}

“Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

Projekta nosaukums :“Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”
Projekta numurs :9.1.1.1/15/I/001
Finansējuma saņēmējs :Nodarbinātības valsts aģentūra
Reģ.Nr.:90001634668
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū
Projekta kopējais finansējums :48 542 457.63
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 30 449 858.30
Nacionālais publiskais finansējums* :3 701 981.93
Nacionālais privātais finansējums** :14 390 617.40
Kopējie atbilstīgie izdevumi :48 542 457.63
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta iesnieguma 1.5.sadaļas 1.un 2.darbības ietvaros plānots iesaistīt projekta iesnieguma 1.1.sadaļā norādītos mērķa grupas bezdarbniekus.Kā viena no mērķa grupām PNPG paredzētas arī personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Šai mērķa grupai nepieciešams sniegt efektīvu un operatīvu atbalstu iekļaušanai darba tirgū un sabiedrībā, jo sociālekonomiskā iekļaušana un iesaiste darba tirgū ir sarežģītāka un var prasīt ilgāku laiku valodas barjeru, kultūras atšķirību, vāju drošības/kontaktu tīklu u.c. apstākļu dēļ. 2015.gada II.ceturkšņa noslēgumā NVA reģistrēti 80,7 tūkst. bezdarbnieki, no kuriem 8491 jeb 10,5% ir personas ar invaliditāti; 30 863 jeb 38,2% ir personas, kuras bijušas bez darba vismaz 12 mēnešus, t.sk. 23 567 jeb 29,2% personas, kuras bijušas bez darba vismaz 24 mēnešus un 18 631 jeb 23,1% persona, kura ir vecāka par 55 gadiem. Vidēji 95% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem pakalpojumus saņem NVA filiālē, kura apkalpo bezdarbnieka dzīvesvietas novada teritoriju (pēc deklarētās dzīvesvietas), 5% no bezdarbniekiem pakalpojumus saņem NVA filiālēs, kas neatrodas bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas tuvumā, kas var liecināt, ka šie bezdarbnieki nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Statistikas dati par mērķa grupas bezdarbniekiem NVA filiāļu un novadu (t.sk. pagastu) griezumā ir atspoguļoti iesnieguma 7. un 8.pielikumā. Piemērotākā atbalsta sniegšanai bezdarbniekiem, NVA veic bezdarbnieku profilēšanu un izstrādā individuālo darba meklēšanas plānu, t.sk. nosaka arī bezdarbnieku nepieciešamību iesaistīties PNPG. No 2015.gada 30.jūnijā NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem 95% bija veikta profilēšana. Profilēšanas rezultātā 36,6 tūkst. (jeb 38% no profilēto bezdarbnieku skaita) bezdarbnieku kā bezdarba problēmu mazinošs pasākums ir ieteikts PNPG. Ir vērojamas būtiskas PNPG nepieciešamības atšķirības starp NVA filiālēm. Proti, Rīgas reģiona filiālēs PNPG ir ieteikts trešdaļai bezdarbnieku (Rīgā – 30%, Ogrē – 34%, Jūrmalā – 37%), savukārt Latgales reģionā PNPG ir ieteikts gandrīz divām trešdaļām bezdarbnieku (Balvos – 64%, Ludzā – 63%, Krāslavā – 62%). No bezdarbniekiem, kuriem ir ieteikta dalība PNPG, 56% ir ilgstošie bezdarbnieki (šīs mērķa grupas bezdarbniekiem PNPG vairāk nepieciešams Ludzā (79% no bezdarbniekiem, kam ieteikts PNPG), Preiļos (78%) un Balvos (77%)), 48% bezdarbnieki ir vecumā 55 un vairāk gadi (šīs mērķa grupas bezdarbniekiem PNPG vairāk nepieciešams Ogrē (62% no bezdarbniekiem, kam ieteikts PNPG), Jūrmalā (78%) un Siguldā (77%)) un 20% bezdarbnieki ar invaliditāti (šīs mērķa grupas bezdarbniekiem PNPG vairāk nepieciešams Tukumā (62% no bezdarbniekiem, kam ieteikts PNPG), Talsos (78%) un Madonā (77%)). 61% bezdarbnieku, kuriem profilēšanas rezultātā ieteikts PNPG, darba atrašanas iespējas novērtētas kā zemas. 2015.gada 30.jūnijā Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (turpmāk – BURVIS) reģistrētas 4306 mērķa grupas bezdarbnieku vēlmes dalībai PNPG. No tiem 75% ir ilgstošie bezdarbnieki, 46% ir bezdarbnieki ar invaliditāti (mērķa grupa, kuras iesaistei PNPG tiks nodrošināti specifiski pakalpojumi – ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personu u.c. pakalpojumi) un 43% atbilst mērķa grupai – vecāki par 55 gadiem. 69% bezdarbnieku, kuri izteikuši vēlmi dalībai PNPG, novērtētas zemas darba atrašanas iespējas. PNPG ietvaros rezultatīvo rādītāju un finansējuma sadalījumu plāno NVA iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā projektā plānoto finansējumu, vienas subsidētās darbavietas paredzamās izmaksas, BURVIS reģistrēto mērķa grupas bezdarbnieku skaitu. Tādējādi lielāka pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta filiālēs ar lielāku mērķa grupas bezdarbnieku skaitu un pieprasījumu pēc PNPG. Mobilitātes pasākumā rezultatīvo rādītāju un finansējumu plāno atbilstoši PNPG plānotajam rezultatīvajam rādītājam, indikatīvi 5% apmērā no kārtējā gadā plānotā PNPG ietvaros izveidojamo darbavietu skaita. PNPG rezultatīvo rādītāju un finansējumu apstiprina Aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu sadales komisija (turpmāk – FSK). Informācija par projektā iesaistītajiem mērķa grupas bezdarbniekiem tiek uzkrāta BURVIS, kas ļauj nodrošināt informācijas uzkrāšanu nepieciešamo atskaišu un pārskatu sagatavošanai. Rezultatīvā rādītāja sasniegšanas uzraudzībai projekta vecākais statistiķis informāciju no BURVIS filiāļu griezumā apkopo un analizē centralizēti, katru nedēļu sagatavo operatīvās statistikas atskaites. Reizi ceturksnī projekta vadības personāls atbilstoši kompetencei sniedz informāciju FSK komisijai par faktisko PNPG izpildi. Pasākuma īstenošanas laikā FSK komisija, atbilstoši priekšlikumiem, ir tiesīga mainīt pasākumu rezultatīvo rādītāju un finansējuma sadalījumu NVA filiālēm atbilstoši faktiskai situācijai un pieejamam finansējumam. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, tiek izvērtēts NVA filiālēm noteiktais rezultatīvais rādītājs un nepieciešamības gadījumā, tas tiek pārplānots NVA iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt 5177 nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (turpmāk – mērķa grupas bezdarbnieki): 1. persona ar invaliditāti; 2. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu"; 3. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus un šajā periodā ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu"; 4. persona, kura ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem vai ir vecāka par 55 gadiem, ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu"; 5. persona, kura ir vecāka par 55 gadiem; 6. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Projekta ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki tiks iesaistīti: 1. pasākumos noteiktām personu grupām (turpmāk – PNPG), kas ietver Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) un darba devēju visā Latvijā sadarbību subsidēto darbavietu izveidē. PNPG ietvaros papildus atbalstu specifisku pakalpojumu veidā: ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumi (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem), darbavietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam, saņem bezdarbnieki ar invaliditāti. Darba devējiem PNPG īstenošanas laikā ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanai, konsultācijas bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai; 2. PNPG pieejamības uzlabošanai mērķa grupas bezdarbniekiem tiks īstenots atbalsts reģionālajai mobilitātei (turpmāk – mobilitātes pasākums), kas ietver finanšu atlīdzību pirmos četrus mērķa grupas bezdarbnieka, kurš piedalās PNPG, darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā (t.sk., transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ). Projekta īstenošanas laiks ir no 2015.gada 28.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim. Projektā plānots iesaistīt 5177 bezdarbniekus, tostarp ilgstošos bezdarbniekus. Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 48 542 457.63 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 30 449 858,30 euro apmērā, valsts budžeta finansējums – 3 701 981,93 euro apmērā un privātais līdzfinansējums (darba devēju finansējums) – 14 390 617,40 euro apmērā (ne mazāk kā 1 671 529 euro).
Līguma noslēgšanas datums*** :28.10.2015
Projekta sākuma datums :02.02.2015
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību 109 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :18.01.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu