}

Gaismas ceļš caur gadsimtiem

Projekta nosaukums :Gaismas ceļš caur gadsimtiem
Projekta numurs :5.5.1.0/17/I/001
Finansējuma saņēmējs :ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.:90000018622
Jur. adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Projekta sadarbības partneri :
Npk. Nosaukums Reg. Nr. Adrese
1. Cesvaines novada dome 90000054727 Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871
2. Gulbenes novada pašvaldība 90009116327 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
3. "SMILTENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" 90000160071 Baznīcas laukums 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Alūksne, Alūksnes nov. Vidzeme
2. Alūksne, Alūksnes nov. Vidzeme
3. Alūksne, Alūksnes nov. Vidzeme
4. Jāņkalna iela 52, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 Vidzeme
5. Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871 Vidzeme
6. Stāmerienas pils, Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406 Vidzeme
7. Baznīcas laukums 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 Vidzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus
Projekta kopējais finansējums :4 499 901.22
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 2 000 000.00
Nacionālais publiskais finansējums* :327 255.88
Nacionālais privātais finansējums** :26 535.88
Kopējie atbilstīgie izdevumi :2 353 791.76
Atbildīgā iestāde :Kultūras ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir Alūksnes, Cesvaines un Gulbenes novada pašvaldības, Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze,16 814 Alūksnes novada pašvaldības iedzīvotāji, 2704 Cesvaines un 22 426 Gulbenes novada iedzīvotāji, 13 058 Smiltenes iedzīvotāji (pēc PMLP 2017. gada datiem) vietējie un ārvalstu tūristi. Projektā plānots veikt ieguldījumus esošos tūrisma objektos un saistītajā infrastruktūrā, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi un projektā iesaistīto pašvaldību attīstības programmās, ir norādīti kā kultūras mantojuma objekti, kuru attīstībai ir lielākā potenciālā ietekme uz reģionālās attīstības, vietējās izaugsmes, komercdarbības, nodarbinātības un izaugsmes veicināšanu. Lai atjaunotie kultūras mantojuma objekti kalpotu par nozīmīgu atspēriena punktu kultūras nozares attīstībai, ekonomiskajai aktivitātei un tautsaimniecībai kopumā, tie tiks izveidoti par ilgtspējīgiem tūrisma objektiem. Atjaunotajos objektos tiks radīts komplekss piedāvājums, kas nodrošinās atraktīvu, kvalitatīvu un ceļotāju interesēm saistošu tūrisma piedzīvojumu. Projektā atjaunotajos tūrisma objektos, tiks organizēti augstvērtīgi mākslas un vēsturiski izglītojoši pasākumi, tā veicinot teritorijas atpazīstamību un palielinot vietējo un ārvalstu mērķtirgu tūrismu plūsmu, kas veicinās Latvijas, kā atpazīstama kultūras tūrisma galamērķi Eiropā un pasaulē, palielinās tūristu uzturēšanās laiku Latvijā. Ieguvēji būs vietējie iedzīvotāji, Latvijas un ārvalstu tūristi, mūzikas mīļotāji un mākslas profesionāļi, jo atjaunotajos kultūras mantojuma objektos tiks piedāvāti radoši un inovatīvi pakalpojumi, turklāt tiks sekmēta reģionu sociāli ekonomiskā attīstība, veicinot vietējo tūrisma uzņēmējdarbību, tajā skaitā pakalpojumus.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis - atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus - Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines pili Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādejādi radot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām. Projekta galvenās darbības: vēsturiskā apjomā atjaunots Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornis, ierīkota ekspozīcija par pils vēsturi. Restaurēts Paviljons - rotonda Tempļa kalna pilskalnā, ierīkots objekta un izbūvēto arhitektūras formu dekoratīvais apgaismojums. Alūksnes muižas parkā restaurēts Mauzolejs, uzstādīta interaktīva projekcija, sniedzot vēstījumu par vietas vēsturi un personībām. Projekta ietvaros veikta Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pārbūve, pieguļošās teritorijas labiekārtošana un vēsturiskā perona atjaunošana. Atjaunotajā stacijas bagāžas šķūnī izveidota multimediāla, apmeklētājus iesaistoša, ekspozīcija par Alūksnes - Gulbenes šaursliežu dzelzceļa tapšanas un darbības vēsturi. Projektā atjaunots Cesvaines pils centrālās daļas jumts, nodrošinot pilnvērtīgu pils telpu izmantošanu. Cesvaines pilī ierīkota ekspozīcija par pils atdzimšanu, un laikmetīgās mākslas izstāde "Šķiedru māksla". Veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija, izveidota ekspozīcija par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu, atjaunots Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts. Baznīcas tornī ierīkots skatu laukums un izveidota ekspozīcija. Projektā plānotie rezultāti: - pārbūvēts Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornis; - restaurēts Paviljons - rotonda; - restaurēts Mauzolejs; - pārbūvēts Alūksnes stacijas šķūnis; - atjaunots Cesvaines pils centrālās daļas jumts; - veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija; - atjaunots Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts; - izveidota Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pastāvīgā ekspozīcija; - ierīkota interaktīva skaņas, video un gaismas projekcija Alūksnes muižas parkā; - izveidota ekspozīcija Alūksnes stacijas šķūnī; - ierīkota ekspozīcija Cesvaines pilī; - izveidota laikmetīgās mākslas izstāde "Šķiedru māksla" Cesvaines pilī; - izveidota Stāmerienas pils pastāvīgā ekspozīcija; - izveidota ekspozīcija Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas tornī; - veikta būvuzraudzība; - veikta autoruzraudzība; - nodrošināta projekta publicitāte. Sadarbības projekta ieviešanas rezultātā atjaunoti 7 dabas un kultūras mantojuma objekti, atjaunotajos kultūras un dabas mantojuma objektos jaunradīti 7 pakalpojumi, objektu apmeklējuma skaita pieaugums 2023.gadā 42 000. Pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai vēsturiskajos parkos izbūvēta jauna infrastruktūra - divas laivu piestātnes Alūksnes ezerā. Projekta kopējās izmaksas 4 499 901,22 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2 000 000,00 eiro, attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 238 188.98 eiro, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 89 066.90 eiro, privātās attiecināmās izmaksas 26 535.88 eiro. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 146 109,46 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 2020.gada 4.aprīlis.
Līguma noslēgšanas datums*** :05.10.2017
Projekta sākuma datums :05.10.2017
Projekta beigu datums**** :04.04.2020
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 092 0.00
2. Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana 094 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :25.10.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu