}

Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija

Projekta nosaukums :Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/009
Finansējuma saņēmējs :Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000031048
Jur. adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Visa Latvija
2. Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
3. Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
4. Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
5. Līvu skola, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
6. Saules iela 23, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :7 388 532.09
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 4 629 192.33
Nacionālais publiskais finansējums* :1 954 493.86
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :6 583 686.19
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir Cēsu novada pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes. Sākumskolas (1.- 6.klase) un pamatskolas (līdz 9.klasei) izglītība šobrīd ir nodrošināta pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, nodrošinot pakalpojuma pieejamību vietējas nozīmes autoceļu tuvumā Vaives pagastā, kā arī Cēsu pilsētā. Savukārt vispārējā vidējā izglītība (10.-12.klase) ir koncentrēta Cēsu pilsētā, nodrošinot izglītojamajiem iespējas vispārējās izglītības programmu apgūt vidusskolā vai divās valsts līmeņa ģimnāzijās. Pēdējo desmit gadu laikā Cēsu pilsētā ir veikta izglītības iestāžu reforma, pārstrukturizējot izglītības pakalpojumu pieejamību. Būtiskākās pārstrukturizācijas izmaiņas veiktas, izveidojot Cēsu Pilsētas vidusskolu - 2010. gadā Cēsu 2. vidusskolai tika pievienota Cēsu pilsētas vakara vidusskola, bet ar 2015. gada 1. septembri Cēsu 2. vidusskola tika apvienota ar Cēsu pilsētas pamatskolu, reorganizācijas rezultātā izveidojot Cēsu Pilsētas vidusskolu. Reorganizāciajs mērķis bija nodrošināt racionālu izglītības iestāžu telpu noslodzi un finanšu resursu izlietojumu un tādējādi izveidojot vispārējās izglītības iestādi no 1. - 12. klasei. No 2015.gada 1. septembra Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēniem mācības notiek L. Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, kur līdz reorganizācijai tika īstenotas Cēsu pilsētas pamatskolas izglītības programmas. Apvienojot abas izglītības iestādes, tika plānots, ka skolēnu skaits izglītības programmās sasniegs 600 - 630 skolēnus. Taču skolēnu skaits Cēsu Pilsētas vidusskolā pārsniedz plānoto skolēnu skaitu par vairāk nekā 100 skolēniem, t. i., 2016./2017. mācību gadā 785 skolēni. Cēsu novada pašvaldība pakāpeniski turpina strādāt pie skolu tīkla sakārtošanas un, lai pabeigtu izglītības tīkla optimizāciju, 2016./2017. mācību gadā aktualizēta Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas reorganizācijas nepieciešamība. 2015.gada 15.septembrī tika pieņemts Cēsu novada domes lēmums par Līvu pamatskolas reorganizāciju par Līvu sākumskolu ar 2017.gada 31.augustu. Cēsu novada stratēģiskās plānošanas dokumentos paredzēts saglabāt pamatskolu Rāmuļos, jo Amatas pašvaldība ir slēgusi Sērmūkšu pamatskolu, kā rezultātā Cēsu novada pašvaldība nodrošina pakalpojumu pieejamību arī izglītojamajiem no blakus esošo pašvaldību teritorijas. 2016./2017. mācību gadā bērni un jaunieši uzsāk mācības šādās Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs: • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā; • Cēsu Valsts ģimnāzijā; • Cēsu Pilsētas vidusskolā; • Cēsu 1. pamatskolā; • Cēsu 2. pamatskolā; • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā; • Līvu pamatskolā; • Rāmuļu pamatskolā. Vairākuma skolu mācību telpas šobrīd tiek izmantotas līdz to maksimālajai kapacitātei, līdz ar to arī telpu noslodze mācību procesa nodrošināšanai ir optimāla, izņemot Cēsu Valsts ģimnāziju un Cēsu Pilsētas vidusskolu, kur ir mācību telpu trūkums 7. -12. klasei. Viens no tuvākajā laikā paredzamiem projekta mērķauditorijas - Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu - izaicinājumiem, ir modernizēta mācību satura nodrošināšana visiem izglītojamajiem, kā arī dienesta viesnīcas nodrošināšana.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu. Galvenās projekta darbības ietver 5 Cēsu novada izglītības iestāžu modernizāciju, aprīkojot tās ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus, labiekārtojot sporta infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, kā arī veidojot metodiskos centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, dienesta viesnīcas izveidi izglītības iestāžu vajadzībām. Projekta darbības netiks īstenotas kopā ar partneriem. Plānotie rezultāti paredz 5 vispārējās izglītības iestāžu modernizāciju, dienesta viesnīcas izveidi, trīs iestāžu sporta zonu labiekārtošanu. Projekta paredzētais īstenošanas laiks plānots sākot no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 2018.gada janvārī līdz 2022.gada 30.jūnijam (kopā – 54 mēneši) un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 388 532,09, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 629 192,33.
Līguma noslēgšanas datums*** :16.01.2018
Projekta sākuma datums :16.01.2018
Projekta beigu datums**** :30.06.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu