}

Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti

Projekta nosaukums :Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/008
Finansējuma saņēmējs :Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000035590
Jur. adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Talsu novada pašvaldība 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
2. "Pedvāle" 40008047067 Pedvāle, Pedvāle, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294
3. Alsungas novada dome 90000036596 Pils iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Kalpaka iela 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Visa Latvija
2. Kalpaka iela 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
3. Liepājas iela 39, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
4. Strautu iela 4, Sabile, Talsu nov., LV-3294
5. Strautu iela 4A, Sabile, Talsu nov., LV-3294
6. Strautu iela, Sabile, Talsu nov.
7. Pedvāle, Pedvāle, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294
8. Pils iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :6 481 288.32
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 3 149 998.83
Nacionālais publiskais finansējums* :2 092 772.94
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :5 242 771.77
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta partneru - Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes vīzijas un kopējā sadarbības stratēģija atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. Primārā projekta mērķa grupa ir kultūras un dabas mantojuma objektu īpašnieki - pašvaldības un biedrība, kas ir atbildīgi par kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, kā arī to saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaikus nodrošinot teritorijas un kultūrvēsturiskā mantojuma integrētu attīstību. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks novērsts graustu rašanās risks, kas ir īpaši būtiski Kuldīgas, Talsu un Alsungas novados, kuru teritorijas ir ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgas. Projekta darbību sinerģija nodrošinās arī ar kultūras un dabas mantojuma objektu saistīto pakalpojumu sniedzēju, iedzīvotāju, vietējo un ārvalstu tūristu vajadzību apmierināšanu, jo tiks atjaunoti kultūras mantojuma objekti, kā arī piedāvāti jauni pakalpojumi profesionālas mākslas, kultūras un radošo pakalpojumu pieejamībai reģionā. Vietējie un ārvalstu tūristi varēs uzzināt atjaunoto objektu kultūrvēsturiskos stāstus un piedzīvot unikālo reģionālo dabas ainavu, savukārt vietējo iedzīvotāju ieguvums no atjaunotajiem objektiem un izveidotajiem pakalpojumiem būs patriotisma, pašapziņas un identitātes stiprināšana, vienlaikus paplašinot redzesloku, radošumu un kultūrizpratni. Investīcijas nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanā sniegs tiešu ieguldījumu uzņēmējdarbības aktivitāšu piesaistē, dzīves vides kvalitātes paaugstināšanā, kas savukārt sekmē iedzīvotāju piesaisti. Tūristu piesaistes tendences parāda, ka ieguldījumi vēstures un kultūras pieminekļu atjaunošanā un starptautiski nozīmīgu pasākumu organizēšana krasi ietekmē apmeklētāju pieaugumu. Tādēļ “Jēkaba ceļa” ieguldījumu vietas, ņemot vērā to papildinošo efektu un ietekmi uz apkārtējām teritorijām, nodrošinās investīciju koncentrāciju teritorijās ar pilnvērtīgi neizmantotu attīstības potenciālu, tādējādi veicinot reģionālo attīstību kopumā.
Projekta kopsavilkums :Viena no radošu iniciatīvu iezīmēm ir to tendence augt vienai otras klātbūtnē, mijiedarbībā, vietās, kurām piemīt spēcīga identitāte, bet vienlaikus – atvērtība jaunradei. Radoši tīklojumi ir būtiski nodarbinātības un ekonomiskā atspēriena punkti ar vietēju un starptautisku nozīmi. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga. Projekta darbības: 1) Kuldīgas Mākslas un radošā klastera izveide valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā "Adatu fabrika" (Nr.9154), kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa "Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (Nr.7435) teritorijā, kura daļēji atrodas dabas lieguma "Ventas ieleja" teritorijā un iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Saistītā infrastruktūra - skvēra Liepājas ielā 39 labiekārtošana; 2) Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centra attīstība valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā "Sabiles sinagoga" (Nr. 9133) un ar to saistītajā jaunajā infrastruktūras būvē, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs" (Nr. 7449) teritorijā. Saistītā infrastruktūra - Sabiles pilsētas laukuma, pieguļoša Strautu ielai, atjaunošana, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi; 3) Starptautiskās mākslinieku rezidences Pedvāle izveide valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā "Firksu – Pedvāles muižas apbūve" (Nr. 2604), kura atrodas dabas parkā "Abavas senleja" un Īpaši aizsargājamajā kultūrvēsturiskajā teritorijā "Abavas ieleja"; 4) Glābšanas darbu veikšana un restaurācijas tūrisma pakalpojuma izveide valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā "Alsungas pils" (Nr.6326), kas atrodas UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā Suitu kultūrtelpā. Projekta rezultātā, atbilstoši MK noteikumos Nr.322 noteiktajam mērķim un uzdevumiem, tiks būtiski palielināts objektu apmeklējumu skaits, radīti jauni un kvalitatīvi pilnveidoti 6 pakalpojumi, atjaunoti 4 Valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneri nav saimnieciskās darbības veicēji. Idejas īstenošanai nepieciešamais finansējums – 6 481 288,32 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts - 3 149 998.83 EUR. Projektu plānots īstenot no 2018.gada 1.februāra līdz 2022.gada 30.jūnijam.
Līguma noslēgšanas datums*** :20.02.2018
Projekta sākuma datums :20.02.2018
Projekta beigu datums**** :30.06.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 0.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu