}

“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Projekta nosaukums :“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”
Projekta numurs :7.1.1.0/15/I/001
Finansējuma saņēmējs :Nodarbinātības valsts aģentūra
Reģ.Nr.:90001634668
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Visa Latvija Visa Latvija
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam
Projekta kopējais finansējums :91 477 229.03
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ESF: 77 755 557.33
Nacionālais publiskais finansējums* :11 910 045.70
Nacionālais privātais finansējums** :1 811 626.00
Kopējie atbilstīgie izdevumi :91 477 229.03
Atbildīgā iestāde :Labklājības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir NVA reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni. Projekta iesnieguma 1.5.sadaļas 2.punktā norādītās darbības ietvaros īstenotā pilotprojekta “Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs” 2.kārtā plānots iesaistīt bezdarbniekus, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus vai ir vecāki par 45 gadiem. Uz 30.06.2015. NVA uzskaitē ir reģistrēti 80,7 tūkst. bezdarbnieku. Vidēji 95% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem pakalpojumus saņem NVA filiālē, kas apkalpo bezdarbnieka dzīvesvietas novada teritoriju (pēc deklarētās dzīvesvietas), 5% no bezdarbniekiem pakalpojumus saņem NVA filiālēs, kas neatrodas bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas tuvumā, kas var liecināt, ka šie bezdarbnieki nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Statistikas dati NVA filiāļu un novadu (t.sk. pagastu) griezumā ir atspoguļoti iesnieguma 6.pielikumā un 7.pielikumā. 25 190 (jeb 31 %) bezdarbnieki uzskaitē ir ilgāk par 12 mēnešiem, tomēr filiāļu un novadu griezumā situācija ir ļoti atšķirīga. Rīgā un Rīgas tuvumā ilgstošā bezdarba problēma ir būtiski mazāka. Rīgas reģionālajā filiālē un Jūrmalā tikai 13% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, Ogrē – 11%, turpretī, Latgales reģiona filiālēs ilgstošā bezdarba problēma ir ļoti būtiska: Ludzas un Balvu filiālēs 63% reģistrēto bezdarbnieku ilgāk par 12 mēnešiem ir bez darba, Preiļu filiālē – 59%, Rēzeknes filiālē – 58%. 50% no bezdarbniekiem ir vecumā virs 45gadiem, turklāt ir vērojama tendence, ka filiālēs ar lielāku ilgstošo bezdarbnieku īpatsvaru, ir arī lielāks reģistrēto bezdarbnieku vidējais vecums. Tā Krāslavas filiālē 61% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ir vecumā virs 45 gadiem, Balvu filiālē – 58%, Rēzeknes filiālē – 56%. Lai veicinātu savlaicīga un atbilstoša atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem, NVA veic bezdarbnieku profilēšanu, nosakot viņu darba atrašanas iespējas, prasmju pašnovērtējumu un motivāciju meklēt darbu. Pamatojoties uz profilēšanas rezultātiem, bezdarbniekiem tiek veidots individuālais darba meklēšanas plāns, tai skaitā paredzot arī kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanas pasākumus. No 2015.gada 30.jūnijā NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem 95% bija veikta profilēšana. Profilēšanas rezultāti rāda, ka 40% no visiem noprofilētajiem bezdarbniekiem darba atrašanas iespējas ir novērtētas kā zemas. Labāka situācija ir Rīgas, Ogres un Jūrmalas filiālēs (zemas darba atrašanas iespējas ir attiecīgi 25%, 27% un 22% bezdarbnieku), būtiski sliktāka situācija ir Krāslavas, Ludzas un Balvu filiālēs (zemas darba atrašanas iespējas ir attiecīgi 60%, 56% un 55% bezdarbnieku). To lielā mērā nosaka arī profilēto bezdarbnieku prasmes un kvalifikācija. Testu rezultātā noteiktā bezdarbnieku prasmju pašnovērtējuma rezultāti liecina, ka 48% savas prasmes vērtē kā neatbilstošas darba tirgus prasībām. Uz 30.06.2015. Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (BURVIS) reģistrētas 2 921 bezdarbnieku vēlmes profesionālai apmācībai, pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanai, 13 715 bezdarbnieku un darba meklētāju vēlmes neformālās izglītības programmu apguvei un 51 bezdarbnieku vēlmes dalībai apmācībā pie darba devēja. Projekta ietvaros īstenotajos apmācību pasākumos iesaistāmo skaita plānošana NVA filiālēm tiek veikta NVA iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pieejamo finansējumu, reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju skaitu un izteikto pieteikumu skaitu dalībai attiecīgajā apmācību pasākumā. Iesaistāmo bezdarbnieku skaitu nosaka kalendārajam gadam, sadalot pa filiālēm proporcionāli reģistrēto mērķa grupas bezdarbnieku skaitam un bezdarbnieku izteikto pieteikumu skaitam filiālē, izņemot iesaistāmo skaitu dalībai apmācībā pie darba devēja, kur iesaistāmo bezdarbnieku skaitu nosaka, ņemot vērā reģistrēto bezdarbnieku skaitu un ilgstošo bezdarbnieku skaitu filiālē. Tādējādi lielāka pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta filiālēs ar lielāku mērķa grupas bezdarbnieku skaitu un pieprasījumu pēc pasākuma. Iesaistāmo skaits tiek plānots atsevišķi mērķa grupas iesaistei konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, atbalsta sniegšanai profesionālās kompetences novērtēšanai, neformālās izglītības valsts valodas, svešvalodu un datorzinību programmu apguvei, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībai, apmācībai pie darba devēja. Projekta ietvaros īstenotajos apmācību pasākumos iesaistāmo skaitu un finansējuma sadalījumu pa NVA filiālēm apstiprina NVA Aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu sadales komisija (turpmāk – FSK komisija). Informācija par projektā iesaistītajiem dalībniekiem tiek uzkrāta BURVIS, kas ļauj nodrošināt nepieciešamo atskaišu un pārskatu sagatavošanu, t.sk. mērķa grupas pieteikumu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju uzraudzību, analīzi un uzskaiti novadu teritoriālo vienību (t.sk. pagastu) līmenī un informācijas publicēšanu NVA tīmekļa vietnē. Papildu rezultatīvā rādītāja sasniegšanas uzraudzībai informācija no BURVIS tiek apkopota un analizēta filiāļu griezumā centralizēti un katru nedēļu tiek gatavotas operatīvās statistikas atskaites. Tiek uzskaitīti traucējošie apstākļi bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistei pasākumā. Reizi ceturksnī tiek sniegta informācija FSK komisijai par apmācību pasākumos iesaistīto skaitu. Ja tiek konstatēta novirze no plānotā vai pēc nepieciešamības, bet ne biežāk kā reizi ceturksnī, tiek pārskatīts plānotais iesaistāmo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kā arī nepieciešamības gadījumā, tiek pārplānots iesaistāmo skaits starp mērķa grupai īstenotajām darbībām NVA iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū. Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiks nodrošināti šādi aktīvie nodarbinātības pasākumi (turpmāk – apmācību pasākumi): - konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei; - profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver: - profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā, pēc kuru apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi): - pirmajam, otrajam vai trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, organizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai). - neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes; - transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu; - apmācība pie darba devēja tiek organizēta vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai noteiktajā profesijā. Lai nodrošinātu projekta ietvaros sniegtā atbalsta pieejamību, papildus minētajiem atbalsta pasākumiem projekta dalībniekiem tiks sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, bezdarbniekiem ar invaliditāti tiks nodrošināti to vajadzībām atbilstoši specifiskie pakalpojumi - surdotulka, ergoterapeita un specializētā transporta pakalpojumi, kā arī tiks vērtēta iespēja organizēt apmācības elastīgā formā. Apmācība pie darba devēja ietvaros personai ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināta atbalsta persona. Projekta ietvaros visā Latvijā saņems atbalstu vismaz 80 640 bezdarbnieki un darba meklētāji, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, tai skaitā vismaz 27 513 bezdarbnieki un darba meklētāji, kas vecāki par 50 gadiem. Projekta īstenošanas laiks no vienošanās noslēgšanas brīža ir no 2015.gada 22.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir ne mazāk kā 91 477 229,03 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 77 755 557,33 euro, valsts budžeta finansējums 11 910 045,70 euro un privātais līdzfinansējums ne mazāk kā 1 811 626,00 euro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas kopā ir samazinātas par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem - 5 039,97 EUR apmērā.
Līguma noslēgšanas datums*** :22.10.2015
Projekta sākuma datums :02.01.2015
Projekta beigu datums**** :31.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei 102 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :14.12.2018
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu