}

Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

Projekta nosaukums :Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/002
Finansējuma saņēmējs :Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Reģ.Nr.:90000042516
Jur. adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. "JELGAVAS SVĒTO SIMEANA UN ANNAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE" 90000081693 Raiņa iela 5, Jelgava, LV-3001
2. JELGAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE 90000428982 Katoļu iela 11, Jelgava, LV-3001
3. Dobeles novada pašvaldība 90009115092 Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
4. Bauskas novada pašvaldība 90009116223 Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Vecpilsētas iela 14, Jelgava, LV-3001 Zemgale
2. Zemgale
3. Raiņa iela 5, Jelgava, LV-3001 Zemgale
4. Katoļu iela 11, Jelgava, LV-3001 Zemgale
5. Pilskalns, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
6. Brīvības iela 2C, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :7 904 439.57
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 500 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :421 235.29
Nacionālais privātais finansējums** :19 941.17
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 941 176.46
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Atbilstoši MK noteikumu Nr.322 8.punktā noteiktajam, projekta mērķa grupa, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti, ir kultūras un dabas mantojuma objektu īpašnieki, tiesiskie valdītāji un turētāji, ar kultūras un dabas mantojuma objektu saistīto pakalpojumu sniedzēji, iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi. Projekta mērķa grupas un to vajadzību saistība ar projekta darbībām: 1. Objektu īpašnieki, tiesiskie valdītāji un turētāji Projekts veicinās kultūras mantojuma īpašnieku – Jelgavas pilsētas, Dobeles un Bauskas novadu pašvaldību, kā arī tiesisko valdītāju un turētāju - Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudzes un Jelgavas Romas katoļu draudzes iespējas saglabāt un rūpēties par to īpašumā vai valdījumā esošajiem kultūras pieminekļiem, un attīstīt / pilnveidot to pakalpojumus. 2. Ar kultūras mantojuma objektu saistīto pakalpojumu sniedzēji Projekta īstenošana sniegs iespēju pilnveidot esošos un veidot jaunus pakalpojumus atjaunotajos kultūras mantojuma objektos, kā arī iekļaut tos jaunos vietējos un reģionālos tūrisma maršrutos un piedāvājumos. 3. Iedzīvotāji Atjaunotie kultūras mantojama objekti un tajos izveidotie vai pilnveidotie pakalpojumi bagātinās kultūras dzīvi Jelgavas, Dobeles un Bauskas novadu pašvaldību iedzīvotājiem. 4. Vietējie un ārvalstu tūristi Projekta īstenošana nodrošinās nozīmīgu Zemgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma objektu pieejamību, pilnveidos reģiona kultūras tūrisma piedāvājumu un veicinās tā eksportspēju, radīs jaunus, izglītojošus kultūras tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās Zemgales identitātes atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū. Projekta īstenošana radīs priekšnosacījumus tūrisma klāstera/pudura attīstībai Zemgales reģionā. 5. Projekta netiešā mērķa grupa, kuru netieši ietekmēs projekta rezultāti, ir uzņēmēji – atjaunojamo objektu tuvumā esošie ēdināšanas uzņēmumi, naktsmītnes, tūrisma operatori u.c., kuriem, pateicoties projekta ietvaros izveidotajai un labiekārtotajai infrastruktūrai un izveidotajiem vai pilnveidotajiem pakalpojumiem, būs iespēja piesaistīt lielāku skaitu klientu un apmeklētāju, kā arī projekta objektus iekļaut savos tūrisma maršrutu piedāvājumos u.c.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis - saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām. Projekta darbības: 1) valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras - ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus pakalpojumus; 2) valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācija un pārbūve, jaunu pakalpojumu izveide; 3) valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide; 4) valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, pakalpojumu pilnveidošana; 5) valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūves 1.kārta, pakalpojumu pilnveidošana; 6) projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana; 7) projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. Projekta plānotie rezultāti: • atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu – 41 500 apmeklējumi; • atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 5 dabas un kultūras mantojuma objekti; • jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 9 pakalpojumi. Projekta izmaksas: kopējās projekta izmaksas 7 904 439,57 EUR, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 500 000,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 105 308,82, pašvaldību finansējums 5 276 790,60 EUR (t.sk. neattiecināmās izmaksas 4 960 864,13 EUR), un privātais finansējums 22 340,15 EUR (t.sk. neattiecināmās izmaksas 2 398,98 EUR). Projekta plānotais īstenošanas laiks: 54 mēneši – no 2018.gada 2.janvāra līdz 2022.gada 1.jūlijam.
Līguma noslēgšanas datums*** :02.01.2018
Projekta sākuma datums :02.01.2018
Projekta beigu datums**** :01.07.2022
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 0.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :06.12.2021
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu