}

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekta nosaukums :Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās
Projekta numurs :9.2.1.1/15/I/001
Finansējuma saņēmējs :LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Reģ.Nr.:90000022064
Jur. adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 90000024455 Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
2. ENGURES NOVADA DOME 90000050759 Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129
3. KANDAVAS NOVADA DOME 90000050886 Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
4. Balvu novada pašvaldība 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
5. TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
6. Ludzas novada pašvaldība 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
7. Krustpils novada pašvaldība 90009118116 Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
8. Salaspils novada dome 90000024008 Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
9. TUKUMA NOVADA DOME 90000050975 Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
10. RIEBIŅU NOVADA DOME 90001882087 Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
11. 'LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA' 90000054159 Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830
12. Rēzeknes novada pašvaldība 90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
13. Iecavas novada pašvaldības administrācija 90000056376 Skolas iela 4 - 40, Iecava, Iecavas nov., LV-3913
14. Preiļu novada dome 90000065720 Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
15. Ozolnieku novada pašvaldība 90001623310 Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
16. Saldus novada pašvaldība 90009114646 Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
17. Dobeles novada pašvaldība 90009115092 Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
18. ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 90000078782 Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447
19. Limbažu novada pašvaldība 90009114631 Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
20. Strenču novada dome 90009116346 Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
21. Kuldīgas novada pašvaldība 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
22. Daugavpils novada dome 90009117568 Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
23. Valkas novada dome 90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
24. Aglonas novada dome 90000065754 Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
25. JELGAVAS PILSĒTAS DOME 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
26. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" 90000035266 Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
27. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
28. Viļānu novada pašvaldība 90009114114 Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
29. Mālpils novada dome 90000048398 Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152
30. Jūrmalas pilsētas dome 90000056357 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
31. VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 90000043403 Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām
Projekta kopējais finansējums :8 466 013.56
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 7 196 111.53
Nacionālais publiskais finansējums* :1 269 902.03
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :8 466 013.56
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir pašvaldību un to izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti, kas saņems atbalstu apmācībām un supervīzijai, un pašvaldību sociālie dienesti un to sociālā darba speciālisti, kas piedalīsies projektā paredzēto pilotprojektu īstenošanā. Labuma guvēji ir visi iedzīvotāji, t.sk. sociālās atstumtības riskiem pakļautie sociālo dienestu klienti, t.i., iedzīvotāji krīzes situācijās, kuriem atbilstoši viņu vajadzībām un sociālā darba praksei nav pietiekoši profesionāls un efektīvs sociālo dienestu sociālā darba speciālistu atbalsts. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2014. gada beigās, atbilstoši Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, bija 1 986 096 personas. Gandrīz 11% no Latvijas iedzīvotājiem ir pašvaldību sociālo dienestu klienti . Minētās personas ir projekta īstenoto pasākumu netiešie labuma guvēji. Latvijā ir 119 pašvaldības (9 republikas nozīmes pilsētas un 110 novadi), katrā no tām ir izveidota pašvaldības iestāde – sociālais dienests. Pašvaldībās ir arī citas institūcijas, kas sniedz sociālos pakalpojumus, piem., ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, dienas centri, krīzes centri, patversmes u.c. Visās šajās institūcijās, arī pašvaldību sociālajos dienestos, strādā sociālā darba speciālisti – sociālie darbinieki, sociālās palīdzības organizatori, sociālie aprūpētāji un sociālie rehabilitētāji. Prasībās sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikts minimālais stundu apjoms gadā, kura laikā sociālā darba speciālistam, neatkarīgi no sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas, kurā tas strādā (piem., sociālais dienests, krīzes centrs utml.), kā arī neatkarīgi no šīs institūcijas juridiskā statusa (piem., valsts iestāde, pašvaldības iestāde, biedrība, nevalstiska organizācija utml.) ir jāpilnveido sava profesionālā kompetence - jāpiedalās apmācībās un supervīzijā. Sociālā darba speciālistu, kuri strādā pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, apmācībām un supervīzijai finansējuma avots līdz šim ir bijis pašvaldību budžeta līdzekļi.Projekta ietvaros par notikumiem, kas īstenoti sākot no 2016.gada 1.oktobra, 70% apmērā (līdz tam- kompensācijas apjoms 50%) pašvaldībām tiks kompensēti izdevumi par apmācībām un supervīzijām tikai tiem sociālā darba speciālistiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos un pašvaldību izveidotajās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās . Katrs sociālais dienests īsteno atšķirīgu pieeju darbinieku apmācībās un supervīziju nodrošināšanā. To nosaka finanšu resursi, pieejamība, sociālā dienesta vadītāja subjektīvā izpratne un attieksme. Projekts veicinās apmācību un supervīzijas pakalpojuma pieejamību pašvaldību sociālā darba speciālistiem visā Latvijā. Svarīgākās mērķgrupas, darbā ar kurām sociālā darba speciālistiem pietrūkst specifiskas zināšanas un prasmes, ir no psihoaktīvām vielām un azartspēlēm atkarīgās personas, vardarbībā cietušas personas, varmākas, ilgstošie bezdarbnieki, ģimenes ar bērniem, kuru vecākiem trūkst prasmes bērnu aprūpē, cilvēktirdzniecības upuri, bēgļi u.c. Profesionālu sociālo darbinieku trūkumu ietekmē dažādi faktori - sociālā darba nozares tiesiskā ietvara, sociālā darba robežu, kompetenču un atalgojuma nepilnības, kvalitātes principu sociālā darba praksē neizmantošana. SD Pētījumā secināts, ka lielais funkciju apjoms un tam neatbilstošais sociālo darbinieku skaits sociālajos dienestos ierobežo kvalitatīva sociālā darba veikšanu ar klientiem. Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanu neietekmē tā juridiskais statuss , tomēr pastāv atšķirības darbības plānošanas, novērtēšanas un atskaitīšanās kārtībā, kas traucē vienotu un sistēmisku sociālo dienestu un sociālā darba plānošanas, uzraudzības un rezultātu novērtēšanas sistēmas izveidi. Sociālajiem dienestiem, kā pašvaldību iestādēm, nav normatīvajos aktos noteikts regulējums un prasības iekšējās kontroles sistēmai, institūcijas darbības plānošanai, kā arī rezultātu uzraudzībai un novērtēšanai. Tādējādi sociālo dienestu darba uzraudzības, novērtēšanas un kontroles jomā vērojamas būtiskas atšķirības, kā arī tiek izmantoti dažādi instrumenti. Sociālajos dienestos darbā ar klientu viens no resursiem ir starpprofesionālā un starpinstitucionālā sadarbība. Sadarbība tiek veidota starp pārstāvjiem no dažādām institūcijām un citu profesiju pārstāvjiem, piemēram, bāriņtiesu darbinieki, pedagogi, ārstniecības personas, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) darbinieki, probācijas dienesta darbinieki u.c. SD Pētījumā identificētas šādas problēmas – informācijas apmaiņas trūkums; neskaidrība atbildības sadalījumos starp sadarbības partneriem, nenoteiktas katras institūcijas kompetences robežas; iesaistītajām institūcijām nav izpratnes, zināšanas un prasmes iesaistīties klienta sociālās problēmas risināšanā. Darba samaksu reglamentē Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kur 39. saime ir noteikta “Sociālais darbs”. Amatu klasificēšanu nosaka 2010. gada 30. novembra MK noteikumi Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” . SD Pētījums parāda, ka pastāv būtiskas atšķirības viena līmeņa darbinieku atalgojuma līmenī starp sociālajiem dienestiem pašvaldībās ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu. Atsevišķos sociālajos dienestos sociālajam darbiniekam ir vienāda vai mazāka darba alga, nekā sociālās palīdzības organizatoram. Kā arī veiktā analīze rāda, ka sociālo dienestu sociālo darbinieku un vairākos sociālajos dienestos arī dienestu vadītāju atalgojums, ir ievērojami zemāks, nekā to pieļauj normatīvie akti. Aptaujāto sociālo dienestu sociālo darbinieku vidējā bruto alga 2011. gadā bija 394 Ls (561 euro), kas par 4% pārsniedza vidējo attiecīgajās pašvaldībās strādājošo algu. Daudzos sociālajos dienestos darbinieku atalgojums nav saistīts ar tādiem rādītājiem kā darbinieka kvalifikācija un sasniegtie darba rezultāti. No SD Pētījumā iekļautajiem 22 sociālajiem dienestiem regulāra darbinieku novērtēšana tiek veikta tikai 10 sociālajos dienestos (45%). Tas var negatīvi ietekmēt darbinieku motivāciju. SD Pētījumā tika identificēts sociālā darba kopienā metodoloģiskās bāzes trūkums, kas kavē tā kvalitatīvu un efektīvu attīstību Latvijā. Plānots izstrādāt kopienas problēmu identificēšanas un risināšanas metodes visos Latvijas reģionos – republikas pilsētās, lielajā novadā, vidējā novadā un mazajā novada. Pašvaldības izvērtēs un noteiks optimālāko supervīzijas pakalpojuma sniegšanas veidu (grupas, komandas vai organizācijas supervīziju klātienē, kā arī individuālo supervīziju klātienē vai attālināti, izmantojot tiešsaistes video saziņas servisu) katram sociālā darba speciālistam. Mērķa grupas vajadzību apkopojumu par apmācībām projekta vadības grupa re retāk, kā reizi divos gados iesniegs izskatīšanai un lēmuma, pār nākamā perioda apmācību tēmām, pieņemšanai SDSSP. Pirms apmācību tēmu apstiprināšanas SDSSP projekta vadības un īstenošanas personāls veiks detalizētu apmācību vajadzību analīzi, t.sk. elektroniski aptaujājot pašvaldības un noskaidrojot sociālā darba speciālistiem aktuāli nepieciešamās apmācību tēmas.
Projekta kopsavilkums :Projektā no 21.04.2015. līdz 31.12.2023. ir uzsāktas un tiks risinātas “Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”” un “Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam” identificētās ar sociālā darba attīstību saistītās problēmas – nepietiekamas profesionālās prasmes sociālā darba speciālistiem darbā ar aktuālajām klienta mērķa grupām un nepietiekams sociālā darba metožu pielietojums. Projekta aktivitātes paaugstinās sociālā darba prakses kvalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām, nodrošinās efektīvu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijā, mazinās sociālās atstumtības risku un veicinās darbspējīgo personu integrāciju darba tirgū. Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, aktivitāšu īstenošanai plānotais finansējums 8 466 013,56 euro, tai skaitā ESF finansējums 7 196 111,53 euro un valsts budžeta finansējums 1 269 902,03 euro. Projekta iznākuma rādītājs – 2 000 sociālā darba speciālisti, kuri piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē - apmācībās un supervīzijā. Projektā līdz 2022. gada. 31. decembrim tiks īstenotas šādas darbības: - profesionālās kompetences pilnveide - apmācības un supervīziju nodrošināšana pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem; Projektā līdz 2023. gada 31. decembrim tiks īstenotas šādas darbības: - metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķgrupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana; - pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana, tai skaitā, pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes procesu apraksta izstrāde, pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses satura izstrāde, starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu izstrāde dažādu sociālo gadījumu vadībai, pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju izstrāde, atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrāde, kas tieši saistīta ar sociālā darbinieka kvalifikāciju un slodzi; - metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem; - sociālais darbs kopienā, tā attīstība un pilotprojekta īstenošana pašvaldībās; - ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai; - sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana. Projekta aktivitātēs minētos pilotprojektus plānots īstenot kopā ar sadarbības partneriem, kas būs Latvijas Republikas pašvaldības, kuras konkrētu pilotprojektu īstenošanai projekta īstenošanas laikā par sadarbības partneriem apstiprinās Sociālā darba speciālistu sadarbības padome (turpmāk – SDSSP). Apstiprinātie sadarbības partneri projektā, metodikas izstrādei darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, vienlaikus būs arī Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas sadarbības partneri.
Līguma noslēgšanas datums*** :21.09.2015
Projekta sākuma datums :21.04.2015
Projekta beigu datums**** :31.12.2023
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 112 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu