}

Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī

Projekta nosaukums :Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī
Projekta numurs :6.1.4.2/17/I/008
Finansējuma saņēmējs :Daugavpils pilsētas pašvaldība
Reģ.Nr.:90000077325
Jur. adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Malu iela, Daugavpils Latgale
2. Malu iela, Daugavpils Latgale
3. Malu iela, Daugavpils Latgale
4. Malu iela, Daugavpils Latgale
5. Smilšu iela, Daugavpils Latgale
6. Smilšu iela, Daugavpils Latgale
7. Dīķu iela, Daugavpils Latgale
8. Daugavpils Latgale
9. Daugavpils Latgale
10. Daugavpils Latgale
11. Daugavpils Latgale
12. Andreja Pumpura iela, Daugavpils Latgale
13. Arodu iela, Daugavpils Latg
14. Arodu iela, Daugavpils
15. Dīķu iela, Daugavpils
16. Dīķu iela, Daugavpils
17. Satiksmes iela, Daugavpils
18. Satiksmes iela, Daugavpils
19. Satiksmes iela, Daugavpils
20. Varšavas iela, Daugavpils
21. 2. Preču iela 1, Daugavpils, LV-5401
22. Daugavpils
23. Daugavpils
24. Daugavpil
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :6.1.4. Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu
Projekta kopējais finansējums :13 335 327.37
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 10 874 440.15
Nacionālais publiskais finansējums* :1 919 018.85
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :12 793 459.00
Atbildīgā iestāde :Satiksmes ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa – satiksmes dalībnieki, kā arī pilsētas iedzīvotāji, uzņēmēji un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji. Projekta īstenošana nodrošinās pilsētas industriālo zonu Jaunbūves, Ķīmiķu, Čerepovas mikrorajonos sasniedzamību un to savienojamību vairāk nekā 20 ražošanas uzņēmumiem, kuri kopumā nodrošina vairāk nekā 3000 darba vietas pilsētas, un nodrošinās mikrorajonu savienojumu apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, kā arī radīs alternatīvu maršrutu sasaistei ar TEN-T tīklu. Projekts atbilst Daugavpils pilsētas attīstības programmai 2014.-2020.gadam un investīciju plānam (RV V1 Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra, uzdevums V1-1 Pilsētas starptautiskās sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T transporta tīklā), un pašvaldības teritorijas plānojumam.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumu Daugavpils pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām. Projekts “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ir secīgs turpinājums 2007 – 2014. Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā veiktajiem ieguldījumiem Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūrā uzlabojot un veicinot integrētu sasaisti TEN-T tīklā, attīstot pilsētu tranzītmezglu funkcijas, paaugstinot maģistrālo ielu- Smilšu iela, Varšavas iela, Malu ielas caurlaides spējas, uzlabojot transporta plūsmas vidējo ātrumu un saīsinot pārvietojoties nepieciešamo laiku, vienlaikus veicinot ekoloģiskās un dzīves vides kvalitātes uzlabošanos pilsētas iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas rezultātā, tiks izbūvēts pārvads pār dzelzceļa mezglu un attiecīgajām TEN-T dzelzceļa līnijām, tādejādi nodrošinot alternatīva kravu transporta maršrutu. Projekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ietvaros ir paredzēts veikt sekojošas darbības: 1) I kārta Smilšu ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Mālu ielai tsk.rotācijas apļa izbūve un saistīto inženierkomunikāciju pārbūve - 2.070 km 2) II kārta Kustības pārvada (tilta) būvniecība pār dzelzceļu Smilšu iela – Malu iela un saistīto pieslēgumu izbūve - 0.4 km 3) Projekta publicitātes pasākumi. Iepriekš minēto darbību īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta iespēja kravu transporta kustībai jaunā maršrutā, veidojot alternatīvu esošajam tranzīta maršrutam pa 18. novembra ielu – Daugavas ielu Daugavpilī, tādējādi tiks sekmēta transporta plūsma starp pilsētas mikrorajoniem Jaunbūve - Ķīmija - Vecā Forštadte un uzlabota savienojamība ar TEN -T ceļu tīklā iekļautajiem valsts galveno autoceļu posmiem A6 (Rīga–Daugavpils– Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)), A13 (Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi), kā arī ar Valsts reģionālo autoceļu maršrutiem . P67: Daugavpils–Tilti un P68: Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža (Silene). Projekta īstenošana nodrošinās alternatīvu maršrutu tranzīta satiksmei autoceļam A13, neiebraucot pilsētas centrā, tā kā tranzīta kravas ir plānots novirzīt pa Smilšu un 1. Pasažieru ielu. Projekta ietvaros pārbūvējamās un izbūvējamās ielas ir 100% Daugavpils pilsētas teritorijā. Atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” apkopotajiem datiem par satiksmes intensitāti pie Daugavpils pilsētas robežām un Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.4. „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” pasākuma 6.1.4.2. „Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” un sākotnējā novērtējumā veiktajai analīzei, ir secināms, ka gan ilgtermiņā, gan īstermiņā kravu transporta satiksmes intensitāte Daugavpilī ir pieaugusi. Kravu satiksmes plūsmas pieaugums ir novērojams arī uz TEN-T autoceļiem. Ņemot vērā, ka Daugavpils ir būtisks transporta mezgls (gan autoceļi, gan dzelzceļš) Latgales reģionā, kravas transporta satiksmes intensitāte saglabājas augsta. Daugavpils pašvaldības plānotās investīcijas ražošanas infrastruktūrā un reģiona atbalsta programmas, kā arī Latgales specialās ekonomiskās zonas izveide veicina industriālo teritoriju attīstību. Pilsētā veidojas jaunas ražotnes, kas attiecīgi palielina kravu transportlīdzekļu skaitu pilsētas robežās. Attiecībā uz projekta ietekmes teritoriju var atzīmēt Čerepovas, Malu ielas rūpniecisko zonu, kā arī esošo dzelzceļa mezgla uzturēšanas un apkalpošanas zonu. Daugavpils ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ir noteiktas vēlamās ilgtermiņa izmaiņas satiksmes infrastruktūras attīstībā – augsta iekšējā un ārējā mobilitāte. Projekts ir iekļauts Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plānā. Tas atbilst rīcības virzienam V1-1 “Pilsētas starptautiskās sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T transporta tīklā”, kura rezultāts ir modernizēta transporta infrastruktūra; sakārtota tranzītsatiksmes kustība; pilsētas pieejamības veicināšana, savienojot pilsētas daļas un atslogojot dzelzceļa šķērsošanu. Projekta kopējās izmaksas 13 448 451,37 EUR, no tām : • Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums 10 970 596.00EUR (85,00 % no kopējām attiecināmajām izmaksām); • Valsts budžeta dotācija 1 426 048,36 EUR (11,05% no kopējām attiecināmajām izmaksām); • Daugavpils pašvaldības finansējums attiecināmām izmaksām 509 938.64 EUR (3,95% no kopējām attiecināmajām izmaksām); • Daugavpils pašvaldības finansējums neattiecināmām izmaksām 541 868,37 EUR. Projektu plānots uzsākts 2018.gada martā un pabeigt 2020.gada 30.decembrī.
Līguma noslēgšanas datums*** :23.02.2018
Projekta sākuma datums :23.02.2018
Projekta beigu datums**** :22.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. TEN-T rekonstruēts vai uzlabots ceļš 033 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu