}

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā

Projekta nosaukums :Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā
Projekta numurs :9.3.1.1/19/I/032
Finansējuma saņēmējs :Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"
Reģ.Nr.:90000052533
Jur. adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Skroderu iela 13, Ventspils, LV-3601 Kurzeme
2. Kuldīgas iela 4, Ventspils, LV-3601 Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā
Projekta kopējais finansējums :1 528 525.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 866 164.18
Nacionālais publiskais finansējums* :152 852.51
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 019 016.69
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta darbības un rezultāti (raksturoti 1.5. sadaļā) tiešā veidā ietekmēs šādas mērķa grupas: 1. Pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir risks nokļūt SAC. Atbilstoši KPR DI plānā norādītajai informācijai Ventspilī dzīvo 40 pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir risks nonākt SAC. Uz Projekta iesniegšanas brīdi kādu no SBSP ir saņēmušas 10 personas ar GRT. Šīs personas saņēmušas speciālistu – psihologa, sociālā darbinieka, ergoterapeita, logopēda un fizioterapeita – konsultācijas. Nevienu SBSP nav saņēmušas 30 personas ar GRT, no kurām 20 personām vēl nav izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Šī gada otrajā pusē projekta "Kurzeme visiem" (Kurzemes plānošanas reģiona Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/004) ietvaros plānots izstrādāt individuālos atbalsta plānus vēl 20 personām ar GRT. 2. Bērni ar FT, kas dzīvo ģimenēs, bet kuriem ir risks nokļūt BSAC. Atbilstoši KPR DI plānā norādītajai informācijai Ventspilī dzīvo 55 bērni ar FT, kuriem ir risks nonākt BSAC. Projekta iesniegšanas brīdi kādu no SBSP ir saņēmuši 4 bērni ar FT (sociālās aprūpes pakalpojumu). Nevienu SBSP nav saņēmis 51 bērns ar FT, no kuriem 22 bērniem vēl nav izstrādāti individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni. Šī gada otrajā pusē projekta "Kurzeme visiem" (Kurzemes plānošanas reģiona Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/004) ietvaros plānots izstrādāt individuālos sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus vēl 22 bērniem ar FT. 3. Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem pašvaldības finansētus BSAC pakalpojumus. 2020. gada 31. decembrī BSAC pakalpojumus saņēma 12 bērni. Ar projekta darbībām tiks risinātas šādas mērķa grupu vajadzības: 1.-2. mērķa grupa: - Sniegts atbalsts GRT un FT radīto ierobežojumu pārvarēšanai, dodot iespēju dzīvot mājās un nenonākt SAC vai BSAC; - Nodrošināta iespēja saņemt SBSP mūsdienīgās, personām ar GRT un bērniem FT piemērotās telpās; - Nodrošināta iespēja saņemt SBSP DAC arī tad, ja šis pakalpojums iepriekš nav saņemts; - Nodrošināta iespēja aprūpētājam/tuviniekam iesaistīties darba tirgū; - Nodrošināta iespēja attīstīt prasmes drošā, atbalstošā vidē un iesaistīties sociālās dzīves norisēs; - Nodrošināta personu individuālajām vajadzībām atbilstoša materiāltehniskā bāze. 3. mērķa grupa: - Nodrošināta iespēja saņemt ĢVPP 12 ārpusģimenes aprūpē esošiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības bērniem; - Nodrošināta vide, kas pietuvināta dzīvei ģimenē un veicina sociālo prasmju attīstību; - Nodrošināta personu individuālajām vajadzībām atbilstoša materiāltehniskā bāze. Projekta ietvaros nav plānots izveidot SBSP vietas personām ar GRT, kas iznāks no valsts SAC.
Projekta kopsavilkums :Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” mērķis ir izveidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaprūpes prasmes un neatkarīgas dzīves iespējas, kā arī izveidot infrastruktūru bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes nodrošināšanai ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Projekta ietvaros tiks izveidota dienas aprūpes centra (turpmāk – DAC) un ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (turpmāk – ĢVPP) infrastruktūra, radot apstākļus indivīda vajadzībām atbilstošu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT), pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. DAC un ĢVPP sekmēs mērķa grupu pašaprūpes prasmes un neatkarīgas dzīves iespējas, tādējādi mazinot risku nokļūt institucionālā aprūpē un tikt izolētiem no sabiedrības. Projekta ietvaros plānotās galvenās darbības un sasniedzamie rezultāti: 1. Izveidota infrastruktūra DAC: 1.1. Izveidotas 20 vietas DAC SBSP sniegšanai bērniem ar FT; 1.2. Izveidotas 30 vietas DAC SBSP sniegšanai pilngadīgām personām ar GRT. 2. Izveidota infrastruktūra ĢVPP: 2.1. Izveidoti 2 dzīvokļi, kuros katrā būs izveidotas ne vairāk kā 8 vietas (kopā 12) bērniem ārpusģimenes aprūpei ģimeniskā vidē. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2019. gada augustā un pabeigt 53 mēnešu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim. Pirms Vienošanās noslēgšanas Sadarbības iestādi izdarītais: • 04/2018 veikta nekustamā īpašuma iegāde Kuldīgas ielā 4-3, Ventspilī; • 09/2018 veikta objekta “Kuldīgas ielā 4” vizuālā un tehniskā apsekošana un arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija; • 02/2019 uzsākta objekta “Kuldīgas ielā 4” būvdarbu dokumentācijas izstrāde; • 03/2021 uzsākta objekta “Skroderu ielā 13 un Skroderu ielā 13A” būvdarbu dokumentācijas izstrāde. Projekta kopējās izmaksas ir saistītas ar Projekta īstenošanu un nepieciešamas tajā norādīto darbību īstenošanai, mērķa grupu vajadzību nodrošināšanai un definēto problēmu risināšanai. Tas nodrošinās Projekta izvirzītā mērķa un radītāju sasniegšanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 1 528 525,00, no tām plānotās attiecināmās izmaksas ir 1 019 016,69 EUR, no kurām 85% jeb 866 164,18 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 3% jeb 30 570,50 EUR valsts budžeta dotācija un 12% jeb 122 282,01 EUR pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums projekta neattiecināmajām izmaksām EUR 509 508,31. Projektu plānots īstenot sinerģijā ar projektu “Kurzeme visiem” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros (Kurzemes plānošanas reģiona Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/004).
Līguma noslēgšanas datums*** :03.09.2019
Projekta sākuma datums :01.08.2019
Projekta beigu datums**** :31.12.2023
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 100.00
2. Cita sociālā infrastruktūra, kas sekmē reģionālo un vietējo attīstību 055 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.02.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu