}

„Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”

Projekta nosaukums :„Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/020
Finansējuma saņēmējs :DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.:90000077325
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 Latgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :3 898 046.40
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 471 656.00
Nacionālais publiskais finansējums* :856 775.25
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 328 431.25
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir pašvaldības dibināta vispārējā izglītības iestāde - Daugavpils Valsts ģimnāzija (skolēni, vecāki, mācībspēki), kā arī Latgales reģiona pedagogi, kas atbilst 24.05.2016. MK noteikumu Nr.323 3.punktam. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.323 44.1.1.p. valsts ģimnāzijas statuss izglītības iestādei ir piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem, un proti, saskaņā ar MK noteikumu Nr.129 kritērijiem un atbilst MK noteikumu Nr.323 45.p.prasībām. Ģimnāzijas ēka nodota ekspluatācijā 1996.gadā. Skolā 2016./2017. mācību gadā no 7. līdz 12.klasei mācās 301 skolēns un strādā 36 pedagogi. Izglītības iestādē plānots veikt pilnu pārbūvi, ir saņemta būvatļauja un izstrādāts būvprojekts. Ģimnāzija ir viena no vadošajām skolām pilsētā un reģionā. Par izglītības kvalitāti liecina nemainīgi stabila vieta dažādās skolu reitingu tabulās. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, izmantojot pašvaldības, valsts un ES finansējumu, tiek veikts mērķtiecīgs darbs ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošanā, lai ģimnāziju veidotu par vienu no Latgales izcilības skolām. 2016./2017. mācību gadā 86% skolēnu vispārējās vidējās izglītības posmā apgūst matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmu. Tikai 14% skolēnu ir izvēlējušies vispārizglītojošo programmu, taču abās programmās visi skolēni apgūst dabaszinību cikla mācību priekšmetus (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija) pilnā apjomā. Skolēnu interesi par dabaszinību cikla priekšmetiem veicina arī ģimnāzijas un Daugavpils Universitātes sadarbība pētniecības jomā. Informācija par ģimnāzijas absolventu tālākajām izglītības gaitām liecina, ka vislielākais absolventu skaits pēdējo trīs gadu laiku studijas turpina Rīgas Tehniskajā universitātē. Ģimnāzijai ir ļoti labs ģeogrāfiskais izvietojums pilsētas centrā, kas nodrošina ērtu nokļūšanu gan pilsētas, gan reģiona mērogā. Saskaņā ar ģimnāzijas Nolikuma 2.5.7. punktu, ģimnāzijas uzdevums ir veikt reģionālā metodiskā darba un pedagogu tālākizglītības darba funkcijas reģionā, par ko tiek/ir noslēgti attiecīgi līgumi ar LR Izglītības un zinātnes ministriju.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis: Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, kas sekmēs plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta aktivitātes: 1. Ergonomiskas mācību vides izveide, atjaunojot ēkā inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums) un veicot telpu remontu 2. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde 3. Ergonomisku mācību mēbeļu iegāde 4. Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija 5. Reģionālā metodiskā centra telpu aprīkojums (attīstība) 6. Izglītības iestādes pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Projekta plānotie rezultāti: 1. Ergonomiskas mācību vides izveide, atjaunojot ēkā inženiertīklus (ventilācijas, apkures sistēmas, apgaismojuma) un veicot telpu remontu; 2. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde - 1 kompl.; 3. Ergonomisku mācību mēbeļu iegāde – 1 kompl.; 4. Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija; 5. Reģionālā metodiskā centra izveide; 6. Izglītības iestādes pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām (izbūvēts lifts un diagonālais pacēlājs), tādejādi nodrošinot vides pieejamību. Projekta ietvaros jau ir uzsākti būvdarbi. Projekta ilgums: 30 mēneši no 2018.gada jūnija līdz 2020.gada 30.novembrim. Projekta kopējās izmaksas: EUR 3 898 046.40, no tām attiecināmās: 2 328 431.25 EUR. ERAF finansējums 63.20% - 1 471 656.00 EUR; Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums - 599 742.67 EUR, Valsts budžeta dotācija - 257 032.58 EUR. Neattiecināmās izmaksas: 1 569 615.15 EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :07.06.2018
Projekta sākuma datums :07.06.2018
Projekta beigu datums**** :30.11.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu