}

Jauniešu garantijas

Projekta nosaukums :Jauniešu garantijas
Projekta numurs :7.2.1.1/15/I/001
Finansējuma saņēmējs :Nodarbinātības valsts aģentūra
Reģ.Nr.:90001634668
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros
Projekta kopējais finansējums :37 366 677.46
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 15 688 361.08
JNI: 15 511 561.08
Nacionālais publiskais finansējums* :1 275 345.81
Nacionālais privātais finansējums** :4 891 409.49
Kopējie atbilstīgie izdevumi :37 366 677.46
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un NVA ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), tai skaitā: 1. darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās – jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuriem nepieciešams atbalsts un prasmju uzlabošana piemērota darba noteikšanā un atrašanā; 2. neformālās izglītības programmu īstenošanā – jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuriem nepieciešama atsevišķu prasmju pilnveide konkurētspējas darba tirgū uzlabošanai; 3. profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanā un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā – jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), (galvenokārt jaunieši ar īpašām pazīmēm – piemēram, jaunietim ir bērni, maznodrošinātā statuss) un kuriem nepieciešams nodrošināt apmācības vai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai vai pēc jauniešu izvēles; 4. pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanā – jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iegūtu arodizglītību, profesionālo vai augstāko izglītību, kuri NVA reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz četrus mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem bez pārtraukuma; 5. pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanā – jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (līdz 31.03.2016. no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot)); 6. pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” īstenošanā – jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti, vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai); 7. pasākuma “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanā; - jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuriem ir nepieciešams padziļināts atbalsts integrācijai darba tirgū, veidojot subsidētas darba vietas, tie ir jaunieši ar invaliditāti; - jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), ir bijuši bez darba vismaz sešus mēnešus un nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma; - jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez vispārējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas (Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) vai ir beiguši pilna laika izglītības programmu jau ilgāk kā pirms diviem gadiem (ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību) un vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu (nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātiem atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma); - jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ieguvuši bēgļa vai alternatīvās personas statusu. 8. atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem – jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuriem nepieciešams atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, un kuri ir ar atbilstošu sagatavotību: - ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību; - ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību; - ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā; 9. atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei – jaunieši, kuri iesaistīti neformālās izglītības programmu īstenošanā, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanā, pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanā, pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” īstenošanā un pasākuma “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanā un kuriem pasākuma īstenošanas vietas sasniegšanai nepieciešams mobilitātes atbalsts; 10. transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās – jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuriem nepieciešama transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apliecība konkurētspējas darba tirgū paaugstināšanai. Vienlaikus: - projekta mērķa grupa nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) īstenotajā pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – 7.2.1.2.pasākums) (izņemot jauniešus, kas ir iesaistīti darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās); - atbilstoši MK noteikumu Nr.207 4.punktā noteiktajam, pasākumos neiesaista jauniešus, kuri apgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (ievērojot SAM MK noteikumu Nr.207 34.2.apakšpunktā noteikto).
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir 19 000 jauniešiem bezdarbniekiem sekmēt pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā. Projektā īstenojamie mērķa grupai pieejamie atbalsta pasākumi: - darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas, kas nodrošina atbalstu karjeras izvēlē; - neformālās izglītības programmu īstenošana, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu, sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi un noslēguma pārbaudījumu organizēšanu; - profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas dod iespēju mērķa grupai iegūt profesionālo kvalifikāciju un pilnveidot profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes; - pirmā darba pieredzes jaunietim, kas vērsta uz mērķa grupas integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību; - darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā, kas vērsta uz mērķa grupas aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā; - darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas; - subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām tai skaitā jauniešiem ar invaliditāti), kas paredz sekmēt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas; - atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus; - atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei, kas veicina jauniešu mobilitāti un paredz kompensēt izdevumus par transportu un dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ja jaunietis bezdarbnieks piedalās projekta pasākumos. Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei tiek nodrošināts šādos atbalsta pasākumos: neformālās izglītības programmu īstenošana, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana, pirmā darba pieredzes jaunietim, subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām tai skaitā jauniešiem ar invaliditāti), darbnīcas jauniešiem; - transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas dod iespēju mērķa grupai iegūt transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Projekta darbības īstenošanas periods no 2014.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim, projekta īstenošanas periods no 2015.gada 27.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas ne mazāk kā 33 968 828.46 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 15 511 561.08 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 15 688 361.08 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 1 275 345.81 euro un privātais līdzfinansējums ne mazāk kā 1 493 560.49 euro. *Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek samazinātas par 6 857.33 EUR, atbilstoši CFLA lēmumiem par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem (tajā skaitā 6 843.82 EUR no publiskajām attiecināmajām izmaksām un 13.51 EUR no privātām attiecināmajām izmaksām)(LG Nr.5 29.12.2017.) ** Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek samazinātas par 1 477.21 EUR (sadalījums pa finanšu avotiem JNI – 710.10 EUR, VB – 57.01 EUR, ESF – 710.10 EUR), atbilstoši CFLA lēmumiem par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.
Līguma noslēgšanas datums*** :27.11.2015
Projekta sākuma datums :02.01.2014
Projekta beigu datums**** :31.12.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu 103 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu