}

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis"

Projekta nosaukums :Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un to likumisko pārstāvju un audžuģimeņu sociālās rehabilitācijas programma "Brīvbrīdis"
Projekta numurs :9.2.2.3/18/A/010
Finansējuma saņēmējs :Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"
Reģ.Nr.:40008137568
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013 Rīga
2. Meždruvas 1, Garkalnes nov., LV-2137 Pierīga
3. Skultes muiža, Skultes pag., Limbažu nov. Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.2.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem
Projekta kopējais finansējums :91 405.15
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 77 694.38
Nacionālais publiskais finansējums* :13 710.77
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :91 405.15
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķgrupa ir 26 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī šo bērnu likumiskie pārstāvji. Paredzēts, ka projektā tiks iesaistīti vismaz 20 bērni no Rīgas pilsētas, pārējie 5 no Rīgas reģiona ( Ādaži, Jūrmala, Carnikava ) , kā arī attiecīgi vismaz 24 to likumiskie pārstāvji un audžuģimenes, vadoties pēc statistikas datiem ( aplūkoti sadaļā 1.3.) tieši Rīgā un tās reģionā dzīvo vislielākais bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem skaits. Mērķgrupas skaits ir pamatots ar līdzšinējo pieredzi pēc līdzīgu aktivitāšu ieviešanas ( organizācijas kapacitātes ziņā) , kā arī pēc līdzšinējās sadarbības ar Rīgas un reģionālajiem organizācijas sadarbības partneriem (32 NVO, 10 sociālie dienesti, 5 speciālās izglītības iestādes, VSAC „Rīga” ). Mērķgrupas atlase tiks veikta proporcionāli no Rīgas pilsētas un tā reģiona, informējot gan bērnu likumiskos pārstāvjus un audžuģimenes, kuri iepriekš piedalījušies sociālās rehabilitācijas pasākumos, gan organizācijas partnerus par iespējamo līdzdalību projektā. Tiek pieņemts, ka mērķgrupas sadalījums pa dzimumiem ir vienlīdzīgs, jo nav specifisku noteikumu, kas varētu ietekmēt mērķgrupas skaitu pēc dzimuma. Projektā galvenokārt tiek aptverti konkrēta vecuma mērķa grupas bērni – pirmskolas, sākumskolas bērni, vadoties pēc organizācijas pieredzes, tieši šī vecuma mērķa grupas bērniem pietrūkst savstarpējas komunikācijas, iespējas līdzdarboties ar līdzīga vecuma bērniem, integrēties sabiedrībā, kā arī tiem ir nepieciešamas papildus sociālās rehabilitācijas iespējas, jo tiek uzsāktas skolas gaitas. Mērķgrupu veido dažādas tautības, reliģijas un abu dzimumu pārstāvji, tādējādi pasākumos paredzēto kopīgu mērķu sasniegšana apvieno dažādus indivīdus un veicina līdzcietību, toleranci un dažādu kultūru iepazīšanu. Mērķgrupu veido gan krieviski, gan latviski runājošie un neformālā vidē, komunikācijā ar vienaudžiem tiks papildinātas arī latviešu valodas prasmes. Otrā mērķgrupa ir bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes, kuriem tiks sniegti 20 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - grupu nodarbības. Arī šo bērnu vecākiem ir būtiski saņemt savlaicīgu rehabilitāciju, problēmsituācija sīkāk aprakstīta sadaļā 1.3. Ar lielāko daļu mērķgrupas bērniem un to likumiskajiem pāstāvjiem un audžuvecākiem, kuri projeka laikā saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, ir ilgstoša sadarbība. 2017.gada pavasarī tika saņemts finansējums un uzsākta sociālās rehabilitācijas programma „ Kopā varam!” , kuras ietvaros 10 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un to likumiskie pārstāvji un audžuģimenes piedalījās dažādās izglītojošās, motivējošās, uz izaugsmi un attīstību tendētās individuālās, kā arī grupu nodarbībās. Saredzot projekta nepieciešamību, vecāku un bērnu pieprasījumu un pozitīvās atsauksmes, kā arī sociālo dienestu novērtējumu, tika meklēts un atrasts finansējums projekta turpinājumam. No 2018.gada janvāra tiek īstenots projekts „Brīvbrīdis”, kura ietvaros tiek turpinātas aizsāktās darbības un sociālā rehabilitācija. Projektā daļēji iesaistīti tie paši mērķgrupas bērniem un to likumiskie pārstāvji un audžuģimenes, līdz ar to nodrošinot projekta ilgtspēju un kvalitatīvu progresu, kā arī piesaistot jaunus bērnus un likumiskos pārstāvjus un audžuģimenes. 2018.gadā konkrēto sociālo pakalpojumu saņem 20 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un to likumiskie pārstāvji un audžuģimenes. „Jauno” mērķgrupas bērnu un to vecāku piesaiste 2018. gadā notika vadoties pēc pašu vecāku ieteikumiem, kā arī sociālo dienestu rekomendācijām. Tika veikta rūpīga izvērtēšana, nosakot katra bērna un vecāka vajadzības, veikta papildus darbinieku, speciālistu un brīvprātīgo resursu piesaiste. Uzsākot šo projektu - sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, vairāk kā pusei ( 15 bērniem ) jau būs izstrādāts individuālo pakalpojumu plāns, jo darbs ar šiem bērniem un to likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm jau veikts iepriekš. Aptuveni 10 bērniem sadarbībā ar speciālistiem tiks daļēji vai pilnībā izstrādāts individuālais pakalpojumu plāns. Tā kā arī iepriekš ir sniegti līdzīga veida sociālie pakalpojumi, sākoties projektam, organizācijai būs panākta vienošanās ar visiem nepieciešamajiem speciālistiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai mērķa grupas personām. Lai izvairītos, lai projektā neiesaistītu mērķa grupas personas, kuras vienlaikus saņem atbalstu 9.2.2.pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” un 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros, par katru konkrēto bērnu tiks veikts saskaņojums ar vecākiem, kā arī ar vietējās pašvaldības sociālo dienestu.
Projekta kopsavilkums :Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" ( turpmāk tekstā organizācija) paredz ieviest pasākumu, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 26 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās un citas prasmes un zināšanas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, izglītotu, izmantojot neformālās izglītības metodes, motivētu un celtu pašapziņu, uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī ieviestu atbalsta pasākumus viņu vecākiem, likumiskajiem aizbildņiem vai audžuvecākiem. Projekta ietvaros tiks sniegti 20 individuālie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi katram bērnam, kas uzlabos viņu veselības stāvokli, attīstīs bērnu intelektuālās un aktīvās kustību un komunikācijas spējas, cels pašapziņu: psihologa konsultācijas; kanisterapija; mākslas terapija; reitterapija; spēļu terapija; ABA terapija; fizioterapija. Vadoties pēc organizācijas iepriekšējās pieredzes, mērķa grupas bērniem pietrūkst savstarpējās komunikācijas, iespējas līdzdarboties ar līdzīga vecuma/problēmu bērniem, integrēties sabiedrībā, iegūt jaunas prasmes, iegūt jaunus draugus un atbalsta personas. Tādēļ plānots, ka daļu no pakalpojumiem tiks sniegti kā grupu nodarbības. Paredzēts, ka projektā tiks īstenotas 20 grupu nodarbības, kurās bērni tiks nodarbināti plaša spektra izglītojošās, attīstošās un rehabilitējošās nodarbībās: mākslas terapija, mālošana, vizuālās mākslas, otrreizējās pārstrādes produktu apguves nodarbības, sportiskas aktivitātes, kustību, mūzikas un dejas terapijas, kā arī spēļu un rotaļu terapijas. 24 mērķgrupas bērnu vecāki, aizbildņi vai audžuvecāki piedalīsies 20 dažādās izglītojošās, motivējošās, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanas nodarbībās, tādējādi ne tikai paplašinot savu redzesloku un intereses, bet arī gūstot morālu, psiholoģisku, kā arī praktisku atbalsu ikdienas problēmu risināšanā: drāmas terapija, ģimenes psihologa, personības izaugsmes, kustību un dejas terapijas, pavārmākslas, veselīga dzīves veida, publiskās uzstāšanās, karjeras un darba pieredzes gūšanas konsultanta prakstiskās nodarbības. Projektam noslēdzoties paredzēts, ka 26 bērni ar funkcionāliem traucējumiem būs saņēmuši 40 sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, savukārt, 24 mērķgrupas bērnu vecāki, aizbildņi vai audžuvecāki 20 sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Pozitīvā pieredze tiks nodota arī citiem mērķgrupas bērniem un to ģimenēm. Netiešie ieguvēji būs citi ģimenes locekļi, vienaudži, vecāku draugi un sabiedrība kopumā. Projekta īstenošanas laiks : no 01.04.2019. līdz 31.08.2020. (17 mēneši) Projektā plānotās kopējās izmaksas un kopējās attiecināmās izmaksas : 91 405.15 EUR :
Līguma noslēgšanas datums*** :13.02.2019
Projekta sākuma datums :01.04.2019
Projekta beigu datums**** :31.08.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 112 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :29.11.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu