}

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta

Projekta nosaukums :Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta
Projekta numurs :8.1.3.0/17/I/006
Finansējuma saņēmējs :Daugavpils pilsētas pašvaldība
Reģ.Nr.:90000077325
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 Latgale
2. Saules iela 2, Daugavpils, LV-5401 Latgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu
Projekta kopējais finansējums :5 701 888.80
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 121 380.59
Nacionālais publiskais finansējums* :374 361.27
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 495 741.86
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”, kas atbilst Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumu 3.punktā minētajai specifiskā atbalsta mērķa grupai – profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes. Saskaņā ar 2017.gada 18.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 242, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola" piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss ar 2017. gada 1. septembri. Modernizētās infrastruktūras iespējas ļautu veicināt mācību programmu virzienu un saturu daudzveidību atbilstoši tautsaimniecības prasībām, kā arī uzlabot profesionālās izglītības pieejamību, tajā skaitā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Daugavpils pilsētas pašvaldība ir veikusi sagatavošanas darbus, kā rezultātā tika izstrādāta nepieciešamā tehniskā dokumentācija un sagatavoti attiecīgi būvdarbu projekti, kā arī veikti iepirkumi būvdarbu veikšanai. Projekta rezultātā izveidotā pievilcīgā un mūsdienīgā profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktūra dos iespēju piesaistīt mācībām lielāku studējošu skaitu, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas veiktspēju.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis: modernizēt profesionālās izglītības kompetences centru Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta galvenās aktivitātes: 1) ēkas Daugavpilī, Saules ielā 6/8 3.stāva iekārtošana; 2) būvlaukuma sagatavošana, vidi degradējošo ēku (būvju) nojaukšana; 3) jaunbūves – vidusskolas mācību un koplietošanas telpu bloka izveide; 4) ēkas Daugavpilī, Saules ielā 2 pārbūve par telpām vizuālās mākslas apguvei un metodiskajam centram; 5) dabaszinātņu kabineta iekārtošana un multimediju dizaina izglītības programmas aprīkojuma nodrošināšana; 6) autoruzraudzība un būvuzraudzība; 7) projekta publicitāte. Projekta plānotie rezultāti: Prognozējamais audzēkņu skaits 2023.gadā: vidējā izglītības posmā –257 audzēkņi, t.sk. ne mazāk kā 117 audzēkņi uz 2018. gada 31. decembri, kas mācās vienotā skolas kompleksā, kuru veido mūsdienīgi aprīkotas, ergonomiskas un ar tehnoloģijām nodrošinātas telpas skolas vēsturiskajā teritorijā (starp Saules, Muzeja un Daugavas ielām). Projekta ilgums: 31 mēnesis no Vienošanās noslēgšanas brīža Projekta kopējās izmaksas: 5 703 471,94 EUR no tām: attiecināmās: 2 497 325,00 EUR, no tām - 2 122 726,00 EUR - ERAF līdzekļi; - 112 379,70 EUR - valsts budžeta dotācija; - 262 219,30 EUR – pašvaldības finansējums; neattiecināmās: 3 206 146,94 EUR
Līguma noslēgšanas datums*** :04.06.2018
Projekta sākuma datums :04.06.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā un pieaugošo mācīšanās 050 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :24.05.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu