}

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Projekta nosaukums :Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
Projekta numurs :9.1.1.3/15/I/001
Finansējuma saņēmējs :LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Reģ.Nr.:90000022064
Jur. adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" 50103744891 Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū
Projekta kopējais finansējums :14 920 206.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 12 682 175.00
Nacionālais publiskais finansējums* :2 238 031.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :14 920 206.00
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupas ir biedrības, nodibinājumi un komersanti, izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības (turpmāk - pasākuma dalībnieki), sociālie uzņēmumi, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību (turpmāk - sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji), nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, un bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas atbilstoši Ministra kabineta 27.03.2018. noteikumiem Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību" (turpmāk - MKN Nr.173). Komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (bet pēc 01.04.2018 tikai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību), kā arī fiziskām personām, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību projekta ietvaros būs iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai 1.sadaļas 1.5.punkta 3.un 4.darbības ietvaros, izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības. Projektā iesaistīto sociālo uzņēmumu skaits paredz >200 uzņēmumus. Šī projekta mērķauditorija aptver potenciālos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, jaunus uzņēmējus un nevalstiskā sektora organizācijas. Ņemot vērā, ka projekta mērķis ir pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, projekta ietvaros projekta dalībniekiem jānodrošina atbilstība pastāvošajam tiesiskajam ietvaram, t.i., likumiem, kas regulē komercuzņēmumu un biedrību un nodibinājumu darbību – “Komerclikums” un “Biedrību un nodibinājumu likums”. 2014.gadā veiktais EK ziņojums atspoguļo, ka Latvijā nav pamata runāt par īpašu sociālās uzņēmējdarbības modeli vai attīstības tendencēm reģionālajā un pašvaldību līmenī. Saskaņā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras īstenotā ES pilotprojekta sociālu uzņēmumu identificēšanai un to ekonomiskās ietekmes novērtējumu Latvijā, no aptaujātajiem uzņēmumiem 3% uzskata, ka veic sociālo uzņēmējdarbību. Peļņas izmantojums sociālu mērķu īstenošanai ir 2% aptaujāto uzņēmumu. No kopējā nodarbināto skaita 4% darbinieku šajos uzņēmumos pārstāv sociālās atstumtības riska grupas, galvenokārt tie darbojas pakalpojumu sniegšanas jomā. Savukārt nevalstiskās organizācijas, kas sevi identificē vai uzskata, ka šo organizāciju darbība atbilst sociālā uzņēmuma kritērijiem, savā darbībā iesaista brīvprātīgos, bet tikai nedaudzas organizācijas nodarbina vairākus pastāvīgos darbiniekus. Vairākumā gadījumu sociālo uzņēmumu ienākumus veido projektu konkursos iegūti līdzekļi. Biedrības un nodibinājumi visbiežāk darbojas izglītības veicināšanā, kvalifikācijas celšanā, profesionālās kompetences paaugstināšanā, pakalpojumu sniegšanā sabiedrībā neaizsargātiem cilvēkiem, kultūras, mākslas, mūzikas iespēju sniegšanā sociālās atstumtības riska grupām, neaizsargātāko iedzīvotāju grupu integrēšanā sabiedrībā. Papildus iepriekš minētajām, projekta mērķa grupas ir arī nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, etniskās minoritātes romi, ieslodzītās un personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta naktspatversmē, cilvēktirdzniecības upuri un personas, kurām Latvijas Republikā piešķirts bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss (dati 6., 8., 9.,12.pielikumā). Saskaņā ar NVA datiem , kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaitā (80 671 – 2015.gada jūlija beigās): - vidēji 10% jeb 8 381 ir ar invaliditāti ; - vidēji 37% jeb 30 386 ir gados vecāki cilvēki (vecumā 50 gadi un vairāk) ; - vidēji 47% jeb 38 108 ir ar zemu izglītības līmeni ; - vidēji 31% jeb 24 816 personas meklē darbu ilgāk par gadu. Projekta ietvaros tiks atsevišķi izdalīts tāds sociālo uzņēmumu veids kā darba integrācijas uzņēmumi, kuru galvenais mērķis ir riska grupu nodarbinātība – integrācija darba tirgū (nodibinot darba attiecības ar darba integrācijas uzņēmumu vai integrējot atklātā darba tirgū). Pasākumā plānotais rādītājs pasākumā iesaistīto nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku skaits – 217. Papildus sociālajos uzņēmumos plānots atbalstīt arī personu ar invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju darba tirgū. Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem (VSAA) datiem par personu ar invaliditāti nodarbinātību (dati 8.pielikumā), var secināt, ka visaugstākais nodarbinātības rādītājs ir personām ar III.invaliditātes grupu, turpretī personām ar I.un II.invaliditātes grupu, ņemot vērā šo personu veselības stāvokli un funkcionālos traucējumus, bez īpaša atbalsta ir samērā grūti iekļauties darba tirgū un būt nodarbinātiem. 1.sadaļas 1.3.punktā identificētais problēmas risinājums ietver sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrādi un ieviešanu (t.sk. finanšu atbalsta sniegšana sociālajiem uzņēmumiem). Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts minētajām mērķa grupām, atbalstot gan sociālās uzņēmējdarbības veicējus un uzsācējus, gan bezdarbniekus, personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas, kuras integrēsies darba tirgū ar sociālu uzņēmumu palīdzību. Bez projektā īstenotajām aktivitātēm ar mērķi veicināt mērķa grupu iesaisti sociālajā uzņēmējdarbībā, tiks popularizētas iespējas un ieguvumi, ko plašākai sabiedrībai sniedz sociālā uzņēmējdarbība. Tāpat tiks īstenoti sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociālo uzņēmumu būtību un to potenciālu sociālu problēmu risināšanā (ņemot vērā, ka pieeja ir jauna un sociālie uzņēmumi nereti tiek jaukti ar citiem sociālās ekonomikas aspektiem/ vai sociāliem pakalpojumiem). Projekta ietvaros tiks nodrošināta konsultāciju sniegšana un apmācības gan uzsācējiem, gan esošajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir būtisks atbalsta instruments sociālajiem uzņēmumiem reģionālajā un pašvaldību līmenī. Visā projekta īstenošanas laikā tiks veikta saņemtās informācijas analīze, t.sk. izvērtējot pasākuma pārklājumu, lai sagatavotu pamatotu mērķa grupas vajadzību apkopojumu. Izmantojot uzkrāto informāciju par mērķa grupas dalībniekiem, kas piedalījušies projekta aktivitātēs, projekta vadības un īstenošanas personāls un sadarbības partneris, nodrošina datu uzkrāšanu par mērķa grupām sniegto atbalstu un atbalsta veidiem, t.sk. apkopo un uzkrāj datus par horizontālajā prioritātē „Vienlīdzīgas iespējas” iesaistītajām un apmācītajām personām. Informācija par projekta mērķa grupu, t.sk. pasākuma dalībniekiem novadu teritoriālo vienību (arī pagastu) līmenī, tiks ievietota Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv/text/3091. Projekta labuma guvējs ir visa sabiedrība kopumā, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļauti nelabvēlīgākā situācijā esoši iedzīvotāji, jo sociālā uzņēmējdarbība veicina daudzveidīgākas, kvalitatīvākas un ilgtspējīgākas iespējas iesaistīties darba tirgū vai uzņēmējdarbībā, veicinot sociālo iekļaušanu un izkļūšanu no nabadzības.
Projekta kopsavilkums :Projekta ietvaros no 2015.gada nov. līdz 31.12.2022. tiks risinātas “DP “Izaugsme un nodarbinātība” identificētās ar nodarbinātības veicināšanu un sociālo iekļaušanu saistītās problēmas un pārbaudīti labākie risinājumi sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, kas veicinās sociālās uzņēmējdarbības attīstību un palielinās nodarbinātības iespējas, jo sevišķi nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem. Projekta mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta aktivitātes nodrošinās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izstrādi un ieviešanu, kā rezultātā tiks veicināta un atbalstīta tādu uzņēmumu darbība, kas risina sabiedrībai būtiskas problēmas. Projekts ļaus noteikt efektīvākās valsts atbalsta formas sociālo uzņēmumu attīstībai, kā rezultātā tiks veidoti jauni uzņēmumi, darba vietas un izmēģinātas jaunas un efektīvas pieejas sociālu problēmu risināšanā. Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, aktivitāšu īstenošanai plānotais finansējums 14 920 206 euro, t.sk. ESF finansējums 12 682 175 euro un VB finansējums 2 238 031 euro. Projekta iznākuma rādītājs – pasākumā iesaistīti 217 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, t.sk. līdz 31.12.2018. - 30. Projekta ietvaros minētās aktivitātes plānots īstenot kopā ar sadarbības partneri, A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sadarbības partneris – SP), kas veiks piemērotāko atbalsta veidu noteikšanu un atbalsta sniegšanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem. Projektā līdz 2022.gada dec. tiks īstenotas šādas darbības: - sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem, piemēram informēšanas un izglītošanas pasākumiem, diskusijām, konsultācijām ( - sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi); - sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde: sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju un to piemērošanas metodikas izstrāde, kā arī FS un SP apmācība; pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu reģistra izstrāde un darbības nodrošināšana;sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodikas izstrāde, kā arī FS un SP apmācība; - sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana: sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana; konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei; - sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un pasākuma dalībnieku, sociālo uzņēmumu un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstenošana; - pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai, kā arī pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu darbības izvērtēšana; - pieredzes apmaiņas pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību; - informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošana; - projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana. Uzsākot projektu, tiks izveidota Pasākuma uzraudzības padome (turpmāk – Padome), kuras funkcijas būs saistītas ar projekta uzraudzību un rekomendāciju sniegšanu par nepieciešamajām izmaiņām, atlases kritērijiem un to piemērošanas metodikai, atbalsta instrumentiem, atbalsta sniegšanas nosacījumiem un panākto progresu.
Līguma noslēgšanas datums*** :04.01.2016
Projekta sākuma datums :21.08.2015
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību 109 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu