}

Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

Projekta nosaukums :Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings
Projekta numurs :9.2.1.2/15/I/001
Finansējuma saņēmējs :LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Reģ.Nr.:90000022064
Jur. adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām
Projekta kopējais finansējums :1 079 297.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 917 402.45
Nacionālais publiskais finansējums* :161 894.55
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 079 297.00
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir sociālās politikas veidotāji. LM misija ir stabilizēt cilvēka stāvokli sociālā riska situācijā, mazināt sociālā riska iestāšanās iespējas, veicinot godīgas darba tiesiskās attiecības, veselīgus un drošus darba apstākļus, dzimumu līdztiesību, tādējādi radot iespējas ikvienam cilvēkam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā situācijā. LM izstrādā valsts politiku bezdarba samazināšanā, sociālās palīdzības jomā, vienotu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politiku un koordinē vienotu sociālās iekļaušanas politiku (nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana) . Sociālās politikas veidotāju galvenais uzdevums ir uz pierādījumiem balstītas politikas veidošana, pretējā gadījumā īstenotās politikas ir neefektīvas un nerisina mērķa grupu vajadzības. Šobrīd uzsvars pārsvarā likts uz politikas plānošanu un ieviešanu, un nav piemērota sistemātiska pieeja rādītāju un politikas pārraudzībai. Rīcībpolitiku izvērtēšanas pamatā ir statistikas dati, kas atspoguļo sociālās politikas reālo ietekmi uz iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās situācijas izmaiņām. Tāpēc politikas novērtēšanai ir būtiska loma, lai saprastu mērķa sasniegšanas pakāpi, kas tālāk kalpotu kā pamats politikas īstenošanas uzlabošanai vai priekšlikumiem politikas izmaiņām. Sociālās iekļaušanas jomā šobrīd LM strādā pie minimālā ienākuma līmeņa reformas (2017-2020), kas vērsta uz adekvāta, pamatota un esošai situācijai atbilstoša minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas un nodrošināšanas iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem. Veiksmīgai šīs reformas ieviešanai ir būtiski un nepieciešami projekta darbību ietvaros plānotie izvērtējumi, pētījumi un metodoloģija, lai novērtētu piedāvāto iniciatīvu efektivitāti un lietderību. Sociālās iekļaušanas politikas efektīvai koordinēšanai nepieciešams visaptverošs un sistemātisks statistisko datu apkopojums un analīze, pamatojoties uz ko veikt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmi uz mērķa grupu situāciju. Minimālā ienākuma līmeņa reformas kontekstā būtiska ir arī iztikas minimuma groza izstrāde, jo tā sniegs pierādījumus par to, kādi ir nepieciešamie minimālie finanšu līdzekļi indivīdam un mājsaimniecībām to pamatvajadzību novērtēšanai, lai, izstrādājot un ieviešot rīcībpolitikas saistībā ar minimālajiem ienākumiem, novērtētu to adekvātumu. LM ir atbildīgā institūcija Latvijā par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu. Lai īstenotu ANO Konvencijā noteikto pieejas maiņu invaliditātes politikā no pasīvi medicīniskās uz sociālo un cilvēktiesībās balstīto pieeju, ir nepieciešamas izmaiņas, veidojot tādus invaliditātes seku mazināšanas pasākumus, kas veicina personas re-/integrāciju sabiedrībā un darba tirgū aktivitāti atlikušo spēju ietvaros. Ņemot vērā ANO Konvencijā noteikto pieejas maiņu un projekta sniegtos priekšlikumus , LM ir uzsākusi darbu pie izmaiņām invaliditātes politikas jomā, lai nākotnē nodalītu invaliditāti un darbspēju ierobežojumu kā divus atsevišķus lielumus. Lai veicinātu personu ar invaliditāti līdzvērtīgu dalību sabiedrībā, aktivitāti atlikušo darbspēju ietvaros un likumdošanā noteikto tiesību mērķtiecīgu izmantošanu, sniegtajam atbalstam vienlaikus jāatbilst personas vajadzībām, kas izriet no funkcionālajiem ierobežojumiem, un jābūt arī motivējošam iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tādēļ nepieciešams izvērtējums par esošā valsts atbalsta sociālās aizsardzības jomā (pabalstu, pakalpojumu, atvieglojumu, u.c.) lietderību un mērķtiecīgumu, īpaši izvērtējot rīcībpolitiku iekļaujošas izglītības un nodarbinātības veicināšanā, kas ir priekšnosacījums personu spējai sevi nodrošināt. LM izstrādā valsts politiku bezdarba samazināšanai, piedalās nodarbinātības politikas izstrādāšanā un karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanā, kā arī koordinē priekšlikumu izstrādi aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanai, finansēšanai un ieviešanai. Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju LM nodrošina bezdarbnieku profesionālo apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas, bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības ieguves, komersantu nodarbināto personu un pašnodarbināto pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības, apmācības programmu pieaugušo iesaistei mūžizglītībā, apmācības programmu bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām, kā arī karjeras konsultāciju organizēšanu.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu. Atbilstoši minētajam, tiks risināti Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) stratēģijā „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru Kabineta (turpmāk – MK) iecerēto darbību II sadaļas 84. punktā izvirzītie mērķi un noteiktās prioritātes un īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.2. pasākums „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” (turpmāk – projekts). Projektā tiks īstenotas šādas darbības: 1. Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums. 2. Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā. 3. Zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū. 4. Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti). Projekta mērķa grupa ir sociālās politikas veidotāji. Projekta īstenošanas laiks no 2015.gada 7.decembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta ietvaros tiks izstrādāti 10 iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi (izvērtējumi, metodoloģijas). Projekta atbalstāmās darbības uzraudzīs Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja (turpmāk – Komiteja) un Invaliditātes lietu nacionālā padome (turpmāk – Padome). Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā. Darbību īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums ir 1 079 297 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 917 402.45 euro un valsts budžeta finansējums – 161 894.55 euro.
Līguma noslēgšanas datums*** :07.12.2015
Projekta sākuma datums :16.07.2015
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 112 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :18.01.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu