}

Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana

Projekta nosaukums :Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana
Projekta numurs :7.3.1.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs :Valsts darba inspekcija
Reģ.Nr.:90000032077
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 50008043851 Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001
2. Latvijas Darba devēju konfederācija 40008004918 Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050
3. Rīgas Stradiņa universitāte 90009379112 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
4. Aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” -
5. -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos
Projekta kopējais finansējums :12 643 472.00
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 10 746 951.00
Nacionālais publiskais finansējums* :1 896 521.00
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :12 643 472.00
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta darbības būs tieši vērstas uz projekta mērķa grupas iesaisti, sadarbojoties ar sadarbības partneriem un pakalpojuma sniedzējiem, kā arī tieši uzrunājot mērķa grupas pārstāvjus. Netieši projekta mērķa grupas tiks uzrunātas, realizējot sabiedrības izglītošanas, izpratnes veicināšanas un informēšanas pasākumus. Projektam ir 4 mērķa grupas un katrai no mērķa grupām ir plānotas konkrētas darbības projektā. 1. Darba ņēmēji un darba devēji, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji. Saskaņā ar DAR pētījuma rezultātiem, 68,1% no darba devējiem ir informējuši darbiniekus par viņu darba vietas darba vides riska faktoriem, kas uzskatāms par zemu un nepietiekamu rādītāju. Līdz ar to projekta ietvaros darba ņēmējiem tiks organizētas apmācības preventīvās kultūras paaugstināšanai, ka arī tematiskie semināri par specifiskām tēmām. Jāņem vērā, ka sniedzot konsultatīvo atbalstu uzņēmumiem (darbības nr. 4.3. un 4.4.) tiešie ieguvēji būs arī darba ņēmēji, jo uzlabosies viņu darba apstākļi. Saskaņā ar DAR pētījuma rezultātiem, uz jautājumu kādu bezmaksas atbalstu darba aizsardzības jomā darba devēji vēlētos saņemt, 50% nepieciešamas bezmaksas konsultācijas par konkrētiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumu risinājumiem, savukārt 47% darba devēju nepieciešams bezmaksas darba vides risku novērtējums. Līdz ar to projekta ietvaros tiks sniegts konsultatīvais atbalsts t.sk. darba vides risku novērtēšanā 4700 mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem prioritāri ar darbinieku skaitu līdz 50, kuros ir zemāks darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas līmenis saskaņā ar VDI apsekojumu datiem. Darba devējiem būs iespēja arī iepazīties ar labo praksi darba aizsardzībā, piedaloties mācību ekskursijās uzņēmumos. 2. Darba aizsardzības speciālisti Saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem katrā uzņēmumā ir jābūt norīkotam darba aizsardzības speciālistam vai arī uzņēmumam ir jāpiesaista pakalpojuma sniedzējs – kompetenta institūcija vai kompetents speciālists. DAR pētījumā ir norādīts, ka organizēto darba aizsardzības speciālistu apmācību laikā veiktās aptaujas liecina, ka liela daļa (vairāk par 50%) respondentu nezināja, piemēram, par dažādu nozaru prakses standartiem, vai arī nebija tos lietojuši. Projekta darbības būs vērstas uz darba aizsardzības speciālistu kompetences paaugstināšanu, piedaloties tematiskajos semināros. 3. Izglītības iestāžu audzēkņi Nelaimes gadījumu statistika visā Eiropā liecina, ka darba vidē riska grupa ir jaunieši, kuri, nonākot darba tirgū, nav pietiekami labi informēti ne par saviem pienākumiem, ne tiesībām darba aizsardzības un darba tiesību jomā, tāpēc biežāk cieš nelaimes gadījumos. Saskaņā ar DAR pētījuma rezultātiem, jaunieši (vecuma grupa 18 – 24 gadi) ir mazāk informēti par darba vides riska faktoru ietekmi uz veselību nekā citās vecuma grupās. Attiecīgi projekta ietvaros tiks organizētas izglītojošas aktivitātes un konkurss profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, tādā veidā uzlabojot audzēkņu zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. 4. Valsts darba inspekcijas amatpersonas un darbinieki Saskaņā ar DAR pētījuma rezultātiem, tikai 32,9% no darba ņēmējiem un 55,7% no darba devējiem nepiekrīt apgalvojumiem, ka inspektori veic pārbaudes formāli un tikai 56,8% no darba ņēmējiem Rīgā uzskata, ka inspektori ir zinoši un kompetenti. Līdz ar to projekta ietvaros tiks īstenotas inspektoru apmācības preventīvā darba veikšanai, analītisko prasmju pilnveidei, gan izstrādājot jaunus, gan aktualizējot esošos apmācību moduļus, gan realizējot apmācību izstrādātajos moduļos. VDI nodarbināto profesionālās spējas un darba metodes tiks pilnveidotas, gūstot jaunu pieredzi un zināšanas darba inspekciju sadarbības tīkla pasākumos gan Baltijas, gan ES un EEZ valstu līmenī. Informācija par projekta mērķa grupām atbilstoši MK noteikumu Nr.127 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”” (turpmāk – MK noteikumi nr.127) 37.5., 37.6. un 37.7.apakšpunktiem tiks uzkrāta VDI Informatīvajā sistēmā. Informāciju, ko nav iespējams uzkrāt VDI Informatīvajā sistēmā, tiks apkopota papildus izveidotajos reģistros.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. Projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos. Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība. Projektā plānotas galvenās atbalstāmas darbības: 1. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi; 2. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi; 3. Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide; 4. Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem; 5. Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi; 6. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu; 7. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana. Projekta rezultātā plānots, ka atbalstu būs saņēmuši 4700 mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi bīstamajās nozarēs, no kuriem 75% būs izpildījuši vismaz šādas darba aizsardzības prasības: izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likumam, veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns. Projektu īstenos VDI sadarbībā ar 4 sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – LBAS), Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK), Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts” (turpmāk – DDVVI), kā arī institūcija, kas tiks noteikta ar Ministru kabineta apstiprinātajām izmaiņām darba strīdu tiesiskajā regulējumā un piedalīsies darba strīdu izskatīšanas procesā. Projekta darbību īstenošana tiks uzsākta 2016.gada 2.ceturksnī. Plānotais projekta īstenošanas laiks no vienošanās noslēgšanas brīža ir no 2016.gada 4.ceturkšņa līdz 2022.gada 31.decembrim, kopā 75 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 12 643 472 EUR, tai skaitā 10 746 951 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1 896 521 EUR valsts budžeta finansējums.
Līguma noslēgšanas datums*** :26.10.2016
Projekta sākuma datums :04.03.2016
Projekta beigu datums**** :31.12.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām 106 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu