}

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā

Projekta nosaukums :Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/008
Finansējuma saņēmējs :Ogres novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000024455
Jur. adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :30 476 627.71
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 5 028 931.34
Nacionālais publiskais finansējums* :23 251 188.81
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :28 280 120.15
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir Ogres novada pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes – Ogres 1.vidusskola un Ogres Valsts ģimnāzija, kuras atbilst otrās kārtas priekšatlases kritērijiem. Projekta rezultāti tieši ietekmēs arī Ogres sākumskolu, kuras ēkā šobrīd izvietota Ogres Valsts ģimnāzija un kura aktivitāšu rezultātā iegūs papildu telpas klašu izvietošanai, kā arī tiks nodrošināta iespēja nodrošināt izglītojamajiem un pedagogiem ievērojami labākus izglītošanās apstākļus, nodrošinot papildu platību mācību procesa realizēšanai, kā arī iespēju izmantot mūsdienīgas mācību metode. Ogres 1.vidusskola – izglītības iestādes mācību telpu platība izglītības procesu pieļauj nodrošināt 1079 izglītojamajam, savukārt šobrīd skolēnu skaits ir 1228. Izglītības iestādes sākumskolas klases ir izvietotas ēkas 3.korpusā, kur agrāk bija internāts. Šīs telpas ir pielāgotas 1.-4.klašu vajadzībām, taču, sākot ar 2020.gada 1.septembri tajās nevarēs izvietot izglītojamos, jo telpu kvadratūra neatbilst MK noteikumiem Nr.610. Esošajās sākumskolas mācību klasēs ir vidēji 35 m², un izglītojamo skaits klasēs ir no 20 līdz 31. Ņemot vērā ierobežoto platību un to, ka pilsētas skolās izglītojamo skaitam ir tendence pieaugt, jādomā, kā nokomplektēt vajadzīgo klašu skaitu, ievērojot normatīvo aktu prasības. Iespējams, ka šo jautājumu var risināt, veicot pārbūvi esošajās telpās, kas nozīmē klašu skaita samazinājumus, ko varētu risināt, uzbūvējot jaunu ēku Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām, kā rezultātā atbrīvotos telpas Ogres sākumskolā, kur būtu iespējams palielināt klašu komplektu skaitu un līdz ar to samazināt klašu komplektu skaitu Ogres 1.vidusskolā. Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres sākumskola – abas izglītības iestādes atrodas vienā ēkā Ogrē, Meža pr.14, izmanto vienu infrastruktūru – sporta zāli, sporta laukumu, aulu, ēdamzāli. Matemātiski aprēķinātā izglītības iestādes noslodze, ir paredzēta 1386 izglītojamajiem, abās izglītības iestādēs šobrīd mācās 1132 izglītojamie. Taču šajā situācijā jāņem vērā fakts, ka kabineti pilnvērtīga mācību procesa nodrošināšanai pēdējo divu gadu laikā ir izbūvēti uz garderobju rēķina un gaiteņos, kā arī likvidētas daļa pedagogiem paredzēto telpu. Būtisks ir fakts, ka ģimnāzijas vienā klasē vienlaikus var būt 3 mācību programmas, kā rezultātā vienas mācību stundas nodrošināšanai vienai klasei nepieciešamas 3 mācību telpas. Ņemot vērā izglītojamo skaita pieaugumu sākumskolā, 2018.gada septembrī mācību gada uzsākšanai būs nepieciešami vismaz 4 papildus mācību kabineti nepārtraukta mācību procesa nodrošināšanai. Un nākamajos gados klašu komplektu skaits turpinās pieaugt, ņemot vērā izglītojamo skaitu Ogres sākumskolā. Pēc Ogres Valsts ģimnāzijas datiem, tā uzņem 99% no Ogres sākumskolas 6.klašu beidzējiem. Tāpat tiek uzņemti arī izglītojamie no citām izglītības iestādēm. Ēkas ēdamzonā tiek nodrošināta ēdināšana abām izglītības iestādēm. Šobrīd izglītības iestādes nespēj izpildīt sanitārās normas, kas nosaka, ka izglītojamajiem pusdienas ir sākot no plkst. 11:00. Pirmais pusdienu starpbrīdis izglītības iestādē ir jau plkst. 10:20. Kritiska situācija ir ar izglītības iestāžu sporta zāli, kurā, ņemot vērā klašu komplektu kopējo skaitu un pieņemot, ka katrai klasei ir 2 sporta stundas nedēļā, sanāk, ka tajā ir jānodrošina 19 sporta stundas dienā. Izglītības iestādēs ir klases, kurās mācību programmai “Sports” tiek veltītas 3 mācību stundas. Projektā ieplānotās darbības tieši ietekmē un ir cieši saistītas ar projektā izvirzīto mērķa grupu: Jaunu mācību telpu izveide Ogres 1.vidusskolā - ņemot vērā izglītojamo skaita pieaugumu, šī aktivitāte daļēji atrisinās telpu trūkuma problēmu. Materiāltehniskais nodrošinājums mācību telpās – mūsdienīgas, ergonomiskas mēbeles, kas uzlabo mācību vidi un kvalitāti, kā arī jaunas un modernas informāciju tehnoloģijas, kas ļaut nodrošināt un arvien vairāk ieviest kompetenču pieejā balstītas izglītības metodes. Ogres 1.vidusskolas sporta laukuma renovācija – pēc sporta laukuma renovācijas izglītojamajiem tiks nodrošināta iespēja apgūt mācību programmas “Sports” apguvi āra laukumā, modernā multifunkcionālā laukumā, kurā tiks nodrošināta iespēja arī rīkot novada mēroga izglītojamo sacensības. Jaunas ēkas būvniecība Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām – šī projekta darbība ir saistīta ar divu izglītības iestāžu vajadzībām, kuras šobrīd ir izvietotas vienā ēkā (Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres sākumskola), ļoti blīvi, ar mācību telpām aizbūvējot gaiteņus un pedagogu laboratorijas.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu Ogres 1.vidusskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas mācību vidi Ogres novadā, lai veikto infrastruktūras attīstības aktivitāšu rezultātā sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, izveidojot ergonomisku un modernu vidi, kas nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības apgūšanu un ievērojami labākus darba apstākļus pedagogiem dažādu mācību metožu realizēšanai. Lai realizētu ieceres, Ogres 1.vidusskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi, nepieciešams izveidot jaunas mācību telpas un nodrošināt Ogres Valsts ģimnāzijai jaunu ēku, ņemot vērā telpu trūkumu un to, ka izglītības iestāde atrodas vienā ēkā ar Ogres sākumskolu, kā arī to, ka izglītojamo skaitam Ogres pilsētas izglītības iestādēs ir tendence pieaugt, esošajās telpās rodas problēmas realizēt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības apguvi, kā arī mācību telpas nav iespējams izmantot racionāli un multifunkcionāli. Galvenās darbības saistās ar jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību, tās aprīkošanu ar ergonomiskām mēbelēm un IKT, Ogres 1.vidusskolas stadiona pārbūvi, jaunu dabaszinātņu kabinetu, matemātikas kabinetu un IKT kabinetu izveidi, multifunkcionālās zāles izbūvi, pilnas pabeigtības principa nodrošināšanu, izremontējot arī 2 latviešu valodas kabinetus, gaiteni, sanitāros mezglus, aprīkojot kabinetus ar mēbelēm un IKT. Jaunajā ģimnāzijas ēkā plānots izbūvēt arī metodisko centru. Plānots izbūvēt dienesta viesnīcu. Projekta kopējais ilgums - 56 mēneši, sākot no 2018.gada 1.ceturkšņa (februāra) līdz 2022.gada 3.ceturksnim (2022.gada 31.augustam). Kopējās izmaksas 30 476 627.71 EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :26.01.2018
Projekta sākuma datums :26.01.2018
Projekta beigu datums**** :31.08.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu