}

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakā

Projekta nosaukums :Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakā
Projekta numurs :9.3.1.1/18/I/017
Finansējuma saņēmējs :Balvu novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90009115622
Jur. adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Abrenes iela 9, Viļaka, Balvu nov., LV-4583 Latgale
2. Balvu iela 10, Viļaka, Balvu nov., LV-4583 Latgale
3. Tautas iela 6, Viļaka, Balvu nov., LV-4583 Latgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā
Projekta kopējais finansējums :539 770.01
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 308 947.93
Nacionālais publiskais finansējums* :217 916.78
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :526 864.71
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Viļakas novada pašvaldībā 2016.gadā dzīvoja 668 personas ar invaliditāti (VDEĀVK 2016.gada dati), un, balstoties uz MK noteikumiem Nr.871 3.1. punktu 87 personas ir DI mērķa grupa (pieaugušie ar GRT, 1. un 2. grupa), t.sk. 13 personas ar 1.grupas invalīdi un 74 personas ar 2.grupas invaliditāti. No šīm personām, 78 ir pašvaldības redzes lokā, jo tām ir risks nonākt institūcijās un deviņas personas ir izvērtētas DI projekta ietvaros. Šīs personas šobrīd dzīvo sabiedrībā un daļa dzīvo ar vecākiem, kas jau ir pensionēšanās vecumā, līdz ar to palielinās risks, personām ar GRT palikt vieniem un nonākt institūcijās, kā arī atbalsta plānos ir norādīts, ka šīm personām ir nepieciešams atbalsts dažādu iemaņu apgūšanā (komunikācija un saskares iemaņas, atbalsts pašaprūpē, nodarbības jaunu prasmju apgūšanā, konsultācijas), kā arī iespējamās dzīvesvietas nodrošinājums, jo uz pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem ir garas rindas un tur netiek nodrošināta sociālā darbinieka klātbūtne. Lai sekmētu personu ar GRT integrēšanu sabiedrībā, Viļakā veidos divus sabiedrībā balstītos pakalpojumus personām ar GRT – grupu dzīvokli un dienas aprūpes centru. Grupu (māja) dzīvoklis būs paredzēts personām, kurām nav nepieciešams atbalsts pašaprūpē un jau ir saņēmuši sabiedrībā basltītus sociālos pakalpojumus (psihologa individuālās konsultācijas),kā arī personas ar GRT, kuras vēl nav saņēmušas atsevišķus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus DI projekta ietvaros. tādējādi tiks nodrošināts personām ar GRT mājoklis Viļakas apkaimes teritorijā (jo izvērtētās personas nevēlās pārcelties uz citiem novadiem), individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā (prasmju pilnveidošanā, atbalsts pašaprūpē un darba meklēšanā, saskares iemaņu apgūšanā), diennakts uzraudzību, atbalstu aktīva dzīvesveida veicināšanā un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas. Savukārt prasmju un pašdarbības spēju attīstīšana, palīdzību pašaprūpē, fiziskās un relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes tiks nodrošinātas dienas aprūpes centrā, tādējādi pilnveidojot personu ar GRT prasmes un iekļaujot tos sabiedrībā. Viļakas novada pašvaldībā, 2016.gadā, dzīvoja 72 bērni ar invaliditāti (VDEĀVK 2016.gada dati), un, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 871 3.3. punktu šie bērni ir DI mērķa grupa (bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes). No 72 bērniem tika izvērtēti 18 bērni un līdz šim mirklim 11 bērni ir saņēmuši VDEĀVK lēmumu par invaliditātes pagarinājumu. Pēc DI plāna, bērniem ar FT tiks labiekārtotas divas telpas VVAC, lai nodrošinātu rehabilitācijas pakalpojumus 15 bērniem ar FT (kopā ir 72 bērni), jo šie rehabilitācijas pakalpojumi ir ļoti būtiski un nepieciešami, bērnu fiziskajai un emocionālajai attīstībai. Šajās telpās varēs saņemt pakalpojumus bērni ar FT, kas jau pirms tam ir saņēmuši sabiedrībā balstītus pakalpojumus, kā arī tie bērni ar FT, kas līdz šim nav saņēmuši nevienu sabiedrībā balstītu pakalpojumu. 2018.gadā tika sniegti šādi sabiedrībā balstīti pakalpojumi bērniem ar FT: 129 fizioterapijas individuālās konsultācijas un 55 masāžas pakalpojumi bērniem ar FT VVAC, kas norāda uz pakalpojumu svarīgumu un nepieciešamību Viļakas novadā,kā arī tika saņemti 59 reitterapijas pakalpojumi. Arī nākamgad ģimenes vēlas saņemt šos pakalpojumus VVAC, jo tie manāmi uzlabo bērnu ar FT veselības stāvokli, tāpēc Balvu novada pašvaldība turpinās labiekārtot divas telpas VVAC, rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Bērnu likumiskie pārstāvji saņēma 70 pakalpojumus (30 reizes fizioterapiju un 40 reizes masāžu, kā atsevišķu fizioterapijas veidu). Ir paredzēts attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru līdzšinēji pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem: kuras līdz šim nav saņēmušas nevienu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (7 personas) un kuras jau pirms tam ir saņēmušas atsevišķus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (3 personas, saņēma psihologa individuālās konsultācijas). Ir paredzēts attīstīt sabiedrībā balstītu sociālos pakalpojumus un to infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: kuri līdz šim nav saņēmuši nevienu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (5 bērni) un kuri jau pirms tam ir saņēmuši atsevišķus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (10 bērni, apmeklēja fizioterapijas, reitterapijas, psihologa un masāžās individuālās nodarbības).
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis: grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveide Viļakā, personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas centra – divu caurstaigājamo telpu iekārtošana, rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Galvenās darbības: Balvu ielas 10 (Viļaka) vecās dzīvokļu ēkas atjaunošana un grupu dzīvokļu izveide (t.sk. labiekārtošanas darbi), Abrenes ielas 9 (Viļaka) vecās ēkas atjaunošana un dienas aprūpes centra izveide (t.sk. labiekārtošanas darbi) personām ar GRT, labiekārtošanas darbi „Viļakas veselības aprūpes centrā” Tautas ielā 6 (Viļakā) – rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar FT. Projekta ilgums:2019.gada 25.jūlija līdz 2021.gada 30.septembrim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 539 770,01 euro, t.sk. neattiecināmās izmaksas 12 905,30 euro un attiecināmās izmaksas 526 864,71 euro, kuras veido ERAF finansējums 308947,93 euro, Valsts budžets 33 784,33 euro, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 15186,23 euro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 168946,22 euro apmērā. Projektā plānotās darbības tiks īstenotas tiešā sinerģijā ar SAM 9.2.2.1. pasākumu "Deinstitucionalizācija" un Balvu novada pašvaldība ir sadarbības partneris Latgales plānošanas reģionam 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros.
Līguma noslēgšanas datums*** :25.07.2019
Projekta sākuma datums :25.07.2019
Projekta beigu datums**** :30.09.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Cita sociālā infrastruktūra, kas sekmē reģionālo un vietējo attīstību 055 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :01.06.2023
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu