}

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija

Projekta nosaukums :Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija
Projekta numurs :8.1.2.0/17/I/005
Finansējuma saņēmējs :Siguldas novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000048152
Jur. adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Visa Latvija
2. Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
3. Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta kopējais finansējums :18 102 255.16
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 850 156.92
Nacionālais publiskais finansējums* :7 888 942.23
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :10 739 099.15
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes – Siguldas Valsts ģimnāzija un Siguldas 1.pamatskola. Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi šajās izglītības iestādēs, lai sekmētu kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Izvērtējot esošo un nepieciešamo izglītības iestāžu telpu kapacitāti, var secināt, ka Siguldas Valsts ģimnāzijai, Siguldas pilsētas vidusskolai un Siguldas 1.pamatskolai tā ir nepietiekama. Uz projekta idejas iesniegšanas brīdi esošās Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas daļas Krišjāņa Barona ielā 10 platība ir 10249 m2, tai skaitā mācību telpu platība – 2213 m2,sporta un atpūtas telpu platība – 1998 m2, saimnieciskās darbības telpu platība – 1444 m2, bibliotēkas telpu platība – 162 m2 un rekreācijas un kāpņu telpu platība – 4432 m2. Šobrīd esošajā Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkā Krišjāņa Barona ielā 10 aprīkoti kā dabaszinātņu kabineti ar atbilstošu aprīkojumu un iekārtojumu ir šādi kabineti: bioloģijas, ķīmijas, fizikas, dabaszinību. Nav atbilstošas telpas laboratorijai bioloģijā un ķīmijā (abi kabineti ir kā auditorijas, kuros laboratorijas darbu veikšana ir apgrūtināta), dabaszinību kabinetā ir nepietiekama platība (nevar nodrošināt 2 m2 uz skolēnu). Šobrīd skolēnu skaits SVĢ jau ir pieaudzis no 470 uz 490, turklāt skolēnu skaita dinamika ļauj prognozēt, ka tuvāko 4 gadu laikā tas būs vismaz 600. Taču jau šobrīd esošo kabinetu kapacitāte nav pietiekama, lai nodrošinātu nepieciešamo stundu apjomu. Turklāt SVĢ attīstības stratēģija paredz dabaszinātņu jomas pilnveidošanu un attīstību. Pie tā visa jāņem vērā, ka ir plānota skolas ēku maiņa un Kronvalda ielas patreizējā ēkā ir tikai šādi kabineti: apvienots bioloģijas/ ķīmijas kabinets un fizikas kabinets Esošās ēkas Kronvalda ielā 7 platība ir 2443 m2, kas nenodrošina nepieciešamo kapacitāti visas Siguldas Valsts ģimnāzijas izvietošanai, tādēļ ir nepieciešams piebūvēt jaunu mācību korpusu. Korpusa būvniecība nepieciešama saskaņā ar plānoto skolu izglītības posmu pārstrukturēšanu un skolēnu skaita palielināšanos. Atbilstoši būvprojektam jaunā korpusa platība būs 3186 m2, kopējā abu skolas korpusu un sporta kompleksa (tiks izmantots sporta nodarbību nodrošināšanai) platība būs 12 795 m2. Salīdzinājumam – Siguldas Valsts ģimnāzijas esošās ēkas platība ir 10249 m2, iekļaujot arī sporta telpu platību. Pārceļot izglītības iestādi uz ēkām Kronvalda ielā 7, sporta infrastruktūra skolēnu vajadzībām tiks nodrošināta Siguldas Sporta kompleksā, tādejādi būs iespējams izbūvēt vairāk mācību telpas, nodrošinot ar iespēju mācīties lielākam skaitam skolēnu. Skolas ēka Kronvalda ielā 7, uz kuru plānots pārvietot ģimnāziju, ir būvēta 1960. gadā. 2010. gadā ir veikta ēkas siltināšana un logu nomaiņa, lai palielinātu ēkas energoefektivitāti. Skolas esošās ēkas iekštelpās pilnīgs kapitālais remonts nav veikts. Nepieciešama siltumelementu, ūdensvadu, kanalizācijas un elektrotīklu atjaunošana un apgaismes ķermeņu nomaiņa. Esošais mācību telpu skaits nav pietiekams plānotajam skolēnu skaitam – aptuveni 600 izglītojamiem. Telpu infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojusi. Mēbeles neatbilst mūsdienu funkcionālām, vizuālām un ergonomiskām prasībām. Siguldas VĢ rīcībā esošais IKT aprīkojums, kas tiks pārvietots uz jauno korpusu un otru renovēto ēku, ir apmierinošā līmenī, bet to ir nepieciešams pilnveidot, lai tas pilnībā nodrošinātu modernas mācību vides iespējas un piedāvātu arī plašas e-pārvaldes attīstības perspektīvas. Pašreizējā ģimnāzijas ēkā ir 5 dabaszinātņu kabineti (1 bioloģijas, 2 fizikas, 1 ķīmijas, 1 dabaszinību), nav atsevišķas bioloģijas un/ vai ķīmijas laboratorijas. Kabinetu pašreizējais izvietojums dažādos ēkas stāvos nav efektīvs. Kabinetu izvietojuma maiņa pašreizējā ēkā nav iespējama, jo šīs skolas telpas ir vienīgās, kur telpu platība ir atbilstoša dabaszinātņu kabinetu aprīkojuma izvietošanai. Esošā infrastruktūra nodrošina izglītības standartā noteikto prasību izpildi, un mācību process var tikt organizēts pietiekami kvalitatīvi, taču tieši modernas laboratorijas trūkums šobrīd neefektīvi tērē attiecīgo pedagogu laika resursus. Jaunajā skolas korpusā ir plānots tāds kabinetu izvietojums, kas optimizē materiāltehnisko resursu izmantošanu, kā arī pedagogu darba organizāciju. Starp bioloģijas un ķīmijas kabinetiem tiks izveidota laboratorija ar atbilstošu iekārtojumu, lai palielinātu mācību procesu kvalitāti un efektivitāti. Ņemot vērā plānoto dabaszinātņu virziena attīstīšanu Siguldas VĢ, visos dabaszinātņu ir nepieciešami būtiski ieguldījumi gan dabaszinātņu specifiskajā aprīkojuma (t.sk. mēbeļu) iegādei, gan IKT uzlabošanai. Visos dabaszinātņu kabinetos ir nepieciešami planšetdatori, mūsdienīgas interaktīvās tāfeles (vai interaktīvie ekrāni), jo šobrīd interaktīvā tāfele ir tikai vienā dabaszinātņu kabinetā, turklāt tā ir morāli novecojusi. Projekta ietvaros plānota jauna STEM korpusa (mūsdienīgi aprīkotas laboratorijas, mācību kabineti) būvniecība un labiekārtošana, lai modernizētu telpas un palielinātu skolas kapacitāti, kā arī ergonomiskas un mūsdienīgas mācību vides izveidošana vecajā korpusā. Ņemot vērā Siguldas Valsts ģimnāzijas attīstības stratēģiju abos izglītības virzienos – gan humanitārajā, gan matemātikas, dabaszinātņu un tehniskā virziena programma – ir plānota matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu apgūšana padziļināti, šīs iespējas nodrošināšanai nepieciešams lielāks specializētu matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetu skaits, kā arī atbilstošu laboratorijas telpu izveidošana. Jaunajā STEM korpusā plānoti: 1 bioloģijas kabinets, 1 ķīmijas kabinets, 1 integrētais dabas zinātņu kabinets un laboratorija, 2 fizikas kabineti, 2 informācijas tehnoloģiju kabineti un 4 matemātikas kabineti. Šos kabinetus plānots aprīkot atbilstoši mūsdienīgai izglītības videi un priekšmetu specifikai. Projekta ietvaros plānota IKT risinājumu un aprīkojuma modernizēšana visās Siguldas VĢ telpās, nodrošinot planšetdatoru komplektus mācību kabinetos, nodrošinot IKT risinājumu savstarpējo savietojamību un mobilitāti, palielinot interaktīvo ierīču īpatsvaru mācību kabinetos, izveidojot mūsdienīgi aprīkotu informācijas centru skolēnu vajadzībām, izveidojot vairākas mūsdienīgi aprīkotas multimediju auditorijas mācību procesa vajadzībām. Reģionālā metodiskā centra vajadzībām izveidots mūsdienīgi aprīkots informācijas centrs, tai skaitā digitālā bibliotēka Siguldas VĢ un reģiona skolotāju vajadzībām, mūsdienīgi aprīkota multimediju auditorija. Reģionālā metodiskā centra vajadzībām (pedagogu profesionālā pilnveide) tiks izmantoti arī modernizētie dabaszinātņu kabineti. Tāpat modernizētās mācību telpas un laboratorijas plānots izmantot reģiona skolu audzēkņu ieinteresēšanai STEM novirziena apgūšanai (interešu izglītības nodarbības, konkursi). Ēka, kurā atrodas Siguldas 1.pamatskola, ir nodota ekspluatācijā 1980. gadā, bet sākotnēji tajā bija izvietoti Lauktehnikas biroji. Skola šajās telpās atrodas kopš 2000. gada. Kopš tā laika daļa no telpām ir pārbūvētas, pielāgojot skolas vajadzībām, bet daļa nav. 2003. gadā ir veikta ēkas siltināšana un logu nomaiņa. Skolā katru gadu atsevišķās telpās ir veikti kosmētiskie remonti, bet daudzas telpas vēl joprojām ir fiziski novecojušas. Nav atbilstošas ventilācijas. Skolēnu ģērbtuves atrodas šaurās, nepiemērotās telpās, tai skaitā norobežotā ēdamzāles stūrī. Skolai ir plašs pagrabs, kurš netiek izmantots. Skolā 2016./2017. mācību gadā būs 24 klašu komplekti (no 1. līdz 9. klasei), vidēji 20 skolēni klasē. Skolā ir 24 kabineti mācību procesa norisei. Pie stabilās skolēnu skaita dinamikas plānota klašu komplektu palielināšana līdz 27 (3 paralēlklases katrā grupā). Ir veikta Siguldas 1.pamatskolas iekštelpu plānojuma izmaiņu metu variantu izstrāde, kas parāda, ka daļēji pārbūvējot klašu telpas, tai skaitā līdzsvarojot telpu izmērus, ir iespējams skolas ēkā izveidot 27–28 ergonomiskas mācību telpas, kuras atbilst 19–20 skolēniem klasē. Šobrīd tiek veikti Siguldas 1.pamatskolas ēkas pārbūves projektēšanas darbi. Skolas ēkas pārbūves izmaksas projekta ietvaros plānotas, ņemot vērā pēdējā laikā pašvaldības izglītības iestādēs veikto remontdarbu vidējās izmaksas, kā arī ņemot vērā pašvaldībai šī projekta īstenošanai piešķirto ERAF projekta likmi. Projekta ietvaros tiks veikta Siguldas 1.pamatskolas ēkas pilna apjoma pārbūve, taču projekta attiecināmo izmaksu daļā būvdarbu izmaksas tiks iekļautas daļēji. Konkrēti sadalīt ēkas pārbūves izmaksas attiecināmajās un neattiecināmajās būs iespējams tikai pēc pilna apjoma būvprojekta izstrādes. Tās ēkas pārbūves izmaksas, kas pārsniegs projekta budžeta attiecināmo izmaksu sadaļā iekļauto summu, tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par to tiks pieņemts atsevišķs domes lēmums pēc būvprojekta izstrādes un būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanas. Pašvaldībai ir pieejami finanšu līdzekļi šī projekta īstenošanai, tajā skaitā Siguldas 1.pmatskolas ēkas pilna apjoma pārbūves veikšanai. Lielākajā daļā klašu kabinetu veikta mēbeļu maiņa. Bioloģijas un ķīmijas kabinetu nepieciešams paplašināt un izbūvēt ventilāciju. Ventilācijas sistēma ir jāizbūvē visā skolā. Projektā ir plānots ēkas kapitālais remonts, lai izveidotu ergonomisku mācību vidi, ietverot daļēju klašu telpu pārbūvi un modernizāciju, kā arī ģērbtuvju izbūvi skolas pagrabā. IKT risinājumu un aprīkojuma modernizēšana visās Siguldas 1.pamatskolas telpās, nodrošinot planšetdatoru komplektus mācību kabinetos, nodrošinot IKT risinājumu savstarpējo savietojamību un mobilitāti, palielinot interaktīvo ierīču īpatsvaru mācību kabinetos, izveidojot mūsdienīgi aprīkotu informācijas centru skolēnu vajadzībām, izveidojot vairākas mūsdienīgi aprīkotas multimediju auditorijas mācību procesa vajadzībām. Ergonomiskas mācību vides izveides ietvaros tiks iekārtoti arī kabineti dabaszinātņu mācību priekšmetu apgūšanai, izveidojot atbilstošu mācību vidi. Siguldas 1.pamatskola ir izvietota bijušā biroja ēkā, un tajā nav specializētu dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetu. Ir nepieciešamas investīcijas mācību vides pilnveidošanā, IKT modernizēšanā un atbilstoša aprīkojuma nodrošināšanai. Projekta īstenošana ir saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Attīstības programmu 2011-2017.gadam, Siguldas novada pašvaldības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit: https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/attistibas_planosana/ Pēc projekta īstenošanas abās projekta mērķa grupā iekļautajās mācību iestādēs - gan Siguldas Valsts ģimnāzijā, gan Siguldas 1.pamatskolā būs nodrošināta pilna pabeigtība. Gan ēka un zeme Kronvalda ielā 7 (Siguldas Valsts ģimnāzija), gan ēka un zeme Pulkveža Brieža ielā 105 (Siguldas 1.pamatskola) ir Siguldas novada pašvaldības īpašumā.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir attīstīt Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas 1.pamatskolā. Projekta aktivitātes – Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā STEM korpusa būvniecība, vecā korpusa pārbūve Kronvalda Ata ielā 7, izveidojot ergonomisku mācību vidi, materiāltehniskās bāzes modernizācija, reģionālā metodiskā centra attīstība, Siguldas 1.pamatskolas ēkas pārbūve ergonomiskas mācību vides izveidošanai, materiāltehniskās bāzes uzlabošana – ir atbilstoša SAM 8.1.2. mērķim. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta nepieciešamā vide un aprīkojums kvalitatīva, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Projekts tiks īstenots no 2018.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim Projekta kopējās izmaksas ir 18 624 512.19 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas 11 261 356.18 EUR, no tām 2 988 570.00 EUR jeb 26.53827791% ir ERAF finansējums, 1 654 557.24 EUR jeb 14.69234445% - valsts budžeta dotācija, 6 618 228.94 EUR, jeb 58.76937763% – Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas – 7 363 156.01 EUR.
Līguma noslēgšanas datums*** :17.01.2018
Projekta sākuma datums :17.01.2018
Projekta beigu datums**** :31.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 0.00
2. Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība) 051 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu