}

Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

Projekta nosaukums :Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē
Projekta numurs :9.3.2.0/18/I/019
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA"
Reģ.Nr.:44103057729
Jur. adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" 40003258333 Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Visa Latvija
2. Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
Projekta kopējais finansējums :3 137 793.97
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 184 941.65
Nacionālais publiskais finansējums* :125 464.41
Nacionālais privātais finansējums** :83 642.94
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 394 049.00
Atbildīgā iestāde :Veselības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir ārstniecības iestāde – Cēsu klīnika un Vidzemes slimnīca. Cēsu klīnika atrodas Vidzemē, 87,5 km attālumā no Rīgas, un ir III līmeņa neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde. Klīnika nodrošina ne tikai diennakts medicīnisko palīdzību 45 663 tūkstošiem Cēsu plānošanas vienības iedzīvotājiem, tai skaitā sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, bet arī sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus - gan stacionāros, gan ambulatoros –Limbažu novada, Rīgas reģiona, kā arī ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Cēsu klīnika ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un tai ir noslēgts deleģēšanas līgums ar Nacionālo veselības dienestu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Klīnika nodrošina diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus plānveida un akūtajiem pacientiem, nepieciešamības gadījumos nodrošina pasākumus pacienta veselības stāvokļa stabilizēšanai, lai būtu iespēja pārvest pacientu uz augstāka līmeņa vai specializētu ārstniecības iestādi, kā arī uzņem pacientus no augstāka līmeņa slimnīcām. Klīnika 24 stundas diennaktī nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP) iedzīvotājiem ar 6 speciālistiem (internists, ķirurgs vai traumatologs, anesteziologs/reanimatologs, ginekologs, pediatrs, radiologs diagnosts). Klīnikā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai 24 stundas diennaktī ir pieejami funkcionālās, vizuālās diagnostikas izmeklējumi (RTG, CT) un laboratorijas pakalpojumi. Klīnika nodrošina palīdzību stacionārā sekojošos profilos: terapija, ķirurģija, neiroloģija, ginekoloģija, pediatrija un traumatoloģija. Cēsu klīnikā stacionārā 2017. gadā ārstējās 4257 pacienti, no kuriem 88 % ir no Cēsu plānošanas vienības un 12% no citām plānošanas vienībām ( Limbaži, Valka , Pierīga, u.c.). Šobrīd klīnikā ir atvērtas 92 stacionārās gultas ar kopējais noslogojumu 88 %, bet Iekšķīgo slimību nodaļas terapijas un neiroloģijas profilos ir 36 un 8 gultas ar atbilstošu ārstniecības un aprūpes personāla nodrošinājumu un gultas noslodzi virs 100%. Analizējot ārstēto pacientu skaitu atbilstoši saslimšanas diagnožu grupām, 2017.gadā Iekšķīgo slimību nodaļā ārstēti 1876 pacienti, no tiem ar audzējiem un asinsrites sistēmas slimībām - 845, kas sastādīja 45% , savukārt pacientu mirstība no onkoloģijas un sidrs un asinsvadu sistēmas slimībām pēdējos 5 gados ir bijusi 66 % no visiem nāves gadījumiem stacionārā. 2017. gadā Cēsu klīnikā ambulatoro speciālistu konsultācijas nodrošināja 26 speciālisti, un tās ir vairāk par 50 000 tūkstošiem konsultāciju gadā. Funkcionālās diagnostikas izmeklējumi veikti 4376 stacionārajiem pacientiem un 7382 ambulatorajiem pacientiem, savukārt endoskopiskie izmeklējumi attiecīgi 335 stacionāra un 1459 ambulatoriem pacientiem. Medicīniskā aprūpe mājās nodrošināta 5698 vizītēs. Ambulatoriem pacientiem 1885 operācijas veiktas dienas stacionāra nodaļā. Šī gada laikā medicīniskās konsultācijas un aprūpes pakalpojumus saņēma 5970 personas, kas vecākas par 65 gadiem un 292 pacienti no valsts specializētiem sociālās aprūpes centriem un pašvaldību pansionātiem (centriem), 256 1. grupas invalīdi un 324 trūcīgām personām. Lai būtu iespējams arī turpmāk nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma pieejamību atbilstoši konceptuālajā ziņojumā "Par veselības aprūpes sistēmas reformu" noteiktajam sadarbības modelim un akūto, aprūpes un hronisko gultu nodrošinājumam Vidzemes reģionā, nepieciešams veikt telpu pārbūvi, pieejamības nodrošināšanu, atjaunojot infrastruktūru un samazinot resursus. Vidzemes slimnīca ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas atrodas 108 km attālumā no Rīgas. Tā nodrošina ne tikai diennakts medicīnisko palīdzību 200 000 Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, tai skaitā sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, bet arī piedāvā medicīnas pakalpojumus - gan stacionāros, gan ambulatoros - ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Vidzemes slimnīca ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir noslēgts deleģēšanas līgums ar Nacionālo veselības dienestu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Slimnīca nodrošina diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus plānveida un akūtajiem pacientiem, nepieciešamības gadījumos nodrošina pasākumus pacienta veselības stāvokļa stabilizēšanai, lai būtu iespēja pārvest pacientu uz augstāka līmeņa slimnīcu, kā arī savas kompetences robežās uzņem pacientus no zemāka līmeņa slimnīcām. Slimnīca nodrošina insulta vienības darbību. Slimnīcā 24 stundas diennaktī neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP) iedzīvotājiem nodrošina 8 speciālisti (internists, ķirurgs, anesteziologs/reanimatologs, ginekologs, pediatrs, traumatologs, neirologs, neonatologs). Slimnīcā NMP nodrošināšanai 24 stundas diennaktī ir pieejami funkcionālās, vizuālās diagnostikas izmeklējumi (RTG, CT, USG,) un laboratorijas pakalpojumi. Vidzemes slimnīca nodrošina palīdzību sekojošos profilos: terapija, ķirurģija, neiroloģija, ginekoloģija, grūtniecība un dzemdniecība, pediatrija, uroloģija, otorinolaringoloģija, insulta vienība, traumatoloģija, psihiatrija, rehabilitācija, kardioloģija, kā arī specializācijas profilos: oftalmoloģija, grūtniecības patoloģija un neiznēsāti bērni. Vidzemes slimnīcas stacionārā 2017. gadā ārstējās 11943 pacienti, no kuriem 46% ir no Valmieras plānošanas vienības (24 % Valmieras pilsētas, 22% no pārējiem Valmieras plānošanas vienības novadiem), 19% no Valkas plānošanas vienības, 14% no Limbažu plānošanas vienības, 10% no Cēsu plānošanas vienības, 3% no Gulbenes, Rīgas un Alūksnes plānošanas vienībām pa 2%, pa 1% no Ādažu un Madonas plānošanas vienībām un 2% no pārējām. Pacientu skaits sadalījumā pa pilsētām un pagastiem ir attiecīgi 53% un 47%. Šajā brīdī atvērtas 232 stacionārās gultas. Kopējais noslogojums ir 89.54 %, bet terapijas, ķirurģijas, uroloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļā pārsniedz 100%. Analizējot ārstēto pacientu skaitu atbilstoši saslimšanas diagnožu grupām, lielākais skaits ir bijis tieši ar sirds un asinsrites traucējumiem, kā arī lielākais mirušo pacientu īpatsvars pēdējos 5 gados ir bijis no sirds un asinsvadu slimībām. 2017. gadā Vidzeme slimnīcā veiktas 3619 operācijas. Ambulatoro speciālistu konsultācijas izmantojuši vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju, savukārt funkcionālās diagnostikas izmeklējumi veikti 11 7110 stacionārajiem un 7702 ambulatorajiem pacientiem, bet endoskopiskie izmeklējumi attiecīgi 904 un 2460 pacientiem. 2017. gadā veiktie ultrasonogrāfiskie izmeklējumi stacionāra pacientiem - 5186 un ambulatorajiem - 8903.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot medicīnas tehnoloģiju iegādi Vidzemes slimnīcā un Cēsu klīnikā, un atjaunojot neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūru. Mērķa sasniegšanai tiks veikta: 1.Cēsu klīnikā : 1.1.Iekšķīgo slimību nodaļas infrastruktūras atjaunošana un pārbūve, divu liftu nomaiņa – ārstniecības korpusa 4.un 5. stāvā. 1.2.Medicīnisko tehnoloģiju iegāde. 1.3.Informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros tiks informēta sabiedrība par ERAF līdzfinansētu ieguldījumu Cēsu klīnikas infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju attīstībā. Tiks izvietots pagaidu informatīvais stends projektu uzsākot un plāksne projektu beidzot projekta aktivitāšu realizēšanas vietās Cēsu klīnikā un Vidzemes slimnīcā. Informācija par aktivitātēm ievietota Cēsu klīnikas mājas lapā, vidzemes slimnīcas mājas lapā un masu mēdijos. 2. Vidzemes slimnīcā – medicīnisko tehnoloģiju iegāde. Projekta ilgums 41 mēnesis, no līguma parakstīšanas brīža 01.12.2018. līdz 30.04.2022. Cēsu klīnikai daļa projektā iekļauto aktivitāšu realizēta 2017. gada jūnijā un 2018. jūnijā, kad tika iegādātas medicīnas tehnoloģijas – fibrogastroskops un fibrokoloniskops. 2018. gada jūnijā izsludināts iepirkums medicīnas tehnoloģu iegādei un piegādei – ultrasonogrāfs, 3D laparoskopiskā video sistēma un operāciju galds. 2018. gada 3. ceturksnī plānots izsludināt iepirkumu būvniecības tehniskā projekta izstrādei. Projekta kopējās izmaksas - 3 137 793,97 EUR Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 1 394 049,00 EUR no kurām - ERAF finansējums (85%) – 1 184 941,65 EUR Valsts budžeta finansējums (9%) – 125 464,41 EUR Ārstniecības iestādes finansējums (6%) – 83642,94 EUR Kopējais neattiecināmais privātais finansējums - 1 743 744,97 EUR Projekta aktivitātes rezultēsies ar atjaunotu, energoefektīvu infrastruktūru, funkcionāli atbilstošu, pieejamu un drošu, pacientiem ārstēšanās un personālam patīkamu vidi. Sadarbības iestādēs Cēsu klīnikā un Vidzemes slimnīcā iegādātas medicīnas tehnoloģijas, neatliekamās medicīnisās palīdzības un ambulatoro pakalpojumu attīstībai un pakalpojuma pieejamības nodrošināšani. Realizējot projektu, tiks nodrošināta neatliekamās medicīnikās palīdzības pakalpojumu pieejamība visām sabiedrības grupām, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.
Līguma noslēgšanas datums*** :27.12.2018
Projekta sākuma datums :01.12.2018
Projekta beigu datums**** :30.04.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Veselības infrastruktūra 053 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :10.10.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu