}

Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Projekta nosaukums :Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/016
Finansējuma saņēmējs :Dobeles novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90009115092
Jur. adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 Zemgale
2. Dainu iela 8, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 Zemgale
3. Jāņa Čakstes iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :9 516 082.47
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 3 503 935.00
Nacionālais publiskais finansējums* :2 939 639.23
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :6 443 574.23
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa ir Dobeles novada pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes - Dobeles Valsts ģimnāzija, Dobeles 1. vidusskola un Dobeles sākumskola. Projekts sniegs pozitīvu ietekmi uz izglītības kvalitāti Dobeles pilsētā un novadā kopumā, jo sakārtota izglītības iestāžu infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums vienotai pieejai izglītības programmu piedāvājumā un izglītības pieejamībai visās izglītības pakāpēs, kā arī izmaksu efektivitātei.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir Dobeles novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, izglītības kvalitātes uzlabošana, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kā arī paaugstinot izmaksu efektivitāti. Galvenās darbības ir: 1. Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra būvniecība, mēbeļu un aprīkojuma iegāde un Dobeles Valsts ģimnāzijas atjaunošana; 2. Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība, mēbeļu un aprīkojuma iegāde; 3. Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība; 4. Būvdarbu autoruzraudzība; 5. Būvdarbu būvuzraudzība; 6. Projekta publicitāte. Kopējās izmaksas ir 9 516 082,47 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 6 443 574,23 EUR (ERAF finansējums - 3 503 935,00 EUR, Valsts budžeta dotācija – 734 909,80 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 2 204 729,43 EUR) un neattiecināmās izmaksas – 3 072 508,24 EUR, kas tiks segtas no Dobeles novada pašvaldības budžeta (Valsts kases aizņēmums). Plānotie projekta rezultāti: Ieguldījumi Dobeles novada izglītības iestādēs nodrošinās projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanu: 3 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes - Dobeles Valsts ģimnāzija, Dobeles 1. vidusskola un Dobeles sākumskola, kuras izmantos 1 525 izglītojamie - Dobeles Valsts ģimnāzijā - 355 izglītojamie, Dobeles 1. vidusskolā - 885 izglītojamie un Dobeles sākumskolā - 285 izglītojamie. Projekta īstenošanas termiņš: no 2018. gada februāra līdz 2021. gada martam (kopā 38 mēneši).
Līguma noslēgšanas datums*** :19.02.2018
Projekta sākuma datums :19.02.2018
Projekta beigu datums**** :31.03.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 100.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu