}

Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

Projekta nosaukums :Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/029
Finansējuma saņēmējs :JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.:90000042516
Jur. adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001 Zemgale
2. Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007 Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :13 628 570.25
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 6 315 161.00
Nacionālais publiskais finansējums* :3 117 437.08
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :9 432 598.08
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir divas Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes – Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera ielā 44, Jelgavā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļā 9, Jelgavā. Saskaņā ar ministru kabineta 2003.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.415 Jelgavas Valsts ģimnāzijai ir piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss. Uz 01.09.2017. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 7.-12. klasē bija 346 izglītojamie un JTV īsteno 2 vispārējās vidējās izglītības programmas, t.sk. vienu vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Projekta tiešā mērķa grupa ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas izglītojamie (693 izglītojamie no 7.-12.klasei) un darbinieki (74 pedagogi un 22 tehniskie), un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izglītojamie (662 izglītojamie no 1.-12.klasei) un darbinieki (67 pedagogi un 32 tehniskie). Skolas audzēkņi un pedagogi projekta rezultātā iegūs mūsdienīgu un pievilcīgu mācību un darba vidi un projektā plānoto darbību realizācija sekmēs iestādes telpu, iekārtu un materiālās bāzes efektīvu izmantošanu, finanšu resursu racionālu apsaimniekošanu, kā arī ēkas energoefektivitātes novērtējuma uzlabošanos ilgtermiņā. Projekta netiešā mērķa grupas: 1. Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, Ozolnieku novada pašvaldības un citas pašvaldības, kuru iedzīvotāji būs potenciālie JVĢ un JTV audzēkņi un darbinieki; 2. augstākās izglītības iestādes valstī kopumā, kuras veido pieprasījumu pēc kvalitatīvi izglītotiem vispārējo vidējās izglītības programmu absolventiem; 3. uzņēmēji reģionā un valstī kopumā, kuri veido darba tirgus pieprasījumu pēc speciālistiem, kas izglītosies projekta ietvaros modernizētajā JTV, kura specializējas tehnoloģiju un inženierzinātņu apguvē; 4. Zemgales reģiona izglītības iestāžu pedagogi, kas apmeklēs JVĢ kā reģionālā metodiskā centra un Inovatīvās pieredzes skolas organizētās konferences, tālākizglītības kursus, atklātās stundas un seminārus; 5. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi, kuri izmantos pārbūvēto sporta laukumu Mātera ielā 44, lai kvalitatīvi apgūtu obligāto mācību priekšmetu “Sports”. Projektā plānoto darbību īstenošana atrisinās projektā definētās problēmas un projekta mērķu grupu vajadzības, sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izglītojamiem un darbiniekiem.
Projekta kopsavilkums :Projekta „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” mērķis ir uzlabot divu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību vidi, lai veicinātu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu. Projektā plānotās darbības: • ergonomiskas mācību vides izveide Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā; • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā; • sporta infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā; • reģionālā metodiskā centra attīstība Jelgavas Valsts ģimnāzijā; • projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana. • projekta vadība un īstenošana; Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu izglītības programmu nodrošināšanu tiešajai mērķa grupai – Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem. Projekta rezultāti: 2 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes ar 1429 izglītojamajiem. Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570.25 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 9 432 598.08 EUR, no kurām 6 315 161.00 EUR (66.95 %) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 3 117 437.08 EUR (33.05 %) ir Jelgavas pašvaldības finansējums un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī neattiecināmās izmaksas – 4 195 972.17 EUR, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums. Projektā plānotās darbības tiks īstenotas no 2018.gada jūlija līdz 2020.gada decembrim, 30 mēnešus.
Līguma noslēgšanas datums*** :13.07.2018
Projekta sākuma datums :13.07.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu