}

Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija

Projekta nosaukums :Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija
Projekta numurs :8.1.1.0/17/I/010
Finansējuma saņēmējs :LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Reģ.Nr.:90000076669
Jur. adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Rīga
2. Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004 Rīga
3. Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050 Rīga
4. Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 Rīga
5. Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002 Rīga
6. Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 Rīga
7. Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 Pierīga
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu
Projekta kopējais finansējums :12 231 585.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 10 396 847.25
Nacionālais publiskais finansējums* :1 834 737.75
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :12 231 585.00
Atbildīgā iestāde :Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta tiešā mērķa grupa ir LU dibinātās medicīnas koledžas un LU fakultātes, kuras īsteno STEM studiju programmas, kā arī STEM studiju programmās studējošie studenti un strādājošais akadēmiskais personāls. Projekta rezultātā tiks izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša mācību vide STEM studiju programmām: modernas mācību laboratorijas ar nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumu, ērtas un pievilcīgas mācību telpas – auditorijas, datorklases, atvērtās darba zonas, kur studentiem organizēt radošas diskusijas, kopīgi strādāt pie pētījumu, projektu, inovatīvu risinājumu idejām. Projekta rezultātā tiks koncentrēta STEM studiju infrastruktūra vienkopus LU Akadēmiskajā centrā, kas veicinās studiju un pētniecības nozaru sinerģiju un infrastruktūras koplietošanu, ietaupīs studentiem un akadēmiskajam personālam laiku un naudu, kas līdz šim bija nepieciešams, lai pārvietotos starp dažādās adresēs izvietotajām LU fakultātēm un zinātniskajiem institūtiem. Projekta netiešo mērķa grupu veido darba devēji, kā arī sabiedrība kopumā. Moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša mācību vide un aprīkojums nodrošinās speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba devēju prasībām. Studenti varēs iemācīties strādāt ar mūsdienīgām iekārtām un tehnoloģijām, kas atvieglos jauno speciālistu profesionālās darbības uzsākšanu un mazinās nepieciešamību pēc papildus praktiskām apmācībām no darba devēju puses. Modernizētā infrastruktūra veicinās papildu studentu piesaisti STEM studiju programmās, nodrošinot Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās LU augstākās izglītības eksporta spēju un ārvalstu studentu piesaisti, kas savukārt nodrošinās pienesumu ne tikai LU, bet arī valsts tautsaimniecībai un ekonomikai (papildus informāciju skatīt projekta iesniegumam pievienotajā izmaksu-ieguvumu analīzē 4.2.sadaļā “Alternatīva A”).
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, tai skaitā, LU dibinātajās medicīnas koledžās, lai kļūtu par vienu no vadošajām universitātēm Baltijas reģionā. Projekta mērķis atbilst izstrādātajai un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotajai LU attīstības stratēģijai 2016.-2020.gadam. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 12 231 585 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 10 396 847 EUR un valsts budžeta finansējums 1 834 738 EUR. Projektā plānotas šādas darbības: 1. Būvniecība STEM studiju infrastruktūras modernizācijai, kurā plānotas šādas apakšdarbības: 1.1. LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas (Jelgavas iela 1, Rīga) būvniecība; 1.2. LU P.Stradiņa koledžas ēkas (Vidus prospekts 38, Jūrmala) rekonstrukcija. 2. Mācību aprīkojuma, iekārtu, IKT un citu materiālo aktīvu iegāde un uzstādīšana LU un LU koledžās, kurā plānotas šādas apakšdarbības: 2.1. Mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde LU; 2.2. Mācību aprīkojuma iegāde LU koledžām; 2.3. Zinātņu mājas mācību telpu iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde. 3. Informatīvie un publicitātes pasākumi. 4. Projekta vadība un īstenošana. Projekta ietvaros plānots modernizēt 39 STEM studiju programmas šādās izglītības tematiskajās jomās: Dzīvās dabas zinātnes (3 programmas); Fizikālās zinātnes (12 programmas); Matemātika un statistika (4 programmas); Datorika (4 programmas); Ārstniecība (4 programmas); Māszinības (3 programmas); Farmācija (2 programmas); Medicīniskie pakalpojumi (2 programmas); Vides aizsardzība (3 programmas); Arhitektūra un būvniecība (1 programma); Mākslas (1 programma). Projekta īstenošanas laiks ir 26 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika (novembris, 2017 – decembris, 2019). Līdz vienošanās noslēgšanai veikti šādi sagatavošanās darbi - pabeigta Zinātņu mājas būvniecības tehniskā projekta izstrāde, veikta būvprojekta ekspertīze, būvvaldē saņemta atļauja būvdarbu veikšanai, un ar 2017.gada jūliju uzsākta Zinātņu mājas būvniecība. Projekts papildinās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus LU STEM studiju programmu modernizācijā un LU Akadēmiskā centra Dabas mājas būvniecībā un aprīkošanā. Projektu pabeidzot, visi LU īstenotie STEM studiju virzieni būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā un STEM studijām nepieciešamā infrastruktūra modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta rezultātā tiks nodrošināta LU STEM studiju virzienu infrastruktūras un cilvēkresursu efektīva izmantošana, mazināta LU infrastruktūras sadrumstalotība un veicināta studiju un pētniecības nozaru sinerģija. Modernizētā infrastruktūra veicinās papildu studentu piesaisti STEM studiju programmās, nodrošinās Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās LU augstākās izglītības eksporta spēju un ārvalstu studentu piesaisti.
Līguma noslēgšanas datums*** :10.11.2017
Projekta sākuma datums :10.11.2017
Projekta beigu datums**** :31.12.2019
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi 013 -
2. Izglītības infrastruktūra terciārajā izglītībā 049 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :12.06.2019
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu