}

Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

Projekta nosaukums :Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē
Projekta numurs :9.2.1.3/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :"Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija"
Reģ.Nr.:90002056949
Jur. adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. LR IeM INFORMĀCIJAS CENTRS 90000289913 Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām
Projekta kopējais finansējums :2 391 609.80
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 2 032 868.33
Nacionālais publiskais finansējums* :358 741.47
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 391 609.80
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji • Šajā mērķa grupā ietilpst bērni, kuri, atbilstoši projekta iesnieguma 1.3. sadaļā minētajam, pamatā nāk no ģimenēm, kurās ir vecāku bezdarbs, konflikti, atkarības, bērnu pamešana novārtā, vecāku šķiršanās, vecāku sociālo un kognitīvo iemaņu trūkums, nelabvēlīgi dzīves apstākļi, u.c. Tāpat tie bieži nāk no skolām, kurās sastopas ar audzināšanas un mācīšanas paņēmienu neatbilstību, netaisnīgu, rupju, aizvainojošu attieksmi un izturēšanos, savlaicīga pedagoģiskā un sociālā atbalsta kavēšanos u.c. Rezultātā šiem mērķa grupas bērniem ir raksturīgi tādi psihiskie, uzvedības un emocionālie traucējumi kā - bēgšana no mājām, kriminālpārkāpumi, mācību kavēšana, vandālisms, vardarbība, cietsirdība, suicīdas izpausmes, emociju nestabilitāte, apreibinošu vielu lietošana u.tml. • Vienlaikus šajā mērķa grupā ietilpst arī bērni, kas pakļauti vardarbībai ģimenēs, kur tie saskārušies ar novārtā pamešanu jeb vecāku nolaidību, emocionālo vardarbību, fiziski vardarbīgu izturēšanos un seksuālu vardarbību. Rezultātā šie mērķa grupas bērni biežāk smēķē, lieto atkarību izraisošas vielas, uzsāk agrīnu (11 - 15 gadi) dzimumattiecību pieredzi, kā arī to vidū ir lielāka pašnāvības mēģinājumu varbūtība. • Tāpat šajā mērķa grupā ietilpst arī bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji, kuri, atbilstoši projekta iesnieguma 1.3. sadaļā minētajam, nevēlas sadarboties vai ignorē pastāvošās problēmas ģimenē, jo bieži vien neapzinās savas iesaistīšanās nozīmi sadarbībā ar speciālistiem vai uzskata, ka situācija jārisina tikai speciālistiem. Tāpat bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem trūkst profesionālā atbalsta bērna diagnosticēšanai un uzvedības traucējumu vai saskarsmes grūtību cēloņa noteikšanai. Rezultātā tie nesaņem atbalstu bērnu audzināšanas jautājumos, kā arī tiem nav zināšanu un iemaņu par bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumiem. • Projektā plānots piesaistīt 1000 bērnus ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem vai/un kas pakļauti vardarbībai ģimenē, kā arī bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem 2250 likumiskos pārstāvjus vai aprūpētājus. • Bērnu un likumisko pārstāvju vai aprūpētāju piesaiste tiks nodrošināta, izmantojot izglītības iestāžu, bāriņtiesu, pašvaldību iestāžu un VBTAI speciālistu sniegto informāciju par mērķa grupas bērniem un attiecīgi viņu ģimenes locekļiem, kā arī popularizējot Konsultatīvās nodaļas darbu sociālajos tīklos. • Analizējot pieejamos datus par bērniem no izglītības iestādēm, kas potenciāli varētu būt arī projekta mērķa grupa, jāmin, ka 2014. gadā Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija izvērtēja 831 izglītojamā spējas, attīstības līmeni un veselības stāvokli, izsniedzot atzinumu par atbilstošu izglītības programmu. To vidū bērni ar mācīšanās traucējumiem, zemu kopējo intelektuālo spēju attīstības līmeni; kavētu attīstību kādā no funkcionālām jomām; specifiskiem vai jauktiem mācīšanās traucējumiem; vizuāli telpisko, verbāli loģisko spēju traucējumiem; funkciju attīstības traucējumiem u.c. • Apkopojot bāriņtiesu sniegtos datus par potenciālo projekta mērķa grupu, redzams, ka 2014. gadā 1551 bērni atradās ārpusģimenes aprūpes iestādēs (bērnu namos, sociālās aprūpes centros), 1743 ģimenēs bāriņtiesas konstatējušas nepietiekamu bērna attīstības un audzināšanas nodrošinājumu, 1605 bērnu 1404 vecākiem pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības. • Analizējot pārskatus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībās, redzams, ka sociālo dienestu uzskaitē kopā 2014. gadā bija 27 619 ģimenes ar bērniem, kurās kopumā bija 102 950 personas, kas arī par potenciāli varētu būt projekta mērķa grupa. • Arī VBTAI strādā ar personām, kas potenciāli varētu būt projekta mērķa grupa. Piemēram, 2014. gadā tā veica 350 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, internātskolās, speciālajās internātskolās, vispārizglītojošajās un speciālajās skolās, pirmsskolās, krīžu un rehabilitācijas centros, ārstniecības iestādēs, pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, u.c. 2014.gadā sniegtas 2742 konsultācijas par bērnu tiesību jautājumiem, no tām 1406 konsultācijas tika sniegtas juridiskajām personām, sniegtas konsultācijas 444 pašvaldību speciālistiem, organizētas 16 tikšanās ar pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem. Valsts un pašvaldību speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie subjekti (speciālisti), kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā • Šajā mērķa grupā ietilpst speciālisti, kas minēti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā. • Speciālistiem trūkst profesionālā atbalsta bērna diagnosticēšanai un uzvedības traucējumu vai saskarsmes grūtību cēloņa noteikšanai. Tāpat starp dažādu nozaru speciālistiem nav attīstīts starpinstitūciju sadarbības un komandas darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā, tiem nav pietiekamu zināšanu, izpratnes un profesionālo iemaņu noteiktu gadījumu risināšanai darbā ar bērniem un nav izpratnes par saviem un citu nozaru speciālistu profesionālajiem uzdevumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, kas rada nepieciešamību paaugstināt šo darbinieku profesionalitāti. • Projektā plānots piesaistīt 5 825 speciālistus no minētajām jomām, kas projekta ietvaros paaugstinās profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā. • Mērķa grupas speciālistu piesaisti nodrošinās projekta 2.2. apakšdarbības „Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā” ietvaros uz uzņēmuma līgumiem, publiskā iepirkuma rezultātā piesaistīti pakalpojuma sniedzēji. VBTAI sadarbosies ar pakalpojuma sniedzējiem speciālistu piesaistes nodrošināšanā. Bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji • Šajā mērķa grupā ietilpst bērni, kuri, atbilstoši projekta iesnieguma 1.3. sadaļā minētajam, pamatā nāk no ģimenēm, kurās ir vecāku bezdarbs, konflikti, atkarības, bērnu pamešana novārtā, vecāku šķiršanās, vecāku sociālo un kognitīvo iemaņu trūkums, nelabvēlīgi dzīves apstākļi, u.c. Tāpat tie bieži nāk no skolām, kurās sastopas ar audzināšanas un mācīšanas paņēmienu neatbilstību, netaisnīgu, rupju, aizvainojošu attieksmi un izturēšanos, savlaicīga pedagoģiskā un sociālā atbalsta kavēšanos u.c. Rezultātā šiem mērķa grupas bērniem ir raksturīgi tādi psihiskie, uzvedības un emocionālie traucējumi kā - bēgšana no mājām, kriminālpārkāpumi, mācību kavēšana, vandālisms, vardarbība, cietsirdība, suicīdas izpausmes, emociju nestabilitāte, apreibinošu vielu lietošana u.tml. • Vienlaikus šajā mērķa grupā ietilpst arī bērni, kas pakļauti vardarbībai ģimenēs, kur tie saskārušies ar novārtā pamešanu jeb vecāku nolaidību, emocionālo vardarbību, fiziski vardarbīgu izturēšanos un seksuālu vardarbību. Rezultātā šie mērķa grupas bērni biežāk smēķē, lieto atkarību izraisošas vielas, uzsāk agrīnu (11 - 15 gadi) dzimumattiecību pieredzi, kā arī to vidū ir lielāka pašnāvības mēģinājumu varbūtība. • Tāpat šajā mērķa grupā ietilpst arī bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji, kuri, atbilstoši projekta iesnieguma 1.3. sadaļā minētajam, nevēlas sadarboties vai ignorē pastāvošās problēmas ģimenē, jo bieži vien neapzinās savas iesaistīšanās nozīmi sadarbībā ar speciālistiem vai uzskata, ka situācija jārisina tikai speciālistiem. Tāpat bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem trūkst profesionālā atbalsta bērna diagnosticēšanai un uzvedības traucējumu vai saskarsmes grūtību cēloņa noteikšanai. Rezultātā tie nesaņem atbalstu bērnu audzināšanas jautājumos, kā arī tiem nav zināšanu un iemaņu par bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumiem. • Projektā plānots piesaistīt 1000 bērnus ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem vai/un kas pakļauti vardarbībai ģimenē, kā arī bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem 2250 likumiskos pārstāvjus vai aprūpētājus. • Bērnu un likumisko pārstāvju vai aprūpētāju piesaiste tiks nodrošināta, izmantojot izglītības iestāžu, bāriņtiesu, pašvaldību iestāžu un VBTAI speciālistu sniegto informāciju par mērķa grupas bērniem un attiecīgi viņu ģimenes locekļiem, kā arī popularizējot Konsultatīvās nodaļas darbu sociālajos tīklos. • Analizējot pieejamos datus par bērniem no izglītības iestādēm, kas potenciāli varētu būt arī projekta mērķa grupa, jāmin, ka 2014. gadā Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija izvērtēja 831 izglītojamā spējas, attīstības līmeni un veselības stāvokli, izsniedzot atzinumu par atbilstošu izglītības programmu. To vidū bērni ar mācīšanās traucējumiem, zemu kopējo intelektuālo spēju attīstības līmeni; kavētu attīstību kādā no funkcionālām jomām; specifiskiem vai jauktiem mācīšanās traucējumiem; vizuāli telpisko, verbāli loģisko spēju traucējumiem; funkciju attīstības traucējumiem u.c. • Apkopojot bāriņtiesu sniegtos datus par potenciālo projekta mērķa grupu, redzams, ka 2014. gadā 1551 bērni atradās ārpusģimenes aprūpes iestādēs (bērnu namos, sociālās aprūpes centros), 1743 ģimenēs bāriņtiesas konstatējušas nepietiekamu bērna attīstības un audzināšanas nodrošinājumu, 1605 bērnu 1404 vecākiem pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības. • Analizējot pārskatus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībās, redzams, ka sociālo dienestu uzskaitē kopā 2014. gadā bija 27 619 ģimenes ar bērniem, kurās kopumā bija 102 950 personas, kas arī par potenciāli varētu būt projekta mērķa grupa. • Arī VBTAI strādā ar personām, kas potenciāli varētu būt projekta mērķa grupa. Piemēram, 2014. gadā tā veica 350 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, internātskolās, speciālajās internātskolās, vispārizglītojošajās un speciālajās skolās, pirmsskolās, krīžu un rehabilitācijas centros, ārstniecības iestādēs, pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, u.c. 2014.gadā sniegtas 2742 konsultācijas par bērnu tiesību jautājumiem, no tām 1406 konsultācijas tika sniegtas juridiskajām personām, sniegtas konsultācijas 444 pašvaldību speciālistiem, organizētas 16 tikšanās ar pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvjiem. Valsts un pašvaldību speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie subjekti (speciālisti), kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā • Šajā mērķa grupā ietilpst speciālisti, kas minēti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā. • Speciālistiem trūkst profesionālā atbalsta bērna diagnosticēšanai un uzvedības traucējumu vai saskarsmes grūtību cēloņa noteikšanai. Tāpat starp dažādu nozaru speciālistiem nav attīstīts starpinstitūciju sadarbības un komandas darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā, tiem nav pietiekamu zināšanu, izpratnes un profesionālo iemaņu noteiktu gadījumu risināšanai darbā ar bērniem un nav izpratnes par saviem un citu nozaru speciālistu profesionālajiem uzdevumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, kas rada nepieciešamību paaugstināt šo darbinieku profesionalitāti. • Projektā plānots piesaistīt 5 825 speciālistus no minētajām jomām, kas projekta ietvaros paaugstinās profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā. • Mērķa grupas speciālistu piesaisti nodrošinās projekta 2.2. apakšdarbības „Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā” ietvaros uz uzņēmuma līgumiem, publiskā iepirkuma rezultātā piesaistīti pakalpojuma sniedzēji. VBTAI sadarbosies ar pakalpojuma sniedzējiem speciālistu piesaistes nodrošināšanā.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis: Pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē, paaugstinot speciālistu profesionalitāti un darba efektivitāti, kā arī nodrošināt sabiedrības izglītošanu par vardarbību. Galvenās darbības: Konsultatīvā atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana, kuras ietvaros VBTAI tiks izveidota Konsultatīvā nodaļa, VBTAI vajadzībām pielāgota Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma un sniegts konsultatīvais atbalsts. Izstrādātas un aprobētas profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas un apmācību metodoloģijas, zināšanu pilnveides izglītības programmas un apmācību metodoloģijas, pēc kurām tiks apmācīti speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā informēšanas pasākumi sabiedrības izpratnes maiņai un iedzīvotāju aptauja par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība. Galvenie plānotie rezultāti: izveidota VBTAI Konsultatīvā nodaļa, atbalsta programmas 1000 bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, rekomendācijas bērnu uzvedības korekcijai 2250 speciālistiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem. Vienlaikus projektā tiks izstrādātas 5 zināšanu pilnveides izglītības programmas (24 stundu apjomā) un 5 apmācību metodoloģijas, 5 profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (40 stundu apjomā) un 5 apmācību metodoloģijas, pēc kurām tiks apmācīti 5 825 speciālisti, lai paaugstinātu to profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā. Izstrādāta un VBTAI tīmekļvietnē ievietota interaktīva spēle vardarbības ģimenē ar bērniem atpazīšanai un mazināšanai, izstrādāts un ieviests informēšanas pasākumu plāns un veikta iedzīvotāju aptauja par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē. Projekta ilgums: 14.04.2016. – 13.04.2021. Finansējums tika precizēts pēc Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija apstiprinātiem noteikumiem Nr.437 (spēkā no 27.07.2018.), projektā ir izveidota papildus viena amata vieta - speciālais pedagogs. Kopējās izmaksas: 2 391 609.80 EUR, tai skaitā ESF finansējums 2 032 868.33 EUR un valsts budžeta finansējums 358 741.47 EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :14.04.2016
Projekta sākuma datums :14.04.2016
Projekta beigu datums**** :31.03.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 112 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu