}

Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā

Projekta nosaukums :Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā
Projekta numurs :9.1.4.1/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Reģ.Nr.:90001790030
Jur. adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū
Projekta kopējais finansējums :1 252 103.02
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 1 064 286.77
Nacionālais publiskais finansējums* :187 816.25
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 252 103.02
Atbildīgā iestāde :-
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esošie iedzīvotāji darbspējas vecumā – personas ar smagu invaliditāti un personas ar GRT. 2014.gadā VDEĀVK 4 829 cilvēkiem ir piešķīrusi invaliditāti, sniedzot ieteikumu prof. rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, tai skaitā 110 cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti (I invaliditātes grupa), 1507 cilvēkiem ar smagu invaliditāti (II invaliditātes grupa), 3131 cilvēkiem ar mēreni izteiktu invaliditāti (III invaliditātes grupa) un 81 bērnam invalīdam. Tomēr ne visi cilvēki vēlējās saņemt pakalpojumu. Tam iemesls ir salīdzinoši zemā cilvēku motivācija apgūt tiem piemērotu prof. rehabilitācijas programmu un pēc tam aktīvi iesaistīties darba tirgū. No 2699 apzinātajiem cilvēkiem 2014.gadā prof. rehabilitācijas pakalpojumu izmantoja 408 cilvēki. Viens no personu ar invaliditāti zemās motivācijas iemesliem iesaistīties prof. rehabilitācijā ir nepietiekams brīvo darba vietu, kas ir atbilstošas personām ar funkcionāliem traucējumiem, skaits un nevēlēšanās nākotnē iekļauties darba tirgū, saglabājot pasīva valsts sociālās drošības sistēmas atbalsta saņēmēja statusu, kā arī cilvēku zemais pašnovērtējums un nevēlēšanās mainīt situāciju, ko ļoti lielā mērā veicina darba devēju un sabiedrības negatīvā attieksme. Starp personām ar invaliditāti visaugstākais nodarbinātības rādītājs ir personām ar III invaliditātes grupu – vairāk kā 1/3 daļa personu ar III invaliditātes grupu ir nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas. Turpretī salīdzinoši zems nodarbinātības līmenis ir personu ar II invaliditātes grupu (15,5%) un, jo īpaši, personu ar I invaliditātes grupu (4,1%) vidū. Minētais apstāklis skaidrojams ar to, ka personām ar III invaliditātes grupu darbspēju zaudējums ir pielīdzināms 25 – 59% un iekļaušanās darba tirgū ir vieglāka nekā personām ar I un II invaliditātes grupu. Personām ar I invaliditātes grupu darbspēju zaudējums pielīdzināms 80 – 100%, savukārt personām ar II invaliditātes grupu darbspēju zaudējums pielīdzināms 60 – 79%. Pamatojoties uz minēto, personām ar I un II invaliditātes grupu ir samērā grūti un nereti pat neiespējami iekļauties darba tirgū. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prof. rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, personas ar GRT šobrīd nav noteiktas kā atsevišķa prof. rehabilitācijas klientu grupa. Mērķa grupas atlasē tiks izmantoti šādi kritēriji: •personai ir noteikta smaga invaliditāte (I un II invaliditātes grupa); •personai ir ārstējošā ārsta vai ģimenes ārsta atzinums par funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (SSK-10 klasifikācija), kā arī norādi par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai; •persona ir darbspējas vecumā. Dati par projekta mērķa grupu tiks uzkrāti SIVA esošajā Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmā, tai skaitā dati tiks apkopoti pēc teritoriālo vienību (tai skaitā pagastu) principa un horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība), nodrošinot iespēju analizēt un uzraudzīt projektā sasniegtos rezultātus. Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēma nodrošina iespēju uzkrāt personalizētus datus par katram mērķa grupas dalībniekam sniegtajiem pakalpojumiem. Informācija tiks regulāri aktualizēta un papildināta, tai skaitā fiksējot pakalpojuma pārtraukšanas gadījumus un to iemeslus. Papildus SIVA informēs elektroniski pašvaldību sociālos dienestus par mērķa grupas personām, kuras saņem prof. rehabilitācijas pakalpojumus pasākumā. Projekta ietvaros tiks veikta regulāra mērķa grupas dalībnieku anketēšana par apmierinātību ar pakalpojumu un apstākļiem, kuri motivē vai traucē darba meklējumu uzsākšanu, iesaistīšanos izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā. Informācija par projekta īstenošanu tiks ievietota SIVA tīmekļa vietnē www.siva.gov.lv un ne retāk kā reizi trijos mēnešos aktualizēta.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā–pers. ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju darba tirgū un sabiedrībā. Projektu uzsākot, tiks veikts darba tirgus pētījums, lai noskaidrotu profesijas, kuras Latvijas darba tirgū ir pieprasītas un kurās būtu iespējams iekļauties pers.ar smagu invaliditāti, kā arī pētījums, lai noskaidrotu darba tirgū pieprasītās prasmes, kuru apguve dotu iespēju darba tirgū iekļauties pers. ar GRT. Ņemot vērā darba tirgus pētījumos konstatēto, tiks nodrošināta nacionāla mēroga prof. rehabilitācijas sistēmas pilnveide un panāktas būtiskas izmaiņas prof. rehabilitācijas pakalpojumā un tā pieejamībā pers. ar smagu invaliditāti un pers. ar GRT, tai skaitā tiks pilnveidota prof. piemērotības noteikšanas sistēma, izstrādātas, licencētas, akreditētas un ieviestas jaunas, darba tirgus pieprasījumam atbilstošas prof. rehabilitācijas programmas pers. ar smagu invaliditāti. Savukārt, lai veicinātu pers. ar GRT iekļaušanos darba tirgū, projekta ietvaros tiks izstrādāta prasmju sertificēšanas sistēma un prasmju apraksti, kā arī izstrādātas un ieviestas darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmju apmācību programmas. Prof. rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros projekta mērķa grupai tiks nodrošināta ne tikai prof. rehabilitācijas programmu vai prasmju apmācību programmu apguve, bet arī pasākumi, kas nepieciešami cilvēku darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), izstrādājot individuālās rehabilitācijas plānus, tiks sniegts atbalsts darba vietas atrašanai, kā arī sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā. Prof. rehabilitācijas programmu un prasmju apmācību programmu laikā mērķa grupas dalībniekiem tiks nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pēc prof. rehabilitācijas programmas apguves mērķa grupas dalībnieks iegūs prof. kvalifikācijas apliecinošu dokumentu (diploms), savukārt pēc prasmju apmācības programmas – prasmju apliecinošu dokumentu (apliecinājums). Vienlaikus tiks nodrošināti nepieciešamie papildu pakalpojumi – izmitināšana, ēdināšana un transports. Prof. rehabilitācijas pakalpojumi tiks sniegti SIVA Jūrmalā. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par pers. ar smagu invaliditāti vai pers. ar GRT spējām, kā arī, lai motivētu iespējamos darba devējus uzsākt darba attiecības ar projekta mērķa grupas dalībniekiem, projekta ietvaros tiks veikti sabiedrības informēšanas pasākumi. Projekta iznākuma rādītās: kopējais profesionālo rehabilitāciju saņēmušo mērķa grupas personu skaits - 100. Projekta rezultāta rādītājs: nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kuri pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie – 60. Projekta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 252 103.02 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 064 286.77 euro un valsts budžeta finansējums – 187 816.25 euro Projekta darbību īstenošana uzsākta no 04.01.2016. un projekta īstenošana plānota līdz 30.06.2020.
Līguma noslēgšanas datums*** :11.04.2016
Projekta sākuma datums :04.07.2015
Projekta beigu datums**** :30.06.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību 109 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu