}

„VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”

Projekta nosaukums :„VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”
Projekta numurs :9.1.4.2/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Reģ.Nr.:40003273900
Jur. adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū
Projekta kopējais finansējums :1 323 252.58
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 1 124 764.34
Nacionālais publiskais finansējums* :198 488.24
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 323 252.58
Atbildīgā iestāde :-
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji: 1. personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti; 2. bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros, mērķa grupai izveidos un ieviesīs funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, nodrošinot, ka personas ar ārstniecības personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem tiek integrētas sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū. Kaut arī situācija darba tirgū pēdējos gados pakāpeniski uzlabojas, tomēr joprojām vairākām nestrādājošām iedzīvotāju grupām, tai skaitā personām ar invaliditāti, ir vērojamas grūtības iekļauties darba tirgū patstāvīgi vai ar to atbalstu, kas ir pieejams citiem nestrādājošiem iedzīvotājiem. Saskaņā ar NVA datiem, kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaitā (82 027personas 2014. gada beigās) 10,2% jeb 8 355 bija personas ar invaliditāti. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 5.punktu valsts budžeta programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ietvaros personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, kuru dēļ tām ir grūtības sevi aprūpēt, pārvietoties vai iekļauties sabiedrībā, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, tiek nodrošināts tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums. Bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, papildus jau saņemtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, ir nepieciešami īpaši tehniskie palīglīdzekļi mācību vides labākai adaptēšanai, ko var atstāt izglītības iestādē un nevest no/uz mājām katru dienu. Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu ir tiesības saņemt personām ar invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams funkcionālās mazspējas novēršanai, personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība, noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā, un personām ar anatomiskiem defektiem (protēzes vai ortopēdiskos apavus). Kārtību, kādā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā minētās personu grupas saņem tehniskos palīglīdzekļus nosaka MK noteikumi Nr.1474. Atbilstoši MK noteikumiem, kuri reglamentē tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma ietvaros personai tiek veikta funkcionālo spēju novērtēšana, atbilstošā tehniskā palīglīdzekļa izgatavošana, pielāgošana un lietošanas apmācība, remonts, tehniskā palīglīdzekļa aprites nodrošināšana. Tā kā tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju loku pamatā veido sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas – nestrādājošas personas ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušās personas, bērni līdz 18 gadu vecumam, personas ar funkcionēšanas traucējumiem un anatomiskiem defektiem - to nepieejamība kavē šo personu integrāciju izglītības sistēmā, darba tirgū, sabiedrībā vai arī pilnībā liedz iespēju patstāvīgi funkcionēt.
Projekta kopsavilkums :Projekts paredz Latvijā izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu, kas nodrošinās personu ar funkcionēšanas traucējumiem objektīvu funkcionēšanas novērtēšanu, kā arī izveidot īpašu asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fondu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū. Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei un ieviešanai plānotas sekojošas darbības: 1. Kvalitatīva aktuālās situācijas izpēte, kuras laikā tiks izvērtēti ārvalstīs un šobrīd Latvijā pielietotie funkcionēšanas novērtēšanas instrumenti un funkcionēšanas novērtēšanas metodes, kā arī izvērtētas iespējas ārvalstīs pielietoto funkcionēšanas novērtēšanas mehānismu ieviešanai Latvijā, un tiks sniegti priekšlikumi funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un funkcionēšanas novērtēšanas metožu pilnveidošanai, nosakot Latvijas situācijai vispiemērotāko un efektīvāko funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu, tādejādi maksimāli nodrošinot, ka izveidojamā sistēma atbilst personu ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personu ar invaliditāti un personu ar prognozējamu invaliditāti vajadzībām. 2. Pieredzes apmaiņas pasākumi, kuru ietvaros finansējuma saņēmējs organizēs pieredzes apmaiņas pasākumus par funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām ārvalstīs. 3. Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde. Šīs darbības ietvaros izstrādās: a. starptautiski atzītas un pielietotas funkcionēšanas novērtēšanas metodes personām ar funkcionēšanas traucējumiem; b. funkcionēšanas novērtēšanas protokolus atbilstoši izstrādātajām funkcionēšanas metodēm; c. metodiskos materiālus funkcionēšanas novērtēšanai atbilstoši izstrādātajiem funkcionēšanas novērtēšanas protokoliem; d. kārtību (procesa aprakstu) un sistēmas aprakstu iegūto funkcionēšanas novērtēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sagatavošanai; e. metodiskos materiālus lēmumu pieņemšanai par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu objektīvi noteikto funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā; f. metodiku funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai datu bāzē; g. protokolu izveidotās funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu izvēles sistēmas kvalitātes un efektivitātes novērtēšanai; h. priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos. 4. Finansējuma saņēmēja speciālistu (ārstu un funkcionālo speciālistu) apmācības darbam ar jauno funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu un izglītojošus pasākumus par izstrādāto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu funkcionēšanas novērtēšanā iesaistītajām interesentu grupām. 5. Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešana, tai skaitā izmēģinājumprojekta īstenošana, izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana sistēmas pilnveidošanai. Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izglītības iestādēm izveidei plānotas sekojošas darbības: 1. Kvalitatīva aktuālās situācijas izpēte, kuras laikā tiks apzinātas izglītības iestādes, kur mācās bērni un jaunieši ar funkcionēšanas traucējumiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem un kuriem, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja slēdzienu, ir izsniegts tehniskais palīglīdzeklis vai ir saņemts ārstniecības personas atzinums par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību mācību procesā, izvērtēta situācija ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu apzinātajās izglītības iestādēs, un noteikti mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi. 2. Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas apraksta izstrāde Šīs darbības ietvaros izstrādās: a. objektīvas funkcionēšanas novērtēšanas metodes; b. funkcionēšanas novērtēšanas protokolus; c. metodiskos materiālus funkcionēšanas protokolu pielietošanai funkcionēšanas novērtēšanas kopējā sistēmā; d. vispārējās un profesionālās izglītības nodrošināšanai atbilstošu asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) sarakstu; e. kārtību (procesa aprakstu), metodisko materiālu un līgumu asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas nodrošināšanai izglītības iestādēm; f. protokolu izveidotās asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas kvalitātes un efektivitātes novērtēšanai; g. priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos. 3. Finansējuma saņēmēja speciālistu (ārstu un funkcionālo speciālistu) un izglītības iestāžu darbinieku apmācības darbam ar asistīvajām tehnoloģijām (tehniskajiem palīglīdzekļiem). 4. Asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana, tai skaitā izmēģinājumprojekta īstenošana izglītības iestādēs un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana. Darbības ietvaros tiks: a. veikta funkcionēšanas traucējumu bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas traucējumiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem, kuras iegūst izglītību izglītības iestādēs, novērtēšana; b. nodrošināta asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņa izglītības iestādēm, kur mācās šie bērni un jaunieši; c. izvērtēti asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) nodrošināšanas izglītības iestādēm rezultāti; d. sagatavoti priekšlikumi asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas pilnveidošanai. Projektu plānots uzsākt 2016. gada jūlijā. Tā plānotais ilgums ir 78 mēneši. Kopējā projekta attiecināmo izdevumu summa 1 323 252,58 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 124 764,34 euro un valsts budžeta finansējums – 198 488,24 euro.
Līguma noslēgšanas datums*** :19.07.2016
Projekta sākuma datums :19.07.2016
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību 109 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu