}

Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā

Projekta nosaukums :Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/005
Finansējuma saņēmējs :JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.:90000024205
Jur. adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Kokneses novada dome 90000043494 Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 90000024455 Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Rīgas iela 216B, Jēkabpils, LV-5202 Zemgale
2. Kokneses pag., Kokneses nov. Pierīga
3. Ogre, Ogres nov. Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :4 198 599.66
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 1 392 352.96
Nacionālais publiskais finansējums* :372 352.93
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 764 705.89
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 8.punktā – kultūras un dabas mantojuma objektu īpašnieki -Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kokneses novada dome un Ogres novada pašvaldība, ar kultūras un dabas mantojuma objektiem saistītie pakalpojumu sniedzēji, 65 031,00 pašvaldību iedzīvotāji (PMLP dati uz 01.01.2017.), vietējie un ārvalstu tūristi. Paplašinot un pilnveidojot izglītojošā un komunikāciju darba formas, tiks sekmēta mūsdienīga un visplašākajam apmeklētāju lokam piemērota kultūras objektu pieejamība. Publiskās pieejamības palielināšana, dažādojot pakalpojumu klāstu dažādām mērķa grupām – izglītojošo pasākumu programmu ģimeņu ar bērniem piesaistei, skolēnu grupām, korporatīvo pasākumu organizētājiem. Tiks nodrošināts būtisks stimuls izglītībai un mūžizglītībai, tai skaitā, veicinot labāku vēstures izpratni un attīsta pilsonisko lepnumu un piederību, kā arī ietekmē sadarbību un personīgo izaugsmi. Ar jaunu ekspozīciju, izstāžu, izglītojošu pasākumu un lekciju palīdzību, tiks nodrošināta kultūrvēstures mantojuma interpretācija, reģiona vēstures popularizēšana. Tiks nodrošināta pakalpojumu piedāvājuma, kā kvalitatīva tūrisma produkta, iekļaušana Latvijas un starptautiskajā tūrisma apritē, tādējādi veicinot kultūras un dabas objektu atpazīstamību un uzturot pozitīvu tēlu nacionālā un starptautiskā līmenī.
Projekta kopsavilkums :Projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, attīstot esošās funkcijas, piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos. Projekta ietvaros tiks sakārtoti 3 kultūrvēsturiskie objekti: 1) Krustpils pils; 2) Kokneses pilsdrupas; 3) Sanatorija "Ogre" - A.Cīruļa gleznojumi un Ogres Zilo kalnu infrastruktūra. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 764 705,89 EUR, no tām 78,9% jeb 1 392 352,96 EUR ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 66 176,44 EUR, pašvaldību līdzfinansējums 198 529,46 EUR. Projekta ietvaros paredzēts priekšfinansēt snieguma rezervi, snieguma ietvara rezerves priekšfinansējuma summa 107 647,03 EUR, finansējuma avots: aizņēmums Valsts Kasē. Projekta rezultātā: 1) Veikta Krustpils pils - A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, pagalma atjaunošana un strūklakas un dārza pārbūve; 2) Veikti Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi; 3) Veikta Sanatorijas "Ogre" jumta un A.Cīruļa sienu gleznojumu atjaunošana un Ogres Zilo kalnu informācijas centra iekārtošana 4) Izveidoti 7 jauni pakalpojumi. 5) Sasniegts apmeklētāju skaita pieaugums par 16 202 . Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 6.aprīlis līdz 2020.gada 30. septembris. Vadošais partneris: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils, vpa@jekabpils.lv Projekta partneri: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts Kokneses novads, dome@koknese.lv Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, ogredome@ogresnovads.lv
Līguma noslēgšanas datums*** :06.04.2018
Projekta sākuma datums :06.04.2018
Projekta beigu datums**** :30.09.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 100.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :02.06.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu