}

Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru

Projekta nosaukums :Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
Projekta numurs :9.3.2.0/17/I/001
Finansējuma saņēmējs :Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Reģ.Nr.:40003273900
Jur. adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
Projekta kopējais finansējums :1 773 722.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 507 663.70
Nacionālais publiskais finansējums* :159 634.98
Nacionālais privātais finansējums** :106 423.32
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 773 722.00
Atbildīgā iestāde :Veselības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa ir ārstniecības iestāde NRC "Vaivari", kas ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes objekts, lielākā šāda tipa medicīnas iestāde Latvijā. Galvenā NRC "Vaivari" darbības joma ir subakūtā medicīniskā rehabilitācija. Centra medicīniskā, tehniskā un profesionālā bāze ir augstā līmenī, lai spētu pilnvērtīgi sniegt plaša spektra ārstniecības pakalpojumus. Projekta netiešā mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešami centra sniegtie ārstnieciskie pakalpojumi, jo projektā veicamo darbību rezultātā pacientiem tiks nodrošināta kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība NRC ”Vaivari“. Uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tie jo īpaši būs pieejami sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Valsts apmaksātos pakalpojumus vairāk izmanto sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, jo viņu spēja maksāt par veselības aprūpes pakalpojumiem ir ievērojami zemākā nekā citiem iedzīvotājiem.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ (turpmāk tekstā -NRC ”Vaivari“) pacientiem, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu centra pacientiem un personālam, kā arī paaugstinot centra izmaksu efektivitāti. Projekta ietvaros tiks sakārtota NRC ”Vaivari“ infrastruktūra, tiks veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi slimnīcas 2.,3. un 6.nodaļās 2909 kv.m(indikatīvs rādītājs) platībā. Projektā paredzamās darbības ir tieši vērstas uz veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu pacientiem, kuru saslimstība atbilst prioritārajām veselības jomām- sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu aprūpe. Tā kā centra ēka ir nodota ekspluatācijā 1985.gadā, tā laika celtniecības kvalitāte un tehnoloģijas ir morāli un fiziski novecojušas, tad, saskaņā ar izstrādātajiem būvprojektiem, atjaunošanas darbu rezultātā tiks paplašinātas un izremontētas pacientu palātas, atbilstoši pastāvošajām normatīvajām likumdošanas prasībām par vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.Tiks sakārtotas koplietošanas telpas, kā arī modernizētas medicīniskā personāla telpas, tiks sakārtota iekšējā ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, vājstrāvas sistēma. Noslēgto līgumu ietvaros tiks nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība. Projekta ietvaros tiks iegādātas funkcionālās gultas ar pretizgulējuma matračiem pacientiem, kuras būs ērti regulējamas,uzlabojot cilvēkiem ar invaliditāti pakalpojumu saņemšanas kvalitāti. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 773 722,00 eiro, t.sk. 1 507 663,70 eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums,159 634,98 eiro valsts budžeta finansējums. Projektu plānots uzsākt 2017.gada septembrī un īstenot līdz 2019.gada 31.maijam, plānotais īstenošanas ilgums – 21 mēneši, Projektā atbalstāmās darbības ir jau uzsāktas,jo 2016.gadā ir izstrādāta Apliecinājuma karte (vienkāršotās atjaunošanas darbi 1.daļa), 2017.gada 19.aprīlī uz darba līguma pamata darbā ir pieņemta projekta vadītāja,pašlaik tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti būvdarbu un būvprojekta ekspetīzes veikšanai (1.kārta). Iepirkumus plānots izsludināt jūlija sākumā..
Līguma noslēgšanas datums*** :05.09.2017
Projekta sākuma datums :05.09.2017
Projekta beigu datums**** :31.05.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Veselības infrastruktūra 053 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu