}

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūras modernizācija

Projekta nosaukums :Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" infrastruktūras modernizācija
Projekta numurs :8.1.3.0/16/I/010
Finansējuma saņēmējs :Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Reģ.Nr.:90000039272
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013 Rīga
2. Ēveles iela 2, Rīga, LV-1013 Rīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu
Projekta kopējais finansējums :1 145 983.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 974 085.55
Nacionālais publiskais finansējums* :171 897.45
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 145 983.00
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Ar 2015.gada 4.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.677 “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai” tiek piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss un nosaukums “Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”. Ar 2015.gada 4.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.110 „Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju” saņemot papildu funkcijas un uzdevumus. PIKC “RDMV” projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” infrastruktūras modernizācija” mērķa grupa ir PIKC “RDMV” izglītojamie, pedagoģiskais un tehniskais personāls, kā arī dienesta viesnīcas lietotāji. Šobrīd PIKC “RDMV” 13 dizaina izglītības programmas (no tām 11 vidusskolas izglītības programmas un 2 izglītības programmas izglītojamajiem ar jau iegūtu vidusskolas izglītību) apgūst 479 izglītojamie, pedagoģisko personālu veido 97 pedagogi, un tehnisko personālu veido 39 darbinieki. PIKC „RDMV” kā profesionālās izglītības kompetences centrs izglītojamajiem piedāvā arī funkcijas, kas ietver tādas jomas kā tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu, profesionālo izglītības programmu satura izstrādi, mācību metodisko materiālu izstrādi, semināru un lekciju rīkošanu radošo industriju nozarē strādājošiem, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu un stažēšanos gan valsts, gan starptautiskajā līmenī organizēšanu, sadarbību ar darba devējiem, karjeras konsultācijas un karjeras izglītības pasākumu organizēšanu. Mērķa grupas vajadzības: - Augsta izglītības kvalitāte profesionālajās izglītības programmās, kas spētu nodrošināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu konkurēt mūsdienu darba tirgū; - Augsta izglītības kvalitāte vispārizglītojošos mācību priekšmetos ar mūsdienīgu, izglītības kvalitātes prasībām atbilstošu infrastruktūru; - Darba tirgus un nozares vajadzībām atbilstošas izglītības programmas; - Visiem izglītojamajiem un nozarē strādājošajiem pieejama bibliotēka, kas nodrošina ar dizaina nozarē aktuālo informāciju un pieejamus tās resursus; - Izstrādāti mācību literatūras un metodiskie uzskates līdzekļi izglītojamajiem un dizaina speciālistiem; - Integrēšanās starptautiskajā dizaina izglītības sistēmā, sadarbojoties dažādu projektu ietvaros ar dizaina un mākslas augstskolām Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē; - Sekmēta metodiskā darbība un pedagogu tālākizglītība; - Pieejama sakārtota dienesta viesnīca izglītojamajiem no Latvijas reģioniem.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis: Pilnveidot Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”, turpmāk tekstā PIKC “RDMV”, infrastruktūru ar mērķi modernizēt radošai industrijai atbilstošas profesionālās izglītības programmas, kas tiek īstenotas izglītības iestādē. Veicinot profesionālo izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām. Projekta galvenās darbības: - Izglītības iestādes dienesta viesnīcas infrastruktūras modernizācija; - Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija; - Izglītības iestādes dabaszinātņu kabineta „Fizika” modernizācija; - Izglītības iestādes bibliotēkas infrastruktūras modernizācija; - Profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā iekārtu un inventāra iegāde, mācību telpu infrastruktūras modernizācija; - Izglītības iestādes koplietošanas apgaismojuma modernizācija. Projekta īstenošanas ilgums: 2017.gada trešais ceturksnis līdz 2019.gada ceturtais ceturksnis Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 145 983,00 (viens miljons viens simts četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – EUR 974 085,55 (deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit pieci euro un piecdesmit pieci centi) un nacionālais publiskais līdzfinansējums – EUR 171 897,45 (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit septiņi euro un četrdesmit pieci centi). Projekta plānotie rezultāti: - Modernizēta dienesta viesnīcas infrastruktūra; - Modernizēta izglītības iestādes sporta infrastruktūra; - Modernizēts dabaszinātņu kabinets „Fizika”; - Modernizēta izglītības iestādes bibliotēkas infrastruktūra; - Modernizētas profesionālās izglītības programmas; - Mācību procesā ieviesti inovatīvi IKT risinājumi; - Modernizēts apgaismojums koplietošanas telpās.
Līguma noslēgšanas datums*** :14.07.2017
Projekta sākuma datums :01.07.2017
Projekta beigu datums**** :31.12.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā un pieaugošo mācīšanās 050 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu