}

“Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas ieleja” veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu”

Projekta nosaukums :“Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas ieleja” veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu”
Projekta numurs :5.4.1.1/17/A/030
Finansējuma saņēmējs :Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr.:90000035590
Jur. adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Glābšanas stacija "Mārtiņsala", Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
Projekta kopējais finansējums :309 282.49
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 251 042.14
Nacionālais publiskais finansējums* :44 301.55
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :295 343.69
Atbildīgā iestāde :Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta mērķa grupa :Projekta mērķa grupa ir Natura 2000 teritorijas - dabas lieguma "Ventas ieleja" apmeklētāji - pašvaldības iedzīvotāji un tūristi. Īstenojot projektu tiks sekmēta dabas lieguma "Ventas ieleja" pieejamība, apmeklētāju plūsmas optimizēšana, kas palīdzēs saglabāt dabas vērtības un novirzīs apmeklētājus uz ekoloģiski mazāk jutīgām vietām, kā arī, izveidojot veselības maršrutu, tiks sekmēta aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas liegumā “Ventas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu. Projekta ietvaros tiks izveidota dabas taka ar divām skatu platformām, kas kalpos kā infrastruktūra, lai apmeklētājus koncentrētu noteiktā vietā pie Ventas upes. Mārtiņsalā tiks atjaunota Zilā karoga peldvieta - pludmales daļa tiks papildināta ar smiltīm, tajā pašā laikā nepalielinot pludmales laukumu. Tiks izveidots veselības maršruts, uzstādot piecus abpusējos informatīvos stendus un divus sporta vingrošanas rīkus. Infrastruktūras objektu izveide sekmēs dabas lieguma "Ventas ieleja" pieejamību, apmeklētāju plūsmas optimizēšanu, kas palīdzēs saglabāt dabas vērtības un novirzīs apmeklētājus uz mazāk jutīgām vietām, kā arī, izveidojot veselības maršrutu, tiks popularizēts aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Projekta ietvaros paredzēts izveidot daļu no dabas aizsardzības plānā noteiktās infrastruktūras plānojot to kompleksi, nodrošinot ne tikai Natura 2000 teritorijas pieejamību, bet arī atbilstošu antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvi, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus. Projekta īstenošanas rezultātā tiks veiktas sekojošas darbības: • Apmeklētāju plūsmas optimizēšana, atjaunojot pludmali apmeklētāju koncentrēšanai rekreācijas zonā peldvietā “Mārtiņsala”; • Takas izveide; • Veselības maršruta izveide. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 302 249.90, no kurām ERAF līdzfinansējuma apjoms ir EUR 256 912.41, pašvaldības - EUR 31 736.24 un valsts budžeta dotācijas apjoms ir EUR 13 601.25. Projektu ir paredzēts īstenot 18 mēnešu garumā.
Līguma noslēgšanas datums*** :07.07.2017
Projekta sākuma datums :07.07.2017
Projekta beigu datums**** :31.12.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana 086 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :19.12.2020
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu