējais projekta finansējums ir 648 648 EUR, tai skaitā no ERAF 374 918,54 EUR. Atslēgvārdi: saimniekorganisma miRNS; zarnu mikrobioms; 2. tipa cukura diabēts; metformīns, peļu modeļi 2019-04-01 2022-03-31 648648,00 374918,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2022-02-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte, izmantojot pilna genoma sekvencēšanas pieeju Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, uzlabojot zināšanas par retās pārmantotās slimības izraisošajiem ģenētiskajiem faktoriem un uzlabojot to diagnostiku. Projekta specifiskais mērķis ir identificēt jaunus ģenētiskos faktorus kā slimības cēloņus pacientiem ar retajām pārmantotājām slimībām, kuriem patogēnie varianti līdz šim nav identificēti ar klasiskajām ģenētiskās analīzes metodēm, piemēram, salīdzinošo genoma hibridizāciju, gēnu paneļu un pilna eksoma masīvo paralēlo sekvencēšanu. Iesniegtais projekts, saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FORD (Fields of Research and Development) klasifikāciju, atbilst zinātnes nozarēm 1.6. Bioloģijas zinātne, 3.2. Klīniskā medicīna un 3.4. Medicīnas biotehnoloģija. Projekta iesniedzēja klasifikācija, atbilstoši NACE: 72.11 “Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā”. Projekta mērķis atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas prioritātei, tas veicina nozaru ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā attīstību un darbojas tās 6.prioritātē - attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls viedās specializācijas jomā (2) biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās, biofarmācijā un biotehnoloģijās. Projekts ir paredzēts kā rūpnieciskais pētījums. Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, saskaņā ar MK noteikumu apakšpunktu 17.1.1.: projektu īsteno zinātniska institūcija, sadarbībā ar komersantu Latvia MGI Tech SIA, projektā īstenojamās darbības ir zinātniskā darbība un zināšanu pārnese, projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība. Mērķa sasniegšanai plānotie atbalsta pasākumi ir pētniecība, ar pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšanu publikāciju veidā, kā arī pacientu pilna genoma analīžu iegūto datu pieejamība turpmākiem pētījumiem (anonimizētā formā). Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzētas sekojošas aktivitātes: 1. Izstrādāt kritērijus reto pārmantoto slimību pacientu atlasei un iesaistīt tos projektā. Projektā tiks iesaistīti tikai pacienti, kuriem jau ir veikta plaša ģenētiskā izmeklēšana, izmantojot gēnu paneļu vai pilna eksoma masīvo paralēlo sekvencēšanu, bet kuriem nav uzstādīta diagnoze, vai nav atrasti izraisošie ģenētiskie faktori. 2. Veikt atlasīto pacientu pilna genoma sekvencēšanu (WGS), un iegūto datu bioinformātisko analīzi. 3. Veikt ar WGS metodi identificēto ģenētisko variantu validāciju un interpretāciju, izmantojot pieejamos zinātniskās informācijas avotus (publikācijas, ģenētisko variantu un medicīniskās datubāzes, kā arī datubāzes par pieejamajiem dzīvnieku modeļiem). Pētījumam tiks izmantoti jaunākie inovatīvo tehnoloģiju risinājumi, ko piedāvā biomedicīnas, biotehnoloģiju un bioinformātikas nozares. Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši (01.04.2019.līdz 31.03.2022.). Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 648 648,00 euro. Atslēgvārdi: retās slimības, WGS, slimību izraisošie ģenētiskie elementi 2019-04-01 2022-03-31 648648,00 374918,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Lidostas parks, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 2022-02-28 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, uzlabojot zināšanas par retās neiromuskulārās slimības (NMS) izraisošajiem ģenētiskajiem mehānismiem, un uzlabojot to diagnostiku. Projekta specifiskais mērķis ir veltīts diviem aspektiem - 1) labāk izprast un raksturot nesen atklāto mutanto MYBPC1 proteīnu, tā mijiedarbību ar citiem šūnu partneriem un iesaistīšanos molekulārajos mehānismos, kas ir jauna slimības fenotipa pamatā, un 2) identificēt jaunus ģenētiskos elementus (gēnus, starpgēnu rajonus vai hromosomu pārkārtošanās), kas ir reto neidentificēto NMS izraisošie faktori. Iesniegtais projekts, saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FORD (Fields of Research and Development) klasifikāciju, atbilst zinātnes nozarēm 1.6. Bioloģijas zinātne, 3.2. Klīniskā medicīna un 3.4. Medicīnas biotehnoloģija. Projekta iesniedzēja klasifikācija, atbilstoši NACE: 72.11 “Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā”. Projekta mērķis atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas prioritātei, tas veicina nozaru, ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā, attīstību, un darbojas tās 6.prioritātē - attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls viedās specializācijas jomā (2) biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās, biofarmācijā un biotehnoloģijās. Projekts ir paredzēts kā fundamentālais pētījums. Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, saskaņā ar MK noteikumu apakšpunktu 17.1.1.: projektu īsteno zinātniska institūcija, sadarbībā ar komersantu Latvia MGI Tech SIA, projektā īstenojamās darbības ir zinātniskā darbība un zināšanu pārnese, projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība. Mērķa sasniegšanai plānotie atbalsta pasākumi ir pētniecība, funkcionāla dzīvnieku modeļa izstrāde, ar pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšanu publikāciju veidā, kā arī pacientu pilna genoma analīžu datu pieejamību turpmākiem pētījumiem (anonimizētā formā). Projekta specifiskā mērķa sasniegšanai ir paredzētas aktivitātes, kas vērstas uz cilvēka MYBPC1 gēna mutācijām atbilstošu peļu modeļu izveidi un vispusēju raksturošanu; pacientu audu paraugu, kā arī knockin peļu dažādu audu paraugu transkriptomu analīzi; pacientu ar retām, neidentificētām NMS atlasi un iesaistīšanu projektā; pilna genoma sekvencēšanas analīzi, ar mērķi identificēt jaunus slimību izraisošus ģenētiskos elementus. Pētījumam tiks izmantoti jaunākie inovatīvo tehnoloģiju risinājumi, ko piedāvā biomedicīnas, biotehnoloģiju un bioinformātikas nozares. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši (īstenošanas sākums 01.04.2019., īstenošanas beigas 31.03.2022.). Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 648648,00 euro. Atslēgvārdi: neiromuskulāras slimības, MYBPC, miogēnais tremors, peļu modelis 2019-04-01 2022-03-31 648648,00 374918,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Lidostas parks, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 2022-01-06 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Metastātiskā melanoma, kas rodas pēc sākotnēji veiksmīgas mērķterapijas, ir sāpīga problēma gan medicīnā, gan sabiedrībā kopumā, galvenokārt, slimnieku augstās mirstības dēļ. Šajā projektā tiks pētīta mejozes loma B-RAF mutētās melanomas rezistences attīstībā pret mērķterapiju un tās iespējamie mehānismi. Projekta hipotēze ir, ka B-RAF melanomas mutācija ektopiski aktivē mejozes cikla daļu. Tiek aktivēti mejotiskie un CTA (CTCFL-MAGE A grupas) proteīni, kas modulē Ras-Raf-MEK-ERK proliferācijas signālceļu, izraisot mejozei-līdzīgu mitotisku arestu un “mitotisko izslīdēšanu” (‘mitotic slippage’), procesā iesaistot arī audzēju supresora Hippo signālceļu un tādejādi tetraploidīju ar pārprogramēšanu. Tas savukārt, noved pie tā, ka mēŗķterapija veic rezistentas sub-populācijas izvairīšanos no G1-aresta un nāves un ļauj izdzīvot pēc depoliploidizācijas mazai šūnu proporcijai, kas veido klonus. Šis modulētais šūnas cikls, dēvēts arī par “mejomitozi”, ir maz pētīts un var radīt jaunas zināšanas un iespējas melanomas patoģenēzes pētījumos. Hipotēzes tiks pārbaudīta gan in vitro melanomas šūnu kultūrās, gan pacientu materiālā. Fundamentālā projekta mērķis ir aplūkot šo mehānismu kā koncepcijas pierādījumu, meklējot iespējamus jaunus terapeitiskos mērķus, vienlaikus piesaistot zinātnei jaunus cilvēkus un palielinot BMC zinātnisko izcilību. Saskaņā ar ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) FORD (Pētniecības un attīstības virzienu) klasifikāciju projekts pieder sadaļai Medicīnas un veselības zinātne (3.1. Vispārīgā medicīna) un Dabas zinātne (1.4. Bioloģijas zinātne). Projekta klasifikācija saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE ir 72.11 “Pētījumi un eksperimentālā izstrāde biotehnoloģijā”. Projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti precīzi sakrīt ar Latvijas RIS3 stratēģijas mērķiem ekonomikas pārveidei. Konkrētāk, projekts atbilst RIS3 specializācijas jomai biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija. Projekts tiks īstenots kā nesaimniecisks, un rezultāti tiks izplatīti recenzētās brīvpieejas zinātniskās publikācijās. Projekta plānotās izmaksas ir 648 648,00 EUR, no kuriem 374 918,54 EUR ir ERAF finansējums. Projekta ilgums: 2019.03.01. – 2022.02.28. (36 mēneši). Atslēgas vārdi: melanoma, B-RAF inhibitori, terapijas rezistence, “mitotiskā noslīdēšana”, mejoze 2019-03-01 2022-02-28 647662,64 374349,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2022-06-14 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju (TRL4 IKT pakalpojuma prototips), lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanu starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību. Projekts ietver četras galvenās aktivitātes: Potenciālo gala lietotāju iesaistīšana un esošo risinājumu pārskats, lai precizētu prasības sagaidāmiem datu produktiem un ietvaru (metodes, algoritmus), uz kā pamata sākt attīstīt savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeju, fokusējoties uz četrām dominējošajām pārnadžu sugām Latvijā - staltbriežiem (Cervus elaphus), stirnām (Capreolus capreolus), aļņiem (Alces alces) un mežacūkām (Sus scrofa). Efektīvu metožu testēšanā attālai datu iegūšanai ar minimālu cilvēka iesaistīšanu tiks izmantoti bezpilota lidaparāti ar termālām un redzamības gaismas kamerām, kustības aktivizēti kameru slazdi un pasīvo akustisko sensoru tīkli. Automātiskai datu apstrādes darbplūsmas izstrādei tiks izmantoti mašīnapmācības algoritmi, un iegūtie detektēšanas un klasifikācijas rezultāti tiks izmantoti dzīvnieku populācijas un dzīves telpas novērtēšanai noteiktā teritorijā, rezultātā izveidojot metodoloģiju (TRL4 IKT pakalpojuma prototipu) savvaļas dzīvnieku uzskaitei to ilgtspējīgai pārvaldībai. Projektu vadības galvenais fokuss būs starpdisciplinārā sadarbība un veiksmīga projekta īstenošana. Rezultāti tiks izplatīti 3 brīvpieejas zinātnisku rakstu, 6 konferenču prezentāciju veidā, kā arī izmantojot mājas lapu, sociālos tīklus un citas aktivitātes sabiedrības informēšanai. Tas ir rūpnieciskā pētījuma projekts, kas saistīts ar saimniecisko darbību un ko īsteno starpdisciplinārs konsorcijs: Vides risinājumu institūts (VRI) (vadošais partneris) ir zinātniskā institūcija, NVO ar ekspertīzi datu mācībā, attālā izpētē un datos balstītu vides risinājumu izstrādē; SIA "Meža īpašnieku konsultatīvais centrs" (MĪKC) ir privāts uzņēmums ar pieredzi aviācijas un attālās izpētes pakalpojumu jomā; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir galvenais Latvijas mežu zinātnes centrs, ar ekspertīzi savvaļas dzīvnieku pārvaldībā. Uz IKT balstīts risinājums - metodoloģija (TRL4) - tiks izstrādāta savvaļas dzīvnieku uzskaitei, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai tradicionālajās ekonomikas nozarēs (lauksaimniecībā un mežsaimniecībā). Ieguldījums zinātnes un IKT cilvēkkapitālā tiks sniegts, iesaistot 17 zinātnes darbiniekus (6 jaunas darba vietas, no kurām 3 saglabāšana garantēta) un izplatot zināšanas 3 zinātnisko rakstu un 6 konferenču prezentāciju veidā. Projekta ilgums ir 36 mēneši, sākums paredzēts 01.04.2019., kopējās attiecināmās izmaksas - 754,401.98 eiro. Projekts atbilst NACE 72.19, kā arī 1.12 pēc Frascati rokasgrāmatas. Atslēgas vārdi: attālā izpēte, automātiska datu apstrāde, dzīvnieku detektēšana un klasifikācija, savvaļas dzīvnieku uzskaite, savvaļas dzīvnieku pārvaldība 2019-04-01 2022-03-31 765846,63 539884,00 Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2021-03-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen) VENTSPILS AUGSTSKOLA Tiek piedāvāta jauna induktora tipa ģeneratora konstrukcija, ar nekustīgiem pastāvīgo magnētu un enkura tinumu. Konstrukcijas īpašība ir, ka rotors ar magnētiskajiem kontaktoriem pārvietojas perpendikulāri magnētiskā lauka līnijām, pie tām rotors izgatavots no nemagnētiskā materiālā. Tas atļauj sadalīt rotora un induktora stiprinājumus. Izgudrojums balstās uz magnētisko plūsmu pārslēgšanas principu ģeneratora induktorā, kas ļauj to izveidot pēc konceptuāli jaunās konstrukcijas shēmas. Ģeneratora magnetvads tiek izgatavots no lentveida tērauda pēc UNICORE tehnoloģijas. Ražošanas procesā netiek izmantots dārgs presēšanas aprīkojums, kuru parasti izmanto elektrotehnisko ierīču ražošanā. Izstrādāta tehnoloģija ļauj ievērojami samazināt ražošanas pašizmaksu līdz 2.5 reizēm. Ģeneratori ar jaudu 0.5 – 50 W paredzēti lai darbinātu elektroniskas ierīces vai uzlādētu akumulatoru baterijas. Iespējamie pielietošanās velosipēdu viedas sistēmas, rokas ģeneratori tūristiem un militāram vajadzībām. Tehnoloģijas novitāti apliecina 5 Latvijas patenti un. Izstrādāts ģeneratora ražošanas tehnoloģiskais process un ģeneratora darba prototips. Idejas attīstības stadija TRL 3 – 4. Pēc projekta pabeigšanās tas sasniegs TRL 7. Projektu var klasificēt kā inženiertehnisko un tehnisko pētījumu, un tas atbilst klasifikācijai 1.7. Citas dabaszinības un 2. Inženierzinātne un tehnoloģijas; 2.2 Elektrotehnika, elektroniskā inženierija pēc OECD klasifikācijas. Projekts ir paredzēts kā rūpnieciskais pētījums, kura mērķis ir apgūt jaunas zināšanas un prasmes jaunu tehnoloģisko risinājumu izstrādei, jaunu produktu prototipam - neliels jaudas ģenerators velosipēdiem un rokas lietošanai. Projekts atbilst 72.19 NACE kodam (Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs) un Latvijas izaugsmes 6. prioritātes un 3. viedās specializācijas jomai "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas"(RIS3). Aktivitātes 1.Matemātiskā modeļa izstrāde ģeneratoram ar magnētiskās plūsmas pārslēgšanu 2.Ģeneratora eksperimentālo paraugu un funkcionējošu modeļu izgatavošana. 3.Darba rezultātu popularizēšana, publikācijas, patenti un izglītības process 4.Projekta pētnieciskā vadība. Nodevumi: Programmatūras modelis - 2; Testa stends ģeneratoru paraugiem - 1 Ģeneratoru paraugi - 3 komplekti Demonstrācijas modeļi - 3 komplekti; Zinātniskās publikācijas - 4; Sabiedriskais seminārs - 2; Patenti - 3; Preču zīme - 1; Tehniskā dokumentācija - 1 komplekts (1. un 2. tipa ģeneratoriem). Galvenais projekta rezultāts būs jauns tehnoloģiskais risinājums un jaunā tipa velosipēdu ģenerators. Atslēgas vārdi - veloģenerators, ģenerators ar magmatiska lauka pārslēgšanu, 3d magnētiskā plūsma modelis Plānotais projekta ilgums:24 mēneši (03.2019 - 02.2021). Plānotās projekta izmaksas - 472 069,- EUR. ERAF- 272 855,88 EUR, Finansējums no valsts budžeta- 163 807,94 EUR, VeA un AS "LATVO" līdzfinansējums - 35 405,080 EUR. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. 2019-03-01 2021-02-28 472031,04 272833,00 Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 2021-07-06 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ķīmiski modificēts mākslīgais zirnekļu zīds Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Zirnekļu zīds ir bioloģiski saderīgs, bioloģiski degradējams, kā arī stiprs un elastīgs, kas to padara ļoti piemērotu biomateriālu izveidei. Tomēr zīda iegūšana no zirnekļiem liela mēroga rūpnieciskiem mērķiem nav iespējama un pašreizējās biotehnoloģiskās pieejas saskaras ar problēmām, kas saistītas ar zemu rekombinanto proteīnu iznākumu un grūtībām reproducēt dabisko šķiedru vērpšanas mehānismu. Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunu metodi ķīmiski modificēta mākslīgā zirnekļu zīda iegūšanai biomimētiskā ceļā, kas balstīta uz biokonjugāciju ar polietilēnglikolu. Izstrādātajai metodei būtu vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tīri biotehnoloģisku pieeju: tā atvieglotu rekombinanto zirnekļu zīda proteīnu (spidroīnu) ekspresiju baktērijās, jo nebūtu nepieciešams ekspresēt visus trīs spidroīnu domēnus saturošus proteīnus, būtu iespējams veikt spidroīnu šķērssaistīšanu, kā arī varētu viegli manipulēt ar materiālu īpašībām, mainot biokonjugācijas reakcijas apstākļus. Veiksmīga projekta īstenošana sekmēs vairāku Latvijas viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) definēto jomu - biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģijas - attīstību. Projekta rezultāti varēs tikt izmantoti jaunu biomateriālu izstrādei ar potenciāli plašu pielietojumu biomedicīnā un nanotehnoloģijās, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību. Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks veikts starpdisciplinārs pētījums, kas apvieno rūpnieciskos un fundamentālos pētījumus ķīmijas un bioloģijas zinātņu un materiālu inženierzinātņu nozarēs (nozaru klasifikācijas kodi 1.4, 1.6 un 2.5), jo īpaši bioorganiskās ķīmijas, molekulārās un strukturālās bioloģijas, biotehnoloģijas un materiālu zinātnes jomās. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, jo to individuāli īstenos zinātniska institūcija, veicot neatkarīgu pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni. (NACE kods 72.19). Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: 1) pētījumi jaunu zināšanu iegūšanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei; 2) pētījumu rezultātu izplatīšana, tai skaitā 2 zinātnisko rakstu publicēšana, prezentācijas 9 konferencēs un projekta mērķa grupas informēšana; 3) intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 546743.23 EUR (ERAF - 57,8% jeb 316 017.59 EUR; valsts budžeta finansējums - 34,7% jeb 189 719.90 EUR). Īstenošanas vieta - Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI). Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam. Atslēgas vārdi: mākslīgais zirnekļu zīds, biokonjugācija, spidroīni, proteīnu struktūra, KMR spektroskopija 2019-06-01 2022-05-31 546743,23 316017,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2022-05-30 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Multimodāla attēlošanas tehnoloģija ādas jaunveidojumu in-vivo diagnostikai. LATVIJAS UNIVERSITĀTE Šī biofotonikas jomas starpdisciplinārā (optika + medicīna) projekta mērķis ir tālāk attīstīt un multimodāli apvienot trīs inovatīvas ādas attēlošanas tehnoloģijas - difūzās atstarošanas multispektrālo attēlošanu, autofluorescences dzīves laiku attēlošanu un Ramana spektra joslu attēlošanu. Šo attēlu apstrādes rezultātā iegūstamas klīniski nozīmīgas ādas komponentu - hromoforu (absorbējošo pigmentu), fluoroforu (gaismu emitējošo molekulu) un ādas virskārtā esošu biomolekulu - koncentrāciju sadalījuma kartes. Galvenais uzdevums ir izstrādāt un klīniski pārbaudīt jaunu ādas neinvazīvas diagnostikas tehnoloģiju (praktiski realizētu demonstratora iekārtā), ar kuru pārbaudāmajam ādas jaunveidojumam tiek izveidotas augšminēto molekulāro komponentu sadalījuma kartes, ar sekojošu iespēju tās savstarpēji salīdzināt, lai iegūtu detalizētāku informāciju par jaunveidojuma molekulāro struktūru. Piedāvātā multimodālās attēlošanas tehnoloģija ļaus būtiski paaugstināt ādas in-vivo diagnostikas jutību, specifiskumu un drošumu, kā arī veicinās agrīnu ādas patoloģiju (t.sk. ādas vēža) identifikāciju. Vienlaikus tā palīdzēs mazināt nevajadzīgas ķirurģiskas iejaukšanās, izgriežot aizdomīgus ādas veidojumus, kas patiesībā nav audzēji. Rezultātā sociālais ieguvums būs uzlabota iedzīvotāju veselības aprūpe. Projektā plānotas piecas galvenās aktivitātes: A1 - Multispektrāla difūuzās atstarošanas attēlošana ādas hromoforu kartēšanai, A2 - Autofluorescences dzīves laiku attēlošana ādas fluoroforu kartēšanai, A3 - Ramana spektra joslu attēlošana ādas molekulāro sastāvdaļu kartēšanai, A4 - Multimodālas ādas attēlošanas tehnoloģijas izstrāde, A5 - Komunikācija, rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju pārnese. Projekta ilgums - 36 mēneši, kopējās izmaksas (t.sk. pašu ieguldījumi) - 648 189.53 EUR. Galveni plānotie darba rezultāti: - Kompakts portatīvs ādas fluorescences dzīves laiku (FDL) diagnostiskas mērierīces prototips, TRL=4; - Jauna veida optisko šķiedru zondes prototips bi-modāliem FDL un Ramana spektra joslu mērījumiem un to attēlošanai, TRL=4; - Uzlabota lāzeru spoguļu skanera iekārta un programnodrošinājums; - Uzlaboti algoritmi bezkontakta ādas hromoforu kartēšanai (izmantojot tieši mērītus difūzi atstaroto fotonu pārvietošanās laikus ādā) un ādas fluoroforu kartēšanai; - Jauna eksperimentālā iekārta ādas in-vivo Ramana attēlošanas spektroskopijai; - Tri-modālas ādas attēlošanas demonstratora iekārta; - Datu bāze ar vaskulāru un pigmentētu (t.sk. onkoloģisko) ādas jaunveidojumu triju veidu klīniskiem attēliem (spektrāliem, FDL, Ramana) un ādas parametru kartēm Projekta tematika atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas prioritātēm #2 (jaunu produktu un tehnoloģiju attīstība) un #6 (zināšanu bāze un cilvēkkapitāls medicīnas tehnoloģijās un fotonikā). Projekta pētniecības kategorija - rūpnieciskais pētījums. Paredzamais projekta sākuma un beigu datums: 05.2019. - 04.2022. Kopējais plānotais projekta finansējums ir 648 189.53 EUR, no kuriem ERAF finansējuma apmērs ir 57.8% - 374 653.55 EUR, valsts budžeta finansējums 34.70% - 224 921.77 EUR, cits publiskais finansējums 2.5% - 16 204.74 EUR un projekta iesniedzēja līdzfinansējums (natūra) ir 5% - 32 409.48 EUR. 2019-05-01 2022-04-30 648189,53 374653,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 2022-04-06 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS Šī rūpnieciskā pētījuma projekta mērķis ir izstrādāt jaunus reaktīvas augsti jonizētas impulsu magnetronu izsmidzināšanas (HiPIMS) tehnoloģijas, lai izgatavotu viedos pārejas metālu oksīdu daudzslāņu nanopārklājumus caurspīdīgās elektronikas (TCO) un elektrohromo (EH) materiālu pielietojumiem sadarbībā starp LU CFI un vakuuma pārklājumu uzņēmumu SIDRABE Vacuum lai atīstītu ‘’roll-to-roll” reaktīvo R-HiPIMS tehnoloģiju. Mēs piedāvājam izgatavot un izpētīt funkcionālos TMO daudzslāņu struktūru uz ReO3-WO3 bāzes un to kombināciju ar TCO kā jaunus bifunkcionālus daudzslāņu pārklājumus. Projekts tiks realizēts sadarbībā starp LU CFI un vakuuma pārklājumu kompāniju SIDRABE Vacuum. Ierosinātais rūpnieciskā pētījuma projekts tiks realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (LU CFI) un vakuuma pārklājumu kompāniju SIDRABE Vacuum. Projekts lielā mērā veicinās izvērsto materiālu izpēti optiskās elektronikas ierīcēs, kam saskaņā ar Starptautisko tehnoloģiju pusvadītāju ceļvedi (ITRS2.0) būs globāla ietekme, nodrošinot arī Latvijas zinātnes un rūpniecības konkurētspēju starptautiskā līmenī. Papildus ietekmei uz tirgu mēs sagaidām ievērojamus zinātniskos ieguvumus, kas izriet no starpdisciplināras pieejas izmantošanas, apvienojot R-HiPIMS nogulsnēšanas tehnoloģiju (2.5. Materiālu inženierijas) uzlabotas plazmas tehnoloģijas ar teorētisko kvantu ķīmisko metodi un eksperimentālo parametru aprakstu ar fizikāli ķīmiskām metodēm (1.3 fizikālās zinātnes, 1.4 ķīmijas zinātnes), koncentrējoties uz substoichiometrisko oksīdu un heterostruktūru defektu pirmapstrādes datormodelēšanu, kā arī par mūsdienīgām sinerktonu metodēm. Šis starpdisciplinārs projekts sastāv no pētījumiem fizikās un ķīmijas zinātnēs (1.3., 1.4.) un materiālu inženierzinātnē (2.5.). Projekts ir atbilst RIS3 specializācijas nozarei "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas" un atbalsta nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var parādīties ar produktim un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. Projektu īstenos kvalificēta zinātnieku komanda (15 darba vietas) ar 5,76 PLE kopā, tai skaitā 2 Ph.D studenti ar vismaz 1,5 PLE, 2 jaunas darba vietas ar vismaz 1,5 PLE. Projekts ir saistīts ar neekonomisko darbību. Pētniecības kategorija - rūpnieciskie pētījumi ar fundamentālo pētījumu. Kopējās projekta izmaksas ir 648 012.50 EUR (80% LU CFI un 20% SIDRABE Vacuum), ar ES ieguldījumu 599 317,88 EUR (92,5%). Projekta ilgums ir 36 mēneši (01.03.2019-28.02.2022.). Atslēgvārdi: HiPIMS, izsmidzināšana, plānās kartiņas, pārejas metālu oksīdi, ReO3, WO3, EXAFS. 2019-03-01 2022-02-28 644266,79 372321,00 Ķengaraga iela 5 - 8, Rīga, LV-1063 Krustpils iela 17 k-1, Rīga, LV-1073 2022-07-11 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" Projekta mērķis: izstrādāt izmaksu efektīvu tehnoloģiju koksnes krājas novērtēšanai mežā, kas izmantotu tikai augstas izšķirtspējas optiskos un radara satelītdatus. Projektu realizēs Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) sadarbībā ar komersantu SIA “Baltic Satellite Service”. Projekta galvenās aktivitātes ir: 1.Koku sugu klasifikācijas tehnoloģijas izstrāde 2.Koku augstuma noteikšanas tehnoloģijas izstrāde 3.Meža biezības noteikšanas metožu izstrāde 4.Meža krājas prognozēšanas tehnoloģijas izstrāde 5.Projekta vadība un rezultātu izplatīšana Plānotie rezultāti: izstrādāta prototipa tehnoloģija mežaudzes krājas novērtēšanai no augstas izšķirtspējas satelīta datiem, kas ietver metodes koku sugu identifikācijai, koku augstuma novērtēšanai; meža blīvuma novērtēšanai un mežaudzes krājas novērtējuma modeli no informācijas par koku sugām, augstumu un mežu blīvumu. Ilgums: 36 mēneši Izpildes laiks: 1.3.2019. - 28.2.2022. Kopējās izmaksas: 498 026.25 EUR RIS3 prioritāte: mūsdienu IKT NACE 2 kods: 72.19 Pētījumu kategorija: rūpnieciskie pētījumi Pētījuma joma: 1.2. Datorzinātnes un informācijas zinātne Atslēgvārdi: satelītu tālizpēte; mežaudzes krājas novērtēšana; attēlu apstrāde Tips: projekts, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību 2019-03-01 2022-02-28 488555,18 281481,00 Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Miera iela 29, Jūrmala, LV-2015 2022-08-05 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai SIA "EKJU" Projekta vispārīgais mērķis ir atbalstīt pētniecību SIA EKJU un LVKĶI, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Projekta specifiskais mērķis ir nodrošināt liekti līmētu koksnes produktu līmējuma stiprības īpašības un lietošanas klasēm atbilstošu impregnēšanas kvalitāti, radīt jaunu produktu – augstas kvalitātes liekti līmētus un impregnētus koka produktus āra videi. Projekta rezultātā tiks izstrādāts jauns produkts, kā arī gūtas jaunas zināšanas par līmēti liekto koksnes produktu īpašībām un impregnēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tiks īstenots ar saimniecisko darbību saistīts sadarbības projekts. Projekta vadošais partneris ir LR reģistrēts uzņēmums SIA “EKJU”, kas atbilst vidējā komersanta statusam. Sadarbības partneris ir LVKĶI, kas atbilst lielā komersanta statusam. Projekta sadarbības partnera kopējās izmaksas būs ne mazākas par 20% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektā paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādni. Eksperimentālās izstrādnes kopējās izmaksas nepārsniegs 20% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties ārpakalpojumus, kuru kopējās izmaksas nepārsniegs 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektā paredzēts piesaistīt jaunus zinātniekus 1,6 PLE izteiksmē, kas veidos 15,09% no visu projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku PLE. Kopējā zinātnisko darbinieku noslodze projektā plānota 10,6 PLE izteiksmē. Saskaņā ar OECD Pētniecības un attīstības virzienu (FORD) klasifikāciju, pētījums atbilst 2. virziena “Inženierija un tehnoloģijas” 2.5. apakšvirzienam “Materiālu inženierija”. Izstrādātais produkts atbildīs saimniecisko darbību klasifikācijas kodam 16.29 (Nace 2.red.). Projektā paredzētas šādas galvenās darbības: 1)Pētījumu metodoloģijas izstrāde; 2)Līmēšanas izpēte laboratorijā perspektīvāko līmju atlasei; 3)Līmētu modeļparaugu impregnēšanas izpēte laboratorijā; 4)Eksperimentālās līmēti liekto koksnes produktu partijas izgatavošana; 5)Eksperimentālā izstrādnē iegūtu paraugu testēšana; 6)Eksperimentu datu apkopojums; 7)Rezultātu izplatīšana oriģinālos zinātniskos rakstos un konferencēs. Projekta ilgums ir 36 (trīsdesmit seši mēneši), indikatīvais projekta īstenošanas laiks – no 01.04.2019. līdz 31.03.2022. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 831 825,49 EUR bez PVN, bet neattiecināmās izmaksas - 24 577.49 EUR. Projektā paredzēts piesaistīt ERAF līdzfinansējumu ar vidējo svērto atbalsta intensitāti 69,09% un atbalstu 574 731.77 EUR apmērā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts 1 jauns produkts, sagatavoti vismaz 2 oriģināli zinātniskie raksti, kurus pēc projekta pabeigšanas plānots publicēt SCOPUS vai Web of Science zinātnisko rakstu krājumos, kā arī pētījuma rezultāti tiks plaši izplatīti vismaz 1 konferencē. Atslēgas vārdi: impregnēšana, liekti koka produkti, līmēti koka produkti, koksnes līmes. 2019-04-01 2022-03-31 856402,98 574494,00 Cecīļu iela 12, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2021-12-15 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Multifaktorāla televīzijas reālā laika skatītāju profilēšanas un responsīva reklāmas tārgetēšanas risinājuma izstrāde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības, attiecībā uz tiešsaistes TV reklāmu un auditorijas analītikas iespēju uzlabošanas, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu multifaktorālu TV monitoringa datu analīzes sistēmu, kas nodrošinātu precīzākos reāllaika TV skaitītāju profilēšanas un responsīvās reklāmas tārgetēšanas risinājumus. Projekts sniegs ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.2, Nr.4, un Nr.6. Projekta atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: 1) 2.2. Informācijas tehnoloģijas; 2) 5.4. Socioloģija; 3) 5.8. Mēdiji un komunikācijas zinātne. Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs lielais komersants SIA “Lattelecom” – augsto tehnoloģiju uzņēmums, kura pakalpojumu klāstā ietilpst televīzijas pakalpojuma sniegšana. Projekta iesniedzējam ir atbilstoša IKT infrastruktūra un pētniecības kapacitāte, lai to uzskatītu par vienu no vadošajiem uzņēmumiem mākslīgā intelekta izmantošanas jomā, tostarp uz Projekta tēmu attiecināmos risinājumos. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums. Projekta galvenās aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi (TRL 2- 4): 1) Aktuālā stāvokļa detalizēta analīze adekvātu pieeju tālākām izstrādnēm atlasei; 2) Multifaktorālās TV datu analīzes sistēmas kritēriju un darbības metodoloģijas izstrāde; 3) Datu analīzes sistēmas IT arhitektūras izveide un pielāgošana izstrādātajiem kritērijiem un darbības metodoloģijai; 4) Jaunā profilēšanas un tārgetēšanas risinājuma prototipa izstrāde, tajā integrējot Projekta laikā pētītās tehnoloģijas (TRL 4). Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm, kas sevī ietvers publikāciju sagatavošanu, un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumus. Projekta mērķa grupai “Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants” – SIA “Lattelecom” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, ar pētniecību saistīto pakalpojumu izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: - 2 oriģināli zinātniskie raksti;; - 1 tehnoloģijas tiesības licences formā; - 1 jaunās tehnoloģijas prototips; - 1 metodoloģija; - 13 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 242 869,05 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 110 934,52 EUR. Projektu plānots uzsākt pēc iesniegšanas CFLA - ar 01.10.2018. Projekta īstenošanas ilgums 13 mēneši pēc Līguma ar CFLA noslēgšanu (provizoriski, 01.03.2019.) līdz 31.03.2020) Atslēgas vārdi: Datizrace, big data analysis, Affective computing, Deep learning, Emotion extraction, Day Reconstruction, Real time clastering, fator analysis, TV Programmatic, sociodemographic, rating, TV rating, realtime. 2019-03-19 2020-03-31 242449,05 110934,00 Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 2020-08-03 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Latvijā tiek izmantotas mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas, īpaši vizuālajā diagnostikā, taču izmeklējumu aprakstu un epikrīžu sagatavošana joprojām notiek pilnībā manuāli. Lai sagatavotu aprakstus, lielākās ārstniecības iestādes izmanto diktofonu centrus. Izmeklējumu skaits arvien pieaug, un rezultātu apraksti klīnicistiem un pacientiem jāgaida vairākas dienas. Turklāt transkribēšanas pakalpojumi ir dārgi, tādēļ reģionālās medicīnas iestādes tos nevar atļauties. Projekta industriālajam partnerim - Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai (RAKUS) - ir nepieciešama runas atpazīšanas un sintēzes tehnoloģija medicīnisko aprakstu automatizētai sagatavošanai. Savukārt zinātniskajam partnerim - LU Matemātikas un informātikas institūtam (LU MII) - ir plaša pieredze runas un valodas automatizētā apstrādē. Starpdisciplinārā projekta mērķis ir izveidot latviešu valodas resursu un tehnoloģiju bāzi runas atpazīšanai un sintēzei radioloģijā un citās medicīnas jomās, un nodemonstrēt šo jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas un komercializācijas potenciālu, izstrādājot un novērtējot inovatīvas, automatizētas diktēšanas platformas prototipus. Atslēgvārdi: runas atpazīšana, runas sintēze, medicīniskie apraksti, dabiskās valodas apstrāde. Projektā tiks veikti rūpnieciskie pētījumi atbilstoši FORD 1.2 (Computer and information sciences), FORD 3.5 (Other medical science) un FORD 6.2 (Language and literature) zinātņu nozarēm. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību. Projektā plānotas trīs galvenās darbības. Pirmā saistīta ar nepieciešamo pamatresursu - tekstu korpusa, izrunas vārdnīcas un runas korpusa - izveidi. Otrajā darbībā tiks izstrādāti valodas un akustiskie modeļi, kā arī programmatūras komponentes automātiskai runas atpazīšanai un sintēzei latviešu valodā. Trešajā darbībā, izmantojot iepriekšējo darbību rezultātus, tiks izstrādāti diktēšanas platformas prototipi (TRL 4). Projektu īstenos LU MII (NACE 72.19) datorzinātnieki un valodnieki, t.sk. jaunie zinātnieki un doktoranti, sadarbībā ar RAKUS (NACE 86.10) radiologiem (t.sk. rezidentiem) un inženieriem. Ņemot vērā RAKUS kompetenci vizuālajā diagnostikā un aprakstu transkribēšanā, sadarbība paredzēta darbībās, kas saistītas ar valodas resursu izveidi un prototipu izstrādi un validēšanu. Pētījuma rezultāti tiks publicēti vismaz 7 zinātniskajos rakstos. Galvenais praktiskais rezultāts: diktēšanas platformas 3 prototipi. Nozīmīgs blakus rezultāts: valodas dati ar augstu pievienoto vērtību (medicīnisko aprakstu tekstu korpuss, runas korpuss, izrunas vārdnīca, valodas un akustiskie modeļi). Projekta īstenošana būtiski stiprinās LU MII un RAKUS kompetenci un kapacitāti valodas un medicīnas tehnoloģiju pētniecībā un inovācijās un pavērs jaunas iespējas sadarbībai ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām, kā arī komersantiem, kas strādā medicīnas tehnoloģiju jomā. Projekta īstenošanas periods: 01.04.2019. - 31.03.2022. Kopējās projekta izmaksas: EUR 655 696.23 (ERAF atbalsts: EUR 374 762.88). 2019-04-01 2022-03-31 655696,23 374762,00 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079 2022-03-03 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem LATVIJAS UNIVERSITĀTE Rūpnieciskās biotehnoloģijas uzdevums ir no atkritumiem radīt vērtīgus produktus. Projekta mērķis ir izveidot divu mikroorganismu (Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis) sintrofiskās kokultivācijā bioprocesu laboratorijas prototipa līmenī, pārveidojot atjaunojamos enerģijas avotus (cukura rūpniecības blakusproduktu - melases un biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu - glicerīnu) par vērtīgu veģetāro (mikroorganismu ražotu) dokozaheksaēnskābi (DHA) no omega 3 taukskābju grupas. DHA ir būtiska zīdaiņu un pieaugušo veselībai. DHA tirgus pieaugums ir aptuveni 10% gadā, un paredzams, ka 2020. gadā tas sasniegs 240 000 tonnas. 96% DHA pašlaik tiek ražots no zivīm. Kaut arī mikrobioloģiski ražotā DHA kvalitāte ir augstāka (bez nepatīkamas smaržas vai garšas), tās iegūšana ir dārgāka. Lai samazinātu DHA izgatavošanas izmaksas un apmierinātu augošo tirgus pieprasījumu, vajadzīgi jauni risinājumi, uz kuriem balstās šis projekts: modernu, augstas ražas mikroorganismu bioprocesu izveid, kā pamatā ir lētu atjaunojamo substrātu izmantošana, nevis DHA iegūšana no ierobežota resursa - zivju eļļas. Projekts nodrošinās DHA ražošanas laboratorijas prototipu (TGL4), tai skaitā jaunizveidoto kokultivācijas bioreaktoru un matemātiskajā modelēšanā balstītu ražošanas kontroles sistēmu. Projekts veicina viedās specializācijas jomas 1 (uz zināšanām balstīta bioekonomija), 2 (biotehnoloģija), 3 (inženierijas sistēmas) un 5 (informācijas tehnoloģijas), kā arī šādas Latvijas viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes: - 1. prioritāte inovatīva rūpniecisko blakusproduktu izmantošana augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai, - 2. prioritāte – augstvērtīgu produktu ieviešana Latvijas biotehnoloģijā, - 3. prioritāte - energoefektivitātes un ekoloģiskās efektivitātes uzlabošana, salīdzinot ar pašreizējo DHA ražošanu no zivju eļļas, - 4. prioritāte - IKT pielietojums modelēšanas jomā, - 6. prioritāte - zināšanās balstīta bioekonomikas attīstība, - 7. prioritāte – atkārtota biodīzeļdegvielas rūpniecības blakusprodukta glicerīna izmantošana. Projekta pētniecības kategorija ir nekomerciāla rūpnieciskā izpēte. Pēc OECD FORD klasifikācijas, projekts atbilst rūpnieciskajai biotehnoloģijai (2.9.). Latvijas Universitātes mikrobiologi un vielmaiņas modelētāji sadarbosies ar AS "Biotehniskais Centrs" (bioreaktora un kontroles sistēmu izstrāde) un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu (DHA ekstrakcija no biomasas). Projekts veicinās partneru starpnozaru prasmju un studiju programmu attīstību. Rezultāti tiks izplatīti arī citām ieinteresētajām personām, piemēram, biotehnoloģijas uzņēmumiem un omega 3 taukskābju patērētājiem. Kopējās projekta izmaksas ir 648 000.02 EUR (374 544 EUR no ES kā ERAF finansējums). Projekts sāksies 2019. gada 1. aprīlī un beigsies 2022. gada 31. martā. Atslēgas vārdi: kokultivācija, Zymomonas mobilis, Crypthecodinium cohnii, omega 3 taukskābes, dokozaheksaēnskābe, matemātiskā modelēšana, bioreaktors. 2019-04-01 2022-03-31 648000,02 374544,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2022-01-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Projekta mērķis ir izstrādāt dziļās mašīnmācīšanās datu un izstrādes dzīvesciklu pārvaldības ietvaru, kā arī risināt praktiskus attēlu atpazīšanas un dabīgās valodas uzdevumus ziņu aģentūrām. Šobrīd dziļās mašīnmācīšanās sistēmas galvenokārt koncentrējas uz modeļu izstrādes un trenēšanas fāzēm, kamēr tādas lietas kā datu pārvaldība, testu rezultātu analīze un modeļu dzīvesciklu pārvaldība lielā mēra tiek ignorētas. Projektā mēs izstrādāsim ietvara prototipu, kas risinās šos uzdevumus, ieskaitot marķētu datu kopu veidošanu, lietotājam draudzīgu atbalstu treniņprocesu un hiperparametru pārvaldībai, kā arī ērtu saskarni testa rezultātu analīzei. Mūsdienās ziņu aģentūras apstrādā liela apjoma multimediju datus. Projektā tiks risināti trīs uzdevumi, kuri ir tieši saistīti ar multimediju datiem. Pirmais uzdevums ir dažādiem attēliem automatizēti izveidot attēlu aprakstus latviešu valodā. Otrs uzdevums ir izstrādāt risinājumu, kas dotam ziņu rakstam rekomendēs piemērotākos ilustrāciju kandidātus no foto arhīva. Trešais uzdevums ir automatizēt video monitoringu, lai video materiālos atpazītu tekstu no slīdošajām ziņu lentām un intervējamo personu aprakstiem. Projekta izpilde ir sadalīta divās aktivitātēs (WP). Pirmā aktivitāte (WP1) ir saistīta ar dziļās mašīnmācīšanās ietvara prototipa projektēšanu un izstrādi, otrā aktivitāte (WP2) ir saistīta ar dziļās mašīnmācīšanās modeļu trenēšanu minētajiem trīs uzdevumiem. Projekts ir starpdisciplinārs, tas tiks realizēts, sadarbojoties LUMII un LETA Inovāciju laboratorijas pētniekiem. Projekts tiks realizēts kā rūpniecisks pētījums Datoru un Informācijas zinātnes (Computer and Information Sciences, FORD 1.2) un Mediju un komunikācijas (Media and communications, FORD 5.8) jomās. Projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts. Projekta laikā tiks izstrādātas 6 zinātniskas publikācijas, kā arī atvērtā koda risinājumi (TRL4 līmenis) - 3 dziļās mašīnmācīšanas modeļi un 1 pārvaldības ietvara komponente. Projekta ilgums: 3 gadi (36 mēneši), no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam. Projekta kopējās izmaksas: 650 047.47 EUR, no kurām 598 333.91 EUR ir publiskais finansējums un 51 713.56 EUR ir privāts līdzfinansējums. Projektā paredzētā pētniecības kategorija: rūpnieciskie pētījumi 100%. Projekta vidusposms: projekta 18 mēnesis. NACE kategorija: 72.19 - Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs 63.11 - Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības RIS3 ieguldījums: Projekta sagaidāmie rezultāti būs ieguldījums RIS3 izaugsmes prioritātēs 2, 4 un 6: - jaunu produktu un servisu izstrādē ar augstu pievienoto vērtību; - moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā un valsts sektorā; - zinātnes infrastruktūras attīstīšana RIS3 prioritārajos specializācijas virzienos. Atslēgas vārdi: dziļā mašīnmācīšanās, mediju datu apstrāde, dziļās mašīnmācīšanās dzīvescikla pārvaldība, metamodelēšana, ģeneratīvi tīkli. 2019-04-01 2022-03-31 628920,29 361666,00 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1050 Marijas iela 2, Rīga, LV-1050 2022-07-08 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts" Jāņogu ģints Ribes augu audzēšanu būtiski ietekmē Cecidophyopsis ērces un upeņu reversijas vīruss (BRV). Selekcijas programmas koncentrējas tikai uz C. ribis un diviem rezistences gēniem. Pētījumi parāda, ka arī citas Cecidophyopsis sugas ir plaši izplatītas, tā izskaidrojot atklātās saimniekaugu rezistences pretrunas. Projekta mērķis ir skaidrot Cecidophyopsis-BRV kompleksa mijiedarbību ar Ribes augiem: 1) izpētot Cecidophyopsis sugu koncepciju un ģenētisko daudzveidību; 2) nosakot Cecidophyopsis sugu lomu BRV pārnesē; 3) raksturojot rezistences reakcijas uz Cecidophyopsis un BRV, izmantojot NGS gēnu ekspresijas un transkriptu analīzē; 4) izvērtējot un inventarizējot vietējo Ribes genofondu. Iegūtās zināšanas, izvērtētais vietējais genofonds un vietējo genotipu vīrusbrīvā in vitro kolekcija kalpos par bāzi ilgtspējīgai Ribes augu rezistences selekcijai un audzēšanai, sekmējot uz zināšanām balstītu bioekonomiku. Dārzkopības institūts (DI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (BMC) īstenos ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu 36 mēnešus (01.03.2019.-28.02.2022.) (NACE 72.11). Fundamentālie un rūpnieciskie pētījumi tiks veikti lauksaimniecībā (augļkopībā), biotehnoloģijā un dabas zinātnēs (bioloģija). Projekta izmaksas - EUR 519 067,84. Projekta īstenošana sniegs jaunas zināšanas ilgtspējīgai Ribes augu rezistences selekcijai un audzēšanai, reizē palielinot zinātnisko publikāciju skaitu starptautiski recenzētos žurnālos un attīstot zinātnisko kapacitāti lauksaimniecībā un biotehnoloģijā. Izpildītāji ir valsts pētniecības institūti, kas garantē rezultātu publisku pieejamību (zinātniskās publikācijas, ziņojumi zinātniskās konferencēs) un zināšanu izplatīšanu nozarei (populārzinātniskās publikācijas, prezentācijas semināros, informācija publiskās datubāzēs). Projekts nodrošinās turpinājumu iesāktiem pētījumiem par Cecidophyopsis ērcēm un BRV, un, sadarbojoties abām institūcijām, uzsāktos progresīvos pētījumus augu ģenētikā, patoloģijā, molekulārajā bioloģijā un vides paraugu metagenomiskajā analīzē, nodrošinot pamatu recenzēto publikāciju sagatavošanai. DI nodrošinās: vietējā genofonda izvērtēšanu; Cecidophyopsis sugu un BRV noteikšanu; materiāla atlasi pētījumiem; pētījumus par Cecidophyopsis sugām, to saimniekaugu loku un lomu BRV pārnesē; saimniekaugu rezistences raksturošanu un gēnu ekspresijas analīzi. BMC atbildēs par sekvencēšanu un eksperimentiem izmantojot NGS un veiks transkriptu analīzi. Projekta rezultātā būs: 1) starptautiski citētu zinātnisko publikāciju skaita pieaugums; 2) informācija par vietējiem ģenētiskajiem resursiem brīvas pieejas datubāzē; 3) izveidota in vitro kolekcija pamata genotipiem; 4) starpdisciplināri pētniecības apstākļi iesaistītajiem pētniekiem, doktorantūras studentiem, un pētnieciskā personāla pieaugums abās institūcijās. Atslēgas vārdi: Ribes, Cecidophyopsis, Blackcurrant reversion virus, rezistence, noteikšana 2019-03-01 2022-02-28 519067,84 300021,00 Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701 Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067 2022-01-14 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikacijās LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par čukstošo galeriju modu rezonatoru optiskajām frekvenču ķemmēm (WCOMBs) un izstrādāt, konstruēt un testēt ķemmes ģeneratora prototipu telekomunikāciju pielietojumiem. Projekts veicina tautsaimniecības transformācijas virzienu īstenošanu un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktās izaugsmes prioritātes un specializācijas jomu attīstību: - 3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas (tiks izstrādāti jauni ČGM rezonatori un frekvenču ķemmes tehnoloģijas); - 5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (tiks izstrādāti ČGM rezonatora frekvenču ķemmes pielietojumi telekomunikācijās). Projekts veicina šādas saimnieciskās darbības (NACE 2. red.): 26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, 26.7 optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana; 61 Telekomunikācijas. Projekts ietver pētījumu kategorijas - rūpnieciskā pētniecība un eksperimentālā izstrāde. Projekts atbilst pētniecības un attīstības jomām: 1.3. Fizika 2.2. Elektrotehnika, Elektroniskā inženierija, Informācijas tehnoloģijas. Tādēļ projekts ir multidisciplinārs. Projekta atslēgvārdi: čukstošo galeriju modu rezonatori, optiskā mikroķemme, šķiedru optikas pārraides sistēmas, nelineārā optika. Projekta veids – "darbība bez ekonomiska rakstura". Projekta galvenie darbības virzieni ir: A.1. WCOMB izstrāde, modelēšana, testēšana un optimizēšana; A.2. Portatīva WCOMB izstrāde, izveide un testēšana pielietojumiem šķiedru optisko sakaru sistēmās; A.3. Portatīva WCOMB prototipa pielāgošana un validēšana komerciālā šķiedru optisko sakaru sistēmā; A.4. Projekta rezultātu izplatīšana. Gandrīz visas aktivitātes notiks sadarbībā ar visiem 3 projekta partneriem. Galvenie projekta plānotie rezultāti: - 5 zinātniskās publikācijas, kas minētas SCOPUS. 2 no tām būs žurnālos ar kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa; - 3 tehnoloģijas tiesības – zinātības aprakstīšana; - 1 tehnoloģijas tiesības – patenta pieteikums - 1 licences līgums par vienu vai vairākām tehnoloģijas tiesībām; - 3 prototipi. Rezultāti atbalstīs vietējo un ārvalstu rūpniecību, nodrošinot jaunas tehnoloģijas un iespēju ražot WCOMB produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tāpēc tie veicina RIS3 mērķus. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 648 000, no kuriem ERAF ieguldījums ir EUR 374 544 (57,8% no kopējā budžeta), valsts budžeta iemaksa ir EUR 224 856 (34,7%). Budžets tiks sadalīts starp 3 partneriem: Latvijas Universitāte (40%), Rīgas Tehniskā universitāte (20%), SIA "AFFOC Solutions" (40%). Projekta ilgums: 36 mēneši. Paredzamais periods: 16.05.2019. – 15.05.2022. 2019-05-16 2022-05-15 647978,88 374531,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045 2022-02-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Toksicitātes pētījums (28 dienas) izmantojot žurku modeli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latima" Toksicitātes tests ir standarta procedūra, kuru ir nepieciešams veikt jebkurai farmaceitiskajai vielai, lai atklātu tās potenciālo efektu uz dzīvo sistēmu, kā arī konstatētu iespējamos bīstamos blakusefektus. Lielākā daļa testu tiek veikti, izmantojot laboratorijas dzīvniekus. Metodes, protams, var variēt, atkarībā no pētāmā objekta vai blakusparādībām. Rigvir ir onkolītisks, ģenētiski nemodificēts ECHO-7 vīruss, iegūts no veselu bērnu kuņģa-zarnu trakta un adaptēts melanomai. Tas ir viens no pirmajiem apstiprinātajiem onkolītiskajiem vīrusiem vēža ārstēšanai. Rigvir citolītiskās īpašības ir atspoguļotas in vitro, kā arī pašlaik tiek veikta immunomodulatorā mehānisma izpēte (ERAF pētījuma projekts programmas “Tehnoloģiju pārnese” ietvaros “Rigvir immunomodulatorais efekts nespecifiskās imūnsistēmas šūnu līnijās”). Rigvir nav veikti toksicitātes testi atbilstoši Labas Laboratorijas Prakses (LLP) standartiem. Lai uzsāktu klīniskos pētījumus, obligāti nepieciešami toksicitātes testi, kas veikti atbilstoši LLP prasībām. Projekta ietvaros ir plānota rūpnieciskā pētījuma veikšana. Projekta mērķis ir veikt četras nedēļas garu toksiscitātes pētījumu žurkās ar četru nedēļu atveseļošanās periodu, iekļaujot toksikokinētisko analīzi, lai būtu iespējams uzsākt Rigvir klīniskos pētījumus. Pašlaik ir zināms, ka onkolītiskais vīruss Rigvir izraisa ļoti maz īslaicīgus nevēlamus blakusefektus, kuru novēršanai nav nepieciešama īpaša ārstēšana. Visbiežāk konstatētais blakusefekts ir subfebrila temperatūra, retos gadījumos var parādīties sāpes audzēja zonā, nogurums, miegainība vai dispepsija. Onkoloģijas pacienti saskaras ar smagām blakusparādībām, kuras izraisa standarta ārstēšanas metodes. Jaunu ārstēšanas metožu pieejamība, kuras rada nelielus blakusefektus, būtu liels ieguvums pacientiem. Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību. Projekta iznākums būtu nozīmīgs solis virzienā uz specifiskāku Rigvir izpēti, attīstot iespēju uzsākt klīniskos pētījumus. Šie ir nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus onkoloģiskajiem pacientiem. Ieguvumi būtu arī projektā iesaistītajam personālam, jo tiktu iegūta jauna pieredze, kā arī attīstītas jaunas pētījumu un metodikas radīšanas pieejas/metodes. Projekta izpildītājs būs uzņēmums. Projektā ir iekļauts līgums ar Charles River Laboratories Ltd., uzvarētāju iepirkumā, par pētījuma veikšanu. Projekta tematika iekļaujas dabaszinātņu nozarē, bioloģijā (virusoloģija un toksikoloģija). Projekta ilgums: maksimāli 12 mēneši. Projekta sākums 2019. gada 01. aprīlis, beigas 2020. gada 31. marts. Kopējās projekta izmaksas: 520 000 EUR. 2019-04-01 2020-03-31 513471,78 359430,00 Atlasa iela 7C, Rīga, LV-1026 2020-10-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Šķidro kristālu slēdžu elektro-optisko īpašību uzlabošana SIA Lightspace Technologies Galvenais ierosinātā projekta mērķis ir iegūt izsmeļošākas zināšanas par holestēriskā veida šķidro kristālu optisko slēdžu (difūzeru) elektro-optisko īpašību uzlabošanu, kuru primārais pielietojums attiecas uz to izmantošanu volumetriskās 3D displeju sistēmās. Ar saimniecisko darbību saistīto projektu 30 mēnešu periodā no 01.04.2019 līdz 30.09.2021 realizēs divi MVU – EuroLCDs un Lightspace Technologies. Projekta kopējās izmaksas ir 805 405,72 EUR, no kuriem 514 507,66 EUR tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Galvenais projekta partneris Lightspace Technologies vadīs divus pētniecības un attīstības apakšprojektus sadarbojoties ar diviem Latvijā reģistrētiem zinātniskajiem institūtiem - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Abi institūti tika izvēlēti atklātā iepirkuma procedūrā pirms projekta pieteikuma iesniegšanas datuma. Lai uzlabotu difūzeros izmantoto optisko slāņu transmisiju, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts sagatavos un noraksturos dažādus ar fizikālā tvaika kondensācijas (PVD metode) metožu izveidoto pārklājumu pārklājumus, lai iegūtu datus teorētiskajam aprēķinu modelim un displeju paraugu izveidei. Lai uzlabotu ar ātrumu un kontrastu saistītās īpašības, Latvijas Organiskās sintēzes institūts modificēs esošo optiski aktīvo piedevu, lai tā mijiedarbotos ar specifiskiem šķidro kristālu maisījumiem un ar PVD metodē izgatavotām virsmām. EuroLCDs, dažād šķidro kristālu displeju tehnoloģiju attīstītājs un ražotājs, izmantos materiālus, zinātību un prasmes, kuras iegūtas no abām pētnieciskajām darbībām, lai izveidotu strādājošus displeju paraugus, kuru izmantojamību 3D displeju sistēmās izvērtēs Lightspace Technologies. Displeju sistēmu izvērtēšanas rezultāti tiks publiskoti. Lightspace Technologies ir vadošais uzņēmums volumetrisko 3D displeju tehnoloģiju ražošanā. Uzņēmuma galvenās apkalpojošās nozares ir medicīnas diagnostika, drošība un transports. Viena no galvenajām “atslēgas” tehnoloģijām, kuras ražo EuroLCDs, izmantojot lielapjoma ražošanas līniju, ir displeju sistēma ar vairākiem ātri pārslēdzamajiem šķidro kristālu displejiem. Šīs projekts atbilst Frascatti klasifikācijas punktu 2.2. un ESAO punktus 2.2., 2.4., 2.5. Šis projekts atļaus Lightspace Latvia iegūt zinātību, kas būs nepieciešama autortiesību aizsardzības nolūkos un tirdzniecības panākumus eksportā. EuroLCDs iegūs produktu ražošanas tehnoloģiju zinātību un tirdzniecības panākumus produktu pārdošanā. Projekts darbosies saskaņā ar pirmo un sesto Latvijas RIS3 stratēģijas virziena (saskaņā ar sadaļu 1.2.) prioritāti. Atslēgvārdi: šķidro kristālu displeji, ātrdarbīgie gaismas slēdži, volumetrisks 3D displejs. 2019-04-01 2021-09-30 805405,72 514507,00 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602 Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2021-08-30 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Šis starpdisciplinārais projekts „Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām” (DOPAnT) paredz izstrādāt jaunu šķiedru optisko pastiprinātāju optiskajām pārraides sistēmām. Galvenokārt uzmanība šajā projektā tiek vērsta uz leģēto šķiedru pastiprinātāju izpēti. Konkrētāk, dažādu piejaukumu kombināciju un dubult-apvalka profila šķiedru, kuras tiek pumpētas ar rentabliem daudzmodu gaismas avotiem, pielietošana izmantošanai viļņgarumdales blīvētās (WDM) pārraides sistēmās, lai palielinātu optiski caurspīdīga pārraides ceļa garumu. Projekta mērķis ir izstrādāt platjoslas optisko pastiprinātāju, izmantojot dažāda leģējuma šķiedras un efektīvu apvalka pumpēšanas paņēmienu, lai sasniegtu lielu un vienmērīgu pastiprinājumu un uzlabotu veiktspēju šķiedru optisko sakaru sistēmām. Iesniegtais projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību un atbilst šādām zinātnes jomām (saskaņā ar OECD klasifikāciju): * Fizika * Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas * Materiālzinātne Projekta ietvaros tiks veikts rūpnieciskais pētījums, ar eksperimentālo izstrādi. Projekta galvenās aktivitātes (darba pakas): DP1- Leģēto optisko pastiprinātāju veidu, risinājumu un to pielietojumu izpēte optisko signālu pastiprināšanā; DP2- Daudzmodu pumpējošo avotu novērtējums un pumpējošās gaismas ievades paņēmienu izstrāde dubult-apvalka leģētām optiskajām šķiedrām; DP3- Uzlabotas veiktspējas šķiedru optiskā pastiprinātāja izpēte simulācijas vidē un tā eksperimentālā izstrāde; DP4- Eksperimentāli izstrādātā šķiedru optiskā pastiprinātāja pārbaude esošā komerciālā šķiedru optiskajā pārraides līnijā; DP5- Projekta ietvarā radīto rezultātu izplatīšana. Projekta realizācijā ir iesaistīti divi sadarbības partneri – SIA “AFFOC Solutions” un atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”. Projekta partneris, uzņēmums SIA AFFOC Solutions ar savu pieredzi un kompetenci tiks iesaistīts visās projekta aktivitātēs, it īpaši tajās, kur tiks uzsākta jauna optisko šķiedru pastiprinātāja izstrāde un pārbaude reālā šķiedru optiskās pārraides sistēmas infrastruktūrā. Galvenie projektā plānotie rezultāti: 1) Izstrādātā šķiedru optiskā pastiprinātāja simulācijas modelis; 2) Jauna uzlabotas veiktspējas kombinēta dažāda leģējuma apvalkā pumpēta šķiedru optiskā pastiprinātāja tehnoloģijas prototips, kas spēj nodrošināt stabilu signāla pastiprinājumu optiskajām WDM sistēmām, izmantojot rentablas komponentes; 3) 6 oriģināli zinātniski raksti (tai skaitā 2, kuru citēšanas indekss pārsniedz 50% no nozares vidējā), pieņemti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 4) Patenta pieteikums un intelektuālā īpašuma licences līguma slēgšana; 5) Sabiedrības informēšanas pasākumu komplekts plašākai auditorijai. * Kopējās attiecināmās izmaksas ir 648 000 EUR, ieskaitot ERAF finansējumu 374 544 EUR apmērā; * Projekta ilgums: 01.06.2019. - 31.05.2022. (36 mēneši) * Paredzamais projekta viduspunkts ir 28.02.2021. Atslēgas vārdi: šķiedru optiskie sakari, telekomunikācijas, šķiedru optiskie pastiprinātāji, leģētās optiskās šķiedras, cietvielu fizika. 2019-06-01 2022-05-31 648000,00 374544,00 Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045 2022-06-10 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Rūpnieciskā pētījuma mērķis ir jauna tipa LEC iekārtas izstrāde tālākai izmantošanai apgaismes ierīcēs. Projektam ir divi savstarpēji saistīti mērķi: 1) Izstrādāt cietvielu emiterus LEC iekārtām, izmantojot jaunu pieeju agregācijas inducētās emisijas (AIE) sasniegšanai mazmolekulārajās un strukturāli vienkāršās organiskajās vielās. Emiteru dizainam tiks izmantota jauna un inovatīva pieeja, kura izmanto mijiedarbības starp aromātiskajām katjonajām ?-sistēmām, lai sasniegtu cietfāzu luminescenci, un vienlaikus izvairītos no agregācijas izraisītās slāpēšanas (ACQ); 2) Izstrādāt LEC iekārtas, izmantojot jauna tipa AIE emiterus. Optimizētus AIE emiterus saturošo LEC iekārtu elektroluminescences un elektrisko īpašību uzlabošanai plānots pārbaudīt dažādus elektrodu materiālus, ievadīt starpslāņus, regulēt aktīvā slāņa biezumu. Visefektīvākie AIE emiteri tiks izmantoti tintes printēšanas sistēmās. Projekta galvenie pētniecības virzieni: • Jaunu AIE emiteru dizains un sintēze, izmantojot mijiedarbības starp organiskiem katjoniem un aromātisko ?-sistēmu; • Iegūto AIE emiteru fotofizikālo, fotoelektrisko un termisko īpašību pētīšana (piem., fotoluminescences kvantu iznākumu, singleta un tripleta enerģijas, elektronu un caurumu transporta enerģijas līmeņus, lādiņu pārneses īpašības); • Izstrādāto AIE emiteru saturošu LEC prototipu dizains, optimizēšana un izgatavošana. Plānotie projekta rezultāti ir: 1) jauni cietvielu AIE emiteri LEC iekārtām; 2) patentspējīgs LEC prototips; 3) 4 publikācijas zinātniskos izdevumos ar citējamības indeksu virs 50% no vidējā nozarē un 6 raksti konferenču rakstu krājumos; 4) 1 starptautisks PCT patenta pieteikums. Projekta īstenošanai tiks veikts starpdisciplinārs pētījums, kurš saskaņā ar OECD zinātņu nozaru klasifikāciju atbilst dabaszinātņu nozares (1.) ķīmijas zinātņu (1.4.) un fizikas zinātņu (1.3.) apakšnozarēm, kā arī inženiertehnoloģiju zinātņu nozares (2.) materiālzinātnes (2.5.) apakšnozarei. Plānotais ar saimniecisko darbību saistītais projekts sniegs ieguldījumu Latvijas Viedās Specializācijas stratēģijā (RIS3) minētajai specializācijas jomai “viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, un to īstenošanā tiks plaši iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistrantūras studiju programmas studenti. Projekta veikšanas vieta: Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts (LOSI), Rīga, Latvija. Projekts tiks veikts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūtu (CFI), Rīga, Latvija. Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 716 303.11 EUR, ko veido publiskais finansējums 465597.02 EUR (65%) un privātais finansējums 250706.09 EUR (35%). Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši Projektu plānots uzsākt: 2019. gada 1. jūnijs. Atslēgas vārdi: heterocikli, organiskie katjoni, aromātiskās donoru-akceptoru mijiedarbības, agregācijas inducētā emisija (AIE), gaismu emitējoša elektroķīmiskā šūna (LEC) !!!!!!!!!!! sistēma neatpazīs simbolu pī - norāda ? !!!!!!! 2019-06-01 2022-05-31 727895,95 465597,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 2022-05-30 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana, saglabājot pultrūdētu profilu kvalitāti un ievērojami samazinot to izmaksas, kā arī veicinot veselīgāko vidi. Ar saimniecisku darbību nesaistīta rūpniecisko pētījumu ietvaros tiek plānotas sekojošās galvenās aktivitātes: (i) tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus; (ii) jaunu efektīvu sildīšanas avotu pielietošana elektriskās pretestības vietā; (iii) ātru, automatizētu un viedo ražošanas procesu izstrāde, ievērojami samazinot ražošanas soļu skaitu; (iv) oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošana. Projekta ilgums: 36 mēneši (no 01.04.2019 līdz 31.03.2022.). Kopējās projekta izmaksas: 639498,00 EUR Tiek sagaidīti sekojošie galvenie rezultāti: (i) oriģināli zinātniskie raksti; (ii) optimizācijas metodoloģija un darba kartes trim plaši izmantotiem profiliem; (iii) termo-ķīmiskie, termo-mehāniskie un elektromagnētiskie galīgo elementu modeli un algoritmi inovatīvu pultrūzijas procesu simulācijai; (iv) projektēšanas noteikumi multifunkcionālu formas veidņu izstrādei; (v) ultraskaņas un optiskas iekārtas pultrūdētu profilu kvalitātes kontroles monitoringam tiešlaikā; (vi) tehnoloģiskās prasības kontroles ierīcēm. Projekts veicinās tautsaimniecības transformācijas īstenošanu caur diviem Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģijā definētiem virzieniem: (i) nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību, un (ii) nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā, un trim izaugsmes prioritātēm: (i) produkti ar augstu pievienoto vērtību, (ii) produktīva inovāciju sistēma, un (iii) energoefektivitātes paaugstināšana specializācijas jomā „Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Projekta rezultāti nodrošinās sekojošo NACE klasificētu tautsaimniecības nozaru vajadzības: • C22.21 - Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana, • C28.96 - Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei, • C29.32 - Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem, • F41.20 - Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, • F42.13 - Tiltu un tuneļu būvniecība, • M71.20 - Tehniskā pārbaude un analīze, • M72.19 - Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs. Projekts ir nesaistīts ar saimniecisku darbību, to īstenos Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un Konstrukciju institūts (RTU MKI) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Juvitek". Sadarbības rezultātā tiks veikts rūpniecisks pētījums, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par inovatīviem pultrūzijas procesiem, kā arī kopīgi radītu jaunu zinātību. Atslēgas vārdi: pultrūzija, efektivitāte, optimizācija, mikroviļņu sildīšana, aizsargpārklājumi, kvalitātes kontrole, viensoļa process. 2019-04-01 2022-03-31 639498,00 369629,00 Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 Ozoliņu iela 8, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 2022-01-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Skaitliskās modelēšanas pieeju izstrāde kompleksu multifizikālu mijiedarbības procesu izpētei elektromagnētiskajās šķidrā metāla tehnoloģijās LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt energoefektīvu elektromagnētisko tehnoloģiju attīstīšanu un ieviešanu, lai samazinātu primāro energoresursu patēriņu un siltumnīcas gāzu emisiju materiālu ražošanā un atjaunojamo resursu enerģētikā. Projekta konkrētie mērķi ir izstrādāt skaitliskās modelēšanas pieejas efektīvai sarežģītu industriālu magnetohidrodinamikas (MHD) problēmu risināšanai un izpētīt kompleksos fizikālos procesus konkrētās industriālās iekārtās. Šis ar saimniecisko darbību nesaistītais projekts sniegs daudzvirzienu ieguldījumu RIS3 prioritātēs: Nr.3 "Energoefektivitātes paaugstināšana, kas ietver tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu"; Nr.4 "Moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā sektorā" un Nr.6 "Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā". Veicamie rūpnieciskie pētījumi atbilst NACE 2. red. kodam 72.19 “Pārējo pētījumu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs”. Projekts ir mulidisciplinārs un atbilst zinātnes nozarēm 1.2. “IT un programmēšana; 1.3.. “Fizika” un 2.3. “Mašīnbūve un mehānika” Ar elektromagnētisko iedarbību uz vadošiem šķidrumiem saistītos kompleksos fenomenus industriālās tehnoloģijās un iekārtās nevar aprakstīt ar vienkāršiem modeļiem - nepieciešami multifizikāli, kompleksi un nelineāri modeļi. Tādēl sajā projektā tiks izstrādāti jauni un pilnveidoti interesējošo plūsmu un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības modeļi, precizēta dažādo procesu mijiedarbība industriāli nozīmīgu magnetohidrodinamisko tehnoloģiju jomā un izveidoti jauni vispārināti multifizikāli modeļi, kas adekvāti atspoguļo pētāmos kompleksos tehnoloģiskos fenomenus. Modeļu skaitliskai izpētei tiks attīstīta brīvpieejas koda programmatūra OpenFOAM un Elmer vidēs un veikta to integrācija kopējā programmu bibliotekā. Skaitlisko modeļu verifikācijai tiks veidoti skripti komerciālās modelēšanas programmās (ANSYS). Divfāzu vides plūsmu modelēšanai elektromagnētiskajā laukā tiks attīstīta Bolcmaņa šūnu metodes programmatūra. Tiks veikta rezultātu eksperimentālā verifikācija, t. sk. izmantojot neitronogrāfijas un ultraskaņas mērījumu tehnoloģijas. Analizējot mērķtiecīgu multifizikālo modeļu parametrisko studiju rezultātā iegūtās datu kopas pētāmajām tehnoloģijām, tiks meklēti jauni nelineārās sistēmas komponenšu mijiedarbības efekti, kas izpaužas kvalitatīvās un “lēcienveida” procesa rakstura izmaiņās, nestabilitāšu attīstībā un būtiski nelineārās kvantitatīvās vielas un siltuma apmaiņas procesu atkarībās no bezimensionālajiem procesa parametriem. Pētniecības projektu paredzēts īstenot 36 mēnešu periodā no 2019.g. 1. jūlija līdz 2022.g . 30. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas ir 599 562.29 EUR, t.sk. 554 595.11 EUR ERAF un valsts budžeta līdzfinansējums. Sadarbības partnera AS Latvo daļa finansējumā ir 239937.29 EUR. Atslēgas vārdi: elektrovadošs šķidrums, elektromagnētiskā iedarbība, turbulence, divfāzu vide, skaitliskie modeļi, atvērtā koda programmatūra. 2019-07-01 2022-06-30 599562,29 346546,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 2021-12-13 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jauna tipa bezkontakta elektromagnētiskas vieglo sakausējumu degazācijas sistēmas izstrāde LATVIJAS UNIVERSITĀTE Pēc sacietēšanas alumīnijs var saturēt gāzes ieslēgumus. Degazācija ir tehnoloģiskais starpposms ražošanā, lai aizvadītu ūdeņradi no no metāla. Šajā projektā mēs piedāvājam izstrādāt jaunu tehnoloģiju alumīnija degazēšanai. Projekta mērķis: Izpētīt jaunu elektromagnētisko tehnoloģiju gāzes burbuļu izkliedēšanai šķidrā alumīnijā, lai izmantotu sakausējumu degazēšanai. Novērtēt degazēšanas tehnoloģijas efektivitāti un veiktspēju alumīnija degazēšanai rūpnieciskā mērogā. Projekta galvenie uzdevumi: 1. Detalizēti izprast degazācijas procesā nosakošās fizikālās parādības un pierādīt pastāvīgo magnētu sistēmu spēju inducēt nepieciešamās šķidrā metāla plūsmas. 2. Validēt un attīstīt sākotnējās izpētes rezultātus, lai pārlecinātu industriju par tehnoloģijas spēju darboties. Uzdevumi nosaka, kādi pētījuma rezultāti jāiegūst: 1. Rezultātiem jābūt gan eksperimentāli, gan teorētiski apstiprinātiem. 2. Izpēte jāveic industrijai atbilstošā mērogā (~vismaz 100 litri šķidra metāla mērogā). 3. Jāgūst apstiprinājums, ka degazācija tik tiešām noris – ūdeņradis tiek izvadīts no šķidrā metāla. 4. Šķidrajam metālam ir jābūt alumīnijam (vai tā sakausējumam), jo fizikāli ķīmiskā iedarbība citos metālos pie atšķirīgām temperatūrām var būt citāda. Projekta īstenošanas laiks – 36 mēneši (01.06.2019. – 31.05.2022.) Projekta budžets - 645 180,00 eiro, tajā skaitā publiskā finansējuma apmērs ir 596 791,50 euro (ERAF – 57,80%, valsts budžeta finansējums – 34,70%). Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, un to īstenos Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LUFI) un SIA EPM Riga. Sadarbības rezultātā tiks veikts rūpniecisks pētījums, lai izpētītu un eksperimentāli pārbaudītu projektā piedāvāto elektromagnētisko degazatora tehnoloģiju. Kopīgi tiks radīta jauna zinātība. Paredzami šādi galvenie rezultāti: i. 7 oriģināli zinātniskie raksti; ii. 3 Analītiskie/ skaitliskie modeļi iii. 4 eksperimentālās iekārtas iv. 1 eksperimentālās iekārta-rūpnieciskā mēroga tehnoloģijas demonstrācijas iekārta v. 1 zinātība Projekts veicina valsts tautsaimniecības transformāciju divos Latvijas viedās specializācijas stratēģijā virzienos: i. nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai varētu rasties produkti vai tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību, un ii. nozarēm, kurām ir būtiska horizontāla ietekme uz ekonomiku, un trīs izaugsmes prioritātes: i. produkti ar augstu pievienoto vērtību ii. produktīvas inovācijas sistēma un iii. energoefektivitātes palielināšana specializācijas jomā "Uzlabotie materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas". Šis projekts veicinās lietišķo metalurģiju un atbilst RIS3 prioritātei viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas. NACE kods: 72.1 Šī projekta priekšmets saskaņā ar Frascatti ir (2.5 materiālu inženierija) Atslēgvārdi: magnetohidrodinamika, alumīnija sakausējumi, materiālu elektromagnētiskā apstrāde, pastāvīgo magnētu sūknis, alumīnija degazēšana 2019-06-01 2022-05-31 645180,00 372914,00 Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Acone, Salaspils pag., Salaspils nov. Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 2022-02-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 644692,17EUR. Publiskā finansējuma apjoms – 596340,26 EUR (92,5%), no tām ERAF 372632,07EUR (57,80%) un Valsts budžeta finansējums 223708,19EUR (34,70%), un līdzfinansējums – 48351,91 EUR (7,5%). Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvas MW ūdens ekrtakcijas tehnoloģijas un aparatūras prototipus efektīvākai meža biomasas atkritumu pārstrādei, elastīgai izejvielu un augstas pievienotās vērtības bioproduktu portfolio variācijai, ņemot vērā reģionālās bioekonomikas prasības meža un tirgus sektoros, radot pētnieku, studentu un industrijas profesionāļu zināšanu un inženierzinātniskās kapacitātes pieaugumu. Projekts sastāv no rūpnieciskiem pētījumiem, kuros ietilpst: inovatīva MW ekstraktora, kas aprīkots ar automātisko kontroles sistēmu (AKS) izstrāde (TRL 4), piemērotu apses un priedes mizas ekstrakcijas režīmu izstrāde, izejvielu un ekstraktu (iegūti izmantojot progresīvas fizikāli - ķīmiskās metodes, akcentējot uzmanību uz to polifenolu dabu) izpēti, ņemot vērā to antioksidantās, baktericīdās un adhezīvās īpašības, biomasas ekstrakcijas atlikumu izmantošanu biokurināmā (granulas) veidā, kā arī pētījumu ideju realizācija izstrādājot tehnoloģiskā prototipa formu - iekārtu. Koksnes mizas ekstrakti, kuru īpašības ievērojami atšķirsies, jo īpaši ar antioksidantām, baktericīdām vai adhezīvam īpašībām, tiks piedāvāti kā perspektīvi augstas pievienotās vērtības produkti Latvijas tautsaimniecības mežu nozarei, veselības aprūpei un adhezīvu vielu ražošanas nozarei, kas kopumā veicinās valsts ekonomikas attīstību. Projekts atblist specializācijas jomām 1. un 3. un veicinās tautsaimniecības transformācijas īstenošanu caur Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģijā definētu virzieniem 1., 2. un 3. un izaugsmes prioritātēm 1. un 2. Balstoties uz projektā iegūtajiem rezultātiem, tiks piedāvāts koksnes mizas ekstrakcijas un mizas pēc ekstrakcijas pārstrādes pamattehnoloģiju prototips, ieskaitot visus darbības posmus un aprīkojumu, kas nodrošinās lignocelulozes biomasas ekstrakcijas procesa augsto efektivitāti, pārstrādes procesa ar augstu pievienoto vērtību iekļaušanai lielāko Latvijas biokurināmā granulu ražotāju biorafinēšanas pārstrādes ķēdē. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar privāto partneri un tas ir multidisciplinārs, pētījums būs starpnozaru, kas krustos dažādas zinātnes nozares un ietekmēs dažādus zinātniskos virzienus: 1. Dabas zinātnes (1.4. Ķīmijas zinātnes), 2. inženierzinātne un tehnoloģija (2.2 elektrotehnika, elektroniskā inženierija, informācijas tehnoloģija), 2.4. Ķīmiskā rūpniecība, saskaņā ar Frascati klasifikāciju. Projekta ilgums: 36 mēneši (no 01.06.2019 līdz 31.05.2022). Projekta partnera kopējās izmaksas ir 221926,78EUR jeb 34,42% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, atbilst MK noteikumu 21.punkta nosacījumiem, rūpnieciskie pētījumi. Projekta paredzamie rezultāti: 10 zinātniskie raksti. MW ekstraktora prototips (TRL4); MW ekstrakcijas zaļas tehnoloģijas prototips, 2 zinātības, patents. Atslēgas vārdi: mizas biomasa, biorafinēšana, zaļā ekstrakcija, mikroviļņu ekstraktors, polifenoli, biodegviela. 2019-06-01 2022-05-31 644692,17 372632,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2022-02-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Lignocelulozes biomasa tiek uzskatīta par vienu no potenciāliem izejmateriāliem, jo tā ir iegūstama no lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas sektora atkritumiem, sastopama lielos apjomos, ir atjaunojama un nekonkurē ar pārtikas ražošanu. Tomēr tās efektīva sadalīšana, lai izmantotu kā izejvielu biodegvielas (biogāzes un šķidro biodegvielu) ražošanai, vēl joprojām ir sarežģīta un mazefektīva, īpaši, ja tiek izmantotas eko-inovatīvas tehnoloģijas. Īpaši intensīva hidrolīzes etapa uzlabošana ir nepieciešama biogāzes ražošanas procesos, kuros lignocelulozi saturošas biomasas pārstrādes efektivitāte nepārsniedz 40% un tā aizņem ļoti ilgu laiku. Tradicionāli piedāvātās enzīmu tehnoloģijas ne vienmēr nodrošina nepieciešamo rezultātu, kā arī to tirdzniecības specifika bieži ir patērētājam ierobežojoša. Projekta ietvaros, veicot rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādni, paredzēts veikt ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu Inženierzinātnēs un tehnoloģijās (pēc OECD - 2.7. un 2.8) un izstrādāt efektīvu, videi draudzīgu bezatlikumu tehnoloģiju lignocelulozi saturošas biomasas pārstrādei, lai ražotu biodegvielu un biogāzi. Tehnoloģijas priekšrocības saistītas ar vairāku inovatīvu risinājumu, piemēram, specifiska enzīmu maisījuma un virsmas aktīvo vielu izmanotošanu ražošanas procesā, kā arī hidrolīzes atlikumu tālāku pārstrādi biogāzē. Mērķa sasniegšanai tiks izvērtēti pieejamie biomasas resursi, laboratorijas apstākļos izstrādāts specifisks enzīmu maisījums, veikta biogāzes ražošanas tehnoloģiskā izpēte un optimizācija, izstrādāti divi tehnoloģiskie prototipi un veiktas sistēmas demonstrācijas aktivitātes. Projektu paredzēts uzsākt 2019. gada maijā un tā ilgums būs 36 mēneši (līdz 04.2022.) ar kopējo ERAF atbalsta intensitāti – 368 037,88 Eur, valsts budžeta finansējumu – 220 950,09 Eur un kopējo publisko finansējumu – 588 978,97 Eur. Projekta realizētājs ir Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar SIA Bio RE. Starpdisciplinaritātes nodrošināšanai Projekta komandā apvienos ekspertus no ķīmijas tehnoloģijas, bioloģijas, mašīnbūves un inženierijas nozarēm. Paredzamie projekta rezultāti ir jaunu, efektīvu tehnoloģiju izstrādne enzīmu ražošanai un biomasas pārstrādei un biogāzes ražošanai, zinātnisko publikāciju un tehnoloģiju tiesību nodošanas sagatavošana, zinātniskā personāla kapacitātes palielināšana. 2019-05-01 2022-04-30 636743,75 368037,00 Visa Latvija 2021-10-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Hirālu /frustrated/ Luisa skābju pāru sintēze un pielietojums asimetriskajā katalīzē Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Šajā projektā plānots pētīt uz frustrated Luisa skābju pāru (FLP) bāzētu hirālu katalizatoru dizainu, sintēzi un katalītisko pielietojumu. Tiek piedāvāti vairāki lēti un viegli pieejami bāzes savienojumi tālākai modificēšanai un attīstībai. Parādītajās sintētiskajās shēmās tiek veiksmīgi izmantoti vairāki iespējamie molekulu modificēšanas punkti, kas ļauj ātri izveidot šo savienojumu bibliotēkas. Projektā tiks pētīts piedāvāto hirālo, bifunkcionālo FLP pielietojums enantioselektīvās transformācijās, nosakot to potenciālo pielietojumu enantio-bagātinātu sarežģītu molekulu sintēzē. Projekta rezultātā plānots iegūt vairākus jaunas klases (FLP) hirālos katalizatorus izmantošanai enantiosektīvās hidrogenēšanas un hidrosililēšanas reakcijās. Tā kā šīs klases savienojumi ir vieglāk iegūstami un lētāki par šobrīd hirālajā katalīzē izmantotajiem pārejas metālu elementu savienojumiem, tiem ir ļoti liels pielietojuma potenciāls. Tāpat plānots izpētīt iegūto jauno hirālo katalizatoru pielietojumu enentioselektīvās Ireland-Claisen (IC) reakcijās. Plānotas ir 2 projekta darbības: 1.Hirālu FLP sintēze, sākotnējais novērtējums un savienojumu bibliotēkas sintēze; 2. Katalītiskas enentioselektīvas Ireland-Claisen (IC) reakcijas pētījumi. Saskaņā ar NACE klasifikatoru projekts tiks īstenots "M72.19 Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs" jomā, saskaņā ar OECD klasifikāciju - 1.Dabas zinātnes - 1.4. Ķīmijas zinātne. Projekta ietvaros iegūtos rezultātus ir paredzēts apkopot atskaitēs un izveidot Savienojumu (katalizatoru) bibliotēku. Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši (2019. gada 1.aprīlis - 2021. gada 30. septembis). Kopējās attiecināmās izmaksas 128802.24 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 109481.90 EUR. Projekts tika sākotnēji iesniegts programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas apakšprogrammā Eiropas stipendijas (European Fellowship). 2019-04-01 2021-09-30 96601,68 82111,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2022-02-03 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Kompaktas augsta spožuma lāzeru attēlprojekcijas sistēmas izveide pielietojumiem volumetriska tipa 3D displeju sistēmās "HansaMatrix Innovation SIA" Projekta mērķis ir izstrādāt attēlprojekcijas sistēmu ar unikālu attēla raksturlielumiem. Inovatīvais risinājums nodrošinās jaunus virzienus Latvijas viedās inženierijas jomā, attīstot volumetriska tipa 3D displeja tehnoloģiju. Projekts “Kompaktas augsta spožuma lāzeru attēlprojekcijas sistēmas izveide pielietojumiem volumetriska tipa 3D displeju sistēmās” ir ar saimniecisku darbību saistīts projekts, kura ietvaros paredzama rūpnieciska izpēte. Projekta nozare pēc NACE 2 red. ir 26.70, darbības atbilst FORD klasifikācijas 2.2., 2.3. un 2.11. jomai. Projekta rezultātu sasaiste ir paredzama ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas RIS3 1. un 6. prioritāti. Projekta īstenošanā sadarbosies divi uzņēmumi - „Hansamatrix Innovation” un „LightSpace Technologies” - un pētniecības organizācija Latvijas Universitātes (Optometrijas nodaļa). Projekta noslēgumā tehnoloģijas gatavības līmenis būs TRL4. Tiek paredzēta tehnoloģijas turpmāka ilgtspēju nostiprinoša attīstība līdz TRL-7 līmenim un ASV/Eiropas patenta iegūšana. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas galvenās aktivitātes: 1) Padziļināta priekšizpēte ar mērķi noteikt visatbilstošāko attēlprojekcijas sistēmas uzbūvi attiecībā uz „LightSpace Technologies” volumetriska tipa 3D displejiem. 2) Projekcijas sistēmas optomehāniskā dizaina izstrāde un galveno optikas komponenšu dizains un salikšana laboratorijas vidē 3) Elektronikas izveide, tostarp gaismas avota (lāzera) vadības paneļa un displeja saskarnes izstrāde ar tai nepieciešamo kontroles algoritmu. 4) Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē, kuras ietvaros tiks veikta attēla kvalitāti raksturlielumu noteikšana līdz optimālai attēlprojekcijas konstrukcijai saskaņā ar partneruzņēmuma LightSpace Technologies tehnoloģiskajām prasībām. 5) Padziļināts pētījums, ko veiks Latvijas Universitāte, par tilpuma attēla kvalitāti un cilvēka redzes uztveri. Pētījuma mērķis ir izpētīt redzes sistēmas funkcionālo parametru izmaiņas un redzes uztveres reakciju, skatoties uz jaunas paaudzes volumetriskā displeja telpisko attēlu. Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši (uzsākšana 2019. gada 2. ceturksnis, pabeigšana: 2021. gada 1.ceturksnis) Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 816 862.71,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 552987.9,00 EUR (66,6%) un privātais finansējums 236 994.81 (28,5%). Projekta rezultātā tiks nodrošināta tehnoloģijas attīstība līdz TRL-4. Projektā paredzēts aizsargāt intelektuālo īpašumu ar vismaz vienu ASV/Eiropas patentu. Pārējie nozīmīgie zinātniskie rezultāti tiks izplatīti vismaz divās zinātniskās publikācijās Scopus, Web of Science datubāzēs u.tml. Projektā ir paredzēts radīt jaunas zinātnieku darba vietas vismaz 3 PLE, nodarbinot 2 maģistratūras studentus, 3 doktorantūras studentus un divus jaunos zinātniekus. Atslēgas vārdi:3D displeja tehnoloģija, attēlprojekcija, augsts atjaunošanas ātrums, telpiskais gaismas modulators, lāzera gaismas avots. 2019-04-01 2021-03-31 816862,71 552987,00 Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002 2021-03-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir iegūt jaunu zinātību, pētot iespējas samazināt plaša-spektra antibiotiku lietošanas radītos riskus sabiedrībā, kā arī stimulējot zinātniskā potenciāla izaugsmi Latvijā, uzlabojot zināšanas un nacionālās ekonomikas konkurētspēju. Projekts dod ieguldījumu 3S stratēģijas realizācijā, it īpaši 1) biomedicīnas, medicīnisko tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā; 2) viedo materiālu, tehnoloģijas un inženiersistēmu jomā; 3) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Projekts tiks realizēts 8 aktivitāšu (darbību) ietvaros, kas atsevišķi būs sadalīti zinātniski pētnieciskos uzdevumos. 1. aktivitāte : būtiskais sagatavošanās darbs, t.sk. IT atbalsts. 2. aktivitāte: Lauka pētījums, sākotnējā materiāla un informācijas iegūšana. 3. aktivitāte: Izsekošanas lauka pētījums, atbilstošā materiāla un informācijas iegūšana. 4. aktivitāte: Fēču mikrobioma DNS iegūšana. 5. aktivitāte: Dziļā sekvenēšana (metagenomika). 6. aktivitāte: Bioinformātika. 7. aktivitāte: Pieredzes apmaiņa. 8. aktivitāte: Rezultātu izplatīšana. Projekta zinātniskie rezultāti ļaus uzlabot H.pylori infekcijas ārstēšanu, analizējot terapijas ietekmi uz kuņģa-zarnu trakta (KZT) mikrofloru (mikrobiomu). Šie rezultāti būs vērtīgi gan Latvijas, gan globālā mērogā – sevišķi valstīs ar augstu kuņģa vēža izplatību. Projektā tiks veikti rūpnieciskie pētījumi (industrial research project, TRL 4), plānotās aktivitātes nav saistītas ar komerciālām aktivitātēm. Atbilstoši OECD klasifikācijai projekts atbilst Veselības Zinātņu jomai (Health Science (3.3, Fields of R&D classification, Frascati Manual, 2015). Plānots sagatavot un publicēt 3 oriģinālas zinātniskas publikācijas starptautiski recenzētos žurnālos, 2 no tām ar citējamības indeksu >50% no vidējā indeksa attiecīgajā jomā, prezentēt 7 tēzes kongresos; iesaistīt 3 studentus, tai skaitā - 2 PhD studentus. Projektu realizēs Latvijas Universitātes (LU) vadībā kopā ar komerciālām partneriem BGI (atbild par dziļo sekvenēšanu) un Jēkabpils slimnīcu (atbild par lauka pētījumu). Papildus projekta laikā būs cieša sadarbība ar starptautiskiem partneriem - Karolinskas Institūtu (KI), Zviedrijā. Kopējais projekts budžets– 648 549,67 EUR, no tā 599908,44 EUR – publiskais finansējums no ERAF un Latvijas valdības. Projekta ilgums – 36 mēneši (Aprīlis, 2019 – Marts, 2022). Atslēgas vārsdi: H.pylori infekcija, eradikācija, vēža prevencija, mikrobioms, rezistoms, sabiedrības veselība 2019-04-01 2022-03-31 648549,67 374861,00 Gaiļezera iela 1, Rīga, LV-1079 Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2022-01-05 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Projekts ietilpst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19). un mežsaimniecība (02.10, 02.20, 02.40). Projekta mērķis ir kvantificēt lapu koku - bērza (Betula spp.) un parastās apses (Populus tremula L.) - pretestību pret vēja ietekmi, raksturot faktorus, kas ietekmē kaitējuma risku un izstrādāt meža apsaimniekošanas tehnoloģijas (lēmums atbalsta rīks), lai samazinātu šo risku. Rīks tiks izstrādāts šādās aktivitātēs: 1. Koka pretestības statiskajā slodzē kvantitatīva noteikšana 2. Sakņu sistēmas raksturojums 3. Koku vēja noturību raksturojošā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka (algoritma) parametrizācija 4. Vētru bojājumu finansiālās ietekmes parametrizācija izstrādātajā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkā (algoritmā) Plānotās izmaksas ir 596 363,63 EUR 36 mēnešu laikā (no 2019. gada 1.aprīļa līdz 2022. gada 31.martam). Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrādne. Visas īstenotās aktivitātes atbilst meža nozarei. Pētījums ir starpdisciplinārs, un to veiks sadarbībā starp mežsaimniecības un vides zinātņu speciālistiem (OECD "Frascati rokasgrāmata" 4.1. un 1.5.). Pētījums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības), pamatojoties uz 21.2. iedaļu - projektu, ko īsteno pētniecības organizācija sadarbībā ar uzņēmumu. Sadarbība uzlabos rezultātu praktisko piemērojamību, pētījuma efektivitāti (tajā pašā laikā iekļaujot paraugpraksei nepieciešamās prasmes, pieredzi un iespējas). Veiktie pasākumi ietver izpēti un pētījumu rezultātu nodošanu, izmantojot zināšanas un tehnoloģijas, bez ekskluzivitātes un diskriminācijas. Projekta rezultāti atbilst RIS stratēģijas 6. prioritātei, tiks izveidotas 3 jaunas akadēmiskās amata vietas, un rezultātus apkopos 12 zinātniskos rakstos un 2 doktora disertācijās, nodrošinot ievērojamu ieguldījumu zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanas, kas ir svarīgas Eiropas mērogā, sniedzot jaunus datus par lapu koku vēja pretestību un jaunus vējgāžu finansiālās ietekmes novērtējumus. Tas būtiski nostiprinās projekta mērķa grupas zinātnisko potenciālu - LVMI Silava un pētnieku grupas locekļus svarīgā aktuālā pētījumu jomā - dabiskie traucējumi - kas šobrīd tiek pētīti meža ekonomikas, meža ekoloģijas, adaptācijas kontekstā, noturība, rezistence, klimata pārmaiņu mazināšana. Otrā mērķa grupa - uzņēmumi (galvenokārt meža īpašnieki un apsaimniekotāji) - iegūs bezmaksas rīku un ieteikumus, kā arī informāciju un demonstrācijas vietu, lai mainītu to pārvaldību un samazinātu vētras bojājumu riskus. Atslēgas vārdi: hemiboreāls mežs, meža apsaimniekošana, vēja traucējumi, vēja bojājumi, vējlauzti koki, vējgāzti koki, dabas katastrofa 2019-04-01 2022-03-31 596363,63 344698,00 Visa Latvija 2019-04-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. SAI – aizdomīgu darbību identifikācija, mašīnmācīšanās metožu pielietojums aizdomīgu darbību atklāšanai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" Mūsdienu elektronizācijas laikmetā, kad pamatā visa informācija tiek reģistrēta, apstrādāta, uzkrāta un uzglabāta elektroniski, informācijas drošība un aizsardzība pret nesankcionētu lietošanu ir globāla problēma. Tie var būt finanšu dati, dati, kas saistīti ar noslēpumiem, dati par personu veselības stāvokli, kas ir uzskatāmi par ļoti sensitīvu informāciju. Elektronisko datu drošības jautājums ir ļoti aktuāls, jo dažādu datu zādzības notiek ne tikai no ārējiem avotiem (hakeriem), bet arī no iekšējiem (darbiniekiem). Projekta ietvaros, veicot TEP, RP un EI, plānots gūt jaunas zināšanas un izstrādāt jaunas metodes, kuras mašīnmācīšanās pieeju pielieto anomāliju atklāšanai, kas ļautu automātiski identificēt lietotāju neatļautas darbības. Projekta komanda, balstoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām un pieredzi, projekta ietvaros sākotnēji plāno izstrādāt laboratorisko prototipu un apstiprināt tā darbību laboratorijas vidē. Pēc tam aizdomīgu darbību identifikācijas metodes tehnoloģija tiks validēta mākslīgi radītā vidē un tālāk vairākos posmos tiks veikta aizdomīgu darbību identifikācijas metodes izveide un prototipa demonstrācija mākslīgi radītā vidē. Projekts tiek īstenots individuāli, izmantojot SIA “ABC software” pieejamos tehniskos un cilvēkresursus. Atslēgas vārdi: aizdomīgu darbību identifikācija, mašīnmācīšanās, datu aizsardzība, IT drošība, Markova ķēde. Projekta mērķis - iegūt jaunas zināšanas par inovatīvu metodi, kas ļauj identificēt netipisku uzvedību IT sistēmas lietotāju rīcībā, un izmanto to, lai radītu tehnoloģiju, kas nosaka IT sistēmas lietotāja netipisku uzvedību, kas var liecināt par viņam piešķirto pilnvaru pārkāpumus. Projekta ietvaros plānots veikt pētniecības aktivitātes, kas ietver šādas pētniecības kategorijas: - Tehniski ekonomiskā priekšizpēte; - Rūpnieciskais pētījums; - Eksperimentālā izstrāde. Pētniecības projekts atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai, atbilst zinātniskajai nozarei 1.2. Datoru un informācijas zinātnes, kas ietilpst “1. Dabaszinātņu” kategorijā. Projekts ir klasificējams kā komersanta, kas neatbilst pētniecības organizācijas definīcijai, individuāli īstenots projekts, kurā tiek īstenotas darbības, kurām ir saimniecisks raksturs. Atbalsta saņēmējam ir pieejami projekta veiksmīgai īstenošanai nepieciešamie, augsti kvalificēti cilvēkresursi, tāpēc projekta īstenošanai netiek piesaistīti sadarbības partneri. Projekts ir tiešā veidā saistīts ar SIA “ABC software” saimniecisko darbību. Projekts sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) ieviešanā. Projekts atbilst viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, kurā uzsvērta projektam atbilstošā potenciālā industrijas specializācijas niša: inovatīvi nozaru IKT aparatūras un programmatūras lietojumi. Projekta attiecināmās izmaksas: 283796,00 EUR. ERAF finansējumu 149 867,60 euro apmērā un privāto līdzfinansējumu 133 928,40 euro apmērā. Projektu plānots īstenot 23 mēnešu laikā, sākot ar 2019.gada maiju. Projektu plānots īstenot 23 mēnešu laikā, no 01.05.2019. līdz 31.03.2021. 2019-05-01 2021-03-31 282410,00 149140,00 Tallinas iela 51A, Rīga, LV-1012 2021-07-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" Projekta vispārīgais mērķis ir atbalstīt pētniecību Akciju sabiedrībā “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Projekta specifiskais mērķis ir jaunās un energoefektīvās vilces elektropiedziņas izstrāde uz sinhronā relaktances dzinēja bāzes, kā arī uzņēmuma kolektīva kompetences iegūšana jaunā tipa pilnā elektroaprīkojuma komplekta izstrādes un izmēģinājumu jautājumos. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt jaunu produktu: sinhrono relaktances elektrodzinēju. Tiks īstenots ar saimniecisko darbību saistīts projekts. Projektā paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādni. Eksperimentālās izstrādnes kopējās izmaksas nepārsniegs 20% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties ārpakalpojumus, kuru kopējās izmaksas nepārsniegs 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektā paredzēts piesaistīt jaunus zinātniekus uz 1,2 PLE, kas veidos 19,0% no visu projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku PLE. Kopējā zinātnisko darbinieku noslodze projektā plānota vidēji 6,3 PLE mēnesī. Saskaņā ar OECD Pētniecības un attīstības virzienu (FORD) klasifikāciju, pētījums atbilst 2. virziena “Inženierija un tehnoloģijas” apakšvirzieniem: 2.2. “Elektriskā inženierija, elektroniskā inženierija, informācijas inženierija”, 2.3. “Mehāniska inženierija”, 1.2. “Datoru un informācijas zinātnes”. Izstrādātais produkts un tehnoloģija atbildīs saimniecisko darbību klasifikācijas kodam 27.11 (Nace 2.red.). Projektā paredzētas šādas galvenās darbības: 1) Esošo risinājumu izpēte sinhrono relaktances elektrodzinēju jomā; 2) Rotora un statora lokšņu ģeometrijas optimizācija; 3) Elektriskās piedziņas matemātiskā modeļa izstrāde; 4) Sinhronā relaktantā elektrodzinēja prototipa izstrāde; 5) Datu apkopošana un izplatīšana. Projekta ilgums ir 21 (divdesmit viens) mēnesis, indikatīvais projekta īstenošanas laiks – no 01.04.2019. līdz 31.12.2020. Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 1'009'736,61 EUR, no tām attiecināmās izmaksas - 990’353,61 EUR. Projektā paredzēts piesaistīt Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansējumu ar vidējo svērto atbalsta intensitāti 60,12% un atbalstu 595’335,54 EUR apmērā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts 1 (viens) jauns produkts, izgatavots 1 (viens) jauns prototips, sagatavoti 3 (trīs) oriģināli zinātniskie raksti, no kuriem vismaz 2 pēc projekta pabeigšanas plānots publicēt Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kā arī pētījuma rezultāti tiks plaši izplatīti 1 (vienā) konferencē. Atslēgas vārdi: sinhronais dzinējs, relaktances dzinējs, elektrodzinējs, lietderības koeficients. 2019-04-01 2020-12-31 779727,66 457015,00 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 2021-05-26 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Daudzvalodu cilvēka-datora komunikācijas modelēšana, izmantojot mākslīgā intelekta metodes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" Šī starpdisciplinārā projekta centrā ir virtuālie aģenti (VA) – programmas, kas sniedz lietotājiem iespēju sazināties ar datoriem dabiskās valodās. VA risinājumi kļūst arvien populārāki vienlaikus ar mobilo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta (MI) attīstību. Tomēr MI tehnoloģijas joprojām ir relatīvi jaunas un tām ir dažādi ierobežojumi. Pirmkārt, virtuālo aģentu pētniecība un izstrāde notiek tikai lielajmā valodām (galvenokārt angļu valodā). Otrkārt, lai arī virtuālajos aģentos tiek izmantotas mašīnmācīšanās metodes, virtuālo aģentu izveidei joprojām ir nepieciešami ievērojami cilvēku resursi, jo virtuālie aģenti nespēj efektīvi mācīties no sarunu paraugiem. Treškārt, cilvēku un virtuālo aģentu saziņa joprojām ievērojami atšķiras no cilvēku savstarpējās saziņas, jo virtuālie aģenti vēl nespēj pielāgoties cilvēku emocijām, jūtām un zināšanām. Projekta mērķis ir risināt minētās problēmas un radīt novatoriskus risinājumus, veicot jaunu uz MI balstītu metožu un tehnoloģiju pētniecību, kas ļauj īstenot cilvēka-datora mijiedarbību arī mazajās valodās. Tas tiks sasniegts, īstenojot kompleksu starpdisciplināru pieeju, kas izpaudīsies unikālā sadarbībā starp datorzinātniekiem, psihologiem un valodniekiem. Projekta ietvaros tiek plānotas piecas pētniecības aktivitātes, lai: ļautu virtuālajiem aģentiem efektīvi mācīties no sarunu paraugiem, izgūt zināšanas no dažādiem daudzvalodu informācijas teksta avotiem, nodrošinātu piekļuvi angļu valodā runājošiem virtuālajiem aģentiem, padarītu cilvēku un VA saziņu dabisku, nodrošinātu balss saziņu ar VA. Visbeidzot, sestajā aktivitātē visu piecu pētniecības aktivitāšu (TRL 4) teorētiskie rezultāti tiks apstiprināti ar laboratorijas prototipiem (TRL 5). Projekta pētījumu rezultātiem būs globāla nozīme virtuālo aģentu pētniecības un inovāciju jomā, veicinot Latvijas zinātnes sasniegumus. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai radītu novatoriskas metodes, teorētiskie rezultāti tiks apkopoti vismaz 10 publikācijās, kas tiks iekļautas Web of Science vai SCOPUS datu bāzēs, ko veido žurnālos publicēti un konferencēs lasīti raksti. Veiksmīgākie risinājumi tiks publicēti kā atvērtā pirmkoda risinājumi. Projekta gaitā tiks izveidots pamats efektīvu komerciālo risinājumu un lietojumprogrammu izstrādei, palielinot Latvijas eksporta potenciālu un realizējot daudzvalodīgo lietotāju vajadzības Eiropā un visā pasaulē. Pēc projekta noslēguma produktu izstrāde un stabilizēšana tiks turpināta, lai radītu novatoriskus produktus Latvijas un pasaules tirgiem. Projekts tiks īstenots sadarbībā starp nozares partneri (Tilde) un pētniecības iestādi (Latvijas Universitāte) no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 756 694,09, ietverot ERAF atbalstu EUR 519 332,49. Projekta pētniecības kategorija – industriālā pētniecība un eksperimentālā attīstība. Projekts atbilst informācijas un sakaru tehnoloģiju zinātnes jomai "1.2. Datoru un informācijas zinātnes" saskaņā ar Frascati Manual. 2019-04-01 2022-03-31 740835,91 502582,00 Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 2022-02-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanas un labāku izpratni par viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmu kvalitatīvo īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunus sensorus un vadības algoritmus, kas būs piemēroti izmantošanai LoRa tīklā, un nodrošinās apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes un funkcionalitātes uzlabošanu. Projekts sniegs daudz virzienu ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.2; Nr.3; Nr.4 un Nr.6. Projekts atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomām: ““Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: 1) 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas 2) 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes 3) 1.2. Datorzinātne un informācijas zinātne Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, un tā iesniedzējs būs Rīgas Tehniskā universitāte. Projektā kā sadarbības partneri tiks iesaistīti komersanti: - SIA “Citintelly” mazais uzņēmums, kura pamatdarība ir saistīta ar viedo risinājumu izstrādi apgaismojumu sistēmām; - SIA “Lattelecom” augsto tehnoloģiju uzņēmums, kura infrastruktūra ir piemērota, lai nodrošinātu Projektā plānotās eksperimentālās darbības LoRa tīklā. Projekta dalībnieku attiecības regulē noslēgtie Sadarbības līgumi. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskie pētījumi kopā ar eksperimentālo izstrādi. Projekta galvenās aktivitātes: 1) Sistēmas arhitektūras izveide un eksperimentu plānošana 2) Jaunu kustības sensoru izstrāde, un citu sensoru (temperatūra, mitrums, CO2, u.c.) testēšana LoRa tīklā 3) Eksperimentālo pilotvietu sagatavošana darbam, testēšanas darbi 4) Pilotvietu ekseprimentālo datu iegūšana, apstrāde un analīze, jaunu vadības algoritmu izveide, kā arī rekomendāciju izstrāde ielu apgaismojuma sistēmu funkcionalitātes uzlabojumiem (t.sk. elektroauto uzlādes iespējas, u.c.) Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm. Projekta mērķa grupām “zinātniskajā institūcija” un “zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki” būs pieejami šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējumi, pētniecības infrastruktūras, materiālu un pakalpojumu izmaksas. Projekta mērķa grupai “LR komersants” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, pētniecības infrastruktūras, materiālu un pakalpojumu izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: - 11 oriģināli zinātniskie raksti; - 5 uzstāšanās zinātniskās konferencēs; - 1 pieteikts patents; - 3 jaunās tehnoloģijas prototips; - 1 metodoloģija - 1 rekomendācija Projekta kopējās izmaksas: 648 468,02 EUR, no tām plānotais ERAF atbalsts 374 814.52 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.07.2019. līdz 30.06.2022) Atslēgas vārdi: Smart City, energy efficiency, motion detection, lighting control, adaptive algorithms, Internet of Things 2019-07-01 2022-06-30 648468,02 374814,00 Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 Pulka iela 3 k-9, Rīga, LV-1007 Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 2022-05-23 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST" Projekta mērķis ir izveidot inovatīvas tehnoloģijas savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu (ĀAA) kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā, pārtikā. Projekts izriet no jaunākajām tirgus vajadzībām: pieaugoša dabīgu, videi draudzīgu produktu popularitāte (Canter et al., 2005; Schippmann et al., 2002) un līdz ar to pieaugošs pieprasījums pēc komerciāli audzētiem ĀAA. Projekts veicinās vietējo un nacionālo ekonomiku, attīstot inovatīvu savvaļas pavasara augu audzēšanas tehnoloģiju ar potenciālu pielietojumu bioloģiskajā lauksaimniecībā. Pētījumam izvēlētas deviņas Latvijā savvaļā augošas sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām - gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Projekts ietvers četrus galvenos darbības virzienus: 1. Tradicionālo zināšanu ievākšana par izvēlētajiem ĀAA (WP1); 2. Izvēlēto pavasara ĀAA sugu potenciāla izvērtējums to piemērotībai komerciālai audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā (WP2, WP3, WP4, WP5). 3. Pavasara savvaļas augu ķīmiskā sastāva analīze un jauni pielietojuma veidi (WP6); 4. Rezultātu izplatīšana (WP7); Projekta atbalstāmā pētniecības kategorija saimnieciskā darbība. Projekta ietvaros plānota rūpnieciskā pētījuma veikšana. Projekta vadošais partneris ir komersants SIA “Field and Forest” (turpmāk F&F). Projekta partneri ir publiskā pētniecības institūcija “Latvijas organiskās sintēzes institūts", turpmāk OSI, un privātā pētniecības institūcija “Vides risinājumu institūts”(turpmāk VRI). Projekta starpdisciplinaritāte tiks nodrošināta, apvienojot dažādas partneru kompetences: 1. ĀAA kultivēšana, lauksaimniecība (F&F); 2. Farmakoloģija un organiskā ķīmija (OSI); 3. Bioloģija, etnobotānika (VRI). Plānotie projekta iznākuma rādītāji: 1. Zinātība par deviņiem savvaļas pavasara augiem; 2. Divi audzēšanas tehnoloģiju prototipi gaiļbiksītei un lielajai strutenei, sasniedzot gatavības līmeni (TGL) - 4 (ar izejošo TGL 2). Pēc projekta beigām komersants uzņemsies šo prototipu tālāku attīstīšanu un ieviešanu praksē. 3. Divas jaunas zinātniskā personāla amata vietas un viena zinātnes tehniskā personāla vieta, tās saglabājot visā pēcuzraudzības periodā ar vismaz 0.5 PLE katrai amata vietai. 4. Trīs oriģināli zinātniskie raksti (vismaz divi no tiem - atvērtās pieejas datu bāzēs). Kopējais projekta budžets 805 201,35 EUR no kura publiskais finansējums ir 570 607,85 EUR. Projekta ilgums: 2019.gada 1. marts - 2022.gada 28. februāris. Atslēgas vārdi: bioekonomika, bioloģiskā lauksaimniecība, aromātiskie un ārstniecības augi, ķīmiskais sastāvs, etnofarmakoloģija 2019-03-01 2022-02-28 787034,44 556725,00 Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2022-06-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE NACE kods/ NACE code: 28.99 Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana. Viedās specializācijas jomas: 3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas. Izaugsmes prioritāte: 2. Jaunu produktu/ pakalpojumu pastāvīga meklēšana, kuras ietvaros ir nepieciešams radīt efektīvu identifikācijas sistēmu, kas spēj atrast un sniegt atbalstu jaunu produktu radīšanai esošo nozaru un starpnozaru ietvaros, kā arī veidot jaunas nozares ar augstu izaugsmes potenciālu. Projekta mērķis: Pamatojoties uz rūpnieciskiem pētījumiem, izveidot mobilo testēšanas iekārtas "Metamorfoze" (MSTF) prototipu, kas tiek transportēts intermodālo satiksmes vidē, un sasniegt MSTF zinātniskās un tehniskās gatavības līmeni no TRL2 līmeņa līdz TRL4 līmenim (Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) mērogs) projekta rezultātu turpmākai komercializācijai. Projekta kategorija: rūpnieciskie pētījumi, nesaimnieciskais projekts. Zinātnes nozare: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas (2.3. Mašīnbūve un mehānika) Atslēgvārdi: kosmosa pētījumu iekārtas , satelīti, kosmosa aparāti Projekta galvenās aktivitātes: Projektu plānots īstenot sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūtu (RTU AERTI) un rūpniecisko partneri SIA "CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS" (CVS). RTU AERTI veicamie darbi: iekārtas prototipa un tā galveno mezglu 3D CAD modeli izveide, projektēšanas dokumentācijas izstrāde un zināšanu izplatīšana par šo pētījuma rezultātiem. CVS veicamie darbi: prototipa konstrukcijas elementu izgatavošana un montāža. Kopīgais darbs: prototipa konstrukcijas elementu projektēšanas aprēķini, programmatūras izstrāde, prototipu testēšana, rūpnieciskie pētījumi, intelektuālā īpašuma aizsardzība. Galvenais projekta rezultāts - MSTF prototips, kas izstrādāts rūpniecisko pētījumu rezultātā un piemērots transportēšanai intermodālo satiksmes apstākļos; Projekta izdevumi: 646189,40 EUR Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta īstenošanas periods: no 01.05.2019. līdz 30.04.2022. Paredzamais projekta viduspunkts ir 31.01.2021. MSTF projekta tehniski ekonomiskais pamatojums tika finansēts un īstenots saskaņā ar programmas "Apvārsnis 2020" MVU instrumentu 1. Posms (Granta līguma Nr. 773869, datēts ar 27.04.2017.). Projekts pilnībā tika pieteikts programmas "Apvārsnis 2020" MVU Instrumentu 2. fāzē, 2013. gada 23. jūnijā un tika novērtēts ar atzīmi 13,58 (Pielikums 18) un Izcilības zīmogu (Pielikums 19) MSTF projekta galvenais iemesls bija problēmas, kas saistītas ar finansiāli pieejamu un pieejamu kosmisko vidi simulatora izveidi un testēšanas servisu klientu darbnīcā. Šī alternatīva tiks radīta, uzstādot modernu testēšanas iekārtu piekabē, kas var ceļot pa Eiropu un apmeklēt klientus viņu uzņēmumu teritorijā, nodrošināt testēšanas pakalpojumu, palīdzēt testēšanas procesā un interpretēt rezultātus. Kosmosa produktu kvalitātes uzlabošana mazinās neveiksmi ekspluatācijas sākumā, pagarinās satelīttelevīzijas dzīves ilgumu un tādējādi samazinās lieko satelītu skaitu, kas rada kosmosa atkritumu problēmu. 2019-05-01 2022-04-30 646189,40 373497,00 Lauvas iela 8, Rīga, LV-1019 Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048 Andreja iela 7/9, Ventspils, LV-3601 Viedozoli, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624 2022-04-05 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīva sejas kosmētikas līdzekļa izstrāde, izmantojot Metāla Organiskos Ietvarus un/vai kokristālus aktīvās vielas izdales kontrolēšanai "BaltLine Globe" SIA Šī projekta mērķis ir veicināt Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstība un jaunu zināšanu radīšana, lai uzlabotu tautsaimniecības konkurētspēju. Projekta zinātniskais mērķis ir jaunas tehnoloģijas attīstīšana, kas iekapsulē aktīvās kosmētikas vielas, izmantojot Metālorganisko ietvaru (MOI) un Kokristālu., krēma sajaukšana ar MOI izmantošanai jaunāko sasniegumu (state of the art) kosmētikā. Projekts ir paredzēts kā komerciāls projekts un tas tiks īstenots ķīmijas inženierijas nozarē (2.3 saskaņā ar FORD (Pētījumu un attīstības klasifikācija un sadalījums pēc nozarēm). Projekts atbilst Viedās specializācijas stratēģijas otrajai prioritātei “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženeirsistēmas” un “Biomedicīna, medicīniskās tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” – izstrādāt jaunas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, lai ražotu augstas pievienotās vērtības produktus vairākās nozarēs (Kosmētika un Farmācija). Papildus projekta mērķis atbalsta sesto prioritāti, attīstot metalorganisko ietvaru sintēzes zināšanu bāzi. Projekta laikā tiks veikti šādi uzdevumi: • Viena vai vairāku Metālorganiskā ietvara (MOI) un Kokristāla sintēze • Aktīvo vielu iekapsulēšanas tehnoloģijas izstrāde • Krēma sajaukšanas ar MOI un Kokristālu tehnoloģijas izstrāde, izmantošanai kosmētikā • Liela apjoma ražošanas nosacījumu izstrāde Projekts sniegs jaunas zināšanas par Metālorganiskā ietvara sintēzi, aktīvo vielu iekapsulēšanu iepriekš minētajā MOI un nosacījumu izstrāde MOI krēmu lietošanai kosmētikā, bez MOI struktūras un īpašību zaudēšanas. Iegūtās zināšanas ļaus ražot novatoriskus jaunākos kosmētikas līdzekļus Latvijā, kā arī veids bāzi turpmākai izpētei par MOI izmantošanu farmācijā un citur. Projektu plānots īstenot laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam (īstenošanas laiks - 36 mēneši). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 572 305,67 ar ES līdzfinansējumu EUR 440 642,74 apmērā. Projekta īstenošana tiks uzsākta pirmajā ceturksnī pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas. Atslēgvārdi: ciklodekstrīns, metāloraniskie ietvari, iekapsulēšana, aktīvās organiskās vielas, mikrokapsulēšana, stabilitāte, CD-MOI, -ciklodekstrīns, kosmētiskā sagatavošana, piegāde caur ādu, kosmētika, pretnovecošanās, āda, 2019-04-01 2022-03-31 664406,28 440642,00 Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 2022-04-28 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai SIA "VIZULO" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz kokaugu pavairošanas in vitro un to mikro spraudeņu apsakņošanas daudzstāvu sistēmās procesa efektivitātes uzlabošanu, izstrādājot ar īpaši pielāgotu gaismas spektru aprīkotas LED apgaismojuma sistēmas, kas sekmētu efektīvāku un energoefektīvāku pavairošanas un apsakņošanas procesu norisi. Projekts sniegs daudz virzienu ieguldījumu RIS3 prioritātēs: Nr.2; Nr.3 un Nr.6. Projekts atbilst RIS 3 Viedās specializācijas jomām “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un “Zināšanu-ietilpīga bioekonomika”. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: 1) 1.6. Bioloģija; 2) 2.5. Materiālu inženierija. Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs vidējais komersants SIA “VIZULO” – LED gaismekļu ražotājs . Projektā kā sadarbības partneris tiks iesaistīta zinātniskā institūcija LVMI “Silava”, kurš ir nacionālas nozīmes mežzinātnes centrs Latvijā. Projekts tiek veikts īstenojot efektīvās sadarbības formu KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 651/2014 izpratnē. Projekta dalībnieku attiecības regulē noslēgtais Sadarbības līgums. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums. Projekta galvenās aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi (TRL 2- 4): 1) Kokaugu pavairošanai piemērotā LED apgaismojuma koncepcijas izstrāde un aktuālā stāvokļa detalizēta analīze; 2) LED gaismekļu sistēmu izstrāde spektru pārbaužu veikšanai 3) Eksperimenta veikšanas vietas iekārtošana un aprīkošana 4) Gaismas spektra pārbaudes kokaugu audzēšanai un pavairošanai in vitro un apsakņošanai ex vitro; 5) LED gaismekļu spektra noteikšana un atbilstošas kokaugu audzēšanas tehnoloģijas izstrāde 6) LED gaismekļu sistēmu uzlaboto/optimizēto modeļu izstrāde un testi Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm. Projekta mērķa grupai “LR komersants” – būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, ar pētniecību saistīto pakalpojumu izmaksas. Projekta mērķa grupām “zinātniskajā institūcija” un “zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki” būs pieejami pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucieni, ar pētniecību saistīto ārpakalpojumu izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: 7) 3 oriģināli zinātniskie raksti, 8) 1 pieteikts patents; 9) 2 jaunās tehnoloģijas prototipi; 10) 1 metodika; 11) 48 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 627 452,78 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 427 943,18 EUR. Projektu plānots uzsākt pēc līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgšanas, provizoriski 2019.gada 01.jūlijs, tā īstenošanas ilgums 36.mēneši līdz 30.06.2022. Atslēgas vārdi: Betula pendula L. Hybrid aspen (Populus tremula xPopulus tremuloides) micro cuttings, propagation, LED horticulture lamps 2019-07-01 2022-06-30 627452,78 427943,00 Starta iela 1, Rīga, LV-1026 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Lauči, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 2022-04-13 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma WeAreDots, SIA Projekta iesniedzējs ir SIA WeAreDots (iepriekšējais nosaukums - SIA Squalio Cloud Consulting). Sadarbības partneris projektā – Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI). Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu platformu satiksmes datu apkopošanai, izplatīšanai un pārvaldei, kas varētu kalpot par pamatu jaunu produktu izstrādei, kuri atbalstītu videi draudzīgāku un efektīvāku pilsētu pārvaldību. Atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai un Frascati P&A klasifikācijai Projekts tiks realizēts nozares “Dabaszinātnes” 1.2.apakšaktivitātes “Datorzinātne un informācijas zinātne” un nozares “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” 2.2.apakšnozares “Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas” ietvaros. Projekta īstenošanas joma atbilst Viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, kā arī pirmajam un otrajam tautsaimniecības transformācijas virzienam un izaugsmes prioritātēm. Projekts ir ar saimniecisku darbību saistīts, un tiks īstenots par Projekta īstenotāja privātajiem finanšu līdzekļiem. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupai būs pieejams atbalsts un plānots attiecināt Projektā iesaistītā personāla atalgojumu, iekļaujot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas, materiālu un inventāra izmaksas, un komandējumu izmaksas. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi: (1) Sensoro datu modeļa un ieguves metožu izstrāde; (2) Mašīnmācīšanās pielietošana datu analīzei un lēmumu pieņemšanai; (3) Lielapjoma (video) datu ieguves risinājumi. Eksperimentālā izstrāde: (4) Platformas prototipa izstrāde. Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus rezultātus: izstrādāt 10 zinātniskos/pētnieciskos ziņojumus, sagatavot 3 oriģinālus zinātniskos rakstus un SCOPUS A vai B datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos (no tiem vismaz 1 ar citēšanas indeksu >50% nozares vidējā), izstrādāt vismaz vienu prototipu (platforma, analīzes moduļi un vizualizācijas vide), un piedalīties vismaz 2 komandējumos. Projekta īstenošanas vieta – Elizabetes iela 75, Rīga, un Dzērbenes iela 14, Rīga. Projektu plānots īstenot 18 mēnešu laikā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 30.septembrim. Projekta attiecināmās izmaksas: 878 510,21 EUR. Plānotais ERAF atbalsta apmērs: 599 316,15 EUR jeb 68,22% no projekta attiecināmajām izmaksām. Atslēgvārdi: IKT, inovatīva datu apstrādes platforma, gudrā pilsētas satiksmes pārvaldība 2019-04-01 2020-09-30 885498,61 598267,00 Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050 Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 2020-12-21 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai PS "Motival Development" Šobrīd darba tirgus piedzīvo ievērojamas izmaiņas: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) pētījumi atklāj, ka 60% profesijās vismaz 1/3 to pienākumu ir pakļaujama automatizācijai. Jau šobrīd Facebook pieejami 100.000 boti, kuri veic klientu apkalpošanu. Lielbritānijā prognozē 18% publiskās pārvaldes darbinieku aizvietošanu ar botiem un klientus apkalpojošo darbinieku skaita samazināšanu par 90% līdz 2030.g. (Deloitte, Oxford University). Saskaņā ar pētījumu “The Future of Skills: Employment in 2030” 18,7% [21,2%] pašreizējā ASV [Apvienotās Karalistes] darbaspēka ir nodarbināti jomās, kas ar lielu varbūtību piedzīvos darbaspēka samazinājumu. Tāpēc Eiropas Komisijas “Jauno prasmju programma Eiropai” rosina virkni politikas pasākumu un iniciatīvu, kuru mērķis ir uzlabot prasmju veidošanās kvalitāti un atbilstību, prasmes izvirzīt priekšplānā, padarīt tās salīdzināmas un uzlabot prasmju zināšanas labākas karjeras veidošanas nolūkos. Kopš iniciatīvas uzsākšanas politikas veidotāji ir stingri uzsvēruši darba tirgus un prasmju izpratnes (LMSI jeb labour market and skills intelligence [angl.]) nozīmīgo lomu. PS „Motival Development” plāno īstenot ar saimniecisku darbību saistītu projektu. Mūsu pētniecības projekts ir veltīts praktiska instrumenta izveidei, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no LSMI. Projektā izveidotās IT matricas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā. Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums. IT matrica būs pieejama privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts iestādēm. Ekspluatācijas versija būs pieejama darba devējiem un izglītības iestādēmpar maksu, bet citiem bez maksas. Projekta īstenošanas laikā tiks veikta rūpnieciskā izpēte, prototipu izstrāde un intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana. IT matricas struktūras un mašīnmācīšanās algoritmu izstrādes pamatā tiks izmantotas interneta pašaizpildes aptaujas, padziļinātas intervijas ar ekspertiem un galvenajām saistītajām pusēm, kā arī plaša darba devēju aptauja, tādejādi radot pamatu mākslīgā intelekta izmantošanai individualizētu prasmju un apmācības ieteikumiem. Projekts realizācija plānota 36 mēnešu periodā, no 2019.gada 15.aprīļa līdz 2022.gada 14.aprīlim ar kopējo izmaksu tāmi EUR 421 363,08 apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 300 707,93, privātās attiecināmās izmaksas EUR 120 274,75 un privātās neattiecināmās izmaksas EUR 380,40. Plānotie rezultāti: veikto pētījumu apkopojums, mašīnmācīšanās algoritms, IT matricas prototips 2019-04-15 2022-04-14 421363,08 300707,00 Dzirnavu iela 57A, Rīga, LV-1010 Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011 Meža iela 3, Rīga, LV-1048 2022-03-31 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS) SIA "DATI Group" TADSS projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mobilu sensoru datu savākšanu slēgtās telpās no ārienes un to pārraidi zemas kvalitātes datu pārraides tīklojuma apstākļos. Iegūtās zināšanas paredzēts praktiski pārbaudīt jaunas paaudzes mobilo sensoru platformās, izveidojot prototipu un aprobējot tā lietojamību reālu uzdevumu veikšanā. Projekta ietvaros plānots veikt pētniecības aktivitātes, kas ietver rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes pētniecības kategorijas. Pētniecības projekts, atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikācijai atbilst nozarei “1.2. Datoru un informācijas zinātnes”, kas ietilpst “1. Dabaszinātņu” kategorijā. Projekts klasificējams kā trīs neatkarīgu pušu efektīvas sadarbības projekts, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts. Vadošais partneris ir SIA „DATI Group” (turpmāk – DG). Projekta partneri ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (turpmāk – LUMII) un Elektroniskas un datorzinātņu institūts (turpmāk – EDI). Projekts ir tiešā veidā saistīts ar projekta iesniedzēja saimniecisko darbību. Partneris EDI projekta ietvaros veiks rūpnieciskos pētījumus radara sensoru optimāla pielietojuma pētījumus areāla un telpu apsekošanai un izmaiņu konstatēšanai, kuru ietvaros tiks izstrādāti radara sensoru moduļi, kas piemēroti mobilai platformai. Partneris LUMII rūpniecisko pētījumu ietvaros veiks datu pārraides risinājuma izstrādi, kas piemērots zemas kvalitātes mainīgas intensitātes bezvadu tīklojuma apstākļos. DG rūpnieciskā pētījuma ietvaros veiks dronu spieta programmvadības un datu savākšanas mākoņplatformā algoritmu izstrādi un modelēšanu, bet eksperimentālās izstrādes ietvaros- prototipa izstrādi, integrējot iepriekšējo aktivitāšu rezultātā izstrādātos sensoru, aparatūras un programmatūras moduļus un pielietojot partneru veikto rūpniecisko pētījumu ietvaros iegūtās zināšanas. Projekta ietvaros sasniegtos rezultātus un gūtās atziņas plānots izplatīt 4 oriģinālos zinātniskajos rakstos, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos un konferenču rakstu krājumos. Projekts sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) ieviešanā. Projekts atbilst viedās specializācijas jomām “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, kurā uzsvērtas projektam atbilstošā potenciālā industrijas specializācijas niša: inovatīvi nozaru IKT aparatūras un programmatūras lietojumi. Projekta ietvaros tiks nodarbināts zinātniskais personāls – kopējais pilnas slodzes ekvivalents ir 13,5 PLE, t.sk. 4 doktora grādu ieguvuši jaunie zinātnieki (1,8 PLE), izveidotas vismaz 5 jaunas zinātniskās darba vietas (3,5 PLE) un piesaistīts vismaz viens zinātniskā grāda pretendents (0,5 PLE), kā arī vairāki bakalaura un maģistra studiju studenti. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 876 428,71 EUR, t.sk. ERAF: 597 563,98 EUR jeb 68,18%. Projektu plānots īstenot 30 mēn. laikā, no 2019.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 30.novembrim, faktiski projektu īstenošanu uzsākot ar 2019.gada 1.septembri (pēc sadarbības līguma noslēgšanas). 2019-06-01 2021-11-30 874713,34 596292,00 Balasta dambis 80A, Rīga, LV-1048 2022-05-30 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Projekts "Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde" tiek realizēts, lai izstrādātu tehnoloģiju, kas pielietojama divās tautsaimniecības jomās - 27. Elektrisko iekārtu ražošanā un 29. Automobiļu ražošanā. Izstrādājamā tehnoloģija ļaus nodrošināt elektrisko sabiedriskā transporta autobusu apsildes enerģijas vajadzības neizmantojot fosilo kurināmo un nepalielinot bateriju kapacitāti. Siltuma enerģiju plānots uzkrāt siltuma akumulatorā un atjaunot izmantojot bezvadu uzlādes iespējas pasažieru pieturās. Projekts atbilst RIS3 3 un 6 prioritātēm, jo ir vērsts uz elektroautobusu izmantošanas veicināšanu publiskajā transportēšanā, tādejādi veicinot alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu, gudrās enerģijas izmantošanu, kā arī IKT industrijas attīstību un nākotnes pilsētu attīstību. Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu apsildes risinājumu elektriskajam sabiedriskajam transportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Projekts ir samnieciskas dabas, tehnoloģijai skaidri paredzams un novērtēts tirgus pieprasījums, projekts iekļauj rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādnes aktivitātes. Projekta ilgums paredzēts 30 mēneši, uzsākšanas datums 01.06.2019, beigu datums 30.11.2021. Kopējās izmaksas sastāda 743 486,53 EUR. Atslēgvārdi: elektro transports, bezvadu uzlāde, viedās pilsētas, energoefektivitāte, mašīnbūve. 2019-06-01 2021-11-30 759969,07 526698,00 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Druvas iela 4B, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006 2022-04-19 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem LATVIJAS UNIVERSITĀTE “Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (turpmāk – Projekts) mērķis sekmēt Latvijas Universitātē studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, attīstīt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu risinot sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas augstskolu un studējošo sadarbībā ar komersantiem. Projekta plānošanā par pamatu ņemta Latvijas Universitātes attīstības stratēģija, fakultāšu darbības izvērtējums un identificētās nozares aktualitātes, Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātes un mērķi, kā arī Latvijas politikas plānošanas dokumenti. Projektā plānotie galvenie aktivitāšu virzieni: 1. Studentu inovāciju spēju un uzņēmīguma attīstīšana, iesaistoties uzlabojot un izstrādājot jaunas mācību programmas, t.sk mācību programmu praktiskās daļas, kas palīdz veicināt studējošo inovācijspējas, prasmes, uzņēmību 2. Studentu inovāciju spēju attīstība rīkojot inovācijas atbalstošos informatīvos pasākumus, veidojot komandas (t.sk. starp dažādu augstskolu studentiem), veicot prototipu izstrādes pirmsinkubācijas fāzē. 3. Komersantiem svarīgu jautājumu risināšanā (zināšanu un inovāciju ietilpīgi Komersantu izaicinājumi/jautājumi), piedaloties komersantu inovatīvo izstrāžu procesos). 4. Studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, plānojot sava potenciālā biznesa izveidi un attīstību (studentu inovācijspēju attīstošās darbības pirmsinkubācijas fāzē) 5. Sadarbībā ar projekta partneri Rīgas Tehnisko universitāti un SIA “Green Industry Innovation Center” veikt studentu biznesa ideju inkubāciju (līdz jaunuzņēmuma dibināšanai) Studentu inovāciju programmas dažādos posmos paredzēts veikt studentu atlasi inovāciju programmas īstenošanā, nodrošināt studentus ar pieeju laboratorijām, materiālus, kā arī inovatīvo izstrāžu zinātnisko vadību. Veikto inovatīvo izstrāžu publiskas prezentācijas paredzētas katra posma beigās, vienlaikus veicot labāko izstrāžu autoriem vienreizējas stipendijas piešķiršanu. Kā projekta partneri projekta īstenošanā piedalīsies Rīgas tehniskā Universitāte, Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūts, SIA “Zaļo tehnoloģiju inkubators”, kā arī vismaz 24 komersanti. Projektā plānots iesaistīt: - Ne mazāk kā 4500 studentus (apmācību un pirmsinkubācijas fāzēs). - Ne mazāk kā 35 Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla pārstāvjus kā mentorus, darba grupu vadītājus, lektorus un ekspertus. - Ne mazāk kā 25 Latvijā reģistrētus komersantus. - Zinātnisko institūciju lektorus un ekspertus, kā arī ārvalstu uzņēmumu un augstskolu lektorus un ekspertus ar pieredzi atsevišķos inovāciju izstrādes aspektos (piemēram, inovatīvā domāšana, komandu uzņēmjdarbības princips u.c.). Projekta kopējās izmaksas plānotas 3 329 802,93euro, apmērā, t.sk. ERAF finansējums 2 497 351.44 euro apmērā un privātais līdzfinansējums 832 451.49 euro apmērā. Plānotais projekta ilgums 36 mēneši, no 2019.gada jūnija līdz 2022.gada 8.septembrim. 2019-09-09 2022-09-08 3329802,93 2497351,00 Visa Latvija 2021-12-30 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Kurzemes inovāciju granti studentiem (KInGS) VENTSPILS AUGSTSKOLA Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem KInGS" mērķis ir attīstīt akadēmiskajā mācību vidē integrētu praktisku un kompetentu atbalsta sistēmu inovāciju un uzņēmējspēju veicināšanai Kurzemes reģiona studentos. Ventspils Augstskola (VeA) ir izstrādājusi Kurzemes studentu inovāciju programmu "Kurzemes inovāciju granti studentiem (KInGS)" (Programma), kuru šī Projekta ietvaros realizēs kopā ar partneriem: 1) Liepājas Universitāti (LiepU), 2) SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” (KBI), 3) nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) un 4) nodibinājumu “Ventspils Augstskolas attīstības fonds” (Fonds). Sīkāka informācija par partneriem: projekta 1.9. sadaļā. Projektā plānotās darbības: 1) Studentu inovācijas spēju un uzņēmīguma veicināšanas pasākumi, paralēli organizēti VeA un LiepU, kuru uzdevums: celt motivāciju studentiem iesaistīties Programmas darbībās, kā arī uzturēt ideju banku; 2) Studentu grantu pieteikumu vērtēšana un īstenošana (paralēli VeA un LiepU), vērtējot studentu piedāvājumus sabiedrībai svarīgu problēmu risinājumiem, kā arī nodrošinot dzīvotspējīgu ideju inkubāciju Ventspilī un Liepājā. 3) Komunikācijas un publicitātes pasākumi par Programmas īstenošanu, t.sk. digitāla rīka izstrāde un uzturēšana, kā arī sabiedrības informēšana par Programmā pieejamo atbalstu; 4) projekta īstenošanas pārraudzība; 5) projekta publicitātes aktivitātes. Projekta īstenošanā plānots sasniegt vismaz 1.6. sadaļā norādītos sasniedzamos rādītājus šādiem rezultātiem: 1. Studējošo uzņēmējspēju attīstība (iesaistīto studējošo skaits); 2. Jaunu produktu, procesu, pakalpojumu, tehnoloģiju izveide vai organizatoriskā vai mārketinga inovācija / sniegts ieguldījums jaunu produktu, procesu, pakalpojumu, tehnoloģiju izveidē vai organizatorisko vai mārketinga inovāciju radīšanā; 3. Kvalitatīvu speciālistu skaita palielinājums (studentu darba vadītāju un mentoru piesaiste, studējošo uzņēmējspēju kompetenču attīstība); 4. Jaunuzņēmumu izveide pēc Studentu inovāciju programmas beigām (studējošo skaits, kas nodibina jaunuzņēmumu pēc Studentu inovāciju programmas absolvēšanas); 5. Biznesa idejas attīstība pēc Programmas beigām (studējošo skaits, kas tālāk iesaistās biznesa inkubatorā, biznesa akseleratorā, ALTUM programmā u.c. agrās attīstības riska kapitāla programmās). Īstenojot Programmu, STEM zinātņu jomās plānots sekmēt 2., 4., 6. un 7. RIS prioritātes sasniegšanu, īpaši Informācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu izglītības tematiskajās grupās, kā arī veselības aprūpes izglītības tematiskajā jomā un radošo industriju jomā, tostarp sniedzot ieguldījumu vietējā un vienlaikus globāla cilvēkkapitāla pieauguma nodrošināšanā. RIS3 prioritāšu sasaiste ar īstenotajām aktivitātēm sīkāk aprakstīta Inovāciju grantu programmas B.2. sadaļā. Projekta kopējās izmaksas: 3 318 208,15 euro, t.sk. ERAF finansējums 2 488 656,11 euro un komersantu līdzfinansējums 829 552,04 euro. Plānotais projekta ilgums - 39 mēneši, no līguma noslēgšanas. 2019-07-31 2022-10-30 3318208,15 2488656,00 Visa Latvija 2022-07-11 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. RTU inovāciju granti studentiem RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta vispārīgais mērķis ir ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanai. Savukārt projekta specifiskais mērķis ir īstenot RTU studentu inovāciju grantu programmu, lai veicinātu studentu uzņēmējspējas un inovatīvo domāšanu, nodrošinot tās attīstību caur veiksmīgu sadarbības platformu, kas apvienotu studentus no dažādiem studiju virzieniem, un universitātēm; un īstenotu apmācības starpdisciplīnu grupās jeb komandās, t.sk., iesaistot mācībspēkus un jaunos pētniekus ar mērķi sagatavoti jaunu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādes projektus vai prototipus izvirzītajiem nozares un industrijas izaicinājumiem un nākotnes attīstības prognozēm. RTU studentu inovāciju grantu programmu īstenošana sniegs tiešu ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un izaugsmes prioritāšu īstenošanā, jo īpaši STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), medicīnas un radošo industriju jomās, tostarp sniedzot ieguldījumu cilvēkkapitāla pieauguma nodrošināšanā. Projekta ietvaros tiks īstenotas Produktu attīstības programma, DEMOLA Latvija, Vertikāli integrēti projekti, RTU IdeaLAB, Zinātnisko pētījumu komercializācijas apmācības, Programma Industriālais doktors; Ideācijas pasākumi; Universitāšu inkubators; RTU Studentu inovāciju grantu stipendiju fonds un Studentu prakses programma, kā arī projekta informācijas un publicitātes pasākumi un projekta vadība. Projekta ietvaros tiks realizēts arī komunikācijas un publicitātes plāns. Projekta aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar projekta partneriem Latvijas universitāti, RTU Attīstības fondu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Industry Innovation Center", SIA “HELVE” . Projekta darbības plānots realizēt 36 mēnešus – no 01.05.2019. līdz 19.08.2022. un tā kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 3 157 698,40, tai skaitā ERAF finansējums – EUR 2 368 273,80 un RTU piesaistītais privātais finansējums EUR 789 424,60. 2019-05-01 2022-08-19 3157698,40 2368273,00 Visa Latvija 2022-07-22 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Projekta „Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” mērķis ir stiprināt jūrniecības nozarē studējošo studentu un citu Latvijas izglītības iestāšu studentu inovētspējas un uzņēmējspējas apzināšanos, īstenojot pasākumus, kas nodrošinātu nozares intelektuālā potenciāla stiprināšanu un sagatavotu mūsdienu darba tirgus prasībām piemērotus studentus klasiskās un viedās jūrniecības nozarēs. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un papildināt pētniecisko ideju banku, kur Latvijas Jūras akadēmija (turpmāk – LJA) un Liepājas Jūrniecības koledža (turpmāk – LJK) sadarbībā ar nozares pārstāvjiem izstrādās jūrniecības nozares attīstības tendencēm un izaicinājumiem atbilstošas pētījumu tēmas. Balstoties uz šīm tēmām studenti izstrādās pētījumus, kurus tiem palīdzēs sagatavot akadēmiskie, nozares un biznesa eksperti (turpmāk – eksperti). Nozares eksperti ar studentiem strādās īpašas programmas ietvaros izstrādāta jūrniecības inovāciju kursa ietvaros, kā arī praktisku nodarbību laikā, kurās studenti izstrādās savu pētījumu metodoloģisko ietvaru un arī vēlāk tiks sniegta iespēja savus pētījumus izstrādāt un testēt uz apmācību procesam paredzēta kuģa vai jūras praksē. Studenti piedalīsies inovāciju konkursos, zinātniskajās konferencēs un hakatonos, kuros labākie studenti tiks apbalvoti ar stipendijām tālākai inovāciju pētījuma attīstīšanai. Studentu ikgadējā prakse tiks organizēta sinerģijā ar inovāciju programmu, kur prakses laikā studenti strādās pie sava pētījuma. Projekta ietvaros tiks izstrādāta tiešsaistes mācību platforma (IT platforma), kas kalpos kā ietvars studentu un ekspertu savstarpējai komunikācijai un sadarbībai jūras prakses laikā. Papildus ikgadējai jūrniecības nozares inovāciju vasaras skolai, tiks izveidots zinātniskais inovāciju inkubators ciešā sasaistē ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu. Inkubatorā tiks uzņemti pētījumi ar augstāko komercializācijas potenciālu un tiks sniegts ne tikai zinātniskais atbalsts, bet arī uzņēmējdarbības konsultācijas. Savukārt pārējiem studentiem inkubators kalpos kā brīvpieejas pētnieciskā laboratorija. Projekta summa ir 2 848 454,58 EUR (712 113,65 EUR privātais finansējums, 2 136 340,93 EUR ERAF finansējums). Projekta ieviešanas laiks būs 35 mēneši, kuru laikā 300 studentiem tiks pilnveidotas inovāciju prasmes, kā arī radīti vismaz 8 inovatīvi jaunuzņēmumi. Visas iepriekš minētās darbības ir vērstas uz viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, palielinot zināšanu ietilpību, ieguldot līdzekļus pētniecībā, inovācijās un to veicināšanā. Studentu inovāciju programma veicinās mūsdienīgu un darba tirgus prasībām pielāgotu jūrniecības izglītību, balstoties uz inovētspēju un uzņēmējdarbības kompetenču attīstību jūrniecības studentu vidū, kas radīs pozitīvu efektu arī Latvijas kopējo inovācijas spēju pilnveidei. 2019-11-26 2022-10-25 2848454,58 2136340,00 Visa Latvija 2022-05-06 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir Latvijas Universitātei (LU) piesaistīt augsta līmeņa ERA zinātnieku (ERA Chair), kurš LU attīstīs augstas kvalitātes pētījumus kvantu optikas un fotonikas jomā un tādejādi cels LU zinātniskās pētniecības kvalitāti un starptautisko atpazīstamību. ERA zinātnieks izveidos savu pētniecības grupu, sagatavos vairākus projekta pieteikumus un publicēs zinātniskos rakstus. ERA zinātnieks, kopā ar LU Atomfizikas un Spektroskopijas institūta vadību, izstrādās cilvēkresursu stratēģiju pētniekiem, kā arī sagatavos stratēģiju kvantu optikas un fotonikas ilgtspējīgai attīstībai LU. Tiek sagaidīts, ka ERA zinātnieks iedvesmos un mobilizēs LU pētnieku grupas, kuras strādā kvantu optikas un fotonikas jomā, padarot tās izcilākas un sekmīgākas starptautisku zinātnisko projektu iegūšanā un inovāciju attīstīšanā. Projekts atbilst Apvārsnis 2020 projektu konkursa “ERA Chairs” programmas mērķiem un stiprina Latvijas dalību vienotajā Eiropas Pētniecības Telpā (European Research Area - ERA). Projekts veicina tautsaimniecības transformācijas virzienu īstenošanu un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktās izaugsmes prioritātes un specializācijas jomas - 3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas – attīstību. Projekta īstenošanas jomai un sasniegtajiem rezultātiem atbilstošais NACE kods (2.red.): 26.7 optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana, 72.19. Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs. Projekts atbilst pētniecības un attīstības jomai: 1.3. Fizikālās zinātnes (Fizika un Astronomija). Projekta veids – "ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts". Projekta galvenās darbības ir: Darbība 1 un 2. ERA zinātnieka (ERA Chair) un viņa grupas atlase un pieņemšana darbā; Darbība 3. ERA zinātnieka (ERA Chair) un viņa grupas pētnieciskā darbība; Darbība 4. Augstvērtīgu projektu pieteikumu gatavošana; Darbība 5. Stratēģijas izstrāde un strukturālo reformu ieviešana; Darbība 6. Komunikācija, tīklošanās un rezultātu izplatīšana; Darbība 7. Projekta vadīšana. Galvenie projekta plānotie rezultāti: - 24 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti SCOPUS datubāzē iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos. 8 no tiem tiks publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa; - 2 tehnoloģiju tiesības – patentu pieteikumi; - 6 projektu pieteikumi. 4 no tiem tiks pieteikti Eiropas Savienības Ietvara programmā Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe), 1 tiks pieteikts ERAF projektu konkursā un 1 - Latvijas Zinātnes padomes projektu konkursā; - 2 starptautisku konferenču organizēšana; - 1 lekciju kursa materiālu komplekts kvantu optikā un fotonikā; - izstrādāta “Cilvēkresursu stratēģija pētniekiem”, kura pielietojama LU Atomfizikas un Spektroskopijas institūtam, Nacionālajai Zinātnes Platformai FOTONIKA-LV, un rekomendējama citām LU struktūrvienībām; - izstrādāta stratēģija ilgtspējīgai kvantu optikas un fotonikas pētniecībai Latvijas Universitātē. Projekts attīstīs LU kompetenci kvantu optikā un fotonikā, veicinās LU starptautisko sadarbību, to skaitā sadarbību ar industriju. Projekts sniedz ieguldījumu RIS3 mērķu sasniegšanā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 499 993,65, no kuriem Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) finansē EUR 2 124 994,60 (85 % no kopējā budžeta), un valsts budžeta finansējums sedz EUR 374 999,05 (15 %). Projekta ilgums: 55 mēneši. Paredzamais projekta īstenošanas periods: 01.05.2019. – 30.11.2023. 2019-12-12 2023-11-30 2499593,65 2124654,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 2022-06-13 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā (BioDrug) Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Projekta „Biotechnology at Latvian Institute of Organic Synthesis to achieve excellence in drug discovery (BIODRUG)” pieteikums (pieteikuma numurs 857290) tika iesniegts programmas “Apvārsnis 2020” Spreading Excellence and Widening Participation apakšprogrammā ERA Chairs un tādējādi atbilst MK noteikumu par pasākuma īstenošanu 53.1. punktā noteiktajai programmas “Apvārsnis 2020” Izcilības izplatīšanas un dalības paplašināšanas apakšprogrammai. Tā ieviešana sekmēs Eiropas Pētniecības telpas (EPT) bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos. BioDrug projekta mērķis ir sasniegt Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnisko izcilību zāļu radīšanas un ķīmiskās bioloģijas jomā, izveidojot institūtā augstas veiktspējas zāļu radīšanas un ķīmiskās bioloģijas pētniecības platformu un nodrošinot tās darbības ilgtspēju. Mērķa sasniegšanai paredzēts veikt strukturālas izmaiņas OSI, tajā skaitā izveidot Biotehnoloģijas grupu un integrēt to ar citām struktūrvienībām, tādējādi nodrošinot pētniecības platformas izveidi. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas darbības: 1. Projekta vadība - BioDrug projekta operatīvā vadība, lai nodrošinātu plānoto darbību un rezultātu īstenošanu. 2. ERA-chair līdera nolīgšana - rekrutēt izcilu zinātnieku Biotehnoloģijas grupas vadītāja amatam un OSI pētniecības platformas darbības koordinēšanai; 3. Biotehnoloģijas grupas izveide; 4. Pētniecības darbību izveide - izveidot OSI zāļu radīšanas un ķīmiskās bioloģijas (OSI-ZA) platformu, integrējot Biotehnoloģijas grupu institūta pētniecības struktūrā; 5. Biotehnoloģijas grupas integrācija sadarbības projektos - panākt Biotehnoloģijas grupas kā OSI-ZA platformas daļas ilgtspējīgu finansēšanu, iesaistot to konkurētspējīgos pētniecības projektos; 6. Rezultātu izplatīšana un komunikācija: biotehnoloģijas grupas zinātnisko rezultātu izplatīšana zinātniskajos forumos. Projekta galvenie rezultāti ir ERA Chair līdera nolīgšana un Biotehnoloģiju grupas izveide un tās integrēšana OSI esošās zāļvielu atklāšanas platformā - kā rezultātu apliecinājums plānotas atskaites un OSI iekšējie normatīvie akti. Projekta ieviešana plānota no 2019. gada maija līdz 2023. gada 30.novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 2 481 375 EUR. 2019-12-16 2023-11-30 2481375,00 2109168,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2021-08-17 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Kvantu datori ar konstantu atmiņu LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta galvenais mērķis ir labāka kvantu skaitļošanas izpratne situācijām, kur pieejamā atmiņa ir ļoti maza. Tiks izveidoti jauni kvantu algoritmi konkrētiem skaitļošanas uzdevumiem (augšējie novērtējumi) un pierādīti ierobežojumi kvantu datoru iespējām (apakšējie novērtējumi). Kvantu modeļi tiks salīdzināti ar to klasiskajiem analogiem. Tiek plānots izstrādāt jaunas matemātiskas metodes, lai risinātu konkrētas neatrisinātas problēmas šajā nozarē, atrast jaunus kvantu algoritmus, kas parādītu jaunas jaunas atšķirības starp kvantu un klasiskajiem modeļiem un pierādītu jaunus augšējos novērtējumus un parādīt īpašas simulācijas, lai pierādītu jaunus apakšējos novērtējumus. Šie pētījumi tiks veikti piecos apakšvirzienos: RT1. Skaitļošana ar ierobežotu kļūdu; RT2. Skaitļošana ar neierobežotu kļūdu; RT3. Nedeterminēta skaitļošana; RT4. Stāvokļu sarežģītība; RT5. Kvantu interferences modelēšana. Mēs pētīsim kvantu datoru ar konstantu atmiņu iespējas caur fundamentāliem skaitļošanas teorijas jēdzieniem: skaitļošanu ar ierobežotu un neierobežotu šķēluma punktu, nedeterminētu skaitļošanu un stāvokļu sarežģītību. Marijas Kirī stipendiāts apgūs jaunas matemātiskas metodes un jaunas pētniecības problēmas. Viņš sadarbosies ar pieredzējušiem pētniekiem Latvijas Universitātē (stipendiātu uzņemošā organizācija) un tās partnerorganizācijās. Viņam būs iespēja vadīt nelielu pētniecības grupu, kas sastāv no studentiem, attīstot savas pasniegšanas un studentu vadīšanas prasmes. Projekta kopsumma: 119504,40 EUR (ERAF finansējums 85% - 101578,74 EUR, Valsts budžeta finansējums 15% - 17925,66 EUR) Projekta īstenošanas laiks - 24 mēneši (2020. gada janvāris - 2021. gada decembris) Projekta īstenošanai atbilstošais: NACE kods - 74.90 - Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi. OECD zinātnes un tehnoloģijas nozaru klasifikācijas kods - 1.2. Datorzinātne un informācijas zinātne. 2020-01-17 2021-12-31 119504,40 101578,00 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 2021-04-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Granulēto biokurināmo mikroviļņu priekšapstrāde un jaunas tehnoloģijas izstrāde selektīvi aktivizētu kurināmo maisījumu degšanas procesu uzlabošanai ar efektīvu enerģijas ražošanas un emisiju sastāva kontroli. LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta īstenošana atbilst pētniecībai, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanā un atbilst RIS3 viedās specializācijas jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, kas paredz pētījumus un eksperimentālo izstrāžu veikšanu dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE kods 72.19), ietverot energoefektivitātes paaugstināšanu, alternatīvo energoresursu izmantošanu, kā arī viedas tehnoloģijas prototipu izstrādi videi draudzīgas enerģijas iegūšanai no Latvijas vietējiem energoresursiem (salmi, koksne, kūdra) ar palielinātu enerģijas ražošanas efektivitāti un samazinātu SEG veidošanos enerģijas ražošanas procesā . Projekta saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods, saskaņā ar projektā plānotajiem rezultātiem un sasniedzamo mērķi, ir: NACE2 #16.2. "Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana". Projekta mērķis: veicināt vietējo enerģijas resursu izmantošanu videi draudzīgu degšanas un enerģijas ražošanas procesu izveidei, veicot granulēto kurināmo mikroviļņu priekšapstrādi selektīvi aktivizētu kurināmo maisījumu izveidei un viedas tehnoloģijas izstrādi enerģijas ražošanai ar uzlabotiem degšanas procesa parametriem, palielinātu enerģija ražošanas efektivitāti un samazinātu SEG emisiju veidošanos. Projekta mērķis atbilst EK definētiem mērķiem enerģētikas un vides aizsardzības nozarē, nosakot, ka līdz 2030. gadam par 40% jāsamazina siltumnīcas gāzu emisija, par 27% palielinot enerģijas ieguvi no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Projekts apvieno rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālās izstrādes. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kas, atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai, apvieno pētījumus dabas zinātņu nozarē (1) (matemātikā – 1.1., fizikā – 1.3., ķīmijā – 1.4.) un vides inženierzinātņu nozarē (2.7). Projekta izpildē ir iesaistīti LU Fizikas institūta zinātniskie darbinieki (doktori, doktoranti un maģistranti), veidojot efektīvu sadarbību ar LR Komercreģistrā reģistrētā SIA EKOKOMPOZIT. izpildītājiem ar kompetenci koksnes ķīmijas un inženierzinātņu nozarēs un viedu tehnoloģiju izstrādē, paredzot SIA EKOKOMPOZIT finansējuma daļu 45% no kopējā finansējuma attiecināmām izmaksām. Informācija par projekta galvenajām darbībām Projekts paredz veikt rūpnieciskos pētījumus, kas turpinās un papildinās projekta pirmā kārtā iesāktos pētījumus saistībā ar nepieciešamību paplašināt atjaunojamo kurināmo izmantošanas iespējas enerģijas ražošanā, veidojot uzlabotus dažādas izcelsmes granulētu atjaunojamo un fosilo kurināmo (lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumu un kūdras) kombinētos gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesus. Šo procesu izveidei un uzlabošanai tiks veidoti jauni produkti - mikroviļņu (mw) priekšapstrādē (2.45 GHz) selektīvi aktivizēti kurināmo maisījumi ar uzlabotiem un precīzi noteiktiem raksturojošiem parametriem (elementāro un ķīmisko sastāvu, siltumspēju un enerģētisko blīvumu) un termiskās sadalīšanās ātrumu. Maisījumu izgatavošanai tiks veikta granulētu atjaunojamo kurināmo (salmu, koksnes) mw priekšapstrāde, aktivizētās granulas dažādās proporcijās sajaucot ar neaktivizēta kurināmā (salmu, koksnes, kūdras) granulām. Ir izvirzīta hipotēze, ka maisījumu komponenšu selektīvo mw priekšapstrādi var izmantot, lai aktivizētu gaistošo savienojumu (CO, H2, CxHy) veidošanos maisījumu termiskās sadalīšanās/gazifikācijas procesā, nodrošinātu to pilnīgāku sadedzināšanu un palielinātu enerģijas ražošanas procesu efektivitāti, veidojot ekoloģiski tīrākus degšanas un enerģijas ražošanas procesus ar ierobežotu SGS emisiju veidošanos enerģijas ražošanas procesā, līdz ar to veicinot atjaunojamo kurināmo (lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumu) efektīvāku izmantošanu siltuma ražošanā. Līdz ar to tiek prognozēts, ka maisījumu komponenšu selektīvo mw priekšapstrādi var izmantot, lai izveidotu jaunu inteliģentu tehnoloģiju ar uzlabotiem dažādas izcelsmes granulēto kurināmo maisījumu gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesiem un ar efektīvu šo procesu un emisiju sastāva kontroli. Darbs pie projekta izpildes paredz veikt kompleksus rūpnieciskos pētījumus, kas ietvers pētījumus par mw priekšapstrādes ietekmi uz granulēto kurināmo un to maisījumu raksturojošiem parametriem (elementāro sastāvu, siltumspēju, enerģētisko blīvumu un termiskās sadalīšanās ātrumu), izvērtējot mw priekšapstrādes ietekmi uz blakus produktu (bioeļļas un nekondensēto gāzu) un pelnu sastāva veidošanos un šo blakus produktu praktiskās pielietošanas iespējas. Paralēli šiem pētījumiem tiks veikti aktivizēto kurināmo un to maisījumu degšanas un siltuma ražošanas procesu kā arī emisiju sastāva rūpnieciskie pētījumi, apvienojot šo procesu eksperimentālos pētījumus un skaitlisko modelēšanu un izvērtējot šo procesu raksturojošo parametru izmaiņu korelācijas ar granulēto kurināmo un to maisījumu raksturojošo parametru un termiskās sadalīšanās ātruma izmaiņām mw priekšapstrādē. Sadarbībā ar SIA EKOKOMPOZIT tiks veikts darbs pie viedās tehnoloģijas eksperimentālās izstrādes, kas ietvers uzlabotas tehnoloģijas izstrādi granulēto kurināmo mikroviļņu priekšapstrādei mikroviļņu reaktorā pie palielinātas darbības jaudas un jaunas viedās tehnoloģijas izstrādi, kas apvienos selektīvi aktivizēto kurināmo maisījumu izveidi un eksperimentālās iekārtas izveidi šo maisījumu ekoloģiski tīrai sadedzināšanai un enerģijas ražošanai nepārtrauktas darbības iekārtā pie palielinātas siltuma jaudas (līdz 25 kW), sasniedzot TRL-5 gatavības līmeni. Eksperimentālās izstrādnes ietvers arī šo tehnoloģiju testēšanu. Veicot darbu pie uzlabotās tehnoloģijas izstrādes, kas paredzēta granulēto kurināmo mikroviļņu priekšapstrādei, tiks izvērtēta un optimizēta mikroviļņu priekšapstrādes jaudas un ilguma ietekme uz granulēto kurināmo raksturojošo parametru (elementārā sastāva, siltumspējas un enerģētiskā blīvuma) un termiskās sadalīšanās ātruma izmaiņām, izvērtējot optimālos priekšapstrādes režīmus dažādas izcelsmes atjaunojamiem kurināmiem. Veicot darbu pie viedās tehnoloģijas izstrādes, kas paredzēta selektīvi aktivizēto dažādas izcelsmes kurināmo maisījumu izveidei un to izmantošanai enerģijas ražošanai, tiks izvērtētas selektīvi aktivizēto maisījumu raksturojošo parametru izmaiņu korelācijas ar šo maisījumu degšanas un enerģijas ražošanas procesu raksturojošo parametru un emisiju sastāva izmaiņām. Lai sasniegtu maksimālo enerģijas ražošanas efektivitātes pieaugumu ar minimālo SGS un kaitīgo emisiju (CO, NOx) veidošanos enerģijas ražošanas procesā, testēšanas rezultāti tiks izmantoti aktivizēto maisījumu sastāva un gaisa padeves optimizācijai. Tiks izvērtēta šo procesu uzlabošanas sinerģiju ar efektīvāku lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumu izmantošanas iespējām ekoloģiski tīrākas enerģijas ražošanā, veicinot šīs nozares transformāciju valsts līmenī atbilstoši RIS3 mērķiem, kuru sasniegšanai projekts paredz veikt pilnu jaunās tehnoloģijas enerģijas un dzīves cikla analīzi. Plānotie rezultāti: 9 raksti SCI žurnālos; 11 referāti Starptautiskās konferencēs, 1 zinātība; 5 jaunie produkti, 1 jauns viedās tehnoloģijas prototips, tehnoloģiju tiesību – patenta pieteikuma sagatavošana. Projekta ilgums - 30 mēneši (01.04.2020. -30.09.2022) Projekta kopējās izmaksas: 645 000 EUR, publiskā finansējuma apjoms- 596625 EUR (92,5%), līdzfinansējums- 48375,00 EUR (7,5%). Projekta izpildei tiks veidota multidisciplināra zinātnisko darbinieku grupa, kas apvienos pieredzējušos un jaunos zinātniekus (doktorus, doktorantus, maģistrantus) ar kompetenci dabas zinātnēs (matemātikā, fizikā, ķīmijā) un inženierzinātnēs. Atslēgas vārdi: granulēti kurināmie, kurināmo maisījumi, mikroviļņu priekšapstrāde, kombinētā degšana, enerģijas ražošana, SEG emisijas. 2020-04-01 2022-09-30 645000,00 372810,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Skolas iela 13 - 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 2022-01-26 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīvu bez-saistvielas anodu elektrodu izveide litija jonu baterijām LATVIJAS UNIVERSITĀTE Efektīva elektriskās enerģijas uzkrāšana ir viens no svarīgākajiem mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Tas ir svarīgi ne tikai pārnēsājamām ierīcēm un elektriskiem transportlīdzekļiem, bet arī enerģijas, kas nāk no saules un vēja elektrostacijām, uzkrāšanai un pārdalei (World Energy Outlook 2018, Executive Summary, International Energy Agency). Šī projekta mērķis ir radīt nanostrukturētus, saistvielu nesaturošus un elastīgus uz Bi2Se3 / MXene / CNT heterostruktūrām balstītus litija jonu akumulatoru anoda elektrodus, kuriem ir uzlabota veiktspēja salīdzinājumā ar tirdzniecībā pieejamajiem, kā arī demonstrēt to veiktspēju monētu tipa litija jonu baterijās. Projektā paredzētā pētījumu kategorija: rūpnieciskie pētījumi. Projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīts. Projektu īstenos divi partneri: Latvijas Universitāte (LU) un mikrouzņēmums SIA Nano RAY-T. Projekts atbilst ekonomiskajai aktivitātei “Galvanisko elementu labošana”, NACE kods 27.20, FORD plašais klasifikācijas kods 2 (Inženierija un tehnoloģija), FORD otrā līmeņa klasifikācijas kodi 2.5, 2.10. (Materiālu inženierija un nanotehnoloģija). Projekts sniegs ievērojamu ieguldījumu šādās nacionālās pētniecības un Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomās: 3. prioritāte - inovatīvi energoefektivitātes risinājumi un tehnoloģijas: šajā projektā tiks izstrādāti inovatīvi anodu materiāli ar uzlabotu efektivitāti. Perspektīvā no šiem elektrodiem izgatavotās baterijas tiks izmantotas dažādiem pielietojumiem, tajā skaitā viedajiem tekstilizstrādājumiem, valkājamās elektronikas ierīcēs utt. Prioritāte Nr. 6 - zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju kapacitātes palielināšana, jaunu zināšanu iegūšana tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai: studenti pilna laika ekvivalentā (PLE) 1,13 un zinātniskā grāda pretendenti PLE 0.5, kas kopā ir 1.63 PLE jeb 42,5% no kopējā projekta personāla PLE (3.84), tiks iesaistīti projekta īstenošanā. Tiks paaugstinātas kompetences 1 PLE ekvivalentam jaunajiem zinātniekiem, kas ir 26,1% no kopējā projekta darbinieku PLE. Atjaunotais akadēmiskais personāls nodrošinās studiju un pētījumu kvalitātes uzlabošanos un tādējādi piesaistīs jaunus studentus un papildu finansējumu zinātnei nākotnē. Projekta partneris iegūs jaunas zināšanas un kompetences litija jonu bateriju anoda materiālu nozarē un nanostruktūru sintēzē, kā arī iegūs pieredzi sadarbībā ar pētniecības institūcijām. Projekts ir sadalīts 5 galvenajās aktivitātēs: 1: Tiks ražoti dažādas CNT anoda materiāliem. 2: CNT, kas saražotas 1. darbībā, tiks izmantotas, lai izveidotu litija jonu bateriju anoda elektrodus. 3: anodmateriāliem, kas izstrādāti 2.darbībā, tiks veikti elektroķīmiskie mērījumi. Atkarībā no šiem rezultātiem tiks modificēti 1. un 2.darbībā ieviestie procesi. 4: Tiks veikta izgatavoto anoda materiālu industriālā testēšana. 5: Šajā aktivitātē rezultāti tiks izplatīti zinātniskajai sabiedrībai, industrijai un plašai auditorijai, izmantojot dažādus zināšanu pārneses veidus. Paredzētajos galvenajos rezultātos ietilpst 2 jaunu tehnoloģiju prototipi, 2 jaunu produktu prototipi, 5 oriģināli zinātniski raksti, kas sagatavoti un iesniegti augsta līmeņa recenzētos zinātniskos žurnālos, 1 Latvijas patenta pieteikums. Plānotais kopējais projekta ilgums ir 36 mēneši (01.04.2020-31.03.2023). Paredzamās projekta kopējās izmaksas ir EUR 648 422,11, kas sastāv no 57,80% (374 787,97 EUR) ERAF finansējuma, 34,70% (EUR 225 002,47) Latvijas valsts budžeta finansējuma un 7,5% (EUR 48 631,67, ieskaitot 5% ieguldījumu natūrā) projekta partneru līdzfinansējuma. Atslēgas vārdi: Litija jonu baterijas, bez saistvielu anods, CNT, Bi2Se3, MXene 2020-04-01 2023-03-31 648422,11 374787,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Institūta iela 36 - 17, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 2022-06-21 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. No inovatīviem oglekļa nanocaurulīšu-topoloģisko izolatoru materiālu tīkliem veidotas lokanas termoelektriskās ierīces LATVIJAS UNIVERSITĀTE Termoelektriskie materiāli un no tiem izstrādātās tehnoloģijas, piemēram termoelektriskie ģeneratori (TEG), sniedz iespēju tiešai siltuma pārvēršanai elektrībā. Kā vienu no aktuālākajām tendencēm TEG jomā jāmin elastīgu TEG ierīču izstrāde, kuras ir mobilas un nēsājamas kontaktā ar cilvēka ķermeni, kā arī ērti piemērojamas dažādām nelīdzenām, siltumu ģenerējošām virsmām. Tomēr šādu modernu TEG ierīču plašāku izstrādi komercializācijai šobrīd kavē to salīdzinoši zemā siltuma konvertācijas efektivitāte. Šī projekta mērķis ir attīstīt elastīgas termoelektriskas (TE) kārtiņas, jeb plēves, to sastāvā iekļaujot inovatīvu oglekļa nanocaurulīšu (CNT) tīklojumu, kas pārklāts ar topoloģisko izolatoru. Šāda veida tīklojumam būs labāka TE efektivitāte salīdzinot ar vismodernākajiem pieejamajiem organiskajiem un organiskajiem/neorganiskajiem kompozītmateriāliem, kurus izmanto elastīgās TE kārtiņās. Kā arī, no inovatīvajām CNT-TI kārtiņām izstrādāt elastīgas ierīces izmantošanai temperatūrās, kas tuvas istabas temperatūrām (-50 +200 C). Projekta pētījumu kategorija: rūpnieciskie pētījumi. Projekts nav saistīts ar saimniecisku darbību; to īstenos divi partneri: Latvijas Universitāte (LU) un mikrouzņēmums SIA 3D Strong. Šis projekts atbilst ekonomiskajām aktivitātēm ”Elektroenerģijas ražošana”, NACE kods 35.11; “Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs” NACE kods 72.19; FORD klasifikācijas kods 2 (Inženierija un tehnoloģijas), FORD otrā līmeņa klasifikācijas kodi 2.5, 2.10, 2.11. Projekts sniegs ievērojamu ieguldījumu šādās viedās specializācijas stratēģiju jomās (RIS3): Prioritāte Nr. 3 - inovatīvi energoefektīvi risinājumi un tehnoloģijas: šī projekt mērķis ir izstrādāt inovatīvas termoelektriskās plēves ar uzlabotu efektivitāti. Nākotnes perspektīvā šīs plēves būs iespējams izmantot lokanu TEG izstrādē plašam pielietojumam – nelietderīgā siltuma konvertācijai elektroenerģijā, paš-uzlādējošās, nēsājamās ierīcēs un citur. Prioritāte Nr. 6 - zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju kapacitātes palielināšana, jaunu zināšanu iegūšana tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai: projekta izpildē tiks iesaistīti studenti pilna laika ekvivalentā (PLE) 1,66, kas ir 42,35% no kopējā projekta personāla PLE (3,92). 25,5% (1 PLE) no projekta personāla tiks paaugstināta kompetence. Atjaunotais akadēmiskais personāls nodrošinās turpmāku studiju un pētniecības kvalitātes uzlabošanos, un tādējādi piesaistīs jaunus studentus un papildu finansējumu zinātnei. Projekta partneris iegūs jaunas zināšanas un kompetenci termoelektrisko materiālu jomā, kā arī iegūs pieredzi sadarbībā ar pētniecības institūcijām. Projekts ir sadalīts 4 galvenajās pētniecības aktivitātēs: 1. CNT sintēze un to pārnešana uz cietiem substrātiem veidojot tīklveida pārklājumus. 2. Topoloģisko izolatoru (TI) izgulsnēšana uz CNT tīklveida pārklājumiem un šo heterostruktūru īpašību noteikšana. 3. Elastīgu CNT-TI plēvju izmantojot saistvielas, to īpašību pētīšana, ieskaitot izturības pārbaudi. 4. Jaunu ierīču izgatavošana un testēšana izmantojot CNT-TI elastīgās plēves. 5. Aktivitāte veltīta projekta vadībai, rezultātu izplatīšanai un sabiedrības iesaistīšanas / informēšanas pasākumiem. Projektā plānots sasniegt TRL 4-5. Plānotie galvenie projekta rezultāti ir: 5 zinātniskās publikācijas, sagatavotas un iesniegtas augsta līmeņa recenzētos zinātniskos žurnālos (4 publikācijas iesniegtas žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa un viena – Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautā žurnālā vai konferenču rakstu krājumā); 2 Latvijas patentu pieteikumi; 3 jaunas tehnoloģijas; 2 jaunu produktu prototipi; 2 jaunu ierīču prototipi. Citi projekta rezultāti ir01: 12 prezentācijas starptautiskās zinātniskajās konferencēs, ikgadējās projekta prezentācijas Eiropas Zinātnieku Nakts pasākumos (kopā 3) un Atvērto Durvju dienās (kopā 3), organizētas 3 lekcijas studējošiem un interesentiem, 1 populārzinātniska raksta sagatavošana un iesniegšana publicēšanai, 12 datu kopas. Plānotais projekta ilgums ir 36 mēneši, plānots uzsākt 2020. gada 1. aprīlī. Kopējās projekta izmaksas ir 648 459.37 EUR no kuriem 57.80% (374 809.52 EUR) ir ERAF finansējums; 34.70% (225 015.40 EUR) ir valsts finansējums; 6% (38 907.97 EUR) ir privātās investīcijas, un 1.5% (i.e. 9 726.48 EUR) cits publiskais finansējums. Atslēgas vārdi: oglekļa nanocaurulītes; topoloģiskie izolatori; heterostruktūras; termoelektriskie materiāli; lokanas termoelektriskās ierīces. 2020-04-01 2023-03-31 648459,37 374809,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Institūta iela 36 - 17, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 2022-07-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Smiltsērkšķu veģetatīvās biomasas biorafinēšanas pārstrāde, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un visaptverošu analītisko izpēti, lai iegūtu Latvijas bioekonomikai perspektīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, ieskaitot serotonīnu Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Kopējās projekta izmaksas: 645000.00 EUR publiskais finansējums: 596625.00 EUR (92.5%), līdzfinansējums: 48375.00 EUR (7,5%). Projekta mērķis: Piedāvāt bezatlikumu inovatīvu tehnoloģiju, kas nodrošinās smilstērkšķu veģetatīvās biomasas visas unikālās bioloģiski aktīvo savienojumu kopas izmantošanu, ekstraktu formā, individuālu savienojumu (serotonīns, proantocianidīni) un cietu granulētu kompleksu veidā, tie būs vērtīgi nacionālajai bioekonomikai un dažādiem starptautisku tirgu segmentiem. Projekts sastāv no rūpnieciskiem pētījumiem, kas ietver: Latvijā un Baltijas valstīs augošo SBT šķirņu analīzi un to perspektīvāko atlasi no biorafinēšanas viedokļa; paraugu sagatavošanu pētījumiem; frakcionēto ekstrakciju un iegūto ekstraktu savienojumu kvantitatīvo raksturojumu ar modernām fizikāli ķīmiskām metodēm; ekstraktu valorizāciju saskaņā ar to ķīmisko sastāvu ar uzsvaru uz antioksidantām un baktericīdām īpašībām; SBT biomasas granulēšanas paņēmienu un kompozīcijas izstrādi tās izmantošanai kā augu augšanas stimulatoram un mēslojumam, kā arī dzīvnieku barībai; inovatīvas Freona ekstrakcijas tehnikas un lipofīlo savienojumu atdalīšanas noteikumu izstrādi (TRL 4); SBT biomasas ieguves (TRL 4) metožu un režīmu izstrādi serotonīna iegūšanai; metožu un režīmu izstrādi SBT biomasas ieguvei (TRL 4) proantocianidīnu iegūšanai; SBT sakņu raksturojums un to pielietošanas iespēju valorizācija; ekstraktu raksturojumu attiecībā uz mikrobioloģisko aktivitāti; katras koka veģetatīvās daļas specifikācijas sagatavošanu; rezultātu vispārināšana tehnoloģiju prototipu formā. Pamatojoties uz projektā iegūtajiem rezultātiem, projektā tiks izstrādāta inovatīvā Freona ekstrakcijas tehnoloģija; serotonīns, mēslošanas līdzekļi, lopbarība, biomasas ekstrakti, kas ievērojami atšķiras pēc raksturojuma, galvenokārt antioksidantām, baktericīdām īpašībām, tiks ierosināti kā perspektīvi produkti ar pievienoto vērtību jomās, kas ir svarīgas Latvijas nacionālajai ekonomikai: lauksaimniecībā, meža nozarē, veterinārijas, pārtikas piedevu un nākotnē - veselības aprūpē, un tas ietekmēs uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību. Projekts atbilst viedās specializācijas jomām 1 (“Zināšanu ietilpīga bioekonomika”) un 3 (“Viedi materiāli un viedu inženierijas sistēmu tehnoloģijas”), kas noteiktas RIS3, un ar tās palīdzību tiks īstenotas valsts ekonomikas pārveidošanas asis, izmantojot virzienu 1. (ražošanas un eksporta strukturālās izmaiņas tradicionālajās ekonomikas nozarēs); 2 (Izaugsme nozarēs, kur ir vai būtu vēlams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību) un 3 (Nozares ar būtisku horizontālu ietekmi un ieguldījumu ekonomikas pārveidē), kas noteiktas RIS3 izaugsmes prioritātēs 1 (Efektīvāka izejvielu izmantošana preču ar lielāku pievienoto vērtību ražošanai, jaunu materiālu radīšana un pielietojuma dažādošana) un 2 (Izejvielu efektīvāka izmantošana tādu preču ražošanai, kurām ir lielāka pievienotā vērtība, jaunu materiālu radīšana un pielietojuma dažādošana). Tā kā visa Latvijas teritorija ir piemērota lauksaimniecībai un SBT audzēšanai, projekta rezultāti ilgtermiņā veicinās uzņēmējdarbības attīstību reģionos, jaunus uzņēmējdarbības virzienus, jaunu darba vietu izveidi un iedzīvotāju skaita pieaugumu, kā arī kā efektīvi izmantojot Latvijas reģionu resursus. Projekts palielinās Latvijas uzņēmumu iesaisti zināšanu tīklos un, tā kā realizācijā tiks iesaistīti jauni darbinieki, tas dos ieguldījumu zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstībā. Projekts tiks realizēts sadarbībā ar privāto partneri un ir starpdisciplinārs. Pētījumi atrodas dažādu zinātnes nozaru krustcelēs, un tie ietekmēs dažādu zinātnes nozaru zinātniskos virzienus (FOS klasifikācija Frascati rokasgrāmatā): 1. Dabaszinātnes (1.4. Ķīmijas zinātnes, 1.6. Bioloģijas zinātnes), 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas (2.2 Elektrotehnika, elektronika, informācijas inženierija), 2.4. Ķīmiskā inženierija, 4. Lauksaimniecības zinātnes (4.1. 4.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un 4.2. Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne). Projekta ilgums - 36 mēneši (01.07.2020-30.06.2023.) Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, tas atbilst APK 21. Punkta noteikumiem Ministru kabineta noteikumi, rūpnieciskā izpēte. Paredzamie rezultāti: Kopējais zinātnisko rakstu skaits: 7. Biorafinēšanas tehnoloģijas prototips (TRL 4) - zināšanas. Freona ekstrakcijas tehnoloģijas prototips (TRL4). Serotonīna ieguve (TRL4), Latvijas patenta iegūšana (un licences pārdošana nākotnē 5 gadus pēc projekta beigām). Pārtikas piedevas prototis (TRL4). Augšanas stimulators, produkta prototips (TRL4), biostimulants (TRL4), produkta prototips. Dzīvnieku barība, produkta prototips (TRL4). Projekta saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods, saskaņā ar projektā plānotajiem rezultātiem un sasniedzamo mērķi, ir: NACE2 #16.2. "Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana". Atslēgas vārdi: smiltsērkšķu veģetatīvās daļas, biorafinēšanas produkti, Freona ekstrakcija, serotonīns, tanīni. 2020-07-01 2023-06-30 645000,00 372810,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2022-04-26 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" Otrā tipa cukura diabēts (T2D) ir hroniska slimība, kas skar aptuveni 60 miljonus cilvēku Eiropas reģionā tādējādi ietekmējot gandrīz 8,8% no pieaugušo iedzīvotāju skaita. Neskatoties uz variablo terapeitisko efektivitāti, kontrindikācijām un blakusparādībām, metformīns joprojām ir visbiežāk lietotais antidiabētiskais medikaments. Ir pierādīts, ka metformīns maina zarnu mikrobiotas sastāvu un tas ir viens no veidiem kā metformīns nodrošina terapeitisko efektu, tomēr šīs mijiedarbības pamatā esošie mehānismi ir neskaidri. Iepriekš realizētā pētījumā mēs esam parādījuši, ka šajā mijiedarbībā var būt iesaistīts sekretorais imūnglobulīns A (sIgA). Tāpēc mēs izvirzām hipotēzi, ka sIgA ir nozīmīgs mediators metformīna iedarbībai uz zarnu mikrobiomu un būtiski modulē 2. tipa cukura diabēta ārstēšanu. Projekta vispārējais mērķis ir izprast sIgA modulējošo iedarbību uz zarnu mikrobiomu, īpaši T2D pacientos, un metformīna lomu šajā procesā, izmantojot klīnisko izpēti cilvēkos un atbilstošu T2D peļu modeli, lai identificētu drošus omics-based biomarķierus ārstēšanas rezultātu prognozēšanai un jaunu ārstēšanas stratēģiju identificēšanai. Lai realizētu mērķi, mēs plānojam veikt pētījumu cilvēku kohortā, izmantojot kvalitatīvus klīniskos resursus, tai skaitā notiekošo OPTIMED pētījumu un Latvijas iedzīvotāju genoma datu bāzes (LGDB) resursus, kas nodrošina detalizētu klīnisko informāciju, papildus tam tiks veikti pētījumi pelēs. Rezultātu iegūšanai tiks izmantotas modernākās mūsdienu tehnoloģijas, tai skaitā uz nākamās paaudzes sekvenēšanu (NGS) balstīta metagenoma un metatranskriptoma analīze, kā arī šķiroto mikrobioma subpopulāciju metabolītu analīze. Projekta rezultātā tiks izprasta ne tikai korelatīva saistība starp sIgA, zarnu mikrobiomu un T2D ārstēšanas efektivitāti, bet arī funkcionālie mehānismi un cēloņsakarības. Projekts atbilst RIS3 virzienam “Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā.” jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” un atbilst NACE 72.11. Plānotais projekts atbilst rūpniecisko pētījumu kategorijai tehnoloģiju gatavības līmenī 2 (TRL 2): Formulēta tehnoloģijas praktiskā lietojuma koncepcija, kas neietver saimniecisko darbību. Šis starpnozaru pētījums ietver šādas zinātnes nozares saskaņā ar ESAO klasifikāciju: bioloģijas zinātnes (1.6.), datorzinātnes un informātika (1.2.), medicīnas pamatzinātnes (3.1.) un klīniskā medicīna (3.2.). Projekts tiks veikts sadarbībā starp Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un SIA Latvia MGI Tech (40% no kopējā attiecināmā finansējuma). Konkrētajā projektā tiks iesaistīti divi nodarbinātie studenti (27,20% FTE) un divi jaunie pētnieki (28,12% FTE). Projekta ilgums ir 36 mēneši, sākot no 2020. gada 1. maija. Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 648 648,00 EUR, ieskaitot 374 918,54 EUR finansējumu no ERAF. Atslēgas vārdi: imūnglobulīns A, metformīns, 2. tipa cukura diabēts, zarnu mikrobioms. 2020-05-01 2023-04-30 648648,00 374918,00 Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 2022-05-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu LATVIJAS UNIVERSITĀTE Atslēgas vārdi: Aditīvā ražošana, Viedā funkcionalitāte, Kompozīts, Nanomodificēta plastmasa. Projekta saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods, saskaņā ar projektā plānotajiem rezultātiem un sasniedzamo mērķi, ir: NACE2 # "22.2. Plastmasas izstrādājumu ražošana" Aditīvās ražošanas (AR) tehnoloģija ļauj ražotājiem izgatavot viedās kompozīta struktūras ar papildus funkcionalitātēm, piem. deformācijas detektēšana; aktīvā karsēšana un atledošanas process; uzlabota pasīvā dzesēšana; elektrostatiskā izlāde; elektromagnētisko starojumu ekranējums utt. 3D printeris ar divkāršo sprauslu nodrošina objekta drukāšanu ar diviem materiāliem (izolators un elektrovadošā ar nanodaļiņām pildīta plastmasa), kur ir mērķtiecīgi ievadīti 3D elektrovadošu celiņu tīkls. Projekta vispārējais mērķis ir izveidot zinātniski balstītu informācijas platformu lietotājiem, kas izmanto aditīvo ražošanu (AR) nanomodificētu struktūru izgatavošanai Industrijai 4.0. Izveidotā platforma ļaus izveidot viedo daudzfunkcionālo produktu ar optimālo dizainu un novērtēt tā ilgizturību, tādā veidā palielinot produkta efektivitāti. Projekta specifiskais mērķis ir izstādāt Risinājuma Rīks (RR) viedo polimēra nanokompozīta struktūru izgatavošanai, izmantojot aditīvo ražošanu. RI sevī ietvers: 1. materiālu datubāzi ar simulācijā izmantojamo materiālu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām; 2. simulācijas moduli: 2.1. aplikāciju ar termoplastikāta auklas kausēšanas tehnoloģiju (Fused Deposition Modelling, FDM) izgatavoto izstrādājumu galīgo elementu modeļu sagatavošanai un fizikālo un mehānisko īpašību simulācijai ņemot vērā drukāšanas parametrus un izdrukātā materiāla mikrostruktūru, izmantojot atvērtā koda un/vai patentētu galīgo elementu programmatūru (piemēram, Calculix, Code_Aster vai Ansys); 2.2. aplikāciju galīgo elementu modeļu sagatavošanai un fizikālo un mehānisko īpašību simulācijai/optimizācijai izstrādājumiem ar iestrādātiem elektrovadošiem celiņiem; 2.3. aplikāciju uzlabotas funkcionalitātes korpusa prototipa galīgo elementu modeļa sagatavošanai un īpašību simulācijai. 3. Rokasgrāmatu. Projekts ir rūpniecisks starpnozaru pētījums, kam nav ekonomiska rakstura un tas atbilst sekojošām zinātnes nozarēm (pēc OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijas) 2. Inženierija un Tehnoloģija apakšnozares: 2.3. Mehāniskas inženierija; 2.5. Materiālu inženierija; 2.10. Nanotehnoloģija. Projektā ir plānotas sekojošās darbības: Tehniskā specifikācija; Tehnoloģija; 3D nanokompozītu raksturojums; Īpašību modelēšana; Risinājumu instrumenta izstrāde; Rezultātu izplātīšana un sabiedrības iesaistīšanās. Sagaidāmie rezultāti: 1. Zināšanu datu bāze, kas satur informāciju par dažādu drukāto materiālu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. 2. Risinājuma rīks – instrumentu kopums ar 3D drukas tehnoloģiju izgatavotu elektrovadošu izstrādājumu optimālai projektēšanai un praktiskās informācijas sistematizēts kopums, kas ir balstīts uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, kas apraksta viedo polimēru kompozītmateriālu struktūru izgatavošanas vadlīnijas. 3. Oriģināli zinātniski raksti balstītie uz projekta laikā iegūtiem rezultātiem, kas būs iesniegti publicēšanai. Projekts būs īstenots sadarbībā ar partneri RITEC SIA un BALTIC SCIENTIFIC INSTRUMENTS SIA. Latvijas Ķīmijas un Farmācijas uzņēmēju asociācija apliecina savu viedokli par projekta nozīmīgumu ar Atzinumu. Kopējās projekta izmaksas: 645 000,00 EUR, publiskā finansējuma apjoms – 596625,00 EUR (92,5%), līdzfinansējums – 48375,00 EUR (7,5%). Plānotais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši (01.07.2020.-30.06.2023). Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku noslodze pilna laika ekvivalenta izteiksmē (PLE) projekta īstenošanas periodā sastādīs 5.55 PLE, no kuriem ne mazāk kā 26.1% no visas projekta īstenošanas personāla būs studenti un zinātniskā grāda pretendenti (1.45 PLE), jaunie zinātnieki 27.0% (1.50 PLE), kas projekta ietvaros pilnveidos kompetenci, ieskaitot karjeras izaugsmi un personāla atjaunotnes procesus. Projekta īstenošanas laikā uz 0.5PLE slodzi tiks iesaistīts jaunais pētnieks. 2020-07-01 2023-06-30 645000,00 372810,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Gustava Zemgala gatve 71A, Rīga, LV-1039 Rāmuļu iela 3, Rīga, LV-1005 2022-05-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Mērķis: Veicināt ilgtspējīgu un ekoloģisku ēku būvniecības attīstību Latvijā, izstrādājot jaunu koncepciju zemas enerģijas patēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem un būvkonstrukcijām, integrējot tajās energoefektīvas inženiersistēmas un pamatojot energoefektivitāti ar ēkas energopatēriņa bilances aprēķinu, mikroklimata analīzi un ēkas dzīves cikla analīzi. Atslēgas vārdi: ilgtspējīga un ekoloģiska būvniecība, gandrīz nulle enerģijas ēkas, ēkas dzīves cikls, iekštelpu mikroklimats. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt jaunus siltumizolācijas materiālus no dabiskajām šķiedrām (lauksaimniecības un koksnes atlikumiem), uzlabot to termiskās īpašības, izmantojot fāžu maiņas materiālus, kā arī izgatavot ārsienu konstrukciju (paneļu) prototipus, izmantojot koksnes nesošos elementus. Laboratorijā izstrādātos siltumizolācijas materiālu īpašības tiks salīdzinātas ar komerciāli pieejamajiem kokšķiedru izolācijas materiālu īpašībām. Lai nodrošinātu ilgtspēju, izstrādātajiem materiāliem paredzēts uzlabot to ugunsturību un bio-noturību. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem tiks izstrādāts 3D modelis ēkai, kas būvēta no ekoloģiskiem būvmateriāliem. 3D modelis tiks izmantots energoefektivitātes simulācijai un, balstoties uz iegūtajiem datiem, tiks atlasītas efektīvākās inženiersistēmas (vēdināšanai, apkurei, dzesēšanai), kuru darbība ir balstīt uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu (saule, vējš, zemes siltums u.tml.). Rezultātā tiks nodrošināts tas, ka ekoloģiskās ēkas energopatēriņš būs līdzvērtīgs gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkai. Paredzēts veikt pētījumus par ekoloģiskās ēkas mikroklimatu (temperatūras un mitruma svārstībām, gaisa plūsmu u.tml.) izmantojot dažādus modelēšanas rīkus (piem., Wufi + u.c.) un iegūto datu validāciju. Lai validētu simulācijās iegūtos datus no eksperimentāli izgatavotajiem prototipiem (paneļiem) tiks izbūvēts testēšanas stends, kas tiks aprīkots ar speciāli izstrādātu sensoru sistēmu temperatūras, mitruma, gaisa plūsmas un citu parametru mērīšanai. Mērījumi tiks veikti ar noteiktu intervālu, piem., vienu reiz 10 min., un pa bezvadu tīklu nogādāti uz serveri. Uzkrātos datus būs iespējams analizēt, veicot pētījumus par ekoloģiskās ēkas mikroklimatu. Atsevišķas energoefektīvas inženiersistēmas tiks iebūvētas izveidotajā stendā, lai novērtētu to efektivitāti dažādos ekspluatācijas apstākļos. Izmantojot iepriekš izstrādāto 3D modeli un iegūtos datos, tiks veikta ēkas ekoloģiskās ēkas dzīves cikla analīze, lai noteiktu tās ietekmi uz vidi. Rezultātā tiks izstrādāta jauna koncepcija ekoloģiskas un energoefektovas ēkas būvniecībai. Papildus tam tiks pētīt sabiedrības viedokli par ekoloģisko būvniecību, “zaļo” domāšanu, atjaunojamiem resursiem un resursu atkārtotu izmantošanu (Sociālās zinātnes). Projekts ir starpdisciplinārs. Projekts ir nesaimnieciskas darbības projekts - sadarbība ar partneri saistīta ar zinātnisko pētījumu rezultātu un zinātnības iegūšanu, ar jauno produktu ražošanas aprobēšanu, izmantojot sadarbības partneru infrastruktūru. Izstrādātie prototipi tiks testēti, bet netiks izmantoti komerciāliem mērķiem. Projekta mērķis atbilst pasākuma MK noteikumu noteiktajam mērķim: “Atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.” Galvenās projekta darbības ir rūpnieciskie (TRL 2-4, >80%) un eksperimentālie (TRL 5,-6 <20%) pētījumi, kā arī aktivitātes horizontālo pamatprincipu “Ilgtspējīga attīstība” un “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai. Tehnoloģiskās tiesības uz projekta rezultātiem paredzēts nostiprināt ar 1 LV patentu pieteikumu. Zinātnisko pētījumu rezultāti tiks apkopoti 4 zinātniskos rakstos un par tiem tiks ziņots 5 starptautiskās konferencēs. Paredzēti sabiedrības informēšanas pasākumi: aptauja, semināri, konferences u.tml. Projekts atbilst RIS3 “Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs” un izaugsmes 1.prioritātei “Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana”. Projekta īstenošanas jomai un sagaidāmajiem rezultātiem atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods 23.65. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 645 345.85, no kurām publiskā finansējuma atbalsta apjoms ir EUR 596 944.91 (kopā 92,5 %), bet pārējo sastāda Projekta dalībnieku līdzfinansējums (7,5 %, EUR 48 400.94). Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši. 2020-04-01 2023-03-31 645345,85 373009,00 Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048 Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 2022-01-11 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Elektromagnētiska tehnoloģija ar nano-daļiņām stiprināta vieglā sakausējuma kristalizēšanas procesam 3D drukas pielietojumam LATVIJAS UNIVERSITĀTE Metālu 3D drukas tirgus pieaugums ir palielinājis pieprasījumu pēc augstas veiktspējas sakausējumiem, piemēram, metāla matricas kompozītiem (MMC). Šādu materiālu metalurģiskā ražošana joprojām ir izaicinājums, jo nanodaļiņas ir iesprostotas kausējuma oksīdos vai veido aglomerātus. Šeit tiek piedāvāta efektīva divpakāpju elektromagnētiski kontrolēta liešanas metode. Paredzēts izstrādāt MMC ražošanas procesu, eksperimentāli pētot saistītās elektromagnētiskās un hidrodinamiskās parādības. Pirmajā posmā, izmantojot jaunus pastāvīgā magnēta maisītājus, mikrodaļiņu vai nanodaļiņu pulveris tiek iejaukts alumīnija sakausējumā, kamēr tas ir pusciets. Otrajā posmā sakausējumu pakļauj magnētiski ierosinātai kavitācijai daļiņu izkliedei, lai izvairītos no aglomerātiem. Daļēji nepārtraukta MMC liešana tiks izmantota, lai iegūtu materiālu piedevu ražošanas procesam projekta pēdējā posmā. Projektā paredzētās pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai- rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde. Projekta saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods, saskaņā ar projektā plānotajiem rezultātiem un sasniedzamo mērķi, ir: NACE2 # "24.53 Vieglo metālu liešana". Projekta mērķis: Izstrādāt jaunu metodi metāla matricas kompozītu ražošanai, kas izmanto maiņstrāvas un līdzstrāvas elektromagnētiskos laukus, lai piejauktu un izkliedētu daļiņas šķidros metālos, to pielietojot stieples padeves 3D drukāšanā. Galvenās projekta aktivitātes: 1. Procesa teorētiskā analīze un parametru noteikšana; 2. Intensīvas puscieta metāla plūsmas izpēte primāro daļiņu ievietošanai; 3. Nanodaļiņu izkliedes eksperimenti; 4. Pilna MMC ražošanas procesa eksperimenti. 5. Vispārējs sistēmas novērtējums un intelektuālā īpašuma tiesību dokumentācijas sagatavošana Projekta īstenošanas laiks – 36 mēneši (01.07.2020. – 30.06.2023.) Projekta budžets – EUR 645,000.00 eiro, no tā ERAF finansējums un valsts budžeta finansējums 596625,00 EUR, vadošā partnera finansējums 28817,43 EUR un partnera finansējums 19557,57EUR. Galvenie projekta rezultāti: 1. Izstrādāta elektromagnētiskā metode nanodaļiņu piejaukšanai šķidrā alumīnijā; 2. Izstrādāta elektromagnētiskā metode nanodaļiņu aglomerāta dispersijai sakausējumā; 3. Rezultātu prezentācija 9 zinātniskās publikācijās, 4 starptautiskās konferencēs Projekts veicina valsts tautsaimniecības pārveidošanu divos virzienos, kas noteikti Latvijas viedās specializācijas stratēģijā: i. nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai varētu rasties produkti vai tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību, un ii. nozarēm, kurām ir būtiska horizontāla ietekme uz ekonomiku, un trīs izaugsmes prioritātes: i. produkti ar augstu pievienoto vērtību ii. produktīvas inovācijas sistēma un iii. energoefektivitātes palielināšana specializācijas jomā "Uzlabotie materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas". Šis projekts veicinās lietišķo metalurģiju un atbilst RIS3 prioritātei viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas. NACE kods: 72.1 Šī projekta priekšmets saskaņā ar Frascatti ir (2.5 materiālu inženierija) Atslēgas vārdi: stieples padeves 3D druka, metāla matricas nano-kompozīti, akustiskā kavitācija, materiālu elektromagnētiskā apstrāde 2020-07-01 2023-06-30 645000,00 372810,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2021-08-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Siltumnīcefekta gāzu emisijas faktoru un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde degradētu kūdrāju apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu UNFCCC Parīzes nolīguma (turpmāk tekstā – Parīzes nolīgums), ES politikas (piemēram, ES Regulas 2018/841 par siltumnīcas efekta gāzu emisiju un piesaistes zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā iekļaušanu klimata un enerģētikas satvarā līdz 2030. gadam, turpmāk tekstā – ZIZIMM Regula) un valsts klimata politikas laika posmā pēc 2020 gada mērķu īstenošanā, izstrādājot lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkus un novērtējuma metodiku inovatīvo klimata pārmaiņu mazināšanas (KPM) pasākumu īstenošanai degradētos kūdrājos pēc kūdras izstrādes, lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzes (SEG) no mitrājiem, zālājiem un mežiem degradētos kūdrājos. Projekta mērķi sasniegs, uzlabojot zināšanu bāzi, palielinot kapacitāti KPM pasākumu īstenošanai, pārbaudot klimatam labvēlīgās apsaimniekošanas pieejams, lai īstenotu ES saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un nodrošināt pārvedamus un atkārtojamus rīkus klimata stratēģijas laika posmam pēc 2020.gada izstrādei, īstenošanai un pārbaudei. Izvirzīti sekojoši specifiski uzdevumi: (1) uzlabot GHG uzskaites metodes un darbību datus apsaimniekotiem mitrājiem; (2) identificēt un demonstrēt ilgtspējīgus, elastīgus un rentablus KPM pasākumus, ko var pielietot degradētos kūdrājos; (3) nodrošināt rīkus KPM politikas izstrādei, īstenošanai un pārbaudei; (4) uzlabot mērķa grupu informētību un zināšanu līmeni. Projekts ir plānots kā komericāls, starpdisciplinārs (mežsaimniecība, vides, IT un zemes zinātnes) rūpniecisks pētījums pētījumu nozarē 4.1. lauksaimniecība, mežasaimniecība un zivsaimniecība, neatkrīgi no sainieciskās darbības. Projekts atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19) un mežsaimniecība (02.10, 02.20, 02.40). Projekta rezultātu kopējais gatavības līmenis atbilst TRL4 – komponenti validēti laboratorijas vidē. Galvenās darbības ir: (1) Pašreizējās klimata pārmaiņu mazināšanas (KPM) prakses novērtējums degradētajos kūdrājos; (2) Kartēšanas un seku mazināšanas novērtēšanas instrumentu izstrāde degradētiem kūdrājiem; (3) Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas instrumentu izstrāde degradētajos kūdrājos; (4) SEG emisiju, KPM potenciāla un ekosistēmu pakalpojumu kartēšana un novērtēšana degradētajos kūdrājos; (5) SEG uzskaites un atskaišu metožu izstrāde degradētiem kūdrājiem; (6) Replicējamības rīku izstrāde iegūto zināšanu nodošanai ārpus Latvijas; (7) Zinātniskā ziņošana un projekta rezultātu izplatīšana. Projekts uzlabos zināšanu bāzi visefektīvāko KPM pasākumu ieviešanai, kvantitatīvai novērtēšanai, uzraudzībai un novērtēšanai degradēto kūdrāju jomā un uzlabos valsts un vietējo varas iestāžu un zinātniskās sabiedrības spēju iegūtās zināšanas pielietot praksē. Projekts atvieglos starpnozaru pieeju attīstību un ieviešanu ZIZIMM un lauksaimniecības nozarē klimatam saudzīgai degradēto kūdrāju apsaimniekošanai, pamatojot KPM stratēģijas vietējā, valsts un reģionālā līmenī. Projekts palīdzēs identificēt un pārbaudīt novatoriskus KPM pasākumus, sistēmas, metodes un instrumentus, kas ir piemēroti atkārtošanai, pārvešanai vai integrēšanai degradēto kūdrāju apsaimniekošanā hemiboreālā klimata reģionā. Projekts arī stiprinās valsts SEG inventarizācijas komandas kapacitāti un attīstīs divpusējus un reģionālus kanālus SEG uzskaitei, prognozēm un ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas apmaiņai. Projekta zinātniskos atzinumus apkopos 6 zinātnisko publikāciju manuskriptos, prezentācijās vismaz 3 starptautiskās zinātniskās konferencēs un starptautiskos semināros, kas organizēti projekta mērķa grupām. Projekta kopējās izmaksas ir 675 370,69 €, ieskaitot atbalstu no ERAF 438990.94 € un pretendenta līdzfinansējumu - 236379.75 €. Projekta ilgums - 36 mēneši, no 01.04.2020 līdz 31.03.2023. Atslēgas vārdi: kūdrāji, klimata izmaiņas, apmežošana, renaturalizācija, siltumnīcefekta gāzes. 2020-04-01 2023-03-31 675370,69 438990,00 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2022-05-02 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde integrējot informāciju no vecām daļēji dabiskām mežaudzēm precīzākai oglekļa bilances novērtēšanai Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Projekts atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19) un mežsaimniecība (02.10, 02.20, 02.40). Projekta mērķis ir novērtēt mežu oglekļa kopu daudzveidību atkarībā no audzes vecuma un dominējošās koku sugas un izmantot to politikas un apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas rīka izstrādē, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums, un visas īstenotās aktivitātes atbilst mežsaimniecības nozarei. Pētījums ir starpdisciplinārs un tiks veikts sadarbībā starp mežsaimniecības un vides zinātņu speciālistiem (OECD “Frascati rokasgrāmata” 4.1. un 1.5.). Pētījums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības) un tiek veikts, pamatojoties uz 21.1. iedaļu – projektu, ko individuāli īsteno pētniecības organizācija, kuras ietvaros tiek veikts neatkarīgs pētījums iegūt vairāk zināšanu un labāku izpratni. Pētījumā, kurš tiks veikts, sadarbojoties zinātniskajam institūtam un komercuzņēmumam, veiktie pasākumi ietver izpēti un pētījumu rezultātu nodošanu, izmantojot zināšanas un tehnoloģijas, bez ekskluzivitātes un diskriminācijas. Atslēgvārdi: klimata pārmaiņu mazināšana, oglekļa kopas, oglekļa uzkrāšana, vecu audžu meži, hronoloģiskā secība, hemiboreāls mežs, mežu apsaimniekošana Projekta mērķis tiks realizēts šādās aktivitātēs 1. Oglekļa uzkrājuma raksturojums koku biomasā 2. Augsnes, sīko sakņu, veģetācijas un nobiru un to oglekļa uzkrājuma raksturojums 3. Oglekļa uzkrājuma raksturojums vecās mežaudzēs un tā izmaiņas sukcesijā 4. Monitoringa rīka izstrāde klimata pārmaiņu mazināšanai Rezultāti tiks sagatavoti plašākas publikas informēšanai. Projekta rezultāti saskaņā ar RIS mērķiem tiks apkopoti 10 zinātniskos rakstos. Pētījuma rezultātu mērķauditorija ietver: 1) zinātniskas institūcijas, 2) zinātnisko un pētnieku personālu, PhD studentus (2), kā arī 3) uzņēmumus. Būtisks kompetences pienesums tiks nodrošināts gan ar Helsinku universitātes vadošajiem pētniekiem oglekļa piesaistes jomā (pielikumā pievienota atbalsta vēstule), gan,piesaistot jaunus pētniekus ar pieredzi gan tajā pašā universitātē, gan Igaunijā. LSFRI Silava un pētījuma darba grupas dalībnieku zinātnisko veikumu būtiski papildinās būtisku zināšanu ieguve kompleksā, svarīgā un aktuālā pētījumu jomā – klimata pārmaiņu mazināšanā un oglekļa piesaistē –, kas pašlaik tiek izskatīta zemes lietojuma plānošanas, mežu (un vispārējās) ekonomikas un ietekmes uz klimata pārmaiņām kontekstā. Uzņēmumi (mežu īpašnieki un apsaimniekotāji) un politikas veidotāji iegūs bezmaksas un precīzāku rīku oglekļa piesaistes izvērtēšanai un veicnāšanai audzēs atkarībā no to parametriem un izvēlētā apsaimniekošanas režīma. Tiks sagatavotas politikas un apsaimniekošanas rekomendācijas. Iegūtās zināšanas būs inovatīvas arī starptautiskā mērogā, un tās varēs izmantot plašā reģionā ar līdzīgiem apstākļiem. Īstenošanas periods: 36 mēneši no projekta ieviešanas līguma parakstīšanas brīža. Kopējais sadarbība projekta finansējums ir 599871,81 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma daļa 346725,90 EUR apmērā (57,80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta finansējuma daļa 208155,51 EUR apmērā (34,70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām), vadošā un sadarbības partnera finansējuma daļa 44990,40 EUR (7,50% no projekta kopējām attiecināmajā izmaksām). Ilgums 36 mēneši no 01.04.2020. līdz 31.03.2023. 2020-04-01 2023-03-31 599871,81 346725,00 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Avotu iela 7A, Madona, Madonas nov., LV-4801 2020-04-07 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir izveidot starpdisciplināru pētnieku komandu, iesaistot radioķīmijas, nanotehnoloģiju, fizikālās un polimēru ķīmijas zinātniekus un kodolnozares industriālo partneri, lai izstrādātu viedu, distancēti vadāmu tehnoloģisko ierīci radioaktīvā ūdeņraža izotopa (tritija) atdalīšanai, izmantojot grafēna bāzes - elektroķīmiskās sūknēšanas pieeju. Izstrādātās metodes pamatā ir jonu vadāma polimēra (SPEEK) - grafēna kompozītu sistēma, , kas ļaus uzlabot tritija atdalīšanas efektivitāti no gāzu fāzes (gaisa) un ūdens vides paraugiem, salīdzinot ar alternatīvām metodēm. Grafēna-SPEEK kompozīta priekšrocība ir termiskā un radiācijas izturība, kas ļauj nodrošināt pielietojumu specifiskos apstākļos, kas saistīti ar šo faktoru iedarbību –augstas temperatūras, radiācijas dozas. Projektu īstenotājs ir Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar industriālo partneri SIA Baltic Scientific Instruments. Projektā iegūtās zināšanas ļaus iegūt jaunas kompetences iesaistītajam personālam, sekmēs industriālā partnera kapacitāti jaunu tehnoloģiju izstrādē, kā arī dos būtisku ieguldījumu vietēja un starptautiska mēroga zināšanu iegūšanā un izplatīšanā. Projektā tiks nodrošināta iegūto zināšanu pārnese tiešajām mērķa grupām: zinātniskās institūcijas, komersanti, vides drošības institūcijas, kodolnozares drošības speciālisti, ka arī plašāka sabiedrība Projekta galvenie mērķi ir radīt un zinātības pārneses veidā ieviest lietošanā jaunas zināšanas un inovatīvas eksperimentālās izstrādnes nanotehnoloģiju, kodoltehnoloģiju un elektroķīmijas praktiskajā pielietojumā dažādās tautsaimniecības nozarēs (enerģētika, mašīnu ražošana, vides aizsardzība un zaļās tehnoloģijas u.c.). Iesniegtais projekts atbilst OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikācijai, atbilstoši Frascati rokasgrāmatas punktam 2.45 R&D apakšpunktam 1. dabaszinātnēs: ķīmija (1.4), nanotehnoloģijas (2.10) un citas inženierzinātnes un tehnoloģijas (2.11.). Projekta īstenošanā iesaistīto jauno zinātnieku (31,2%), studentu un zinātniskā grāda pretendentu (39,7%) īpatsvars ir ievērojams, tādējādi projekts veicinās zinātniskā personāla atjaunošanu. Tiks izveidotas arī jauna darba vieta 0,5 PLE apmērā. Projekta rezultāti tiks izplatīti attiecīgās zinātnes nozares akadēmiskajā aprindās ar augstas kvalitātes zinātnisko žurnālu rakstiem, ar citējamību virs vidējā nozares līmeņa. Paredzēts, ka 2 no rakstiem tiks publicēti atvērtās piekļuves režīmā. Rezultātus plānot prezentēt vismaz 6 vietējās un starptautiskās publikācijās, kā arī plānots viens patenta pieteikums. Atslēgas vārdi: tritija atdalīšana, grafēna kompozīts, jonu vadošais polimērs, kodolnozare, eksperimentālā izstrāde, tehnoloģiju un zinātības pārnese. Projekta kopējās izmaksas: 648 431.90 EUR (no kuriem 57,80% sastāda ERAF finansējums un 34,70% Valsts budžeta finansējums) Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit seši mēneši (laika periods 2020. gada 1. aprīlis līdz 2023. gada 31.marts). 2020-04-01 2023-03-31 648431,90 374793,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Rāmuļu iela 3, Rīga, LV-1005 2022-02-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jauna aditīvās ražošanas materiāla izstrāde un testēšana Metal3d SIA Projekta vispārīgais mērķis ir īstenot pētniecību, lai iegūtu jaunas zināšanas par aditīvās ražošanas metāla materiāliem un tās izmantot, lai izstrādātu jauna materiāla prototipu, tādejādi sniedzot ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Projekta specifiskie mērķi: (1) iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt metodoloģiju 3D printera parametru iestatīšanai un aditīvās ražošanas metāla materiāla (pulvera) izgatavošanai; (2) radīt jauna materiāla Titan5CNT’s ar augstākām mehāniskām īpašībām prototipu, to apstiprinot laboratorijas vidē. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas šādas aktivitātes: (1) Rūpnieciskais pētījums par aditīvās ražošanas metāla materiāla (pulvera) izpēti, apvienojot bāzes materiālu Titānu (Titan Grade 5) un oglekļa nanocaurulītes (carbon nanotubes), vērtējot pulvera ietekmi uz metālizstrādājuma mehāniskajām īpašībām. (2) Zināšanu izplatīšana – pamatojoties uz pētniecības rezultātiem tiks izstrādāts oriģināls zinātniskais raksts un publicēts Web of Science vai SCOPUS (A vai B). (3) Sabiedrības informēšana (obligātā publicitāte). Pētniecība ietver divas daļas. Pirmajā daļā “Printera parametru iestatījumu izpēte ar mērķi pārbaudīt apstrādes parametru ietekmi uz bāzes materiāla blīvumu un mehāniskajām īpašībām” tiek pētīta un izstrādāta 3D printera parametru iestatījumu metadoloģija. Printera parametru iestatījumi ietekmē materiāla blīvumu un materiālu mehāniskās īpašības. Izvēloties neatbilstošus printera parametru iestatījumus, metālizstrādājuma izturība var būt līdz pat divām reizēm zemāka, salīdzinājumā ar atbilstoši izvēlētiem parametru iestatījumiem. Mērķis ir noskaidrot atbilstošus printera parametrus, kas spēj nodrošināt materiāla blīvumu augstāku par 97%. Otrajā daļā “Bāzes materiāla Titāna mehānisko īpašību paaugstināšana, izmantojot oglekļa nanocaurulīšu piejaukumu” tiek pētīta un izstrādāta metedoloģija oglekļa nanocaurulīšu piejaukuma ietekmei uz bāzes materiālu Titānu, ar mērķi paaugstināt metālizstrādājuma mehāniskās īpašības. Projekta īstenošanas rezultāti: (1) Izstrādāta metodoloģija 3D printera parametru iestatīšanai un aditīvās ražošanas metāla materiāla (pulvera) izgatavošanai; (2) Laboratorijas vidē pārbaudīts jauna materiāla Titan5CNT’s prototips, kas apstirpina augstākas mehāniskās īpašības; (3) Zināšanu izplatīšana – publicēts viens oriģināls zinātniskais raksts Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos. 5 gadu laikā pēc projekta īstenošanas ir izvirzīti šādi projekta ilgtspējas mērķi: (1) veikti ieguldījumi projekta ietvaros izstrādātā materiāla Titan5CNT’s prototipa pilnveidei (eksperimentālā izstrāde TRL5 - TRL8), lai to ieviestu ražošanā, (2) kā arī ieguldījums cilvēkkapitāla attīstībā – vienas izveidotās jaunā pētnieka darba vietas saglabāšana. Projekta ietvaros plānots veikt pētniecības aktivitātes, kas ietver šādu pētniecības kategoriju: Rūpnieciskais pētījums (TRL2 - TRL4). Projekta ietvaros veiktā pētniecība atbilst 2.5. Materiālu inženierija, saskaņā ar OECD zinātnes nozares FORD klasifikāciju Frascati rokasgrāmatā. Savukārt pētījuma rezultātu pielietojums atbilst 2.3. Mehāniskā inženierija. Projekts ir klasificējams kā komersanta individuāli īstenots projekts, kurā tiek īstenotas darbības ar saimniecisku raksturu. Projekta iesniedzējam ir pieejami projekta veiksmīgai īstenošanai nepieciešamie, augsti kvalificēti cilvēkresursi, tādēļ projekta īstenošanai netiek piesaistīti sadarbības partneri. Projekts sniegs būtisku ieguldījumu RIS3 Viedās specializācijas jomā "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas", tas atbilst RIS noteiktajam tautsaimniecības transformācijas virzienam 2. Nākotnes izaugsmes tautsaimniecības nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību un 2. izaugsmes prioritātei Jaunu produktu/ pakalpojumu pastāvīga meklēšana, kuras ietvaros ir nepieciešams radīt efektīvu identifikācijas sistēmu, kas spēj atrast un sniegt atbalstu jaunu produktu radīšanai esošo nozaru un starpnozaru ietvaros, kā arī veidot jaunas nozares ar augstu izaugsmes potenciālu. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 478 055,50 eiro, no kurām ERAF atbalsts ir 334 638,85 eiro. Projektu plānots īstenot 26 mēnešus, no 05.2020. līdz 06.2022. Projektu raksturojošie atslēgas vārdi: Aditīvā ražošana; Titāns; Oglekļa nanocaurulītes. 2020-05-01 2022-06-30 501643,00 329406,00 Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004 2021-12-15 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Tehnoloģiski pētījumi lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4 LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta mērķi (attīstīt jaunas paaudzes implantēšanas tehnoloģijas tehnisko nodrošinājumu/aparātu kopumu, ar virsmērķi nākotnē tādus ražot un lietot Latvijā, kā arī eksportēt) ir atbilstīgi (un to sasniegšanas dos vērā ņemamu ieguldījumu) nacionālās RIS3 stratēģijas virzienā: "viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas". Tie ir saskaņā ar RIS stratēģijas pirmo, otro un sesto izaugsmes prioritāti. Nozare - fizika (jonu fizika), lielā mērā arī elektronika. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts. Projekta nozīmīgumu un savlaicīgumu demonstrē divi faktori: a) Latvijā ir daudzi mums zināmi ekonomiski pašpietiekami un globāli konkurētspējīgi mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kas varētu gūt labumu gan no izmaksu efektīvas inovatīvas jonu implantācijas tehnoloģijas, specifiski germānijam, gan iespējamas tālākas šīs tehnoloģijas komercializācijas. b) Projekta komanda ir būtiski uzaudzējusi savu kapacitāti, kamēr realizēja Ekselences Centra projektu FP7-REGPOT-2011, FOTONIKA-LV (Nr 285912; 3,7 MEur; (koordinators Dr.phys Arnolds Ūbelis). Piemēram, jonu kūļa tehnoloģijas apguvām sadarbībā ar šai jomā izcilo Gēteborgas Universitāti. Rokām gūta pieredze gan pētījumu veikšanā ar jonu kūļiem, gan veicot principiālus uzlabojumus lielās stacionārās eksperimentālās iekārtas "GUNILLA" jonu avotā. Tāpat pasaulē pirmais mobila izmēra negatīvo jonu izpētes aparāts "GRIBA" (Gothenburg-Riga Ion Beam Apparatus) tika radīts faktiski ar pašu rokām, vien izmantojot pieredzējušāko kolēģu padomus un atvērtās rezerves daļu noliktavas pieejas. Vēlāk tas tika pārbāzēts uz Rīgu. Dr.Phys A.Ūbelis ir gatavs vadīt arī šo Projektu. Tomēr viņš ir izlēmis ar daļu no zinātniskās vadības dalīties ar ļoti pieredzējušu jonu kūļu jomā Dr.Phys.Hab. Uldi Bērziņu, kurš ilgstoši strādāja ar GUNILA un tika repatriēts uz Latviju minētā FP7 projekta ietvaros pēc 10 gadu darba Gēteborgas un Lundas Universitātēs, un vēl 10 gadiem kā inovāciju departamenta vadītājs Micronic Laser systems AB (Zviedrija). Pēdējos 2 gadus strādā Latvijā, LU projektā, kas sadarbojas ar ASV gigantu "Torlabs". Mūsu Projekta mērķu savlaicība labi atspoguļojas pārskatā [Robert Elliman, J.S.Williams. Advances in ion beam modification of semiconductors. December 2014. Current Opinion in Solid State and Materials Science 19(1), 2014]. Šis pārskats atrāda tagadējo situāciju jonu implantācijas pētniecībā germānijam, detalizēti apskatot dopēšanu, radiācijas defektus, un materiāla atlaidināšanos. Lai sasniegtu Projekta mērķus, komanda veiks pētījumu virkni, lai atrisinātu vairākus tehnoloģiskus izaicinājumus: -bora atomāro jonu radīšana un manipulēšana, tai skaitā ar plazmas magnētisko šņori; -miniatūra lineārā paātrinātāja (LINAC) datormodelēšana un izgatavošana; -kvadrupola masas selektora t.i. atommasas filtra (QMS) tehnoloģijas lietošana tradicionālā magnētiskā separatora vietā; -jonu kūļa fokusēšana/defokusēšana un stūrēšana (ieskaitot parauga skenēšanu); -parauga rotācijas un parauga statiskās uzlādes neitralizācijas sistēmas. Kopā paredzēts 36 mēnešu laiks rūpnieciskajam pētījumam, projektam plānots apgūt kopējo budžetu 648 000,00 €, no kā 374 544,00 € ir ERAF atbalsts, un Projekta realizācija paredzēta no 36 mēnešos no 2020.g. 1. maija līdz 2023.g. 31. aprīlim. Projekta īstenošanas jomai (tautsaimniecības nozarei) un sagaidāmajiem rezultātiem atbilstošais saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods ir 28.99 - (Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana). 2020-05-01 2023-04-30 648000,00 374544,00 Šķūņu iela 4, Rīga, LV-1050 2021-02-10 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ātra un rentabla, uz mašīnmācīšanos balstīta sistēma mikroorganismu augšanas analīzei LATVIJAS UNIVERSITĀTE Starpdisciplinārā (biofotonika, mikrobioloģija, inženierzinātnes un informācijas tehnoloģijas) Projekta mērķis ir izstrādāt un validēt jaunu, rentablu sistēmu mikroorganismu aktivitātes agrīnai novērtēšanai cietās barotnēs. Mikroorganismu aktivitātes novērtēšanas sistēma izmantos bezkontakta lāzera speklu kontrasta attēlošanas tehnoloģiju kombinācijā ar dziļās mašīnmācīšanās mākslīgā neironu tīklā (MNT) balstītu attēlu apstrādi. Sistēma ievērojami samazinās laiku, kas nepieciešams mikrobu testa rezultātu iegūšanai un automatizēs baktēriju skaitīšanu un klasifikāciju. Projekta laikā piedāvātais ierīces prototips un uz MNT algoritmu balstītais algoritms tiks pārbaudīts reālos laboratorijas apstākļos un validēts mikrobioloģijas testa laboratorijā, kur tiek veikti dažādu pārtikas un vides paraugu mikrobioloģiskie testi. Projekta komandu veidos pieredzējuši mikrobioloģijas, biofotonikas, elektronikas un informācijas tehnoloģiju eksperti, jaunie zinātnieki un studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un privātās pārtikas higiēnas laboratorijas SIA “AUCTORITAS”. Atslēgas vārdi: mikrobioloģija, biofotonika, mašīnmācīšanās. Plānotās piecas galvenās aktivitātes: 1) autonomas, kompaktas lāzera speklu attēlošanas ierīces izveidošana baktēriju skaitīšanai un klasificēšanai, 2) sistēmas pārbaude laboratorijas vidē, 3) sistēmas pārbaude reālajā vidē un 4) zināšanu izplatīšana un publicitāte. Projekta ilgums - 36 mēneši, realizācijas periods no 2020. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam, kopējās izmaksas (ieskaitot ieguldījumu natūrā un privātās investīcijas) 647 881,72 EUR. Projekts atbilst fizikas zinātnēm (1.3. Fizikas zinātnes), bioloģijas zinātnēm (1.6. Bioloģijas zinātnes) un inženierzinātnēm (2.2. Elektrotehnika, elektronika un informācijas inženierija). Projekts ir saistīts ar rūpniecisko izpēti un eksperimentālo izstrādi un nav saistīts ar saimniecisko darbību. Paredzamie galvenie rezultāti ietver: 1. Portabla sistēma lāzer speklu ģenerēšanai un attēlu iegūšanai (TRL4); 2. Uzlaboti MNT balstīti algoritmi lāzera speklu attēlu analīzei un mikrobu aktivitātes novērtēšanai; 3. Autonoma, kompakta lāzera speklu attēlošanas ierīce mikroorganismu skaitīšanai un klasificēšanai (TRL7); 4. 9 oriģināli zinātniskie raksti (ieskaitot trīs žurnālos ar augstu ietekmes faktoru), izstrādātā produkta intelektuālais īpašums (zinātība), kā arī licences līgums (jānoslēdz pēc projekta īstenošanas); 5. Jauna metode ātrai mikroorganismu koloniju veidojošo vienību uzskaitīšanai, ko izmanto, lai kvantitatīvi noteiktu kopējo koloniju veidojošo vienību skaitu un noteiktu specifiskās baktēriju grupas. Projekta mērķis ir saskaņā ar Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātēm, proti, #2 (jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde) un #6 (zināšanu bāze un cilvēkkapitāls tehnoloģijās un inženiertehniskajās sistēmās, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, kā arī ES stratēģisko tehnoloģiju- fotoniku). Piedāvātie pētījumu rezultāti tieši veicinās Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu - zinātnisko un tehnoloģisko cilvēkresursu attīstību un jaunu zināšanu radīšanu valsts ekonomikas konkurētspējas uzlabošanā - īstenošanu. Projekta saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods, saskaņā ar projektā plānotajiem rezultātiem un sasniedzamo mērķi, ir: NACE2 #26.51. "Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana". 2020-07-01 2023-06-30 647881,72 374475,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Sētas iela 1, Rīga, LV-1048 Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 2021-03-10 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOEFEKTS" Projekta mērķis ir izpētīt komerciāli pieprasīto Trichoderma un Bacillus ģinšu mikroorganismu dziļuma un virsmas kultivēšanas mērogošanas un tai pakārtoto procesu parametrus mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu iegūšanai starpdisciplināra, ar saimniecisko darbību saistīta, rūpnieciskās sadarbības pētījuma ietvaros, bioloģijas zinātnes un rūpnieciskās biotehnoloģijas jomā, kā arī veicināt iegūto zināšanu izplatīšanu. Projekta galvenās aktivitātes ir divu ekonomiski rentablu tehnoloģiju izstrāde Trichoderma un Bacillus biomasas iegūšanai, optimālu izejvielu/substrātu materiālu (piemēram, pelēko zirņu un to sēnalu, kviešu un to kliju, zāģu skaidu) izpēte, pielietojot fermentēšanas/kultivēšanas procesu modelēšanu un advancētus tiešsaistes uzraudzības rīkus (piemēram, vides duļķainība/elektriskā vadītspēja/dielektriskā caurlaidība, O2/CO2 reaktora izejas gāzu analīzes), izmantojot efektīvas pēcapstrādes metodes (piemēram, dinamisko šķērsplūsmas filtrēšanu) un analizējot produkta kvalitātes parametrus. Bacillus spp. iegūšanai tiks pētīta un aprobēta tikai dziļumkultivēšanas mērogošana 5 un 100 litru maisīšanas tipa bioreaktoros, bet Trichoderma spp. tiks analizēti dziļuma un virsmas fermentācijas procesi, un šo abu tehnoloģiju eksperimentālajai novērtēšanai plānots konstruēt eksperimentālu bioreaktoru prototipus, attiecīgi dziļumkultivēšanas bioreaktoru (5 l) un cilindriskās-rotācijas cietās fāzes bioreaktoru (50 l). Visu projekta laiku projekta īstenotāji piedalīsies dažādos publicitātes pasākumos, lai informētu sabiedrību par projekta norises gaitu. Līdz pētījuma rezultātu izmantošanu, SIA Bioefekts trīs gadu periodā pēc projekta noslēguma plāno uzlabot ieguves un ekonomiskos rādītājus vismaz 3-5 reizes. Projekta rezultātā tiks izstrādāti 2 jauni tehnoloģiju prototipi, kā arī sagatavoti un publicēti 2 zinātniskie raksti. Projekta realizācijai tiks piesaistīts zinātniskais personāls ar PLE noslodzi 4,9. Projekta kopējās izmaksas plānotas 566 170,76 Eur apmērā, attiecināmās izmaksas 550 845,96 Eur, t.sk. 395 423,96 Eur (71,78 %) ERAF līdzfinansējums. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši, projekta plānotais sākuma datums ir 2020. gada 1. maijs un beigu datums 2023.gada 30. aprīlis. Projekts atbilst ESAO zinātniskās nodaļas FORD klasifikācijas 1.6. Bioloģijas zinātnes jomai un Inženierzinātņu un tehnoloģiju jomai 2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija, kuru ietvaros šī projekta laikā ir paredzēta ekonomiski konkurētspējīga mikroorganismu kultivēšanas un tai pakārtota tehnoloģiskā procesa izstrāde, ar mērķi iegūt augsti koncentrētus Trichoderma un Bacillus ģinšu mikroorganismus saturošus preparātus ar optimālu uzglabāšanas laiku, kas var tikt izmantoti lauksaimniecībā un dārzkopībā. Projekta mērķis atbilst RIS3 noteiktajam tautsaimniecības transformācijas virzienam “Nākotnes izaugsmes tautsaimniecības nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību”, 1. un 6. izaugsmes prioritātei un 1. viedās specializācijas jomai “Zināšanu-ietilpīga bioekonomika”, kā arī attiecas uz 2. un 3. viedās specializācijas jomu “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” un “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Projekta īstenošanas joma atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodam nr. 20.20. Atslēgvārdi: bioloģiskais mēslojums, bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi, dziļuma- un virsmas- kultivācija, ieguves mērogošanas pētījums 2020-05-01 2023-04-30 566170,76 395423,00 Līvzemes iela 30, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2022-04-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Robotic Solutions - patiesa autonomija iekštelpu autonomiem robotiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Robotic Solutions" Projektu īstenos RIS3 informācijas tehnoloģiju un komunikāciju tehnoloģiju jomā ar NACE kodu 28.29. Citu universālu mašīnu ražošana. Projekta mērķis ir turpināt autonomo tehnoloģiju attīstību līdz līmenim, kurā Robotic Solutions tehnoloģiju var pilnībā pārbaudīt reālās vides apstākļos un sākt tās ilgtermiņa komercializācijas procesus. Projekta ietvaros tiks noteiktas dažādas pētījumu kategorijas: • Rūpnieciskais Pētījums • Eksperimentālā Izstrāde Projekts atbilst 2. Inženierzinātnēm un tehnoloģijām (plaša klasifikācija), 2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas (otrā līmeņa klasifikācija) SIA Robotic Solutions nodrošina autonomas tehnoloģijas tīrīšanas nozarē. Pētījuma projekts ir tieši saistīts ar vispārējo uzņēmuma biznesa stratēģiju. Projekta galvenās aktivitātes ir: Informācija sagatavota tabulas formā - skatīt pielikumu "Projekta_pieteikumu_papildinošās_tabulas_un_attēli", Tabulu Nr.1 Projekts attiecas uz RIS3 2. norādītajiem ekonomikas pārveidošanas virzieniem - nākotnes izaugsmes tautsaimniecības nozarēm, kurās pastāv vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Tas atbilst 2. izaugsmes prioritātei saskaņā ar RIS3 - Nepārtraukta jaunu produktu / pakalpojumu meklēšana, kuriem nepieciešama efektīvas identifikācijas sistēmas izstrāde, kas spēj atrast un atbalstīt jaunu produktu attīstību esošajās un starpdisciplinārajās nozarēs, kā arī topošās nozares ar augstu izaugsmes potenciāls. Projekta kopējās izmaksas ir 2 345 022,54 euro ar plānoto ERAF atbalstu 598 176,83 euro. Projekts sāksies 2020. gada 1. jūnijā un ilgs 27 mēnešus līdz 2022. gada 31. augustam. Projekta atslēgas vārdi: Robotika, Autonomitāte, Tīrīšanas pakalpojumi. 2020-06-01 2022-08-31 2345022,54 598176,00 Braslas iela 22D, Rīga, LV-1035 2021-12-31 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" Projekta mērķis ir adaptēt un izstrādāt tehnoloģijas reto ārstniecības augu - sibīrijas žeņšeņa (Eleutherococcus senticosus maxim.,) parastās īves (Taxus baccata L.,) un jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum L.) - in vitro pavairošanai, adaptācijai ex-vitro un audzēšanai uz lauka. Vienlaikus ar pieprasījuma pieaugumu pēc ārstniecības augiem farmācijas, kosmetoloģijas, pārtikas nozaru vajadzībām daudzu savvaļas ārstniecības augu sugu savvaļas populācijas samazinās antropogēnās slodzes u.c. iemeslu dēļ. Projekta mērķis ir balstīts uz jaunāko tirgus vajadzību apzināšanas rezultātiem, izvēloties trīs savvaļā apdraudētas sugas un vienlaicīgi identificējot to vājās vietas komerciālai audzēšanai: ilgstoša sēklu dīgšana, neliels sēklu daudzums, lēna spraudeņu apsakņošanās (īvei). Tas nozīmē, ka šo sugu kultivēšanai nepieciešams efektīvākas un vienlaicīgi ekonomiski pamatotas lielāka apjoma stādu savairošanas metodes komercplatību ierīkošanai. Projektā iekļautās sugas atlasītas pēc sekojošiem atlases kritērijiem: 1. izvēlētas trīs savvaļā dabiskajās dzīves vidēs apdraudētas, bet ārstniecības augu tirgū pieprasītas augu sugas: sibīrijas žeņšeņs (Eleutherococcus senticosus maxim.) parastā īve (Taxus baccata L.) un jūrmalas zilpodze (Eryngium maritimum L.); 2. tām visām pastāv tirgus nišas potenciāls; 3. visām sugām sēklas grūti dīgst, bet pastāv iespēja tās pavairot augu audu kultūrās. Projekta dalībnieki: SIA “Field and Forest” (F&F) (komersants) un nodibinājums “Vides risinājumu institūts” (VRI) (pētniecības institūts) ir savas jomas līderi Latvijā un ārpus robežām, vienam otru papildinošās jomās (kompetencēs), kas nodrošina projekta starpdisciplinaritāti: 1. F&F ir Ziemeļvalstīs lielākais ārstniecības un aromātisko augu (ĀAA) audzētājs un projektā piedalīsies ar pieredzi lauksaimniecībā ārstniecības augu kultivēšanā ražošanas apstākļos. 2. VRI ir pieredzējis ĀAA audzēšanas tehnoloģiju izstrādē un savvaļas sugu domestikācijā, kā arī savvaļas ekspedīciju organizēšanā, tajā skaitā piesaistot sabiedriskās zinātnes komponenti. VRI ir arī pieredze bioloģiski aktīvo savienojumu noteikšanā ĀAA sugās, tajā skaitā izstrādājot un adaptējot vielu noteikšanas protokolus. Galvenās projekta darbības: 1. savvaļas augu sugu paraugu ievākšana (galējā un galvenā izplatības teritorijā), lai izvērtētu ķīmiskā sastāva atšķirības un atšķirīgu genotipu pavairošanas potenciālu augu audu kultūrās; 2. metodikas adaptācija trīs augu sugu pavairošanai augu audu kultūrās t.sk., augu ievadei in-vitro, mikro pavairošanai un apsakņošanai; 3. metodikas adaptācija in vitro pavairoto meriklonu audzēšanai ex vitro un lauka apstākļos; 4. publicitātes aktivitātes. Projekta aktivitātes tiešā veidā attiecas uz divām Latvijas viedās specializācijas jomām: 1. Zināšanu ietilpīga bio-ekonomika - jo pētījums aptver jautājumus par dabas resursu izpēti un to ilgtspējīgu izmantošanu.- projektā tiek pētītas trīs savvaļā apdraudētas ārstniecības augu sugas ar komerciālu potenciālu: sibīrijas žeņšeņs, parastā īve un jūrmalas zilpodze. Tiks pētīti risinājumi to ievadīšanai komercaudzēšanā un tādējādi veicinot augstas pievienotās vērtības produktu iegūšanu no tiem. 2. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas - pētījumā paredzēts pētīt un adaptēt in vitro pavairošanas tehnoloģijas liela apjoma stādu vairošanai sibīrijas žeņšeņa, parastās īves un jūrmalas zilpodzes komercstādījumu ierīkošanai. Plānotie projekta iznākuma rādītāji: 1. Zināšanas par trīs apdraudētām ārstniecības augu sugām zilpodzi, parasto īvi un sibīrijas žeņšeņu (t.sk. vietējo reto savvaļas ĀAA resursu ķīmisko sastāvu, mikro pavairošanas iespējām un stādu adaptācijas metodēm lauka apstākļos); Iegūtās zināšanas būs novitāte Latvijas un starptautiskajā līmenī. Dati, kas tiks iegūti par ķīmiskā sastāva izmaiņām augos, dos jaunas zināšanas par ģeogrāfisko, vides un lauksaimniecības faktoru ietekmi uz bioloģiski aktīvo vielu sastāvu augos. (Pielikumā Nr. 17 iekļauts biotehnoloģijas nozares biedrības “CLEANTECH LATVIA” atzinums.) Iegūtie dati, kas neskars komersanta intelektuālā īpašuma tiesības tiks publicēti zinātniskajos rakstos. 2. Viens tehnoloģiju prototips (zilpodzei) augu ievadei un pavairošanai in- vitro kā arī to adaptēšanai ex-vitro, sasniedzot gatavības līmeni (TGL) - 4 (ar izejošo TGL 2). Plānots, ka pēc projekta beigām komersants uzņemsies šī prototipa tālāku attīstīšanu un ieviešanu praksē. Projektu rezultātu īpašumtiesības atrunātas Sadarbības līgumā (Pielikumā Nr. 18). 3. Iesaistīti divi jaunie zinātnieki (JZ), kā arī uz projekta laikā radīta jauna pētnieka amata vieta. 4. Divi oriģināli zinātniskie raksti publicēti starptautiski citētā žurnālā, indeksēti Scopus datu bāzēs un pieejami atvērtajā piekļuvē (Open Access). Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods: 72.19 Kopējais projekta budžets, t.sk., neattiecināmās izmaksas 747 226.2 EUR no kura publiskais finansējums ir 531312.06 EUR. Atbilstoši Frascati rokasgrāmatai, projekts atbilst zinātnes nozarei: 1. Dabaszinātnes 1.4. Ķīmija 1.6. Bioloģija 4. Lauksaimniecība un veterinārija 4.1. Lauksaimniecības biotehnoloģija Projektā paredzētā pētniecības kategorija: rūpnieciskie pētījumi. Projekta īstenošanas ilgums: 2020.gada 1. jūlijs - 2023.gada 30. jūnijs. Atslēgvārdi: bioekonomika, aromātiskie un ārstniecības augi, ķīmiskais sastāvs, apdraudētās sugas, audu kultūras, mikropavairošana Projekta īstenošanas jomai (tautsaimniecības nozarei) un sagaidāmajiem rezultātiem atbilstošā saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija: NACE 01.28 Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana NACE 01.3 Augu pavairošana 2020-07-01 2023-06-30 747226,20 531312,00 Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 2020-05-13 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Biorafinēšanas pieeja efektīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas procesu blakusproduktiem. Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" Projekta mērķis ir izstrādāt augstas pievienotās vērtības bioloģiski aktīvu savienojumu, kas potenciāli izmantojams kosmētikā, ar raksturīgu drošuma un iedarbīguma profilu, no ārstniecības augu (Matricaria) pārstrādes un in vitro šūnu (Dracocephalum, Ribes and Juniperus) kultivēšanas blakusproduktiem, izmantojot superkritiskā šķidruma ekstrakcijas un frakcionēšanas modernākās tehnoloģijas. Projektā ir sešas galvenajās darbības: 1. Bioloģiski aktīvo savienojumu ekstrahēšana no ārstniecības augu pārstrādes un šūnu in vitro kultivēšanas blakusproduktiem, izmantojot superkritiskā šķidruma ekstrakciju (SFE) ar superkritisko oglekļa dioksīdu, rezultātā iegūstot ekstrakcijas metodoloģiju (ekstrakcijas protokolu). 2. Polāro un nepolāro savienojumu frakcionēšana no ārstniecības augu pārstrādes superkritiskā šķidruma ekstraktiem; šūnu audzēšana in vitro, iegūstot frakcionēšanas metodikas prototipu (frakcionēšanas protokolu). 3. Ekstrakciju un frakciju ķīmiskais raksturojums, izmantojot bioloģiski aktīvo fitoķīmisko klašu kvalitatīvo un kvantitatīvo skrīningu, kā arī dominējošo bioloģiski aktīvo savienojumu identifikācija, izmantojot saistītās metodes (viens fitoķīmiskā skrīninga protokols, viens bioloģiski aktīvo savienojumu identifikācijas protokols). 4. Ārstniecības augu pārstrādes un in vitro augu šūnu kultūrās iegūtu sastāvdaļu ražošanas blakusproduktu ekstraktu un frakciju bioloģiskās aktivitātes raksturojums (citotoksiskuma un fototoksiskuma testēšanas pārskati; antibakteriālas aktivitātes testēšanas pārskati; ādas aizsargaktivitātes testēšanas pārskati 10 ekstraktiem un frakcijām). 5. Biorafinēšanas frakciju un ekstraktu (no aktivitātēm WP1 un WP2) kombinēšana, lai iegūtu kombinētas kosmētikas līdzekļu sastāvdaļas ar paaugstinātu bioloģisko aktivitāti (TRL 4 kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas prototips). 6. Projekta vadība un saziņa koncentrēsies uz efektīvu vadību un uz zināšanu nodošanu gan plašai sabiedrībai, gan zinātniskajai aprindām un speciālistiem. Rezultāti tiks izplatīti, publicējot trīs rakstus brīvpieejas (Open Access) zinātniskajos žurnālos, veicot sešas prezentācijas starptautiskās konferencēs un informējot sabiedrību ar interneta, sociālo plašsaziņas līdzekļu un informatīvu pasākumu palīdzību. Šis ir rūpnieciskās pētniecības projekts, saistīts ar biotehnoloģijas un bioekonomikas saimniecisko darbību un to īsteno starpnozaru konsorcijs: Vides risinājumu institūts (VRI) (galvenais partneris) ir zinātniska institūcija, NVO, ko veido zinātnieku, mākslinieku, inženieru un speciālistu, kas rūpējas par vidi, starptautisks tīkls. Institūtā izveidotas daudznozaru komandas, lai izstrādātu un attīstītu pielāgotus novatoriskus vides risinājumus. Pēdējo gadu laikā, realizējot daudzveidīgus projektus, uzkrātas plašas zināšanas gan par dažādu augu sugu, tostarp ārstniecības augu, gan to saturošo praoduktu, tādu kā ēterisko eļļu, ziedūdeņu un garšaugu izpēti, analīzi un testēšanu, kā arī uz datiem balstītu risinājumu izstrādi dabas resursu novērtēšanai. Institūts ir arī aktīvs Eiropas Ārstniecības augu asocācijas (EUROPAM- European Herb Growers Association) biedrs. • SIA “Field and Forest” (FAF) ir sertificēts bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums. Pašlaik tam pieder 338 ha lauksaimniecības zemes un 644 hektāri meža zemes. Vairāk nekā 80 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek audzēti ārstniecības un aromātiskie augi (ĀAA). Uzņēmums ir viens no lielākajiem bioloģiski sertificētu kumelīšu audzētājiem un ražotājiem Austrumeiropā. Pašlaik FAF rūpnieciskos apjomos izstrādā ĀAA ēterisko eļļu un ziedūdeņu destilācijas metodes, lai paaugstinātu šo produktu pievienoto vērtību. Uzņēmums arī eksperimentālos apjomos ievieš novatorisku sašķidrinātas freona gāzes ekstrakciju (fitosola ekstrakciju) no netradicionāliem aromātiskajiem augiem. • Alternative Plants (AP) pašlaik ir vienīgais uzņēmums Baltijas valstīs, kas bioloģiski aktīvo kosmētisko izejvielu ražošanai izmanto augu šūnu kultivēšanas tehnoloģiju. AP koncentrējas uz ārstniecības augiem, kurus ir grūti audzēt, kuri ir reti sastopami vai apdraudēti. AP ir uzņēmums ar pieredzi augu šūnu kultūru izveidē, veicinot atsevišķu ķīmisku savienojumu ražošanu, izmantojot ķīmiskos un fizikālos ierosinātājus un paplašinot šūnu audzēšanu. Līdz sīm AP ir izstrādātas 8 dažādas šūnu kultūras, divas no tām tiek paplašinātas. No augu šūnu biomasas iegūtas sastāvdaļas tiek raksturotas, un tiek pārbaudīta to bioloģiskā aktivitāte. Pašlaik AP ir radījis trīs dažādus produktus. AP ir plaša pieredze ādu aizsargājošu, pretmikrobu un antioksidatīvu vielu izstrādē. Plānotie projekta rezultāti: Produkts “kosmētikas aktīvā sastāvdaļa” - kompozīcija, kas sastāv no dažādu ekstraktu vai frakciju, kuras iegūtas no blakusproduktiem kombinācijas, (prototips -atbilst TRL4kosmētisko līdzekļu kompozītu sastāvdaļu ar augstu pievienoto vērtību novērtēšana; 3.825. FTE darba vietas privātajās organizācijās; €215 624.15 privātais pētniecības un attīstības finansējums; Trīs publikācijas. Projekta pieteikums atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijai (RIS3), kas ir izstrādāta, lai valsts ieguldījumus pētniecībā un attīstībā koncentrētu programmās, kas nākotnē radīs valsts potenciālu un priekšrocības starpreģionu konkurencē. Projekta rezultāti palīdzēs radīt lielāku un augstāku pievienoto vērtību no tā paša zemes gabala. Tas tieši atbalstīs četras no septiņām valsts RIS3 ieguldījumu prioritātēm: Nr1. Produkti ar augstu pievienoto vērtību; Nr2. Produktīva inovācijas sistēma; Nr6. Zināšanu bāze; Nr7. Policentriskā attīstība. Projekta iesniegums klasificējams kā NACE 72.11 (Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā), 72.19 (Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs), 20.53 (Ēterisko eļļu ražošana) un 20.59 (citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana) un 1.4 (Ķīmija); 1.6 (Bioloģija) un 2.9 (Rūpnieciskā biotehnoloģija) saskaņā ar Frascati. 36 mēnešus ilgais projekts sāksies 2020. gada 1. jūlijā un beigsies 2023. gada 30. jūnijā, tā budžets būs 797,835.58 EUR. Atslēgvārdi: Ārstniecības augi, augu šūnu kultivēšana, blakusprodukti, biorafinēšana, superkritiskā šķidruma ekstrakcija. 2020-07-01 2023-06-30 808913,08 582741,00 Lidlauks, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 Podraga iela 2, Rīga, LV-1007 2022-05-06 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu efektīvu PARP inhibitoru izstrāde Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Paredzētais praktiskās ievirzes pētījums veicinās Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, uzlabos ekonomikas konkurētspēju gan ar zinātnes, gan ar tehnoloģisku cilvēkkapitāla attīstību, kā arī veicinās jaunu zināšanu apgūšanu un tālāku izplatīšanu, attīstot RIS3 specializācijas jomu: 2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas. Projekta mērķis ir atrast jaunu, selēnu saturošu pretvēža zāļu kandidātu, kas ir iekļauts neatrisinātu medicīnisku vajadzību kategorijā. Šis projekts ir balstīts uz nesen atrasta hit savienojuma, kurš nomāc krūts vēža augšanu in vivo, inhibējot PARP [Poli(ADF-ribozes)polimerāze] aktivitāti un ievērojami palielinot no piruvāta atkarīgo mitohondriālo ROS veidošanos nanomolārā koncentrācijā (IC50) bez ievērojamiem blakusefektiem. Šai jaunai selēnu saturošai savienojumu klasei ar Se-N+ saiti ir raksturīga citotoksicitāte nanomolārās koncentrācijas robežās pret dažām vēžu šūnu līnijām. Projekta īstenošanai ir plānota jauno selēnu saturošo savienojumu metožu izstrāde un pretvēža zāļu kandidāta meklēšana, balstoties uz struktūras-aktivitātes sakarības. Iegūto savienojumu aktivitāte tiks novērtēta pēc savienojumu efekta uz PARP akivitāti, mitohondriālo ROS līmeni un citotoksicitātes testiem. Turklāt, visaktivāko molekulu darbības mehānismi tiks pētīti padziļināti, lai veicinātu pāreju no in vitro uz in vivo pētījumiem. Ir sagaidāms, ka visaktīvākais savienojums kavēs PARP-atkarīgo DNS atjaunošanos, vienlaicīgi modulējot mitohondriālo metabolismu, tādējādi izraisot vēža šūnu apoptozi. Projekta laikā iegūtie eksperimentālie un teorētiskie dati palīdzēs izprast selēnu saturošo pretvēža aģentu darbības mehānismu un veidos pamatus, lai izstrādātu jaunas, pretvēža zāles ar divkāršo darbības mehānismu – mitohondriju metabolisma un PARP aktivitātes modulācija. Jauno selēnu saturošo pretvēža zāļu kandidāta atklāšana palīdzēs izstrādāt uzlabotas ārstēšanas strateģijas pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām un paaugstināt viņu dzīves kvalitāti. Papildus, jauna zāļu kandidāta atklāšana veicinās farmācijas rūpniecības attīstību un palielinās Latvijas konkurences potenciālu citu valstu starpā. Saskaņā ar klasifikāciju, kas sniegta Frascati rokasgrāmatā, projekta īstenošana aptver vairākas zinātnes disciplīnas: organisko un fizikālo ķīmiju (1.4), bioķīmiju (1.6), farmakoloģiju un medicīnas ķīmiju (3.1). Raugoties no RIS3 izpildīšanas perspektīvas, pašreizējais projekts nodrošina potenciālu ekonomikas izaugsmei nākotnē, izstrādājot produktu (zāļu kandidātu) ar augstu pievienoto vērtību. [1. Prioritāte: Efektīvāka primāro produktu ar augstāku pievienoto vērtību, jaunu materiālu un tehnoloģiju izmantošana diversifikācijas stratēģijas īstenošanai. Netehnoloģiskas inovācijas, Latvijas radošās industrijas potenciāls plašāku tautsaimniecības nozaru ar augstāku pievienoto vērtību produktiem un pakalpojumiem izmantošanu ražošanā; 6. Prioritāte: Zināšanu bāzes un zināšanu cilvēkkapitāla attīstība tajās jomās, kur Latvijai ir salīdzinošas priekšrocības un kuras ir svarīgas ekonomiskās pārveidošanas procesā: zināšanas jomās, kas saistītas ar zināšanām ietilpīgu bioekonomiku, zināšanām ietilpīgu veselības (ieskaitot farmāciju, biomedicīnisko un translācijas medicīnas jomas]. Projekta izpētes aktivitātes rezultātā tiks publicēti vismaz 3 raksti zinātniskos žurnālos, kuru atsauces indekss ir > 50% no vidējā citēšanas indeksa nozarē (39.3). Lai veicinātu farmācijas nozares attīstību, kā arī palielinātu valsts vispārējo konkurētspēju, tiks sagatavots 1 PCT pieteikums, kas ietvers inovatīva zāļu kandidāta izstrādi, piedāvājot jaunas ārstēšanas pieejas onkoloģijas pacientiem vai uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. Projekta tehnoloģijas gatavības līmenis (TRL) projekta sākumā atbilst 2. līmenim, un to paredzēts attīstīt līdz 4. līmenim. Turklāt pašreizējā projekta laikā tiks aizstāvēta vismaz 1 PhD disertācija. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija pēc izsaukuma prasības uzskata, ka pašreizējais projekts “Jaunu efektīvu PARP inhibitoru izstrāde” ir nozīmīgs ķīmiskās un farmaceitiskās rūpniecības attīstībai [NACE2 kods C.21] (sk. atbilstošo pielikumu). Projekta ilgums: 36 mēneši (sākās 01.08.2020, beidzas 31.07.2023.) Finansējums: EUR 519 787,80, ieskaitot ERAF finansējumu EUR 324 485,07 Pētījuma pieteikšanas veids: rūpniecisks saimnieciskais pētījums Atslēgas vārdi: vēzis, medicīnas ķīmija, PARP, struktūras-aktivitātes sakarības. 2020-08-01 2023-07-31 519787,80 324485,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2020-05-18 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirēna) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos - “Blue smoke” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDA-1" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu jaunu pārtikas kūpināšanas tehnoloģiju, kas sastāvēs no kūpināšanas iekārtas ar automatizētu vadību un tai speciāli izstrādāta kurināmā, kas kompleksā veidā nodrošinās, ka pārtikas produktu kūpināšanas procesā izmantotie, koksnes dabīgas degšanas rezultātā iegūtie dūmi tiek radīti un kontrolēti tādā veidā, ka kūpinājuma produkcija atbilst EK noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz benzpirēna koncentrāciju, vienlaicīgi saglabājot gala produkta uzturvērtības un organoleptiskās īpašības. Projekts sniegs ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.1 “Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana”, Nr.2 “Jaunu produktu un/ vai pakalpojumu pastāvīga meklēšana” un Nr. 6. “Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas saistītas ar jomām: “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un ”Zināšanu-ietilpīga bioekonomika”. Projekts atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomām: “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” un ”Zināšanu-ietilpīga bioekonomika”. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: - 2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas (pārtikas procesi un iekārtas, pārtikas ķīmija, pārtikas produktu kvalitāte); - 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (elektriskās iekārtas un automātika); - 2.5. Materālzinātnes (koksnes materiāli un tehnoloģija); - 1.7. Citas dabaszinātnes Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs SIA “Linda - 1” mazais uzņēmums, kura pamatdarbība ir saistīta ar gaļas industriālo kūpināšanas iekārtu ražošanu maziem un vidējiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem, plaša patēriņa grilu ražošana. (Detalizēts iesniedzēja apraksts ir norādīts PIV 2.1.sadaļā “Īstenošanas kapacitāte”). Projektā kā sadarbības partneris efektīvas sadarbības formā tiks iesaistīta zinātniskā institūcija LVMI “Silava” - vadošais mežzinātnes ideju, pētījumu un lietišķo izstrādņu institūts Latvijā. LVMI “Silava” iesaiste pamatojums – ir zināšanas un prasmes saistībā ar kokaugu īpašību, kas būtu izmantojama attiecībā uz inovatīvu augstas pievienotas vērtības nišas produkta izstrādi, identificēšanu (Detalizēts sadarbības partnera iesaistes pamatojums ir norādīts PIV 1.9.sadaļā). Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskie pētījumi (TGL2-4). Projekta galvenās aktivitātes: - pārtikas produktu kūpināšanas koncepcijas izstrāde un aktuālā stāvokļa detalizēta analīze (TRL2); - Granulu ražošanas tehnoloģijas izveide (TRL 3); - Gaļas kūpinātavu prototipu izveide (TRL 3); - Jaunās pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas metodikas izstrāde (TRL 4) Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar projektu vadību, zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm, kas sevī ietvers publikāciju sagatavošanu, dalību konferencē un intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumos. Papildus, tiek plānoti iegūto rezultātu izplatīšanas pasākumi – uzstāšanās nozares konferencēs un semināros, publikācijas masu medijos u.c. Projekta mērķa grupai “Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants” – SIA “Linda - 1” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegāde, komandējumi, intelektuālo tiesību aizsardzības pasākumi, ārpakalpojumi. Projekta mērķa grupām: “zinātniskā institūcija” – LVMI “Silava” un “zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, maģistri un doktoranti” būs pieejami šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucieni, materiālu un ārpakalpojumu izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: - 1 oriģināls zinātniskais raksts - 1 zinātība; - 1 Eiropas patenta pieteikums; - 1 jaunās tehnoloģijas prototipi; - 11 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 617 503,51 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 409 035,96 EUR. Projektu plānots uzsākt uzreiz pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), tā īstenošanas ilgums 30 mēneši no 01.07.2020. līdz 31.12.2022. Atslēgas vārdi: food (meat) smoking technology, automated smoking device, benzpyrene concentration, wood pellets, wood pellets combustions and flue gas analysis 2020-07-01 2022-12-31 617503,51 409035,00 Sabiles iela 2, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2020-11-04 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. FDM un SLS industriālās 3D printēšanas tehnoloģiju pielietojums lidaparātu iekšējās apdares detaļu sērijveida ražošanai SIA "Baltic3d.EU" SIA Baltic3d.EU īstenos ar saimniecisko darbību saistītu projektu, kura mērķis ir veikt izpēti divu 3D printēšanas tehnoloģiju – FDM (Fused Deposition Modelling) un SLS (Selective Laser Sintering)- pielietošanas iespējām komerciālu lidaparātu interjera detaļu ražošanā. Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: - veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte par 3D printēšanas tehnoloģijas izmantošani aviodetaļu ražošanā; - veikts rūpnieciskais pētījums par FDM un SLS materiālu piemērotību izmantošanu civilās aviācijas detaļu ražošanai, tai skaitā izstrādāti materiālu paraugi un veikti to laboratoriskie testi, kā arī balstoties uz testu rezultātiem tiks definētas lidmašīnu detaļu grupas, kuras izgatavojama ar FDM un SLS 3D printēšanas tehnoloģiju. - veikta eksperimentālā izstrāde izstrādājot definēto lidmašīnu detaļu grupas, izgatavojot šo detaļu dizainu sagataves un veicot to prototipu laboratoriskos testus. Projekta īstenošanu paredzēts uzsākt 2020.gada 1.aprīlī un īstenot līdz 2023.gada 30.martam (36 mēnešu periodā). Projekta kopējās izmaksas ir EUR 783 240,00 un paredzētais ERAF līdzfinansējums EUR 594 552,00. Projekts tiek īstenots apstrādes rūpniecības nozarē NACE 2.kods 30.30 “Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana” Projekts īstenošanas nozare atbilst zinātnes nozarei 2.3. Mašīnbūve un mehānika (saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FORD klasifikāciju). Atslēgvārdi: 3D printēšana, Aviācija, Slāņveida ražošana, Lidmašīnu interjers 2020-04-01 2023-03-30 783240,00 594552,00 Braslas iela 22D, Rīga, LV-1035 2022-07-25 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz pieprasījuma piedāvājuma (PP) risinājumu uzlabošanas dažāda profila lietotājiem (mājsaimniecībām, uzņēmumiem), izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu PP vadības sistēmu, kas nodrošinās precīzākos elektroenerģijas patēriņa analīzes un paredzēšanas risinājumus, elektroenerģijas balancēšanas risinājumus pārvades tīklu un pieslēguma līmenī, kā arī nodrošinās projekta gaitā izstrādāto PP nodrošinošo iekārtu (on off iekārta kombinācijā ar enerģijas uzkrāšanas iekārtu; divvirziena elektromobiļu uzlādes iekārta) vadību visoptimālākajā režīmā. Projekts sniegs daudz virzienu ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.2;Nr.3; Nr.4 un Nr.6. Projekts atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomām: “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas”, “Viedā enerģētika” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: 1) 2.2. Elektrotehnika, elektronika, elektroenerģētika, informācijas tehnoloģijas; 3) 1.2. Datorzinātne un informācijas zinātne Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs SIA “Tet” augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas attīsta produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar tehnoloģijām, internetu, drošu datu pārraidi un inovācijām. No 2017.gada uzņēmums ir iesaistījies elektroenerģijas tirdzniecības tirgū tirgojot elektroenerģiju mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Projekta iesniedzējam ir atbilstoša IKT infrastruktūra un pētniecības kapacitāte, lai to uzskatītu par vienu no vadošajiem uzņēmumiem reģionā viedo risinājumu un mākslīgā intelekta izmantošanas jomā. Projektā kā sadarbības partneris tiks iesaistīts mazais uzņēmums SIA “ETAGO network”, kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar dažādu viedajos risinājumos izmantojamo tehnoloģiju izstrādi (elektromobiļu uzlādes risinājumi, elektrības patēriņa uzskaite un analīze, slodzes balancēšanas sistēmas elektromobīļu uzlādes risinājumos).Detalizēts partnera iesaistes pamatojums ir norādīts Projekta iesnieguma veidlapas 1.9. sadaļā. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskie pētījumi. Projekta galvenās aktivitātes: 1) PP risinājumu veidojošo elementu iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana (TRL2) 2) PP vadības sistēmas arhitektūras projektēšana (TRL3) 3) PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana (TRL 3) 4) Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde (TRL3) 5) Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem (TRL4) Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm, kas sevī ietvers publikāciju sagatavošanu, dalību konferencēs un intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus. Papildus, tiek plānoti iegūto rezultātu popularizēšanas pasākumi – uzstāšanās nozares konferencēs un semināros, publikācijas masu mēdijos u.c. Projekta mērķa grupai “Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersanti” – SIA “TeT” un SIA “ETAGO network” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, pētniecībai nepieciešamo materiālu iegāde, komandējuma un darba braucieni, pētniecības nodrošināšanai nepieciešamie ārpakalpojumi. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: - 3 oriģināli zinātniskie raksti; - 1 tehnoloģijas tiesības; - 1 jaunās tehnoloģijas prototipi; - 18 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projektu plānots uzsākt ar 01.05.2020. vēl pirms līguma noslēgšana ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), tā īstenošanas ilgums no līguma noslēgšanas brīža 28 mēneši no 01.07.2020. līdz 30.10.2022. Atslēgas vārdi: demand response, energy storage for grid, electric vehicle charging stations, V2G technology 2020-07-01 2022-10-30 603464,65 328666,00 Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 Krišjāņa Barona iela 11 - 48, Rīga, LV-1050 2022-07-19 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Malārijas hemozoīna individuālu biokristālu dinamiska attēlošana ar magnētiskā lauka kvantu sensoriem LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekts attīstīs tehnoloģiju hemozoīna paramagnētisku kristālu magnētiskā lauka attēlošanai ar dimanta režģa slāpekļa-vakances (SV) centru palīdzību. Hemozoīna kristāli spēlē būtisku lomu malārijas patoģenēzē un tāpēc ir svarīgi antimalārijas zāļu izstrādei. Tomēr vēl nav tehnoloģijas, kas ļautu pētīt hemozoīna individuālu kristālu veidošanos malārijas parazītos. Nesen projektā iesaistītais pēcdoktorantūras pētnieks ziņoja par pirmo magnētiskā lauka attēlošanu hemozoīna individuāliem kristāliem, kas izbērti uz dimanta kvantu sensora virsmas. Šāda magnētiska zondēšana ir neinvazīva un ļauj novērot biokristālus uz nemagnētiska fona. Lai šī tehnoloģija kalpotu biomedicīnas vajadzībām, ir nepieciešama metodes jutīguma uzlabošana. Projekta mērķis ir izgatavot dimanta kvantu sensorus magnētiskā lauka attēlošanai divu mikrometru attālumā un optimizēt mērīšanas procedūru ātrai dinamiskai detektēšanai. Projekts veicinās pieredzējuša (SV kvantu sensoros un hemozoīna kristālu detektēšanā) pēcdoktorantūras pētnieka reimigrāciju uz Latviju no Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī veicinās Latvijas Universitātes Lāzeru Centra atzīšanu par izcilības centru pētījumiem kvantu mehānikā un biofizikā. Paredzētais projekta ilgums - 30 mēneši, kopējais finansējuma apmērs – 152202.24 EUR. Galvenie plānotie rezultāti: vismaz 2 zinātniskās publikācijas ar citējamības indeksu, kas sasniedz 50% no nozarē esošā. Projekta NACE kods ir 72.19 un OECD kods ir 01.03 (Fizika un astronomija). 2020-07-14 2022-12-31 152202,24 129371,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 2022-06-22 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. HENCO2: Mākoņdatu vidē balstīta IT platforma putnkopības produktivitātes uzlabošanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai WeAreDots, SIA Projekta iesniedzējs ir SIA WeAreDots (NACE 62.01). Sadarbības partneris projektā – Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Projekta mērķis ir attīstīt eko-orientētu IT sistēmu, kas nosaka vispiemērotāko putnu barošanas procesu un zemāko CO2 un NH3 izmešu līmeni katram konkrētam olu un broileru ražotājam, lai palielinātu produktivitāti, samazinātu slimību izplatību, putnu mirstību, tādējādi arī sekmējot vides aizsardzību, piesaistot nozares vadošos zinātniekus un IT speciālistus. Atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai un Frascati P&A klasifikācijai Projekts tiks realizēts nozares “Dabaszinātnes” 1.2.apakšaktivitātes “Datorzinātne un informācijas zinātne” un nozares “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” 2.2.apakšnozares “Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas” ietvaros. Projekta īstenošanas joma atbilst Viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, kā arī trešajam tautsaimniecības transformācijas virzienam un izaugsmes prioritātēm. Projekts ir ar saimniecisku darbību saistīts, un tiks īstenots par Projekta īstenotāja privātajiem finanšu līdzekļiem. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupai būs pieejams atbalsts un plānots attiecināt Projektā iesaistītā personāla atalgojumu, iekļaujot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas, materiālu un inventāra izmaksas, un komandējumu izmaksas. Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods - 62.01 Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi: (1) Broileru un dējējvistu produktivitātes analīze un gāzu emisijas līmenis dažādās barošanas stratēģijās un vidēs (2) Sistēmu ieviešana un datu migrācija (3) Sensoru uzstādīšana CO2 un NH3 mērījumu savākšanai (4) Teorētiskā risinājuma izstrāde Eksperimentālā izstrāde: (5) Prognožu platformas izstrāde un mašīnmācīšanās risinājuma integrēšana. Projekta rezultāti: izstrādāti 2 zinātniski/pētnieciskie ziņojumi, sagatavoti 3 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti SCOPUS A vai B datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos (no tiem vismaz 1 ar citēšanas indeksu >50% nozares vidējā), un piedalīšanās vismaz 3 konferencēs. Projekta īstenošanas vieta – Elizabetes iela 75, Rīga, un Lielā iela 2, Jelgava. Projektu īstenošanas periods: 21 mēneši, t.i. no līguma noslēgšanas ar CFLA, līdz 2022.gada 30.aprīlim. Projekta īstenošana faktiski uzsākta ar 2020.gada 2.maiju. Projekta kopējās izmaksas:940'853.26 EUR, no tām attiecināmās izmaksas - 931 057.29 EUR. Projektā plānotais ERAF atbalsta apmērs: 597'203.24 EUR. Atslēgvārdi: IKT, barošanas process putnkopībā, CO2 un NH3 emisijas, olu un broileru ražošana. 2020-05-02 2022-04-30 940853,26 597203,00 Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 2021-12-28 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments meža ražības paaugstināšanai, nodrošinot efektīvu un klimatam piemērotu selekcijas efekta pārnesi Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Mežu pielāgošanās klimata izmaiņām, nodrošinot audžu dzīvotspēju un produktivitāti nākotnē, ir ļoti svarīga, lai garantētu sociālekonomiski nozīmīgus meža ekosistēmas pakalpojumus. Pētījuma mērķis ir izveidot lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu (rīku), kas nodrošina efektīvu meža selekcijas rezultātu praktisku izmantošanu kokaudžu ražības paaugstināšanai, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi kā arī nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesības uz šādu sistēmu veģetatīvi pavairotu klonu optimālā izmantošanas areāla determinēšanā. Projektam būs starpdisciplināra ietekme, un tajā tiks iesaistīti pētnieki no tādām zinātnes disciplīnām kā mežzinātne (meža ekoloģija, mežkopība, meža selekcija), kā arī bioloģijas zinātnes (galvenokārt koku fizioloģija) (OECD “Frascati rokasgrāmata” 4.1. un 1.5. jomas). Projekta tvērums būs Baltijas valstis: 495 000 meža īpašnieku - fiziskas un juridiskas personas, pašreizējais meža reproduktīvā materiāla tirgus, kas pārsniedz 100 mil stādus, ar pieauguma tendenci. Tādēļ tiks nodrošināta sadarbība ar Lietuvu (viens projekta dalībnieks) un Igauniju (kopējs doktorants un atbalsta vēstule), kā arī ar Zviedriju (Skogforska, atbalsta vēstule). Starpnozaru un pārrobežu sadarbība nodrošinās stabilu platformu 3 doktorantu darbībai (divu promocijas darbu izstrādei par projekta rezultātiem un viena papildinājuma pabeigšanai, kas saistīts ar meža apsaimniekošanas riskiem un klimata datiem kā projekta tēmām). Tas arī nodrošinās projekta komandas kompetenču attīstību un līdz ar to kapacitātes palielināšanos, lai piedalītos turpmākajos pētījumos par meža pielāgošanās, noturības, riska mazināšanas un klimatam pielāgotas mežsaimniecības risinājumu attīstības aktuālākajām jomām. Projekts galvenokārt sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas RIS3 prioritārajā jomā "Uzlabotā zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošas priekšrocības un kuras ir svarīgas, pārveidojot zināšanas ekonomikā" un attiecas uz jomu - “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, bet arī “Primāro produktu efektīvāka izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietojuma dažādošana” un “Nepārtraukta jaunu produktu un / vai pakalpojumu meklēšana”. Projekta īstenošanas jomas ir “Mežsaimniecība un mežizstrāde” un “Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi”. Sagaidāmajam projekta rezultātam atbilstošā saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija: NACE 2 “Mežsaimniecība un mežizstrāde” un 74.90 “Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi”. Projekts netieši ietekmēs tādu nozari kā NACE 16 “Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana”. Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību, un to iesniegs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” - vadošais meža zinātnes ideju, pētījumu un attīstības centrs Latvijā, atbildīgs par meža koku selekcijas programmas, kā arī ar mežu adaptāciju un ražību saistītu pētījumu (ieskaitot Meža statistisko inventarizāciju) realizāciju - tādējādi ir pieejama visa nepieciešamā informācijas bāzes un intelektuālās spējas sagatavotā projekta realizēšanai. Projekts tiks realizēts kā rūpnieciskais pētījums (TRL2-4). Projekta galvenās aktivitātes: 1) Klimata pārneses funkciju attīstība; 2) Klimata saskaņošana; 3) Ģenētiskā ieguvuma novērtēšana; 4) Nelineāru klimata un koku augšanas attiecību modeļu izstrāde; 5) Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta izstrāde. Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar projekta vadības, zināšanu un tehnoloģijas pārneses un sabiedrības informēšanas aktivitātēm. Projekta mērķa grupai: “zinātniskā institūcija – LVMI “Silava” un “zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, doktoranti” būs pieejami šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucienu izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: - 10 oriģināli zinātniskie raksti; - 1 prototips – lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments (rīks); - 1 intelektuālais īpašums “Modeļa lēmumu atbalsta sistēma klona materiāla izvēlei” - dalība 4 zinātniskajās konferencēs; - 9 sabiedrības informēšanas pasākumi; - 3 jaunie zinātnieki (ar kopējo PLE 1.6) kas iesaistīti pētījuma realizācijā un pēc projekta saglabātas to darba vietas Projekta rezultātu ilgtspēja tiks nodrošināta ar nepārtrauktiem pētniecības pasākumiem tajās jomās, kur tiks paaugstinātas projekta komandas prasmes un kompetences, nostiprināta starptautiskā sadarbība un kas ir saistīti ar nacionālo un starptautisko politiku un stratēģiskajiem attīstības dokumentiem - galvenokārt adaptācijā un klimata pārmaiņu mazināšana. Projekta rezultātu ilgstošāku iespaidu veicinās arī publikācijas atvērtas piekļuves avotos, uzturēts demonstrācijas objekts Mēza pētīšanas stacijas mežā, izveidotā instrumenta pilnveide un pētījuma rezultātu materiālu iestrāde studiju kursos. Projekta kopējās izmaksas: 603 441,48 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 362 004,54 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši no 01.09.2020. līdz 31.08.2023. Atslēgas vārdi: meža selekcija, meža adaptācijas, meža atjaunošana, ražojošā mežkopība 2020-09-01 2023-08-31 603441,48 362004,00 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2020-08-11 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Selektīvu malārijas treonil-tRNS inhibitoru izveide Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" Plānots rūpnieciskais pētījums. Projekta mērķis ir izveidot treonil-tRNS (ThrRS) inhibitorus kā līdersavienojumus pretmalārijas zāļvielu atklāšanai. ThrRS inhibīcija izjauc proteīnu biosintēzi, un to var panākt ar inhibitoriem, kas saistās enzīma katalītiskajā centrā vai borelidīna saistīšanās vietā. Borelidīns ir dabasviela, kas ir aktīvs ThrRS inhibitors un uzrāda ļoti augstu pretmalārijas aktvitāti. Diemžēl tam piemīt zema selektivitāte attiecībā pret cilvēka ThrRS un tādēļ tas ir ļoti toksisks. Borelidīna sarežģītā struktūra un pieejamība ir būtisks šķērslis tā analogu iegūšanai semi-sintēzes vai totālās sintēzes ceļā, kas kavē sasniegt zāļvielai nepieciešamās īpašības. Šī projekta ietvaros ir paredzēts izveidot sintētiskos ThrRS inhbitorus, kas ir borelidīna mimētiķi un uzrāda augstu selektivitāti attiecība pret cilvēka ThrRS. Inhbitoru izveidi paredzēts realizēt, izmantojot mūsdienīgas zāļvielu atklāšanas pieejas tādas kā fragmentu metodi, virtuālo augstas caurlaidības skrīningu kā arī zāļvielu dizainu balstoties uz strukturālo informāciju. Līdersavienojuma atklāšanas procesā iegūtos inhbitorus paredzēts tālāk optimizēt, lai sasniegtu malārijas parazīta augšanas inhibīciju šūnu testos, selektivitāti attiecība pret cilvēka ThrRS un zāļvielām nepieciešamās ADME īpašības. Projektā sadarbosies organiskās ķīmijas, molekulārās modelēšanas, biofizikālās ķīmijas, stukturālās bioloģijas un farmakoloģijas speciālisti. Rezultātā paredzēts iegūt patentējamu līdersavienojumu sēriju, kas izmantojama zāļvielu izveidei, lai ārstētu strauji pieaugošo rezistento malāriju. Atslēgas vārdi: threonil-tRNS sintetāze, malārija, zāļvielu atklāšana, dabasvielas, fragmentu metode. Projekta mērķis atbilst: 1) viedās attīstības jomai „biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija” un biomedicīnas viedās specializācijas nišai “ Jaunu un esošo humāno un veterināro zāļu izstrāde un izpēte”; 2) RIS3 6. Izaugsmes prioritātei, sniedzot ieguldījumu zināšanu un cilvēkresursu palielināšanā zināšanu balstītas veselības un biotehnoloģijas jomās. Atbilstošās zinātnes nozares: 1.4. Ķīmijas zinātne; 1.3 Fizikas zinātne; 1.6. Bioloģijas zinātne Saskaņā ar NACE klsifikatoru projekts tiks īstenots - 72.1. Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs - jomā. Projekta veids: Ar saimniecisko darbību nesaistīts industriālais pētijums Projekta vadītājs: Dr. Aigars Jirgensons Kopējais finansējums: 648 646,00 Eur. ERAF finansējums: 374 917.38 Eur Plānotās aktivitātes: 1. Pētniecība; 2. Rezultātu publicēšana; 3 Intelektuālā īpašuma aizsardzība Paredzamie rezultāti: Pret-malārijas līdersavienojumu sērija, 3 zinātniskās publikācijas, 1 PCT patenta pieteikums Projekta ilgums: 36 mēneši Uzsākšanas datums: 2020. gada 1. oktobris Beigu datums: 2023. gada 30. septembris 2020-10-01 2023-09-30 648646,00 374917,00 Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 2020-08-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN) Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS Projekta mērķis ir inovatīvu uz pārejas metālu elementu luminiscenci balstītu optisko materiālu un prototipa izstrāde temperatūras sensora pielietojumam. Lēti, ķīmiski un termiski stabili kalcija alumināti ir izvēlēti kā piemērots pamatmateriāls augstas temperatūras pielietojumiem. Bieži izmantotie retzemju aktivatori tiks aizvietoti ar lētāku alternatīvu – pārejas metālu elementiem. Temperatūras mērīšana tiks realizēta, salīdzinot divu luminiscences joslu ar atšķirīgu temperatūras atkarību relatīvo intensitāšu attiecību. Saskaņā ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju, projekta kategorijas ir “Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs” (NACE 72.19) un "Optisko šķiedru un kabeļu ražošana" (NACE 27.31) Projekta darbība atbilst sekojošām Viedās Specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātēm “Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu” specializācijas jomā: 1. prioritātei: “Jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana. Netehnoloģisko inovāciju, Latvijas radošās industrijas potenciāla plašāka izmantošana tautsaimniecības nozaru augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ražošanai”. 6. prioritātei: “Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā”. Projekts tiks izstrādāts kopā ar sadarbības partneri Light Guide Optics International. Projekta tips ir rūpniecisks, ar saimniecisko darbību nesaistīts. Darbības, kas nepieciešamas, lai izstrādātu optisku temperatūras sensoru ir starpdisciplināras, ietverot sekojošas jomas: Dabaszinātnes: Fizika (OECD 1.3); Inžernierzinātnes un tehnoloģijas: Materiālzinātne (OECD 2.5) un Medicīna un veselības zinātnes: Medicīniskās biotehnoloģijas (OECD 3.4). Projekta galvenās aktivitātes ir: 1.ar pārejas metālu joniem aktivētu aluminātu sintēze; 2.vispārēja paraugu raksturošana; 3.optisko īpašību raksturošana paraugiem; 4.temperatūras sensora prototipa izstrāde; 5.rezultātu izplatīšana. Projekta realizācija palīdzēs sasniegt RIS3 mērķus, izpildot mikrolīmeņa rādītājus, tostarp, iesaistot jaunos zinātniekus, publicējot zinātniskos rakstus žurnālos un piesaistot uzņēmumu līdzfinansējumu. Iegūtie rezultāti tiks publicēti 4 rakstos žurnālos, kas indeksēti starptautiskajās datubāzēs (Scopus, Web of Science) un vienā patenta pieteikumā. Izstrādātā materiāla pielietojamība tiks nodemonstrēta, izveidojot optisku temperatūras sensora prototipu. Projekta sākumā tehnoloģijas gatavības līmenis ir 2 (TRL 2), bet projekta noslēgumā, līdz ar prototipa izveidošanu, paredzēts sasniegt 5. tehnoloģijas gatavības līmeni (TRL 5). Kopējais projekta finansējums ir 299 976 EUR, tajā skaitā 173 386.13 EUR ir ERAF līdzfinansējums. Projekts plānots kā nesaimnieciskais projekts un tā izpildē iesaistīts industriālais partneris Light Guide Optics International (LGOI), kura ieguldījums projekta īstenošanā sastāda 40% (120 000 EUR). Projekta ilgums ir 36 mēneši, projekta sākums – 2020. gada 1. oktobris, projekta beigu datums - 2023. gada 30. septembris un projekta viduspnkts ir 18. mēnesis. Atslēgas vārdi: pārejas metālu joni; luminiscence; optisks temperatūras sensors; prototips. 2020-10-01 2023-09-30 299976,00 173386,00 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Celtniecības iela 8A, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 2021-10-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Lipīdu atkritumu ilgtspējīga valorizācija: mikroorganismu pielietošana bio-virsmaktīvo vielu ražošanā (Waste2Surf) LATVIJAS UNIVERSITĀTE Liela apjoma vērtīgo produktu ražošana no liela apjoma atkritumiem ir joma, kurā uz zināšanām balstītai bioekonomikas pieejai ir vislielākais potenciāls. Pasaulē ar katru gadu krasi pieaug radītais organisko atkritumu apjoms. Eļļas un tauku atkritumi (W-FOG) no pārtikas ražošanas un ēdināšanas sektoriem ir kļuvuši par nozīmīgu organisko atkritumu plūsmu pilsētās. Saskaņā ar Eiropas Savienības aplēsēm katrs cilvēks gadā saražo vidēji 8 litrus izlietotās cepameļļas. Visā pasaulē ik gadu tiek radīts apmēram 29 miljoni tonnu izlietotās cepameļļas gadā. Tikmēr W-FOG apsaimniekošana ir problemātiska, un to izmantošana aprobežojas ar bioenerģijas ražošanu. Projektā Waste2Surf tiek piedāvāts jauns W-FOG izmantošanas ceļš, t.i. kā zemas cenas izejviela, lai ražotu bio-virsmaktīvas vielas (BS) – alternatīvu bioloģiski nedegradējamām sintētiskajām virsmaktīvajām vielām, kas sintezētas no naftas, neatjaunojama resursa, izmantojot ķīmiskus sintēzes ceļus, kas var būt videi bīstami. Virsmaktīvās vielas ir viena no svarīgākajām ķīmiskajām vielām, ko izmanto gandrīz visos ikdienas produktos – tīrīšanas līdzekļos, kosmētikā, pārtikā, farmācijā u.c. Paredzams, ka 2024. gadā globālā virsmaktīvo vielu tirgus vērtība pārsniegs 41 miljardu eiro. Galvenās BS priekšrocības ietver to atjaunojamo izcelsmi, bionoārdīšanos, zemu toksiskumu, labākas putošanas īpašības un stabilu aktivitāti dažādos apstākļos. Ņemot vērā to priekšrocības, BS ir milzīgs tirgus potenciāls, jo īpaši, ja tās ir ražotas no atkritumiem. Projekta Waste2Surf mērķis ir izveidot biotehnoloģiskas ražošanas procesa izstrādes darbplūsmu, kur tiek ietverta ilgtermiņa ilgtspējības modelēšana, mikroorganismu celmu dizains un bioprocesa izveide rūpniecības bioatkritumu ilgtspējīgai biotransformācijai – lipīdu atkritumu (izlietota pārtikas eļļa, dzīvnieku tauki un citi), kas savākti pārtikas ražošanā un ēdināšanas sektorā, pārveidei augstvērtīgās bio-virsmaktīvajās vielās. Projekts veicinās Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritārās jomas “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” attīstību, un projekta rezultātus izmantos vairākas mērķgrupas. Projekta galvenās aktivitātes ietvers jaunas procesa izstrādes darbplūsmas izveidi, integrējot uz modeļiem balstītu metabolisko inženieriju, kas sastāv no BS ražojoša rauga celmiem, bioprocesa attīstību atkritumu pārveidei produktā un ilgtermiņa dzīves cikla ilgtspējības novērtējumu attiecībā uz atkritumu-produkta-tirgus sistēmu. Atkritumu biokonversijas modeļu saraksts tiks sakārtots atbilstoši integrētam kritērijam, ņemot vērā vides ilgtspējību, ekonomiskos parametrus un sociālo ietekmi. Visbeidzot, tiks izstrādāta netradicionālu atdalīšanas un aerācijas metožu integrēšana automatizētajā bioreaktoru sistēmā. Bioreaktors tiks aprīkots ar progresīvu modeļprognozējošu fermentācijas kontroles sistēmu. Tādējādi tiks iegūta izmaksu ziņā efektīva un ilgtspējīga sistēma BS iegūšanai no W-FOG, kas rezultēsies ar jaunas tehnoloģijas prototipu (TRL4). Laboratorijas mēroga BS ražošana tiks īstenota kopā ar industriālo partneri – pieredzējušu bioreaktoru ražotāju, 1996. gadā dibināto AS Biotehniskais centrs. Projekta Waste2Surf rezultāti risinās RIS3 izaugsmes prioritātes: (1) efektīvāka resursu izmantošana tiks panākta ar ekoloģiski inovatīvu pievienotās vērtības produktu un biotehnoloģiju radīšanu; (2) tiks paaugstināta inovācijas spēju, izstrādājot un validējot jaunas tehnoloģijas pašreizējās pārtikas ražošanas, atkritumu apsaimniekošanas un ķīmisko produktu ražošanas nozarēs; (3) vismaz vienā no prioritārajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm – zināšanu intensīvā bioekonomikā – attīstīsies zināšanu bāze un cilvēkresursi, radot efektīvākus bioresursu izmantošanas ceļus; (4) tiks izveidotas inovācijas sistēmas, attīstot ekoinovatīvus pievienotās vērtības bioproduktus, kam ir eksporta potenciāls, un radot ilgtspējīgas darbavietas ar to saistītajās nozarēs, tādējādi veicinot uz zināšanām balstītu ekonomikas izaugsmi; (5) tiks risinātas sociālās, vides, klimata un atkritumu problēmas, ierosinot jaunus biotehnoloģiskus risinājumus pārtikas ražošanas, atkritumu apsaimniekošanas un bioproduktu ražošanas nozarēs. Projekta NACE kods: 72.11 Pētniecība un eksperimentālā izstrāde biotehnoloģijas jomā Tips: ar saimniecisku darbību nesaistīts rūpniecisks pētījums Projekta īstenošanas jomai (tautsaimniecības nozarei) un sagaidāmajiem rezultātiem atbilstošais saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE kods: 38.3 Atkritumu pārstrāde. Pētniecības apakšnozare: Rūpniecības biotehnoloģija (2.9) Ilgums: 36 mēneši (1.10.2020. – 30.09.2023.) Kopējās izmaksas: 647 877,00 EUR (374 472,90 EUR – ERAF atbalsts), kas sadalītas starp Latvijas Universitāti (386 864,50 EUR; 59,71 %) un industriālo partneri – privāto komersantu AS Biotehniskais centrs (261 012,50 EUR; 40,29 %) Atslēgas vārdi: Bioreaktors; Aprites bioekonomika; Metaboliskā inženierija; Matemātiskā modelēšana; Atkritumu valorizācija 2020-10-01 2023-09-30 647877,00 374472,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2020-09-10 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīvu Baltā vītola - daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem ielabotās marginālās minerālaugsnēs. Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Projekts atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19) un mežsaimniecība (02.10, 02.20, 02.40). Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums, un visas īstenotās aktivitātes atbilst zemkopības nozarei. Pētījums ir starpdisciplinārs un tiks veikts sadarbībā starp mežsaimniecības un vides zinātņu speciālistiem (OECD “Frascati rokasgrāmata” 4.1. un 1.5.). Pētījums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības) un tiek veikts, pamatojoties uz 21.1. iedaļu – projektu, ko individuāli īsteno pētniecības organizācija, kuras ietvaros tiek veikts neatkarīgs pētījums iegūt vairāk zināšanu un labāku izpratni. Pētījumā veiktie pasākumi ietver izpēti un pētījumu rezultātu nodošanu, izmantojot zināšanas un tehnoloģijas, bez ekskluzivitātes un diskriminācijas. Zinātniskais mērķis “izstrādāt inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas, lai izveidotu ilgtspējīgas Balto vītolu - daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmas, kuru mērķis ir atgriezt skābo minerālaugšņu marginālās platības bioekonomikā, izmantojot organiskas izcelsmes augsnes ielabotājus – kūdras ražošanas blakusproduktus un koksnes pelnus”, īstenos daudznozaru projektu. Praktiskās ievirzes zinātniskā pētniecība ir saistīta ar saimniecisko darbību – veiks komerciālajiem sektoriem nepieciešamus pētījumus par marginālu platību apsaimniekošanas praksi veicot nelielu lauksaimnieciskās darbības iegulsdījumu (augsnes, kur apgrūtinājums ir smags māls augsne, zema augsnes ūdens caurlaidība, akmeņi), kā arī veiks recepšu izstrādi organiskas izcelsmes augsnes ielabotājiem, kas izgatavoti no ražošanas blakus produktiem - koksnes pelniem (kokrūpniecība, enerģijas ražošana) un mazāk pieprasītām kūdras frakcijām. Pētījumā paredzēts izveidot receptūru un paņēmienu šādu maisījumu izgatavošanai, koksnes pelnu devu izvēlēsies vadoties no barības elementu daudzuma, kāds uzņemts 2011. un 2016. gadā ierīkotos vietējas izcelsmes vītolu zinātnisko izmēģinājumu stādījumos. Veiks maisījumu - augsnes ielabošanas līdzekļu efektivitātes pārbaudi – testēšanu. Vispims ietekmi uz augšanu un apsakņošanos parbaudīs Salix alba podu kultūrās, tad augsnes ielabošanas līdzekļa iestrādi testēs lauka apstākļos. Iestrādi veiks marginālās platībās ar un bez apauguma, kā arī izmantojot dažādas apauguma novākšanas metodes. Paralēli augsnes ielabošanas maisījuma receptūras izstrādei tiks apsekotas vietējās Balto vītolu audzes, atlasīti, pavairoti sievišķieun vīrišķie juvenili ātraudzīgi kloni ar augstvērtīgām stumbra īpašībām un labiem spraudeņu apsakņošanās rādītājiem, uzsākta selekcionāra tiesību aizsardzības procedūra. Kokaugu rindstarpās audzēs ekoloģiski plastiskus daudzagadīgos zālaugus, kas kalpos kā bišu ganības. Pētniecības darbs sadalīts 4 aktivitātēs: 1. Pētījuma administratīvie un publicitātes pasākumi ( Projekta administratīvā vadība un ilgtspējas prasību nodrošināšana Projekta atpazīstamības un populārzinātniskās informācijas nodrošināšana; Zinātnisko rakstu sagatavošana, publicēšana,dalība nozares konferencēs. 2.Līdz šim izmantoto tehnoloģiju un metožu priekšrocību un trūkumu novērtējums izmēģinājumu stādījumos un sējumos, kas ierīkoti marginālas platībās augsni ielabojot ar organiskas izcelsmes ielabošanas līdzekļiem. 3.Koksnes pelnus un kūdru saturoša organiskā augsnes ielabošanas līdzekļa maisījumu receptūras izstrāde, tā izgatavošanas tehnoloģiskā procesa apraksta izveide, piemērotības ražošanas apstākļiem pārbaude. 4.Apauguma iestrādes tehnoloģijas un alternatīvoorganisko augsnes ielabošanas līdzekļu efektivitātes pārbaude smaga māla akmeņainā augsnē ar nenoturīgu mitruma režīmu audzējot ekoloģiski plastiskus kokaugus. Uzsāks Salix alba izturīgākā vīrišķā klona reģistrāciju CPVO. Tiks publicēti seši augsta līmeņa zinātniskie raksti. Radītas divas jaunas darbavietas vides inženieriem un 5 personām cels kompetenci. Pēc pētījuma noslēgšanas jaunajiem zinātniekiem un kompetenci cēlušajiem darbiniekiem saglabās darba vietas vēl 5. gadus. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts SILAVA (LSFRI Silava), kas specializējies meža zinātnē, mežsaimniecībā, selekcijā, īstenos projektu, konsultējoties ar pārstāvjiem no lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un kūdras ražošanas nozares. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 328 531.31 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansējums 212 888.29 EUR (64,80%) un privātās attiecināmās izmaksas 115 643.02 EUR (35,20%). Projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši, no 01.10.2020 līdz 30.09.2023. 2020-10-01 2023-09-30 330186,11 212888,00 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Audzes, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860 Meža iela 2A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2021-12-29 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei LATVIJAS UNIVERSITĀTE Pieaugošais sabiedrības pieprasījums pēc izglītības kvalitātes, kā rezultātā notiek izglītības reformas ar kompetencēs balstītu mācību programmu un nepieciešamību optimizēt skolu tīklu, kā arī ar novecojošs skolotāju darba spēks, pārstāvot proporcionāli vairāk sieviešu, ir daži no centrālajiem izaicinājumiem, kas vislabāk raksturo patreizējo izglītības nozari Latvijā. Izglītības sistēmai, kurā pastāvīgi mazs skolēnu skaits sasniedz augstākos līmeņus PISA testos, ir jāiet pavisam cits ceļš. Citu valstu pieredze rāda, ka arvien vairāk izglītības līderu valsts, reģionu un novadu līmenī ir atklājuši formatīvās vērtēšanas potenciālu veidot skolēnu domāšanas procesu caurredzamu, jo tas “pētniecības literatūrā ir atzīts kā viens no efektīvākajiem veidiem, kā uzlabot skolēnu motivāciju un sniegumu''. Jaunākie pārskati par centrālajām zinātniskajām publikācijām formatīvās vērtēšanas un pašregulētās mācīšanās jomā rosina, ka jauniem pētījumiem vajadzētu izmantot jaunākos sasniegumus pašregulētas mācīšanās vērtēšanā, īpaši tiešsaistes aktivitātes, kas apvieno vērtēšanu un intervenci, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tāpēc šis projekts ir vērsts uz informācijas tehnoloģijām (IT) balstītas atbalsta sistēmas prototipa izstrādi, kurā iekļautas šīs jaunākās tehnoloģijas un kurā ir tiešsaistes aktivitātes, kas apvieno vērtēšanu un intervenci, pielietojot automatizētu datu analīzi, pārvaldības un komunikācijas pakalpojumu, lai sniegtu atgriezenisko saiti pamatskolas skolēniem un skolotājiem par skolēnu sniegumu lasītprasmē un rēķinpratībā. Projekta laikā šis prototips tiks validēts skolas praksē, apvienojot inovatīvas zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūta sinerģijā starp akadēmisko pētniecību un uzņēmējdarbības vidi. Projekta mērķis ir ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas ļaus salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītājiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot arī skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām kā skolu dibinātājām un finansētājām pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju. Tomēr lielākie ieguvēji galu galā būs skolēni, kuri varēs izbaudīt daudzveidīgākas mācību metodes, nodrošinot viņiem atbilstošu saturu ne tikai klases līmenī, bet arī grupu vai pat individuālā līmenī. Saņemot atgriezenisko saiti tūlīt pēc pierādījumu uzrādīšanas par skolēnu mācīšanos, skolēni pozitīvi un pārliecinoši atceras savu mācīšanās pieredzi. Samazinoties skolotāja kā galvenā vērtētāja lomai, uzmanība tiks novirzīta no vertikālām attiecībām uz horizontālākām, kur skolotāji un skolēni strādā pie kopīga mērķa - uzlabot skolēnu prasmes un zināšanas. Galvenās darbības: 1) veikt zinātniskās literatūras pārskatu par pašreizējām labākajām praksēm par to, kā skolas līmenī tiek nodrošināta atgriezeniskā saite skolēniem, un, izmantojot dizainā balstītu pētniecības pieeju, izstrādāt IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa konceptuālo modeli; 2) izstrādāt IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentāciju; 3) izveidot prototipu; 4) validēt prototipu skolu praksē; 5) izplatīt projekta rezultātus vietējai un starptautiskajai izglītības pētījumu kopienai, kā arī vietējiem izglītības praktiķiem. Projekta rezultāti: - Pētniecībā un uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototips automatizētai datu analīzei, pārvaldībai un komunikāciju pakalpojumam; - Prototipa formāls apraksts un infrastruktūra, ieskaitot statistiskās apstrādes un datu organizācijas modeļu aprakstus un algoritmu specifikācijas; - Uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa validācija pamatskolu praksē; - Ieteikumi turpmākai prototipa uzlabošanai. Projekta partneru sadarbības rezultāti: - Ilgtermiņa sadarbība starp projekta partneriem, lai turpinātu atgriezeniskās saites pakalpojuma prototipa ieviešanu; - Datu bāze ar anonimizētiem datiem, kas saistīti ar atgriezenisko saiti un skolēnu sniegumu; - Vairāk nekā 2000 izglītības nozares pārstāvji iesaistīti jaunā, uz pierādījumiem balstīta izglītības rīka izmēģināšanā; - 4 prezentācijas zinātniskās starptautiskās konferencēs; - 1 zinātniskā publikācija recenzētā starptautiskā žurnālā un 3 raksti konferenču krājumos, kas indeksētas starptautiski atzītās datu bāzēs (Web of Science un SCOPUS); - Projekta tīmekļa vietne, lai paziņotu par projekta gaitu un rezultātiem; - Iesaistīti 2 jauni pētnieki. Kopējais budžets: 644 734,17 EUR Laiks: 36 mēneši, 2020.gada septembris - 2023.gada augusts RIS3 prioritāte: mūsdienīgas IKT NACE 2 kods: 63.11 Pētījuma kategorija: rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde Lauka pētījumu: . Dabaszinātnes, 1.2 Datorzinātnes un informācijas zinātnes, 5. Sociālās zinātnes, 5.3 Izglītības zinātnes Atslēgas vārdi: Izglītības zinātnes, EdTech, Formatīvā vērtēšana un pašregulēta mācīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšana Tips: projekts, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību. 2020-09-01 2023-08-31 644734,17 372656,00 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 Čuibes iela 17, Rīga, LV-1063 Zeļļu iela 23, Rīga, LV-1002 2021-12-16 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jauni no Zymomonas mobilis iegūti antimikrobiālie peptīdi pielietojumam ādas un mīksto audu infekciju terapijā LATVIJAS UNIVERSITĀTE Jauni no Zymomonas mobilis iegūti antimikrobiālie peptīdi pielietojumam ādas un mīksto audu infekciju terapijā. Ādas un mīksto audu infekcijas (ĀMAI) ir vienas no cilvēku vidū visvairāk izplatītajām bakteriālajām infekcijām. ĀMAI izraisošās baktērijas uzrāda pieaugošu rezistenci pret parasti lietotajām antibiotikām, un šobrīd tā ir viena no vadošajām nozokomiālu patogēnu kategorijām. Tā kā antimikrobiālie peptīdi (AMP) aktīvi iedarbojas uz dažādiem baktēriju un sēnīšu celmiem, kuri izraisa ādas un mīksto audu infekcijas, tie tiek uzskatīti par pamatotu alternatīvu tradicionālajai ārstēšanai ar antibiotikām. ĀMAI uzskatāmas par īpaši pievilcīgu mērķi AMP pielietojumam tieši lokālai ārstēšanai, jo lokāls pielietojums ļauj izvairīties no potenciālas nelabvēlīgas sistēmiskās ietekmes un ļauj mērķa zonā sasniegt augstas medikamentu koncentrācijas. Tāpēc jaunu AMP ražotāju atrašanai ir ievērojama praktiska nozīme. Zymomonas mobilis ir neparasta fakultatīvi anaeroba Gram-negatīva baktērija, kurai raksturīga antimikrobiāla iedarbība uz dažādiem ESKAPE patogēniem, sēnītēm un pat protistiem. Saskaņā ar iepriekšējiem ziņojumiem, tas lielā mērā varētu būt saistīts ar dažiem Z. Mobilis sintezētiem āršūnu antimikrobiālajiem peptīdiem. Tomēr Z. mobilis genoma analīze neuzrāda nozīmīgas hemoloģijas ar taksonomiski cieši saistītām alfa-proteobaktēriju antimikrobiālo peptīdiu sekvencēm, turklāt Z. mobilis kultūrās nav atklāts neviens no iepriekš raksturotajiem AMP. Šie rezultāti apvienojumā ar zāmo Z. mobilis iedarbību uz plašu ESKAPE patogēnu spektru padara Z. mobilis par daudzsološu kandidātu jaunu AMP atklāšanai. Projekts paredz rūpnieciskos pētījumus. Projektā tiks pētīti no Z. mobilis iegūti AMP (TRL6), ietverot to pilnīgu raksturojumu, iegūšanas metodiku un AMP attīrīšanas protokolu plānu. Projekts sniegs ieguldījumu šādās viedās specializācijas jomās: Latvijas viedās specializācijas stratēģijas 1) uz zināšanām balstīta bioekonomika, 2) biotehnoloģijas, 3) inženiertehniskās sistēmas. Projekta īstenošanas jomai (tautsaimniecības nozarei) un sagaidāmajiem rezultātiem atbilstošais saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE kods: 21.10. Farmaceitisko pamatvielu ražošana. Pieredzējusi zinātnieku grupa, kurā ietilpst Latvijas Universitātes mikrobiologi un proteīnu izdalīšanas un kristalogrāfijas speciālisti, sadarbosies ar rūpniecisko partneri - SIA “Alternative Plants”, kas specializējas bioaktīvu savienojumu ražošanā un kam ir būtiska pieredze un zināšanas produktu drošuma un efektivitātes novērtēšanā. Projekts veicinās starpnozaru prasmju attīstību partnera institūcijās un studiju programmās. Rezultāti tiks izplatīti arī citu jomu ieinteresētajām personām, piemēram, biotehnoloģiju uzņēmumiem un potenciālajiem AMP patērētājiem. Projekta kopējās izmaksas ir 601160,42 EUR, tā ilgums ir 36 mēneši. Attiecīgā viedā specializācijas joma: biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un biotehnoloģijas. Izpētes lauki (saskaņā ar Frascati rokasgrāmatu): 1.6. “Bioloģiskās zinātnes” un 2.9. “Industriālā Biotehnoloģija” Atslēgvārdi (saīsinājumi): antimikrobiālie peptīdi (AMP), mīksto audu infekcijas (SSTIs), Zymomonas mobilis, ESKAPE patogēni. 2020-10-01 2023-09-30 601160,42 347470,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Podraga iela 2, Rīga, LV-1007 2022-01-19 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blue energy global" Projekta iesniedzējs ir SIA Blue energy global (NACE 28.25). Sadarbības partneris projektā – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Projekta mērķis ir izstrādāt jauna adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipu ar mērķi ievērojami palielināt gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtu ar jaudu no 100 – 300 kW efektivitāti. Prototipa izstrāde un tehnoloģiskais risinājums, kas tiks iestrādāts dzesēšanas iekārtās, ievērojami cels to ražību, energoefektivitāti un ilgtspējību, kā arī veicinās dabai draudzīgāka risinājuma izmantošanu un būtiski samazinās radīto CO2 izmešu daudzumu gaisa dzesēšanas procesu ietvaros. Atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai un Frascati P&A klasifikācijai Projekts tiks realizēts nozares “Dabaszinātnes” 2.3.apakšnozares “Mehāniskā inženierija” ietvaros. Projekta īstenošanas joma atbilst Viedās specializācijas jomai “viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, kā arī trešajam tautsaimniecības transformācijas virzienam un izaugsmes prioritātēm. Projekts ir ar saimniecisku darbību saistīts, un tiks īstenots par Projekta īstenotāja privātajiem finanšu līdzekļiem. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupai būs pieejams atbalsts un plānots attiecināt Projektā iesaistītā personāla atalgojumu, iekļaujot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas, materiālu un inventāra izmaksas, un komandējumu izmaksas. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi: (1) Adiabātisko paneļu uzlabošanas tehnoloģisko risinājumu un konstruktīvo elementu parametru analīze potenciāli efektīvākā risinājuma tehnisko specifikāciju definēšanai. (2) Jaunā adiabātiskā paneļa tehnoloģijas izstrāde. (3) Jaunā adiabātiskā paneļa projektēšana un rasējumu izstrāde. (4) Jaunā adiabātiskā paneļa testu kameras tehnoloģijas izstrāde. (5) Testa kameras projektēšana un rasējumu izstrāde. Eksperimentālā izstrāde: (6) Prototipa izstrāde. (7) Testa kameras izgatavošana. (8) Testu veikšana reāla laika simulācijas apstākļos. Tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana (9) Adiabātiskā paneļa patentēšana Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus rezultātus: izstrādāt 3 zinātniskos/pētnieciskos ziņojumus, sagatavot 3 oriģinālus zinātniskos rakstus un publicēt SCOPUS A vai B datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos (no tiem vismaz 1 ar citēšanas indeksu >50% nozares vidējā), un piedalīties vismaz 3 konferencēs. Projekta īstenošanas vieta – Skolas iela 18, Ogre, Ogres nov., LV-5001, un RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte,Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048. Projekta īstenošanas periods: 30 mēneši (01.09.2020. – 28.02.2023.) Projekta attiecināmās izmaksas: 1 012 900,36 EUR. Plānotais ERAF atbalsta apmērs: 598’997,67 EUR jeb 59,14% no projekta attiecināmajām izmaksām. Atslēgvārdi: adiabātisks dzesēšanas panelis, gaisa kondicionēšanas un dzesēšana sistēmas. 2020-09-01 2023-02-28 1057115,86 598997,00 Skolas iela 18, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Ķīpsalas iela 6, Rīga, LV-1048 2021-12-21 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Dinamiskai IT infrastruktūrai pielāgota, integrēta monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājuma izstrāde (DIPIM) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz dinamiski mainīgas IT infrastruktūras monitoringa un uzturēšanas iespēju uzlabošanas, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu integrētu monitoringa un prognozējošās uzturēšanas risinājumu (DIPIM), kas nodrošinātu pilna apmēra proaktīvu infrastruktūras monitoringu, vienlaicīgi veicot to raksturojošo datu uzkrāšanu un analīzi, kā arī paredzot nākotnē iespējamo incidentu iestāšanos. Projekts sniegs ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.2“Jaunu produktu un/ vai pakalpojumu pastāvīga meklēšana”, Nr.4 “Moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā un valsts sektorā”, un Nr. 6. “Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas saistītas ar zināšanu-ietilpīgas IKT nozaru attīstības vajadzībām. Projekta atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta īstenošanas jomas un sagaidāmo rezultāu saimnieciskās darbības statistikas klasifikācija ir NACE 63“Informācijas pakalpojumi”. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: 1) 1.2. Datorzinātne un informātika; 2) 2.2. Informācijas tehnoloģijas Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs lielais komersants SIA “Tet” – augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas attīsta produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar tehnoloģijām, internetu, drošu datu pārraidi un inovācijām. Projekta iesniedzējam ir atbilstoša IKT infrastruktūra un pētniecības kapacitāte, lai to uzskatītu par vienu no vadošajiem uzņēmumiem reģionā mākslīgā intelekta izmantošanas jomā. Projekta iesniedzējs pārrauga un uztur dažādas dinamiski mainīgas IT infrastruktūras (piemēram, datu glabāšanas un skaitļošanas resursu virtualizācijas sistēmas), un tā rīcībā ir liela apjoma dati, kas ir izmantojami Projektā plānotā risinājuma izstrādei nepieciešamās analīzes veikšanai. Detalizēts iesniedzēja apraksts ir norādīts PIV 2.1.sadaļā “Īstenošanas kapacitāte”. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums. Projekta galvenās aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi (TRL 2- 4): 1) DIPIM izmantojamo pārraudzības metožu atlase un iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana; 2) DIPIM kodola arhitektūras izveide; 3) IT infrastruktūras topoloģijas modeļu apstrāde un analīzes algoritmu izstrāde; 4) Prognozējošās uzturēšanas modeļu izstrāde; 5) DIPIM implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem. Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm, kas sevī ietvers publikāciju sagatavošanu, un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumus. Projekta mērķa grupai “Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants” – SIA “TET” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem un ar pētniecību saistīto pakalpojumu izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: - 2 oriģināli zinātniskie raksti; - 1 tehnoloģijas tiesības; - 1 jaunās tehnoloģijas prototips; - 14 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 236 688,04 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 103 202,12 EUR. Projektu plānots uzsākt uzreiz pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), tā īstenošanas ilgums 12 mēneši no 07.2020. līdz 06.2021. Atslēgas vārdi: AiOps (Artificial intelligence for IT operations), Automated identification and resolution of common IT infrastructure issues, Big data analytics, IT infrastructure monitoring system, IT infrastructure visualization and insight 2020-07-01 2021-06-30 231500,06 100867,00 Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 2021-09-22 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Mākslīgā intelekta asistents daudzvalodu sapulču pārvaldībai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" Šis starpdisciplinārais projekts pētīs jaunas, mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstītas metodes un izstrādās eksperimentālu daudzvalodu mākslīgā intelekta balss asistenta prototipu sanāksmju pārvaldības automatizēšanai, tostarp: • vairāku dalībnieku sanāksmju organizēšana, izmantojot uz dialogu balstītu virtuālo asistentu; • daudzvalodu runas atpazīšanas nodrošināšana akustiski sarežģītā vidē; • daudzvalodu sanāksmju sekmēšana, nodrošinot sanāksmju automatizētu runas tulkošanu reāllaikā; • automātiski nodrošināt sanāksmju atšifrējumus; • automātiski ģenerē jēgpilnus īsus sapulces protokolus. Pateicoties mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģiju attīstībai, virtuālie asistenti — programmatūras risinājumi, kas ļauj cilvēkiem sazināties ar skaitļošanas ierīcēm dabiskajā valodā, — kļūst arvien populārāki, taču to iespējas un valodu atbalsts joprojām ir būtiski ierobežots. Virtuālo asistentu izmantošana sapulču pārvaldībā joprojām ir izstrādes agrīnajā posmā un saskaras ar dažādiem tehnoloģiskiem un lingvistiskiem izaicinājumiem, kuru starpā jāmin akustika un audio kvalitāte, runas atpazīšana sapulču ierakstiem, vienlaicīga runāšana, atsevišķu runātāju runas īpatnības un nepieciešamība pārtulkot runu reāllaikā. Projekts risina šīs problēmas, pētot jaunas, dziļās mašīnmācību metodes cilvēka un datora mijiedarbībai, reālā laika runas tulkošanai un semantiski nozīmīgu sanāksmju protokolu ģenerēšanai valodās, kurās pieejami mazāki resursi. Projekta mērķis ir izveidot unikālu integrētu risinājumu, proti, MI asistentu, kas ietvertu būtiskus elementus daudzvalodu sanāksmju automatizēšanai, un to efektivitātes palielināšanai. Šis mērķis tiks sasniegts, īstenojot kompleksu starpdisciplināru pieeju, kas nodrošinās pirmreizīgu sadarbību starp lingvistiem, speciālistiem balss un skaņas apstrādē, datorzinātniekiem un mašīntulkošanas speciālistiem, kas apvienosies vairākos rūpnieciskās pētniecības procesos, kas vērsti uz praktiski pielietojamu metožu izpēti, lai: • uzlabotu runas atpazīšanas kvalitāti daudzbalsīgā un akustiski izaicinošā vidē; • nodrošinātu daudzvalodu runas atpazīšanu un prezentēšanu reāllaikā; • veidotu jēgpilnu runājošā satura mašīntulkošanu reāllaikā; • nodrošinātu automatizētu sapulces protokolu, apkopojot galvenos sarunu punktus, secinājumus un lēmumus; • veicinātu inovatīvu un progresīvu attīstību automatizētās runas atpazīšanas, mašīntulkošanas un teksta analīzes jomās, valodās ar mazākiem resursiem, piemēram, latviešu Pētniecības procesu (TRL 4) teorētiskie rezultāti tiks apstiprināti 2.gala prototipos (TRL 6). Teorētisko rezultātu kopsavilkumi tiks publicēti vismaz 7 publikācijās, kas būs pieejamas datu bāzē Web of Science vai SCOPUS. Sekmīgi pētījumu rezultāti tiks publicēti kā atklātā pirmkoda programmatūra un atklāti dati, veicinot to pieņemšanu un palielinot šo pētījumu ietekmi. Projekta pētījumu rezultātiem būs globāla nozīme virtuālo asistentu izpētes un inovāciju jomā, samazinot valodu nevienlīdzību un pārvarot valodu radītās robežas Latvijā, Baltijā, Eiropā un visā pasaulē. Tas izcels Latvijas pētniecības izcilību šajā starpdisciplinārajā jomā un palielinās Latvijas eksporta potenciālu, radot pamatu efektīvu komerciālo lietojumprogrammu izstrādei. Pēc projekta noslēguma Tilde turpinās pētniecības un izstrādes aktivitātes, lai radītu inovatīvus produktus Latvijas un pasaules tirgiem. Projektu īstenos uzņēmums Tilde, un tas tiks veikts no 2020. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30.septembrim, projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 604,434.00 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums sastāda 425 783.82 EUR. Projekta pētniecības kategorija — rūpnieciskā pētniecība un eksperimentālā izstrāde — atbilst ICT zinātnes jomai „1.2 Datoru un informācijas zinātnes” saskaņā ar Fraskati rokasgrāmatu. Projekta vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējums plānots un notiks 2022.gada Martā. Projekta īstenošana un sagaidāmie rezultāti atbilst 62.01 Datorprogrammēšana, 62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi un 6.39 Citi informācijas pakalpojumi (NACE 2. red.) kodiem. 2020-10-01 2023-09-30 616396,03 425783,00 Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004 2020-09-08 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Daudzslāņu volumetrisku displeja ekrānu optisko īpašību uzlabošana, izmantojot starpslāņu laminēšanu ar optiskajiem polimēriem SIA Lightspace Technologies Pieteiktais projekts “Daudzslāņu volumetriskā displeja ekrāna ar uzlabotu optisko veiktspēju izstrāde, izmantojot optisko polimērmateriālu starpslāņu laminēšanu” ir ar komerciālu ievirzi un tieši saistīts ar saimniecisko darbību. Galvenokārt tas ietver rūpnieciskos pētījumus un tā darbības atbilst NACE 2 kodiem 26.20 un 26.70. Galvenais projekta zinātniskais un inženierijas mērķis ir izstrādāt laminētu daudzslāņu volumetriskā ekrāna moduli, izmantojot optisko polimērmateriālu starpslāņus (gan kā saistvielas slāņus, gan papildus kā distancēšanas starpslāņus) laušanas koeficientu salāgošanai, kā arī izstrādāt atbilstošu ražošanas metodoloģiju. Projekta rezultāti sekmēs Latvijas viedās specializācijas (RIS3) pirmajā, otrajā un sestajā prioritātē definēto problēmu risinājumu (kas atbilst viedās specializācijas jomām “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”), tieši ietekmējot RIS3 otro tautsaimniecības transformācijas virzienu - Nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, sasniedzot jauna produkta attīstību nozares un starpnozaru līmenī, kā arī trešo tautsaimniecības transformācijas virzienu - Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā, sasniedzot produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešanu un zināšanu bāzes attīstīšanu nozarēs, kurās Latvijai ir ekonomiskas priekšrocības un kas ir svarīgas tautsaimniecības transformācijas procesā. Pieteiktā projekta zinātniskā būtība skar Pētniecības un attīstības nozares 1.3, 2.2, 2.3, 2.5 u 2.11 (pēc FORD klasifikācijas). Projekts tiks realizēts partnerībā starp diviem uzņēmumiem – LightSpace Tehnologies (pieteicējs) un EuroLCDs, abiem esot MVU un balstoties uz ekonomisko mērķu sasniegšanu. Līdz projekta beigām ir sagaidāms sasniegt tehnoloģiskās gatavības līmeni TRL-5 attiecībā uz projekta galveno mērķi, kas sekmēs tālāku unikālas LightSpace Technologies izstrādātās volumetriskās 3D displeju tehnoloģijas nobriešanu līdz TRL-7/8 projekta pēcuzraudzības periodā, tādejādi nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju. EuroLCDs kā šķidro kristālu displeju ražotājs veiks rūpnieciskos pētījumus kopā ar LightSpace Technologies attiecībā uz volumetriskā ekrānu tehnoloģijas izstrādi. Papildus tam LightSpace Technologies pārziņā būs intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana un publicitātes aktivitātes. Kā rezultāts būs 3D volumetriska ekrāna ražošanas tehnoloģija, tā prototips ar gatavības pakāpi TRL-5, kas nākotnē tiks aizsargāts pret trešajām personām, kad iesniegtais patenta pieteikums tiks apstiprināts. Papildus notiks projekta rezultātu plaša izplatīšana caur sabiedrībai pieejamiem bezmaksas līdzekļiem.. Lai sasniegtu projekta mērķus, izvirzītas sekojošas darbības: 1. “Teorētiskā modelēšana, pieejamo optisko savienojumu izpēte un modeļa eksperimenti”, kas vērsts uz teorētisko modelēšanu un optisko materiālu noskaidrošanu, lai radītu daudzslāņu volumetrisko ekrāna moduli ar ļoti zemām gaismas atstarošanas vērtībām no iekšējām robežvirsmām, ko papildinās pieejamo optisko savienojumu izpēte un modeļa eksperimenti. Darbību galvenokārt realizēs LightSpace Technologies, izņemot modeļa eksperimentus, kurus paredzēts veikt EuroLCDs. 2. “Laminēšanas procesa izstrādi” realizēs EUroLCDs, kas darbības ietvaros balstīsies uz teorētiskajiem datiem no pirmās darbības, lai nonāktu pie volumetriskā ekrāna moduļa ar salāgotiem laušanas koeficientiem un izstrādātu praktisku ražošanas metodoloģiju. 3. “Ekrāna augšupmērogošana ar savietošanas metodi” ir otrās darbības papildinājums, kas arī izmantojot teorētiski iegūtos datus no pirmās darbības veiks praktiskās realizējamības pētījumus, lai noskaidrotu, vai ar laminēšanas tehnoloģiju pielietošanu iespējams palielināt ekrāna izmēru savietojot vairākus optiskos izkliedētājelementus. Atbildīgais partneris par šīs darbības realizāciju ir EuroLCDs. 4. “Raksturošana un ekrāna integrācija” realizēs LightSpace Technologies, kas veiks otrajā darbībā izveidoto daudzplaķņu volumetrisko ekrāna moduļu prototipu raksturošanu laboratorijas apstākļos. Vēl jo vairāk, darbība paredz laminēto ekrāna prototipu integrēšanu eksistējošās 3D volumetriskajās displeju sistēmās, ar mērķi veikt novērtējumu un salīdzināšanu ar iepriekšējās paaudzes ekrānu no gala lietotāju skatupunkta. 5. “Tehnoloģisko tiesību reģistrēšana un datu izplatīšanas aktivitāte” koncentrēsies uz patenta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, kas aizsargās daudzslāņu volumetriskā ekrāna moduļu ar salāgotiem laušanas koeficientiem ražošanas procesa metodiku un materiālu kombinācijas. Paredzams vispirms iesniegt ASV patenta pieteikumu un pirmajā prioritātes gadā iesniegt tai sekojošu PCT patenta pieteikumu. Vēl jo vairāk, šī darbība koncentrēsies arī uz zinātnisko rezultātu, kas skar daudzslāņu volumetrisko ekrānu ar salāgotiem laušanas koeficientiem veiktspēju, apkopojumu un publicēšanu vismaz vienā sci publikācijā. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 791,914.12 EUR, no kā 586,872.72 būtu Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums, bet atlikusī daļa – līdzfinansējums no projektā iesaistīto uzņēmumu privātajiem līdzekļiem. Projekta realizācijas laiks plānots 29 mēnešu garumā, pēc kā ir paredzēts turpināt darbu, produkta attīstībā lai sasniegtu tehnoloģiskās gatavības līmeni TRL-8 un produkts būtu komercializējams. Projektā iesaistītie partneri ir novērtējuši visas projekta izmaksas. Visiem projekta realizācijai nepieciešamajiem materiāliem ir veikta cenu aptauja (novērtējums), izņemot ekrāna uzpildes rāmi, kurš ir izstrādes stadijā, taču ir veikts ticams sagaidāmo izmaksu novērtējums. Neskatoties uz to, ekrāna uzpildes rāmja izmaksas novērtētas balstoties uz līdzīgas sarežģītības komponenšu izmaksām, ar kurām ir nācies saskārties iepriekš. Lielākoties iepirkumu procedūras, neveicot neviena materiāla pirkšanu, ir veiktas, bet iztrūkstošie iepirkumi tiks realizēti trīs mēnešu laikā no projekta uzsākšanas. Projektā pirms līguma par projekta realizāciju noslēgšanu ir plānots uzsākt darbības, kas saistītas ar pētniecībai nepieciešamo materiālu detalizēta tirgus izpēti un iegādi, kur daļa no iespējamiem piegādātājiem jau ir apzināta. Detalizētu tirgū pieejamo materiālu (tirgus) izpēti plānots uzsākt uzreiz pēc projekta iesnieguma iesniegšanas (sākot ar 2019. gada 22. oktobri). Ja neiestājas neparedzēti aizkavējumi, tad pētniecības darbus projektā plānots uzsākt 2020. gada trešajā ceturksnī, sākot projekta realizāciju 1. augustā vai septembrī un pabeidzot 2022. gada jūlijā vai augustā, atkarībā no līguma par projekta realizāciju noslēgšanas laiku. Atslēgas vārdi: 3D volumetriskais displejs, šķidrie kristāli, optiskais izkliedētājelements, optiskais polimērs, uzpildīšana, laminēšana. 2020-09-01 2023-01-31 830288,58 586872,00 Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602 2022-08-03 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunas zāļu kandidātvielas izpēte Akciju sabiedrība "GRINDEKS" Projekta „Jaunas zāļu kandidātvielas izpēte” (turpmāk – Projekts) mērķis ir palīdzēt sasniegt vienu no lielajiem Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS) mērķiem – restrukturizēt eksportu, veicinot pārmaiņas un izaugsmi sektoros ar zīmīgu horizontālo ietekmi un īpatsvaru nacionālās ekonomikas transformācijā – 6. investīciju prioritāte “Zināšanu bāze” zināšanu specializācijas jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”. Pateicoties molekulas darbības mehānisma īpatnībām, iespējama plaša spektra patentaizsardzība un parādīšanās nacionālajos un starptautiskajos tirgos no 2027.-2028.gadam, kas ļautu AS "Grindeks" būtiski palielināt apgrozījumu ilgtermiņā un radīt jaunas darba vietas, tādējādi būtiski uzlabot savu eksportspēju, kā arī nodokļu iemaksas Latvijas valsts budžetā. Zāļu kandidātvielas izpēte ļautu iegūt papildus informāciju par šīs molekulas īpašībām, kas kalpotu par pamatu jauniem atklājumiem (jaunas klīniskas indikācijas) un iespējām pacientu veselības uzlabošanai. Sirds un asinsvadu sistēmas un vielmaiņas slimības ir nopietna cilvēku veselības problēma, katru gadu izraisot miljoniem nāves gadījumu visā pasaulē. Preklīniskajos pētījumos ir apstiprinātas GX-EG terapijas kardioprotektīvas, pretaterosklerozes un pretdiabēta īpašības. Projekta mērķis ir veikt rūpniecisku pētījumu, lai izpētītu jaunās kardiometabolio zāļu kandidātvielas GX-EG papildus indikācijas un metabolismu, kā arī veikt translācijas preklīniskos pētījumus, kas ir nepieciešami jauna oriģinālmedikamenta GX-EG turpmākai izstrādei. Projekta īstenošana rezultēsies 1 (vienā) patenta pieteikumā un 2 (divos) zinātniskos rakstos. Zāļu kandidāta turpmākai izstrādei ir nepieciešama metabolītu izpēte un to drošuma pierādīšana cilvēkam. Tādēļ tiks salīdzināts metabolītu profils cilvēka plazmas paraugos no klīniskajiem pētījumiem un eksperimentālajiem dzīvnieku ADME pētījumiem. Cilvēka plazmas paraugos tiks izmērīta GX-EG koncentrācija un tā aktivitātes marķieri. Šie dati tiks izmantoti, lai aprēķinātu zāļu kandidāta efektīvo devu pacientiem. Zāļu kandidāta GX-EG efektivitāte tiks pētīta preklīniskos dzīvnieku modeļos kombinācijā ar klīniski lietotām zālēm standarta ārstēšanai, lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju uz klīnisko pielietojumu. Papildus tam, lai apmierinātu neapmierinātās medicīniskās vajadzības, tiks veikti preklīniskie pētījumi ar dzīvniekiem, lai pārbaudītu GX-EG efektivitāti nieru mazspējas un ar to saistīto kardiovaskulāro komplikāciju modeļos. Šāda efektivitāte varētu nodrošināt paātrinātu zāļu kandidāta reģistrācijas procesu. Lai izstrādātu kandidātvielu – jaunu oriģinālu medikamentu kardiovaskulāro un metabolo slimību ārstēšanai, paredzētais pētījums ir strukturēts šādās darba pakās: 1) Zāļu kandidāta metabolītu pētījumi; 2) GX-EG efektivitātes translācijas pētījumi; 3) Efektivitātes marķieru mērījumi paraugos no dzīvnieku un cilvēku pētījumiem. Projektu paredzēts īstenot kā rūpniecisko pētījumu un tas ir saistīts ar saimniecisko darbību. Projekts tiks īstenots līgumpētījuma veidā, un pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija – “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”. Projekta rezultāti: 1) jaunas indikācijas zāļu kandidātvielai GX-EG kardiometabolo slimību ārstēšanai, kuras aizsargātas ar 1 (vienu) patenta pieteikumu; 2) sagatavoti 2 (divi) zinātniski raksti. Projekta laikā iegūtās zināšanas par jaunām indikācijām tiks izmantotas turpmākajos klīniskajos un citos jaunā zāļu kandidāta GX-EG pētījumos, kas ir nepieciešami jauna oriģinālmedikamenta GX-EG izstrādei un komercializācijai. Zāļu kandidātvielas izpēte ļautu iegūt papildus informāciju par šīs molekulas īpašībām, kas kalpotu par pamatu jauniem atklājumiem (nākotnes pielietojumu) un iespējām pacientu veselības uzlabošanai. Projekta kopējais ilgums ir 36 mēneši: no 2020. gada septembra (pēc līguma parakstīšanas par Projekta īstenošanu) līdz 2023. gada augustam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 477’325,00 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms ir 310’261,25 EUR. Saskaņā ar Ministru kabineta 12.01.2016. Noteikumu Nr.34 46.punktu un Komisijas regulas Nr. 651/2014 25.panta 6.punkta „b” apakšpunktu, publiskā finansējuma intensitāte ir palielināta par 15%, jo tiks izpildīts vismaz viens no nosacījumiem – Projekta rezultāti plaši tiks izplatīti publikācijas veidā. Šim mērķim Projekta laikā tiks sagatavoti 2 (divi) zinātniskie raksti. Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods šim Projektam ir 21.20 (Farmaceitisko preparatu ražošana). Tas atbilst šī Projekta īstenošanas jomai (tautsaimniecības nozarei) un sagaidāmajiem rezultātiem. Projekta atslēgvārdi: preklīniskie pētījumi, biomarķieri, darbības mehānisms, jauna ārstēšana, zāļu kandidātvielas attīstība. Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS klasifikāciju Projekts pārstāv sekojošas zinātņu jomas: 1. Dabas zinātnes, 1.4 Ķīmijas zinātnes (Organiskā ķīmija, Fizikālā ķīmija, Analītiskā ķīmija), 1.6. Bioloģijas zinātnes (Bioķīmija un molekulārā bioloģija); 3. Medicīnas un veselības zinātnes, 3.1. Medicīnas bāzes zinātne (Farmakoloģija), 3.2. Klīniskā medicīna. Pētījums tā uzsākšanas brīdī atbilst 3. tehnoloģiju gatavības līmenim, bet pētījums tā noslēgšanas brīdī atbilst 4. tehnoloģiju gatavības līmenim. AS „Grindeks” būs iesaistīts katra pētījuma posma uzsākšanā, AS “Grindeks” kontrolēs katra pētījuma posma gaitu, pārbaudīs starprezultātus un gala rezultātus. Projekta laikā veiktās darbības un iegūtos starprezultātus zinātniskā institūcija apkopos pētījuma starpatskaitēs, gala rezultātus – gala atskaitē. 2020-09-01 2023-08-31 577563,25 310261,00 Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 2020-09-15 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai: jauna oglekļa uztveršanas tehnoloģija cieto sadzīves atkritumu termoķīmiskajai pārstrādei (oglekļa uztveršana un uzglabāšana no atkritumiem – CCSW) LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta galvenais mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi par oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģijām cieto sadzīves atkritumu pārstrādei pieejā, kas integrē oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu koncepcijā “enerģija no atkritumiem”. Līdz ar to, projekta nolūks ir attīstīt sadzīves atkritumu pārstrādes rezultātā veidotā oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu (t.s. CCSW- Carbon Capture and Storage from Waste). Atbilstoši šai koncepcijai, projekta mērķis ir (1) attīstīt un paplašināt iepriekš izstrādātu, no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK jeb RDF) termoķīmiskas (gazifikācija) pārstrādes tehnoloģiju, izvērtēt, izpētīt un (2) adaptēt tehnoloģiski un ekonomiski atbilstošāko risinājumu pirmssadedzināšanas oglekļa dioksīda uztveršanas realizēšanai, kā arī izstrādāt eksperimentālu iekārtu, kas demonstrētu oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas potenciālu un kļūtu par inovatīvu risinājumu sadzīves atkritumu pārstrādei. Projekta aktivitātes un rezultāti ir tieši saistīti ar pētījumiem enerģijas ražošanas nozarē un citās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, sabiedriskajos pakalpojumos, ķīmiskajā rūpniecībā un citās jomās. Pētījums pilnībā atbilst Latvijas nacionālās Viedās Specializācijas (RIS3) stratēģijas "Viedā enerģētika" un tās saistīto jomu " Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas " un "Zināšanu ietilpīga bioekonomika" mērķiem. Projekts (un tā sagaidāmie rezultāti atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) jomai 38.21 - Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus). Projekts tiks īstenots kā rūpniecisks pētījums vides tehnoloģiju jomā un tam nav saimniecisks raksturs. Projekta galvenās aktivitātes ir: 1) pieejamo oglekļa dioksīda uztveršanas metožu analīze, izmantojot literatūras analīzi un laboratorijas testus, kuras rezultātā, tiks izvēlēts pareizākais oglekļa dioksīda uztveršanas risinājums; 2) no atkritumiem atgūtā kurināmā (RDF) gazifikācijas produktu izpēte saistībā ar CCSW, tostarp raksturojot procesā radušos sintēzes gāzu (t.s. singāzes) kvalitātes ietekmi uz oglekļa dioksīda uztveršanu, kā arī pētīt iespēju no atkritumiem iegūtās bioogles izmantošanai par sorbentiem oglekļa dioksīda uztveršanas ciklā; 3) oglekļa dioksīda uztveršanas bloka plānošana, izveide,izmantojot sagatavotu gāzu maisījumu; 4) Projekta rezultātu izplatīšana. Projekta realizācijas beigās sagaidāmi sekojoši rezultāti: trīs zinātniski orģinālraksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; viens zinātniskais oriģinālraksts, kas tiks iesniegts publicēšanai augsta citējamības faktora (Q1, Q2) žurnālā, kā arī piecas prezentācijas starptautiskajās konferencēs. Projekta rezultātā tiks izveidota eksperimentāla iekārta (modulis - tā plānošana un izveide), kas nodrošinās iespēju uztvert oglekļa dioksīdu no sintēzes gāzēm, (kas radušās no atkritumiem iegūtā kurināmā gazifikācijas laikā) kā arī optimizētu tehnoloģiju oglekļa dioksīda uztveršanas procesam. Izstrādāto, atkritumu pārstrādes rezultātā veidoto oglekļa uztveršanas un noglabāšanas tehnoloģiju plānots aizsargāt ar LR patentu. Liela uzmanība tiks pievērsta projekta rezultātu izplatīšanai un oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšanas (CCSW- Carbon Capture and Storage from Waste) koncepcijas rezultātu izplatīšanai, prezentējot to starptautiskās zinātniskajās konferencēs, nacionāla līmeņa speciālistu sanāksmēs, zinātniski - populāros izdevumos, kā arī Interneta tīmeklī. Projektā plānotas divas jauno zinātnieku, viena jaunā pētnieka un trīs maģistrantūras vai doktorantūra studējošo amata vietas. Plānots, ka projekts tiks uzsākts 01.10.2020. un ilgs 36 mēnešus līdz 30.09.2023. Projektu īstenos Latvijas Universitāte sadarbībā ar tās partneri – SIA "ZAAO". Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 646 361,50, t.sk. 57,8% ERAF līdzfinansējums EUR 373 596,94 apmērā. Atslēgvārdi: oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana; cietie sadzīves atkritumi; no atkritumiem iegūts kurināmais; termoķīmiskā apstrāde; maza mēroga sadales sistēmas; bioenerģija ar oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu. 2020-10-01 2023-09-30 646361,50 373596,00 Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Stūri, Stalbes pag., Cēsu nov., LV-4151 Vibsteri, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871 2022-05-23 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Eiropas Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti prasību izpildi (t.sk. Latvijā), nodrošinot gandrīz nulles enerģijas ēku (gNEĒ) būvniecību no 2020.g. Šādu ēku masveida būvniecībai nepieciešama efektīva atjaunojamo resursu izmantošana apkurei un dzesēšanai. Augstvērtīgus termiskā komforta apstākļus un energoefektivitāti gNEĒ iespējams nodrošināt optimāli projektējot un plaši ieviešot starojuma kapilāro siltummaiņu sistēmas un to rūpniecisko integrāciju ar plāši izmantotiem būvmateriāliem. To priekšrocības nosaka zemā temperatūra un augstā efektivitāte kombinācijā ar siltumsūkņiem, kā arī iespēja izmantot gan apkurei, gan dzesēšanai. Tādējādi projekta konkrētais mērķis ir izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt kompleksu metodiku atbilstošo fizikālo procesu izpētei un šādu sistēmu optimālas projektēšanas pilna cikla realizācijai, nodrošinot arī efektīvu to vadību ar viedo ēku programmatūru. Projekts sniegs daudzvirzienu ieguldījumu RIS3 prioritātēs: prioritātē Nr.3 “Energoefektivitātes paaugstināšana, kas ietver tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu”; prioritātē Nr.4 “Moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā sektorā” un prioritātē Nr.6 “Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā”. Šajā ar saimniecisko darbību nesaistītajā projektā, ko realizēs Latvijas Universitāte sadarbībā ar SIA “Hydrokapillar Tech”, tiks veikti starpdisciplināri rūpnieciskie pētījumi, izstrādājot nepieciešamos matemātiskos modeļus un aprēķinu metodikas, kā arī eksperimentāli izgatavojot kapilāro siltummaiņu un būvkonstrukciju prototipus, lai nodrošinātu mūsdienīgu datortehnoloģiju bāzi ilgtspējīgu gNEĒ risinājumu ar integrētu starojuma mikrokapilāro siltummaiņu tīklu ēku apkurei un dzesēšanai projektēšanai un izstrādāto būvkonstrukciju ar integrētu siltummaiņa prototipu lietojumiem. Projektā tiek iesaistītas zinātnes nozares: 1.2. Datorzinātne un informācijas zinātne; 1.3. Fizika; 2.3. Mašīnbūve un mehānika un 2.7. Vides inženierija un enerģētika. Lai minimizētu energopatēriņu termiskā komforta nodrošināšanai telpās strauji mainīga solārā starojuma un diennakts temperatūru svārstību apstākļos, tiks attīstītas arī nepieciešamās viedo ēku sistēmu vadības līdzekļu elektroniskās un programmatūras komponentes. Sistēmu jaudas, hidraulikas un kondensāta veidošanās risku aprēķinam tiks izstrādāti un verificēti jauni multifizikāli modeļi. Izmantojot komplekso pieeju, projektētās sistēmas un eksperimentālie būvkonstrukciju prototipi tiks pārbaudīti ne tikai laboratorijas, bet arī reālos ekspluatācijas apstākļos. Pētījumu rezultāti un zinātība – modeļu sistēma, kompleksā metodika, projektēšanas palīglīdzekļi, kā arī būvkonstrukciju ar iebūvētiem siltummaiņiem prototipi veidos zināšanu un instrumentu komplektu klimatiskajiem un telpu apstākļiem atbilstošu starojuma kapilāro siltummaiņu risinājumu uz atjaunojamo resursu bāzes, kas nodrošina augstu termisko komfortu, optimālai projektēšanai un ilgtspējīgai izmantošanai. Šo pētniecības un attīstības projektu (NACE 72.19) paredzēts īstenot 36 mēnešu laikā no 2020.g. 1. novembra līdz 2023. g. 31. oktobrim. NACE2 kods (41 "Ēku būvniecība", 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo māju būvniecība"). Projekta kopējās izmaksas ir 648648,00 EUR, t.sk. 374918,54 ERAF un 225080,85 EUR LR budžeta līdzfinansējums. Partnera SIA “Hydrokapillar Tech” finansējuma daļa ir 259459,20 EUR. 2020-11-01 2023-10-31 648648,00 374918,00 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 Brīvības iela 158 - 1, Rīga, LV-1012 Rāmavas iela 19, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 2022-06-14 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Eiropas zinātnieku nakts Latvijā 2020 LATVIJAS UNIVERSITĀTE Projekta galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību. Pasākumu mērķis ir veicināt pētnieku profesijas atpazīstamību un rādīt to lomu Latvijas sabiedrībai. Eiropas Zinātnieku Nakts (EZN) laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju. Šī gada sauklis: “Zinātnes daudzveidība nākotnei” stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm. Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību, arī Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Skłodowskas - Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā. Eiropas zinātnieku nakts 2020 pasākumu Eiropas Komisija pārcēlusi par diviem mēnešiem no 25.septembra - uz 27.novembri, bet sakarā ar COVID-19 ārkārtas situāciju valstī un epidemioloģiskajiem ierobežojumiem mainam projekta norises laiku. Projekts plānots no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.jūlijam ar kopējām izmaksām 130 575 EUR, t.sk. ERAF finansējums 110 988,75 EUR, bet valsts budžeta līdzfinansējums ir 19 586,25 EURO. Projekta galvenais mērķis ir zinātnes popularizēšana visām zinātņu nozarēm, kas atbilstu NACE kodiem 72.19 un 72.20. 2020-10-01 2021-07-31 130575,00 110988,00 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Cēsu iela, Valmiera, Valmieras nov. Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 2021-03-23 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Projekta mērķis ir veikt ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, apvienojot ķīmijas inženierzinātnes un materiālzinātnes nozares, un veicināt zināšanu izplatību, izstrādājot jaunas, eko-inovatīvas, bezatkritumu tehnoloģijas, lai no atjaunojamās izejvielas – bērza tāss – iegūtu suberīnskābju poliolus poliuretānu izstrādei un saistvielu formaldehīdu nesaturošām skaidu plātnēm. Projekta galvenās aktivitātes ietver pētījumu veikšanu un rezultātu publicēšana. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, tiek plānots veikt sekojošas darbības: 1) skaidu plātņu izstrāde no lignocelulozes frakcijas; 2) suberīnskābju depolimerizācija un ekstrakcija no bērza tāss; 3) poliola izstrāde no suberīnskābēm; 4) poliola sintēze pilotlīmenī; 5) cieto poliuretāna (PU) putu izstrāde, kuras bāzētas uz suberīnskābju polioliem; 6) LCA (dzīves cikla) analīze izstrādātajiem produktiem un procesiem; 7) rezultātu publicēšana un tehnoloģiju pārnese. Apraksts: Ar saimniecisku darbību nesaistīts sadarbības rūpnieciskais pētījums (TRL 4) Darbi tiks veikti Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā (LVKĶI) sadarbībā ar SIA PolyLabs Ilgums – 36 mēneši (sākums – 01.12.2020.) Kopējās attiecināmās izmaksas 645 017.89 EUR (ERAF līdzfinasējums – 57,80%, 372 820.34 EUR) Rezultāti: 5 ekoinovatīvu tehnoloģiju prototipi 10 jauni produkta prototipi 6 zinātniskās publikācijas Pētnieku skaits – 5,87 PLE, tai skaitā studenti – 2,29 PLE (39%), jaunie zinātnieki – 1.94 PLE (33%) Projekts atbilst OECD zinātnes un tehnoloģiju nozaru FOS klasifikācijai šādām nozarēm: 2.4. ķīmijas tehnoloģija un 2.5. materiālzinātne, kas veicinās efektīvāku pirmapstrādes produktu izmantošanu, lai ražotu augstākas pievienotās vērtības produktus jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrādei, kā rezultātā tiks palielināta kokapstrādes un ķīmijas rūpniecības nozaru konkurētspēja. Projekts atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas virzienam Nr. 1 “Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs” un Nr. 3 “Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā”, kā arī izaugsmes prioritātēm Nr. 1., Nr. 3. un Nr. 6., kā arī 1. viedās specializācijas jomas “Zināšanu ietilpīgā bioekonomika” attīstībai. Projekts radīs jaunas zināšanas valsts ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai – iegūtās zināšanas par bērza tāss pārstrādi ekoloģiskos biokompozītos, poliolos un poliuretānos, kas veicinās kokapstrādes (NACE 16.2 – koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana) un polimēru rūpniecības nozaru attīstību NACE 22.2 – Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana). Atslēgvārdi: depolimerizācija, kompozīti, suberīnskābes, poliols, poliuretāni 2020-12-01 2023-11-30 645545,06 372820,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004 2022-01-19 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Inovatīva un efektīva pārklājuma izstrāde magnija komponentiem AS SMW Group Šī projekta vispārējais merķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmes stiprināšanu un viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, investējos pētniecībā, inovācijas un to sekmēšanas pasākumos. Projekta specifiskais mērķis: adhezīva, korozijizturīga, viegli atkārtojuma, ekonomiski izdevīga un izturīga pret mikroplaisām un augstfrekveņču nogurumu pārklājuma izstrāde magnija komponentiem. Projektam atbilstošais NACE 2.red. kods: 25.61 Projektā paredzēto pētniecības kategorija: tehniski ekonomiskā priekšizpēte un rūpnieciskais pētījums. Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību. Šāda tehnoloģija ļautu Latvijas uzņēmumiem piedāvāt principāli efektīvāku magnija komponentu pārklājumu pieeju Eiropā, kā arī efektīvi konkurēt pasaules tehnoloģiju izstrādes ražošanas tirgū. Projekts atbilsts viedās specializācijas jomai: viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas. Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā, no oktobra 2020 līdz septembrim 2022, un sasniegt šādus rezultātus: - magnija komponentu pārklājuma izstrāde PVD un/vai PEO metodē, kas nodrošinās izturību pret augstfrekveņču vibrāciju nogurumu, adhezivitāti, korozijizturību, vieglu atkārtojamību, ekeonomisko izdevību un izturību pret mikroplaisām augsta un ilglaicīga stresa apstākļos. Projekta rezultātus plānots izplatīt konferencēs un publikācijās. Plānotās projekta kopējās īstenošanas izmaksas: 555 181 EUR Plānotais ERAF atbalsta apjoms: 388 626,7 EUR Atslēgvārdi: pārklājumi, PEO, PVD, magnija sakausējumu detaļu pārklājumi 2020-10-01 2022-09-30 657139,69 388626,00 Krišjāņa Barona iela 3 - 1, Rīga, LV-1050 2022-08-09 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Funkcionālas Platzonas Gallija Oksīda un Cinka Gallāta Plānas Kārtiņas un Jaunas Uzklāšanas Tehnoloģijas Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS Gallija oksīds Ga2O3 šobrīd ir kļuvis par vienu no visvairāk pētītākajiem materiāliem. Gandrīz jebkurā ar materiālzinātni saistītā zinātniskā žurnāla numurā ir raksti par gallija oksīda audzēšanu, materiāla īpašībām vai tā ierīču pielietojumiem. Iemesls lielajai interesei ir šī platās aizliegtās zonas materiāla ārkārtīgi daudzsološās īpašības elektroniskos un optiskos pielietojumos kopā ar relatīvi nedārgiem pamatņu materiāliem. Pavisam nesen ir parādīts, ka platzonas spineļa cinka gallātam ZnGa2O4 ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar gallija oksīdu, kas būtu jāpēta padziļinātāk. Šī rūpnieciskā pētījuma projekta mērķis ir attīstīt modernas augsta uzklāšanas ātruma PVD magnetrona izputināšanas un MOCVD tehnoloģijas, lai uzklātu funkcionālas ultra-platas aizliegtās zonas gallija oksīda Ga2O3 un cinka gallāta ZnGa2O4 plānās kārtiņas optoelektronikas un elektronikas pielietojumiem. Galvenie uzdevumi ir: • Izstrādāt augsta uzklāšanas ātruma PVD magnetronu izputināšanas tehnoloģiju, lai uzklātu tīras un leģētas (p-tipa dopanti un RE) amorfas un kristāliskas gallija oksīda Ga2O3 plānās kārtiņas un ZnGa2O4 plānas kārtiņas. Galvenie pielietojumi ir (1) dziļā-UV (DUV) caurspīdīgi elektrovadoši oksīdi (TCOs) un (2) efektīvas neorganiskas luminiscējošas ierīces. • Izstrādāt Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu uzklāšanas tehnoloģiju ar MOCVD un attīstīt epitaksiālu n- un p-tipa Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu audzēšanas procesus dziļā-UV optoelektronikas un elektronikas pielietojumiem. Piedāvāto rūpniecisko pētījuma projektu īstenos LU CFI, SIA AGL Technologies un SIA BC Corporation Limited. Šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētījumiem fizikas un ķīmijas zinātnēs (1.3., 1.4.) un materiālu inženierzinātnē (2.5.). Projekta produkti: Jauna augstas uzklāšanas ātruma PVD magnetronā izputināšanas tehnoloģija kristālisku un amorfu Ga2O3 un ZnGa2O4 plāno kārtiņu uzklāšanai uz dažādām pamatnēm, lai attīstītu DUV TCOs un efektīvas neorganiskas luminiscējošas ierīces (patenti, tehnoloģijas apraksts, zinātniskas publikācijas). Platzonas epitaksiālu n- un p-tipa Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu uzklāšanas tehnoloģija ar MOCVD jauniem pielietojumiem elektronikā un optoelektronikā (tehnoloģijas apraksts, zinātniskas publikācijas). Jaunas amorfas a-Ga2Ox (neleģētas vai RE leģētas) plānās kārtiņas ar uzlabotām elektriskajām un optiskajām īpašībām, atomārās struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību apraksts, izmantojot modernas eksperimentālās metodes, un Ga2O3 un ZnGa2O4 atomārās struktūras datormodelēšana no pirmajiem principiem (zinātniskie raksti). Projekts lielā mērā veicinās progresīvu materiālu izpēti optiskās elektronikas ierīcēs uz oksīdu bāzes, kam saskaņā ar Starptautisko tehnoloģiju pusvadītāju ceļvedi (ITRS2.0) būs globāla ietekme, nodrošinot arī Latvijas zinātnes un rūpniecības konkurētspēju starptautiskā līmenī. Papildus ietekmei uz tirgu mēs sagaidām ievērojamus zinātniskos ieguvumus, kas izriet no starpdisciplināras pieejas izmantošanas, kombinējot progresīvu augstas uzklāšanas ātruma PVD tehnoloģiju un MOCVD (2.5. Materiālu inženierija) ar teorētisko kvantu ķīmijas metodi un eksperimentālo parametru aprakstu ar fizikāli ķīmiskām metodēm (1.3 fizikālās zinātnes, 1.4 ķīmijas zinātnes), koncentrējoties uz GaMeO un heterostruktūru datormodelēšanu no pirmajiem principiem. Projekts ir tieši saistīts ar RIS3 specializācijas jomu “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un atbalsta nākotnes izaugsmes nozares, kurās pastāv vai varētu rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Projekta īstenošanas joma un sagaidāmie rezultāti atbilst saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 72.19 kodam. Projektu īstenos kvalificētu pētnieku grupa (11 darbavietas, kopā 5.33 PLE), ieskaitot 2 studentus 1,33 PLE (25%) un 2 jauno zinātnieku pozīcijas 1,33 PLE (25%). Projekts ir saistīts ar nesaimniecisku darbību un apvieno fundamentālus un lietišķus pētījumus. Projekta kopējās izmaksas ir 537 004 EUR (60% ISSP LU, 20% SIA AGL Technologies un 20% SIA BC Corporation Limited), t.sk. 441 901 EUR (82.29 %) ERAF, 54 828 EUR (10.21%) valsts budžeta ieguldījums un 24 165 EUR (4.5%) cits publiskais finansējums. Projekta ilgums ir 30 mēneši (01.01.2021 - 30.06.2023). Atslēgvārdi: gallija oksīds, cinka gallāts, plānās kārtiņas, PVD, MOCVD, ab-initio DFT, TCO. 2021-01-01 2023-06-30 537004,60 441901,00 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006 Starta iela 4A, Rīga, LV-1026 2021-01-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ilgtspējīgas tehnoloģijas attīstība elektronikas lūžņu pārstrādei dārgmetālu un krāsaino metālu atgūšanai Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS Elektronisko atkritumu (e-atkritumu) ražošanas, patēriņa un apglabāšanas veids nav ilgtspējīgs. Nepareizas e-atkritumu apstrādes rezultātā daudzas valstis saskaras ar ievērojamu vides un cilvēku veselības risku. Pat valstis ar formālām e-atkritumu pārvaldības sistēmām saskaras ar salīdzinoši zemām savākšanas un pārstrādes likmēm. Tātad, ir vajadzīgas universālas, videi draudzīgas un vienkāršas tehnoloģijas; tehnoloģijai jābūt piemērotai visu veidu izejmateriāliem (primārajiem un sekundārajiem, bagātinātajiem un nabadzīgajiem), un tai būtu jāļauj iegūt tehnoloģiskus šķīdumus, kas piemēroti gan augstas tīrības pakāpes metālu savienojumu ražošanai, gan turpmākai pārstrādei. Šajā pētījumā mēs ierosinām izstrādāt ilgtspējīgo elektroķīmisko pārstrādes tehnoloģiju elektroniskajiem lūžņiem, kas satur dārgmetālus un krāsainos metālus no iespiedshēmas plates, ko darbina ar rūpnieciskās frekvences maiņstrāvu. Tehnoloģijas ietvaros mēs piedāvājam in situ ražot oksidētāju (atomāru hloru) bez īpašiem nosacījumiem vai papildu reaģentiem. Tas vienkāršo hlorēšanas tehnoloģiju un padara to videi draudzīgāku. Paredzams, ka pētījumiem būs augsta zinātniskā ietekme, jo maiņstrāvas vadīto izšķīšanas procesu likumsakarības ir sarežģītas un šobrīd slikti izprotamas. Atslēgvārdi: dārgmetālu ekstrakcija, krāsaino metālu ekstrakcija, elektroniskie lūžņi, pārstrādes tehnoloģija Projekta vispārīgais mērķis: Piemērotas elektroķīmiskās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde elektroniskajiem lūžņiem (e-lūžņiem) no iespiedshēmas platēm (PCB, printed circuit board) ar rūpnieciskās frekvences maiņstrāvu (AC, alternating current) visu metālisko komponentu pilnīgākai ekstrakcijai šķīdumā un tās izdevīguma novērtēšana. Specifiskais (zinātniskais) mērķis: Izstrādāt un zinātniski pamatot vienkāršu, videi draudzīgu un izdevīgu e-lūžņu pārstrādes tehnoloģiju, lai nodrošinātu metālu pilnīgāku ekstrakciju no e-lūžņiem. Radīt tehnoloģiskos risinājumus, kas piemēroti dārgmetālu (grupas sorbcija vai šķidruma-šķidruma ekstrakcija, kam seko elektrolītiskā nogulsnēšana utt.), kā arī krāsaino metālu (šķidruma-šķidruma ekstrakcija, jonu apmaiņas tehnoloģijas, kristalizācija, cementācija utt.) sekojošai reducēšanai ar saprātīgu laika patēriņu un izmaksām salīdzinājumā ar esošajām sekundāro atkritumu izšķīdināšanas tehnoloģijām. • Piedāvātais projekts ES-RETECH nav saistīts ar saimniecisko darbību. • Projekts tiks izstrādāts atbilstoši prioritātei Nr. 3 “ Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, kas noteikta “Viedās specializācijas stratēģijas” (RIS3) ietvaros. • Tautsaimniecības nozaru NACE kodi, kuru attīstību varētu atvieglot projekta rezultāti, ir 24.41 (Cēlmetālu ražošana); 24.43 (Svina, cinka un alvas ražošana); 24.44 (Vara ražošana); 24.45 (Citu krāsaino metālu ražošana). Paredzētais pētījums būs rūpniecisks, un tas ietvers eksperimentālo attīstību. Projektu īstenos divas zinātniskās institūcijas, kā arī viens rūpnieciskais partneris (SIA ZTF Aerkom). Projekta rezultāts atbilst nākotnes izaugsmes nozarēm, kurās pastāv vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Rezultātā šim starpdisciplinārajam projektam būs pozitīva sociālā ietekme valsts un Eiropas līmenī. Tas palielinās Latvijas zinātnisko konkurētspēju un sniegs ieguldījumu tautsaimniecībā un citās attīstības sfērās. ES-RETECH projekta ieviešana veicinās jaunu un esošo uzņēmumu attīstību, kas specializējas zaļās pārstrādes tehnoloģijās. Nozares attīstība sadarbības un ārējā finansējuma veidā sniegs ieguldījumu arī zinātniskajām institūcijām: LU Cietvielu fizikas institūtam (LU CFI) un Rīgas Tehniskajai universitātei, Neorganiskās ķīmijas institūts (RTU NĶI). Projekta aktivitātes: 1. Inovatīvas metālu lūžņu pirmapstrādes metodes izmantošana turpmākajai pārstrādei. 2. Fundamentāli pētījumi par AC ietekmi uz sarežģīta ķīmiskā sastāva reālu izejvielu (PCB) ieguves procesa rentabilitāti. 3. Mūsdienu instrumentālās analīzes metožu izmantošana pētāmo objektu novērošanai un raksturošanai. 4. Mērķa metālu ekstrakcijas procesa tehnoloģisko parametru izstrāde. 5. Jaunās pieejas eksperimentāla validācija. 6. Zināšanu un tehnoloģiju nodošana. Ilgums: 30 mēneši (01.06.2021-30.11.2023) Projekta izmaksas: EUR 540 540.00, no kurām ERAF finansējums ir 82,29% , kas sastāda 444 810.36 EUR, valsts budžeta finansējums ir 10,21%, kas sastāda 55 189.00 EUR, projekta pieteicēja līdzfinansējums ir 3%, no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda 16 216.27 EUR, sadarbības partnera RTU līdzfinansējums ir 1,5% no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda 8 108.17 EUR, t.sk., ieguldījums natūrā, sadarbības partnera Aerkom līdzfinansējums ir 3% no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda 16 216.20 EUR, t.sk., ieguldījums natūrā. Galvenie projekta rezultāti: • PCB metālu komponentu izšķīdināšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot rūpnieciskās frekvences maiņstrāvu • 6 oriģinālu zinātnisko publikāciju sagatavošana un publicēšana • 1 patenta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Zinātnes nozares: 1.4 – ķīmija; 2.4 – ķīmijas inženierzinātne; 2.7 – vides inženierija un enerģētika 2021-06-01 2023-11-30 540540,00 444810,00 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 Miera iela 32, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 2022-06-14 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Mehanoluminiscentu plāno kārtiņu izpēte mehānisko spriegumu sensora izstrādei Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS Piedāvāto industriālās pētniecības projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un SIA Sidrabe Vacuum. Šis starpdisciplinārais projekts ietver pētniecības aktivitātes fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektroinženierijas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (2.2.), materiālu zinātnes (2.5.) un nanotehnoloģijas (2.10.), saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu. Projekta galvenais mērķis ir mehanoluminiscentu (ML) plāno kārtiņu izstrāde optiskiem reāla laika mehāniskā sprieguma detektoriem. Šādam detektoram ir plaša pielietojamība, kas sasitīta ar mehāniskā sprieguma anomāliju reģistrēšanu, piemēram, dinamisku sprieguma detektēšana un monitorēšana, lai diagnosticētu iespējamos konstrukciju bojājumus, izmantojot strukturālās uzraudzības procesu. Plāno kārtiņu pārklājums ir materiālu ziņā ļoti ekonomiska metode, kurā plānu materiāla kārtu var nogulsnēt tieši uz interesējošā materiāla vai arī uz polimēra loksnes vai monitorējamās detaļas. Lai veiksmīgi sasniegtu mērķi, projektā ir vairāki uzdevumi: (1) izstrādāt ML materiālu sintēzes tehnoloģija (ZnS: Mn un SrAl2O4: Eu, Dy, Cr) un vēlamā materiāla magnetronu uzputināšanas metodes; (2) izpētīt mehāniskā sprieguma un luminiscences intensitātes attiecības materiālos un izvēlēties optimālo materiālu mehāniskā sprieguma noteikšanai; (3) izpētīt galvenās luminiscences mehānisma detaļas, materiāla iekšējo un ar piemaisījumiem saistīto defektu izcelsmi, struktūru un nozīmi, lai uzlabotu ML īpašības; (4) izveidot ML plānās kārtiņas ar nepieciešamajām mehāniskā sprieguma un luminiscences attiecībām; (5) izstrādāt optisko mehāniskā sprieguma detektoru. Projekta galvenais rezultāts ir ML materiāla (paredzamā TRL 6) laboratorijas tehnoloģijas izstrāde ar uzlabotiem parametriem un uz izstrādātā materiāla pamata izveidots optisks reāla laika mehāniskā sprieguma detektors. Papildu projekta rezultāti būs 1 patenta pieteikums un 5 zinātniskie raksti augsta ranga recenzētos žurnālos. Projekts ir tieši saistīts ar RIS3 specializācijas jomu “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas” un atbalsta turpmākās izaugsmes nozares, kurās pastāv vai varētu parādīties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Projekta īstenošanas rezultāta izmantošana paredzama atbilstoši NACE C26.51 kodam, ka arī NACE C33.11 un NACE F43.3 kodiem. Projektu īstenos kvalificēta zinātniskā komanda (4.35 PLE), tai skaitā 3 studenti (1,15 PLE, no kā viena pozīcija būs jaunizveidota (0.35 PLE)) un 3 jaunie zinātnieki (1.5 PLE). Projekts ir saistīts ar neekonomisku darbību un apvieno fundamentālo un rūpniecisko izpēti. Projekta kopējās izmaksas ir 535 856.88 EUR (59,93% LU CFI un 40,07% Sidrabe Vacuum), ERAF ieguldījums 440956.63 EUR (82,29%), Valsts budžets sedz 54710.98 EUR (10,21%) un 40189,27 EUR (7,5%) ir projekta īstenotāju līdzfinansējums. Projekta ilgums ir 30 mēneši. 2021-04-01 2023-09-30 535856,88 440956,00 Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063 Krustpils iela 17, Rīga, LV-1073 2022-05-06 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Darbojošu objektu tipveida konstrukcijas tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas prototips, objekta tehniskā stāvokļa novērtēšanai to ekspluatācijas laikā. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Projekta mērķis ir izstrādāt prototipu, kas nodrošinātu dažādu konstrukciju tehniskā stāvokļa monitoringa (SHM) sistēmas izstrādi, sērijveida ražošanu un pielietošanu tipiskām iekārtām (objektiem), kuras darbojas dažādos apstākļos, lai nodrošinātu tehniskā stāvokļa novērtēšanu ekspluatācijas laikā. Prototipa izstrādes galvenie etapi: - prototipa galveno radītāju definīcija un to plānošana; - algoritmu un laboratorijas prototipu izstrāde; - laboratorijas eksperimenti; - reāla prototipa validācija un atskaite par izmēģinājuma rezultātiem. Projekta mērķis, plānotie pasākumi un gaidāmie rezultāti pilnībā atbilst viedas specializācijas jomai: "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas", kas definētas Latvijas Republikas viedās specializācijas stratēģijā (RIS3). Gaidāmajiem rezultātiem un tehnoloģiskajām zināšanām par projektu ir potenciāla plaša ietekme tiešajiem lietotājiem, kuri attieciāmi šādām rūpniecības nozarēm: aviācija (NACE kods: 30.3) automobiļu ražošana (29.1), būvniecība (41 un 42.13) un mašīnbūve (28). Projekta pamatā ir starpdisciplinārie zinātniskie pētījumi, jo tajā ir ietverti daudzu inženierzinātņu un fizikālo zinātņu jomas. Saskaņā ar OECD pētniecības un attīstības iekārtu klasifikāciju projekts atbilst šādām inženierzinātņu un tehnoloģiju jomām: 2.1. Inženierbūvniecība, 2.2. Elektrotehnika, Elektroniskā inženierija, Informācijas inženierija, 2.3. Mašīnbūve, 2.5. Materiālu inženierija. Projekta ietvaros tiks veikts rūpnieciskais pētījums, ar eksperimentālo izstrādi. Attiecībā uz tehnoloģiju gatavības līmeni, projekts attīstīsies no TRL 2 līdz TRL 5. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, jo projektā uzkrātās zinātnes un tehnoloģijas atziņas tiks izplatītas saskaņā ar sabiedrības informēšanas mērķiem, un zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos žurnālos un konferenču publikācijās. Projekta realizācijā tiks iesaistīts sadarbības partneris - SIA “D un D centrs”. Atslēgvārdi: konstrukciju tehniskā stāvokļa monitorings, operacionālā modālā analīze, piezo plēves devēji. Projekta kopējās izmaksas – 540 540 EUR, no kuriem valsts finansējuma apjoms ir 92,5% (499 999,50 EUR), bet pārējais ir projekta īstenotāja līdzfinansētais finansējums (7,5%, 40 540,50 EUR). - Projekta ilgums: 01.06.2021. - 30.11.2023. (30 mēneši) - Paredzamais projekta viduspunkts ir 2022. gada septembris. Plānotais rezultāts – darbojošu objektu tipveida konstrukcijas tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas prototips, objekta tehniskā stāvokļa novērtēšanai to ekspluatācijas laikā. 2021-06-01 2023-11-30 540540,00 444810,00 Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 Ziemeļu iela 24, Lidosta "Rīga", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1053 2021-05-31 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Elektrisko transportlīdzekļu vilces integrēto piedziņu ar iebūvētiem dzinējiem, spēka elektronikas pārveidotājiem, enerģijas avotiem un siltuma kontūriem vieda termiskā pārvaldība RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Abreviatūru Saraksts: EP – Elektriskā Piedziņa EM – Elektriskā Mašīna EEP – Energoelektronikas pārveidotājs SC – Siltumcaurule SCC – Siltumcaurule/Siltumcilpa MI – Mājsaimniecības Ierīce EI – Elektriskā Iekārta (instruments) EAR – Elektrificēts Asistējošs Ratiņkrēsls TTKP – Termālais Tīkls ar Koncentrētiem Parametriem IEA – Ierobežoto Elementu Analīze SŠD – Skaitļošanas Šķidruma Dināmika Projekta mērķis ir izstrādāt siltumapmaiņas sistēmas projektēšanas un izgatavošanas tehnoloģiju ar SCC dažādiem EP veidiem. Siltuma apmaiņas sistēmai jābūt konfigurējamai un jāspēj saistīt vairākus siltuma avotus (iztvaicējus) ar vairākiem siltuma novadītājiem (kondensatoriem). Tam jābūt arī elektroniski regulējamam, lai kontrolētu siltuma plūsmas, taču tajā pašā laikā ir jānodrošina prioritārā siltuma apmaiņas konfigurācija, ja kontroles nav. Šī mērķa sasniegšana prasa vairāku uzdevumu atrisināšana. Attiecībā uz katru konkrēto EP, kas saskaras ar iepriekšminētajām grūtībām, ir nepieciešams: (1) Izanalizēt jaudas zudumus, kas rodas piedziņas daļās, atrast siltuma sadalījumu, kas saistīts ar šiem zudumiem, atrast “karstās vietas” - kritiskās vietas, kurām ir tendence pārkarst, kā arī pārbaudīt iepriekš minētos rezultātus eksperimentālā modelī; (2) Ieteikt un izstrādāt konstrukciju piedāvājumu ar papildus funkcijām, kuras var ieviest ar SCC; (3) Projektēt SCC sistēmu šim lietojumam - uzskicēt jauno siltuma sadalījumu caur SCC, definēt iztvaicēju un kondensatoru skaitu un atrašanās vietu, definējot cauruļu konfigurāciju starp tām, definējot vadības vārstu skaitu un izvietojumu; (4) Salikt jauno uzlaboto piedziņas versiju ar piedziņas daļās uzstādītajiem SCC, atrast siltuma sadalījumu jaunajā sistēmā; (5) Salīdzināt piedziņu ar un bez SCC, atrast un salīdzināt temperatūru kritiskajos punktos, novērtēt drošumu un sasniegto jauno funkcionalitāti. Projekts ietver soļu (1) - (5) realizāciju vismaz diviem gadījumiem: (a) MI/EI un (b) ratiņkrēslu ar assistējošo piedziņu (EAR). Pēc abu variantu analīzes būs iespējams arī: (6) Sastādīt un aprakstīt jauno uzlaboto EP ražošanas tehnoloģiju, definējot tehnoloģisko darbību ķēdi, definējot katrai darbībai nepieciešamo aprīkojumu un dokumentāciju, izmantojot tehnoloģisko ķēdi abiem apskatītiem lietojumiem. Projektā iekļauto darba pakešu nosaukums un saturs kopumā izklāsta un atbilst tā mērķiem. Darba pakešu nosaukumi ir šādi: WP1 - enerģijas zudumu un siltuma pārneses analīze; WP2 - SCC sistēmu projektēšana; WP3 - jauno piedziņu salikšana un izmēģinājumi; WP4 - sākotnējo un jauno piedziņu salīdzinošā analīze; WP5 - tehnoloģiju izstrāde jauno uzlaboto piedziņas ražošanai. Projekta ilgums ir 30 mēneši no 01.06.2021 līdz 30.11.2023. Projekta kopējās izmaksas: EUR 527 065,35, no kuriem EUR 487 535,44 ir plānots atbalsts. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, un tā vadošais partneris būs Rīgas Tehniskā universitāte, kas nodrošinās inženierzinātņu un tehnoloģiju pētījumu vienību. Uzņēmums SIA “Allatherm” tiks iesaistīts projektā kā sadarbības partneris, kuram ir liela pieredze siltumtīklu sistēmu projektēšanā, izstrādē un izmantošanā. AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” projektā tiks iesaistīta kā sadarbības partneris ar plašu pieredzi elektromotoru projektēšanā un pilna cikla ražošanā. Projekta izpētes veids ir rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrāde (TRL 2-6). Projektā tiek plānoti šādi rezultāti: - 3 zinātniskie raksti žurnālos; - 1 oriģinālu zinātnisko rakstu, kas publicēts žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa; - 4 raksti konferenču rakstu krājumos; - 4 prezentācijas zinātniskās konferencēs; - 1 iesniegts patents; - 1 jaunas tehnoloģijas prototips. 2021-06-01 2023-11-30 527065,35 433722,00 Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 2021-06-11 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Tehnoloģiju izstrāde notekūdens dūņu pārstrādei sekundārās izejvielās RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas laikā rodas liels daudzums notekūdeņu dūņu. Šī materiāla apsaimniekošana ir sarežģīta. Tas var būt bīstams gan cilvēkiem, gan videi, tā izmantošana lauksaimniecībā ir ierobežota, un deponēšana poligonos ir dārga. Projekta specifiskais mērķis ir samazināt saražoto notekūdens dūņu daudzumu, lai mazinātos atkritumu nonākšana vidē, samazinātos dūņu apsaimniekošanas un utilizācijas izmaksas un, lai attīstītu aprites ekonomikas principus ar notekūdeni saistītajā nozarē. Lai sasniegtu mērķi, Projekta komanda izstrādās un demonstrēs tehnoloģijas divu sekundāro izejvielu – olbaltumvielu un ogļhidrātu ražošanai, atgūšanai un tālākai izmantošanai no notekūdens dūņām. Projekta mērķis ir tiešā veidā saistīts ar RIS3 prioritātēm Nr. 1, Nr. 3, Nr. 6 un Nr. 7, atbilst Ieviesēja NACE klasifikācijai – 72.19 un gala lietotāju tautsaimniecības nozarēm – NACE 20 un NACE 37. Projekta ietvaros, veicot fundamentālo pētījumu, rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādi, paredzēts veikt ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu Inženierzinātnēs un tehnoloģijās (pēc OECD – 2.7. un 2.8.) un izstrādāt tehnoloģiju fermentējamo cukuru ražošanai (TRL 2), jaunu produktu (TRL 5), kā arī vienu tehnoloģijas pilotiekārtu (TRL 4). Ar saimniecisko darbību nesaistītu Projektu paredzēts uzsākt pirms vienošanās par projektu uzsākšanu noslēgšanai no 2021. gada februāra un tā ilgums būs 33 mēneši (līdz 30.11.2023.) ar kopējo ERAF atbalsta intensitāti – 444 810,81 Eur, valsts budžeta finansējumu – 55 189,19 Eur un kopējo publisko finansējumu 523513,51 Eur. Kopējais projekta budžets 540540,54 Eur. Projekta realizētājs ir Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar SIA “Bio RE”. Starpdisciplinaritātes nodrošināšanai Projekta komanda sastāvēs no ekspertiem ķīmijas tehnoloģijās, bioloģijā, mikrobioloģijā, vides zinātnē un ūdens inženierijā. Paredzamie Projekta rezultāti ir jaunu, efektīvu tehnoloģiju izstrāde, vienas tehnoloģijas mērogošana, izveidojot TRL 4 līmeņa pilotiekārtu, zinātnisko publikāciju, kas indeksētas SCOPUS datubāzēs sagatavošana, jaunu pētnieku darba vietu radīšana, jauno zinātnieku iesaistīšana (ar kompetenču pilnveidi Projekta darbības laikā). 2021-02-01 2023-11-30 540540,54 444810,00 Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048 Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines nov., LV-2114 2021-03-16 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Kvantu kriptogrāfijas iekārtu un programmatūras risinājumu pielietojumi Latvijas skaitļošanas resursu infrastruktūrā Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Projekta kopsavilkums: Projekta mērķis ir ieviest jaunizveidotos kvantu kriptogrāfijas risinājumus, izstrādāt un pielāgot skaitļošanas infrastruktūrai vispiemērotākos programmatūras rīkus, kā arī attīstīt mūsdienīgu kriptogrāfijas paņēmienu izmantošanas praksi Latvijā. Konkrētie projekta mērķi ir: 1) novērtēt uz kvantu šifrēšanu balstītas datu pārraides ātrumu un efektivitāti, izmantojot esošās optiskās pārraides līnijas; 2) izstrādāt drošus kriptogrāfijas protokolus un programmatūras prototipus attālinātai piekļuvei, izmantojot "klasiskos" kanālus kvantu atslēgu izplatīšanu uz ierīcēm, kas nodrošinās straumēšanas pakalpojumus no augstas entropijas un ātrgaitas kvantu gadījumskaitļu ģeneratoriem un kopīgu piekļuvi kvantu atslēgu izplatīšanas centriem, kas saistīti tikai ar kvantu komunikāciju kanāli; 3) izstrādāt paaugstinātus drošības protokolus un programmatūras prototipus saziņai starp ierīcēm, kas aprīkotas ar iebūvētiem kvantu gadījumskaitļu ģeneratoriem. Galvenās aktivitātes: 1) Pētījums par kriptogrāfijas tehnoloģiju izmantošanu un infrastruktūras iespējām Latvijā. Tas ietver analītisku pētījumu par kriptogrāfijas paņēmienu izmantošanu Latvijā šobrīd un esošās komunikāciju infrastruktūras spēju novērtēšanu, lai daļēji atbalstītu tīri kvantu informācijas pārraidi. (WP1) 2) Jaunu metožu (ieskaitot kriptogrāfijas protokolus) un programmatūras prototipu izstrāde integrētām kvantu un klasiskās atslēgas izplatīšanas sistēmām, kuru pamatā ir kopīgas kvantu atslēgu izplatīšanas platformas (QKDS). Tas ietver kopīga attālināta kvantu gadījumskaitļu ģeneratora (QRNG) straumēšanas pakalpojumu attīstību un atslēgu izplatīšanas protokola attīstību, kas balstās uz attālinātu piekļuvi diviem vai vairākiem QKDS centriem, kas saistīti ar tīri kvantu šifrēšanas kanāliem. (WP2) 3) Jaunu metožu un programmatūras prototipu izstrāde, lai nodrošinātu papildu drošības līmeni komunikācijā starp skaitļošanas ierīcēm, kas aprīkotas ar QRNG. Tas ietver arī lietotāju autentificēšanu ar QRNG izmantošanu slepenu atslēgu ģenerēšanai IC mikroshēmu kartēm. (WP3) Projekta darba plānā ir iekļauta arī WP4 aktivitāte, kas papildina iepriekš uzskaitītās un ietver projekta zinātniskās pārvaldības, pētniecības rezultātu komunikācijas un izplatīšanas uzdevumus, kā arī intelektuālā īpašuma pārvaldību un uzdevumus, kas saistīti ar projekta rezultātu izmantošanu. Sagaidāmie rezultāti: 1) Kriptogrāfijas tehnoloģiju un infrastruktūras iespēju novērtēšana Latvijā, ieskaitot drošas komunikācijas un atslēgu apmaiņas infrastruktūras iespēju novērtējumu, pamatojoties tikai uz kvantu informācijas pārraides kanāliem. 2) Metodes un laboratorijas līmeņa programmatūras prototipa ieviešana integrētām kvantu un klasisko atslēgu izplatīšanas sistēmām, kas balstās uz attālinātu piekļuvi koplietojamajām kvantu atslēgu izplatīšanas platformām. 3) Metožu un laboratorijas līmeņa programmatūras prototipu ieviešana drošām komunikāciju lietojumprogrammām starp skaitļošanas ierīcēm, kas aprīkotas ar kvantu gadījumskaitļu ģeneratoriem. Atslēgas vārdi: Kvantu kriptogrāfija; gadījumskaitļu ģenerēšana; atslēgu izplatīšanas sistēmas; kriptogrāfiski protokoli. Pētījuma veids: rūpnieciskais pētījums (100%). Projekta tips: projekts, kas saistīts ar saimniecisko darbību. Projekta RIS3 viedās specializācijas joma: Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Projekta NACE 2. red. klasifikācija: 72.19 "Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs". Projekta zinātnes nozare (atbilstoši OECD FORD klasifikācijai): - Dabaszinātnes (Datorzinātne un informācijas zinātne): ESAO-FORD-1.2; - Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas): ESAO-FORD-2.2. Projekta kopējās izmaksas: 672160 EUR. ERAF atbalsta apjoms: 433628 EUR. Projekta darbību ilgums: 30 mēneši. Projekta darbību sākuma datums: 01.06.2021. 2021-06-01 2023-11-30 672160,00 433628,00 Raiņa bulvāris 29 - 1, Rīga, LV-1050 2022-02-21 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Attālināti strādājošo IT sistēmu lietotāju efektivitātes un uzvedības analīze izmantojot AI/ML Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" Ņemot vērā esošo pasaules veselības situāciju un attiecīgās darba organizācijas tendences, kuras ir ietekmētas ar COVID-19 šobrīd un nākotnē var tikt ietekmētas ar citām pandēmijām, ir skaidrs, ka uzsvars uz paš¬izolāciju un darba aktivitāšu pārnešanu uz mājām būtiski ietekmē IT sistēmu izmantošanas intensitāti un paradumus savu tiešo darba pienākumu izpildes vajadzībām, kā arī atstāj lielu iespaidu uz citiem lietotāju un informācijas sistēmu izmantošanas aspektiem. Strauji pieaugošais attālināti strādājošo lietotāju skaits, no vienas puses – samazina epidēmijas izplatīšanas riskus, uzlabo kopējo vides ekoloģiju (būtiski samazinās CO2 izmeši un auto sastrēgumi pilsētās) un darba vides (biroju telpu utml.) uzturēšanas izmaksas, bet no citas puses – ietekmē ikdienas darba plūsmas efektivitāti, kā arī apgrūtina uzņēmumu vadības pārvaldību un operatīvu monitoringu par aktivitātēm, kuras lietotāji veic digitālajā vidē savu tiešo darba pienākumu izpildes laikā. Faktori, kas var negatīvi ietekmēt attālināti strādājošo darbinieku efektivitāti ir: • Darba motivācijas pazemināšanās, strādājot attālināti un ilgu laiku vienatnē. • Paaugstināts darbinieka darba spēju “izdegšanas” risks, jo dominē sajūta, ka darba pienākumu izpildē jādarbojas vienam, trūkst tieša kolēģu atbalsta un kopējā komandas “gara izjūtas”, notiek darba lietu “ielaušanās” privātās dzīves telpā, kas paaugstina stresa līmeni un veicina “izdegšanu” ilgtermiņā. • Negatīva ietekme no privātās dzīves dažādiem faktoriem, piemēram, dažādu mājas darbu izpilde, darba uzmanības novēršana no ģimenes locekļu puses u.c., kas mājas darba apstākļos sāk būtiski un negatīvi ietekmēt darba pienākumu izpildi. • Ierobežotas jaunu zināšanu apgūšanas un izaugsmes iespējas, it īpaši jauniem darbiniekiem ar vēl nepietiekamu pieredzi, salīdzinot ar kopīgu darbu un izaugsmes iespējām birojā, strādājot vienotā komandā. Līdz ar to pastāv nepieciešamība likt uzsvaru uz darbinieku efektivitātes novērtēšanas automatizētiem rīkiem un līdzekļiem, kuru izmantošana un rezultātu analīze nav atkarīga no fiziskās klātesamības “uz vietas birojā”, jo tā pilnībā notiek tieši digitālajā vidē. Šāda pieeja ir ievērojami efektīvāka un pat obligāti lietojama it īpaši COVID-19 skartajā pasaulē, kur IT sistēmu lietotāju darbības vairs nav tiešā veidā novērojamas klātienē. Tas neizbēgami spiež vērsties pie mašīnmācīšanās (ML) un datizraces metožu (DM) iesaistīšanas ikdienas lietotāju darbību monitoringa darba plūsmā, lai operatīvi būtu iespēja vērtēt darbinieku efektivitāti, darba spēju un motivācijas kritumus, kā arī jauno darbinieku zināšanu novērtējumu, tā kā viņiem potenciāli ir samazināta iespēja saņemt klātienes pieredzējušo kolēģu apmācības un labāko IT sistēmu lietošanas praksi. Projekta ietvaros, veicot RP un EI, plānots gūt jaunas zināšanas un izstrādāt jaunas metodes, kuras ar mašīnmācīšanās un datizraces pieeju var pielietot attālināti strādājošo darbinieku efektivitātes mērīšanai ¬un efektivitātes izmaiņu dinamikas salīdzināšanai noteiktos laika periodos. Šāda mašīnmācīšanās metode ļaus darba devējam proaktīvi reaģēt uz nevēlamajām izmaiņām un piedāvāt darbiniekam no darba devēja puses korektīvās darbības, kas potenciāli varētu būt papildu apmācība, papildu motivēšana, vai norādījums uz nepietiekamu pašdisciplīnu, kā arī korektīvas darbības, kas var pasargāt darbinieku no izdegšanas sindroma. Projekta mērķis ir izstrādāt mašīnmācīšanās un datizraces pieeju, kas veiks, uzņēmuma attālināti strādājošo darbinieku, kas darbam lieto IT atbalsta sistēmas, efektivitātes izvērtēšanu, balstoties uz pašu lietotāju un atbilstošo lietotāju grupu efektivitātes profiliem. Projekta ietvaros plānots veikt pētniecības darbības, kas aprakstītas sadaļā 1.5. : - Rūpnieciskais pētījums (RP) ( 1. posms - TRL3 un 2. posms – TRL4); - Eksperimentālā izstrāde (EI) (3.posms – TRL5, 4.posms – TRL6, 5.posms – TRL7); - Intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācija (6.posms). Ar saimniecisku darbību saistīts Projekts tiek īstenots, izmantojot SIA “ABC software” pieejamos tehniskos un cilvēkresursus, kā arī piesaistot jaunus pētniekus ar inženierzinātņu doktora grādu uz darba līguma pamata. Projekta komanda, balstoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām un pieredzi, projekta ietvaros sākotnēji plāno realizēt pētījuma idejas eksperimentālo pārbaudi, veikt tehnoloģijas validāciju laboratorijas vidē, izstrādāt laboratorisko prototipu un apstiprināt tā darbību laboratorijas vidē. Pēc tam lietotāju darbību efektivitātes noteikšanas metodes tehnoloģija tiks pārnesta uz mākslīgo vidi, demonstrēta un validēta, pēc nepieciešamības funkcionāli papildināta līdz sistēmas prototipam, kas tiks pārbaudīts ar samērā reāliem datiem, un pētījums tiks pabeigts, sasniedzot TRL 7. Projekts sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) ieviešanā. Tas atbilst viedās specializācijas jomai “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, kurā uzsvērta projektam atbilstošā potenciālā industrijas specializācijas niša: inovatīvi nozaru IKT aparatūras un programmatūras lietojumi. Pētniecības projekts atbilst RIS3 izaugsmes prioritātei “Moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā un valsts sektorā”. Pētījumu rezultāts ir analītisks IT risinājums, kas ar ML/DM metodēm palīdzēs citu nozaru biznesa vadītājiem analizēt darba efektivitāti un ļaus pieņemt operatīvus un proaktīvus lēmumus par strādājošo darba efektivitātes uzlabošanu. Risinājums ir paredzēts jebkurai nozarei, kas savu darbību veic digitālā vidē, kur galvenais darba instruments ir dažādas IT atbalsta sistēmas, piemēram, pārdošana un digitālais mārketings, satura digitalizācija, dokumentu apstrāde un elektronizācija, darbs ar partneriem un klientiem, lietotāju atbalsts utml. Būs iespējams noteikt gan nepietiekamu darba efektivitāti, salīdzinot viena amata robežās, gan arī noteikt individuāla darba aktivitātes izmaiņas, t.i., cēlumus un kritumus, lai savlaicīgi veiktu korektīvas darbības. Pētniecības projekts atbilstoši OECD zinātņu nozaru FOS klasifikācijai, atbilst zinātniskajai nozarei 1.2. Datoru un informācijas zinātnes, kas ietilpst “1. Dabaszinātņu” kategorijā. Projekts ir klasificējams kā komersanta, kas veic saimniecisku darbību, zinātniski pētnieciskais projekts. Atbalsta saņēmējam ir pieejami projekta veiksmīgai īstenošanai nepieciešamie, augsti kvalificēti cilvēkresursi, kā arī papildu tiek piesaistīti divi jauni pētnieki ar inženierzinātņu doktora grādu uz darba līguma pamata, tāpēc projekta īstenošanai netiek piesaistīti sadarbības partneri. Projekts ir tiešā veidā saistīts ar SIA “ABC software” saimniecisko darbību, jo tā rezultātā ir plānots iegūt metodes prototipu, kur jauno metodi pēc pētījumu projekta pabeigšanas ir plānots integrēt jau esošā produktā e-StepControl kā programmatūras spraudni un tādējādi nākotnē piedāvāt jau esošiem un arī jauniem klientiem papildu funkcionalitāti. E-StepControl ir AI/ML risinājums, kurš nodarbojas ar IT sistēmu lietotāju darbību anomāliju noteikšanu un pēc šī pētījuma ir plānots paplašināt šī produkta funkcionalitāti ar jaunu funkcionālu iespēju veikt attālināti strādājošo darbinieku efektivitātes novērtēšanu. Gan anomāliju noteikšanai, gan darba efektivitātes noteikšanai tik izmantots viens un tas pats datu avots – IT sistēmu lietotāju veikto darbību auditācijas pierakstu dati. Produkts tiek piedāvāts kā mākoņpakalpojuma serviss un nav ģeogrāfiski ierobežots. Atslēgas vārdi: darbs no mājām, darbinieku efektivitāte, Markov chain, Self-Organizing Map (SOM), AI/ML, neirona tīkls, pašapmācība, mašīnmācīšanās, datizrace. Projekta attiecināmās izmaksas: 482 146,00 EUR. ERAF finansējums 342 676,10 EUR apmērā un privātais līdzfinansējums 139 469,90 EUR apmērā. Projektu plānots īstenot 30 mēnešu laikā, no 01.05.2021. līdz 31.10.2023. 2021-05-01 2023-10-31 482146,00 342676,00 Tallinas iela 51A - 1, Rīga, LV-1012 2021-08-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eye roll" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, rūpnieciskā pētījuma ietvaros izstrādājot inovatīvu profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīci, kas sevī ietver jaunus inženiertehniskos un informācijas tehnoloģijas risinājumus, kā arī ierīces pielietojamības metodoloģiju, kuras izveide tiks balstīta uz jaunākajām zinātnes atziņām optometrijas un redzes zinātnes jomā. Projekts sniegs ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.2 “Jaunu produktu un/ vai pakalpojumu pastāvīga meklēšana” un Nr.6. “Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas saistītas ar zināšanu-ietilpīgas IKT nozaru attīstības vajadzībām”. Projekts atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomai: - “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas”; - „Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”; - “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”. Projektam būs starpdisciplināra ietekme, un tajā tiks iesaistīti pētnieki no tādām zinātnes nozarēm kā: 3.2. Klīniskā medicīna –citas klīniskās medicīnas apakšnozares (optometrija) un oftalmoloģija; 3.3. Veselības un sporta zinātnes – Sabiedrības veselība; 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs SIA “Eye Roll” - mazais uzņēmums, kura pamatdarbība ir saistīta ar jaunu produktu, elektroiekārtu vadības sistēmu projektēšanu, programmēšanu un ražošanu. Projektā kā sadarbības partneris efektīvas sadarbības formā tiks iesaistīta zinātniskā institūcija SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) – augstskola, kuras viens no pētniecības pamatvirzieniem ir Informācijas sistēmas - lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas, lietišķās datormodelēšanas sistēmas u.c. apakšvirzieni. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums – TRL2-TRL4. Projekta aktivitātes : 1) Projekta vadība; 2) Ierīces korpusa un pamatprogrammatūras nodrošinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde; 3) Ierīces pielietojamības metodoloģijas izstrāde; 4) EYE ROLL informācijas sistēmas un tās atbalstošo algoritmu izstrāde; 5) EYE ROLL ierīces prototipa montāža un validēšana laboratorijas apstākļos; 6) Zināšanu un tehnoloģijas pārnese. 7) Sabiedrības informēšanas pasākumi. Projekta mērķa grupai “Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants” – SIA “Eye Roll” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, materiālu, komandējumu, intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumu un ārpakalpojumu izmaksas. Projekta mērķa grupām: “zinātniskā institūcija” – ISMA un “zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, maģistri un doktoranti” būs pieejami šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucieni. Projektā ir plānoti šādi rezultāti : 1) 3 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2) 1 prototips; 3) 1 Eiropas un 1 Latvijas patenta pieteikums; 4) 1 zinātība – Adaptīvas programmatūras izstrāde ar mākslīgā intelekta elementiem redzes veselības elektroierīces daudzfunkcionālas darbības nodrošināšanai; 5) 38 citi pētījuma rezultāti, kas papildina projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, attiecināmās izmaksas: 437 800,14 EUR, no tām plānotais ERAF atbalsts 319 418,98 EUR. Projekta darbības tiks uzsāktas pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas, t.i. - 01.05.2021. Projekta darbību īstenošanas ilgums 24 mēneši - līdz 30.04.2023. Atslēgas vārdi: acu vingrināšanas elektroierīce, acu muskulatūras vingrināšana un nostiprināšana, redzes treniņi, acu muskuļu relaksēšana 2021-05-01 2023-04-30 466737,34 319418,00 Rūmenes iela 41, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 Lomonosova iela 1 k-6, Rīga, LV-1019 Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 2021-07-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Miniatūra nākošās paaudzes multifokāla attēla avota moduļa izstrāde izmantošanai ierīcēs ar acij tuvu novietotu displeju SIA Lightspace Technologies Pieteiktais projekts "Miniatūra nākošās paaudzes multifokāla attēla avota moduļa izstrāde izmantošanai ierīcēs ar acij tuvu novietotu displeju" ir tieši saistits ar saimniecisko darbibu. Pamatā projekts ietver rūpniecisko izpēti un tā darbības ir attiecināmas uz NACE 2. redakcijas 26.20 un 26.70 nozarēm. Projekta rezultāti sekmēs pirmās, trešās un sestās RIS3 definētās izaugsmes prioritātes (atbilstošās viedās specializācijas jomas "viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas" un "informācijas un komunikāciju tehnoloģijas"). Piedāvātā projekta zinātniskais raksturs attiecas uz sekojošām izpētes jomām: 1.3, 2.2, 2.3, 2.5 un 2.11. (atbilstoši FORD klasifikācijai). Projekts tiks realizēts starp diviem MVU partneruzņēmumiem - SIA "Lightspace Technologies" (projekta iesniedzējs) un SIA "EUROLCDS". Līdz projekta beigām, atbilstoši galvenajam projekta mērķim, ir sagaidāms izstrādāt miniatūru multifokālu displeju ar gatavības pakāpi TRL4. Savukārt tas būtiski sekmēs modernā multifokālā 3D displeja uzbūves, kas izmantojami SIA "Lightspace Technologies" izstrādāto, uz galvas liekamo paplašinātās realitātes displeju produktu tālāku attīstību līdz TRL6/7 gatavības pakāpei uzreiz pēc projekta pabeigšanas, tādā veidā nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju. Projekta aktivitātes pamatā būs rūpnieciski pētījumie, kas ietver fotonikas un optisko sistēmu (mikrooptika) nozares. Projekts iekļauj sekojošas aktivitātes, lai sasniegtu tā izvirzītos mērķus: 1. Mikroprojektora izstrāde ir projekta pamata aktivitāte, kuru realizēs Lightspace Technologies. Galvenais aktivitāte mērķis ir attīstīt augstas izšķirspējas, pilnkrāsu mikrodispleju ar vismaz 240 Hz atjaunošanās ātrumu un sekojoši pabeigt multifokālo attēla iekārtu, savietojot mikroprojektoru ar miniatūru volumetrisko ekrānu. Aktivitāte sastāv no 2 apakšaktivitātēm: sākotnējā iespēju verifikācija un sistēmas verifikācija, kas sevī ietver mikrodispleja materiālu izvēli, vadības programmatūras izstrādi un parauga sistēmas validāciju. 2. Optikas komponenšu izstrādi veiks projekta pieteicējs sadarbībā ar projekta partneri. Aktivitātes ietvaros galvenā uzmanība tiks pievērsta atbilstošu optikas komponentu - projektora optikas, mikrokolimācijas optikas un ar tām saistītās komponentes, veicinot uzlabotu gaismas caurlaidības efektivitāti (spilgtums un energoefektivitāte) un "cik iespējams mazu" difūzera elementa izmēru, saglabājot augstus attēla kvalitātes rādītājus. Aktivitāte sastāv no 2 apakšaktivitātēm: projekcijas optikas izstrāde (Lightspace Technologies) un mikrokolimatoru izstrāde (Lightspace Technologies un EUROLCDS). 3. Augstas izšķirtspējas optiskā difūzera elementa izstrādi veiks EUROLCDS. Aktivitātes mērķis ir attīstīt uzlabota pārslēdzama difūzera tehnoloģiju miniatūram (acij tuvu novietotam) displeja formātam, kura sevī ietver divas apakšaktivitātes: difūzeru individuālo elementu izpēte un multifokālu volumentrisku ekrānu veidošanu. Galvenais aktivitātes mērķis ir miniaturizēt difūzera elementu nepasliktinot projicētā attēla kvalitāti. Aktivitātes gala rezultāts ir izgatavoti paraugi integrēšanai gala multifokālā attēlu veidošanas validācijas paraugā. 4. Mehāniskā dizaina izstrādi un integrāciju veiks Lightspace Technologies. Aktivitātes mērķis ir izstrādāt mehāniskās komponentes nodrošinot optisko komponenšu savietošanu integrētā multifokālā attēlu veidošanas sistēmā. Aktivitāte ir sadalīta laikā divu iterāciju soļos, lai nodrošinātu sākotnēji izstrādāto un gala komoponenšu integrāciju pamatojoties uz pārējo aktivitāšu rezultātiem. 5. Iegūto rezultātu izmantošanu un izplatīšanu veiks Lightspace Technologies ar galveno mērķi nodrošināt zinānisko un kopējo publicitāti, kā arī sagatavotu konferenču materiālus izplatīšanas nolūkā. Pieteiktā projekta gala rezultāts ir multifokāla displeja tehnoloģiskais validācijas paraugs (demonstrators). Balstoties uz projekta rezultātiem tiks radīts papildus uz galvas liekamo paplašinātās realitātes produktu klāsts, tādā veidā radot ļoti konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību. Primārais pielietojums šādiem uz galvas liekamiem papildinātās realitātes displejiem ir medicīnas (pirmsoperāciju plānošana, ķirurģijas tiešs atbalsts, medicīnisko izmeklējumu un attēlu datu analīze), drošības (gaisa satiksmes kontrole, neatliekamās palīdzības un citi ātrās reaģēšanas dienesti), izglītības (specifiski apmācību simulatori, apmācības, kas iekļauj attēlu apskati) nozarēs. Mikrolīmeņa rādītāji: Pieteiktā projekta kopējais budžets ir EUR 713.721,66, t.sk. ERAF atbalsts EUR 476.128,93 apmērā. Plānotais projekta ieviešanas laiks ir 33 mēneši, sākot no 2021. gada marta un beidzoties 2023. gada novembrī. 2021-03-01 2023-11-30 713721,66 476128,00 Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, LV-3602 2021-02-19 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai SIA "MAUGLO" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz jaunu kustības sensoru (augstas izšķirtspējas mikroviļņu un iegultās dator redzes sensoru) izstrādes un kuru funkcionālās īpašības ļautu iegūt augstas kvalitātes satiksmes un gājēju plūsmas datus, kas būtu izmantojami viedā pilsētas apgaismojuma un citu viedo pilsētu risinājumu uzlabošanai. Projekts sniegs daudz virzienu ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.2;Nr.3; Nr.4 un Nr.6. Projekts atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomām: “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekts ir starpdisciplinārs un atbilst šādām zinātnes nozarēm: 1) 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas 2) 1.2. Datorzinātne un informācijas zinātne Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs SIA “Citintelly” mazais uzņēmums, kura pamatdarbība ir saistīta ar tehnisko risinājumu izstrādi viedajām apgaismojumu sistēmām un kuram ir atbilstoša pētniecības kapacitāte pētniecības darbību veikšanai. Detalizēts iesniedzēja apraksts ir norādīts PIV 2.1.sadaļā “Īstenošanas kapacitāte”. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskie pētījumi. Projekta galvenās aktivitātes: 1)Jauno kustības sensoru arhitektūras, tehnisko parametru un funkcionalitātes prasību definēšana un eksperimenta plānošana; 2)Dziļo neirona tīkla modeļa izstrāde dator redzes sensora (CV) risinājumam; 3)Jauno kustības sensoru izstrāde un testi laboratorijas vidē; 4)Testu vietu sagatavošana un prototipu validācija. Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm, kas sevī ietvers publikāciju sagatavošanu, dalību konferencē un intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus. Papildus, tiek plānoti iegūto rezultātu popularizēšanas pasākumi – uzstāšanās nozares konferencēs un semināros, publikācijas masu mēdijos u.c. Projekta mērķa grupai “Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants” – SIA “Citintelly” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegāde, ārpakalpojumi. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: -3 oriģināli zinātniskie raksti; -3 tehnoloģijas tiesības; -3 jaunās tehnoloģijas prototipi; -17 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta kopējās izmaksas: 658 936,18 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 468 254,13 EUR. Projekts tiks uzsākts pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), tā īstenošanas ilgums 30 mēneši no 01.04.2021. līdz 30.09.2023. Atslēgas vārdi: Viedais apgaismojums; Energoefektivitāte; Datorredze, Mikroviļņu sensori Mākslīgais intelekts (dziļie neironu tīkli) 2021-04-01 2023-09-30 658936,18 468254,00 Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 2021-12-27 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Tehnoloģija notikumu plūsmas augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzei Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" Elektronikas un datorzinātņu institūtam (EDI) ir ilggadēja pieredze notikumu plūsmu augstas precizitātes laika mērījumos, tajā skaitā EDI radītais notikumu taimeris A033-ET ir vadošā tehnoloģija, kuru lieto vairāk kā 50% no visām satelītu lāzer-lokāciju stacijām starptautiskajā ILRS tīklā (https://ilrs.gsfc.nasa.gov/network/stations/index.html) . Kā pēdējais šīs jomas EDI sasniegums ir EDI taimēšanas tehnoloģijas attīstība tās pielietojumiem laika sinhronizācijai, tai skaitā pasaules mēroga JUNO projekta (http://juno.ihep.cas.cn/) vajadzībām izstrādātie sinhronizācijas un sinhronizācijas precizitātes monitoringa risinājumi, kas tika radīti sekmīgi īstenota ERAF „DaLaS” projekta (https://www.edi.lv/en/projects/high-precision-synchronous-timing-in-widely-distributed-scientific-instrumentation-dalas-2/) ietvaros. Šī projekta ietvaros ir paredzēts EDI taimēšanas tehnoloģiju attīstīt, lai varētu veikt notikumu plūsmas augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzi. Nelielu izmēru un izmaksu tehnoloģija single-shot 2-3ps precizātes notikuma laika mērīšanai kombinācijā ar amplitūdas mērīšanas (8-10bit) funkcionalitāti nanosekunžu ilgu impulsu gadījuma plūsmai dod jaunas, nebijušas iespējas vairākos pielietojumos, no kuriem projekta ietvaros tiks padziļināti pētīti un demonstrēti pielietojumi satelītu lāzerlokācijā un optisko kabeļu tīklu parametru monitoringā. Kā partneris satelītlāzerlokācijas pielietojumam ir LU Astronomijas institūts, kas ietver arī satelītu lāzerlokācijas staciju RIGA 1884, kas ir daļa no ILRS tīkla. Šis projekts zinamā mērā turpina iestrādes, kas radītas EDI un LU AI iepriekšejā sadarbībā, lai uzlabotu mērījumu kļūdu, kas saistās ar to, ka no satelīta uztvertā signāla intensitāte jeb amplitūda var mainīties ļoti plašā diapazonā, un tās izmaiņas ietekme, pārrēķinot attāluma mērvienībās, ir mērāma vairākos desmitos centimetru. Šis efekts ar anglisko nosaukumu “time-walk” ir labi zināms, un tā kompensēšanai tiek izmantotas vairākas metodes. Viens no risinājumiem ir izmantot speciālu signālu apstrādes ierīci - konstantās daļas diskriminatoru (CFD). Laika piesaistes precizitāte, izmantojot CFD, ir līdz ± 25-50 ps Tai pat laikā notikumu laika reģistrātoru (notikumu taimeru) izšķirtspēja ir sasniegusi 2-3 pikosekundžu līmeni, t.i. pastāv zināma plaisa starp normalizēšanas aprīkojuma izšķirtspēju un taimešanas izšķirtspēju. Paredzēts sasniegt augstu notikumu plūsmu laika raksturlielumu mērīšanas rezultātu izšķirtspēju, pateicoties vienlaicīgai notikuma momenta un notikuma impulsa amplitūdas reģistrēšanai. Tas ļauj realizēt precīzu laika piesaisti, kā pastāvīga sliekšņa diskriminācijas un rezultātu korekcijas pēc amplitūdas apvienojumu. Kā partneris optisko tīklu uzraudzības mērījumu veikšanā ir SIA AFFOC Solution. Optisko tīklu pārraides līniju uzraudzībā tiek izmantots polarizācijas modu dispersijas (PMD) analizators, kas balstīts uz generic interferometric method (GINTY) metodi. Metodes, kas pamatā tiek pielietotas PMD novērtēšanai, ļauj novērtēt tikai līnijas kopējo dispersiju. Šobrīd, ja PMD pārsniedz ITU-T noteikto rekomendāciju robežvērtības, nav iespējams noteikt ietekmējošo cēloni, ne tā lokāciju, ko varētu izdarīt izmantojot augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzi. Šajā gadījumā precizitātes uzlabošanai ir iespējams veikt atkārtojošos (vairāki desmiti stundu) impulsu plūsmas analīzi, kas savukārt izvirza nepieciešamību attīstīt EDI taimēšanas tehnoloģijai principiāli jaunas parametru stabilizācijas metodes, kuras ir ar zemām izmaksām un augstu efektivitāti. Precīza laika-amplitūdas analīze var būt pieprasīta arī kodolfizikas eksperimentos, kuros vienlaikus jāreģistrē amplitūdas un laika spektri, piem. -spektrometrijā, kaskādes pāreju izpētē, neitronu izkliedes eksperimentos un pētījumos ar augstas enerģijas daļiņām. Galvenās projektā izpildāmās darbības būs: - augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzes metožu pētījumi; - laika- amplitūdas analīzes tehnoloģijas pielietošanas metožu izstrāde;https://ep.esfondi.lv/CitiPielikumi/Edit/11729?versija=0 - maketu izveide un izstrādāto metožu validācija un novērtēšana; - projekta vadība un rezultātu izplatīšana. Projekta izpildes rezultāti tiks publicēti publiski pieejamos avotos, tai skaitā projekta mājas lapā, kā arī augstas precizitātes laika-amplitūdas analīzes metodes un pielietojumu validācija tiks aprakstīta zinātniskās atskaitēs, 5 zinātniskos rakstos, prezentētas konferencēs. Tehniskie risinājumi tiks realizēti maketos un aprakstīti tehnoloģijas aprakstā, plānots iesniegt patenta pieteikumu. Atslēgvārdi: laika-amplitūdas analīze, notikumu laika mērīšana, īsu impulsu amplitūdas mērīšana, laika piesaiste, notikumu reģistrācijas parametru stabilizācija, satelītu lāzerlokācija, optisko šķiedru tīkli Ilgums: 24 mēneši. Projekta pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai – rūpniecisks pētījums un ir paredzēts ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts. Projekta sākums paredzēts no jūnija 2021.gadā līdz maijam 2023.gadā. Kopējās izmaksas: 540 033,44 EUR Finansējuma avoti: ERAF - 444393.51 EUR Valsts budžeta finansējums - 55137.41 EUR Cits publiskais finansējums - 24301.69 EUR Privātās attiecināmās izmaksas - 16200.83 EUR 2021-06-01 2023-05-31 540033,44 444393,00 Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045 Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083 2022-02-01 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eventech" Projekta mērķis ir radīt augstas precizitātes sinhronizācijas tehnoloģiju, Notikumu Taimerus, ar vairākiem kanāliem un amplitūdas mērījumu iespējām satelīta lāzerlokācijas (SLR) stacijām ar vairākiem impulsu emisijas avotiem. Šāda prasība izskanēja no vadošajām organizācijām un ekspertiem (DIGOS, Pulse Power, The Paradigm Factor) pēdējā Starptautiskajā Lāzerlokācijas servisu (ILRS) pasākumā, kurš norisinājās Štutgartē, 2019. gada 21.-25. oktobrī . Jaunā sinhronizācijas sistēma ļaus iegūt datus par slīpuma pieaugumu, ekstremitāti, slīpuma samazinājumu no vairākiem avotiem un analizēt signāla amplitūdu. Šī informācija ievērojami cels mērījumu precizitāti un pavērs jaunas iespējas zinātniekiem, kuri strādā satelītu pozicionēšanas, sinhronizācijas un ģeodēzijas jomā. Turklāt, tehnoloģija būs pielietojama Imaging-Flash LIDAR un trīsdimensiju skenēšanas sistēmām, gravitācijas lauka mērīšanai, kvantu komunikācijām, lāzera sakariem (T2L2), Kosmosa internets (IoS) u.c. Vadošās kompānijas (Photek, Digos, The Paradigm Factor, Jena-Optronik u.c.) jau izteikušas savu interesi. Galvenās prasības šim progresīvajam Notikumu Taimerim ir sekojošas: 1) Sinhronizācijas precizitāte – labāka par 3 pikosekundēm (< 1 mm diapazonā) 2) “Mirušais” laiks – labāks par 30 nanosekundēm vienam kanālam un bez pauzes starp kanāliem 3) Kanālu skaits – pieci vai vairāk 4) Amplitūdas mērīšanas iespējas Pašreizējā sinhronizācijas sistēma, kuru izstrādājusi Eventech komanda, ir atzīta par standartu NASA satelītu lāzerlokācijas mērījumiem un tiek pielietota vairāk nekā pusē satelīta lāzerlokācijas staciju, kā arī ir pielietojama citās lietojumprogrammās, kurās nepieciešama precīza un ātra notikumu plānošana (reflektometrija, trīsdimensiju skenēšana, gravimetrija u.c.). Projekta galvenais mērķis ir izveidot uz zināšanām balstītu konceptu daudzkanālu sinhronizācijas sistēmas, ar amplitūdas mērīšanas iespēju, radīšanai un izstrādāšanai, lai izveidotu uzlabotu daudzlāzeru satelītu lāzerlokācijas sistēmu paaudzi. Projekta īpašie mērķi ir eksperimentāli izstrādāt specializētas sinhronizācijas ierīces un tehniskos līdzekļus ar iespēju nodrošināt sinhronizāciju vairākiem Sākuma notikumiem un vairākiem Beigu notikumiem, kuri iestājas neatkarīgi jebkurā laikā, ar iespēju analizēt katra signāla amplitūdu. Gala rezultātā ir paredzēts, ka daži vai pat, iespējams, visi Sākuma un Beigu notikumi var iestāties vienlaicīgi. Izstrādātajai tehnoloģijai jānodrošina vairāki neatkarīgi mērījumu kanāli un jānodrošina visu šo kanālu stabilitāte un laika skalu piesaiste ar nepieciešamo precizitāti. Šī projekta panākumu atslēga ir augstas precizitātes sinhronizācijas tehnoloģija, kuru izstrādājusi Eventech komanda. Šī tehnoloģija atbalsta laika reģistrāciju ar 2-3 pikosekunžu precizitāti un to izmanto satelīta lāzerlokācijas stacijas visā pasaulē , eksperimentos ar reflektometriju, laika pārsūtīšanai izmantojot lāzera saiti, gravitācijas paātrinājuma mērījumos un citos eksperimentālas fizikas pētījumos. Šī tehnoloģija tika pielāgota kosmosa vajadzībām Eventech līguma ietvaros ar Eiropas Kosmosa aģentūru “Daudzfunkcionāls Notikumu taimeris kosmiskā kuģa lietojumam” un sniedza mērījumus ar neprecizitāti 6 – 8 ps. Projekts tiks īstenots inženierzinātņu un datorzinātņu jomā, īpaši fotonikā, elektronikā un signālu apstrādes tehnoloģijās. Tas ietver rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālas daudzkanālu sinhronizācijas ierīces izstrādi, sinhronizācijas un apstrādes sistēmas dizaina izstrādi satelīta lāzerlokācijas staciju un LiDARS lietojumam. Galvenie uzdevumi, kuri tiks īstenoti projekta ietvaros: - progresīvu sinhronizācijas konceptu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde salāgotu ar satelīta lāzerlokāciju ar vairāku kanālu un amplitūdas mērījumu pielietojumu; - specializētu sinhronizācijas instrumentācijas prototipu izstrādāšana un eksperimentāls novērtējums; - projekta vadība un rezultātu izplatīšana. Plānotie projekta rezultāti ir: 1) Izstrādātas jaunas metodes daudzkanālu reģistrācijai un amplitūdas mērījumiem. 2) Jaunās sinhronizācijas sistēmas prototips. 3) Jaunās tehnoloģijas patents. Projekta rezultāti tiks publicēti atklātos avotos, ieskaitot projekta mājaslapu. Vairāku notikumu precīzas sinhronizācijas metodes tiks izstrādātas un prezentētas zinātniskajos ziņojumos un trijās starptautiskās konferencēs; tiks sagatavoti 5 raksti publicēšanai konferenču krājumos un žurnālos, iekļautos SCOPUS datubāzē. Tehniskie risinājumi tiks ieviesti 3 iekārtu prototipos un vairākās vienkristālshēmās. Galvenie tehniskie risinājumi tiks patentēti. Projekts tiks īstenots fotonikas, elektronikas inženierzinātnes un datorzinātnes nozarēs, konkrētāk, signālu apstrādes tehnoloģijās. Atbilstoši Frascati rokasgrāmatai projekts atbilst zinātnes nozarei „2. Engineering and technology, 2.3. Electrical engineering, electronic engineering, information engineering”. Papildus projekts atbilst nozarei 1.5. “Earth and related environmental sciences”. Projekts tiks īstenots nozarē “Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana, NACE klasifikatora nr. 26.51”. Projektā paredzēti rūpnieciskie pētījumi. Projekta iesniedzējs ir SIA Eventech – līderis lāzertālmēru sistēmu (SLR) tirgū. Uzņēmumam pieder vairāk nekā 50% no tirgus visā pasaulē. Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību un tiks realizēts individuāli, bez partneriem, ar esošiem resursiem. Arī pēc projekta beigām uzņēmums plāno veikt P&A darbus, pilnveidot izstrādāto produktu, testēt ekspluatacijas vides tūvos apstakļos. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 379 584,50 EUR. Plānotais ERAF atbalsta apmērs: 303 667,60 EUR jeb 80% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta darbību īstenošana tiks uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas, t.i., 2021.gada 1.janvārī un tās tiks īstenotas 35 mēnešus līdz 2023.gada 30.novembrim. Atslēgvārdi: augstas precizitātes notikumu laika mērīšana, daudzkanāli, amplitūdas mērījumi, satelītu lāzerlokācija, LIDAR sistēmas, lidojuma laiks. 2021-01-01 2023-11-30 387732,50 303667,00 Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 2021-08-12 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Ekoloģisku un bionoārdāmu materiālu izveide no dabīgām šķiedrām ar funkcionālām biopolimēru piedevām Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Nosaukums: Ekoloģisku un bionoārdāmu materiālu izveide no dabīgām šķiedrām ar funkcionālām biopolimēru piedevām (saīsinājums EcBioMa) Projekta EcBioMa vispārējais mērķis ir veikt ar saimniecisko aktivitāti nesaistītu rūpniecisku pētījumu un eksperimentālu izstrādni ekoloģisku un bionoārdāmu materiālu izveidei no dabīgām šķiedrām ar funkcionālām biopolimēru piedevām, tādā veidā nodrošinot jauno zinātnieku, studentu nodarbinātību un jaunu pētnieku amatu izveidi zinātniskās institūcijās un uzņēmumos, kā arī dodot ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā. EcBioMa zinātniskais mērķis ir attīstīt ekoloģiskus un bionoārdāmus materiālus no dabīgām šķiedrām ar funkconālām biopolimēru piedevām, iekļaujot biopolimēru ieguves metodes izstrādi no ģeogrāfiskā stāvokļa neatkarīga avota, kā arī iekļaujot Inovatīva micēlija un dabīgas šķiedras saturoša biokompozīta izveidi. Mērķu sasniegšanai sadarbības partneri - zinātniska institūcija Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (NACE kods 72.19) un vidējais komersants SIA V.L.T. (NACE kods 17.29) veiks tehniski ekonomisko priekšizpēti, rūpniecisku pētījumu un eksperimentālu izstrādni. Galvenās aktivitātes: 1. Vadība, koordinēšana, publicitāte; 2. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte; 3.Biopolimēra ekstrakcija no atjaunojama resursa; 4. Šķiedru materiāla izveide; 5. Šķiedru materiāla aprobācija pilotiekārtā. Plānotie rezultāti: Hitozāna ekstrakcijas metode, ekoloģiska un bionoārdāma materiāla no dabīgām šķiedrām ar funkcionālām biopolimēru piedevām izveides tehnoloģija, micēlija un dabīgas šķiedras saturoša biokompozīta prototips TRL 4, dabīgu šķiedru ar biopolimēra piedevu kompozītmateriāla produkta prototips TRL 6. Projekta ilgums: 34 mēneši Darbības tiek uzsāktas 2021.gada 1.janvārī, pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, kopējais budžets 500 000 EUR, ERAF finansējums 411 449,97 EUR, valsts budžeta finansējums 51 050,00 EUR, Cits publiskais finansējums 22 500,02 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 15 000,01 EUR Projekta īstenošanā iesaistīti zinātniskais un zinātnes tehniskais personāls 3,5580 PLE apmērā, studējošo iesaiste 0,926 PLE (26,0259%), Jauno zinātnieku skaits (pilna laika ekvivalents), kuri projekta laikā ir attīstījuši savas kompetences, ieskaitot karjeras attīstību: 1,006 PLE. Projekts atbilst: Tautsaimniecības transformācijas virzienam (1) Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs; Specializācijas jomai „Zināšanu-ietilpīga bioekonomika”; RIS3 izaugsmes prioritātēm Nr. 1 un Nr 6. NACE kods. 17.29 - Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana OECD klasifikācija: 2.5. Materiālu inženierija; 1.6. Bioloģijas zinātnes Atslēgas vārdi: celuloze, hitozāns, šķiedru kompozītmateriāli, biopolimēri, micēliju saturoši biokompozīti, iepakojums. 2021-01-01 2023-11-30 500000,00 411449,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 Mūrmuižas iela 11A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 2021-02-05 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, ražošanas un pielietojuma izpēte dispersās sistēmās Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Projekta mērķis ir veikt ar saimniecisko darbību saistītu rūpniecisko pētījumu, apvienojot ķīmijas, ķīmijas inženierzinātnes un nanotehnoloģiju nozares, un veicināt zināšanu izplatību, izstrādājot jaunas, eko-inovatīvas un rūpnieciskā ražošanā viegli mērogojamas tehnoloģijas bērza tāss betulīna daļiņu ar paaugstinātu īpatnējo virsmu iegūšanai un to funkcionālo īpašību izpēte dispersās sistēmās daudzpusīgam pielietojumam. Projekta galvenās aktivitātes ietver pētījumu veikšanu un rezultātu publicēšanu. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, tiek plānots veikt sekojošas darbības: 1) Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, uzglabāšanas metodiku attīstīšana un iegūto daļiņu raksturošana; 2) Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu disperso sistēmu iegūšana un to raksturošana; 3) Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas procesa mērogošana - pilotpartiju iegūšana; 4) Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu – šķīdinātāja masas, oleogēlu un Pikeringa emulsiju pielietojuma pielāgošana un padziļināta gala produkta testēšana kosmētikas, uztura bagātinātāju un farmācijas nozaru vajadzībām; 5) Rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju pārnese (Publikācijas, patentēšana). Apraksts: Ar saimniecisku darbību saistīts sadarbības rūpnieciskais pētījums (TRL 3-5) Darbi tiks veikti Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā (LVKĶI) sadarbībā ar Z/S Doktus Projekta darbību īstenošana tiks uzsākta pirms vienošanos par projekta īstenošanu parakstīšanu, t.i., 2021.gada 1.janvārī un tās tiks īstenotas 35 mēnešus līdz 2023.gada 30.novembrim. Kopējās izmaksas bez PVN 704 158,17 EUR (ERAF vidējā svērtā līdzfinansējuma likme – 71,00%, ERAF atbalsts 499 979,58 EUR) Rezultāti: 4 ekoinovatīvu tehnoloģiju prototipi 9 jauni produkta prototipi 6 zinātniskās publikācijas Kopējais pētnieku skaits – 7,2 PLE, tai skaitā studenti – 2,1 PLE (29,17%), jaunie zinātnieki – 1,8 PLE (25%) Projekts atbilst OECD zinātnes un tehnoloģiju nozaru FOS klasifikācijai šādām nozarēm: (1.4. Ķīmija, 2.4. Ķīmijas tehnoloģija un 2.10. Nanotehnoloģija), kas veicinās efektīvāku pirmapstrādes produktu izmantošanu, lai ražotu jaunus augstākas pievienotās vērtības produktus un tehnoloģijas, kā rezultātā tiks palielināta kokapstrādes un kosmētikas, uztura, bagātinātāju un farmācijas rūpniecības nozaru konkurētspēja. Projekts atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas virzienam Nr. 1 “Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs” un Nr. 3 “Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā”, kā arī izaugsmes prioritātēm Nr. 1., Nr. 3. un Nr. 6., kā arī 1. viedās specializācijas jomas “Zināšanu ietilpīgā bioekonomika” attīstībai. Atslēgvārdi: bērza tāss, betulīns, nano-daļiņas, dispersas sistēmas, suspensijas, oleogēli, Pikeringa emulsijas. 2021-01-01 2023-11-30 725996,03 499979,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 Pāvila iela 22, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 2021-02-03 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa) Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Projekta “Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide, veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa), mērķis ir vērsts uz lignīna, un citu biorafinēšanas blakusproduktu izmantošanu pārstrādājot tos augstas pievienotās vērtības produktos – nanoporainos oglekļa materiālos, kurus var izmantot superkondensatoru un kurināmā šūnu elektrodos, elektrotehniskās un elektroniskās rūpniecības vajadzībām, veidojot noslēgtu ekonomiski izdevīgu bezatlikumu tehnoloģiju, kas atbilst NACE kodam 20.59 "Pārējo neklasificēto ķīmisko vielu ražošana". Mērķis tiks sasniegts, veicot industriālu pētījumu, savienojot lignīnu un bioogles un citus šķidros atlikumproduktus, veidojot nanoporainus aktivētus oglekļa hibrīdmateriālus ar sakārtotu un nesakārtotu struktūru. Tas ir tieši saskaņā ar Latvijas “Viedās specializācijas stratēģiju” (RIS3) zināšanu specializācijas jomā “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” un ir daļa no pirmās investīciju prioritātes “Produkti ar augstu pievienoto vērtību”. Lai realizētu projektu, tiks veiktas šādas aktivitātes: 1) rūpniecisks pētījums, kas ietver: • izejvielu sagatavošanu un raksturošanu; • atlikumu konversijas ķīmiski aktivētā ogleklī izpēti; • aktivēta oglekļa kompozītu izgatavošanu un raksturošanu; • aktivēta oglekļa kompozītu dopēšanu ar heteroatomiem; 2) tehnoloģiju tiesību aizsardzība; 3) zināšanu izplatīšana. Projekta rezultātā tiks izstrādāta jaunas tehnoloģijas pamati, jauns produkts un publicēti 4 zinātniski raksti, kuri tiks publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, t.sk. 2, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa un iesniegts viens patents. Vienlaikus palielināsies jaunu pētnieku skaits par 0,5 pilnas slodzes ekvivalentiem un tiks aizstāvēti 2 studentu darbi. Saskaņā ar OECD projekts atbilst klasifikācijai: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas, 2.4. Ķīmijas tehnoloģija un 2.5. Materiālzinātne. Ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta izpildītājs ir Latvijas Valsts Koksne ķīmijas institūts. Projekta kopējās izmaksas ir 498 653,74 EUR, no kurām 410 342,16 EUR sastāda ERAF atbalsts.Projekta ilgums 30 mēneši un to paredzēts uzsākt 2021. gada 1. jūnijā, bet pabeigt 2023. gada 30. novembrī. Atslēgas vārdi: biorafinēšana, lignīns, aktivētā ogle. 2021-06-01 2023-11-30 498653,74 410342,00 Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 2021-05-20 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZZ Dats" Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz ziemas ceļu uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu atvērtu un modulāru intelektisku ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmu un tai pielāgotu uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) integrācijas risinājumu, kas ceļu uzturētājiem nodrošinātu datos balstītu resursu izlietojuma pārskatu un proaktīvu lēmumpieņemšanu, minimizējot reakcijas laiku optimālām ceļu uzturēšanas darbībām, tādā veidā sekmējot ceļu satiksmes dalībniekiem drošus braukšanas apstākļus, kā arī nodrošinātu ekosistēmu citiem uz transporta un publisko drošību adresētiem viedajiem pakalpojumiem. Projekts sniegs ieguldījumu RIS3 Tautsaimniecības Izaugsmes prioritātēs: Nr.2 “Jaunu produktu un/ vai pakalpojumu pastāvīga meklēšana”, Nr.4. “Moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā un valsts sektorā” un Nr.6. “Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas saistītas ar zināšanu-ietilpīgas IKT nozaru attīstības vajadzībām”. Projekts atbilst RIS3 Viedās specializācijas jomai: - “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” - “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” Projektam būs starpdisciplināra ietekme, un tajā tiks iesaistīti pētnieki no tādām zinātnes nozarēm kā: - 1.2. Datorzinātne un informātika; - 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes; - 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; - 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība Projekts ir ar saimniecisko darbību saistīts, un tā iesniedzējs būs vidējais komersants SIA “ZZ Dats” – augsto tehnoloģiju uzņēmums, kura pamatdarbība ir saistīta ar informācijas sistēmu (IS), izstrādi, analīzi un uzturēšanu. Projekta iesniedzējs ir izstrādājis un pārrauga dažādas IS, kas nodrošina integrētus risinājumus un e-pakalpojumus pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Projekta iesniedzējam ir ilggadēja pieredze pašvaldību informāciju sistēmu risinājumos un atbilstoša pētniecības kapacitāte, lai to uzskatītu par vienu no vadošajiem uzņēmumiem uz publiskajiem pakalpojumiem vērstu IS izstrādē. Līdz šim uzkrātā pieredze un pieejas dažādos projektos ir tiešā veidā izmantojama Projektā plānotā risinājuma izstrādei. Detalizēts iesniedzēja apraksts ir norādīts PIV 2.1.sadaļā “Īstenošanas kapacitāte”. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums Galvenās aktivitātes : 1) Projekta vadība; 2) Ziemas ceļu uzturēšanas ekosistēmas modeļa izstrāde; 3) IWiRoM sistēmas un ERP integrācijas risinājuma projektēšana; 4) Analītisko un mašīnapmācības modeļu izstrāde; 5) IWiRoM platformas un ERP integrācijas risinājuma implementācija un validācija; 6) Zināšanu un tehnoloģiju pārnese; 7) Sabiedrības informēšana un iesaiste. Projekta mērķa grupai “Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants” – SIA “ZZ Dats” būs šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem un ar pētniecību saistīto pakalpojumu izmaksas. Projektā ir plānoti šādi rezultāti: 1) 4 oriģināli zinātniskie raksti; 2) 1 tehnoloģijas tiesības (zinātība); 3) 3 jaunās tehnoloģijas prototipi 4) 15 citi pētījuma rezultāti, kas papildina Projekta rezultātus. Projekta rezultāti tiks plaši izplatīti. Projekta kopējās izmaksas: 716 462,07 EUR, no tām plānotais atbalsts 476 570,47 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 30 mēneši no 01.01.2021. līdz 30.06.2023. Atslēgas vārdi: ziemas ceļu uzturēšana, zināšanu pārvaldība, intelektiskas transporta sistēmas, dziļā apmācība, lielie dati, ERP 2021-01-01 2023-06-30 716452,07 476570,00 Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010 2021-11-16 Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu
1.1.1. Funkcionālas tintes drukāšana bezvadu enerģijas sistēmām Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai. Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Šīs tehnoloģijas realizēšanai tiks sagatavots sarežģīts funkcionālās tintes "komplekts". To veidos elektrovadošās tintes, kas piemērotas lokanai un elastīgai elektronikai, izolācijas, pusvadītāju un elektroluminiscējoša tinte gaismu izstarojošām ierīcēm. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu. Prototipā būs arī bezvadu enerģijas pārveidošanas stacija vai testēšanas stends, kas nodrošina elektromagnētisko enerģiju frekvenču diapazonā no 20kHz-1MHz, lai padotu drukātā prototipa enerģijas uztveršanas antenu. Turklāt šī projekta realizācijas laikā tiks izstrādāts sarežģīts funkcionālās tintes "komplekts", ieskaitot elektrovadošu, pusvadītāju, izolējošu un elektroluminiscējošu krāsu. Bezvadu enerģijas pārveidošanas stacijas attīstību un enerģijas uztveršanas antenas dizainu realizēs partneruzņēmums LESLA LATVIA, savukārt tintes izstrādi un ražošanu, kā arī ierīces drukāšanu un raksturošanu realizēs LU CFI. Funkcionālā tintes drukāšana ir daudzsološa tehnoloģija, kas ir lēta un videi draudzīga, un rada jaunu paradigmu digitālajā ražošanā, kur elektroniskās ierīces un shēmas var izdrukāt pēc pieprasījuma. Projekts ir tieši saistīts ar RIS3 specializācijas jomu “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas” un atbalsta turpmākās izaugsmes nozares, kurās pastāv vai varētu parādīties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Projekta īstenošanas joma un sagaidāmie rezultāti atbilst saimniecisko darbību statistiskas klasifikācijas NACE 20.59, 27.90 un 72.19 kodam. Projektu īstenos kvalificēta zinātnieku komanda (kopā 3,19 PLE), tajā skaitā 2 studējošie (kopā 0,81 PLE, ieskaitot vienu jauno darba vietu (0,33 PLE)) un 2 jaunos zinātniekus (kopā 1,0 PLE). Projekts ir saistīts ar neekonomisku darbību un apvieno fundamentālo un rūpniecisko izpēti. Projekta kopējās izmaksas ir 552 194.85 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 539?594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, t.sk. publiskais finansejums ir 499124,80 EUR (92,5%). Projekta ilgums ir 30 mēneši (no 01.04.2021. līdz 30.09.2023.). Atslēgvārdi: nanomateriāli funkcionālās tintes drukāšanai, elektroluminiscējoša gaismu izstarojoša ierīce, bezvadu enerģijas pārvade 2021-04-01 2023-09-30 552194,85 444032,00 Ķengaraga iela 8, Rīga