}

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā

Projekta nosaukums :Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā
Projekta numurs :9.3.1.1/19/I/044
Finansējuma saņēmējs :Gulbenes novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90009116327
Jur. adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Vidzeme
2. Stāķi 11, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 Vidzeme
3. Doktorāts, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424 Vidzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā
Projekta kopējais finansējums :1 010 860.11
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 686 563.87
Nacionālais publiskais finansējums* :175 195.73
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :861 759.60
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupas: - 54 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte; - 10 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas aprūpes institūciju pakalpojumus. 1) 33 projektā iesaistītās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras ir iekļautas 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” mērķa grupā un no tām: a) 14 personas 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros pāries no valsts ilgstošas aprūpes institūcijas uz dzīvi pašvaldībā; b) 19 personas līdz šim nav saņēmušas nevienu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu. 2) 37 bērni ar funkcionāliem traucējumiem skaitu: a) 15 bērni, kuri līdz šim nav saņēmuši nevienu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu; ( no tiem viens ir sasniedzis pilngadību un viens miris); b) 22 bērni, kuri jau pirms tam ir saņēmuši šādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus - fizioterapeits, masāžas, hidromasāžas, reitterapija, logopēds, mikrologopēds, psihologs, smilšu spēle, bioakustiskās korekcijas, osteopāts.
Projekta kopsavilkums :Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” īstenošanas rezultātā tiks veikti ieguldījumi vairākos infrastruktūras objektos, izveidojot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, kas būtiski uzlabos cilvēku iespēju dzīvot un iekļauties sabiedrībā, veicinot to neatkarību un patstāvību. Projekta ietvaros Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē tiks izveidots dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas pilngadīgam personām ar garīga rakstura traucējumiem; "Doktorāts" Tirzas pagastā tiks izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; "Stāķi 11", Stradu pagastā tiks izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Projekta realizēšana veicinās veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības veidošanos, kas aicinās uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot indivīda tiesības uz pašnoteikšanos. Projekta rezultātā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īpatsvars tiks palielināts, bet aprūpe institūcijās – samazināta. Projekta mērķis - sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Gulbenes novadā, veicot ieguldījumus infrastruktūras objektos un izveidojot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tādējādi būtiski uzlabojot cilvēku iespēju dzīvot un iekļauties sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības: - Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. - Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide. - Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide. Projekta īstenošanas termiņš - no 2020. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim, 48 mēnešu periodā. Projekta ietvaros pilnībā tiks izveidota infrastruktūra sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, kas būtiski uzlabos cilvēku iespēju dzīvot un iekļauties sabiedrībā, veicinot to neatkarību un patstāvību. Pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ir iegādāts nekustamais īpašums adresē "Stāķi 11", Stradu pagasts, kā arī veikts iepirkums uz būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību četriem objektiem, 15.05.2019. noslēgti četri līgumi ar SIA "Elko arhitektūra" un uzsākta būvprojektu izstrāde. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 010 860,11 EUR apmērā, no kurām attiecināmās izmaksas 861 759,60 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 686 563,87 EUR, valsts budžeta finansējuma 50 280,02 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 28 838,73 EUR, pašvaldības finansējums 96 076,98 EUR un publiskās neattiecināmās izmaksas 149 100,51 EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :10.01.2020
Projekta sākuma datums :10.01.2020
Projekta beigu datums**** :31.12.2023
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Cita sociālā infrastruktūra, kas sekmē reģionālo un vietējo attīstību 055 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.06.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu