}

Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem

Projekta nosaukums :Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/009
Finansējuma saņēmējs :Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"
Reģ.Nr.:90000063185
Jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. "LIEPĀJAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" 90000088846 Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
2. Nīcas novada dome 90000031531 Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
3. Grobiņas novada dome 90000058625 Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
4. Pāvilostas novada pašvaldība 90000059438 Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Kungu iela 24, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
2. Peldu iela 57, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
3. Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401 Kurzeme
4. Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 Kurzeme
5. Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463 Kurzeme
6. Dīķnieki, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463 Kurzeme
7. Grobiņa, Grobiņas nov. Kurzeme
8. Grobiņa, Grobiņas nov. Kurzeme
9. Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov. Kurzeme
10. Alejas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 Kurzeme
11. Lielā iela 56, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 Kurzeme
12. Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 Kurzeme
13. Z. Mauriņas i Kurz
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :6 647 508.82
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 4 471 274.67
Nacionālais publiskais finansējums* :1 122 632.31
Nacionālais privātais finansējums** :176 470.59
Kopējie atbilstīgie izdevumi :5 770 377.57
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekts tiks īstenots Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes piekrastē - Liepājas pilsētā, Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novados. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, šajā teritorijā 2017.gada sākumā kopumā dzīvo 92,7 tūkstoši iedzīvotāju, kuru lielākā daļa (76,9 tūkst.) dzīvo Liepājā. Kurzemes reģionā ir 270,8 tūkst. iedzīvotāju. Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta un nozīmīgs ekonomiskās un kultūras dzīves centrs. Šeit strādā lielākā daļa apkārtējo pašvaldību iedzīvotāju, te atrodas dzīvojamās un biroju ēkas, kafejnīcas, veikali, parki un citi objekti, kur tie pavada savu laiku. Projektā iesaistīto četru pašvaldību teritorijā atrodas kopumā 290 dažādi valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi un unikālas dabas vērtības. Projekta īstenošanas teritorijā lielu daļu laika pavada Liepājas un Projektā iesaistīto apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, dažādu uzņēmumu darbinieki un viesi no Liepājai pieguļošajām teritorijām, citām pilsētām, Kurzemes un citiem Latvijas reģioniem, kā arī ārvalstīm, kuri Dienvidkurzemes piekrasti apmeklē gan darba vajadzību dēļ, gan, lai pavadītu savu brīvo laiku – atpūstos pie jūras, aplūkotu tūrisma objektus, apmeklētu teātra izrādes, koncertus un muzejus. 2014.-2016.gadā Projektā iesaistīto pašvaldību teritorijās vidēji nakšņoja 81914 tūristu, t.sk. 24 062 ārvalstu tūristi. Minētajā laika posmā viens tūrists Projektā iesaistīto pašvaldību teritorijās vidēji pavadīja 1,75 diennaktis. Projektu īsteno pieci dažādu kultūras un dabas mantojuma objektu īpašnieki, kas atrodas četrās pašvaldībās, t.sk. Liepājas pilsētas pašvaldība, Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novadu pašvaldības, kā arī Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze. Projektā plānotās investīcijas uzlabos dabas un kultūras mantojuma objektu tehnisko stāvokli, nodrošinās pieminekļu saglabāšanu un attīstību, infrastruktūras uzlabojumi atvieglos objektu sasniedzamību un ļaus attīstīt jaunus pakalpojumus, pilnībā izmantojot objektu sociālekonomiskās attīstības potenciālu. Projektā veiktās investīcijas ir tieši vērstas uz augstāk aprakstīto mērķa grupu vajadzībām. Visas minētās mērķa grupas jau projekta īstenošanas laikā varēs izmantot projektā radītos ieguvumus, izmantot radītās kultūras un tūrisma iespējas. Līdz ar to projekta tiešās mērķa grupas ir: • Liepājas pilsētas, Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novadu iedzīvotāji; • Kurzemes reģiona iedzīvotāji; • Liepājas pilsētas, Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novadu vietējie un ārvalstu viesi un tūristi; • Projektā iekļauto kultūras un dabas mantojuma objektu īpašnieki. Projekta īstenošanas teritorijā 2015.gadā darbojās kopumā 6068 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, t.sk. 80% uzņēmumu darbojās Liepājā, 11% Grobiņas, 5% Nīcas un 4% Pāvilostas novadā. Visvairāk uzņēmēju darbojas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības jomā, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā un sniedz dažādus pakalpojumus. Ar kultūru un radošumu saistītajās izglītības, mākslas, izklaides un atpūtas jomās darbojas vidēji nedaudz vairāk kā 200 ekonomiski aktīvu uzņēmumu, jeb attiecīgi 3,7% un 3,5%. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus sniedzēju īpatsvars nepārsniedz 2,6% no kopējā uzņēmumu skaita. Projektā veiktās investīcijas un izveidotie pakalpojumi radīs priekšnosacījumus ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības attīstībai un stimulēs jaunu komercpakalpojumu veidošanos jau pēc projekta noslēguma, līdz ar to potenciālie komercpakalpojumu sniedzēji uzskatāmi par netiešu šī projekta mērķa grupu. Projekta netiešā mērķa grupa ir Liepājas pilsētā, Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novados strādājošās ekonomiski aktīvas personas, kas piedāvā vai plāno piedāvāt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, kā arī darbojas ar kultūru un radošumu saistītajās izglītības, mākslas, izklaides un atpūtas jomās. Projekta rezultātā tiks veicināta pilsētas un novadu ekonomikas attīstība un iedzīvotāju apmierinātību ar piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Uzlabojoties kultūras pakalpojumu un teritoriju pieejamībai, tiks veicināta Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes piekrastes iedzīvotāju un viesu dzīves kvalitāte un uzņēmējdarbība.
Projekta kopsavilkums :Projektā “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” (turpmāk tekstā - Projekts) apvienojušies pieci kultūras un dabas mantojuma objektu īpašnieki no Liepājas, Pāvilostas, Nīcas un Grobiņas novadiem. Projekta partnerus vieno centieni aizsargāt un saglabāt Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu, un kopīgs redzējums, kā attīstīt un pilnveidot kultūrvēsturiskos objektus par daudzfunkcionāliem, labiekārtotiem, plašai mērķauditorijai paredzētiem un pieejamiem objektiem. Projekta mērķis ir saglabāt, atjaunot un attīstīt Dienvidkurzemes piekrastes kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, pilnveidojot dažādu laika posmu kultūrvēsturisko un dabas mantojuma objektu tūrisma piedāvājumu, to attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un radot jaunus pakalpojumus. Projektā plānotās darbības: 1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijas daļas: 1.1. dzīvojāmās ēkas/ viesnīcas (Madam Hoijeres viesnīca) restaurācija un pārbūve un "Kungu kvartāla" pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošana; 1.2. koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana; 2. Baznīcas/ kultūras pieminekļa - Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa restaurācija; 3. Nozīmīgas piekrastes pilsētas daļas - Pāvilostas pilsētas pretplūdu promenādes pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja izbūve; 4. Kultūrvēsturiskās ainavas - Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana; 5. Piekrasti raksturojošās ainavas/ dabas parka - dabas parka “Bernāti” Nīcas novadā (Natura 2000 teritorija) - teritorijas labiekārtošana, taku izveide un vides objektu uzstādīšana; 6. Ālandes upes atpūtas kompleksa izveide, iekļaujot kultūras pieminekli - Grobiņas arheoloģisko ansambli, ietverot Grobiņas viduslaiku pili ar bastioniem, Skabāržkalnu un senpilsētu, Priediena senkapus. Projekta īstenošanas laikā, veicot būvdarbus, tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī Projekta publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā paredzēts, ka 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, projektā iekļautajos kultūras un dabas mantojuma objektos apmeklējumu skaits pieaugs par 56 100 apmeklētājiem, kā arī būs izveidoti 17 jaunradīti (t.sk. kvalitatīvi pilnveidoti) pakalpojumi. Attīstītie objekti apmeklētājiem būs pieejami 120 – 365 dienas gadā. Kopējās Projekta izmaksas ir 6 720 257,70 euro, t.sk. 4 507 200 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un cits publiskais finansējums 292 800 euro, ko līdz Eiropas Komisijas lēmumam par snieguma ietvara piešķiršanu priekšfinansē sadarbības projekta iesniedzējs un sadarbības partneri. Projektu plānots īstenot 30 mēnešu laikā, to uzsākot 2018.gada trešajā ceturksnī.
Līguma noslēgšanas datums*** :29.06.2018
Projekta sākuma datums :29.06.2018
Projekta beigu datums**** :28.12.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 100.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :02.06.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu