}

Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

Projekta nosaukums :Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide
Projekta numurs :9.2.2.2/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Reģ.Nr.:90000022064
Jur. adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 90000043403 Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 90000024455 Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
3. Madonas novada pašvaldība 90000054572 Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
4. Bauskas novada administrācija 90009116223 Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
5. Balvu novada pašvaldība 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
6. TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
7. LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 90000063185 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
8. RĒZEKNES PILSĒTAS DOME 90000025465 Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
9. TUKUMA NOVADA DOME 90000050975 Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
10. JELGAVAS PILSĒTAS DOME 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.2.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem
Projekta kopējais finansējums :4 727 073.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 4 018 012.00
Nacionālais publiskais finansējums* :709 061.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :4 727 073.00
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Pasākuma mērķa grupa: 1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām VDEĀVK ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti (turpmāk – personas ar garīga rakstura traucējumiem); 2. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti (turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem) un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene. Pēc VDEĀVK datiem 01.01.2016. valstī bija 174 605 personas ar invaliditāti, no kurām 21 797 personām (15%) invaliditāte ir noteikta psihisku un uzvedības traucējumu dēļ. 2014. gadā pirmreizēji invaliditāte noteikta 17 277 personām, no kurām 1039 ir bērni, 1536 pilngadīgām personām invaliditāte noteiktu tieši psihisko un uzvedības traucējumu dēļ. Dinamikā pirmreizējā invaliditāte psihisko un uzvedības traucējumu dēļ nepārtraukti pieaug kopš 2007. gada. 2013. gada beigās Latvijā Slimību profilakses un kontroles centra reģistra uzskaitē atradās 82 993 personas ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, kas veido 4,1% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Analizējot Slimību profilakses un kontroles centra reģistra uzskaitē esošo pacientu procentuālo sadalījumu diagnožu grupās, redzams, ka vairums pacientu (75,2%) reģistrēti ar tādām hroniskām slimībām kā šizofrēnija, organiski psihiski traucējumi un garīgā atpalicība. Analizējot datus par personu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem (diagnozes F00 - F99) pēc SSK-10 klasifikācijas, teritoriālo izvietojumu, jāsecina, ka 9 republikas pilsētās kopā atrodas 40 413 personas, kas veido 48,7% no kopējā šādu personu skaita Latvijā. Tomēr atsevišķos novados mērķa grupa koncentrējas vairāk nekā dažās lielajās pilsētās, piemēram, Daugavpils, Rēzeknes, Gulbenes, Talsu, Saldus, Ogres, Kuldīgas, Dobeles novadā. 01.01.2016. no valsts budžeta tika finansētas institucionālās aprūpes vietas 5191 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, no kurām 4738 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 453 cietas bērniem. Pēc reģionālā sadalījuma klientu ar garīga rakstura traucējumiem, kuri saņem valsts finansētus aprūpes pakalpojumus, izvietojums ir šāds: 29% Rīgas plānošanas reģionā, 16% Latgales plānošanas reģionā, 20% Vidzemes plānošanas reģionā, 16% Kurzemes plānošanas reģionā un 20% Zemgales plānošanas reģionā. 1520 personas jeb 35% no kopējā VSAC klientu skaita nāk no 9 republikas pilsētām. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošo informāciju uz 17.09.2015. Latvijā ir 2 694 personas ar ierobežotu rīcībspēju. Atbilstoši Valsts statistikas pārskatu kopsavilkumā par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2014. gadā , valsts ilgstošas aprūpes institūcijās, t.sk. līgumorganizāciju sociālās aprūpes institūcijās, atradās 963 no šīm personām, savukārt, pašvaldību un citu organizāciju pilngadīgo personu sociālās aprūpes centros (turpmāk – pašvaldību ilgstošas aprūpes institūcijas) 53 personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām ir ierobežota rīcībspēja un iecelts aizgādnis. (skat tab.Nr.2 sadaļā "Citi pielikumi" pievienotajā projekta iesnieguma veidlapā). Analizējot datus pa reģioniem, ir redzams, ka vislielākais personu skaits ar ierobežotu rīcībspēju ir Rīgas plānošanas reģionā, kas sastāda pat 36% (t.sk. Rīga 23%), savukārt viszemākais skaits ir Vidzemes plānošanas reģionā, attiecīgi 10%. Plānots, ka šī projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts aptuveni 330 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem t.i. 20% no personu skaita ar ierobežotu rīcībspēju, kuras dzīvo sabiedrībā (1 678 personas). Atbilstoši VDEĀVK sniegtajai informācijai, 2015. gada janvārī bērna invalīda statuss ir 7 924 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (psihiskie un uzvedības – 2 098, dzirdes – 424, redzes – 526, kustību – 457 un pārējie – 4 419), savukārt 2014. gadā pirmreizēja invaliditāte tika piešķirta 1 039 bērniem (2014.gadā bērna invalīda statuss bija 7 856 bērniem). Vērtējot pēc invaliditātes cēloņa, kuros invaliditātes intensitātes rādītājs uz 10 000 bērniem līdz 18 gadu vecumam sasniedz vismaz 1%, cēloņu īpatsvars no kopējās invaliditātes struktūras ir sekojošs - psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. garīga atpalicība – 22%, iedzimtas kroplības un deformācijas – 18%, muskuļu, skeleta un saistaudu slimības – 14%, nervu sistēmas slimības – 11%, endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības, t.sk. cukura diabēts – 8%, ļaundabīgie audzēji – 5% un auss un aizauss paugura slimības – 3%. No 7 924 bērniem, sadalījumā par plānošanas reģioniem, lielākais bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits ir Rīgas plānošanas reģionā – 3 724 (47%), tam seko Latgales plānošanas reģions ar 1 268 (16%), Kurzemes - 1 030 (13%), Zemgales – 951 un Vidzemes 951 (12%). Lielo pilsētu griezumā – Rīga – 2 139 (27%), Liepāja - 317 (4%), Daugavpils - 237 (3%), Jelgava - 212 (3%), Rēzekne - 144 (2%), Jūrmala – 124 (1%), Ventspils – 119 (1%), Valmiera - 109 (1%) un Jēkabpils – 96 (1%). Novadu griezumā lielākais skaits ir Talsu novadā – 158 (2%), Tukuma novadā – 145 (2%), Balvu novadā – 143 (2%), Ogres novadā – 133 (2%), Saldus novadā – 129 (1,6%), Kuldīgas novadā – 123 (2%) un Rēzeknes novadā – 119 (1,5%). 2015. gada janvārī Latvijā bija 7750 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenēs, un tas liecina, ka vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji pārsvarā izvēlas audzināt bērnu ģimenē, nevis uzticēt bērna aprūpi ilgstošas aprūpes institūcijām. Lai atbalstītu šādu vecāku izvēli, ir nepieciešams maksimāli palielināt pieejamo atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.
Projekta kopsavilkums :Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai, Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros tiek īstenots projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu. Projekta mērķa grupa: 1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti (turpmāk – personas ar garīga rakstura traucējumiem); 2. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene. Projektā tiks īstenotas šādas darbības: 1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana; 2. Atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana; 3. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu; 4. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana. Plānotie projekta iznākuma rādītāji – izstrādāti 2 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personas pakalpojums un tā ieviešanas mehānisms. Projekta ietvaros īstenojamos izmēģinājumprojektos tiks iesaistītas 630 mērķa grupas personas. Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, aktivitāšu īstenošanai plānotais finansējums 4 727 073 euro, tai skaitā ESF finansējums 4 018 012 euro un valsts budžeta finansējums 709 061 euro. Projekta īstenošanas laiks no 2016. gada III ceturkšņa līdz 2021. gada IV ceturksnim, projekta īstenošanu uzraudzīs Sociālo pakalpojumu attīstības padome.
Līguma noslēgšanas datums*** :28.07.2016
Projekta sākuma datums :12.02.2016
Projekta beigu datums**** :31.10.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 112 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu