}

Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana

Projekta nosaukums :Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana
Projekta numurs :8.1.4.0/17/I/008
Finansējuma saņēmējs :LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA
Reģ.Nr.:90000063024
Jur. adrese: Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM , t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās
Projekta kopējais finansējums :336 119.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 285 701.15
Nacionālais publiskais finansējums* :50 417.85
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :336 119.00
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti ir Liepājas Jūrniecības koledža, koledžas STEM programmās studējošie: Jūras transports-kuģa mehānika (izglītības programmas kods: 41525), Kuģa mehānika (izglītības programmas kods: 41525) Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzības ir nodrošināt drošu vidi, studentu veiksmīgu programmu un praktisko iemaņu apguvi saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas un STCW konvencijas prasībām un darba vietai pietuvinātos apstākļos (tirgus prasībām). Saskaņā ar LJK stratēģiju - attīstīt darbnīcas un veikt to aprīkošanu ar modernām iekārtām. Studējošo vajadzības to izglītības programmas ietvaros ir mācīties veikt praktiskus darbus darba videi pietuvinātos apstākļos, izmantojot drošas inženiertehniskās iekārtas, aparātus un inventāru drošā vidē.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi Liepājas Jūrniecības koledžā (turpmāk – LJK), pārbūvējot mehānikās darbnīcas (ēkas kadastra Nr. 17000310092 006) un aprīkojot ar jaunām iekārtam un instrumentiem, attīstot laboratorijas telpas, tādējādi nodrošinot LJK STEM programmu: Jūras transports-kuģa mehānika, Kuģa mehānika (izglītības programmu kodi: 41525) pakalpojumu sniegšanas veiktspēju -330 personām gadā. Plānotās darbības: mehāniskās darbnīcas pārbūve un aprīkošana ar jaunām iekārtam, laboratoriju izveide. Projekta rezultātā tiks uzlabota mācību vide LJK STEM programmās studējošiem. Veiktie ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā nodrošinās daļu no programmas priekšmetu un iegūstamo praktisko iemaņu atbilstību starptautisko jūrnieku profesionālās sagatavošanas standartu prasībām, kas ļaus arī turpmāk sagatavot augsti kvalificētu darbaspēku jūrniecības un transporta nozarēs. Projekta mērķa grupa: Liepājas Jūrniecības koledža, koledžas STEM programmās “Jūras transports-kuģa mehānika” un “Kuģu mehānika” studējošie. Projekta plānotas izmaksas: 336 119 euro, no tiem ERAF finansējums veido 285 701,15 euro, Valsts līdzfinansējums – 50 417,85 euro. Projekta īstenošanas laiks: 23 mēneši (01.07.2017. – 31.05.2019.)
Līguma noslēgšanas datums*** :20.06.2017
Projekta sākuma datums :01.07.2017
Projekta beigu datums**** :31.05.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Vispārīgi ienesīgi ieguldījumi mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) 001 100.00
2. Izglītības infrastruktūra terciārajā izglītībā 049 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu