}

„Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”.

Projekta nosaukums :„Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”.
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/026
Finansējuma saņēmējs :DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.:90000077325
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404 Latgale
2. Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401 Latgale
3. Valkas iela 4A, Daugavpils, LV-5417 Latgale
4. Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422 Latgale
5. Parādes iela 7, Daugavpils, LV-5401 Latgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :6 268 269.95
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 795 506.00
Nacionālais publiskais finansējums* :796 663.43
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :3 592 169.43
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes, kas atbilst noteikumu 3.punkta, 44.1.apakšpunktā noteiktajiem stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem un 46.punktā noteiktajām prasībām: Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils 3.vidusskola, 13.vidusskola, 16.vidusskola un Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (skolēni, vecāki, mācībspēki), kā arī Latgales reģiona pedagogi, kas atbilst 24.05.2016. MK noteikumu Nr.323 3.punktam. Daugavpilī ir pieejama visa veida izglītības pakalpojumi (t.sk. dažādas padziļinātas izglītības programmas un iekļaujošā izglītība). Skolu tīkls izveidojies vēsturiski pārdomāti un katra projektā izraudzītā skola ir sava mikrorajona centrs ar dzīvojamo ēku apbūves koncentrāciju, izdevīgs ir arī vietējās satiksmes tīkls (pilsētas tramvaji, autobusi). Pēc audzēkņu skaita visas mācību iestādes atbilst MK noteikumu Nr.323 44.2.2.apakšpunktā un 44.2.4.apakšpunktā noteiktajiem stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem un 46.punktā noteiktajām prasībām. Atbalsta sniegšana atbilst MK noteikumu 44.1. apakšpunktā noteiktajiem stratēģiskajiem priekšatlases stratēģiskiem kritērijiem. Saskaņas pamatskola ir divplūsmu skola un jau vairākus gadus ir viena no populārākajām skolām Daugavpilī. 2017/2018.mācību gadu skolā uzsāka 502 skolēni (salīdzinoši 2013./2014.māc.g. - 477 skolēni). Saskaņas pamatskola ik gadu ieņem pirmās vietas Latvijas Mazo skolu reitingos un saņem ceļojošās balvas "Lielā pūce" un „Mazā pūce”, ko piešķir skolu kolektīviem par talantīgo skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās un starptautiskajās olimpiādēs, zinātnisko darbu konferencēs u.c. zinātniski pētnieciskajos konkursos. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, izmantojot pašvaldības, valsts un ES finansējumu, tiek veikts mērķtiecīgs darbs pamatskolas infrastruktūras uzlabošanā, lai Saskaņas pamatskolu veidotu par vienu no Latgales izcilības skolām. Šobrīd un projekta noslēgumā skolā tiek īstenota IKVD licencēta vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Daugavpils 3.vidusskola ir lielākā skola pilsētā un reģionā. Par izglītības kvalitāti liecina nemainīgi stabila vieta dažādās skolu reitingu tabulās. Sadarbībā ar pilsētas Domi, izmantojot pašvaldības, valsts un ES finansējumu, tiek veikts mērķtiecīgs darbs skolas infrastruktūras uzlabošanā. Skolā 2017./2018. mācību gadā mācās 799 skolēni (salīdzinoši 2013./2014.māc.g. - 718 skolēni). Daugavpils 3.vidusskola piedāvā programmas, kas nodrošina izglītības programmas matemātikas, dabaszinātņu un tehnisko mācību priekšmetu apguvi. Skola no 2017.gada 13.aprīļa līdz 2021.gada 16.oktobrim sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Daugavpils pašvaldību īsteno kopīgu sadarbību mācību satura aprobācijā skolā SAM 8.3.1. projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Šobrīd un projekta noslēgumā skolā tiek īstenota IKVD licencēta vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Daugavpils 13.vidusskola: saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes veikto statistiku, šī skola ir ilgtspējīgākā, ar tendenci palielināt skolēnu skaitu. Tā ir vienīgā skola pilsētā, kurā tiek īstenota padziļināta mūzikas apguve. Skolā mācīgu gadu 2017./2018.gadā uzsāka 779 skolēni (salīdzinoši 20133./2014.māc.g. - 619 skolēni). Daugavpils 16.vidusskola: šī skola ilgtermiņā pilda ne tikai skolas, bet ir arī izglītības, kultūras un sabiedriskais centrs Jaunās Forštadtes mikrorajonā. Skolā 2017./2018.gadā mācās 691 skolēns (salīdzinoši 2013./2014.māc.g. - 637 skolēni). Skolā veiksmīgi darbojas vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. 2015.gadā ir licencēta un ar Aizsardzības ministriju saskaņota vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma (Valsts aizsardzības mācība). Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Daugavpils 3., 5. un 7 pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru audzēkņi sporta kompleksā apmeklē baseina nodarbības. Daugavpils Krievu vidusskola-licejs: šī ir vienīgā skola, kura jau šobrīd īsteno padziļināto dabaszinātņu apguves programmu. Skola iemantojusi savu autoritāti ar augstiem mācību sasniegumiem valsts mērogā un darbu ar talantīgiem bērniem. Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā 2017./2018. mācību gadā mācās 714 skolēni (salīdzinoši 2013./2014.māc.g. - 685 skolēni). Licejs piedāvā gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības programmu ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi. Lai īstenotu padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi, 1.-12. klases izglītojamie tiek dalīti grupās matemātikā, ieviests fakultatīvo nodarbību priekšmets „Matemātiskā loģika”, fakultatīvās nodarbības matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, tiek veikts individuāls darbs ar izglītojamiem. Izglītības iestāžu skolēnu skaita dinamika tiek pievienota projekta iesnieguma pielikumā.
Projekta kopsavilkums :Projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, tiks veikta pilna apjoma pārbūve ēkā Parādes ielā 7, Daugavpilī, izveidojot ergonomisku mācību vidi Daugavpils Saskaņas pamatskolai. Savukārt, pamatojoties uz izstrādātajām apliecinājuma kartēm telpu vienkāršotai atjaunošanai, tiks radīta ergonomiska mācību vide atsevišķās telpu grupās vēl 4 Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs: - Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Tautas iela 59 - Daugavpils 3.vidusskola, Raiņa iela 30 - Daugavpils 13.vidusskola, Valkas iela 4A - Daugavpils 16.vidusskola, Aveņu iela 40 - Daugavpils Saskaņas pamatskola, Parādes iela 7 Projekta mērķis: Daugavpils pilsētas 5 izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Projekta darbības: 1. Ergonomiskas mācību vides izveide 5 izglītības iestāžu ēkās, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība. 2. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde – 5 kompl. 3. Sporta infrastruktūras atjaunošana – 3 izglītības iestādes. 4. Projekta publicitātes nodrošināšana - 10 gab.. Projekta ilgums: 29 mēneši no Vienošanās noslēgšanas brīža. Pieņemot, ka Vienošanās tiks noslēgta 2018. gada 3.ceturksnī, projekta beigu datums plānots uz 2020.gada 4.ceturksni. Projekta kopējās izmaksas: EUR 6 268 269.95, t.sk. ERAF finansējums 77.82% - EUR 2 795 506.00, snieguma rezerves Daugavpils pilsētas pašvaldības priekšfinansējums, kuru iespējams saņemt pēc 2019.gada - 257 838,00 EUR
Līguma noslēgšanas datums*** :02.08.2018
Projekta sākuma datums :02.08.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 100.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :18.01.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu