}

Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē

Projekta nosaukums :Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/010
Finansējuma saņēmējs :Jūrmalas pilsētas dome
Reģ.Nr.:90000056357
Jur. adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. ENGURES NOVADA DOME 90000050759 Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129
2. Mērsraga novada pašvaldība 90009477521 Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284
3. Rojas pagasta pārvalde 90002644930 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmala, LV-2008 Pierīga
2. Tukuma iela 32, Jūrmala, LV-2012 Pierīga
3. Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148
4. Jūras iela 114, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
5. Engure, Engures pag., Tukuma nov.
6. Engures osta, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
7. Veselības centrs Engure, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
8. Selgas iela 1, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264
9. Lielā iela 126, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :7 340 487.38
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 3 136 936.56
Nacionālais publiskais finansējums* :3 804 036.48
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :6 940 973.04
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta primārā mērķa grupa ir reģiona vietējie iedzīvotāji. Reģionā kopumā uz 2018.gada 1.janvāri ir deklarēti – 69 973 iedzīvotāji, no tiem Jūrmalas pilsētā ir deklarēti 57 044 iedzīvotāji, Engures novadā – 7 441 iedzīvotāji, Mērsraga novadā – 1 622 iedzīvotāji un Rojas novadā – 3 866 iedzīvotāji. Projekta ietvaros attīstītie objekti un ar tiem saistītā infrastruktūra, kā arī jaunizveidotie pakalpojumi ir vērsti uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes sekmēšanu, nodrošinot infrastruktūru kvalitatīvai un daudzveidīgai brīvā laika pavadīšanai, tai skaitā sabiedrības iniciatīvas virzītu pasākumu norisei. Papildus, projekta īstenošanas rezultātā, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas objektu saglabāšanā, infrastruktūras pilnveidē un pilsētvidi degradējošu objektu sakārtošanā, tiks uzlabota pilsētvide. Sekundārā projekta mērķa grupa ir vietējie un ārvalstu tūristi, kā arī reģionā esošie tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē publicētajai informācijai, 2017.gadā reģionā (Jūrmalas pilsētā, Engures un Rojas novados) esošajās tūrisma mītnēs apkalpoto viesu skaits ir 246 477 viesi, no tiem 40% ir vietēji tūristi un dinamikā vietējo tūristu skaits pieaug. Nodrošinot kvalitatīvu kultūras pasākumu programmu tiks veicināts vietējo tūristu skaita pieaugums reģionā, kā arī sekmēta ārvalstu tūristu interese par reģionu un tajā pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem, sekmējot reģiona ekonomisko aktivitāti. Pieņemot, ka projekta ietvaros atbalstāmo objektu apmeklējuma skaits gadā pēc projekta īstenošanas beigām ir vismaz 41 350 apmeklējumi un objektus apmeklēs vismaz 50%, jeb 34 987 reģionā deklarētie iedzīvotāji, kā arī vietējie tūristi, tiek prognozēts, ka vismaz 86% no projekta ietvaros atbalstītajos objektos sniegto pakalpojumu saņēmējiem būs Latvijas iedzīvotāji.
Projekta kopsavilkums :Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” (turpmāk- projekts) mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģionā esošu: 1.valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošanā, pārbūvē un restaurācijā, veicot: 1.1.Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļas – Mellužu estrāde, restaurāciju un tai piegulošās teritorijas, tai skaitā bāra ēkas atjaunošanu; 1.2.kultūras pieminekļa – Ķemeru ūdenstornis, pārbūvi un restaurāciju; 1.3.kultūras pieminekļa – Šlokenbekas muižas apbūve, administratīvās ēkas jumta seguma un tornīša atjaunošanu un muižas pagalma bruģēšanu kā arī mansarda telpu atjaunošanas darbus; 2.kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai nepieciešamās infrastruktūras būvju atjaunošanā un izbūvē, veicot: 2.1.kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskās ainavas Engures novadā – parks pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas, publiskās ārtelpas attīstīšanu, tai skaitā teritorijas labiekārtošanu; 2.2.piekrasti raksturojošās dabas ainavas – Engures pludmale, publiskās ārtelpas attīstīšanu, tai skaitā pludmales labiekārtošanu; 2.3.lībiešu kultūrtelpas un nemateriālā mantojuma – ieguldījumus estrādes atjaunošanā Mērsragā un jaunas estrādes būvei Rojā. Projekta sagaidāmie rezultāti: 1.veikta 6 reģionam nozīmīgu dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšana un integrācija vietējās ekonomikas struktūrā; 2.nodrošināts projektā atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu apmeklējumu skaita pieaugums, salīdzinot ar 2015.gadu, - ne mazāk kā 29 500 apmeklējumu; 3.nodrošināta 9 jaunradītu pakalpojumu ieviešana projektā atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos: 3.1.tūrisma informācijas punkts Ķemeru ūdenstornī; 3.2.ekspozīcija par Ķemeru vēsturi un izstādes mākslas galerijā Ķemeru ūdenstornī; 3.3.apkārtnes panorāma ar norādēm uz tuvākajā apkārtnē esošajiem dabas un kultūras mantojuma objektiem atjaunotajās Ķemeru ūdenstorņa skatu platformās trešajā stāvā un uz ēkas jumta; 3.4.daudzveidīga koncertu un festivālu programma Mellužu estrādē, atbilstoši tās stratēģijai; 3.5.daudzveidīga brīvdabas pasākumu programma dažādām sabiedrības mērķa grupām parkā pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas; 3.6.vides pieejamības uzlabošana Engures pludmalē atbilstoši universālā dizaina principiem; 3.7.izstāžu cikls, atklātās mākslinieku darbnīcas Šlokenbekas muižas mansardā un tematiski pasākumi muižas pagalmā; 3.8.jauns Baltijas jūras reģiona pilsētu un novadu sadraudzības festivāls “Jūras ziņģes” atjaunotajā Mērsraga estrādē; 3.9.daudzveidīga brīvdabas pasākumu programma jaunizbūvētajā Rojas estrādē, saskaņā ar tās stratēģiju. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 7 340 487,38 euro, no tām: 1.projekta attiecināmās izmaksas ir 6 940 973,04 euro, tai skaitā: 1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, ir 3 136 936,56 euro; 1.2.valsts budžeta dotācija ir 836 275,87 euro; 1.3.pašvaldību līdzfinansējums ir 2 967 760,61 euro: 1.3.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 975 232,53 euro; 1.3.2. projekta sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums ir 1 992 528,08 euro; 2.projekta neattiecināmās izmaksas ir 399 514,34 euro. Projektu plānots īstenot 33 mēnešus, orientējoši no 2018.gada 29.novembra līdz 2021.gada 28.augustam.
Līguma noslēgšanas datums*** :29.11.2018
Projekta sākuma datums :29.11.2018
Projekta beigu datums**** :28.08.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 0.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu