}

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Projekta nosaukums :Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/004
Finansējuma saņēmējs :Siguldas novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000048152
Jur. adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 90000043403 Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
2. "VALMIERAS SVĒTĀ SĪMAŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" 90000257509 Bruņinieku iela 2, Valmiera, LV-4201
3. "RUBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" 90000432827 Rubenes baznīca, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4227
4. Cēsu novada pašvaldība 90000031048 Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
5. "CĒSU SVĒTĀ JĀŅA LAUKU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" 90000298210 Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
6. Amatas novada pašvaldība 90000957242 Ausmas, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
7. Pārgaujas novada pašvaldība 90009116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151
8. Valkas novada dome 90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Vidzeme
2. Bruņinieku iela 1, Valmiera, LV-4201 Vidzeme
3. Bruņinieku iela 2, Valmiera, LV-4201 Vidzeme
4. Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Pierīga
5. Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Vidzeme
6. Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Vidzeme
7. Ērģemes pag., Valkas nov. Vidzeme
8. Ungurmuiža, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146 Vidzeme
9. Āraišu ezerpils, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101 Vidzeme
10. Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Vidzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :12 493 239.02
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 5 892 143.94
Nacionālais publiskais finansējums* :2 262 045.48
Nacionālais privātais finansējums** :67 056.54
Kopējie atbilstīgie izdevumi :8 221 245.96
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir kultūras objektu īpašnieki - 6 pašvaldības un 3 draudzes, kā arī visu 7 pašvaldību (Siguldas novada, Valmieras pilsētas, Kocēnu novada, Cēsu novada, Amatas novada, Pārgaujas novada un Valkas novada), kurās atrodas atjaunojamie kultūras mantojuma objekti, ar tiem saistīto pakalpojumu sniedzēji, iedzīvotāji, kā arī vietējie un ārvalstu tūristi. Objektu īpašniekiem projekts dod iespēju atjaunot savus īpašumus un, veidojot jaunus pakalpojumus, nodrošināt tiem apmeklētāju plūsmas pieaugumu un kopumā paildzināt apmeklētāju uzturēšanās ilgumu teritorijā, kas pozitīvi stimulēs vietējās ekonomikas, īpaši tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu sniedzēju nozares. Ar maksu par ieejas biļetēm objektos tiks daļēji segta objektu uzturēšana, no kopējiem pašvaldību ienākumiem tiks nodrošināta objektu un tajos sniegto pakalpojumu ilgtspēja. Vietējie iedzīvotāji gūs labumu gan no kopējās sociālekonomiskās izaugsmes, gan tiks palielināta vietējo iedzīvotāju izpratne par kultūras un dabas mantojumu vērtību sabiedrībai. Ar objektos jaunradītajiem pakalpojumiem tiks veicināta iedzīvotāju interese par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, arhitektūru dažādos laika posmos, dabas mantojumu. Kopumā projektam būs pozitīva ietekme uz vietējo iedzīvotāju labklājību, tiks veicināts lokālpatriotisms. Vietējiem un ārvalstu tūristiem projekta rezultātā būs iespēja labāk iepazīt Latvijas kultūras un dabas mantojumu, saņemt kvalitatīvus kultūras pakalpojumus. Tiks veicināts Latvijas iedzīvotāju lepnums par savu valsti un tās mantojumu, paaugstināta izpratne par kultūras un dabas vērtībām, tā nodrošinot to saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projekta ietvaros tiks saglabāti un atjaunoti 9 valsts nozīmes kultūras mantojuma objekti: • Siguldas Jaunā pils (Nr.8333; Nr.7445); • Valmieras viduslaiku pils (Nr.6921; Nr.2505); • Sv. Sīmaņa baznīca (Nr.6922); • Rubenes ev. lut. baznīca (Nr.6903); • Cēsu pils komplekss (Nr.6203; Nr.6206; Nr.392); • Sv. Jāņa luterāņu baznīca (Nr.6214); • Āraišu arheoloģiskais parks (Nr.6216; Nr.398); • Ungurmuižas komplekss (Nr.6260; Nr.6261; Nr.6262); • Ērģemes viduslaiku pils (Nr.2362). Saglabājot un atjaunojot minētos kultūras mantojuma objektus, tiks jaunradīti 15 pakalpojumi: Siguldas Jaunās pils izstādes, Siguldas Jaunās pils bibliotēka ar lasītavu, Valmieras pils kultūrvides centrs, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas sakrālā mantojuma iepazīšana, zvanu, pulksteņa mehānisma un torņa apskate, Rubenes baznīcas ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām” izveidošana, Cēsu viduslaiku pils piedzīvojums “Iejūties viduslaikos”, Cēsu viduslaiku pils multimediāla ekspozīcija “Dzīve uz pulvera mucas”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas ekspozīcija baznīcas tornī “Zvana ceļš”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas galvenās zāles ekspozīcija “Sv. Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece”, Āraišu arheoloģiskā parka ezerpils brīvdabas ekspozīcijas papildinājums, Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrs, Ungurmuižas “Vēsturiskā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Dzīvā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Cikliskā ekspozīcija”, Erģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana atvēršanai apmeklētājiem. Objektu apmeklējumi 2023.gadā, salīdzinot ar apmeklējumu skaitu pirms investīciju veikšanas 2015.gadā, kopumā pieaugs par vismaz 87 000 apmeklējumiem. 2015.gada kopējais apmeklējumu skaits objektos bija 331 985 apmeklējumi. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 12 493 239,02 euro, t.sk., 5 892 143,94 euro ERAF finansējums. Kopējās publiskās attiecināmās izmaksas ir 8 154 189,42 euro. Privātās attiecināmās izmaksas ir 67 056,54 euro. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 46 mēneši pēc plānotā līguma noslēgšanas brīža, t.i. no 2018.gada februāra līdz 2021.gada decembrim.
Līguma noslēgšanas datums*** :05.03.2018
Projekta sākuma datums :05.03.2018
Projekta beigu datums**** :30.12.2021
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 0.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu