}

“Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”

Projekta nosaukums :“Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”
Projekta numurs :9.1.1.2/15/I/001
Finansējuma saņēmējs :Nodarbinātības valsts aģentūra
Reģ.Nr.:90001634668
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA 90001790030 Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū
Projekta kopējais finansējums :32 030 112.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 27 225 595.00
Nacionālais publiskais finansējums* :4 804 517.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :32 030 112.00
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta iesnieguma 1.5.sadaļā minēto 1.-5. darbības ietvaros plānots iesaistīt bezdarbniekus: 1) kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma; 2) kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka IDMP piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem; 3) kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība; 4) kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums. 2015. gada septembra beigās NVA uzskaitē bija 24 481 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 31,1% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Ilgstošo bezdarbnieku kopskaitā vislielāko īpatsvaru veido bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk – 52,3%. Liels ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir bezdarbnieki ar invaliditāti – 18,2%. Vidējais bezdarba ilgums NVA reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem 2015. gada septembra beigās bija 999 dienas jeb ~2,7 gadi. Sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās 2015.gada septembra beigās visvairāk no ilgstošajiem bezdarbniekiem ir palīgstrādnieki – 2 038, tālāk seko mazumtirdzniecības veikala pārdevēji – 783, apkopēji – 738, sētnieki – 423, aprūpētāji – 345, apkures/ krāšņu kurinātāji – 259, kokapstrādes operatori – 214, šuvēji – 207, gadījuma darbu strādnieki – 188. Lielākais ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir Latgales reģionā (53,2%), bet mazākais – Rīgas reģionā (14,0%). Filiāļu un novadu griezumā ilgstošā bezdarba problēma ir ļoti atšķirīga. Ogrē tikai 8% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, Rīgas reģionālajā filiālē un Jūrmalā – 12%, turpretī, Latgales reģiona filiālēs ilgstošā bezdarba problēma ir ļoti būtiska: Ludzas un Balvu filiālēs 65% reģistrēto bezdarbnieku ilgāk par 12 mēnešiem ir bez darba, Preiļu filiālē – 60%, Rēzeknes filiālē – 58%. Vidēji 95% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem pakalpojumus saņem NVA filiālē, kura apkalpo bezdarbnieka dzīvesvietas novada teritoriju (pēc deklarētās dzīvesvietas), 5% no bezdarbniekiem pakalpojumus saņem NVA filiālēs, kas neatrodas bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas tuvumā, kas var liecināt, ka šie bezdarbnieki nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Statistikas dati par mērķa grupas bezdarbniekiem NVA filiāļu un novadu (t.sk. pagastu) griezumā ir atspoguļoti projekta iesnieguma 6. un 7.pielikumā. Piemērotākā atbalsta sniegšanai bezdarbniekiem, NVA veic bezdarbnieku profilēšanu un izstrādā IDMP, t.sk. nosaka bezdarbnieku nepieciešamību iesaistīties piemērotos aktīvajos nodarbinātības pasākumos. No 2015.gada 30.septembrī 99,8% no NVA reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem bija veikta profilēšana. Profilēšanas rezultāti rāda, ka 61% no visiem noprofilētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem darba atrašanas iespējas ir novērtētas kā zemas. Labāka situācija ir Rīgas, Jūrmalas un Ogres filiālēs (zemas darba atrašanas iespējas ir attiecīgi 45%, 47% un 51% bezdarbnieku), būtiski sliktāka situācija ir Jēkabpils, Krāslavas, Valkas filiālēs (zemas darba atrašanas iespējas ir attiecīgi 76%, 72% un 68% bezdarbnieku). To lielā mērā nosaka arī profilēto bezdarbnieku prasmes un kvalifikācija. Karjeras konsultantu veikto testu rezultātā noteiktā ilgstošo bezdarbnieku prasmju pašnovērtējuma rezultāti liecina, ka 69% savas prasmes vērtē kā neatbilstošas darba tirgus prasībām. Profilēšanas rezultāti norāda arī uz ilgstošo bezdarbnieku motivācijas trūkumu kaut ko mainīt savā dzīvē: 54% ilgstošo bezdarbnieku ir vidēji zema vai zema motivācija meklēt darbu un 83% ilgstošo bezdarbnieku nav motivācijas sadarboties ar NVA savu bezdarba problēmu risināšanā. Neskatoties uz ilgstošo bezdarbnieku zemo motivāciju sadarboties ar NVA, 43% ilgstošo bezdarbnieku ir reģistrēta vēlme dalībai APSD. Vislielākais reģistrēto vēlmju īpatsvars no ilgstošajiem bezdarbniekiem ir filiālēs ar augstāku ilgstošo bezdarbu (Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes filiālēs – visās virs 50% no ilgstošo bezdarbnieku skaita). NVA, 2013.-2014.gadā īstenojot pilotprojektu efektīvākai sadarbībai ar ilgstošajiem bezdarbniekiem to atgriešanai darba tirgū , ilgstošajiem bezdarbniekiem nodrošināja individuālu un mērķtiecīgu atbalstu piemērota darba atrašanā. Ar katru no 4628 pilotprojektā iesaistītajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem NVA nodarbinātības aģents sadarbībā ar karjeras konsultantu veica intensīvu darbu, izvērtējot līdzšinējo sadarbību, pārskatot nepieciešamos atbalsta pasākumus un nosakot piemērotāko sadarbības intensitāti klātienē un neklātienē, kā arī aktivizējot regulāru informācijas apmaiņu ar ilgstošo bezdarbnieku par darba meklēšanas rezultātiem. Pilotprojekta rezultāti liecina, ka 2013.gadā 39% (2014.gadā – 27%) no izlasē iekļautajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem kļuva par darba ņēmējiem, savukārt no izlasē neiekļautajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem par darba ņēmējiem 2013.gadā kļuvuši tikai 16% (2014.gadā – 10%), tādējādi apliecinot pilotprojekta efektivitāti, kura tika nodrošināta, izmantojot individualizēto pieeju, kā arī pastiprinātu kontroli par darba meklējumu rezultātu. Analizējot NVA īstenotā pilotprojekta rezultātus reģionu griezumā, jāatzīmē, ka 2014.gadā Latgales reģionā 31% no izlasē iekļautajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem kļuva par darba ņēmējiem, Kurzemes reģionā un Vidzemes reģionā – 29%, savukārt nedaudz zemāki rādītāji ir Rīgas reģionā un Zemgales reģionā, kur par darba ņēmējiem attiecīgi kļuvuši 24% un 21% no izlasē iekļautajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem. Iepriekš minētie rezultāti apliecina, ka pilotprojektā izmantotajai individuālai pieejai un pastiprinātai darba meklējumu rezultātu uzraudzībai ir pozitīva ietekme uz ilgstošo bezdarbnieku darba atrašanas iespējām, līdz ar to sagaidāms, ka projekta ietvaros īstenoto pasākumu rezultātā, saglabāsies ilgstošo bezdarbnieku darbā iekārtošanās pozitīvā tendence, nodrošinot projekta rezultāta radītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros rezultatīvo rādītāju un finansējuma sadalījumu plāno NVA iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā projektā plānoto finansējumu un reģistrēto mērķa grupas bezdarbnieku skaitu. Individuālo speciālistu un grupu konsultāciju (tai skaitā karjeras, psihologu un psihoterapeitu konsultāciju) saņēmušo skaitu un motivācijas programmā darba meklēšanai iesaistāmo bezdarbnieku skaitu nosaka kalendārajam gadam, sadalot pa filiālēm proporcionāli reģistrēto mērķa grupas bezdarbnieku skaitam. Tādējādi lielāka pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta filiālēs ar lielāku mērķa grupas bezdarbnieku skaitu. Atbalsta pasākumiem: veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, profesionālās piemērotības noteikšana, atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām (Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija (kodēšana), narkologa atzinuma saņemšana) un motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgtošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir specifiska mērķa grupa, kuru nav iespējams identificēt bez papildus konsultācijām un šāda informācija netiek uzkrāta NVA bezdarbnieku un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā. Minētajiem atbalsta pasākumiem rādītāju nosaka kalendārajam gadam, nedalot filiāļu griezumā, tādējādi nodrošinot elastīgu pakalpojumu pieejamību tiem mērķa grupas bezdarbniekiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Projekta rezultatīvo rādītāju un finansējumu apstiprina Aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu sadales komisija (turpmāk – FSK). Informācija par projektā iesaistītajiem mērķa grupas bezdarbniekiem tiek uzkrāta BURVIS, kas ļauj nodrošināt informācijas uzkrāšanu nepieciešamo atskaišu un pārskatu sagatavošanai, t.sk. atbalsta pasākumos iesaistāmo bezdarbnieku skaita uzskaiti, analīzi un uzraudzību novadu teritoriālo vienību (t.sk. pagastu) līmenī un informācijas publicēšanu NVA tīmekļa vietnē, kā arī traucējošo apstākļu uzskaiti un analīzi mērķa grupas iesaistei pasākumā. Rezultatīvā rādītāja sasniegšanas uzraudzībai projekta vecākie statistiķi informāciju no BURVIS filiāļu griezumā apkopo un analizē centralizēti, katru nedēļu sagatavo operatīvās statistikas atskaites. Reizi ceturksnī projekta vadības personāls atbilstoši kompetencei sniedz informāciju FSK par faktisko izpildi. Pasākuma īstenošanas laikā FSK, atbilstoši projekta priekšlikumiem, ir tiesīga mainīt pasākumu rezultatīvo rādītāju un finansējuma sadalījumu NVA filiālēm atbilstoši faktiskai situācijai un pieejamam finansējumam. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, tiek izvērtēts NVA filiālēm noteiktais rezultatīvais rādītājs un nepieciešamības gadījumā, tas tiek pārplānots NVA iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus. Projekta mērķa grupa ir bezdarbnieki (turpmāk – mērķa grupa): 1) kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma; 2) kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā (turpmāk - IDMP) piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem; 3) kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība; 4) kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiks nodrošināti šādi atbalsta pasākumi: 1) individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (tai skaitā karjeras, psihologu, psihoterapeitu konsultācijas), kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū; 2) veselības pārbaudes (arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) konsultācija un atzinums, ārstu speciālistu apskate, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu) bezdarbniekiem, kuru atteikums no piemērota darba piedāvājuma vai dalības bezdarbnieka IDMP paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī IDMP paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos; 3) profesionālās piemērotības noteikšana ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu, sniedzot ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim. Profesionālās piemērotības noteikšana tiks īstenota sadarbībā ar projekta iesniedzēja sadarbības partneri – Sociālās integrācijas valsts aģentūru (turpmāk – SIVA); 4) motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai un sociālā mentora pakalpojumus, palīdzot bezdarbniekiem, bezdarbniekiem ar invaliditāti pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā un nodrošinot psiholoģisko atbalstu; 5) atbalsta pasākumi, kas ietver Minesotas 12 soļu programmu, emocionālā stresa terapiju (kodēšanu) un narkologa atzinuma saņemšanu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Projekta īstenošanas laiks ir no 2015.gada 29.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim. Projektā plānots iesaistīt 19 345 bezdarbniekus, tostarp ilgstošos bezdarbniekus. Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 030 112 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 27 225 595 euro apmērā un valsts budžeta finansējums – 4 804 517 euro apmērā.
Līguma noslēgšanas datums*** :29.12.2015
Projekta sākuma datums :22.08.2015
Projekta beigu datums**** :31.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību 109 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu