}

Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana

Projekta nosaukums :Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/006
Finansējuma saņēmējs :Mārupes novada dome
Reģ.Nr.:90000012827
Jur. adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :3 435 663.49
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 778 494.00
Nacionālais publiskais finansējums* :556 768.35
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :3 335 262.35
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde – Mārupes vidusskola. Visas projekta darbības attieksies uz Mārupes vidusskolu un to tieši ietekmēs projekta rezultāti. Visas darbības būs saistītas ar to, lai apmierinātu izglītības iestādes vajadzības pēc ergonomiskas mācību vides un papildus kabinetiem, t.sk. dabas zinību kabinetiem. Projekta ietvaros tiks uzbūvēta piebūve, kurā trīs stāvos tiks izvietoti mācību kabineti un kabineti atbalsta personālam.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana. Projektā plānotās darbības, kas tiks veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru: 1) izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus; 2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; 3) esošās ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti; 4) multifunkcionālas mācību telpas pārbūve. Projekta īstenošanas rezultātā tiks modernizēta viena vispārējās izglītības iestāde - Mārupes vidusskola, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot piebūves pilnu pabeigtību. Vidējais izglītojamo skaits (labuma guvēji no projekta īstenošanas) - 1100 skolēni. Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 eiro. Provizoriski projekts tiks īstenots no 01.2018. – 12.2021.
Līguma noslēgšanas datums*** :16.10.2017
Projekta sākuma datums :01.01.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu