}

„Atbalsts ilgākam darba mūžam”

Projekta nosaukums :„Atbalsts ilgākam darba mūžam”
Projekta numurs :7.3.2.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :Nodarbinātības valsts aģentūra
Reģ.Nr.:90001634668
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 50008043851 Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001
2. Latvijas Darba devēju konfederācija 40008004918 Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību
Projekta kopējais finansējums :10 596 211.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 9 006 779.00
Nacionālais publiskais finansējums* :1 589 432.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :10 596 211.00
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir: 1. Gados vecākas nodarbinātas personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas vecumā, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai personas, kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), kā arī bezdarba riskam pakļautas gados vecākas nodarbinātās personas vecumā no 50 gadiem, ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem (turpmāk - personas): • personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas; • personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai) ; • personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros; • persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80% no valstī noteiktās minimālās algas; 2. komersanti un valsts vai pašvaldības institūcijas (turpmāk – darba devēji). Atbilstoši darba devēju aptaujai, kas veikta NVA pētījuma par pirmspensijas vecuma iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes potenciālu ietvaros, lielākā daļa respondentu, izvēloties darbinieku savam uzņēmumam, priekšroku dotu gados jaunākiem darbiniekiem. Tikai 2,9% darba devēju priekšroku dotu darbiniekiem vecumā 50 gadi un vairāk. Kā galvenos iemeslus, kāpēc, izraugoties darbiniekus savam uzņēmumam, darba devēji neizvēlētos gados vecākus darbiniekus, darba devēji minējuši darba apstākļus - smags, fiziski intensīvs darbs (33,5%), šīs vecuma grupas darbinieku neelastīgo domāšanu, grūtības pieņemt pārmaiņas un mācīties (16,9%), kā arī veselības stāvokli un ar to saistītas zemākas darba spējas (11,5%).Šāda situācija liecina, ka šīs vecuma grupas ietvaros īpaši būtiski ir noturēties darba tirgū, jo, zaudējot darbu, izredzes atgriezties darba tirgū ir mazākas nekā citām vecuma grupām Līdz ar to ir svarīgi apzināties projekta mērķa grupas vajadzības, lai pēc iespējas ilgāk tā spētu konkurēt darba tirgū. Apzinoties mērķa grupas vajadzība projekts vērsts uz mērķa grupas vajadzību/problēmu risināšanu. Projekta īstenošanas laikā tiks risināti nodarbinātību kavējošie apstākļi, kas kavē konkrētās mērķa grupas personu – gados vecāka nodarbinātā darba spējas, vai tie ir veselības faktori, vai izglītības /prasmju, vai citi kavējoši apstākļi, lai nepieļautu gados vecāko personu priekšlaicīgu iziešanu no darba tirgus un veicinātu darbaspēju saglabāšanu, projekta ietvaros tiks veiktas aktivitātes, kā sabiedrības izpratnes pasākumi, kas informēs sabiedrību par darbaspēka novecošanās tendencēm un iespējamiem risinājumiem ilgākam darba mūžam. Darba vides un cilvēkresursu izvērtējums, kura rezultātā tiks uzlabota personu virs 50 gadu vecuma darba vide, sniedzot personām virs 50 gadu vecuma situācijas izvērtējumu un ieteikumus bezdarba riska samazināšanai un kvalitatīvai nodarbinātībai. Izvērtējuma rezultātā personas virs 50 gadu vecuma tiks iesaistītas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, ņemot vērā darba vietas izvērtējumu, un atbilstoši uzņēmuma novecošanās pārvaldības plānam, plānots, ka konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tēmas iedalīsies trīs daļās: - vispārējās darbam nepieciešamo prasmju pilnveidošana, ietverot individuālas un grupu nodarbības, kā, piemēram, par tādām tēmām, kā datorprasmes, valodas kursi, komunikācijas prasmes, saskarsmes prasmes; - veselības un fiziskā stāvokļa uzlabošanos, ietverot individuālas un grupu nodarbības, par tādām tēmām, kā veselīgs uzturs, fiziskās pauzes darba laikā, ārpus darba laika aktivitātes; - kognitīvo un sociālo prasmju pilnveidošanu, ietverot individuālas un grupu nodarbības, par tādām tēmām, kā laika plānošana, atmiņas trenēšana, individuālas psihologa un psihoterapeita konsultācijas. Viss minētais atbalsta pasākumu kopums vērsts uz gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. Projekta ietvaros plānoti šādi atbalsta pasākumi projekta mērķa grupai - bezdarba riskam pakļautajām personām vecumā no 50 gadiem, kā arī komersantiem un valsts vai pašvaldības institūcijām (turpmāk – darba devējiem): 1) Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai - tiks veicināta sabiedrības izpratne (tai skaitā darba devēju un gados vecāko nodarbināto personu) par darbaspēka novecošanās tendencēm un iespējamajiem risinājumiem ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai. Rezultātā: tiks nodrošināti informatīvie pasākumi un veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi, tai skaitā konferences, reģionālie semināri, diskusijas, konsultācijas. 2) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums - tiks veikta darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, sniegtas rekomendācijas situācijas uzlabošanai gados vecākai nodarbinātai personai. Rezultātā: tiks izstrādāta izvērtējuma veikšanas metodika, izstrādātas 2 Rokasgrāmatas, viena novecošanās pārvaldībai darba devējiem un viena NVA darbiniekiem darbam ar mērķa grupu, izstrādāti novecošanās pārvaldības plāni uzņēmumiem, kuros tiks ietverta arī informācija par darbiniekiem veicamajiem pasākumiem. 3) Atbalsta pasākumi mērķa grupai: - karjeras konsultācijas; - prasmju nodošanas pasākumi (informālā izglītība); - mentorings (informālā izglītība); - konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; - darba vietas pielāgošana; - veselības uzlabošanas pasākumi. 4) Projekta īstenošanas personāla un pārējā NVA personāla(karjeras konsultantu) apmācība darbam ar gados vecākām personām un darba devējiem. Rezultātā: Tiks apmācīts projekta īstenošanas personāls un pārējie NVA darbinieki (karjeras konsultanti), lai sniegtu atabalstu personām virs 50 gadu vecuma. 5) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa grupai starprezultātu un rezultātu novērtēšana, kuras ietvaros tiks veidota sistēma gados vecāku nodarbināto atbalstam, paredzot veicamos pasākumus darba vietās. Rezultātā: Tiks izstrādāts starprezultātu un rezultātu izvērtējums, lai nodrošinātu uz pierādījumiem balstītas politikas izstrādi aktīvās novecošanās veicināšanai. 6) Kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem - nodrošina projekta sadarbības partneri Latvijas darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS), kuri veiks pārrunas ar darba devējiem par novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem. Rezultātā: darba devēji savos darba līgumos, koplīgumos vai citos darba devēju dokumentos ietvers novecošanās pārvaldības jautājumus. Projekta rezultātā - atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits 3000. Projekta īstenošana plānota sadarbībā ar sadarbības partneriem – LDDK un LBAS. Projektu plānots īstenot no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31.decembrim. Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 596 211 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 9 006 779 eiro un valsts budžeta finansējums – 1 589 432 eiro. Darbību īstenošana uzsākta jau pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) no 2016. gada 26.septembra.
Līguma noslēgšanas datums*** :03.01.2017
Projekta sākuma datums :05.08.2016
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām 106 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu