}

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana

Projekta nosaukums :PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana
Projekta numurs :8.1.3.0/17/I/002
Finansējuma saņēmējs :Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"
Reģ.Nr.:90010944679
Jur. adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
2. Alejas iela 18, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
3. Alejas iela 18, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
4. Alejas iela 18, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu
Projekta kopējais finansējums :3 908 839.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 3 322 513.15
Nacionālais publiskais finansējums* :586 325.85
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :3 908 839.00
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa ir: • KM padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde - profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”. Ar 2016. gada 1. septembri tika izveidota LMMDV, reorganizējot un apvienojot Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu un Emiļa Melngaiļa Liepājas un Mūzikas vidusskolu (MK rīkojums Nr.110 Par KM padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju). 2016. gada 16. novembra MK sēdē tika pieņemts lēmums par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu LMMDV (2016. gada 17. novembra MK rīkojumu nr. 681 par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai). PIKC LMMDV profesionālās izglītības kompetences centra statuss ir stājies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. PIKC LMMDV īsteno13 mākslas un dizaina un 9 mūzikas profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī līdz 2020. gadam plāno uzsākt jaunas inovatīvas starpnozaru izglītības programmas radošajās industrijās: tīmekļa vietnes komunikācijas dizains, video operators, skaņu tehnoloģijas, mūzikas un mākslas projektu vadība, lai nodrošinātu darba tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītības programmu pieejamību. Lai izglītības programmu īstenotu kvalitatīvi, nepieciešams nodrošināt atbilstošas telpu platības un mūsdienīgu, ergonomisku mācību vidi. Netiešā mērķa grupa ir: • PIKC LMMDV esošie un topošie profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi.2015 m g. PIKC LMMDV bija 807 audzēkņi, t.sk. 273 profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi, uz 2025. gadu tiek prognozēts audzēkņu skaita pieaugums – 1012 audzēkņi, t.sk. 475 profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi, pie nosacījuma, tiks īstenota aktīva izglītojamo piesaiste, nodrošinot gan izglītības kvalitāti - esošo programmu satura aktualizācija un jaunu izglītības programmu īstenošana, kas jau šobrīd tiek uzsākts, ka arī infrastruktūras modernizēšana. • augstākās izglītības iestādes mākslās gan Latvijā, gan ārvalstīs, ja tās PIKC LMMDV absolventi izvēlēsies kā savas studiju vietas. Pamatojoties uz to, ka visvairāk no profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem augstāko izglītību nozarē turpina tieši audzēkņi un vēlāk studējošie mākslās, pieaug arī mākslu augstskolu iespēja piesaistīt lielāku, konkurētspējīgāku un profesionālāku studējošo skaitu; • sabiedrība kopumā: kvalitatīvu mācību un radošās darbības vidi veicinoši profesionālās izglītības kompetences centri ar attīstītu infrastruktūru ir būtisks ieguldījums sabiedrības intelektuālas sociālās vides un kultūrvides nodrošināšanā, sagatavojot augsta līmeņa profesionāļus mūzikā un mākslā un ar mākslu saistītās specialitātēs, vienlaikus attīstot izglītības pieejamību, infrastruktūru, sabiedrības tālākizglītību, amatieru māksliniecisko darbību, sabiedrības dzīves uztveres pilnveidi u.c.
Projekta kopsavilkums :Projekta "PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana" (turpmāk - projekts) mērķis ir profesionālā izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola " (turpmāk - PIKC LMMDV) modernizācija, t.sk. mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo telpu un dienesta viesnīcas pārbūve un izbūve, nodrošinot kvalitatīvas vidējās profesionālās kultūrizglītības pieejamību mūzikā, mākslā un dizainā. Finansējuma saņēmējs PIKC LMMDV projekta ietvaros īstenos sekojošas aktivitātes: 1)būvprojektu izstrāde (t.sk. neatkarīga būvekspertīze) un būvdarbu autoruzraudzība; 2)mācību ēku, t.sk. dienesta viesnīcas, infrastruktūras atjaunošana: pārbūve Ausekļa ielā 11/15 un jaunbūve Alejas ielā 18/20; 3)būvuzraudzības paredzētajiem būvniecības darbiem nodrošināšana; 4)ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās vidējās kultūrizglītības vides izveide - koncertzāles aprīkojuma iegāde; 5) projekta publicitātes nodrošināšana; 6) projekta vadība un īstenošana. Plānotais projekta īstenošanas laiks 2017. gada jūnijs līdz 2021. gada jūnijs (noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu). Projekta ietvaros tiks sasniegti sekojoši iznākuma rādītāji: pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā 352 audzēkņi uz 2021. gadu. Projekta kopējas finansējums 3 908 839,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums - 3 322 513,15 EUR un valsts budžeta finansējums - 586 325,85EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :03.07.2017
Projekta sākuma datums :03.07.2017
Projekta beigu datums**** :30.06.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā un pieaugošo mācīšanās 050 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu